Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014"

Transkript

1 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra pasning af vuggestuebørn til pleje og omsorg af ældre, fra rengøring og vedligeholdelse af byens gader, rum og parker til drift af biblioteker, svømmehaller og museer. Til brug herfor indkøber Københavns Kommune hver dag en lang række varer og tjenesteydelser hos private leverandører. På årsbasis skønnes det, at værdien af disse indkøb udgør over 8,8 mia. kr. Indkøbspolitikken udstikker rammerne for indkøb af alle disse varer og tjenesteydelser herunder indenfor byggeri og anlæg - og er således gældende for hele Københavns Kommune. Den er således henvendt til alle de af kommunens ansatte, der er ansvarlige for at købe ind og for at tilrettelægge indkøb, samt til leverandører, der ønsker at gøre sig nærmere bekendt med rammerne for kommunens indkøb. Indkøbspolitikken erstatter den tidligere indkøbspolitik samt indkøbsstrategi. Grundprincipperne i indkøbspolitikken er enkle: Københavns Kommune ønsker gode produkter til den rette pris udnyttelse af stordriftsfordele ved fælles indkøb skal sikre en økonomisk gevinst, der kan komme borgerne til gavn i form af mere velfærd Det skal være nemmere og mere fleksibelt for institutionerne at købe ind udvikling af ny netbutik og indførelse af købekort til lokale butikker giver større valgfrihed og gør indkøb mere gennemskueligt. Den øgede valgfrihed og fleksibilitet giver institutionerne mulighed for at frigøre ressourcer til kerneydelserne Der skal være styr på de lovgivningsmæssige og politiske rammer for indkøb og gennemførelse af udbud det sikres gennem bedre værktøjer og uddannelse af medarbejdere Endelig beskriver indkøbspolitikken, hvilke ekstra miljø-, klima- og sundhedshensyn, der sammen med sociale og etiske krav, skal tages højde for, når der købes ind i Københavns Kommune - hensyn, der medfører, at en krone anvendt på indkøb også er en krone, der arbejder for bæredygtighed for mennesker og miljø. Vi kalder det: Fælles indkøb mere velfærd Overborgmester Frank Jensen Gode produkter og økonomiske gevinster Varer og tjenesteydelser, som indkøbes til Københavns Kommune, skal være af god kvalitet på den måde er vi med til at sikre, at den ydelse, som borgerne modtager, er i orden. God kvalitet koster imidlertid ikke altid mere! I mange tilfælde vil det være muligt at få gode produkter og billigere priser samtidig - ved at udnytte stordriftsfordele og indgå indkøbsaftaler i samarbejde med andre kommuner og staten. De billigere priser vil i nogle tilfælde betyde et mindre udvalg og mindre fleksibilitet for eksempel når det gælder kontorartikler. I andre tilfælde har udvalg og fleksibilitet ingen betydning Københavns Kommune kan 1

2 eksempelvis spare mange penge ved at samle indkøb af al elektricitet hos én leverandør. Og besparelsen kommer borgerne til gode: Billigere priser sikrer flere penge til den borgernære service! Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Udnyttelse af stordriftsfordele ved at indgå centrale, obligatoriske aftaler for hele kommunen på større områder med henblik på at opnå en økonomisk gevinst. Der foretages en systematisk overvågning af anskaffelse af varer og tjenesteydelser med henblik på at identificere områder, hvor der via centrale indkøbsaftaler kan opnås økonomiske gevinster Arbejde smartere ved at gå sammen med andre kommuner og staten om at købe ind både for at sikre bedre priser og for at fordele de administrative omkostninger ved at gennemføre udbud. Standardisere krav til produkter eksempelvis ved at udstyre en kontorarbejdsplads på én fælles måde så storindkøb gøres lettere og priserne bliver bedre. Københavns Kommune vil gå i dialog med SKI, Staten og andre kommuner om etablering af en fælles offentlig kontorarbejdsplads. Hånd i hånd med effektiviseringsstrategi økonomiske gevinster ved centrale indkøb bidrager til realisering af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi. Der fastsættes måltal om, at centrale aftaleområder bidrager med 25 mio. kr. årligt, der kan anvendes til mere service Systematisk opfølgning på kommunens egen brug af de indgåede aftaler og leverandørernes overholdelse af aftaler om pris og kvalitet Styr på det - indkøbsaftaler og organisering Offentlige indkøb er tæt reguleret af dansk lovgivning og af fælles EU-lovgivning. Lovgivningen skal sikre ligebehandling og gennemsigtighed, og at offentlige institutioner overalt i Danmark og Europa får mulighed for at købe ind til gode priser gennem mere konkurrence. Københavns Kommune vil sikre sig, at lovgivningen er overholdt gennem at besidde de rette juridiske kompetencer, have de rette værktøjer samt etablere en klar ansvarsfordeling internt i kommunen for de enkelte aftaler. Københavns kommune vil fremover operere med tre typer af indkøbsaftaler: Centrale, obligatoriske aftaler aftaler som Økonomiforvaltningen indgår på vegne af hele kommunen med henblik på at opnå stordriftsfordele. Aftalerne indgås på områder, hvor institutionerne har mindre interesse i at have medbestemmelse, da valg af varer ikke har tilknytning til fagligheden. Hertil kommer områder, hvor der er behov for ensartet og standardiseret udstyr for at løse opgaverne og sikre koordination i kommunen, f.eks. IT-udstyr. Decentrale aftaler aftaler indgået af en eller flere fagforvaltninger på områder, der vedrører institutionernes kerneydelser. Herved sikres det, at aftalerne er målrettet behovene lokalt. Tilslutningsaftaler aftaler som forvaltninger el. institutioner tilslutter sig afhængigt af de konkrete behov, og som kan være indgået af Staten, kommunerne i fællesskab eller for Københavns Kommune i form af en central eller decentral aftale 2

3 Principperne for organiseringen og ansvaret vedrørende de tre aftaleområder er: Centrale obligatoriske aftaler Decentrale obligatoriske aftaler Frivillige tilslutningsaftaler Ansvarlig for indgåelse, herunder overholdelse af lovgivning og BR s beslutninger Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Ansvarlig for tilsyn med at leverandøren overholder aftalen Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Ansvarlig for, at der (kun) købes ind via aftalen Hver enkel forvaltning Alle de forvaltninger, for hvilke aftalen gælder Alle forvaltninger, der har tilsluttet sig aftalen Systematisk controlling på aftalen Økonomiforvaltningen Alle de forvaltninger, for hvilke aftalen gælder Forvaltningen, der indgår aftalen Ansvar med hensyn til at vedligeholde data i netbutik Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Indkøbschefgruppens rolle Udpeger forslag til nye områder, hvorpå der kan indgås centrale obligatoriske aftaler Drøfter ønsker til samarbejde om aftaleindgåelser Opstiller rammer for frivillig tilslutning og tager stilling til nye områder, hvor der kan indgås frivillige tilslutningsaftaler Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Klar ansvarsfordeling der forefindes altid en aktuel oversigt over fordelingen af aftaleområder med angivelse af, hvilken forvaltning, der er ansvarlig på det pågældende område. Det er den angivne forvaltning der er ansvarlig for, at lovgivningen er overholdt. Overholdelse af lovgivningen skal altid kunne dokumenteres på forespørgsel. Rette kompetencer der undervises via kommunens fælles uddannelsesprogram i grundlæggende udbudsregler, og udbud gennemføres af medarbejdere med udbudsjuridisk indsigt. Økonomiforvaltningen administrerer udbudshjemmeside, der internt og eksternt fungerer som én 3

4 adgang til viden og nyheder om indkøb i Københavns Kommune Elektronisk regningsbetaling og øget brug af indkøbssystemet alle regninger skal betales elektronisk og indkøbssystemet benyttes når det er muligt. Den administrative besparelse uddeles som økonomisk bonus til institutionerne En fleksibel indkøbspolitik En stor del af de daglige indkøb af varer og tjenesteydelser foretages af medarbejdere på de over 1000 institutioner, der hører under Københavns Kommune. For institutionerne er det centralt, at det i det daglige arbejde opleves som nemt og fleksibelt at købe ind samtidig med at lovgivningen og de politiske beslutninger overholdes. Det betyder også, at indkøb skal ske med udgangspunkt i brugernes behov, og at de aftaler, der indgås, er nemme at anvende efterfølgende. Når bostedet Æblehaven køber ind Det er målet, at institutionerne fremover skal kunne håndtere langt hovedparten af deres indkøb i en ny, brugervenlig netbutik. Når netbutikken åbnes, vil brugeren blive præsenteret for et sortiment af de mest almindelige varer, som han eller hun blot skal vælge mængden af. Netbutikken skal gøre det nemt at finde de billigste priser, hvis kommunen har flere leverandører. Når indkøbskurven er godkendt, bliver varerne leveret til institutionens egen adresse. Ved brug af netbutikken skal institutionerne aldrig bekymre sig for, om dansk eller europæisk udbudslovgivning er overholdt eller hvilken type aftale, der er tale om. Desuden opfylder produkterne de skrappe sundheds- og miljømæssige krav, som politisk er vedtaget i Københavns Kommune. Alle indgåede aftaler uanset forvaltning bliver således en del af netbutikken. Den gradvise forøgelse af sortimentet i netbutikken i takt med indgåelse af nye aftaler betyder, at der med tiden skal være muligt at finde de fleste varer her. Ønsker institutionen at foretage suppleringskøb i de lokale supermarkeder får de et købekort til dette. I de få tilfælde, hvor en vare hverken findes i netbutikken eller det lokale supermarked, hvor institutionen har købekort til, indeholder netbutikken information om rammerne for sådanne indkøb. Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Forbedring af indkøbssystem der udvikles en ny netbutik, der tilbyder alle indkøbere en nem og overskuelig indgang til at foretage indkøb. Netbutikken indeholder både centrale og decentrale aftaler. Udbud tilrettelægges med udgangspunkt i brugernes behov, så indgåede aftaler er nemme at anvende efterfølgende Synligt incitament institutionernes incitament til at anvende centrale aftaler skal øges markant det skal være tydeligt, hvad institutionerne opnår af økonomisk gevinst ved at bruge ordningerne Rette produkter alle forvaltninger har en fælles forpligtigelse til aktivt at medvirke til at afdække behov og fastsætte krav forud for udbud Opfølgning på tilfredshed institutionernes tilfredshed med indkøbsområdet måles af de enkelte forvaltninger en gang årligt og status forelægges Økonomiudvalget 4

5 Når det handler om mere end indkøb politiske krav til varer og kontrakter Københavns Kommunes store årlige indkøbsvolumen på ca. 8,8 mia. kr. tjener ikke kun til at skaffe de fornødne varer og tjenesteydelser, der skal bruges rundt omkring i kommunen. Indkøb er også et redskab til at løfte et samfundsmæssigt ansvar og realisere politiske målsætninger, og Københavns Kommune har derfor forpligtet sig selv til at stille en række yderligere krav til produkter, og til de kontraktindgåelser, som kommunen indgår med sine leverandører. Kravene omhandler miljø- og klimakrav, sundhedshensyn, ligestilling og ikke-diskrimination samt sociale og etiske hensyn. Miljø- og klimahensyn er et væsentligt parameter i alle indkøb. Miljø- og klimakrav til produkter sikrer eksempelvis, at kommunen går forrest når det gælder om at mindske miljø- og klimabelastningen og værne om borgernes og medarbejdernes sundhed. Derfor stiller Københavns Kommune for eksempel krav om, at nyindkøbte produkter ikke indeholder PVC eller andre uønskede stoffer, eller at nyerhvervede biler skal være elbiler. Sidstnævnte er eksempel på indkøb, der også bidrager til opfyldelse af Københavns Kommunes målsætning om at være CO2-neutral i 2025 samt understøtter visionen om en hovedstad i grøn vækst. På samme vis skal der i indgåelse af indkøbsaftaler og ved gennemførelse af byggeri og anlæg tages hensyn til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøkrav til produkter og tjenesteydelser er med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de ansatte i Københavns Kommune samt at fremme sundheden og sikkerheden for brugerne af de københavnske institutioner. Hvad er miljøbevidste indkøb? Miljøbevidste indkøb er en proces, hvorved Københavns Kommune erhverver varer, tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøpåvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og byggeanlægsopgaver med samme primære funktion, som ellers ville være erhvervet eller blive udført Håndtering af krav vedrørende miljø og klima, sundhed og arbejdsmiljø Når Økonomiforvaltningen eller fagforvaltningerne indgår fælles obligatoriske aftaler, decentrale aftaler eller frivillige tilslutningsaftaler afklares det med Center for Miljø i Teknik- og Miljøforvaltningen og Arbejdsmiljø København i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om de skal inddrages i fastlæggelse af kravspecifikationen. Københavns Kommune forudsætter, at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder deres lovgivningsmæssige forpligtigelser med hensyn til etisk og socialt ansvar, og de konventioner Danmark har tiltrådt herom, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Rimelig aflønning og arbejdstider (ILO-konventioner nr. 1, 30, 26 og 131) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. 5

6 Københavns Kommune vil endvidere i videst muligt omfang stille krav til leverandørerne om overholdelse af menneskerettigheder, folkeretten, anerkendte normer og FN konventioner. Leverandørerne vil i kommunens større kontrakter skulle skrive under på, at de overholder disse krav. De konkrete politiske krav til indkøb og kontraktindgåelse er vedlagt som bilag til indkøbspolitikken og forefindes altid på kommunens hjemmeside Alle ansatte, der køber ind for Københavns Kommune skal sikre, at de politiske krav til indkøb er overholdt. De enkelte forvaltninger er ansvarlige for, at indkøberne er bekendte med kravene. Troværdigt og lydhørt samarbejde Københavns Kommune vil fremstå som en troværdig og lydhør samarbejdspartner overfor vores leverandører. Kommunen stiller krav til sig selv om at være en professionel samarbejdspartner, og forventer det samme af vores leverandører. Det betyder, at vi forventer, at leverandører Yder rådgivning/sparring med henblik på at optimere samarbejdet Er loyale og ikke opfordrer til køb udenfor aftalens omfang Leverer data til netbutik Leverer relevant omsætningsstatistik Samtidigt er det vigtigt, at det er enkelt for leverandører at finde frem til aktuelle udbud, finde kontaktoplysninger på relevante nøglepersoner og gøre sig bekendt med de politiske krav, der stilles til indkøb og kontraktindgåelse. Det er en målsætning i Københavns Kommunes erhvervspolitik, at hovedstaden skal blive bedre til at understøtte innovation og samarbejde. Innovative produkter og tjenesteydelser er et vigtigt redskab til at sikre fremtidens velfærd, sundhed og miljø. Dialogen med erhvervslivet om nye, innovative serviceløsninger tilrettelægges før udbudsprocessen, men Københavns Kommune vil anvende dynamiske udbudsformer for eksempel for indkøb af biler hvor indkøb over en aftaleperiode ikke låses til bestemte teknologier eller priser, og hvor forskellige leverandører løbende kan byde ind. Københavns Kommune vil samtidig gøre en særlig indsats for at gøre det lettere for socialøkonomiske iværksættere at byde ind på leverancer til Københavns Kommune. Det vil ske gennem rådgivning og tilbud om kurser, der afholdes af Københavns Erhvervscenter. Samtidig tilbyder kommunen, at socialøkonomiske virksomheder kan blive optaget på en liste på kommunens hjemmeside over potentielle, socialøkonomiske leverandører. Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Let adgang til information alle udbud annonceres et sted på kommunens hjemmeside, hvor der også findes relevante kontaktoplysninger og øvrige informationer for leverandører Rådgive og informere der tilbydes rådgivning og afholdes informationsmøder for leverandører, herunder socialøkonomiske virksomheder via Københavns Erhvervscenter. Socialøkonomiske virksomheder kan kontakte Københavns Erhvervscenter for at blive optaget på en liste over 6

7 potentielle, socialøkonomiske leverandører Lytte til leverandørerne via kommunens erhvervsbarometer spørges til leverandørernes opfattelse af kommunen som indkøber, der kan give afsæt for løbende forbedringer af samarbejdet Implementering og opfølgning Indkøbspolitikken implementeres af forvaltningerne på baggrund af de oplistede målsætninger og principper. Der foretages en generel opfølgning på indkøbspolitikken sideløbende med opfølgningen på den lovpligtige udbudsstrategi (jf. BR 18. nov. 2010, punkt 1). 7

8 Bilag til indkøbspolitikken - oversigt over krav til indkøb Nedenstående oversigt vedrører krav, der er besluttet af Borgerrepræsentationen til indkøb af varer og tjenesteydelser, og som ligger udover almindelige lovgivningsmæssige forpligtigelser (på kommunens indkøbshjemmeside kan der findes en orientering om de vigtigste lovgivningsmæssige krav, der skal iagttages ved aftaleindgåelser). Nedenstående oversigt er dermed en vejledning om, hvilke politiske krav udformet af Københavns Kommune, der skal efterleves. Herudover er alle ansatte, der køber ind uanset beløbets størrelse undergivet en almindelig forpligtigelse til saglig forvaltning det vil sige til at træffe sagligt begrundede indkøbsbeslutninger, der ikke er motiveret af ulovlige eller i øvrigt usaglige hensyn. I nedenstående tabel er kravene inddelt i forhold til, om de skal iagttages ved alle typer indkøb dvs. også indkøb under tærskelværdien, og hvor der ikke forefindes centrale eller decentrale indkøbsaftaler eller om det er krav, der er relevant i forbindelse med et udbud med efterfølgende kontraktindgåelse. Tabel 1: Guide til kravoversigt Alle, der køber ind Miljø, klima, sundhed og arbejdsmiljø Sociale og etiske hensyn Uddannelse- og arbejdsmarked Konkrete miljømål fordelt på varekategorier Ingen vand i plastic Gerne økologiske fødevarer Ved samarbejde med modebranchen vedlægges standardkontraktbilag Over tærskelværdi for udbud Krav til elforbrug, PVC og andre uønskede stoffer samt hvis aktuelt interne miljøforhold. Krav til biler og taxier CMI og AMK inddrages Kontraktbilag om sociale og etiske krav vedlægges kontrakt, - Social klausul om ansættelse af pratikanter indarbejdes, dog kun over større tærskelværdi. Byggeri- og anlæg - Krav i pjecen Miljø i byggeri og anlæg skal efterleves Øvrige - Betalingsfrist på 30 dage indarbejdes i kontrakter Alle udbud annonceres på kk.dk/udbud Krav til levering af data til netbutik 8

9 Tabel 2: Uddybning af politiske krav Miljø, sundhed og arbejdsmiljø Miljøkrav alle indkøb (også under udbudsgrænsen): Københavns Kommune har via Partnerskab for offentlige grønne indkøb tilsluttet sig en række konkrete miljømål vedrørende børneartikler, IT, papir og tryksager, rengøring samt transport. Kravene findes på hjemmeside Pesticider må ikke anvendes til areal-forplejning. Fødevarer: Der er vedtaget en målsætning om 75 % økologi Det er ikke tilladt at indkøbe vand i flasker og beholdere. Forvaltningerne indbetaler én gang årligt CO2-kompensation vedrørende de fly-rejser, der er foretaget af medarbejdere i forvaltningen. Miljøkrav udbud: Miljøhensyn skal indgå som et væsentligt parameter ved indkøb, og der skal så vidt muligt stilles krav til leverandørernes interne miljøforhold Til elforbrugende produkter skal der stilles samme krav som i Elsparefondens indkøbsvejledning. PVC og andre uønskede stoffer på Miljøstyrelsens liste herfor skal undgås Alle indkøbte og leasede biler skal være elbiler fra 2011 taxaudbud foretages efter miljøkrav I forbindelse med udbud af centrale obligatoriske indkøbsaftaler inddrages Center for Miljø og Arbejdsmiljø København altid. I forbindelse med decentrale udbud anbefales det, at Arbejdsmiljø København samt Center for Miljø inddrages i drøftelser om behov for arbejdsmiljøvurdering samt miljørådgivning. Sociale og etiske hensyn: Ved opgaver der involverer modebranchen (eksempelvis fotoopgaver) vedlægges særligt standardbilag til kontrakten Alle kontraktindgåelser over tærskelværdier for EU-udbud og ved gentagne leverancer: Der vedlægges standardkontraktbilag til kontrakterne (udarbejdes af Økonomiforvaltningen) Uddannelses- og arbejdsmarked: Udbud af opgaver med varighed på 6 måneder og derover, og hvor lønudgiften skønnes at være mindst 4 mio. kr. og/eller den samlede enterprise skønnes at være mindst 10 mio. kr: Der indarbejdes social klausul om ansættelse af praktikant for hver gang, den nævnte beløbsgrænse passeres. Standardformulering og eksempel forefindes på ny hjemmeside om udbud i Københavns Kommune Byggeri og anlæg: Ved byggeri og anlæg skal kravene i pjecen Miljø i byggeri og anlæg 2010 opfyldes 9

10 Øvrigt: I alle kontrakter kommunen selv indgår indarbejdes betalingsforpligtigelse på 30 dage Alle udbud skal annonceres på Der stilles krav til levering af data til netbutik 10

11 Bilag til indkøbspolitikken modeldiagram til placering af indkøbsansvar i organisationen Fastlægning af indkøbskompetencen Nedstående model illustrer kommunens overordnede indkøbshierarki. De enkelte forvaltninger/fagudvalg vedtager på deres eget område en indkøbspolitik, der beskriver, på hvilke vare- og tjenesteydelsesområder, der indgås centrale, obligatoriske aftaler, og på hvilket niveau i organisationen, indkøbsansvaret for andre vareområder placeres for eksempel på institutionsniveau. Institutionerne vil derfor opleve, at de på nogle områder selv skal stå for indkøbet - indkøbsansvaret skal dog følge et budget- og kompetencemæssigt ansvar, for at en institution kan defineres som en selvstændig indkøbsenhed mens de på andre områder, vil være bundet af fælles centrale obligatoriske aftaler, eller aftaler, som de frivilligt har tilmeldt sig. For konkret at vurdere indkøbskompetencen skal indkøberen besvare alle nedenstående spørgsmål. Hvis spørgsmålene besvares bekræftende, har indkøberen indkøbskompetencen, og er således ansvarlig for overholdelse af politiske beslutninger, samt ved større indkøb at iagttage udbudsreglerne, og anden relevant lovgivning. Vælger enheden selv hvad og hos hvem indkøbet skal foretages? Er enheden ikke samtidig forpligtiget til at benytte en bestemt aftale? Har enheden selv ansvaret for budget for det pågældende indkøbsområde? Køber enheden udelukkende ind til eget forbrug? Har køberen udelukkende etableret aftale til eget forbrug og ikke benytter sig af fællesaftaler på det pågældende indkøbsområde? 11

12 Indkøbshierarki 12

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE Indkøb tegner sig for omkring 20 % af kommunens årlige budget. I runde tal drejer det sig om ca. 750 mio. kr., der årligt bruges på indkøb af varer, tjenesteydelser og håndværkeropgaver.

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale Notat Vedrørende: Erfaringsopsamling på anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale på udbuds- og indkøbsområdet i Randers Kommune Sagsnavn: Klausuler Sagsnummer: 00.01.00-A00-20-14 Skrevet af: Anne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 @ KR INDLEDNING Med denne indkøbspolitik fastsætter Borgerrepræsentationen fælles hensyn, mål, rammer og retningslinjer for Københavns Kommunes udbud og indkøb

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Lejre Kommune Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres

Læs mere

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres kæmpehøje og samme sted, hvor vikingerne

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen...

Grundlag for Indkøbspolitikken Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitiske mål Indkøbsorganisationen... Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken... 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 1 Indkøbspolitiske mål... 1 Indkøbsorganisationen... 2 Indkøbsaftaler og leverandører... 3 Indkøbsfællesskaber...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Flere grønne indkøb mere grøn vækst. - Strategi for brug af kommunes indkøb til fremme af grøn vækst Tillæg til Indkøbspolitik

Flere grønne indkøb mere grøn vækst. - Strategi for brug af kommunes indkøb til fremme af grøn vækst Tillæg til Indkøbspolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Flere grønne indkøb mere grøn vækst - Strategi for brug af kommunes indkøb til fremme af grøn vækst 2012-2014. Tillæg til Indkøbspolitik

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere