Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014"

Transkript

1 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra pasning af vuggestuebørn til pleje og omsorg af ældre, fra rengøring og vedligeholdelse af byens gader, rum og parker til drift af biblioteker, svømmehaller og museer. Til brug herfor indkøber Københavns Kommune hver dag en lang række varer og tjenesteydelser hos private leverandører. På årsbasis skønnes det, at værdien af disse indkøb udgør over 8,8 mia. kr. Indkøbspolitikken udstikker rammerne for indkøb af alle disse varer og tjenesteydelser herunder indenfor byggeri og anlæg - og er således gældende for hele Københavns Kommune. Den er således henvendt til alle de af kommunens ansatte, der er ansvarlige for at købe ind og for at tilrettelægge indkøb, samt til leverandører, der ønsker at gøre sig nærmere bekendt med rammerne for kommunens indkøb. Indkøbspolitikken erstatter den tidligere indkøbspolitik samt indkøbsstrategi. Grundprincipperne i indkøbspolitikken er enkle: Københavns Kommune ønsker gode produkter til den rette pris udnyttelse af stordriftsfordele ved fælles indkøb skal sikre en økonomisk gevinst, der kan komme borgerne til gavn i form af mere velfærd Det skal være nemmere og mere fleksibelt for institutionerne at købe ind udvikling af ny netbutik og indførelse af købekort til lokale butikker giver større valgfrihed og gør indkøb mere gennemskueligt. Den øgede valgfrihed og fleksibilitet giver institutionerne mulighed for at frigøre ressourcer til kerneydelserne Der skal være styr på de lovgivningsmæssige og politiske rammer for indkøb og gennemførelse af udbud det sikres gennem bedre værktøjer og uddannelse af medarbejdere Endelig beskriver indkøbspolitikken, hvilke ekstra miljø-, klima- og sundhedshensyn, der sammen med sociale og etiske krav, skal tages højde for, når der købes ind i Københavns Kommune - hensyn, der medfører, at en krone anvendt på indkøb også er en krone, der arbejder for bæredygtighed for mennesker og miljø. Vi kalder det: Fælles indkøb mere velfærd Overborgmester Frank Jensen Gode produkter og økonomiske gevinster Varer og tjenesteydelser, som indkøbes til Københavns Kommune, skal være af god kvalitet på den måde er vi med til at sikre, at den ydelse, som borgerne modtager, er i orden. God kvalitet koster imidlertid ikke altid mere! I mange tilfælde vil det være muligt at få gode produkter og billigere priser samtidig - ved at udnytte stordriftsfordele og indgå indkøbsaftaler i samarbejde med andre kommuner og staten. De billigere priser vil i nogle tilfælde betyde et mindre udvalg og mindre fleksibilitet for eksempel når det gælder kontorartikler. I andre tilfælde har udvalg og fleksibilitet ingen betydning Københavns Kommune kan 1

2 eksempelvis spare mange penge ved at samle indkøb af al elektricitet hos én leverandør. Og besparelsen kommer borgerne til gode: Billigere priser sikrer flere penge til den borgernære service! Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Udnyttelse af stordriftsfordele ved at indgå centrale, obligatoriske aftaler for hele kommunen på større områder med henblik på at opnå en økonomisk gevinst. Der foretages en systematisk overvågning af anskaffelse af varer og tjenesteydelser med henblik på at identificere områder, hvor der via centrale indkøbsaftaler kan opnås økonomiske gevinster Arbejde smartere ved at gå sammen med andre kommuner og staten om at købe ind både for at sikre bedre priser og for at fordele de administrative omkostninger ved at gennemføre udbud. Standardisere krav til produkter eksempelvis ved at udstyre en kontorarbejdsplads på én fælles måde så storindkøb gøres lettere og priserne bliver bedre. Københavns Kommune vil gå i dialog med SKI, Staten og andre kommuner om etablering af en fælles offentlig kontorarbejdsplads. Hånd i hånd med effektiviseringsstrategi økonomiske gevinster ved centrale indkøb bidrager til realisering af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi. Der fastsættes måltal om, at centrale aftaleområder bidrager med 25 mio. kr. årligt, der kan anvendes til mere service Systematisk opfølgning på kommunens egen brug af de indgåede aftaler og leverandørernes overholdelse af aftaler om pris og kvalitet Styr på det - indkøbsaftaler og organisering Offentlige indkøb er tæt reguleret af dansk lovgivning og af fælles EU-lovgivning. Lovgivningen skal sikre ligebehandling og gennemsigtighed, og at offentlige institutioner overalt i Danmark og Europa får mulighed for at købe ind til gode priser gennem mere konkurrence. Københavns Kommune vil sikre sig, at lovgivningen er overholdt gennem at besidde de rette juridiske kompetencer, have de rette værktøjer samt etablere en klar ansvarsfordeling internt i kommunen for de enkelte aftaler. Københavns kommune vil fremover operere med tre typer af indkøbsaftaler: Centrale, obligatoriske aftaler aftaler som Økonomiforvaltningen indgår på vegne af hele kommunen med henblik på at opnå stordriftsfordele. Aftalerne indgås på områder, hvor institutionerne har mindre interesse i at have medbestemmelse, da valg af varer ikke har tilknytning til fagligheden. Hertil kommer områder, hvor der er behov for ensartet og standardiseret udstyr for at løse opgaverne og sikre koordination i kommunen, f.eks. IT-udstyr. Decentrale aftaler aftaler indgået af en eller flere fagforvaltninger på områder, der vedrører institutionernes kerneydelser. Herved sikres det, at aftalerne er målrettet behovene lokalt. Tilslutningsaftaler aftaler som forvaltninger el. institutioner tilslutter sig afhængigt af de konkrete behov, og som kan være indgået af Staten, kommunerne i fællesskab eller for Københavns Kommune i form af en central eller decentral aftale 2

3 Principperne for organiseringen og ansvaret vedrørende de tre aftaleområder er: Centrale obligatoriske aftaler Decentrale obligatoriske aftaler Frivillige tilslutningsaftaler Ansvarlig for indgåelse, herunder overholdelse af lovgivning og BR s beslutninger Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Ansvarlig for tilsyn med at leverandøren overholder aftalen Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Ansvarlig for, at der (kun) købes ind via aftalen Hver enkel forvaltning Alle de forvaltninger, for hvilke aftalen gælder Alle forvaltninger, der har tilsluttet sig aftalen Systematisk controlling på aftalen Økonomiforvaltningen Alle de forvaltninger, for hvilke aftalen gælder Forvaltningen, der indgår aftalen Ansvar med hensyn til at vedligeholde data i netbutik Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Indkøbschefgruppens rolle Udpeger forslag til nye områder, hvorpå der kan indgås centrale obligatoriske aftaler Drøfter ønsker til samarbejde om aftaleindgåelser Opstiller rammer for frivillig tilslutning og tager stilling til nye områder, hvor der kan indgås frivillige tilslutningsaftaler Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Klar ansvarsfordeling der forefindes altid en aktuel oversigt over fordelingen af aftaleområder med angivelse af, hvilken forvaltning, der er ansvarlig på det pågældende område. Det er den angivne forvaltning der er ansvarlig for, at lovgivningen er overholdt. Overholdelse af lovgivningen skal altid kunne dokumenteres på forespørgsel. Rette kompetencer der undervises via kommunens fælles uddannelsesprogram i grundlæggende udbudsregler, og udbud gennemføres af medarbejdere med udbudsjuridisk indsigt. Økonomiforvaltningen administrerer udbudshjemmeside, der internt og eksternt fungerer som én 3

4 adgang til viden og nyheder om indkøb i Københavns Kommune Elektronisk regningsbetaling og øget brug af indkøbssystemet alle regninger skal betales elektronisk og indkøbssystemet benyttes når det er muligt. Den administrative besparelse uddeles som økonomisk bonus til institutionerne En fleksibel indkøbspolitik En stor del af de daglige indkøb af varer og tjenesteydelser foretages af medarbejdere på de over 1000 institutioner, der hører under Københavns Kommune. For institutionerne er det centralt, at det i det daglige arbejde opleves som nemt og fleksibelt at købe ind samtidig med at lovgivningen og de politiske beslutninger overholdes. Det betyder også, at indkøb skal ske med udgangspunkt i brugernes behov, og at de aftaler, der indgås, er nemme at anvende efterfølgende. Når bostedet Æblehaven køber ind Det er målet, at institutionerne fremover skal kunne håndtere langt hovedparten af deres indkøb i en ny, brugervenlig netbutik. Når netbutikken åbnes, vil brugeren blive præsenteret for et sortiment af de mest almindelige varer, som han eller hun blot skal vælge mængden af. Netbutikken skal gøre det nemt at finde de billigste priser, hvis kommunen har flere leverandører. Når indkøbskurven er godkendt, bliver varerne leveret til institutionens egen adresse. Ved brug af netbutikken skal institutionerne aldrig bekymre sig for, om dansk eller europæisk udbudslovgivning er overholdt eller hvilken type aftale, der er tale om. Desuden opfylder produkterne de skrappe sundheds- og miljømæssige krav, som politisk er vedtaget i Københavns Kommune. Alle indgåede aftaler uanset forvaltning bliver således en del af netbutikken. Den gradvise forøgelse af sortimentet i netbutikken i takt med indgåelse af nye aftaler betyder, at der med tiden skal være muligt at finde de fleste varer her. Ønsker institutionen at foretage suppleringskøb i de lokale supermarkeder får de et købekort til dette. I de få tilfælde, hvor en vare hverken findes i netbutikken eller det lokale supermarked, hvor institutionen har købekort til, indeholder netbutikken information om rammerne for sådanne indkøb. Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Forbedring af indkøbssystem der udvikles en ny netbutik, der tilbyder alle indkøbere en nem og overskuelig indgang til at foretage indkøb. Netbutikken indeholder både centrale og decentrale aftaler. Udbud tilrettelægges med udgangspunkt i brugernes behov, så indgåede aftaler er nemme at anvende efterfølgende Synligt incitament institutionernes incitament til at anvende centrale aftaler skal øges markant det skal være tydeligt, hvad institutionerne opnår af økonomisk gevinst ved at bruge ordningerne Rette produkter alle forvaltninger har en fælles forpligtigelse til aktivt at medvirke til at afdække behov og fastsætte krav forud for udbud Opfølgning på tilfredshed institutionernes tilfredshed med indkøbsområdet måles af de enkelte forvaltninger en gang årligt og status forelægges Økonomiudvalget 4

5 Når det handler om mere end indkøb politiske krav til varer og kontrakter Københavns Kommunes store årlige indkøbsvolumen på ca. 8,8 mia. kr. tjener ikke kun til at skaffe de fornødne varer og tjenesteydelser, der skal bruges rundt omkring i kommunen. Indkøb er også et redskab til at løfte et samfundsmæssigt ansvar og realisere politiske målsætninger, og Københavns Kommune har derfor forpligtet sig selv til at stille en række yderligere krav til produkter, og til de kontraktindgåelser, som kommunen indgår med sine leverandører. Kravene omhandler miljø- og klimakrav, sundhedshensyn, ligestilling og ikke-diskrimination samt sociale og etiske hensyn. Miljø- og klimahensyn er et væsentligt parameter i alle indkøb. Miljø- og klimakrav til produkter sikrer eksempelvis, at kommunen går forrest når det gælder om at mindske miljø- og klimabelastningen og værne om borgernes og medarbejdernes sundhed. Derfor stiller Københavns Kommune for eksempel krav om, at nyindkøbte produkter ikke indeholder PVC eller andre uønskede stoffer, eller at nyerhvervede biler skal være elbiler. Sidstnævnte er eksempel på indkøb, der også bidrager til opfyldelse af Københavns Kommunes målsætning om at være CO2-neutral i 2025 samt understøtter visionen om en hovedstad i grøn vækst. På samme vis skal der i indgåelse af indkøbsaftaler og ved gennemførelse af byggeri og anlæg tages hensyn til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøkrav til produkter og tjenesteydelser er med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de ansatte i Københavns Kommune samt at fremme sundheden og sikkerheden for brugerne af de københavnske institutioner. Hvad er miljøbevidste indkøb? Miljøbevidste indkøb er en proces, hvorved Københavns Kommune erhverver varer, tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøpåvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og byggeanlægsopgaver med samme primære funktion, som ellers ville være erhvervet eller blive udført Håndtering af krav vedrørende miljø og klima, sundhed og arbejdsmiljø Når Økonomiforvaltningen eller fagforvaltningerne indgår fælles obligatoriske aftaler, decentrale aftaler eller frivillige tilslutningsaftaler afklares det med Center for Miljø i Teknik- og Miljøforvaltningen og Arbejdsmiljø København i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om de skal inddrages i fastlæggelse af kravspecifikationen. Københavns Kommune forudsætter, at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder deres lovgivningsmæssige forpligtigelser med hensyn til etisk og socialt ansvar, og de konventioner Danmark har tiltrådt herom, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Rimelig aflønning og arbejdstider (ILO-konventioner nr. 1, 30, 26 og 131) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. 5

6 Københavns Kommune vil endvidere i videst muligt omfang stille krav til leverandørerne om overholdelse af menneskerettigheder, folkeretten, anerkendte normer og FN konventioner. Leverandørerne vil i kommunens større kontrakter skulle skrive under på, at de overholder disse krav. De konkrete politiske krav til indkøb og kontraktindgåelse er vedlagt som bilag til indkøbspolitikken og forefindes altid på kommunens hjemmeside Alle ansatte, der køber ind for Københavns Kommune skal sikre, at de politiske krav til indkøb er overholdt. De enkelte forvaltninger er ansvarlige for, at indkøberne er bekendte med kravene. Troværdigt og lydhørt samarbejde Københavns Kommune vil fremstå som en troværdig og lydhør samarbejdspartner overfor vores leverandører. Kommunen stiller krav til sig selv om at være en professionel samarbejdspartner, og forventer det samme af vores leverandører. Det betyder, at vi forventer, at leverandører Yder rådgivning/sparring med henblik på at optimere samarbejdet Er loyale og ikke opfordrer til køb udenfor aftalens omfang Leverer data til netbutik Leverer relevant omsætningsstatistik Samtidigt er det vigtigt, at det er enkelt for leverandører at finde frem til aktuelle udbud, finde kontaktoplysninger på relevante nøglepersoner og gøre sig bekendt med de politiske krav, der stilles til indkøb og kontraktindgåelse. Det er en målsætning i Københavns Kommunes erhvervspolitik, at hovedstaden skal blive bedre til at understøtte innovation og samarbejde. Innovative produkter og tjenesteydelser er et vigtigt redskab til at sikre fremtidens velfærd, sundhed og miljø. Dialogen med erhvervslivet om nye, innovative serviceløsninger tilrettelægges før udbudsprocessen, men Københavns Kommune vil anvende dynamiske udbudsformer for eksempel for indkøb af biler hvor indkøb over en aftaleperiode ikke låses til bestemte teknologier eller priser, og hvor forskellige leverandører løbende kan byde ind. Københavns Kommune vil samtidig gøre en særlig indsats for at gøre det lettere for socialøkonomiske iværksættere at byde ind på leverancer til Københavns Kommune. Det vil ske gennem rådgivning og tilbud om kurser, der afholdes af Københavns Erhvervscenter. Samtidig tilbyder kommunen, at socialøkonomiske virksomheder kan blive optaget på en liste på kommunens hjemmeside over potentielle, socialøkonomiske leverandører. Konkret vil Københavns Kommune arbejde efter følgende målsætninger og principper: Let adgang til information alle udbud annonceres et sted på kommunens hjemmeside, hvor der også findes relevante kontaktoplysninger og øvrige informationer for leverandører Rådgive og informere der tilbydes rådgivning og afholdes informationsmøder for leverandører, herunder socialøkonomiske virksomheder via Københavns Erhvervscenter. Socialøkonomiske virksomheder kan kontakte Københavns Erhvervscenter for at blive optaget på en liste over 6

7 potentielle, socialøkonomiske leverandører Lytte til leverandørerne via kommunens erhvervsbarometer spørges til leverandørernes opfattelse af kommunen som indkøber, der kan give afsæt for løbende forbedringer af samarbejdet Implementering og opfølgning Indkøbspolitikken implementeres af forvaltningerne på baggrund af de oplistede målsætninger og principper. Der foretages en generel opfølgning på indkøbspolitikken sideløbende med opfølgningen på den lovpligtige udbudsstrategi (jf. BR 18. nov. 2010, punkt 1). 7

8 Bilag til indkøbspolitikken - oversigt over krav til indkøb Nedenstående oversigt vedrører krav, der er besluttet af Borgerrepræsentationen til indkøb af varer og tjenesteydelser, og som ligger udover almindelige lovgivningsmæssige forpligtigelser (på kommunens indkøbshjemmeside kan der findes en orientering om de vigtigste lovgivningsmæssige krav, der skal iagttages ved aftaleindgåelser). Nedenstående oversigt er dermed en vejledning om, hvilke politiske krav udformet af Københavns Kommune, der skal efterleves. Herudover er alle ansatte, der køber ind uanset beløbets størrelse undergivet en almindelig forpligtigelse til saglig forvaltning det vil sige til at træffe sagligt begrundede indkøbsbeslutninger, der ikke er motiveret af ulovlige eller i øvrigt usaglige hensyn. I nedenstående tabel er kravene inddelt i forhold til, om de skal iagttages ved alle typer indkøb dvs. også indkøb under tærskelværdien, og hvor der ikke forefindes centrale eller decentrale indkøbsaftaler eller om det er krav, der er relevant i forbindelse med et udbud med efterfølgende kontraktindgåelse. Tabel 1: Guide til kravoversigt Alle, der køber ind Miljø, klima, sundhed og arbejdsmiljø Sociale og etiske hensyn Uddannelse- og arbejdsmarked Konkrete miljømål fordelt på varekategorier Ingen vand i plastic Gerne økologiske fødevarer Ved samarbejde med modebranchen vedlægges standardkontraktbilag Over tærskelværdi for udbud Krav til elforbrug, PVC og andre uønskede stoffer samt hvis aktuelt interne miljøforhold. Krav til biler og taxier CMI og AMK inddrages Kontraktbilag om sociale og etiske krav vedlægges kontrakt, - Social klausul om ansættelse af pratikanter indarbejdes, dog kun over større tærskelværdi. Byggeri- og anlæg - Krav i pjecen Miljø i byggeri og anlæg skal efterleves Øvrige - Betalingsfrist på 30 dage indarbejdes i kontrakter Alle udbud annonceres på kk.dk/udbud Krav til levering af data til netbutik 8

9 Tabel 2: Uddybning af politiske krav Miljø, sundhed og arbejdsmiljø Miljøkrav alle indkøb (også under udbudsgrænsen): Københavns Kommune har via Partnerskab for offentlige grønne indkøb tilsluttet sig en række konkrete miljømål vedrørende børneartikler, IT, papir og tryksager, rengøring samt transport. Kravene findes på hjemmeside Pesticider må ikke anvendes til areal-forplejning. Fødevarer: Der er vedtaget en målsætning om 75 % økologi Det er ikke tilladt at indkøbe vand i flasker og beholdere. Forvaltningerne indbetaler én gang årligt CO2-kompensation vedrørende de fly-rejser, der er foretaget af medarbejdere i forvaltningen. Miljøkrav udbud: Miljøhensyn skal indgå som et væsentligt parameter ved indkøb, og der skal så vidt muligt stilles krav til leverandørernes interne miljøforhold Til elforbrugende produkter skal der stilles samme krav som i Elsparefondens indkøbsvejledning. PVC og andre uønskede stoffer på Miljøstyrelsens liste herfor skal undgås Alle indkøbte og leasede biler skal være elbiler fra 2011 taxaudbud foretages efter miljøkrav I forbindelse med udbud af centrale obligatoriske indkøbsaftaler inddrages Center for Miljø og Arbejdsmiljø København altid. I forbindelse med decentrale udbud anbefales det, at Arbejdsmiljø København samt Center for Miljø inddrages i drøftelser om behov for arbejdsmiljøvurdering samt miljørådgivning. Sociale og etiske hensyn: Ved opgaver der involverer modebranchen (eksempelvis fotoopgaver) vedlægges særligt standardbilag til kontrakten Alle kontraktindgåelser over tærskelværdier for EU-udbud og ved gentagne leverancer: Der vedlægges standardkontraktbilag til kontrakterne (udarbejdes af Økonomiforvaltningen) Uddannelses- og arbejdsmarked: Udbud af opgaver med varighed på 6 måneder og derover, og hvor lønudgiften skønnes at være mindst 4 mio. kr. og/eller den samlede enterprise skønnes at være mindst 10 mio. kr: Der indarbejdes social klausul om ansættelse af praktikant for hver gang, den nævnte beløbsgrænse passeres. Standardformulering og eksempel forefindes på ny hjemmeside om udbud i Københavns Kommune Byggeri og anlæg: Ved byggeri og anlæg skal kravene i pjecen Miljø i byggeri og anlæg 2010 opfyldes 9

10 Øvrigt: I alle kontrakter kommunen selv indgår indarbejdes betalingsforpligtigelse på 30 dage Alle udbud skal annonceres på Der stilles krav til levering af data til netbutik 10

11 Bilag til indkøbspolitikken modeldiagram til placering af indkøbsansvar i organisationen Fastlægning af indkøbskompetencen Nedstående model illustrer kommunens overordnede indkøbshierarki. De enkelte forvaltninger/fagudvalg vedtager på deres eget område en indkøbspolitik, der beskriver, på hvilke vare- og tjenesteydelsesområder, der indgås centrale, obligatoriske aftaler, og på hvilket niveau i organisationen, indkøbsansvaret for andre vareområder placeres for eksempel på institutionsniveau. Institutionerne vil derfor opleve, at de på nogle områder selv skal stå for indkøbet - indkøbsansvaret skal dog følge et budget- og kompetencemæssigt ansvar, for at en institution kan defineres som en selvstændig indkøbsenhed mens de på andre områder, vil være bundet af fælles centrale obligatoriske aftaler, eller aftaler, som de frivilligt har tilmeldt sig. For konkret at vurdere indkøbskompetencen skal indkøberen besvare alle nedenstående spørgsmål. Hvis spørgsmålene besvares bekræftende, har indkøberen indkøbskompetencen, og er således ansvarlig for overholdelse af politiske beslutninger, samt ved større indkøb at iagttage udbudsreglerne, og anden relevant lovgivning. Vælger enheden selv hvad og hos hvem indkøbet skal foretages? Er enheden ikke samtidig forpligtiget til at benytte en bestemt aftale? Har enheden selv ansvaret for budget for det pågældende indkøbsområde? Køber enheden udelukkende ind til eget forbrug? Har køberen udelukkende etableret aftale til eget forbrug og ikke benytter sig af fællesaftaler på det pågældende indkøbsområde? 11

12 Indkøbshierarki 12

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 @ KR INDLEDNING Med denne indkøbspolitik fastsætter Borgerrepræsentationen fælles hensyn, mål, rammer og retningslinjer for Københavns Kommunes udbud og indkøb

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER FORENINGEN FOR KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSRET Chefkonsulent Hanna Ege, Økonomi- og Indenrigsministeriet Advokat Rikke Søgaard Berth, Horten 9. september

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT

GRØNT REGNSKAB 2014. EU-økologimærket. Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNNE INDKØB TEMARAPPORT EU-økologimærket Miljømærke for ansvarlig skovdrift GRØNT INDLEDNING... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER... 6 BESKRIVELSE OG KONKLUSION... 7 EVALUERING INDSATS...10 INDSATS 2015... 10 Ud over denne temarapport består

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER

BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER 4. oktober 2013 Odense Kommune 17.000 ansatte Budget 11 mia. kr. Indkøb 3,6 mia. kr. 11.000 leverandører 2.000 indkøbere Lovgivning EU- og nationale regler Udbudsdirektivet

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere