2. Sikkerhed i byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Sikkerhed i byggeriet"

Transkript

1 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres også områder med hjelmpåbud, ensrettet kørsel, hastighedsgrænse mv. Til- og frakørsel bør adskilles og markeres tydeligt med skilte. Adgangsvej for gående skal så vidt muligt holdes adskilt fra den kørende trafik. Alle veje såvel køre- som gangveje skal være planlagt og opbygget så de kan klare den trafik, der til enhver tid finder sted på dem. Indhegning Afskærmning Byggepladsen bør være indhegnet og holdes forsvarligt aflåst ved arbejdstids ophør. Kan dette, af tekniske grunde, ikke lade sig gøre, bør man sørge for at skurbyen og oplagspladser bliver indhegnet, samt at alle bygninger bliver holdt aflåst. Hvis der er veje i nærheden af det egentlige arbejdsområde, skal trafikken beskyttes mod nedfaldende genstande. Det samme gælder indgange og færdselsarealer langs bygninger. Beskyttelsen kan ske ved solid skærm, finmasket sikkerhedsnet eller ved rækværk og afspærring. Afspærringens placering er afhængig af bygningens højde. Materialer mv. der oplægges på tage o.l. skal 58

2 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning være anbragt så de ikke kan glide eller rives ned af vinden. Vær opmærksom på, at emner med lav vægt i forhold til dets størrelse kan komme længere væk fra bygningen (svæveeffekt). 5 m 8 m 10 m Tallene fordobles ved fare for udslyngning Er det ikke muligt at etablere forsvarlige skærme eller afspærringer, må trafikken lægges om. 59

3 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Flugtveje Der skal i planlægningen af arbejdet, altid indgå en vurdering af, om der skal iværksættes foranstaltninger, til at sikre flugt- og evakueringsveje. Det er den enkelte arbejdsgivers ansvar, at denne vurdering er gennemført inden de ansatte starter op på pladsen. I sikkerheds- og sundhedsplanen skal flugtveje være beskrevet, samt hvem der skal etablere, vedligeholde og fjerne dem. Områder som bør og skal give anledning til en vurdering for flugtveje kan være: Arbejde i udgravninger/byggegruber, arbejde på tage adgang til og fra taget, ved tagpaparbejde altid 2 adgangs/flugtveje, ved rørlægning, kloak, vand, fjernvarme, gas mv., arbejde med nedrivning af bygningsdele, opstilling af og arbejde på stillads, arbejde i lukkede rum, brønde mv., arbejde i lifte, trucks, kraner, master, skorstene o.l., der være mulighed for på stedet at kunne tilkalde hjælp, til f.eks. nødsænkning, arbejde i kanaler, rør o.l., arbejde i krybekældre, skunkrum osv., ophold i skure, mandskabsvogne, container osv., hvor arbejdsområderne kan blive oversvømmet, 60

4 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning hvor de ansatte kan blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger fra stoffer og materialer. Der skal normalt være flugtveje i mindst 2 retninger. Hvor dette ikke kan opnås skal der træffes særlige foranstaltninger til sikring af arbejdsstedet. Der vil være arbejdssituationer, hvor det vil være nødvendigt med en visuel overvågning og kontakt af en eller flere personer. Pladsen skal planlægges og indrettes, så kørende og gående trafik ikke hindres af materialer o.l. Orden og ryddelighed Betonelementer og materialer skal anbringes på velfunderet, fast og afvandet areal. Vogne med betonelementer skal afsættes på absolut bæredygtigt underlag. Materialer må ikke stables eller anbringes, så de frembyder fare. Hold til stadighed huller til brønde o.l. forsvarligt overdækket. Kasseret stilladsmateriale fjernes omgående. Affald og tom emballage skal anbringes på særligt indrettede pladser eller i containere, som jævnligt tømmes. El-kabler og ledninger skal være ophængt og placeres så de ikke krydser adgangs- og køreveje. 61

5 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Bortskaffelsen af materialerne skal foretages efter affaldsregulativet for den pågældende kommune. Rengøring skal udføres på en sådan måde, at sundhedsskadelig forurening ikke spredes. Fjern ikke tildækninger, rækværker og andre sikkerhedsforanstaltninger under oprydning. Materialer og affald må ikke placeres, så vand, sne og pløre ikke kan fjernes. Oplagspladser skal være velfunderede og hævet over det øvrige terræn. Køreveje Byggepladsen skal være indrettet med det nødvendige adgangs- og transportveje af en sådan størrelse og beskaffenhed, at færdsel 62

6 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning kan foregå uden fare for sikkerhed eller sundhed. Adgangs-, transport- og færdselsarealer skal være indrettet, så egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes. Det skal tilstræbes, at adgangs- og transportvejene for kørende og gående trafik holdes adskilt, og at køreveje er ensrettede. Ved projektering og planlægning af pladsen skal de endelige veje så vidt muligt indgå i arbejdsvejnettet. Midlertidige vejnet skal også have en opbygning, så tung kørsel kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget. De skal have nødvendig afvanding, så de ikke opblødes. Vejene kan f.eks. være hævet over terræn og forsynet med grøfter, der effektivt leder vandet til permanent kloak. Snerydning og grusning skal let kunne gennemføres. Frostfri grusdepoter og lavtbeliggende, afvandede snedepoter bør være planlagt og udført inden vinter. Pløre på veje og i grøfter skal til stadighed fjernes. Vær især opmærksom ved udsigt til nattefrost. Der skal i så fald gruses. Undgå så vidt muligt, at tunge og lange køretøjer bliver tvunget til at bakke. 63

7 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet dræn min. 80 cm Gangveje Gangveje skal være hævet over det øvrige terræn, eller på anden måde opbygges således at de til enhver tid er farbare og holdes fri for vand og pløre. Gangveje skal placeres på pladsen efter behov og skal være indrettede, så egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes, f.eks. trækvogn, sækkevogn mv. Hvor der transporteres materialer, skal gangveje have en mindste bredde på 80 cm. Hvor der ikke sker nogen form for transport af materialer f.eks. mellem skurby og offentlig vej/parkeringsplads kan man gå ned til 60 cm s bredde. Under råhusets opbygning kan træskovej til arbejdsstedet accepteres. Ved jordarbejder kan vejene være indrettet til gummistøvler. Skurbyen Ledninger for el, vand, kloak og telefon skal placeres hensigtsmæssigt, så de enkelte skure nemt kan forbindes. 64

8 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Der skal sørges for forsvarlig almen belysning og frostsikring af vand- og kloakledninger. Skurbyen bør være indrette på en sådan måde at parkering og oplagring af materialer ikke finder sted mellem skurene. Ved placeringen af skurbyen bør der tages hensyn til: Adgangsvej til offentlig vej/parkeringsplads. Afstande til arbejdsstederne. At man fra offentlig vej/parkeringsplads skal kunne komme til og fra skurbyen uden at passere gennem et hjelmområde. At man fra offentlig vej til skure og mellem disse skal kunne færdes i lette sko uanset vejret. At afstanden mellem skurenes vinduesside bør være mindst 2,5 m så der kan komme tilstrækkeligt dagslys. At der fra det enkelte skur skal være flugtveje i mindst 2 retninger, i en bredde af mindst 2 m, og flugtvejene skal holdes frit passable. At skurvogne o.l. placeres hvor de er mindst muligt udsat for nedstyrtende materialer, støv og anden luftforurening, støj, vibrationer, ildelugt mv. Endvidere skal de ansatte på arbejdsstedet have adgang til at benytte telefon. 65

9 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Der skal under arbejdet være adgang til toilet, særskilt spiserum, håndvask med rin- Velfærdsforanstaltninger Der skal etableres skur og velfærdsfaciliteter til de ansatte hvis arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er af en varighed på over 3 hele arbejdsdage, eller de ansattes samlede beskæftigelse er på mere end 6 manddage. Hvis et arbejde for en arbejdsgiver ikke overstiger 3 hele arbejdsdage og de ansattes samlede ansættelser er på højst 6 manddage skal de ansatte have adgang til toilet, passende spiseplads hvis der er spisepauser, håndvask samt mulighed for forsvarlig opbevaring af af tøj og personlige ejendele. Faciliteterne kan etableres i eksisterende bygninger, skure, skurvogne o.l., som skal være forsvarligt indrettet. Etableres faciliteterne i eksisterende bygninger, skal disses brugsværdi have en lignende standard, som var faciliteterne etableret i en skurvogn el.lign. Rummene skal holdes ryddelige, rene og vedligeholdte og må ikke benyttes til uvedkommende formål. Rummene skal opvarmes i nødvendigt omfang, så der under benyttelsen er en temperatur på mindst 18 C. 66

10 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning dende koldt og varmt vand, omklædningsrum og brusebad. Ved arbejde, hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, og arbejdsgiveren samtidigt har højst 4 ansatte beskæftiget, kan skurfaciliteterne f.eks. bestå af en let-vogn med afløbsfrit toilet. Let-vogne må ikke anvendes ved bygge- og anlægsarbejde, der har en varighed af mere end 2 måneder. Ved anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under arbejdet, og skurfaciliteterne f.eks. etableres løbende i umiddelbar nærhed af anlægsarbejdet, vil der i særlige tilfælde kunne lempes på bestemmelserne. Hvor vand- og kloaktilslutning ikke er umiddelbart mulig, skal brusebad kun etableres, hvis arbejdet: Er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende, medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige, medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden, eller udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse. 67

11 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Hvis varigheden af arbejdet er mere end 2 måneder, skal toiletter tilsluttes kloak. Hvis varigheden af arbejdet er mindre end 2 måneder, skal toilet tilsluttes kloak, hvis denne er fremført til byggepladsen, og tilslutning kan ske uden rendegravning el.lign. Hvor der anvendes afløbsfrit toilet, skal dette have samme hygiejniske standard som toiletter med vandskylning. Velfærdsfaciliteterne skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til hinanden og de enkelte arbejdssteder. Håndvaske, brusebade og toiletter skal findes i et antal, så der er mindst: 1 håndvask for hver 5 personer, 1 brusebad for hver 10 personer, 1 toilet for hver 15 personer. Der må højst være en afstand af 200 m eller en transporttid på 5 minutter til toilet. Rummene skal være ventilerede og belyste. Værktøj, materialer o.l. må ikke opbevares i rummene. Indretning af skure Indvendige vægge og gulvbelægning skal bestå af let afvaskelige materialer. Lofthøjden i rummene skal være mindst 2,1 m. I meget store enheder (pavilloner) skal højden dog mindst være 2,3 m. 68

12 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Rummene skal være godt ventilerede, belyste og isolerede. Rummene skal kunne opvarmes til mindst 18 C. Spiserum skal have et gulvareal på mindst 1 m 2 pr. person + et tillæg på 1 m 2 til det samlede gulvareal. Spiserum skal være forsynet med køleskab og mulighed for opvarmning af mad, vand til kaffe o.l. Rummet skal være forsynet med 2 aftræksventiler. Vinduesarealet skal udgøre mindst 10% af gulvarealet. Mindst 1 vindue skal kunne åbnes. Vinduerne skal være forsynet med solafskærmning. Omklædningsrum skal have et gulvareal på mindst 1 m 2 pr. person + de arealkrav, der stilles til vaske- og brusefaciliteter. Spiserum Omklædning Rummet skal være forsynet med aftræksventil. Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares adskilt, f.eks. i 2 skabe med mål: 25 cm 25 cm 170 cm, eller i opdelt skab med indvendige mål på mindst 25 cm 50 cm 170 cm. 69

13 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Skabene skal være aflåselige, forsynet med hylde og aftræk til det fri. I forbindelse med skabene skal der være anbragt en bænk. Arbejdstøjet skal kunne tørres, enten det befinder sig i skabene eller på en fælles bøjlestang. Der skal være direkte adgang fra omklædningsrum til vaske- og brusefaciliteter. Brusebade skal forsynes med varmt og koldt vand. Gulvarealet i forbindelse med hvert brusebad skal mindst udgøre 1 m 2. Anvendes brusekabine, skal denne have et areal på mindst 0,64 m 2. Det resterende areal op til 1 m 2 tillægges omklædningsrummet. Toiletter Toiletter skal normalt være forsynet med vandudskyl og kunne tilsluttes kloak. Hvor tilslutning til kloak ikke er mulig, skal toilettet have samme hygiejniske standard som toilet med vandskyl. Der skal f.eks. altid være adskillelse mellem toilet og beholder. Gulvarealet i toiletrummet skal mindst udgøre 1 m 2. 70

14 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Er der adgang til toilet udefra, skal rummet være forsynet med håndvask. Gulvarealet her skal mindst udgøre 1,2 m 2. Hvis arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er af en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, og de ansattes samlede beskæftigelse er højst 6 manddage, eller de ansatte under beskæftigelsen på byggepladsen begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen, gælder der særlige regler for velfærdsforanstaltningerne. Dette betyder, at arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til: Toilet, passende spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet, håndvask, så vidt muligt forsynet med rindende vand, og hvis det af sundhedshensyn er nødvendigt at kunne rengøre sig i varmt vand, med adgang til passende mængder heraf, forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele, omklædning, hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning, tørring af arbejdstøjet, hvis arbejdet medfører, at arbejdstøjet bliver vådt, brusebad samt omklædning med adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj, hvis arbejdet: Skiftende arbejdssteders indretning 71

15 Adgangsveje 2. Sikkerhed i byggeriet er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende, medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige, medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden eller hindre spredning, udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse. Adgangsveje Der skal være sikre adgangsveje til bygninger, byggegruber og stilladser. De endelige trapper i bygningen bør så tidligt som muligt indrettes til brug og forsynes med midlertidigt rækværk på såvel trappeløb som afsats. 1 m 2 m gangbroen forsynes med hånd-, knæ- og fodliste 72

16 2. Sikkerhed i byggeriet Adgangsveje Kan det ikke lade sig gøre at indrette trappeskakterne til adgangsvej, opstilles trappetårne. 73

17 Adgangsveje 2. Sikkerhed i byggeriet Stiger Ved ringe trafik og lavere højder kan stiger og lejdere benyttes som adgangsvej. Stiger kan kun anvendes til transport af materialer og værktøj, der er lette og lethåndterlige og kan bæres i én hånd. Stiger skal være fastgjorte foroven og opstillet med hensigtsmæssig hældning, og således at der er håndfæste ca. 1 m over øverste niveau. stiger og lejdere stiger anbefalet område for stiger stiger med trappetrin (man skal gå baglæns ned) med støtte af håndliste kan man gå forlæns ned trappestiger område som bør undgås man kan gå op og ned uden støtte af håndliste trapper med lav hældning skråplan med trædeliste glat skråplan trapper anbefalet område for trapper område som bør undgås skråplan 74

18 2. Sikkerhed i byggeriet Adgangsveje Sammensættelige stiger skal også fastgøres forneden, hvis de ikke er sammenlåste. Lejdere skal være forsvarligt fastgjort. De skal jævnligt kontrolleres. Fra 2,5 m s højde skal de forsynes med rygkurv. Opdelte rygkurve skal være sikret mod afhægtning. Lejdere Lejdere skal have en hvileplatform med højst 6 m mellemrum. 40 cm cm 20 cm Trinafstanden skal være den samme i hele lejderens forløb, og bør højst være 30 cm. 75

19 Vinterforanstaltninger 2. Sikkerhed i byggeriet Vinterforanstaltninger Fra den 1. oktober til 31. marts skal der sikres imod gener fra vand, regn, hagl og sne samt kulde og mørke. Kloakering og dræningsarbejder bør udføres i god tid inden vinteren. Veje og oplagspladser bør sikres en effektiv afvanding. Forsyningsledninger (el, vand, gas) føres frem i god tid. Midlertidige vandledninger isoleres. Snerydningsmateriel som skovle, sneplove, fejemaskiner samt grus, ureasalt, vintermåtter o.l. anskaffes og anbringes i depot. I de overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri findes retningslinier for levering, opsætning og flytning af læskærme. Råhuse, på stilladser og i åbne konstruktioner, hvor der foregår arbejde i længere perioder (i råhuse ca. 3 dage og på stilladser o.l. ca. 6 dage), og hvor det må påregnes, at de ansatte udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget, skal der i det omfang, det er muligt og rimeligt i vinterhalvåret foretages inddækninger el.lign. til beskyttelse herimod. Som eksempler på mulige foranstaltninger kan nævnes: 76

20 2. Sikkerhed i byggeriet Feltarbejdspladser Feltarbejdspladser Lukning af facadeåbninger med plastikbetrukne rammer e.l. Hel eller delvis inddækning med plastpresenning e.l. Det er her en forudsætning, at et eventuelt stillads har mulighed for tilstrækkeligt antal befæstninger, til at montering med plastpresenning er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hel eller delvis inddækning med net. Inddækning med net kræver ikke samme antal befæstninger af stillads som inddækning med presenning. En netinddækning, som begrænser vindpåvirkningen med op til 50 pct., vil sikre udsynet og kan dermed i nogle tilfælde være en tilstrækkelig og acceptabel løsning. 77

21 Gravearbejde 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde Inddækning i form af effektivt indrettet klimaskærm eller vindskærm. Arbejdsoperationer, som udføres på samme sted i længere tid, som f.eks. arbejde ved stationær rundsav, bukkebord, gevindskærermaskine, skal henlægges til egnet bygning, skur, telt, og som minimum læskærm med halvtag el.lign. Arbejdsstedet skal være velbelyst og i nødvendigt omfang opvarmet og ventileret. Arbejdsborde skal være i den rigtig højde. Tunge byrder skal kunne flyttes med tekniske hjælpemidler. Gravearbejde skal planlægges. Det kan være nødvendigt at foretage undersøgelser af jorden som f.eks.: om der er forhold i jorden, der skal tages særligt hensyn til, f.eks sand, flyd, mose, vandåre, eller andre særlige forhold som højtliggende grundvandsspejl, om der i graveområdet er forurening i jorden fra tidligere produktion eller lossepladser, om der er foretaget tidligere opgravninger i forbindelse med forsyningsledninger eller andet, om der er installationer i jorden, der skal tages særligt hensyn til, f.eks gas, el eller kommunikationsledninger, om der i omgivelserne er andre forhold, som skal tages i betragtning, såsom tung trafik fra busser, lastbiler eller tog samt 78

22 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde arbejde, der kan påvirke jordens stabilitet f.eks. pæleramning og sprængning, om der skal graves tæt på bygninger, konstruktioner eller træer. Oplysninger om ovenstående kan fås hos de kommunale myndigheder og forsyningsselskaberne. Da vejrforhold som regn, sne og frost samt mørke også kan have stor betydning for sikkerheden i forbindelse med gravearbejdet, skal der tages de nødvendige forholdsregler, f.eks. afdækningsmateriel til afdækning af jord samt etablering af lys i den mørke periode. Inden arbejdet påbegyndes, skal der ud fra planlægningen i forbindelse med de konkrete forhold om nødvendigt udarbejdes en nødberedskabsplan, og det nødvendige materiel i forbindelse hermed skal være til rådighed. I forbindelse med gravearbejde i eller ved trafikerede arealer skal der udarbejdes en afmærkningsplan, der godkendes af den lokale vejmyndighed, jf. Vejdirektoratets regler for afmærkning af vejarbejde (se afsnit om vejarbejde). Gravearbejde bør altid ledes og overvåges af en erfaren person. Alle skrænter rummer risiko for sammenskridning. 79

23 Gravearbejde 2. Sikkerhed i byggeriet Udgravninger uden afstivning Udgravninger med afstivning Bag en tilsyneladende stabil jord kan der være sandårer, vandførende lag (flyd) og tidligere opgravning med løsere fyld. HUSK: Det er kun den bortgravede jord, man kender beskaffenheden af. Ved udgravninger uden afstivning skal siderne have et anlæg, så skred ikke kan forekomme. Siderne skal være jævne og fri for store sten og kanterne må ikke belastes af opgravet jord. Under forudsætning af at der bliver arbejdet i jomfruelig jord kan det være forsvarligt undtagelsesvis, at arbejde i indtil 1,7 m s dybde uden anlæg. Men selv ved dybder på under 1,7 m kan det være nødvendig at grave med anlæg eller at foretage en afstivning af siderne, fordi man, med mindre man befinder sig på åben mark, næsten aldrig støder på områder, hvor der ikke tidligere har været foretaget opgravninger. Eller hvor jorden af andre årsager kan være ustabil. Ved dybder ned til 5 m er det ikke forsvarligt med mindre anlæg end 1:2 (1 hen og 2 op). Hvor det ikke er muligt at opnå ovennævnte skråningsanlæg på grund af pladsmangel eller andre særlige forhold, kan skråningsanlægget erstattes af følgende: 80

24 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde Ved gravedybder ned til 2,25 meter kan der bruges klemmer, hvor der bagved er anbragt krydsfinerplader på højkant, således at disse rager ca. 0,15 meter op over kanten. Ved gravedybder over 2,25 meter kan der anvendes strækplanker. Ved anvendelse af gravekasse skal denne have en størrelse højde så den, når den står i bunden af udgravningen, rager mindst 0,15 meter op over kanten. Gravekassen skal nå helt ned i bunden af rendegraven. Der må ikke forekomme arbejde max. 3 m max. 2 m spændplanke mm max. 3,5 m max. spændplanke 2,5 m mm spændplanke mm 81

25 Gravearbejde 2. Sikkerhed i byggeriet eller færdsel uden for det område der er sikret af gravekassen. Man skal kunne komme op fra gravekassen ved hjælp af en stige. Ved store gravedybder kan det være nødvendigt at etablere en spunsvæg. Der må ikke bortset fra etablering af sikkerhedsforanstaltninger udføres arbejde i rendegraven, før den er sikret efter ovennævnte eller andre lige så sikre principper. gravekassen skal nå op over udgravningen 82

26 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde I alle udgravninger skal der være flugtveje. Der bør i knæhøjde være et passende arbejdsareal, svarende til arbejdsopgaven. I smalle udgravninger skal der være anbragt en stige tæt ved arbejdsstedet. Udgravningens kant skal i 1 meters bredde holdes fri for materialer, store sten og opgravet jord. Adgangs- og flugtveje min. 1 m min. 1 m Faren for jordskred ved byggegruber er særlig stor, fordi udgravningens sider skal stå i længere perioder. Hvis der skal udføres arbejde mellem fundament og skrænt, skal skrænterne have det nødvendige anlæg. Er dette ikke muligt må skrænten afstives. Byggegruber Der skal være et arbejdsareal på mindst 1 meters bredde, målt i knæhøjde. 83

27 Gravearbejde 2. Sikkerhed i byggeriet Sikring mod frost kan ske med vandtætte isoleringsmåtter. Måtterne må ikke dække over farlige huller. Der skal etableres adgangsveje fra byggegruben i form af en trappe med gelænder på begge sider, bestående af hånd- og knæliste. Trappen skal have en bredde på mindst 0,8 meter, hvis den bruges til transport af værktøj eller materialer. Trappen skal have en ganglinje (hældning) efter formlen to stigninger og en grund = 0,60 til 0,63 meter. Max stigning 0,2 meter. Flugtvejen mellem fundament og skrænt sikres med en stige tæt på arbejdsstedet. Kanten af byggegruben skal friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters afstand. Der opsættes forsvarligt rækværk omkring hele byggegruben i mindst 1 meters højde, bestående af hånd-, knæ- og fodlister. Rækværket må kun være gennembrudt ud for adgangsvejen (trappen). Gravemaskiner Hvis en gravemaskine skal anvendes som kran, skal den også være indrettet som kran. Den skal have forsvarligt dimensioneret og fastgjort krog. Føreren af en slæbeskovlsmaskine der anvendes som kran skal have et B-certifikat, mens føreren af andre entreprenørmaskiner, der anvendes som kran, skal have G-certifikat. 84

28 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde Entreprenørmaskiner, der lejlighedsvis bruges som kran i forbindelse med maskinens normale arbejdsopgaver, er undtaget for kravet om certifikat og indretning som kran, hvis flg. betingelser er opfyldt: Der må ikke være personer i umiddelbar nærhed af byrden når den løftes, transporteres og afsættes, byrden må ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn, maskinen efterses og vedligeholdes i over- 85

29 Laser 2. Sikkerhed i byggeriet ensstemmelse med leverandørens anvisninger, leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen. Anhugningsgrej skal vælges, så rørene fastholdes sikkert, er i balance, og samling kan foretages lettest muligt. Laser Laserstråling kan forvolde såvel øjen- som hudskader. Både den direkte laserstråling og den reflekteret stråling kan være skadelige. Laserstrålings farlighed afhænger af intensitet, bølgelængde og eksponeringstid. Lasere er inddelt i klasser efter deres farlighed. Til hver klasse hører bestemte sikkerhedsforanstaltninger. Klassifikation af lasere og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i, og skal i øvrigt være i overensstemmelse med europæisk standard EN Laseren skal leveres med dansk brugsanvisning, og skal være forsynet med et advarselsskilt. Laseren må kun bruges af personer, der har 86

30 2. Sikkerhed i byggeriet Laser den fornødne indsigt, og som er blevet instrueret i nødvendigt omfang. Alle som opholder sig i det område, hvor laseren bruges, skal være gjort bekendt med de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes for at undgå farlig laserstråling. Der skal anbringes advarselsskilte på passende steder og let synligt når der arbejdes med laser. Se aldrig ind i laserstrålen. Brug altid strålestop. Undgå farlige reflekser fra blanke flader og arbejdsredskaber. Undgå brugen af måleinstrumenter med kikkertsigte. Anbring instrumenter, så laserstrålen ikke kan opfanges. Når laseren ikke anvendes, skal den slukkes. Anvend ikke en laser i en højere klasse end nødvendigt. 87

31 Nedrivning 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivning Nedrivning af bygninger o.l. skal planlægges og tilrettelægges, således at arbejdet kan gennemføres fuldt forsvarligt. I forbindelse med planlægning af arbejdet før nedrivningen går i gang skal bygningen eller konstruktionen gennemgås og følgende skal vurderes: 88

32 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivning om der i bygningen eller konstruktionen findes eventuelle sundhedsskadelige materialer, konstruktioner eller emner, f.eks. asbest, narkosprøjter, batterier eller fækalier (afføring) fra mennesker og dyr, om bygningen eller konstruktionen står på et underlag, der kan være forurenet, om bygningen eller konstruktionen i forbindelse med selektiv nedrivning kan vedblive at være stabil, om der i forbindelse med nedrivningen skal tages særlige hensyn til omgivelserne, f.eks. ved vibrationer, støj eller støv, om der i bygningen eller konstruktionen findes installationer, f.eks. el, gas, vand eller andet, der kræver en særlig behandling, om arbejdet kan udføres på en anden og mindre arbejdsmiljøbelastende måde, f.eks. sprængning eller skæring, frem for hugning, om isoleringsgranulatet skal fjernes inden nedrivningen påbegyndes, så unødig støvbelastning undgås, om der i konstruktionen er forspændt beton med wirer. Hvis der er særlige forhold som f.eks. asbest eller afføring fra mennesker eller dyr, skal der følges særlige regler for dette arbejde og det skal være fjernet før det egentlige nedrivningsarbejde går i gang. 89

33 Nedrivning 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivningsarbejde skal ledes og overvåges af en erfaren person, der kan vurdere, om de tilbagestående bygningsdele er stabile. Der skal være erfarne folk blandt de beskæftigede. Unge under 18 år må ikke beskæftiges. Inden arbejdet begyndes, skal entreprenøren sikre sig af: El-ledninger, gasledninger o.l. er afbrudt (af autoriseret installatør), arbejdsområdet afspærres, og at der løbende monteres midlertidige afstivnings- og sikringsforanstaltninger, der er nødvendigt afstivningsmateriel, døre og vinduer dækkes, så materialer ikke falder ud, alle bærer hjelm, vagt udsættes om nødvendigt, transport- og færdselsveje sikres med overdækning, hvis det er påkrævet, arbejdet udføres i den rækkefølge der fremgår af udbudsmaterialet og tidsplanen nødvendig skiltning foretages, ikke bæredygtige konstruktioner skal være sikret, fornødne stilladser og andre tekniske hjælpemidler være etableret, de ansatte har de nødvendige personlige værnemidler til rådighed og at de anvender dem, 90

34 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivning affald placeres og bortskaffes jf. udbudsmaterialet. Støvudvikling skal modvirkes f.eks. ved anvendelse af anlæg med centralsug eller oversprøjtning med vand. Om nødvendigt skal der anvendes støvmasker, øjenværn og støvafvisende arbejdstøj. Som støvmaske kan anvendes halvmaske med støvfilter klasse P2 det anbefales at Støv 91

35 Nedrivning 2. Sikkerhed i byggeriet benytte grovstøvfilter til beskyttelse af finstøvfilteret. Anvendes omtalte støvfiltermaske, begrænses arbejdstiden til 3 timer om dagen, hvis masken ikke er en turbomaske. Sprængning Mineraluld Sprængning må kun foretages under direkte ledelse af en uddannet minør. Ved nedbrydning af beton indendørs er der stor risiko for at overskride grænseværdien for kvartsstøv (silikosefare). Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt at sprænge, klippe eller skære i betonen, i stedet for at anvende traditionelle metoder som mejselhamre. Mineraluldsfibrene kan give kløe på huden og irritere øjne og slimhinder. De små fibre kan aflejres helt ned i lungerne. Der findes flere bygningsplader af mineraluldsfibre, men flere undersøgelser har vist, at den type, der indeholder vandbaserede bindemidler (f. eks. Karlit ), giver flest gener. Pladerne drysser ved mekanisk påvirkning af loftet, eller, hvis de er ødelagt af fugt, som f.eks. kan ske ved utætte tage eller høj luftfugtighed. Pladerne knækker, når de bliver tørre igen. 92

36 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivning Der skal foretages en forsvarlig afgrænsning af arbejdsstedet for at holde uvedkommende væk. Arbejdspladsen skal holdes ren, bl.a. ved at spild og affald løbende lægges i egnede affaldsposer. Rengøring skal ske ved mindst mulig støvafgivelse, f.eks. ved støvsugning. Tørfejning må ikke finde sted. Under arbejdet skal der anvendes støvafvisende arbejdstøj, der slutter tæt til håndled og ankler. Arbejdstøjet skal være uden lommer, opslag o.l. Arbejdstøjet skal være af et materiale med god termisk komfort. Hovedbeklædning skal dække håret. Der skal anvendes åndedrætsværn. Minimumskravet er en finstøvmaske P2 samt øjenværn. Der må højst arbejdes 3 timer pr. dag med en finstøvmaske, hvis masken ikke er en turbomaske. Der skal ved arbejde med personlige værnemidler samt særligt arbejdstøj indlægges passende pauser under hele arbejdet. Arbejdstøjet, hovedbeklædningen og åndedrætsværnet skal benyttes, indtil der er foretaget en meget omhyggelig oprydning og rengøring af rummet. Der skal være adgang til omklædning og adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj, samt brusebad med varmt vand. 93

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere