11. Indkøbspolitik ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)"

Transkript

1 11. Indkøbspolitik ( ) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering samt overholdelse af lovgivningen og Borgerrepræsentationens beslutninger INDSTILLING OG Beslutning Indstilling om, at forslag til ny indkøbspolitik for perioden (bilag 1) og forslag til forenkling af de københavnske krav til indkøb (bilag 2) godkendes, at det gøres obligatorisk at anvende den kommende netbutik til indkøb, der vedrører centrale obligatoriske aftaler, og centrale aftaler, som forvaltningerne frivilligt har tilsluttet sig, at forvaltningerne bemyndiges til at indgå forpligtende indkøbsaftaler i samarbejde med eksterne parter med henblik på at opnå større volumen og bedre priser, at Børne- og Ungdomsforvaltningens, Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens implementeringsplan tages til efterretning, jf. bilag 3, at listen over varer og tjenesteydelser, hvor der indgås, centrale obligatoriske aftaler ændres, således at der for hotel og konferencefaciliteter samt administrative tjenesteydelser indgås centrale, frivillige rammeaftaler, som forvaltningerne kan vælge at anvende jf. bilag 4, at medlemsforslag stillet af Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om samarbejde med branchevirksomheder, der har ratificeret modebranchens etiske charter (BR 50/08) anses for håndteret, at medlemsforslag stillet af Enhedslisten (27. jan 2011, punkt 28) om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i Palæstina anses for håndteret for så vidt angår medlemsforslagets andet punkt om at bringe kommunens etiske indkøbspolitik på højde med kommunens etiske investeringspolitik, at der i forbindelse med implementeringen af indkøbspolitikken gennemføres et analysearbejde med henblik på at identificere, hvordan indkøbspolitikken i højere grad fremadrettet konkret kan understøtte kommunens ambitiøse arbejde med klima og grøn vækst. Analysearbejdet skal munde ud i konkrete forslag til indsatser samt evt. forslag til en revideret indkøbspolitik. Arbejdet skal være færdigt i 2011, samt 9. at det i forbindelse med implementeringen af en ny indkøbspolitik analyseres, hvilke juridiske og praktiske muligheder, der er for at, kommunen indarbejder sociale- og mangfoldighedsklausuler, der fremmer kommunens vedtagne politik på områderne, jf. BR-beslutningen den 14. juni 2006.

2 (Økonomiudvalget) Problemstilling Dele af Københavns Kommunes indkøbsordning er blevet kritiseret for dyre priser på en række enkeltvarer, ligesom der har været fremsat ønske om et mere gennemskueligt og fleksibelt system for institutionerne. I forlængelse heraf har Intern Revision gennemført et serviceeftersyn af kommunens indkøbsordning, der blandt andet konkluderer, at der er potentiale for forbedring på flere områder. Økonomiudvalget har på baggrund heraf på sine møder den 28. september 2010 samt 9. november 2010 godkendt en handleplan for omorganisering af indkøbsområdet. Økonomiudvalgets beslutning den 9. november indebærer, at listen over centrale aftaleområder udvides, men forvaltningerne har også fra denne dato fået overdraget 12 tidligere centrale aftaleområder. I takt med udløb af de eksisterende leverandøraftaler på disse områder kan forvaltningerne, som på øvrige ikkeobligatoriske områder tilrettelægge, hvilke frihedsgrader der skal gælde for deres respektive institutioners indkøb. Økonomiudvalget har i forlængelse af beslutningen udbedt sig en konkret implementeringsplan fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, herunder beskrivelse af ressourcer og kompetencer (bilag 3) Økonomiudvalgets beslutninger fra den 28. september og den 9. november danner udgangspunkt for forslaget til en ny indkøbspolitik (bilag 1). Endvidere indeholder bilag 2 forslag til forenkling af de københavnske krav til indkøb. Formålet er at gøre det nemmere og mere enkelt for forvaltningerne og for leverandørerne, at sikre overholdelse af kravene. Indkøbspolitikken og forslaget til forenklinger har været drøftet med forvaltningerne i indkøbschefgruppen og 7-direktørkredsen. Derudover indeholder indstillingen på baggrund af beslutningerne på Økonomiudvalgets møde den. 9. november. 2010: Definition og forslag til håndtering af socialøkonomiske virksomheder. Forslag om, at listen over varer og tjenesteydelser, hvor der indgås, centrale fælles obligatoriske aftaler ændres, således at der f.s.v.a. hotel og konferencefaciliteter samt administrative tjenesteydelser indgås centrale, frivillige rammeaftaler, som forvaltningerne kan vælge at anvende (bilag 4) Endelig indeholder indstillingen en håndtering af to, tidligere medlemsforslag. Det gælder forslag om samarbejde med branchevirksomheder, der har ratificeret Modebranchens etiske charter (BR 50/08), samt forslag om at bringe kommunens etiske indkøbspolitik på højde med kommunens etiske investeringspolitik (andet punkt i medlemsforslag om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i Palæstina (27. jan 2011, punkt 28). Løsning Københavns Kommunes seneste indkøbspolitik er fra I bilag 1 er udarbejdet forslag til ny indkøbspolitik, som foreslås at gælde for en 4-årig periode. Det foreslås, at indkøbspolitikken fremover behandles parallelt med kommunens udbudsstrategi, som alle kommuner er pålagt at udarbejde i starten af hver valgperiode. Den nye indkøbspolitik er baseret på tre principper; 1) at opnå økonomiske gevinster via fælles

3 indkøbsaftaler og frigøre midler til mere velfærd 2) at sikre, at institutionerne oplever en højere grad af handlefrihed med mulighed for at handle til fordelagtige priser, samt 3) at lovgivningen og Borgerrepræsentationens krav til indkøb overholdes. Indkøbsområdet foreslås organiseret på følgende vis: Tabel 1: Aftaletyper på indkøbsområdet Aftaletype Centrale obligatoriske aftaler aftaleområder m. stor volumen, behov for koordination og m. mindre betydning for kerneydelserne, eks. elektricitet og administrative arbejdspladser (pt. 34 aftaleområder) Decentrale obligatoriske aftaler aftaleområder med nær tilknytning til kerneydelsen, eks. legetøj og fødevarer. (12 aftaleområder overgår til at blive decentrale) Frivillige tilslutningsaftaler Aftaler hvor enhederne selv bestemmer om de vil tilslutte sig den fælles aftale.(12 aftaleområder er centrale hertil kommer, at enhederne tilbydes fælles købekort til dagligvarekæde) Udover indkøb via de tre aftaletyper, skabes der også frihed for institutionerne til at kunne handle ind, hvor de vil når de ikke er bundet af aftaler og er under tærskelværdierne, samt via et købekort at kunne foretage suppleringskøb i det lokale supermarked, jf. nedenfor. Tabel 2 nedenfor beskriver ansvarsfordelingen vedrørende aftaleområder. Indkøbspolitikken (bilag 1) indeholder en uddybning af ansvarsfordelingen i forhold til øvrige opgaver. Tabel 2: Tværgående organisering og ansvar vedrørende aftaleområder Centrale obligatoriske aftaler Decentrale obligatoriske aftaler Frivillige tilslutningsaftaler Ansvarlig for indgåelse, herunder overholdelse af lovgivning og BR s beslutninger ifm. aftaleindgåelse Økonomiforvaltningen Den enkelte forvaltning eller alternativt, den forvaltning, der indgår aftale på vegne af flere forvaltninger Forvaltningen, der indgår aftalen Det er den enkelte forvaltnings ansvar, at obligatoriske aftaler overholdes; det vil sige, at der på det pågældende område udelukkende købes ind via aftalen. Vurderingen er, at der er et stort økonomisk potentiale i at indgå centrale obligatoriske indkøbsaftaler på områder med stor volumen. Jo større volumen det offentlige aftager jo bedre aftaler derfor er der god økonomi i at gå sammen internt i Københavns Kommune og med andre kommuner, samt i at anvende statslige aftaler og SKI-aftaler (aftaler indgået af Statens og Kommunernes Indkøbscentral). På alle de områder, hvor der indgås centrale obligatoriske aftaler bliver der derfor satset på bedre priser. Forud for hvert udbud afdækkes om det bedst kan betale sig at anvende Statens Indkøbs aftaler, SKI s aftaler eller at gå sammen med andre kommuner frem for at Københavns Kommune går i udbud på egen hånd. Som følge af en underkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 4. januar 2011 af en del af SKI s aftaler, foregår der aktuelt en reorganisering af SKI hvor fokus er på bedre priser og aftaler, som er nemme at anvende for slutbrugerne bl.a. kommunerne. Samtidig er KL og staten

4 blevet enige om en ny ejerstrategi for SKI, der støtter op om målene i indkøbspolitikken om bedre priser via større volumen. Den nye ejerstrategi indebærer bl.a. et stærkere fokus på kommunerne, hvor SKI skal understøtte fælleskommunale volumenaftaler, hvor kommunerne får en langt bedre pris mod at de forpligtiger sig til at aftage en vis mængde af varer. I indkøbspolitikken lægges desuden op til, at Københavns Kommune skal arbejde på at skabe en fælles administrativ offentlig arbejdsplads, hvor vi via fælles indkøbsaftaler med andre offentlige myndigheder opnår økonomiske gevinster. En konsekvens vil være, at der bliver færre valgmuligheder, når der skal vælges bord, stol, pc, telefon, printer og papir mm Til gengæld vil der kunne frigives midler til velfærd. Institutionernes handlefrihed er i indkøbspolitikken sikret gennem udvikling af ny brugervenlig netbutik, som både dækker centrale og decentrale aftaler, købekort og muligheder for indkøb efter frit valg, når institutionernes indkøb er under tærskelværdien og der ikke forelægger nogle indkøbsaftaler på området. Med hensyn til sidstnævnte har Økonomiforvaltningen i samarbejde med Kammeradvokaten drøftet rammerne for fordelingen af indkøbsansvar i kommunen i relation til institutionernes frihedsgrader. De enkelte forvaltninger/fagudvalg vedtager på deres eget område en indkøbspolitik, der beskriver, på hvilke vare- og tjenesteydelsesområder, der indgås decentrale, obligatoriske aftaler, og på hvilket niveau i organisationen, indkøbsansvaret for andre vareområder placeres for eksempel på institutionsniveau. Institutionerne vil derfor opleve, at de på nogle områder kan købe frit ind under forudsætning af, at de kan defineres som en selvstændig indkøbsenhed mens de på andre områder, vil være bundet af centrale eller decentrale aftaler, eller aftaler, som de frivilligt har tilmeldt sig. Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet et modeldiagram, der indgår i indkøbspolitikken (bilag 1), og som fungerer som et redskab til at identificere, hvor i organisationen indkøbsansvaret er placeret. Tabel 3: Større handlefrihed for institutionerne Netbutik Købekort Øvrige indkøb under udbudsgrænsen* Udvikling af netbutik, der skal dække alle vareindkøb på både decentrale og centrale aftaleområder. Leveres til døren Indførelse af købekort til dagligvarekæde anvendes til suppleringskøb institutionen selv foretager kan også anvendes til varer, hvor der er obligatoriske aftaler fx kaffe, the mm Institutionerne køber selv ind på de områder, hvor de har indkøbsansvar dog altid under hensyntagen til saglig forvaltning * o. 0,5 mio. kr. er der annonceringspligt, o. 1,4 mio. kr. er der krav om EU-udbud Målet med netbutikken er at gøre det nemt at få overblik over indkøbsmuligheder og bedste pris samtidig med, at de administrative omkostninger holdes nede og kommunens indkøb kan kortlægges. Det foreslås, at det gøres obligatorisk at anvende netbutikken til indkøb, der vedrører centrale obligatoriske områder og centrale aftaler, som forvaltningerne frivilligt har tilsluttet sig. For så vidt angår decentrale aftaler beslutter forvaltningerne om institutionerne skal være forpligtet til at bruge netbutikken til indkøb af disse varer. Institutionernes tilfredshed med indkøbsordningen måles en

5 gang om året. Intern Revisions rapport om indkøbsområdet, som ØU fik forelagt den 28. sept. 2010, viser, at der er behov for øget fokus på Styr på Indkøbsområdet. Det er væsentligt at Københavns Kommune fastholder presset på konkurrencemyndighederne for, at opnå mere enkle og gennemskuelige rammer for indkøb. Men med nærværende forslag til indkøbspolitik lægges også op til, at der internt i Københavns Kommune skal sikres en bedre styring af indkøbsområdet via manualer, digitalisering, systematisk opfølgning på indkøb og aftaler, uddannelse og koordination af området mellem forvaltningerne i regi af Indkøbschefkredsen. Økonomiforvaltningen udvikler på den baggrund en række værktøjer, der kan stilles til rådighed for forvaltningerne i 2011 i takt med, at de færdiggøres; Tabel 4. Oversigt over værktøjer som Økonomiforvaltningen udvikler i Netbutik til institutionerne som dækker alle aftaler indgået af alle forvaltninger (forvaltninger vedligeholder dog selv data vedrørende egne aftaler i netbutikken) Bedre data på indkøbsområdet Værktøjer og metode til systematisk opfølgning på indkøbsområdet (contract management) Koncept for tilfredshedsmåling blandt institutioner Manualer til at køre udbudsprocesser ud fra Hjemmeside med vejledning og oplysninger til brug for udbud målrettet medarbejdere som arbejder med udbud og leverandører. Hertil kommer oversigt over alle aftaleområder, og hvilken forvaltning, der er ansvarlig Understøtte udbudsprocesserne med digitale løsninger fx udbrede værktøjer og viden om e- auktioner, som er en langt billigere udbudsform, der kan anvendes ved udbud, hvor pris alene er afgørende Uddannelse i udbudshåndtering og controlling af indkøbsområdet Etablerer netværk og arrangerer temamøder for alle medarbejdere i kommunen, der arbejder med udbud og kontrakter I indkøbspolitikken foreslås, at de politiske krav til indkøb sammenfattes i et enkelt kort bilag til indkøbspolitikken (bilag 1), således, at indkøbsansvarlige i kommunen og leverandører kun skal orientere sig ét sted herom. Økonomiforvaltningen har identificeret 22 forskellige indstillinger/medlemsforslag, der opstiller krav til indkøb i Københavns Kommune. Antallet af nye beslutninger gennem årene til indkøb af varer og tjenesteydelser har i stigende grad gjort det vanskeligt for forvaltningerne og leverandører at håndtere indkøb til kommunen. Årsagen hertil er overlap mellem nye og gamle beslutninger, der øger usikkerheden om, hvilke beslutninger det er relevant at iagttage. Hertil kommer kontraktmæssige krav, der er juridisk komplicerede og som kan svære at håndtere udbudsjuridisk, eller krav hvor den praktiske effekt er begrænset. 5 beslutninger er helt eller delvist omfattet af senere indstillinger, og foreslås derfor at falde bort eksempelvis ældre beslutninger om indsættelse af sociale klausuler i alle kontrakter, idet Borgerrepræsentationen i 2010 har vedtaget et målrettet koncept for etablering af flere praktikpladser gennem sociale klausuler, især ved større anlægsarbejder.

6 For andre beslutninger 6 stk. - foreslås en ændret håndtering. Eksempelvis foreslås det, at leverandører fremover gøres bekendt med kommunens samlede krav til etiske og sociale hensyn via et nyt og forenklet kontraktbilag, der kan vedlægges alle kontrakter over EU-udbudsgrænsen og som vedrører gentagne leverancer. Der er to tidligere beslutninger på dette område, hvor den seneste beslutning ikke angiver, hvordan kravet i praksis skal håndteres. Formålet med at forenkle og samle kravene til indkøb er således at sikre en lettere implementerbar måde for kommunens institutioner og andre indkøbere, hvorpå Københavns Kommune fortsat kan stille ambitiøse krav til miljø og sundhed samt sociale og etiske hensyn. Det skal bemærkes, at det i forbindelse med indkøbssamarbejder med andre parter, herunder SKI, ikke altid vil være muligt at indarbejde særlige københavnske kontraktmæssige bestemmelser i aftalerne, eksempelvis i form af kontraktbilag om overholdelse af etiske og sociale hensyn. Leverandørerne er dog uændret forpligtet til at overholde lovgivningen på området. Økonomiforvaltningens forslag til forenkling er beskrevet i bilag 2. Håndtering af socialøkonomiske virksomheder Borgerrepræsentantionen tiltrådte den 3. juni 2010 en strategi for socialøkonomiske virksomheder. Denne strategi definerer socialøkonomiske virksomheder som en virksomhed, der: Har et socialt, miljømæssigt eller sundhedsmæssigt formål og skaber social værdi, Er innovativ dvs. arbejder med nye produkter, services eller processer, Er professionelt organiseret dvs. ikke udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft, Er privat eller kollektivt ejet altså ikke offentligt ejet, Er not-for-profit dvs. geninvesterer evt. overskud for at fremme det sociale formål. I forbindelse med mulighederne for at byde ind på offentligt udbudte opgaver, er den vigtigste indsats overfor de socialøkonomiske virksomheder, den rådgivning og de kurser, der afholdes af Københavns Erhvervscenter. Det foreslås, at det herudover tilbydes at optage socialøkonomiske iværksættere på en liste på kommunens hjemmeside, der gør det lettere ved decentrale indkøb under udbuds-tærskelværdierne at finde frem til virksomhederne. Sådanne indkøb såvel som indkøb generelt skal dog altid være sagligt fornuftige i forhold til, hvad der købes ind og til hvilken pris. Medlemsforslag vedrørende modebranchens etiske charter På Borgerrepræsentationens møde den 24. januar 2008 (BR 50/08) blev det pålagt Økonomiforvaltningen at undersøge, hvorvidt det er muligt at Københavns Kommune udelukkende samarbejder med virksomheder i modebranchen, der har ratificeret Modebranchens etiske charter, samt at nærmere beskrivelse af retningslinier for identificering af relevante brancheerhverv blandt kommunens nuværende og fremtidige samarbejdsparter udarbejdes og forelægges for Borgerrepræsentationen. Økonomiforvaltningen foreslår, at medlemsforslaget håndteres ved, at der udarbejdes et standardkontraktbilag, som bliver obligatorisk for forvaltningerne at vedlægge kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser, der relaterer sig til modebranchen, jf. bilag 5 for en nærmere uddybning. Medlemsforslag om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i

7 Palæstina Borgerrepræsentationen har den 27. januar 2011 vedtaget medlemsforslag om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i Palæstina. I medlemsforslagets andet atpunkt pålægges Økonomiforvaltningen at komme med forslag til, hvordan Københavns Kommunes etiske indkøbspolitik kan bringes på højde med kommunens etiske investeringspolitik i forhold til at indarbejde krav om overholdelse af menneskerettigheder, folkeretten, anerkendte normer og FN konventioner. På den baggrund er det indarbejdet i forslaget til ny indkøbspolitik (bilag 1) som et tillæg til allerede eksisterende beslutninger om sociale og etiske krav - at Københavns Kommune i videst muligt omfang vil stille krav til leverandørerne om overholdelse af menneskerettigheder, folkeretten, anerkendte normer og FN konventioner. Konkret indarbejdes kommunens krav i et standardkontraktbilag, som foreslås vedlagt alle kontrakter indgået over EU-udbudsgrænsen og som vedrører gentagne leverancer, jf. også ovenfor. Med henblik på udarbejdelse af standardkontraktbilaget vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med ekstern advokatbistand hurtigst muligt klarlægge de nærmere juridiske rammer for at opstille sådanne krav. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende orientere Økonomiudvalget om konklusionerne. Endelig arbejder Økonomiforvaltningen videre med at afklare medlemsforslagets første punkt om mulighederne for at stoppe samarbejde med G4S. Økonomi Det foreslås i indkøbspolitikken, at indkøbsområdet på centrale aftaleområder skal tilvejebringe 25 mio. kr. årligt i perioden , svarende til 100 mio. kr. over 4 år. Der tages højde for allerede indarbejdede effektiviseringer. Beløbet indgår i Københavns Kommunes tværgående effektiviseringsbidrag. Af implementeringsplanerne fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundhedsog Omsorgsforvaltningen fremgår, at der er et ønske om at få tilført 5,4 årsværk til indkøbsområdet i de 3 forvaltninger, jf. bilag 3. Økonomiforvaltningen bemærker, at omorganiseringen af indkøbsområdet og forslaget til ny indkøbspolitik generelt medfører en øget opgavemængde i såvel fagforvaltningerne som Økonomiforvaltningen, hvilket blandt andet skal ses i relation til Intern Revisions påpegning af de hidtidige mangler på området. Selvom 12 aftaleområder decentraliseres til forvaltningerne medfører nye centrale aftaleområder for Økonomiforvaltningen en status quo i mængden af aftaler, der skal indgås centralt. Hertil kommer udviklingen af nye fælles værktøjer. Behovet for finansiering kan håndteres ved prioritering af nye midler i budgetforhandlingerne eller ved effektiviseringer, herunder muligheden for indkøbsbesparelser gennem nye aftaler, jf. bilag 3a. Videre proces Tabel 4: Oversigt over den videre proces April 2011 Første version af ny netbutik lanceres med favoritliste for skoleområdet favoritlister for øvrige institutionsområder færdiggøres inden udgangen af 2011 og mængden af varer øges i takt med indgåelse af nye aftaler

8 September 2011 Ultimo 2011 Forventet tidspunkt for tilbud om købekort til alle institutioner ØU forelægges resultat af tilfredshedsmåling blandt institutionerne 2013 Evaluering af indkøbspolitik parallelt med lovpligtig opfølgning på udbudsstrategi 2014 De politiske udvalg og Borgerrepræsentationen forelægges revideret indkøbspolitik for ny fire-årig periode Claus Juhl / Bjarne Winge

9 Oversigt over politisk behandling Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering samt overholdelse af lovgivningen og Borgerrepræsentationens beslutninger INDSTILLING OG Beslutning Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, at forslag til ny indkøbspolitik for perioden (bilag 1) og forslag til forenkling af de københavnske krav til indkøb (bilag 2) godkendes, at det gøres obligatorisk at anvende den kommende netbutik til indkøb, der vedrører centrale obligatoriske aftaler, og centrale aftaler, som forvaltningerne frivilligt har tilsluttet sig, at forvaltningerne bemyndiges til at indgå forpligtende indkøbsaftaler i samarbejde med eksterne parter med henblik på at opnå større volumen og bedre priser, at Børne- og Ungdomsforvaltningens, Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens implementeringsplan tages til efterretning, jf. bilag 3, at listen over varer og tjenesteydelser, hvor der indgås, centrale obligatoriske aftaler ændres, således at der for hotel og konferencefaciliteter samt administrative tjenesteydelser indgås centrale, frivillige rammeaftaler, som forvaltningerne kan vælge at anvende jf. bilag 4, at medlemsforslag stillet af Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om samarbejde med branchevirksomheder, der har ratificeret modebranchens etiske charter (BR 50/08) anses for håndteret, samt at medlemsforslag stillet af Enhedslisten (27. jan 2011, punkt 28) om stop for samarbejde med selskaber, der tjener penge på de israelske bosættelser i Palæstina anses for håndteret for så vidt angår medlemsforslagets andet punkt om at bringe kommunens etiske indkøbspolitik på højde med kommunens etiske investeringspolitik. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. februar 2011 Bo Asmus Kjeldgaard (F) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1): "Socialistisk Folkeparti foreslår, at indstillingen tilføjes et nyt at-punkt med følgende ordlyd: "at der i forbindelse med implementeringen af indkøbspolitikken gennemføres et analysearbejde med henblik på at identificere, hvordan indkøbspolitikken i højere grad fremadrettet konkret kan understøtte kommunens ambitiøse arbejde med klima og grøn vækst. Analysearbejdet skal munde ud i konkrete forslag til indsatser samt evt. forslag til en revideret indkøbspolitik. Arbejdet skal være færdigt i 2011."

10 Anna Mee Allerslev (B) fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2): "Det Radikale Venstre foreslår, indstillingen tilføjes et nyt at-punkt med følgende ordlyd: "at det i forbindelse med implementeringen af en ny indkøbspolitik analyseres, hvilke juridiske og praktiske muligheder, der er for at, kommunen indarbejder sociale- og mangfoldighedsklausuler, der fremmer kommunens vedtagne politik på områderne, jf. BR-beslutningen den 14. juni 2006". Der blev stemt om det af Bo Asmus Kjeldgaard (V) stillede ændringsforslag (1). For stemte 11 medlemmer: A, B, C, F, og Ø Imod stemte 1 medlem: O 1 medlem undlod at stemme: V Ændringsforslaget blev dermed vedtaget. Der blev stemt om det af Anna Mee Allerslev (B) stillede ændringsforslag (2). For stemte 11 medlemmer: A, B, C, F, og Ø Imod stemte 2 medlemmer: O og V Ændringsforslaget blev dermed vedtaget. Indstillingen blev derefter anbefalet uden afstemning, og blev således anbefalet overfor Borgerrepræsentationen sammen med de stillede ændringsforslag, som henholdsvis nyt 8. og 9. at-punkt. bilag 1 - Indkøbspolitik Forenkling af politiske beslutninger vedrørende indkøb 3 - Implementeringsplaner for indkøb - SOF SUF og BUF 3a - Økonomiforvaltningens bemærkninger til implementeringsplan 4 - Justering af listen over fælles obligatoriske aftaler 5 - Medlemsforslag vedrørende modebranchen 6 - Notat fra Kammeradvokaten (kun tilgængelig på nettet)

11

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 KØBENHAVNS KOMMUNE INDKØBSPOLITIK 2014-2018 @ KR INDLEDNING Med denne indkøbspolitik fastsætter Borgerrepræsentationen fælles hensyn, mål, rammer og retningslinjer for Københavns Kommunes udbud og indkøb

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Kontraktstyring. Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune. København d. 19.

Kontraktstyring. Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune. København d. 19. Kontraktstyring Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune København d. 19. juni 2014 Agenda 1. Hvorfor kontraktstyring? 2. Organisering af kontraktstyring

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN bubosurvey 2013 INFO OM BUBOSURVEY 2013 28 RESPONDENTER INSPIRERET AF SKI S KOMMUNALE NETVÆRKSKONFERENCE 2008 UDSENDT TIL HOVEDPARTEN AF INDKØBSCHEFERNE I KOMMUNER, REGIONER OG ENKELTE ANDRE OFFENTLIGE

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere