2. Sikkerhed i byggeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Sikkerhed i byggeriet"

Transkript

1 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres også områder med hjelmpåbud, ensrettet kørsel, hastighedsgrænse mv. Til- og frakørsel bør adskilles og markeres tydeligt med skilte. Adgangsvej for gående skal så vidt muligt holdes adskilt fra den kørende trafik. Alle veje såvel køre- som gangveje skal være planlagt og opbygget så de kan klare den trafik, der til enhver tid finder sted på dem. Indhegning Afskærmning Byggepladsen bør være indhegnet og holdes forsvarligt aflåst ved arbejdstids ophør. Kan dette, af tekniske grunde, ikke lade sig gøre, bør man sørge for at skurbyen og oplagspladser bliver indhegnet, samt at alle bygninger bliver holdt aflåst. Hvis der er veje i nærheden af det egentlige arbejdsområde, skal trafikken beskyttes mod nedfaldende genstande. Det samme gælder indgange og færdselsarealer langs bygninger. Beskyttelsen kan ske ved solid skærm, finmasket sikkerhedsnet eller ved rækværk og afspærring. Afspærringens placering er afhængig af bygningens højde. Materialer mv. der oplægges på tage o.l. skal 58

2 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning være anbragt så de ikke kan glide eller rives ned af vinden. Vær opmærksom på, at emner med lav vægt i forhold til dets størrelse kan komme længere væk fra bygningen (svæveeffekt). 5 m 8 m 10 m Tallene fordobles ved fare for udslyngning Er det ikke muligt at etablere forsvarlige skærme eller afspærringer, må trafikken lægges om. 59

3 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Flugtveje Der skal i planlægningen af arbejdet, altid indgå en vurdering af, om der skal iværksættes foranstaltninger, til at sikre flugt- og evakueringsveje. Det er den enkelte arbejdsgivers ansvar, at denne vurdering er gennemført inden de ansatte starter op på pladsen. I sikkerheds- og sundhedsplanen skal flugtveje være beskrevet, samt hvem der skal etablere, vedligeholde og fjerne dem. Områder som bør og skal give anledning til en vurdering for flugtveje kan være: Arbejde i udgravninger/byggegruber, arbejde på tage adgang til og fra taget, ved tagpaparbejde altid 2 adgangs/flugtveje, ved rørlægning, kloak, vand, fjernvarme, gas mv., arbejde med nedrivning af bygningsdele, opstilling af og arbejde på stillads, arbejde i lukkede rum, brønde mv., arbejde i lifte, trucks, kraner, master, skorstene o.l., der være mulighed for på stedet at kunne tilkalde hjælp, til f.eks. nødsænkning, arbejde i kanaler, rør o.l., arbejde i krybekældre, skunkrum osv., ophold i skure, mandskabsvogne, container osv., hvor arbejdsområderne kan blive oversvømmet, 60

4 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning hvor de ansatte kan blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger fra stoffer og materialer. Der skal normalt være flugtveje i mindst 2 retninger. Hvor dette ikke kan opnås skal der træffes særlige foranstaltninger til sikring af arbejdsstedet. Der vil være arbejdssituationer, hvor det vil være nødvendigt med en visuel overvågning og kontakt af en eller flere personer. Pladsen skal planlægges og indrettes, så kørende og gående trafik ikke hindres af materialer o.l. Orden og ryddelighed Betonelementer og materialer skal anbringes på velfunderet, fast og afvandet areal. Vogne med betonelementer skal afsættes på absolut bæredygtigt underlag. Materialer må ikke stables eller anbringes, så de frembyder fare. Hold til stadighed huller til brønde o.l. forsvarligt overdækket. Kasseret stilladsmateriale fjernes omgående. Affald og tom emballage skal anbringes på særligt indrettede pladser eller i containere, som jævnligt tømmes. El-kabler og ledninger skal være ophængt og placeres så de ikke krydser adgangs- og køreveje. 61

5 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Bortskaffelsen af materialerne skal foretages efter affaldsregulativet for den pågældende kommune. Rengøring skal udføres på en sådan måde, at sundhedsskadelig forurening ikke spredes. Fjern ikke tildækninger, rækværker og andre sikkerhedsforanstaltninger under oprydning. Materialer og affald må ikke placeres, så vand, sne og pløre ikke kan fjernes. Oplagspladser skal være velfunderede og hævet over det øvrige terræn. Køreveje Byggepladsen skal være indrettet med det nødvendige adgangs- og transportveje af en sådan størrelse og beskaffenhed, at færdsel 62

6 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning kan foregå uden fare for sikkerhed eller sundhed. Adgangs-, transport- og færdselsarealer skal være indrettet, så egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes. Det skal tilstræbes, at adgangs- og transportvejene for kørende og gående trafik holdes adskilt, og at køreveje er ensrettede. Ved projektering og planlægning af pladsen skal de endelige veje så vidt muligt indgå i arbejdsvejnettet. Midlertidige vejnet skal også have en opbygning, så tung kørsel kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget. De skal have nødvendig afvanding, så de ikke opblødes. Vejene kan f.eks. være hævet over terræn og forsynet med grøfter, der effektivt leder vandet til permanent kloak. Snerydning og grusning skal let kunne gennemføres. Frostfri grusdepoter og lavtbeliggende, afvandede snedepoter bør være planlagt og udført inden vinter. Pløre på veje og i grøfter skal til stadighed fjernes. Vær især opmærksom ved udsigt til nattefrost. Der skal i så fald gruses. Undgå så vidt muligt, at tunge og lange køretøjer bliver tvunget til at bakke. 63

7 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet dræn min. 80 cm Gangveje Gangveje skal være hævet over det øvrige terræn, eller på anden måde opbygges således at de til enhver tid er farbare og holdes fri for vand og pløre. Gangveje skal placeres på pladsen efter behov og skal være indrettede, så egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes, f.eks. trækvogn, sækkevogn mv. Hvor der transporteres materialer, skal gangveje have en mindste bredde på 80 cm. Hvor der ikke sker nogen form for transport af materialer f.eks. mellem skurby og offentlig vej/parkeringsplads kan man gå ned til 60 cm s bredde. Under råhusets opbygning kan træskovej til arbejdsstedet accepteres. Ved jordarbejder kan vejene være indrettet til gummistøvler. Skurbyen Ledninger for el, vand, kloak og telefon skal placeres hensigtsmæssigt, så de enkelte skure nemt kan forbindes. 64

8 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Der skal sørges for forsvarlig almen belysning og frostsikring af vand- og kloakledninger. Skurbyen bør være indrette på en sådan måde at parkering og oplagring af materialer ikke finder sted mellem skurene. Ved placeringen af skurbyen bør der tages hensyn til: Adgangsvej til offentlig vej/parkeringsplads. Afstande til arbejdsstederne. At man fra offentlig vej/parkeringsplads skal kunne komme til og fra skurbyen uden at passere gennem et hjelmområde. At man fra offentlig vej til skure og mellem disse skal kunne færdes i lette sko uanset vejret. At afstanden mellem skurenes vinduesside bør være mindst 2,5 m så der kan komme tilstrækkeligt dagslys. At der fra det enkelte skur skal være flugtveje i mindst 2 retninger, i en bredde af mindst 2 m, og flugtvejene skal holdes frit passable. At skurvogne o.l. placeres hvor de er mindst muligt udsat for nedstyrtende materialer, støv og anden luftforurening, støj, vibrationer, ildelugt mv. Endvidere skal de ansatte på arbejdsstedet have adgang til at benytte telefon. 65

9 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Der skal under arbejdet være adgang til toilet, særskilt spiserum, håndvask med rin- Velfærdsforanstaltninger Der skal etableres skur og velfærdsfaciliteter til de ansatte hvis arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er af en varighed på over 3 hele arbejdsdage, eller de ansattes samlede beskæftigelse er på mere end 6 manddage. Hvis et arbejde for en arbejdsgiver ikke overstiger 3 hele arbejdsdage og de ansattes samlede ansættelser er på højst 6 manddage skal de ansatte have adgang til toilet, passende spiseplads hvis der er spisepauser, håndvask samt mulighed for forsvarlig opbevaring af af tøj og personlige ejendele. Faciliteterne kan etableres i eksisterende bygninger, skure, skurvogne o.l., som skal være forsvarligt indrettet. Etableres faciliteterne i eksisterende bygninger, skal disses brugsværdi have en lignende standard, som var faciliteterne etableret i en skurvogn el.lign. Rummene skal holdes ryddelige, rene og vedligeholdte og må ikke benyttes til uvedkommende formål. Rummene skal opvarmes i nødvendigt omfang, så der under benyttelsen er en temperatur på mindst 18 C. 66

10 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning dende koldt og varmt vand, omklædningsrum og brusebad. Ved arbejde, hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, og arbejdsgiveren samtidigt har højst 4 ansatte beskæftiget, kan skurfaciliteterne f.eks. bestå af en let-vogn med afløbsfrit toilet. Let-vogne må ikke anvendes ved bygge- og anlægsarbejde, der har en varighed af mere end 2 måneder. Ved anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under arbejdet, og skurfaciliteterne f.eks. etableres løbende i umiddelbar nærhed af anlægsarbejdet, vil der i særlige tilfælde kunne lempes på bestemmelserne. Hvor vand- og kloaktilslutning ikke er umiddelbart mulig, skal brusebad kun etableres, hvis arbejdet: Er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende, medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige, medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden, eller udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse. 67

11 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Hvis varigheden af arbejdet er mere end 2 måneder, skal toiletter tilsluttes kloak. Hvis varigheden af arbejdet er mindre end 2 måneder, skal toilet tilsluttes kloak, hvis denne er fremført til byggepladsen, og tilslutning kan ske uden rendegravning el.lign. Hvor der anvendes afløbsfrit toilet, skal dette have samme hygiejniske standard som toiletter med vandskylning. Velfærdsfaciliteterne skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til hinanden og de enkelte arbejdssteder. Håndvaske, brusebade og toiletter skal findes i et antal, så der er mindst: 1 håndvask for hver 5 personer, 1 brusebad for hver 10 personer, 1 toilet for hver 15 personer. Der må højst være en afstand af 200 m eller en transporttid på 5 minutter til toilet. Rummene skal være ventilerede og belyste. Værktøj, materialer o.l. må ikke opbevares i rummene. Indretning af skure Indvendige vægge og gulvbelægning skal bestå af let afvaskelige materialer. Lofthøjden i rummene skal være mindst 2,1 m. I meget store enheder (pavilloner) skal højden dog mindst være 2,3 m. 68

12 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Rummene skal være godt ventilerede, belyste og isolerede. Rummene skal kunne opvarmes til mindst 18 C. Spiserum skal have et gulvareal på mindst 1 m 2 pr. person + et tillæg på 1 m 2 til det samlede gulvareal. Spiserum skal være forsynet med køleskab og mulighed for opvarmning af mad, vand til kaffe o.l. Rummet skal være forsynet med 2 aftræksventiler. Vinduesarealet skal udgøre mindst 10% af gulvarealet. Mindst 1 vindue skal kunne åbnes. Vinduerne skal være forsynet med solafskærmning. Omklædningsrum skal have et gulvareal på mindst 1 m 2 pr. person + de arealkrav, der stilles til vaske- og brusefaciliteter. Spiserum Omklædning Rummet skal være forsynet med aftræksventil. Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares adskilt, f.eks. i 2 skabe med mål: 25 cm 25 cm 170 cm, eller i opdelt skab med indvendige mål på mindst 25 cm 50 cm 170 cm. 69

13 Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Skabene skal være aflåselige, forsynet med hylde og aftræk til det fri. I forbindelse med skabene skal der være anbragt en bænk. Arbejdstøjet skal kunne tørres, enten det befinder sig i skabene eller på en fælles bøjlestang. Der skal være direkte adgang fra omklædningsrum til vaske- og brusefaciliteter. Brusebade skal forsynes med varmt og koldt vand. Gulvarealet i forbindelse med hvert brusebad skal mindst udgøre 1 m 2. Anvendes brusekabine, skal denne have et areal på mindst 0,64 m 2. Det resterende areal op til 1 m 2 tillægges omklædningsrummet. Toiletter Toiletter skal normalt være forsynet med vandudskyl og kunne tilsluttes kloak. Hvor tilslutning til kloak ikke er mulig, skal toilettet have samme hygiejniske standard som toilet med vandskyl. Der skal f.eks. altid være adskillelse mellem toilet og beholder. Gulvarealet i toiletrummet skal mindst udgøre 1 m 2. 70

14 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Er der adgang til toilet udefra, skal rummet være forsynet med håndvask. Gulvarealet her skal mindst udgøre 1,2 m 2. Hvis arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er af en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, og de ansattes samlede beskæftigelse er højst 6 manddage, eller de ansatte under beskæftigelsen på byggepladsen begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen, gælder der særlige regler for velfærdsforanstaltningerne. Dette betyder, at arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til: Toilet, passende spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet, håndvask, så vidt muligt forsynet med rindende vand, og hvis det af sundhedshensyn er nødvendigt at kunne rengøre sig i varmt vand, med adgang til passende mængder heraf, forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele, omklædning, hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning, tørring af arbejdstøjet, hvis arbejdet medfører, at arbejdstøjet bliver vådt, brusebad samt omklædning med adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj, hvis arbejdet: Skiftende arbejdssteders indretning 71

15 Adgangsveje 2. Sikkerhed i byggeriet er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende, medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige, medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden eller hindre spredning, udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse. Adgangsveje Der skal være sikre adgangsveje til bygninger, byggegruber og stilladser. De endelige trapper i bygningen bør så tidligt som muligt indrettes til brug og forsynes med midlertidigt rækværk på såvel trappeløb som afsats. 1 m 2 m gangbroen forsynes med hånd-, knæ- og fodliste 72

16 2. Sikkerhed i byggeriet Adgangsveje Kan det ikke lade sig gøre at indrette trappeskakterne til adgangsvej, opstilles trappetårne. 73

17 Adgangsveje 2. Sikkerhed i byggeriet Stiger Ved ringe trafik og lavere højder kan stiger og lejdere benyttes som adgangsvej. Stiger kan kun anvendes til transport af materialer og værktøj, der er lette og lethåndterlige og kan bæres i én hånd. Stiger skal være fastgjorte foroven og opstillet med hensigtsmæssig hældning, og således at der er håndfæste ca. 1 m over øverste niveau. stiger og lejdere stiger anbefalet område for stiger stiger med trappetrin (man skal gå baglæns ned) med støtte af håndliste kan man gå forlæns ned trappestiger område som bør undgås man kan gå op og ned uden støtte af håndliste trapper med lav hældning skråplan med trædeliste glat skråplan trapper anbefalet område for trapper område som bør undgås skråplan 74

18 2. Sikkerhed i byggeriet Adgangsveje Sammensættelige stiger skal også fastgøres forneden, hvis de ikke er sammenlåste. Lejdere skal være forsvarligt fastgjort. De skal jævnligt kontrolleres. Fra 2,5 m s højde skal de forsynes med rygkurv. Opdelte rygkurve skal være sikret mod afhægtning. Lejdere Lejdere skal have en hvileplatform med højst 6 m mellemrum. 40 cm cm 20 cm Trinafstanden skal være den samme i hele lejderens forløb, og bør højst være 30 cm. 75

19 Vinterforanstaltninger 2. Sikkerhed i byggeriet Vinterforanstaltninger Fra den 1. oktober til 31. marts skal der sikres imod gener fra vand, regn, hagl og sne samt kulde og mørke. Kloakering og dræningsarbejder bør udføres i god tid inden vinteren. Veje og oplagspladser bør sikres en effektiv afvanding. Forsyningsledninger (el, vand, gas) føres frem i god tid. Midlertidige vandledninger isoleres. Snerydningsmateriel som skovle, sneplove, fejemaskiner samt grus, ureasalt, vintermåtter o.l. anskaffes og anbringes i depot. I de overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri findes retningslinier for levering, opsætning og flytning af læskærme. Råhuse, på stilladser og i åbne konstruktioner, hvor der foregår arbejde i længere perioder (i råhuse ca. 3 dage og på stilladser o.l. ca. 6 dage), og hvor det må påregnes, at de ansatte udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget, skal der i det omfang, det er muligt og rimeligt i vinterhalvåret foretages inddækninger el.lign. til beskyttelse herimod. Som eksempler på mulige foranstaltninger kan nævnes: 76

20 2. Sikkerhed i byggeriet Feltarbejdspladser Feltarbejdspladser Lukning af facadeåbninger med plastikbetrukne rammer e.l. Hel eller delvis inddækning med plastpresenning e.l. Det er her en forudsætning, at et eventuelt stillads har mulighed for tilstrækkeligt antal befæstninger, til at montering med plastpresenning er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hel eller delvis inddækning med net. Inddækning med net kræver ikke samme antal befæstninger af stillads som inddækning med presenning. En netinddækning, som begrænser vindpåvirkningen med op til 50 pct., vil sikre udsynet og kan dermed i nogle tilfælde være en tilstrækkelig og acceptabel løsning. 77

21 Gravearbejde 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde Inddækning i form af effektivt indrettet klimaskærm eller vindskærm. Arbejdsoperationer, som udføres på samme sted i længere tid, som f.eks. arbejde ved stationær rundsav, bukkebord, gevindskærermaskine, skal henlægges til egnet bygning, skur, telt, og som minimum læskærm med halvtag el.lign. Arbejdsstedet skal være velbelyst og i nødvendigt omfang opvarmet og ventileret. Arbejdsborde skal være i den rigtig højde. Tunge byrder skal kunne flyttes med tekniske hjælpemidler. Gravearbejde skal planlægges. Det kan være nødvendigt at foretage undersøgelser af jorden som f.eks.: om der er forhold i jorden, der skal tages særligt hensyn til, f.eks sand, flyd, mose, vandåre, eller andre særlige forhold som højtliggende grundvandsspejl, om der i graveområdet er forurening i jorden fra tidligere produktion eller lossepladser, om der er foretaget tidligere opgravninger i forbindelse med forsyningsledninger eller andet, om der er installationer i jorden, der skal tages særligt hensyn til, f.eks gas, el eller kommunikationsledninger, om der i omgivelserne er andre forhold, som skal tages i betragtning, såsom tung trafik fra busser, lastbiler eller tog samt 78

22 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde arbejde, der kan påvirke jordens stabilitet f.eks. pæleramning og sprængning, om der skal graves tæt på bygninger, konstruktioner eller træer. Oplysninger om ovenstående kan fås hos de kommunale myndigheder og forsyningsselskaberne. Da vejrforhold som regn, sne og frost samt mørke også kan have stor betydning for sikkerheden i forbindelse med gravearbejdet, skal der tages de nødvendige forholdsregler, f.eks. afdækningsmateriel til afdækning af jord samt etablering af lys i den mørke periode. Inden arbejdet påbegyndes, skal der ud fra planlægningen i forbindelse med de konkrete forhold om nødvendigt udarbejdes en nødberedskabsplan, og det nødvendige materiel i forbindelse hermed skal være til rådighed. I forbindelse med gravearbejde i eller ved trafikerede arealer skal der udarbejdes en afmærkningsplan, der godkendes af den lokale vejmyndighed, jf. Vejdirektoratets regler for afmærkning af vejarbejde (se afsnit om vejarbejde). Gravearbejde bør altid ledes og overvåges af en erfaren person. Alle skrænter rummer risiko for sammenskridning. 79

23 Gravearbejde 2. Sikkerhed i byggeriet Udgravninger uden afstivning Udgravninger med afstivning Bag en tilsyneladende stabil jord kan der være sandårer, vandførende lag (flyd) og tidligere opgravning med løsere fyld. HUSK: Det er kun den bortgravede jord, man kender beskaffenheden af. Ved udgravninger uden afstivning skal siderne have et anlæg, så skred ikke kan forekomme. Siderne skal være jævne og fri for store sten og kanterne må ikke belastes af opgravet jord. Under forudsætning af at der bliver arbejdet i jomfruelig jord kan det være forsvarligt undtagelsesvis, at arbejde i indtil 1,7 m s dybde uden anlæg. Men selv ved dybder på under 1,7 m kan det være nødvendig at grave med anlæg eller at foretage en afstivning af siderne, fordi man, med mindre man befinder sig på åben mark, næsten aldrig støder på områder, hvor der ikke tidligere har været foretaget opgravninger. Eller hvor jorden af andre årsager kan være ustabil. Ved dybder ned til 5 m er det ikke forsvarligt med mindre anlæg end 1:2 (1 hen og 2 op). Hvor det ikke er muligt at opnå ovennævnte skråningsanlæg på grund af pladsmangel eller andre særlige forhold, kan skråningsanlægget erstattes af følgende: 80

24 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde Ved gravedybder ned til 2,25 meter kan der bruges klemmer, hvor der bagved er anbragt krydsfinerplader på højkant, således at disse rager ca. 0,15 meter op over kanten. Ved gravedybder over 2,25 meter kan der anvendes strækplanker. Ved anvendelse af gravekasse skal denne have en størrelse højde så den, når den står i bunden af udgravningen, rager mindst 0,15 meter op over kanten. Gravekassen skal nå helt ned i bunden af rendegraven. Der må ikke forekomme arbejde max. 3 m max. 2 m spændplanke mm max. 3,5 m max. spændplanke 2,5 m mm spændplanke mm 81

25 Gravearbejde 2. Sikkerhed i byggeriet eller færdsel uden for det område der er sikret af gravekassen. Man skal kunne komme op fra gravekassen ved hjælp af en stige. Ved store gravedybder kan det være nødvendigt at etablere en spunsvæg. Der må ikke bortset fra etablering af sikkerhedsforanstaltninger udføres arbejde i rendegraven, før den er sikret efter ovennævnte eller andre lige så sikre principper. gravekassen skal nå op over udgravningen 82

26 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde I alle udgravninger skal der være flugtveje. Der bør i knæhøjde være et passende arbejdsareal, svarende til arbejdsopgaven. I smalle udgravninger skal der være anbragt en stige tæt ved arbejdsstedet. Udgravningens kant skal i 1 meters bredde holdes fri for materialer, store sten og opgravet jord. Adgangs- og flugtveje min. 1 m min. 1 m Faren for jordskred ved byggegruber er særlig stor, fordi udgravningens sider skal stå i længere perioder. Hvis der skal udføres arbejde mellem fundament og skrænt, skal skrænterne have det nødvendige anlæg. Er dette ikke muligt må skrænten afstives. Byggegruber Der skal være et arbejdsareal på mindst 1 meters bredde, målt i knæhøjde. 83

27 Gravearbejde 2. Sikkerhed i byggeriet Sikring mod frost kan ske med vandtætte isoleringsmåtter. Måtterne må ikke dække over farlige huller. Der skal etableres adgangsveje fra byggegruben i form af en trappe med gelænder på begge sider, bestående af hånd- og knæliste. Trappen skal have en bredde på mindst 0,8 meter, hvis den bruges til transport af værktøj eller materialer. Trappen skal have en ganglinje (hældning) efter formlen to stigninger og en grund = 0,60 til 0,63 meter. Max stigning 0,2 meter. Flugtvejen mellem fundament og skrænt sikres med en stige tæt på arbejdsstedet. Kanten af byggegruben skal friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters afstand. Der opsættes forsvarligt rækværk omkring hele byggegruben i mindst 1 meters højde, bestående af hånd-, knæ- og fodlister. Rækværket må kun være gennembrudt ud for adgangsvejen (trappen). Gravemaskiner Hvis en gravemaskine skal anvendes som kran, skal den også være indrettet som kran. Den skal have forsvarligt dimensioneret og fastgjort krog. Føreren af en slæbeskovlsmaskine der anvendes som kran skal have et B-certifikat, mens føreren af andre entreprenørmaskiner, der anvendes som kran, skal have G-certifikat. 84

28 2. Sikkerhed i byggeriet Gravearbejde Entreprenørmaskiner, der lejlighedsvis bruges som kran i forbindelse med maskinens normale arbejdsopgaver, er undtaget for kravet om certifikat og indretning som kran, hvis flg. betingelser er opfyldt: Der må ikke være personer i umiddelbar nærhed af byrden når den løftes, transporteres og afsættes, byrden må ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn, maskinen efterses og vedligeholdes i over- 85

29 Laser 2. Sikkerhed i byggeriet ensstemmelse med leverandørens anvisninger, leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen. Anhugningsgrej skal vælges, så rørene fastholdes sikkert, er i balance, og samling kan foretages lettest muligt. Laser Laserstråling kan forvolde såvel øjen- som hudskader. Både den direkte laserstråling og den reflekteret stråling kan være skadelige. Laserstrålings farlighed afhænger af intensitet, bølgelængde og eksponeringstid. Lasere er inddelt i klasser efter deres farlighed. Til hver klasse hører bestemte sikkerhedsforanstaltninger. Klassifikation af lasere og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i, og skal i øvrigt være i overensstemmelse med europæisk standard EN Laseren skal leveres med dansk brugsanvisning, og skal være forsynet med et advarselsskilt. Laseren må kun bruges af personer, der har 86

30 2. Sikkerhed i byggeriet Laser den fornødne indsigt, og som er blevet instrueret i nødvendigt omfang. Alle som opholder sig i det område, hvor laseren bruges, skal være gjort bekendt med de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes for at undgå farlig laserstråling. Der skal anbringes advarselsskilte på passende steder og let synligt når der arbejdes med laser. Se aldrig ind i laserstrålen. Brug altid strålestop. Undgå farlige reflekser fra blanke flader og arbejdsredskaber. Undgå brugen af måleinstrumenter med kikkertsigte. Anbring instrumenter, så laserstrålen ikke kan opfanges. Når laseren ikke anvendes, skal den slukkes. Anvend ikke en laser i en højere klasse end nødvendigt. 87

31 Nedrivning 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivning Nedrivning af bygninger o.l. skal planlægges og tilrettelægges, således at arbejdet kan gennemføres fuldt forsvarligt. I forbindelse med planlægning af arbejdet før nedrivningen går i gang skal bygningen eller konstruktionen gennemgås og følgende skal vurderes: 88

32 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivning om der i bygningen eller konstruktionen findes eventuelle sundhedsskadelige materialer, konstruktioner eller emner, f.eks. asbest, narkosprøjter, batterier eller fækalier (afføring) fra mennesker og dyr, om bygningen eller konstruktionen står på et underlag, der kan være forurenet, om bygningen eller konstruktionen i forbindelse med selektiv nedrivning kan vedblive at være stabil, om der i forbindelse med nedrivningen skal tages særlige hensyn til omgivelserne, f.eks. ved vibrationer, støj eller støv, om der i bygningen eller konstruktionen findes installationer, f.eks. el, gas, vand eller andet, der kræver en særlig behandling, om arbejdet kan udføres på en anden og mindre arbejdsmiljøbelastende måde, f.eks. sprængning eller skæring, frem for hugning, om isoleringsgranulatet skal fjernes inden nedrivningen påbegyndes, så unødig støvbelastning undgås, om der i konstruktionen er forspændt beton med wirer. Hvis der er særlige forhold som f.eks. asbest eller afføring fra mennesker eller dyr, skal der følges særlige regler for dette arbejde og det skal være fjernet før det egentlige nedrivningsarbejde går i gang. 89

33 Nedrivning 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivningsarbejde skal ledes og overvåges af en erfaren person, der kan vurdere, om de tilbagestående bygningsdele er stabile. Der skal være erfarne folk blandt de beskæftigede. Unge under 18 år må ikke beskæftiges. Inden arbejdet begyndes, skal entreprenøren sikre sig af: El-ledninger, gasledninger o.l. er afbrudt (af autoriseret installatør), arbejdsområdet afspærres, og at der løbende monteres midlertidige afstivnings- og sikringsforanstaltninger, der er nødvendigt afstivningsmateriel, døre og vinduer dækkes, så materialer ikke falder ud, alle bærer hjelm, vagt udsættes om nødvendigt, transport- og færdselsveje sikres med overdækning, hvis det er påkrævet, arbejdet udføres i den rækkefølge der fremgår af udbudsmaterialet og tidsplanen nødvendig skiltning foretages, ikke bæredygtige konstruktioner skal være sikret, fornødne stilladser og andre tekniske hjælpemidler være etableret, de ansatte har de nødvendige personlige værnemidler til rådighed og at de anvender dem, 90

34 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivning affald placeres og bortskaffes jf. udbudsmaterialet. Støvudvikling skal modvirkes f.eks. ved anvendelse af anlæg med centralsug eller oversprøjtning med vand. Om nødvendigt skal der anvendes støvmasker, øjenværn og støvafvisende arbejdstøj. Som støvmaske kan anvendes halvmaske med støvfilter klasse P2 det anbefales at Støv 91

35 Nedrivning 2. Sikkerhed i byggeriet benytte grovstøvfilter til beskyttelse af finstøvfilteret. Anvendes omtalte støvfiltermaske, begrænses arbejdstiden til 3 timer om dagen, hvis masken ikke er en turbomaske. Sprængning Mineraluld Sprængning må kun foretages under direkte ledelse af en uddannet minør. Ved nedbrydning af beton indendørs er der stor risiko for at overskride grænseværdien for kvartsstøv (silikosefare). Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt at sprænge, klippe eller skære i betonen, i stedet for at anvende traditionelle metoder som mejselhamre. Mineraluldsfibrene kan give kløe på huden og irritere øjne og slimhinder. De små fibre kan aflejres helt ned i lungerne. Der findes flere bygningsplader af mineraluldsfibre, men flere undersøgelser har vist, at den type, der indeholder vandbaserede bindemidler (f. eks. Karlit ), giver flest gener. Pladerne drysser ved mekanisk påvirkning af loftet, eller, hvis de er ødelagt af fugt, som f.eks. kan ske ved utætte tage eller høj luftfugtighed. Pladerne knækker, når de bliver tørre igen. 92

36 2. Sikkerhed i byggeriet Nedrivning Der skal foretages en forsvarlig afgrænsning af arbejdsstedet for at holde uvedkommende væk. Arbejdspladsen skal holdes ren, bl.a. ved at spild og affald løbende lægges i egnede affaldsposer. Rengøring skal ske ved mindst mulig støvafgivelse, f.eks. ved støvsugning. Tørfejning må ikke finde sted. Under arbejdet skal der anvendes støvafvisende arbejdstøj, der slutter tæt til håndled og ankler. Arbejdstøjet skal være uden lommer, opslag o.l. Arbejdstøjet skal være af et materiale med god termisk komfort. Hovedbeklædning skal dække håret. Der skal anvendes åndedrætsværn. Minimumskravet er en finstøvmaske P2 samt øjenværn. Der må højst arbejdes 3 timer pr. dag med en finstøvmaske, hvis masken ikke er en turbomaske. Der skal ved arbejde med personlige værnemidler samt særligt arbejdstøj indlægges passende pauser under hele arbejdet. Arbejdstøjet, hovedbeklædningen og åndedrætsværnet skal benyttes, indtil der er foretaget en meget omhyggelig oprydning og rengøring af rummet. Der skal være adgang til omklædning og adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj, samt brusebad med varmt vand. 93

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave GRAVEARBEJDE Henvisning til relevant lovgivning, branchevejledninger mv.: Bekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder I medfør af 11a, 15, stk. 2, 33, stk. 1, 35, 56 og 67 i Lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Branchevejledning om Færdsel på byggepladsen. transportveje

Branchevejledning om Færdsel på byggepladsen. transportveje Branchevejledning om - Adgangsog transportveje Indhold InDhold 4 Indledning Byggepladsveje... 5 Køreveje... 5 Gangveje... 6 Afskærmning af nedfaldende genstande... 7 8 Indendørs adgangsveje 9 Lodrette

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

En sikker og sund arbejdsplads!

En sikker og sund arbejdsplads! En sikker og sund arbejdsplads! Hvorfor denne folder? Det er Sølund Musik- Festivals målsætning, at Sølund Musik- Festival til stadighed skal være en sikker og sund arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø forudsætter,

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1)

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1) BEK nr 1516 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20100045510 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Faste arbejdssteders indretning hele bedriftsområdet

Faste arbejdssteders indretning hele bedriftsområdet 4.2 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Faste arbejdssteders indretning hele bedriftsområdet 1 Forholdet til bygningsreglementet 1 Har

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. November Branchevejledning om GRAVEARBEJDE VED BYGGERI OG ANLÆG

Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. November Branchevejledning om GRAVEARBEJDE VED BYGGERI OG ANLÆG Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg November 2017 Branchevejledning om GRAVEARBEJDE VED BYGGERI OG ANLÆG Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Forundersøgelser Jordens stabilitet...5 Forurenet

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere