Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014"

Transkript

1 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra pasning af vuggestuebørn til pleje og omsorg af ældre, fra rengøring og vedligeholdelse af byens gader, rum og parker til drift af biblioteker, svømmehaller og museer. Til brug herfor indkøber Københavns Kommune hver dag en lang række varer og tjenesteydelser hos private leverandører. På årsbasis skønnes det, at værdien af disse indkøb udgør over 8,8 mia. kr. Indkøbspolitikken udstikker rammerne for indkøb af alle disse varer og tjenesteydelser herunder indenfor byggeri og anlæg - og er således gældende for hele Københavns Kommune. Den er således henvendt til alle de af kommunens ansatte, der er ansvarlige for at købe ind og for at tilrettelægge indkøb, samt til leverandører, der ønsker at gøre sig nærmere bekendt med rammerne for kommunens indkøb. Indkøbspolitikken erstatter den tidligere indkøbspolitik samt indkøbsstrategi. Grundprincipperne i indkøbspolitikken er enkle: Københavns Kommune ønsker gode produkter til den rette pris udnyttelse af stordriftsfordele ved fælles indkøb skal sikre en økonomisk gevinst, der kan komme borgerne til gavn i form af mere velfærd Det skal være nemmere og mere fleksibelt for institutionerne at købe ind udvikling af ny netbutik og indførelse af købekort til lokale butikker giver større valgfrihed og gør indkøb mere gennemskueligt. Den øgede valgfrihed og fleksibilitet giver institutionerne mulighed for at frigøre ressourcer til kerneydelserne Der skal være styr på de lovgivningsmæssige og politiske rammer for indkøb og gennemførelse af udbud det sikres gennem bedre værktøjer og uddannelse af medarbejdere Endelig beskriver indkøbspolitikken, hvilke ekstra miljø-, klima- og sundhedshensyn, der sammen med sociale og etiske krav, skal tages højde for, når der købes ind i Københavns Kommune - hensyn, der medfører, at en krone anvendt på indkøb også er en krone, der arbejder for bæredygtighed for mennesker og miljø. Vi kalder det: Fælles indkøb mere velfærd Overborgmester Frank Jensen Gode produkter og økonomiske gevinster Varer og tjenesteydelser, som indkøbes til Københavns Kommune, skal være af god kvalitet på den måde er vi med til at sikre, at den ydelse, som borgerne modtager, er i orden. God kvalitet koster imidlertid ikke altid mere! I mange tilfælde vil det være muligt at få gode produkter og billigere priser samtidig - ved at udnytte stordriftsfordele og indgå indkøbsaftaler i samarbejde med andre kommuner og staten. De billigere priser vil i nogle tilfælde betyde et mindre udvalg og mindre fleksibilitet for eksempel når det gælder kontorartikler. I andre tilfælde har udvalg og fleksibilitet ingen betydning Københavns Kommune kan 1

2 eksempelvis spare mange penge ved at samle indkøb af al elektricitet hos én leverandør. Og besparelsen kommer borgerne til gode: Billigere priser sikrer flere penge til den borgernære service! Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Udnyttelse af stordriftsfordele ved at indgå centrale, obligatoriske aftaler for hele kommunen på større områder med henblik på at opnå en økonomisk gevinst. Der foretages en systematisk overvågning af anskaffelse af varer og tjenesteydelser med henblik på at identificere områder, hvor der via centrale indkøbsaftaler kan opnås økonomiske gevinster Arbejde smartere ved at gå sammen med andre kommuner og staten om at købe ind både for at sikre bedre priser og for at fordele de administrative omkostninger ved at gennemføre udbud. Standardisere krav til produkter eksempelvis ved at udstyre en kontorarbejdsplads på én fælles måde så storindkøb gøres lettere og priserne bliver bedre. Københavns Kommune vil gå i dialog med SKI, Staten og andre kommuner om etablering af en fælles offentlig kontorarbejdsplads. Hånd i hånd med effektiviseringsstrategi økonomiske gevinster ved centrale indkøb bidrager til realisering af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi. Der fastsættes måltal om, at centrale aftaleområder bidrager med 25 mio. kr. årligt, der kan anvendes til mere service Systematisk opfølgning på kommunens egen brug af de indgåede aftaler og leverandørernes overholdelse af aftaler om pris og kvalitet Styr på det - indkøbsaftaler og organisering Offentlige indkøb er tæt reguleret af dansk lovgivning og af fælles EU-lovgivning. Lovgivningen skal sikre ligebehandling og gennemsigtighed, og at offentlige institutioner overalt i Danmark og Europa får mulighed for at købe ind til gode priser gennem mere konkurrence. Københavns Kommune vil sikre sig, at lovgivningen er overholdt gennem at besidde de rette juridiske kompetencer, have de rette værktøjer samt etablere en klar ansvarsfordeling internt i kommunen for de enkelte aftaler. Københavns kommune vil fremover operere med tre typer af indkøbsaftaler: Centrale, obligatoriske aftaler aftaler som Økonomiforvaltningen indgår på vegne af hele kommunen med henblik på at opnå stordriftsfordele. Aftalerne indgås på områder, hvor institutionerne har mindre interesse i at have medbestemmelse, da valg af varer ikke har tilknytning til fagligheden. Hertil kommer områder, hvor der er behov for ensartet og standardiseret udstyr for at løse opgaverne og sikre koordination i kommunen, f.eks. IT-udstyr. Decentrale aftaler aftaler indgået af en eller flere fagforvaltninger på områder, der vedrører institutionernes kerneydelser. Herved sikres det, at aftalerne er målrettet behovene lokalt. Tilslutningsaftaler aftaler som forvaltninger el. institutioner tilslutter sig afhængigt af de konkrete behov, og som kan være indgået af Staten, kommunerne i fællesskab eller for Københavns Kommune i form af en central eller decentral aftale 2

3 Principperne for organiseringen og ansvaret vedrørende de tre aftaleområder er: Centrale obligatoriske aftaler Decentrale obligatoriske aftaler Frivillige tilslutningsaftaler Ansvarlig for indgåelse, herunder overholdelse af lovgivning og BR s beslutninger Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Ansvarlig for tilsyn med at leverandøren overholder aftalen Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Ansvarlig for, at der (kun) købes ind via aftalen Hver enkel forvaltning Alle de forvaltninger, for hvilke aftalen gælder Alle forvaltninger, der har tilsluttet sig aftalen Systematisk controlling på aftalen Økonomiforvaltningen Alle de forvaltninger, for hvilke aftalen gælder Forvaltningen, der indgår aftalen Ansvar med hensyn til at vedligeholde data i netbutik Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Indkøbschefgruppens rolle Udpeger forslag til nye områder, hvorpå der kan indgås centrale obligatoriske aftaler Drøfter ønsker til samarbejde om aftaleindgåelser Opstiller rammer for frivillig tilslutning og tager stilling til nye områder, hvor der kan indgås frivillige tilslutningsaftaler Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Klar ansvarsfordeling der forefindes altid en aktuel oversigt over fordelingen af aftaleområder med angivelse af, hvilken forvaltning, der er ansvarlig på det pågældende område. Det er den angivne forvaltning der er ansvarlig for, at lovgivningen er overholdt. Overholdelse af lovgivningen skal altid kunne dokumenteres på forespørgsel. Rette kompetencer der undervises via kommunens fælles uddannelsesprogram i grundlæggende udbudsregler, og udbud gennemføres af medarbejdere med udbudsjuridisk indsigt. Økonomiforvaltningen administrerer udbudshjemmeside, der internt og eksternt fungerer som én 3

4 adgang til viden og nyheder om indkøb i Københavns Kommune Elektronisk regningsbetaling og øget brug af indkøbssystemet alle regninger skal betales elektronisk og indkøbssystemet benyttes når det er muligt. Den administrative besparelse uddeles som økonomisk bonus til institutionerne En fleksibel indkøbspolitik En stor del af de daglige indkøb af varer og tjenesteydelser foretages af medarbejdere på de over 1000 institutioner, der hører under Københavns Kommune. For institutionerne er det centralt, at det i det daglige arbejde opleves som nemt og fleksibelt at købe ind samtidig med at lovgivningen og de politiske beslutninger overholdes. Det betyder også, at indkøb skal ske med udgangspunkt i brugernes behov, og at de aftaler, der indgås, er nemme at anvende efterfølgende. Når bostedet Æblehaven køber ind Det er målet, at institutionerne fremover skal kunne håndtere langt hovedparten af deres indkøb i en ny, brugervenlig netbutik. Når netbutikken åbnes, vil brugeren blive præsenteret for et sortiment af de mest almindelige varer, som han eller hun blot skal vælge mængden af. Netbutikken skal gøre det nemt at finde de billigste priser, hvis kommunen har flere leverandører. Når indkøbskurven er godkendt, bliver varerne leveret til institutionens egen adresse. Ved brug af netbutikken skal institutionerne aldrig bekymre sig for, om dansk eller europæisk udbudslovgivning er overholdt eller hvilken type aftale, der er tale om. Desuden opfylder produkterne de skrappe sundheds- og miljømæssige krav, som politisk er vedtaget i Københavns Kommune. Alle indgåede aftaler uanset forvaltning bliver således en del af netbutikken. Den gradvise forøgelse af sortimentet i netbutikken i takt med indgåelse af nye aftaler betyder, at der med tiden skal være muligt at finde de fleste varer her. Ønsker institutionen at foretage suppleringskøb i de lokale supermarkeder får de et købekort til dette. I de få tilfælde, hvor en vare hverken findes i netbutikken eller det lokale supermarked, hvor institutionen har købekort til, indeholder netbutikken information om rammerne for sådanne indkøb. Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Forbedring af indkøbssystem der udvikles en ny netbutik, der tilbyder alle indkøbere en nem og overskuelig indgang til at foretage indkøb. Netbutikken indeholder både centrale og decentrale aftaler. Udbud tilrettelægges med udgangspunkt i brugernes behov, så indgåede aftaler er nemme at anvende efterfølgende Synligt incitament institutionernes incitament til at anvende centrale aftaler skal øges markant det skal være tydeligt, hvad institutionerne opnår af økonomisk gevinst ved at bruge ordningerne Rette produkter alle forvaltninger har en fælles forpligtigelse til aktivt at medvirke til at afdække behov og fastsætte krav forud for udbud Opfølgning på tilfredshed institutionernes tilfredshed med indkøbsområdet måles af de enkelte forvaltninger en gang årligt og status forelægges Økonomiudvalget 4

5 Når det handler om mere end indkøb politiske krav til varer og kontrakter Københavns Kommunes store årlige indkøbsvolumen på ca. 8,8 mia. kr. tjener ikke kun til at skaffe de fornødne varer og tjenesteydelser, der skal bruges rundt omkring i kommunen. Indkøb er også et redskab til at løfte et samfundsmæssigt ansvar og realisere politiske målsætninger, og Københavns Kommune har derfor forpligtet sig selv til at stille en række yderligere krav til produkter, og til de kontraktindgåelser, som kommunen indgår med sine leverandører. Kravene omhandler miljø- og klimakrav, sundhedshensyn, ligestilling og ikke-diskrimination samt sociale og etiske hensyn. Miljø- og klimahensyn er et væsentligt parameter i alle indkøb. Miljø- og klimakrav til produkter sikrer eksempelvis, at kommunen går forrest når det gælder om at mindske miljø- og klimabelastningen og værne om borgernes og medarbejdernes sundhed. Derfor stiller Københavns Kommune for eksempel krav om, at nyindkøbte produkter ikke indeholder PVC eller andre uønskede stoffer, eller at nyerhvervede biler skal være elbiler. Sidstnævnte er eksempel på indkøb, der også bidrager til opfyldelse af Københavns Kommunes målsætning om at være CO2-neutral i 2025 samt understøtter visionen om en hovedstad i grøn vækst. På samme vis skal der i indgåelse af indkøbsaftaler og ved gennemførelse af byggeri og anlæg tages hensyn til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøkrav til produkter og tjenesteydelser er med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de ansatte i Københavns Kommune samt at fremme sundheden og sikkerheden for brugerne af de københavnske institutioner. Hvad er miljøbevidste indkøb? Miljøbevidste indkøb er en proces, hvorved Københavns Kommune erhverver varer, tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøpåvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og byggeanlægsopgaver med samme primære funktion, som ellers ville være erhvervet eller blive udført Håndtering af krav vedrørende miljø og klima, sundhed og arbejdsmiljø Når Økonomiforvaltningen eller fagforvaltningerne indgår fælles obligatoriske aftaler, decentrale aftaler eller frivillige tilslutningsaftaler afklares det med Center for Miljø i Teknik- og Miljøforvaltningen og Arbejdsmiljø København i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om de skal inddrages i fastlæggelse af kravspecifikationen. Københavns Kommune forudsætter, at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder deres lovgivningsmæssige forpligtigelser med hensyn til etisk og socialt ansvar, og de konventioner Danmark har tiltrådt herom, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Rimelig aflønning og arbejdstider (ILO-konventioner nr. 1, 30, 26 og 131) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. 5

6 Københavns Kommune vil endvidere i videst muligt omfang stille krav til leverandørerne om overholdelse af menneskerettigheder, folkeretten, anerkendte normer og FN konventioner. Leverandørerne vil i kommunens større kontrakter skulle skrive under på, at de overholder disse krav. De konkrete politiske krav til indkøb og kontraktindgåelse er vedlagt som bilag til indkøbspolitikken og forefindes altid på kommunens hjemmeside Alle ansatte, der køber ind for Københavns Kommune skal sikre, at de politiske krav til indkøb er overholdt. De enkelte forvaltninger er ansvarlige for, at indkøberne er bekendte med kravene. Troværdigt og lydhørt samarbejde Københavns Kommune vil fremstå som en troværdig og lydhør samarbejdspartner overfor vores leverandører. Kommunen stiller krav til sig selv om at være en professionel samarbejdspartner, og forventer det samme af vores leverandører. Det betyder, at vi forventer, at leverandører Yder rådgivning/sparring med henblik på at optimere samarbejdet Er loyale og ikke opfordrer til køb udenfor aftalens omfang Leverer data til netbutik Leverer relevant omsætningsstatistik Samtidigt er det vigtigt, at det er enkelt for leverandører at finde frem til aktuelle udbud, finde kontaktoplysninger på relevante nøglepersoner og gøre sig bekendt med de politiske krav, der stilles til indkøb og kontraktindgåelse. Det er en målsætning i Københavns Kommunes erhvervspolitik, at hovedstaden skal blive bedre til at understøtte innovation og samarbejde. Innovative produkter og tjenesteydelser er et vigtigt redskab til at sikre fremtidens velfærd, sundhed og miljø. Dialogen med erhvervslivet om nye, innovative serviceløsninger tilrettelægges før udbudsprocessen, men Københavns Kommune vil anvende dynamiske udbudsformer for eksempel for indkøb af biler hvor indkøb over en aftaleperiode ikke låses til bestemte teknologier eller priser, og hvor forskellige leverandører løbende kan byde ind. Københavns Kommune vil samtidig gøre en særlig indsats for at gøre det lettere for socialøkonomiske iværksættere at byde ind på leverancer til Københavns Kommune. Det vil ske gennem rådgivning og tilbud om kurser, der afholdes af Københavns Erhvervscenter. Samtidig tilbyder kommunen, at socialøkonomiske virksomheder kan blive optaget på en liste på kommunens hjemmeside over potentielle, socialøkonomiske leverandører. Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Let adgang til information alle udbud annonceres et sted på kommunens hjemmeside, hvor der også findes relevante kontaktoplysninger og øvrige informationer for leverandører Rådgive og informere der tilbydes rådgivning og afholdes informationsmøder for leverandører, herunder socialøkonomiske virksomheder via Københavns Erhvervscenter. Socialøkonomiske virksomheder kan kontakte Københavns Erhvervscenter for at blive optaget på en liste over 6

7 potentielle, socialøkonomiske leverandører Lytte til leverandørerne via kommunens erhvervsbarometer spørges til leverandørernes opfattelse af kommunen som indkøber, der kan give afsæt for løbende forbedringer af samarbejdet Implementering og opfølgning Indkøbspolitikken implementeres af forvaltningerne på baggrund af de oplistede målsætninger og principper. Der foretages en generel opfølgning på indkøbspolitikken sideløbende med opfølgningen på den lovpligtige udbudsstrategi (jf. BR 18. nov. 2010, punkt 1). 7

8 Bilag til indkøbspolitikken - oversigt over krav til indkøb Nedenstående oversigt vedrører krav, der er besluttet af Borgerrepræsentationen til indkøb af varer og tjenesteydelser, og som ligger udover almindelige lovgivningsmæssige forpligtigelser (på kommunens indkøbshjemmeside kan der findes en orientering om de vigtigste lovgivningsmæssige krav, der skal iagttages ved aftaleindgåelser). Nedenstående oversigt er dermed en vejledning om, hvilke politiske krav udformet af Københavns Kommune, der skal efterleves. Herudover er alle ansatte, der køber ind uanset beløbets størrelse undergivet en almindelig forpligtigelse til saglig forvaltning det vil sige til at træffe sagligt begrundede indkøbsbeslutninger, der ikke er motiveret af ulovlige eller i øvrigt usaglige hensyn. I nedenstående tabel er kravene inddelt i forhold til, om de skal iagttages ved alle typer indkøb dvs. også indkøb under tærskelværdien, og hvor der ikke forefindes centrale eller decentrale indkøbsaftaler eller om det er krav, der er relevant i forbindelse med et udbud med efterfølgende kontraktindgåelse. Tabel 1: Guide til kravoversigt Alle, der køber ind Miljø, klima, sundhed og arbejdsmiljø Sociale og etiske hensyn Uddannelse- og arbejdsmarked Konkrete miljømål fordelt på varekategorier Ingen vand i plastic Gerne økologiske fødevarer Ved samarbejde med modebranchen vedlægges standardkontraktbilag Over tærskelværdi for udbud Krav til elforbrug, PVC og andre uønskede stoffer samt hvis aktuelt interne miljøforhold. Krav til biler og taxier CMI og AMK inddrages Kontraktbilag om sociale og etiske krav vedlægges kontrakt, - Social klausul om ansættelse af pratikanter indarbejdes, dog kun over større tærskelværdi. Byggeri- og anlæg - Krav i pjecen Miljø i byggeri og anlæg skal efterleves Øvrige - Betalingsfrist på 30 dage indarbejdes i kontrakter Alle udbud annonceres på kk.dk/udbud Krav til levering af data til netbutik 8

9 Tabel 2: Uddybning af politiske krav Miljø, sundhed og arbejdsmiljø Miljøkrav alle indkøb (også under udbudsgrænsen): Københavns Kommune har via Partnerskab for offentlige grønne indkøb tilsluttet sig en række konkrete miljømål vedrørende børneartikler, IT, papir og tryksager, rengøring samt transport. Kravene findes på hjemmeside Pesticider må ikke anvendes til areal-forplejning. Fødevarer: Der er vedtaget en målsætning om 75 % økologi Det er ikke tilladt at indkøbe vand i flasker og beholdere. Forvaltningerne indbetaler én gang årligt CO2-kompensation vedrørende de fly-rejser, der er foretaget af medarbejdere i forvaltningen. Miljøkrav udbud: Miljøhensyn skal indgå som et væsentligt parameter ved indkøb, og der skal så vidt muligt stilles krav til leverandørernes interne miljøforhold Til elforbrugende produkter skal der stilles samme krav som i Elsparefondens indkøbsvejledning. PVC og andre uønskede stoffer på Miljøstyrelsens liste herfor skal undgås Alle indkøbte og leasede biler skal være elbiler fra 2011 taxaudbud foretages efter miljøkrav I forbindelse med udbud af centrale obligatoriske indkøbsaftaler inddrages Center for Miljø og Arbejdsmiljø København altid. I forbindelse med decentrale udbud anbefales det, at Arbejdsmiljø København samt Center for Miljø inddrages i drøftelser om behov for arbejdsmiljøvurdering samt miljørådgivning. Sociale og etiske hensyn: Ved opgaver der involverer modebranchen (eksempelvis fotoopgaver) vedlægges særligt standardbilag til kontrakten Alle kontraktindgåelser over tærskelværdier for EU-udbud og ved gentagne leverancer: Der vedlægges standardkontraktbilag til kontrakterne (udarbejdes af Økonomiforvaltningen) Uddannelses- og arbejdsmarked: Udbud af opgaver med varighed på 6 måneder og derover, og hvor lønudgiften skønnes at være mindst 4 mio. kr. og/eller den samlede enterprise skønnes at være mindst 10 mio. kr: Der indarbejdes social klausul om ansættelse af praktikant for hver gang, den nævnte beløbsgrænse passeres. Standardformulering og eksempel forefindes på ny hjemmeside om udbud i Københavns Kommune Byggeri og anlæg: Ved byggeri og anlæg skal kravene i pjecen Miljø i byggeri og anlæg 2010 opfyldes 9

10 Øvrigt: I alle kontrakter kommunen selv indgår indarbejdes betalingsforpligtigelse på 30 dage Alle udbud skal annonceres på Der stilles krav til levering af data til netbutik 10

11 Bilag til indkøbspolitikken modeldiagram til placering af indkøbsansvar i organisationen Fastlægning af indkøbskompetencen Nedstående model illustrer kommunens overordnede indkøbshierarki. De enkelte forvaltninger/fagudvalg vedtager på deres eget område en indkøbspolitik, der beskriver, på hvilke vare- og tjenesteydelsesområder, der indgås centrale, obligatoriske aftaler, og på hvilket niveau i organisationen, indkøbsansvaret for andre vareområder placeres for eksempel på institutionsniveau. Institutionerne vil derfor opleve, at de på nogle områder selv skal stå for indkøbet - indkøbsansvaret skal dog følge et budget- og kompetencemæssigt ansvar, for at en institution kan defineres som en selvstændig indkøbsenhed mens de på andre områder, vil være bundet af fælles centrale obligatoriske aftaler, eller aftaler, som de frivilligt har tilmeldt sig. For konkret at vurdere indkøbskompetencen skal indkøberen besvare alle nedenstående spørgsmål. Hvis spørgsmålene besvares bekræftende, har indkøberen indkøbskompetencen, og er således ansvarlig for overholdelse af politiske beslutninger, samt ved større indkøb at iagttage udbudsreglerne, og anden relevant lovgivning. Vælger enheden selv hvad og hos hvem indkøbet skal foretages? Er enheden ikke samtidig forpligtiget til at benytte en bestemt aftale? Har enheden selv ansvaret for budget for det pågældende indkøbsområde? Køber enheden udelukkende ind til eget forbrug? Har køberen udelukkende etableret aftale til eget forbrug og ikke benytter sig af fællesaftaler på det pågældende indkøbsområde? 11

12 Indkøbshierarki 12

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere