11. Indkøbspolitik ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)"

Transkript

1 11. Indkøbspolitik ( ) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering samt overholdelse af lovgivningen og Borgerrepræsentationens beslutninger INDSTILLING OG Beslutning Indstilling om, at forslag til ny indkøbspolitik for perioden (bilag 1) og forslag til forenkling af de københavnske krav til indkøb (bilag 2) godkendes, at det gøres obligatorisk at anvende den kommende netbutik til indkøb, der vedrører centrale obligatoriske aftaler, og centrale aftaler, som forvaltningerne frivilligt har tilsluttet sig, at forvaltningerne bemyndiges til at indgå forpligtende indkøbsaftaler i samarbejde med eksterne parter med henblik på at opnå større volumen og bedre priser, at Børne- og Ungdomsforvaltningens, Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens implementeringsplan tages til efterretning, jf. bilag 3, at listen over varer og tjenesteydelser, hvor der indgås, centrale obligatoriske aftaler ændres, således at der for hotel og konferencefaciliteter samt administrative tjenesteydelser indgås centrale, frivillige rammeaftaler, som forvaltningerne kan vælge at anvende jf. bilag 4, at medlemsforslag stillet af Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om samarbejde med branchevirksomheder, der har ratificeret modebranchens etiske charter (BR 50/08) anses for håndteret, at medlemsforslag stillet af Enhedslisten (27. jan 2011, punkt 28) om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i Palæstina anses for håndteret for så vidt angår medlemsforslagets andet punkt om at bringe kommunens etiske indkøbspolitik på højde med kommunens etiske investeringspolitik, at der i forbindelse med implementeringen af indkøbspolitikken gennemføres et analysearbejde med henblik på at identificere, hvordan indkøbspolitikken i højere grad fremadrettet konkret kan understøtte kommunens ambitiøse arbejde med klima og grøn vækst. Analysearbejdet skal munde ud i konkrete forslag til indsatser samt evt. forslag til en revideret indkøbspolitik. Arbejdet skal være færdigt i 2011, samt 9. at det i forbindelse med implementeringen af en ny indkøbspolitik analyseres, hvilke juridiske og praktiske muligheder, der er for at, kommunen indarbejder sociale- og mangfoldighedsklausuler, der fremmer kommunens vedtagne politik på områderne, jf. BR-beslutningen den 14. juni 2006.

2 (Økonomiudvalget) Problemstilling Dele af Københavns Kommunes indkøbsordning er blevet kritiseret for dyre priser på en række enkeltvarer, ligesom der har været fremsat ønske om et mere gennemskueligt og fleksibelt system for institutionerne. I forlængelse heraf har Intern Revision gennemført et serviceeftersyn af kommunens indkøbsordning, der blandt andet konkluderer, at der er potentiale for forbedring på flere områder. Økonomiudvalget har på baggrund heraf på sine møder den 28. september 2010 samt 9. november 2010 godkendt en handleplan for omorganisering af indkøbsområdet. Økonomiudvalgets beslutning den 9. november indebærer, at listen over centrale aftaleområder udvides, men forvaltningerne har også fra denne dato fået overdraget 12 tidligere centrale aftaleområder. I takt med udløb af de eksisterende leverandøraftaler på disse områder kan forvaltningerne, som på øvrige ikkeobligatoriske områder tilrettelægge, hvilke frihedsgrader der skal gælde for deres respektive institutioners indkøb. Økonomiudvalget har i forlængelse af beslutningen udbedt sig en konkret implementeringsplan fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, herunder beskrivelse af ressourcer og kompetencer (bilag 3) Økonomiudvalgets beslutninger fra den 28. september og den 9. november danner udgangspunkt for forslaget til en ny indkøbspolitik (bilag 1). Endvidere indeholder bilag 2 forslag til forenkling af de københavnske krav til indkøb. Formålet er at gøre det nemmere og mere enkelt for forvaltningerne og for leverandørerne, at sikre overholdelse af kravene. Indkøbspolitikken og forslaget til forenklinger har været drøftet med forvaltningerne i indkøbschefgruppen og 7-direktørkredsen. Derudover indeholder indstillingen på baggrund af beslutningerne på Økonomiudvalgets møde den. 9. november. 2010: Definition og forslag til håndtering af socialøkonomiske virksomheder. Forslag om, at listen over varer og tjenesteydelser, hvor der indgås, centrale fælles obligatoriske aftaler ændres, således at der f.s.v.a. hotel og konferencefaciliteter samt administrative tjenesteydelser indgås centrale, frivillige rammeaftaler, som forvaltningerne kan vælge at anvende (bilag 4) Endelig indeholder indstillingen en håndtering af to, tidligere medlemsforslag. Det gælder forslag om samarbejde med branchevirksomheder, der har ratificeret Modebranchens etiske charter (BR 50/08), samt forslag om at bringe kommunens etiske indkøbspolitik på højde med kommunens etiske investeringspolitik (andet punkt i medlemsforslag om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i Palæstina (27. jan 2011, punkt 28). Løsning Københavns Kommunes seneste indkøbspolitik er fra I bilag 1 er udarbejdet forslag til ny indkøbspolitik, som foreslås at gælde for en 4-årig periode. Det foreslås, at indkøbspolitikken fremover behandles parallelt med kommunens udbudsstrategi, som alle kommuner er pålagt at udarbejde i starten af hver valgperiode. Den nye indkøbspolitik er baseret på tre principper; 1) at opnå økonomiske gevinster via fælles

3 indkøbsaftaler og frigøre midler til mere velfærd 2) at sikre, at institutionerne oplever en højere grad af handlefrihed med mulighed for at handle til fordelagtige priser, samt 3) at lovgivningen og Borgerrepræsentationens krav til indkøb overholdes. Indkøbsområdet foreslås organiseret på følgende vis: Tabel 1: Aftaletyper på indkøbsområdet Aftaletype Centrale obligatoriske aftaler aftaleområder m. stor volumen, behov for koordination og m. mindre betydning for kerneydelserne, eks. elektricitet og administrative arbejdspladser (pt. 34 aftaleområder) Decentrale obligatoriske aftaler aftaleområder med nær tilknytning til kerneydelsen, eks. legetøj og fødevarer. (12 aftaleområder overgår til at blive decentrale) Frivillige tilslutningsaftaler Aftaler hvor enhederne selv bestemmer om de vil tilslutte sig den fælles aftale.(12 aftaleområder er centrale hertil kommer, at enhederne tilbydes fælles købekort til dagligvarekæde) Udover indkøb via de tre aftaletyper, skabes der også frihed for institutionerne til at kunne handle ind, hvor de vil når de ikke er bundet af aftaler og er under tærskelværdierne, samt via et købekort at kunne foretage suppleringskøb i det lokale supermarked, jf. nedenfor. Tabel 2 nedenfor beskriver ansvarsfordelingen vedrørende aftaleområder. Indkøbspolitikken (bilag 1) indeholder en uddybning af ansvarsfordelingen i forhold til øvrige opgaver. Tabel 2: Tværgående organisering og ansvar vedrørende aftaleområder Centrale obligatoriske aftaler Decentrale obligatoriske aftaler Frivillige tilslutningsaftaler Ansvarlig for indgåelse, herunder overholdelse af lovgivning og BR s beslutninger ifm. aftaleindgåelse Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Det er den enkelte forvaltnings ansvar, at obligatoriske aftaler overholdes; det vil sige, at der på det pågældende område udelukkende købes ind via aftalen. Vurderingen er, at der er et stort økonomisk potentiale i at indgå centrale obligatoriske indkøbsaftaler på områder med stor volumen. Jo større volumen det offentlige aftager jo bedre aftaler derfor er der god økonomi i at gå sammen internt i Københavns Kommune og med andre kommuner, samt i at anvende statslige aftaler og SKI-aftaler (aftaler indgået af Statens og Kommunernes Indkøbscentral). På alle de områder, hvor der indgås centrale obligatoriske aftaler bliver der derfor satset på bedre priser. Forud for hvert udbud afdækkes om det bedst kan betale sig at anvende Statens Indkøbs aftaler, SKI s aftaler eller at gå sammen med andre kommuner frem for at Københavns Kommune går i udbud på egen hånd. Som følge af en underkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 4. januar 2011 af en del af SKI s aftaler, foregår der aktuelt en reorganisering af SKI hvor fokus er på bedre priser og aftaler, som er nemme at anvende for slutbrugerne bl.a. kommunerne. Samtidig er KL og staten

4 blevet enige om en ny ejerstrategi for SKI, der støtter op om målene i indkøbspolitikken om bedre priser via større volumen. Den nye ejerstrategi indebærer bl.a. et stærkere fokus på kommunerne, hvor SKI skal understøtte fælleskommunale volumenaftaler, hvor kommunerne får en langt bedre pris mod at de forpligtiger sig til at aftage en vis mængde af varer. I indkøbspolitikken lægges desuden op til, at Københavns Kommune skal arbejde på at skabe en fælles administrativ offentlig arbejdsplads, hvor vi via fælles indkøbsaftaler med andre offentlige myndigheder opnår økonomiske gevinster. En konsekvens vil være, at der bliver færre valgmuligheder, når der skal vælges bord, stol, pc, telefon, printer og papir mm Til gengæld vil der kunne frigives midler til velfærd. Institutionernes handlefrihed er i indkøbspolitikken sikret gennem udvikling af ny brugervenlig netbutik, som både dækker centrale og decentrale aftaler, købekort og muligheder for indkøb efter frit valg, når institutionernes indkøb er under tærskelværdien og der ikke forelægger nogle indkøbsaftaler på området. Med hensyn til sidstnævnte har Økonomiforvaltningen i samarbejde med Kammeradvokaten drøftet rammerne for fordelingen af indkøbsansvar i kommunen i relation til institutionernes frihedsgrader. De enkelte forvaltninger/fagudvalg vedtager på deres eget område en indkøbspolitik, der beskriver, på hvilke vare- og tjenesteydelsesområder, der indgås decentrale, obligatoriske aftaler, og på hvilket niveau i organisationen, indkøbsansvaret for andre vareområder placeres for eksempel på institutionsniveau. Institutionerne vil derfor opleve, at de på nogle områder kan købe frit ind under forudsætning af, at de kan defineres som en selvstændig indkøbsenhed mens de på andre områder, vil være bundet af centrale eller decentrale aftaler, eller aftaler, som de frivilligt har tilmeldt sig. Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet et modeldiagram, der indgår i indkøbspolitikken (bilag 1), og som fungerer som et redskab til at identificere, hvor i organisationen indkøbsansvaret er placeret. Tabel 3: Større handlefrihed for institutionerne Netbutik Købekort Øvrige indkøb under udbudsgrænsen* Udvikling af netbutik, der skal dække alle vareindkøb på både decentrale og centrale aftaleområder. Leveres til døren Indførelse af købekort til dagligvarekæde anvendes til suppleringskøb institutionen selv foretager kan også anvendes til varer, hvor der er obligatoriske aftaler fx kaffe, the mm Institutionerne køber selv ind på de områder, hvor de har indkøbsansvar dog altid under hensyntagen til saglig forvaltning * o. 0,5 mio. kr. er der annonceringspligt, o. 1,4 mio. kr. er der krav om EU-udbud Målet med netbutikken er at gøre det nemt at få overblik over indkøbsmuligheder og bedste pris samtidig med, at de administrative omkostninger holdes nede og kommunens indkøb kan kortlægges. Det foreslås, at det gøres obligatorisk at anvende netbutikken til indkøb, der vedrører centrale obligatoriske områder og centrale aftaler, som forvaltningerne frivilligt har tilsluttet sig. For så vidt angår decentrale aftaler beslutter forvaltningerne om institutionerne skal være forpligtet til at bruge netbutikken til indkøb af disse varer. Institutionernes tilfredshed med indkøbsordningen måles en

5 gang om året. Intern Revisions rapport om indkøbsområdet, som ØU fik forelagt den 28. sept. 2010, viser, at der er behov for øget fokus på Styr på Indkøbsområdet. Det er væsentligt at Københavns Kommune fastholder presset på konkurrencemyndighederne for, at opnå mere enkle og gennemskuelige rammer for indkøb. Men med nærværende forslag til indkøbspolitik lægges også op til, at der internt i Københavns Kommune skal sikres en bedre styring af indkøbsområdet via manualer, digitalisering, systematisk opfølgning på indkøb og aftaler, uddannelse og koordination af området mellem forvaltningerne i regi af Indkøbschefkredsen. Økonomiforvaltningen udvikler på den baggrund en række værktøjer, der kan stilles til rådighed for forvaltningerne i 2011 i takt med, at de færdiggøres; Tabel 4. Oversigt over værktøjer som Økonomiforvaltningen udvikler i Netbutik til institutionerne som dækker alle aftaler indgået af alle forvaltninger (forvaltninger vedligeholder dog selv data vedrørende egne aftaler i netbutikken) Bedre data på indkøbsområdet Værktøjer og metode til systematisk opfølgning på indkøbsområdet (contract management) Koncept for tilfredshedsmåling blandt institutioner Manualer til at køre udbudsprocesser ud fra Hjemmeside med vejledning og oplysninger til brug for udbud målrettet medarbejdere som arbejder med udbud og leverandører. Hertil kommer oversigt over alle aftaleområder, og hvilken forvaltning, der er ansvarlig Understøtte udbudsprocesserne med digitale løsninger fx udbrede værktøjer og viden om e- auktioner, som er en langt billigere udbudsform, der kan anvendes ved udbud, hvor pris alene er afgørende Uddannelse i udbudshåndtering og controlling af indkøbsområdet Etablerer netværk og arrangerer temamøder for alle medarbejdere i kommunen, der arbejder med udbud og kontrakter I indkøbspolitikken foreslås, at de politiske krav til indkøb sammenfattes i et enkelt kort bilag til indkøbspolitikken (bilag 1), således, at indkøbsansvarlige i kommunen og leverandører kun skal orientere sig ét sted herom. Økonomiforvaltningen har identificeret 22 forskellige indstillinger/medlemsforslag, der opstiller krav til indkøb i Københavns Kommune. Antallet af nye beslutninger gennem årene til indkøb af varer og tjenesteydelser har i stigende grad gjort det vanskeligt for forvaltningerne og leverandører at håndtere indkøb til kommunen. Årsagen hertil er overlap mellem nye og gamle beslutninger, der øger usikkerheden om, hvilke beslutninger det er relevant at iagttage. Hertil kommer kontraktmæssige krav, der er juridisk komplicerede og som kan svære at håndtere udbudsjuridisk, eller krav hvor den praktiske effekt er begrænset. 5 beslutninger er helt eller delvist omfattet af senere indstillinger, og foreslås derfor at falde bort eksempelvis ældre beslutninger om indsættelse af sociale klausuler i alle kontrakter, idet Borgerrepræsentationen i 2010 har vedtaget et målrettet koncept for etablering af flere praktikpladser gennem sociale klausuler, især ved større anlægsarbejder.

6 For andre beslutninger 6 stk. - foreslås en ændret håndtering. Eksempelvis foreslås det, at leverandører fremover gøres bekendt med kommunens samlede krav til etiske og sociale hensyn via et nyt og forenklet kontraktbilag, der kan vedlægges alle kontrakter over EU-udbudsgrænsen og som vedrører gentagne leverancer. Der er to tidligere beslutninger på dette område, hvor den seneste beslutning ikke angiver, hvordan kravet i praksis skal håndteres. Formålet med at forenkle og samle kravene til indkøb er således at sikre en lettere implementerbar måde for kommunens institutioner og andre indkøbere, hvorpå Københavns Kommune fortsat kan stille ambitiøse krav til miljø og sundhed samt sociale og etiske hensyn. Det skal bemærkes, at det i forbindelse med indkøbssamarbejder med andre parter, herunder SKI, ikke altid vil være muligt at indarbejde særlige københavnske kontraktmæssige bestemmelser i aftalerne, eksempelvis i form af kontraktbilag om overholdelse af etiske og sociale hensyn. Leverandørerne er dog uændret forpligtet til at overholde lovgivningen på området. Økonomiforvaltningens forslag til forenkling er beskrevet i bilag 2. Håndtering af socialøkonomiske virksomheder Borgerrepræsentantionen tiltrådte den 3. juni 2010 en strategi for socialøkonomiske virksomheder. Denne strategi definerer socialøkonomiske virksomheder som en virksomhed, der: Har et socialt, miljømæssigt eller sundhedsmæssigt formål og skaber social værdi, Er innovativ dvs. arbejder med nye produkter, services eller processer, Er professionelt organiseret dvs. ikke udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft, Er privat eller kollektivt ejet altså ikke offentligt ejet, Er not-for-profit dvs. geninvesterer evt. overskud for at fremme det sociale formål. I forbindelse med mulighederne for at byde ind på offentligt udbudte opgaver, er den vigtigste indsats overfor de socialøkonomiske virksomheder, den rådgivning og de kurser, der afholdes af Københavns Erhvervscenter. Det foreslås, at det herudover tilbydes at optage socialøkonomiske iværksættere på en liste på kommunens hjemmeside, der gør det lettere ved decentrale indkøb under udbuds-tærskelværdierne at finde frem til virksomhederne. Sådanne indkøb såvel som indkøb generelt skal dog altid være sagligt fornuftige i forhold til, hvad der købes ind og til hvilken pris. Medlemsforslag vedrørende modebranchens etiske charter På Borgerrepræsentationens møde den 24. januar 2008 (BR 50/08) blev det pålagt Økonomiforvaltningen at undersøge, hvorvidt det er muligt at Københavns Kommune udelukkende samarbejder med virksomheder i modebranchen, der har ratificeret Modebranchens etiske charter, samt at nærmere beskrivelse af retningslinier for identificering af relevante brancheerhverv blandt kommunens nuværende og fremtidige samarbejdsparter udarbejdes og forelægges for Borgerrepræsentationen. Økonomiforvaltningen foreslår, at medlemsforslaget håndteres ved, at der udarbejdes et standardkontraktbilag, som bliver obligatorisk for forvaltningerne at vedlægge kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser, der relaterer sig til modebranchen, jf. bilag 5 for en nærmere uddybning. Medlemsforslag om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i

7 Palæstina Borgerrepræsentationen har den 27. januar 2011 vedtaget medlemsforslag om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i Palæstina. I medlemsforslagets andet atpunkt pålægges Økonomiforvaltningen at komme med forslag til, hvordan Københavns Kommunes etiske indkøbspolitik kan bringes på højde med kommunens etiske investeringspolitik i forhold til at indarbejde krav om overholdelse af menneskerettigheder, folkeretten, anerkendte normer og FN konventioner. På den baggrund er det indarbejdet i forslaget til ny indkøbspolitik (bilag 1) som et tillæg til allerede eksisterende beslutninger om sociale og etiske krav - at Københavns Kommune i videst muligt omfang vil stille krav til leverandørerne om overholdelse af menneskerettigheder, folkeretten, anerkendte normer og FN konventioner. Konkret indarbejdes kommunens krav i et standardkontraktbilag, som foreslås vedlagt alle kontrakter indgået over EU-udbudsgrænsen og som vedrører gentagne leverancer, jf. også ovenfor. Med henblik på udarbejdelse af standardkontraktbilaget vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med ekstern advokatbistand hurtigst muligt klarlægge de nærmere juridiske rammer for at opstille sådanne krav. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende orientere Økonomiudvalget om konklusionerne. Endelig arbejder Økonomiforvaltningen videre med at afklare medlemsforslagets første punkt om mulighederne for at stoppe samarbejde med G4S. Økonomi Det foreslås i indkøbspolitikken, at indkøbsområdet på centrale aftaleområder skal tilvejebringe 25 mio. kr. årligt i perioden , svarende til 100 mio. kr. over 4 år. Der tages højde for allerede indarbejdede effektiviseringer. Beløbet indgår i Københavns Kommunes tværgående effektiviseringsbidrag. Af implementeringsplanerne fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundhedsog Omsorgsforvaltningen fremgår, at der er et ønske om at få tilført 5,4 årsværk til indkøbsområdet i de 3 forvaltninger, jf. bilag 3. Økonomiforvaltningen bemærker, at omorganiseringen af indkøbsområdet og forslaget til ny indkøbspolitik generelt medfører en øget opgavemængde i såvel fagforvaltningerne som Økonomiforvaltningen, hvilket blandt andet skal ses i relation til Intern Revisions påpegning af de hidtidige mangler på området. Selvom 12 aftaleområder decentraliseres til forvaltningerne medfører nye centrale aftaleområder for Økonomiforvaltningen en status quo i mængden af aftaler, der skal indgås centralt. Hertil kommer udviklingen af nye fælles værktøjer. Behovet for finansiering kan håndteres ved prioritering af nye midler i budgetforhandlingerne eller ved effektiviseringer, herunder muligheden for indkøbsbesparelser gennem nye aftaler, jf. bilag 3a. Videre proces Tabel 4: Oversigt over den videre proces April 2011 Første version af ny netbutik lanceres med favoritliste for skoleområdet favoritlister for øvrige institutionsområder færdiggøres inden udgangen af 2011 og mængden af varer øges i takt med indgåelse af nye aftaler

8 September 2011 Ultimo 2011 Forventet tidspunkt for tilbud om købekort til alle institutioner ØU forelægges resultat af tilfredshedsmåling blandt institutionerne 2013 Evaluering af indkøbspolitik parallelt med lovpligtig opfølgning på udbudsstrategi 2014 De politiske udvalg og Borgerrepræsentationen forelægges revideret indkøbspolitik for ny fire-årig periode Claus Juhl / Bjarne Winge

9 Oversigt over politisk behandling Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering samt overholdelse af lovgivningen og Borgerrepræsentationens beslutninger INDSTILLING OG Beslutning Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, at forslag til ny indkøbspolitik for perioden (bilag 1) og forslag til forenkling af de københavnske krav til indkøb (bilag 2) godkendes, at det gøres obligatorisk at anvende den kommende netbutik til indkøb, der vedrører centrale obligatoriske aftaler, og centrale aftaler, som forvaltningerne frivilligt har tilsluttet sig, at forvaltningerne bemyndiges til at indgå forpligtende indkøbsaftaler i samarbejde med eksterne parter med henblik på at opnå større volumen og bedre priser, at Børne- og Ungdomsforvaltningens, Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens implementeringsplan tages til efterretning, jf. bilag 3, at listen over varer og tjenesteydelser, hvor der indgås, centrale obligatoriske aftaler ændres, således at der for hotel og konferencefaciliteter samt administrative tjenesteydelser indgås centrale, frivillige rammeaftaler, som forvaltningerne kan vælge at anvende jf. bilag 4, at medlemsforslag stillet af Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om samarbejde med branchevirksomheder, der har ratificeret modebranchens etiske charter (BR 50/08) anses for håndteret, samt at medlemsforslag stillet af Enhedslisten (27. jan 2011, punkt 28) om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i Palæstina anses for håndteret for så vidt angår medlemsforslagets andet punkt om at bringe kommunens etiske indkøbspolitik på højde med kommunens etiske investeringspolitik. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. februar 2011 Bo Asmus Kjeldgaard (F) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1): "Socialistisk Folkeparti foreslår, at indstillingen tilføjes et nyt at-punkt med følgende ordlyd: "at der i forbindelse med implementeringen af indkøbspolitikken gennemføres et analysearbejde med henblik på at identificere, hvordan indkøbspolitikken i højere grad fremadrettet konkret kan understøtte kommunens ambitiøse arbejde med klima og grøn vækst. Analysearbejdet skal munde ud i konkrete forslag til indsatser samt evt. forslag til en revideret indkøbspolitik. Arbejdet skal være færdigt i 2011."

10 Anna Mee Allerslev (B) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2): "Det Radikale Venstre foreslår, indstillingen tilføjes et nyt at-punkt med følgende ordlyd: "at det i forbindelse med implementeringen af en ny indkøbspolitik analyseres, hvilke juridiske og praktiske muligheder, der er for at, kommunen indarbejder sociale- og mangfoldighedsklausuler, der fremmer kommunens vedtagne politik på områderne, jf. BR-beslutningen den 14. juni 2006". Der blev stemt om det af Bo Asmus Kjeldgaard (V) stillede ændringsforslag (1). For stemte 11 medlemmer: A, B, C, F, og Ø Imod stemte 1 medlem: O 1 medlem undlod at stemme: V Ændringsforslaget blev dermed vedtaget. Der blev stemt om det af Anna Mee Allerslev (B) stillede ændringsforslag (2). For stemte 11 medlemmer: A, B, C, F, og Ø Imod stemte 2 medlemmer: O og V Ændringsforslaget blev dermed vedtaget. Indstillingen blev derefter anbefalet uden afstemning, og blev således anbefalet overfor Borgerrepræsentationen sammen med de stillede ændringsforslag, som henholdsvis nyt 8. og 9. at-punkt. bilag 1 - Indkøbspolitik Forenkling af politiske beslutninger vedrørende indkøb 3 - Implementeringsplaner for indkøb - SOF SUF og BUF 3a - Økonomiforvaltningens bemærkninger til implementeringsplan 4 - Justering af listen over fælles obligatoriske aftaler 5 - Medlemsforslag vedrørende modebranchen 6 - Notat fra Kammeradvokaten (kun tilgængelig på nettet)

11

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 2014-2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes på

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 20. oktober Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene - 2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Bilag 4: Økonomiforvaltningens bemærkninger til Enhedslistens ændringsforslag

Bilag 4: Økonomiforvaltningens bemærkninger til Enhedslistens ændringsforslag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til ØU Bilag 4: Økonomiforvaltningens bemærkninger til Enhedslistens ændringsforslag Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 14. juni

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 @ KR INDLEDNING Med denne indkøbspolitik fastsætter Borgerrepræsentationen fælles hensyn, mål, rammer og retningslinjer for Københavns Kommunes udbud og indkøb

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Belysning af de fire ændringsforslag

Belysning af de fire ændringsforslag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 Belysning af de fire ændringsforslag Indhold Baggrund... 2 Proces for Økonomiforvaltnings udredning... 2 Ændringsforslag 1 SKI s

Læs mere

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh Indkøb i Norddjurs Kommune Lisbeth Krogh Program Organisering af indkøb Lovgivning vedr. offentligt indkøb SKI, JYFI og egne udbud Indkøbspolitik Lettere adgang til at blive leverandør Norddjurs Kommunes

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 5 Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen BIF BIF mener, at indstillingen bør indeholde en bemærkning om, at såfremt

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering

Anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering Anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering BESLUTNING Dagsordenspunkt 5: Anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering (2015-0156312) Økonomiudvalgets beslutning

Læs mere