Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)"

Transkript

1 Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen i Morbærhaven modtog d. 8. april 2010 en meddelelse fra Nyttehavegruppen, hvori denne informerede om, at den ønskede at ekskommunikere (dvs. opsige medlemskab uden mulighed for genindtrædelse i gruppen) samt opsige lejemålet af have nr. 7 ved lejer Gustav Nordentoft, (8-18). Som grund for denne beslutning fremførte kontaktperson Michael Martinussen (21-68) omfattende og gentagne overtrædelser af hhv. 1, 13 og 20 i nyttehavegruppens vedtægter. Efterfølgende modtog AB en indsigelse/anke fra lejer af have 7, Gustav Nordentoft, som i korte træk afviste Nyttehavegruppens beskyldninger om, at overtrædelserne af gruppens vedtægter skulle retfærdiggøre ekskommunikation og opsigelse af lejemål. Citaterne i de følgende afsnit er alle fra lejerens indsigelse af 18. april, 2010, og af denne indsigelse/anke fremførtes bl.a. følgende af Gustav Nordentoft (herefter: lejeren ). 1. At lejeren vedkender, at have dyrket have 8 (i uoverensstemmelse med vedtægternes 1), men med henvisning til forskellige havebrugsfaglige hensyn, at dette er sket både med omtanke for lejerens egen have og med generelt øje for det samlede dyrkningsareal i nyttehaverne. End videre lægges der vægt på, at dette er almindelig praksis i gruppen, at dyrke andre haver for at disse, citat: [ ] holdes i kultur [ ]. 2. At lejeren vedkender, at have anvendt gruppens skur til forsøgsvis at dyrke tomatplanter (i uoverensstemmelse med 13). Lige ledes lægger lejeren vægt på, at dette er sket med, citat: [ ] almen interesse [ ] for nyttehavegruppen, samt at ingen andre medlemmer af gruppen ikke har omtalt denne dyrkning som værende til gene. End videre lægges der vægt på, at der, citat: [ ] ingen formelle regler for afvigelse og eller dispensation fra havereglerne [ ] er. Endelige lægges der vægt på, lejeren har opfattet gruppen som de facto opløst pga. manglende aktivitet hos de øvrige havelejere, hvorfor lejeren ikke har søgt særlig godkendelse til brug af skuret til dyrkning. 3. At lejeren afviser gruppens beskyldninger med hensyn til overtrædelse af 20, vedr. manglende, citat [ ] god og høvisk omgangstone.. Her lægger Nyttehavegruppen desuden vægt på, at udtalelser og kommentarer fra lejeren har været, citat [ ] nedgørende og krænkende.. Lejeren henviser til, at disse beskyldninger ikke er konkrete og f.eks. med angivelse af hvor og hvornår dette skulle være fundet sted. Lejeren lægger herefter vægt på, at disse beskyldninger (samt tidligere beskyldninger) er af så alvorlig karakter, at de lejeren overvejer at indlede retssag mod de pågældende enkeltpersoner, som har fremført beskyldningerne. Endelig fremhæver lejeren, at beskyldningerne, citat [ ] er fremkommet i for- Side 1 af 6

2 bindelse med at jeg har omtalt forureningsproblemet på den grund som AUB har udlagt som nyttehaver. Sidstnævnte problematik omkring forurening på nyttehavearealet er siden blevet yderligere uddybet over for AB i et selvstændigt notat fra lejeren, som er behandlet som et selvstændigt punkt på dagsordenen på samme ordinære AB-møde som opsigelse og indsigelse/ekskommunikation. AB har ligeledes afsendt svar vedr. punktet til lejeren 21. maj I den følgende afgørelse af sagen om opsigelsen/ekskommunikation af lejeren af have 7, har AB således ikke taget bestik af problematikken omkring den mulige forurening af nyttehavearealet, samt den i gruppen affødte debat herom, idet det vil være umuligt for AB at afgøre, hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem disse forhold ud fra sagens akter. AB inviterede d. 2. maj 2010 til dialog-/mæglingsmøde med parterne til afholdelse søndag d. 16. maj Lejeren af have 7 meldte afbud til mødet ca. 4 timer før afholdelsen af dette møde. AB valgte alligevel at afholde et dialogmøde med nyttehavegruppen. Mødet varede 1,5 time og der deltog 5 fra nyttehavegruppen, 3 fra AB og 2 inhabile fra AB/nyttehavegruppen. Kort om ABs afgørelse AB forholder sig i sin afgørelse af sagen udelukkende til, hvorvidt parterne med rimelighed har formået at bevise eller fremføre vægtige argumenter for, at der skulle være grundlag for ekskommunikation og opsigelse af lejemålet af have 7. Denne afgørelse forholder sig derfor primært til indholdet i paragrafferne i Nyttehavegruppens vedtægter, samt om disse skulle være overtrådt. Sekundært henviser ABs øvrige argumenter til, hvorvidt parterne har udvist forståelse for hinandens forskellige perspektiver på sagen, samt om parterne har søgt at deltage aktivt i en dialog, som har kunnet afslutte sagen. Endelig gives der forskellige forslag til, hvordan der arbejdes med, at en lignende sag kan undgås i fremtiden, herunder særligt hvordan der kan arbejdes med paragrafferne i Nyttehavegruppens vedtægter samt, hvordan det nærdemokratiske arbejde i gruppen kan styrkes/forbedres. ABs afgørelse I det følgende tager AB stilling til de rent paragrafmæssige dele af sagen, suppleret med ABs øvrige kommentarer og anbefalinger: 1. I spørgsmålet om, hvorvidt lejeren har inddraget andre haver end sig egen i sin generelle færden i nyttehaverne finder AB det tilstrækkeligt bevist, at lejeren har overtrådt Nyttehavegruppens vedtægter. AB lægger i sin afgørelse vægt på, at lejeren selv vedkender sig denne adfærd, samt at det af 1 klart fremgår, at hver lejer kun kan leje én have, samt at disse ikke kan lejes eller lånes ud. AB finder ikke, at lejerens adfærd på dette punkt har været rimelig ifht. de øvrige lejere. Lejeren af have 6 har gentagne gange måttet bede lejeren af have 7 om, IKKE at færdes i have 6; hverken med dyrkning, sneglebekæmpelse eller andre havebrugsmæssige formål for øje. AB finder her, at en sådan direkte henstilling fra én lejer til en anden naturligvis skal følges, uagtet om lejeren af nabohaven måtte opleve gener af dette ifht. til dyrkning af sin egen have. Opleves sådanne havebrugsmæssige uoverensstemmelser finder AB det rimeligt, at parterne enten lø- Side 2 af 6

3 ser sådanne hinanden imellem, eller søger en fælles demokratisk løsning på et gruppemøde. a. I lyset af overstående problemstillinger foreslår AB Nyttehavegruppen, at det i gruppens vedtægter understreges, at det IKKE er gruppemedlemmerne tilladt at inddrage andre haver end ens egen til hverken dyrkning, opbevaring eller andet formål, med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder, aftaler el.lign.. AB finder det endvidere praktisk, hvis sådanne aftaler indgås skriftligt, således at der ikke opstår unødvendige uoverensstemmelser mellem medlemmerne af gruppen. Under alle omstændigheder kan 1 i sin nuværende form fortolkes meget forskelligt, hvilket sagen også illustrerer, så AB opfordrer til, at gruppen diskuterer, hvordan fremtidige problemerne kan imødegås både vha. paragrafændringer/- præciseringer og ved løbende at diskuterer emnet omkring færden på fællesarealer og i nabohaver på gruppemøderne. 2. I spørgsmålet om, hvorvidt lejeren har inddraget det fælles skur til egne projekter, finder AB det tilstrækkeligt bevist, at lejeren har overtrådt Nyttehavegruppens vedtægter. AB lægger, ligeledes her, i sin afgørelse vægt på, at lejeren selv vedkender sig denne adfærd, samt at det af 13 klart fremgår, at skuret KUN må benyttes til fælles ting. Desuden er det ABs opfattelse, at inddragelse af skuret til forsøg med dyrkning med eget eller fælles formål for øje ikke er en aktivitet, som med rimelighed kan bedrives uden at søge gruppens tilladelse til dette på et gruppemøde. At søge at vende den demokratiske proces, således at øvrige medlemmer af gruppen kan gøre indsigelser overfor lejerens adfærd efter at f.eks. dyrkningsprojekter er igangsat, finder AB ikke hverken rimeligt eller som en korrekt fortolkning af grundlæggende principper omkring nærdemokrati. Det er ABs holdning, at ethvert gruppemedlem må søge at få forudgående tilslutning til sine idéer og projekter blandt gruppens andre medlemmer, før disse igangsættes, for så vidt at disse måtte andrage gruppens fællesmaterialer, -areal el lign. eller på anden måde ikke kan holdes inden for en lejers egen have. a. AB foreslår ligeledes her en paragrafpræcisering om, at skuret udelukkende må benyttes til opbevaring (i den første sætning af paragraffen), således at der ikke kan herske nogen tvivl om, at skurets formål ikke kan betvivles eller fortolkes ifht., om at skuret må anvendes til f.eks. dyrkningsmæssige projekter. b. AB medgiver lejeren af have 7, at der ikke (iflg. ABs viden) findes formelle procedureregler for afvigelser eller dispensation af gruppens vedtægter. AB foreslår derfor ligeledes Nyttehavegruppen, at sådanne procedureregler diskuteres og evt. udfærdiges på et gruppemøde, således at misforståelser og uoverensstemmelser kan undgås i fremtiden. Nyttehavearealet ER meget lille til så mange menneskers færden, og derfor er det ABs holdning, at både gruppen som helhed og det enkelte gruppemedlem bærer et ansvar for, at gruppen kommer til at fungere så gnidningsløst som muligt. 3. I spørgsmålet om, hvorvidt lejeren har haft problemer med generel god, og høvisk omgangstone og adfærd overfor de øvrige medlemmer af Nyttehavegrup- Side 3 af 6

4 pen, finder AB det ikke endeligt bevist, om lejeren eller Nyttehavegruppen har ret i sine påstande. AB har derfor også forholdt sig til disse beskyldninger netop som påstande, hvorom det ikke for AB er muligt at afgøre, hvad god og høvisk omgangstone måtte indebære i det enkelte, konkrete tilfælde. AB har diskuteret punktet omkring omgangstone grundigt, og er kommet frem til, at det er højst problematisk at have en paragraf i vedtægterne, som foreskriver at der skal holdes en god omgangstone i gruppen, da dette altid praktisk set vil være op til det enkelte menneske at bedømme, hvad god omgangstone er. AB må derfor lægge vægt på, at det er flere gruppemedlemmers oplevelse, at omgangstonen og den generelle adfærd fra lejerens side ikke har været en positiv oplevelse, samt at der ikke har været tilstrækkelig vilje fra lejerens side til at indgå i (mundtlig) dialog omkring dette problem. Demokratisk set er det iflg. ABs opfattelse stærkt problematisk, hvis dialogen og muligheden for dialog ophører internt i en gruppe. Det er naturligvis ethvert gruppemedlems ret ikke at engagere sig i diskussioner osv. på gruppemøder og via andre medier, men det er efter ABs holdning ikke acceptabelt, at et gruppemedlem træffer selvstændige beslutninger på gruppens vegne selvom der måtte være væsentlige, havebrugsfaglige argumenter for sådanne beslutninger. Måtte en sådan adfærd afføde andre medlemmers kritik, finder AB det naturligt, at medlemmet søger at tilpasse sig henstillingerne og det er naturligvis ikke gjort med, at gruppen indfører en paragraf omkring god omgangstone. En sådan paragraf må derfor primært være af symbolsk betydning, da det som sagt er et fortolkningsspørgsmål at afgøre, hvornår et medlem har en omgangstone eller adfærd som er til gene for de øvrige gruppemedlemmer. AB skal her endnu engang understrege at det, at indgå i en almennyttig gruppe under Beboerforeningen i Morbærhaven indebærer et vist demokratisk blik og ansvar for, hvordan en sådan kommer til at fungere bedst muligt. I denne sag er det ABs holdning, at dette ansvar hos lejeren ikke altid har været forvaltet på en tilstrækkelig måde og om dette måtte være beviseligt eller ej, så må AB lægge vægt på, at flere af de øvrige medlemmer af Nyttehavegruppen har haft dårlige oplevelser i deres kommunikation og omgang med lejeren af have 7. a. AB vil på det kraftigste indskærpe over for Nyttehavegruppen, at 20 i gruppens vedtægter tages op til grundig revision på næste gruppemøde. Det er ABs opfattelse, at gruppens beslutning om, at ekskommunikere lejeren af have 7, primært bygger på en fortolkning af denne paragraf, som dog er så løseligt formuleret, at den som regelparagraf aldrig kan have den praktiske effekt, som er hensigten med paragraffen. Efter ABs holdning må det netop være formålet med regler, at de ikke udtrykker personlige holdninger, men er funderet i nogenlunde objektive, regulerende bestemmelser, som relativt enkelt kan afgøres af gruppens selv eller af en udenforstående enhed som AB. Dette har ikke været tilfældet omkring 20, og derfor har det til syvende og sidst også været op til det enkelte AB-medlem personligt at afgøre, om paragraffen er overtrådt eller ej. Derfor bør afgørelsen i denne sag tjene som et eksempel på vigtigheden af, at enhver gruppe under Beboerforeningen grundigt overvejer, hvorvidt dens paragraffer rent faktisk kan opfylde deres formål: Nemlig at regulere og be- Side 4 af 6

5 stemme, hvornår der objektivt kan dømmes, om paragraffen er overholdt eller ej. ABs øvrige kommentarer til sagen AB skal understrege, at den gerne havde set, at lejeren af have 7 var mødt op til dialogmødet, søndag d. 16. maj For AB har det været en meget kompleks sag at holde rede på, og der har været mange sagsakter, som med stor fordel kunne være blevet diskuteret mere nuanceret, hvis begge parter havde deltaget i mødet. Det til skal det nævnes, at lejeren af have 7 tidligere, havde meddelt AB, at han ikke anerkendte formen på mødet, samt at der, efter hans mening, ikke var nogen pointe i at deltage i et sådant møde. AB modtog ligeledes denne besked fra lejeren af have 7 pr. mail 16. maj Som det også er reflekteret i afgørelsen i sagen overfor, så finder AB det både meget uheldigt, upraktisk og udemokratisk, når den interne kommunikation i en gruppe hører op. AB skal derfor igen bede Nyttehavegruppen (og dennes kontaktperson) om at understrege vigtigheden af, at både eksisterende og nye medlemmer af gruppen informeres om det demokratiske såvel som praktiske ansvar, som det indebærer at være medlem af gruppen. Evnen og især viljen til dialog hos de enkelte medlemmer er særligt central i Nyttehavegruppen, fordi haverne ligger så tæt, hvorfor medlemmerne derfor også må tage et stort hensyn til hinanden, og søge at undgå at egne projekter kommer til at være til gene for andre havelejere. Der til kommer naturligvis, at når disse kontroverser alligevel opstår (for det vil de næsten uvægerligt komme til), så har de implicerede et personligt ansvar for (og i sidste ende gruppen som selvstændig demokratisk enhed), at disse uoverensstemmelser bliver løst via en fornuftig og konstruktiv dialog. Her er skriftlig kommunikation ofte langt fra den mest optimale kommunikationsform, hvorfor det vil være at foretrække, at sådanne stridigheder tages ansigt til ansigt mellem de enkelte medlemmer eller på et gruppemøde. AB vil, når alt kommer til alt, langt hellere være med til at skabe nogle rammer for, at en sådan nærdemokratisk proces kan eksistere, end at agere dommer i sager, hvor det ikke har været muligt at skabe en sådan. Derfor vil AB gerne bede om, at kontaktpersonen for gruppen også søger at tage et aktivt ansvar for, at der kontinuerligt skabes en god og konstruktivt debat i gruppen, samt at AB inddrages langt tidligere i processen, hvis der skulle være optræk til stridigheder, som ligger ud over, hvad medlemmerne eller gruppen kan løse selvstændigt. I så fald vil AB søge at være gruppen behjælpelig med at få skabt nogle effektive, nærdemokratiske rammer for gruppens arbejde. Praktisk information til parterne i sagen Til AB-mødet havde vi en diskussion om alternative løsningsforslag. Følgende punkter blev der besluttet, at vi tog til afstemning i nævnte rækkefølge: 1) AB giver enten Nyttehavegruppen medhold i deres opsigelse / ekskommunikation eller Gustav Nordentoft medhold i sin anke og indsigelser. 2) AB indkalde Gustav til et møde mellem AB og Gustav. 3) AB giver Gustav en prøvetid på 3-måneder med tydeligt definerede påkrav. AB har desuden besluttet: Side 5 af 6

6 - At Gustav Nordentoft (8-18) har 14 dage til at anke beslutningen til august fællesmødet fra dags dato. - At gøre opmærksom på, at fællesmødet er Morbærhavens øverste og sidste myndighed, hvortil ABs beslutning kan ankes. - Ankes beslutningen har Gustav Nordentoft (8-18) ret til at have sin gang og sine ting i sin nyttehave indtil sagen er afgjort på fællesmødet. Sagen akter vil nu blive samlet af et AB-medlem, hvorefter vil blive lagt i KNIUs (Klagenævnet og indstillingsudvalget) arkiv. NB! Denne skrivelse er afleveret/sendt både pr. mail og brev til Nyttehavegruppens kontaktperson, Michael Martinussen, til gruppens mailadresse, samt til Gustav Nordentoft d. 28. maj Vh. Afdelingsbestyrelsen, Morbærhaven Side 6 af 6

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere