Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed"

Transkript

1 Sorø Kommune, den 1. maj Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles ind hos nøje udvalgte leverandører på basis af udbud. Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed og miljøhensyn. Indkøbspolitikken bygger videre på den tidligere indkøbspolitik fra 2006, men er mere vidtgående på en række områder. Især er det værd at nævne, at den nye indkøbspolitik har fået en grøn og bæredygtig profil, der stemmer overens med kommunens ønske om at fremme bæredygtighed og miljøhensyn uden at gå på kompromis med kvalitet og pris. Nøgleordene i politikken er koordinering, effektivisering og professionalisering. Ved at koordinere vores indkøb, sparer vi både penge og tid. Ved at arbejde professionelt med udbud og indkøb styrker vi vores muligheder for løbende at evaluere og forbedre kommunens samlede indkøb. E-handel og digitalisering er vigtige elementer i at løse indkøbsopgaven stadig mere effektivt. Vi ser frem til et godt, professionelt og konstruktivt samarbejde med vores leverandører. Ivan Hansen Borgmester

2 Formål Det overordnede formål med Sorø Kommunes indkøbspolitik er at skabe et grundlag for, at kommunen som helhed kan købe varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige betingelser. Nøgleordene i politikken er koordinering, effektivisering og professionalisering. Målene for indsatsen på indkøbsområdet er at kommunen opnår administrative fordele og besparelser, at produkterne lever op til kommunens kvalitative krav, at kommunen udnytter sit potentiale som stor indkøber forretningsmæssigt optimalt, samt at kommunen agerer som en forretningsmæssig professionel samarbejdspartner i forhold til leverandørerne. at indkøbsområdet arbejder med risikovurdering og -evaluering at adressere CSR og bæredygtighed ved at gøre leverandørernes efterlevelse af UN Global Compact s principper til en del af Sorø Kommunes værdier ved leverandørudvælgelse. Rammer Indkøbspolitikken tager udgangspunkt til styrelsesvedtægtens 11, hvoraf det fremgår, at Økonomiudvalget fastsætter regler om samordning af kommunens indkøbsfunktion. Indkøbspolitikken gælder for alle kommunale indkøb af varer, service- og tjenesteydelser samt leje- og leasingaftaler. Ved indkøb forstås alt, der udløser en faktura stilet til kommunen. Indkøbspolitiken gælder således også på områder, der ikke er dækket af rammeaftaler og kontrakter. Alle institutioner, herunder selvejende institutioner, der er budget- og regnskabsansvarlige overfor kommunen er omfattet af indkøbspolitikken i det omfang, det ikke er i modstrid med indgåede driftsoverenskomster og selvforvaltningsaftalen. I overensstemmelse med kommunens principper for decentralt budgetansvar, vil bestillinger som hovedregel fortsat ske decentralt. På en række områder vil der blive indført obligatorisk E-handel. Der er etableret et samarbejde i K17 regi (17 kommuner på Sjælland) med henblik på yderligere at udnytte fordelene ved at udbyde større mængder end den enkelte kommune har mulighed for. Derudover vurderer de strategiske indkøbskonsulenter i samarbejde med centrene i Sorø Kommune hvor det vil være en fordel selv at gå i udbud, og hvor det bedre kan betale sig at benytte en SKI rammeaftale (Statens og Kommunernes Indkøbsservice.)

3 Der kan i øvrigt etableres samarbejde med andre eksterne parter, hvor det skønnes fordelagtigt for Sorø Kommune. Privat handel på indkøbsaftalen må ikke finde sted. Indkøbspolitikkens indhold For at sikre politikkens overordnede formål om, at indkøb skal ske på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, skal der i forbindelse med udbud skabes de bedst mulige betingelser for optimal konkurrence mellem potentielle leverandører. Der skal søges indgået aftaler med leverandørerne med henblik på, at opnå de ønskede kvaliteter til de bedst mulige priser, leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser, bedst mulig service, instruktion og rådgivning, et sikkert arbejdsmiljø mindst mulig miljøbelastning, bedst mulige betalingsbetingelser, samt smidig E-handel. Alle indkøbere er forpligtede til at indgå de bedst mulige indkøbsaftaler og dermed reduktion i udgifterne til indkøb mest muligt også indenfor områder, hvor der ikke er fælles indkøb. Kommunen skal i videst muligt omfang optræde som en kunde med henblik på at opnå storkundefordele. Denne fordel skal løbende forstærkes ved, at der skal ske en reduktion i antallet af leverandører og en standardisering indenfor de enkelte varegrupper. Med henblik på, at opnå den ønskede kvalitet til den rette pris, skal der til stadighed dels arbejdes med de kvalitative krav til produkterne og dels med at følge udvikling indenfor de enkelte produktgrupper. Retningslinier for miljø- og bæredygtighedsvurdering ved kommunens indkøb For at leve op til målet om et sikkert arbejdsmiljø og mindst mulig miljøbelastning, skal der ved alle udbud indgå en vurdering af leverandørens miljømæssige status og produkternes miljømæssige påvirkning. I forbindelse med tilbudssammenligninger, vil Sorø Kommune foretrække de leverandører og de produkter, som har den objektivt set laveste miljøpåvirkning.

4 Ved indkøb af produkter og ydelser, ved ramme- og øvrige skriftlige aftaler skal der altid: Foretages en miljøvurdering af såvel leverandør som produkter Indhentes minimum 3 tilbud Om muligt forlægges 1 tilbud der indeholder et miljørigtigt alternativ for referencegruppen Foretages en vurdering baseret på datablade, miljømærkning, energiklassemærkning eller øvrige anerkendte mærkningsordninger. For at leve op til ovenstående, indarbejdes der ved udbudsforretninger relevante miljøspørgsmål i udbudsmaterialet. Indkøbsfunktionens arbejde Indkøbsfunktionen arbejder ud fra et strategisk perspektiv. Med dette forstås, at der løbende analyseres og optimeres på sortiment og leverandører. Det operationelle indkøb foretages decentralt, men indkøbsfunktionen har ansvaret for at det decentrale indkøb kan foretages på en rationel og effektiv måde ved implementering af ny aftaler i E-handelssystemet, samt ved løbende information om rationelt indkøb. Hvad betyder det for den enkelte institution Af hensyn til effekten af de indgåede fælles aftaler, skal aftalerne anvendes af alle indkøbere, og i takt med, det er muligt, skal bestilling af varer ske via E-handel. Alle bestillinger sker direkte fra den enkelte institution/afdeling, der også er ansvarlig for efterregning, pris- og mængdekontrol af varen samt betaling. Oplysninger om sammensætning af forbrug, kravspecifikationer samt andre lokale forhold, der har betydning for arbejdet med at indgå fælles indkøbsaftaler, skal stilles til rådighed for team Risikostyring og Indkøb. Ønsker en institution/afdeling at indgå en leje- eller leasingkontrakt (huslejeaftaler undtaget), skal denne godkendes af Team Risikostyring og Indkøb. Hvad betyder det for leverandørerne Sorø Kommune ønsker langsigtede samarbejdsrelationer med professionelle og konkurrencedygtige leverandører. Samarbejdet skal bære præg af hæderlighed og professionalisme, og der skal herske åbenhed og fortrolighed mellem parterne. Dette betyder også, at indgåede aftaler respekteres i aftalens løbetid.

5 Kommunen vil behandle enhver leverandør samt potentiel leverandør med baggrund i lighed og saglighed. Ingen leverandør må forhindres i at afgive tilbud ud fra ikke saglige krav. Lokale leverandører konkurrerer på lige fod med alle andre leverandører. Ved indkøb ved personligt fremmøde, er det for den efterfølgende fakturabehandling vigtigt, at den decentrale indkøber sørger for at få påført navn og EAN nummer på fakturaen. Uanset ovenstående, er det ikke i strid med kommunens indkøbspolitik, at foretage pædagogiske indkøb i lokalområdet, uagtet at der derved ikke opnås de bedste indkøbsbetingelser. Indkøbsaftaler Det er hensigten at alle relevante indkøb af varer og tjenesteydelser i Sorø Kommune bliver omfattet af fælles indkøbsaftaler. Fælles indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler for en given periode (2-4 år) med en eller flere leverandører for hvert vareområde. Aftaleperioden afhænger af udbudsform, varetype, konkurrenceforhold, samt økonomiske og servicemæssige betingelser m.v. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser vil ske i henhold til gældende lovgivning, herunder EU s indkøbsdirektiv. I forbindelse med enkeltindkøb og ved indgåelse af rammeaftaler, der ligger under EU-direktivets tærskelværdier og som ikke er omfattet af tilbudsloven, skal der indhentes mindst 3 samtidige og af hinanden uafhængige tilbud. Team Risikostyring og Indkøb tager initiativ til, at der i samarbejde med institutionerne/afdelingerne indgås skriftlige kontrakter indenfor flest mulige indkøbsområder. Referencegruppe I forbindelse med udbud og indgåelse af indkøbsaftaler på større områder nedsætter team Risikostyring og Indkøb i samarbejde med institutioner/afdelinger ad hoc referencegrupper. Referencegrupperne består af medarbejdere med særlige faglige kompetencer, erfaringer eller interesser i relation til det pågældende produktområde eller opgave og, hvor relevant, personer med særlig viden om f.eks. arbejdsmiljø eller miljø. Referencegruppens opgave er at: Deltage i udarbejdelsen af kravspecifikationer. Deltage i vurderingen af de indkomne tilbud. Deltage i afprøvning af produkter. Deltage i udvælgelsen af kommende leverandører. Repræsentere og formidle de indgåede aftaler samt deres vilkår.

6 Deltage i løbende evaluering af de indgåede aftaler. Deltage i risikovurdering. Holde sig ajour indenfor produktområdet. Når alle forhold omkring valg af leverandører og indhold i rammeaftaler er afklaret underskrives kontrakten og aftalen træder i kraft og formidles ud til alle relevante institutioner/afdelinger. Værktøjer For at effektivisere indkøbsprocessen fra indkøb til fakturering og for at sikre er forbedret styringsgrundlag anvender Sorø Kommune it-værktøjet KMD WEB-indkøb. Til central styring samt formidling af indkøbsaftaler anvendes it-værktøjet WEB indkøb Til decentrale enheders indkøbsproces anvendes it-værktøjet KMD WEB- Bestilling samt KMD Rollebaseret indgang til faktura behandling. På områder med obligatorisk E-handel, skal varer bestilles gennem kommunens E-handelssystem KMD WEB-bestilling. Information, opfølgning og uddannelse Team Risikostyring og Indkøb skal sikre, at alle relevante oplysninger er formidlet og tilgængelige, at der følges op på indkøbsaftaler samt at decentrale indkøbere tilbydes relevant undervisning i anvendelse af værktøjer. Team Risikostyring og Indkøb er endvidere ansvarlig for drift og vedligeholdelse af den elektroniske indkøbsdatabase, der indeholder alle gældende indkøbsaftaler, informationer om systemets anvendelse, generelle oplysninger, nyheder m.v.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere