Beskæftigelsesplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte

2 Indhold Beskæftigelsesindsatsen Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Status og udfordringer i Gentofte Kommune Jobcenter Gentoftes indsats for at få unge i uddannelse eller job Mål 2: Færre personer skal førtidspensioneres Status og udfordringer i Gentofte Kommune Jobcenter Gentoftes indsats for at nedbringe tilgangen til førtidspension Mål 3: Langtidsledigheden skal begrænses Status og udfordringer i Gentofte Kommune Jobcenter Gentoftes indsats for at begrænse langtidsledigheden Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Virksomhedsstrukturen i Gentofte Kommune Jobcenter Gentoftes strategi for den virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Gentofte Tillæg nr. 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplan Tillæg nr. 2: Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer

3 Beskæftigelsesindsatsen 2014 Denne beskæftigelsesplan beskriver Gentofte Kommunes langsigtede strategier, indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen. Planen er udarbejdet med udgangspunkt i de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2014, den forventede udvikling på arbejdsmarkedet, udviklingen i ledigheden og de særlige udfordringer og rammevilkår som kendetegner Gentofte Kommune. Beskæftigelsesplanen danner desuden grundlag for Det Lokale Beskæftigelsesråds handlingsplan for den særlige virksomhedsrettede indsats i Med en gryende, men dog moderat optimisme om vækst på både nationalt og globalt plan og med en fremrykning af nogle af de store infrastruktur-investeringer forventer Gentofte Kommune at ledigheden vil falde i 2014, om end i begrænset omfang. De senere års befolkningstilvækst i Gentofte Kommune har medført en stigning i antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelser, særligt blandt de unge. I det seneste år har Gentofte Kommune dog oplevet et mindre fald i antallet af borgere på midlertidige offentlige forsørgelsesydelser og en nedgang i antallet af borgere på permanente forsørgelsesydelser. Denne udvikling forventes at fortsætte i Den stigende jobomsætning og en række gennemgribende reformer på beskæftigelsesområdet forventes yderligere at ville påvirke antallet af borgere på offentlig forsørgelse i den rigtige retning. Reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet er implementeret i 2013 og vil for alvor vise resultater i Med den nye kontanthjælpsreform, en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har mistet retten til dagpenge, forventninger om en kommende reform i forhold til de forsikrede ledige og en reform på sygedagpengeområdet vil 2014 blive et år, hvor det vil være særdeles vanskeligt at forudsige i hvilket omfang de ændrede regler og nye incitamenter vil øge effekten af indsatsen. På trods af kommunens gode rammevilkår og en forventet positiv udvikling på arbejdsmarkedet i 2014 er det fortsat nødvendigt at fastholde en forstærket indsats over for grupper af borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det drejer sig især om de unge uden uddannelse, borgere der har en flerhed af problemstillinger og ledige der er i risiko for at blive langtidsledige. For at understøtte at de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse og at borgere med en flerhed af problemer får en helhedsorienteret og koordineret indsats har jobcentret gennem årene opbygget et tæt og frugtbart samarbejde på tværs af a-kasser, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og social- og sundhedsfaglige myndigheder. Dette samarbejde vil blive yderligere forstærket i 2014, når nye digitale løsninger vil kunne give gennemsigtighed i opgaveløsningen på tværs af organisatoriske tilhørsforhold. En væsentlig forudsætning for at øge effekten af beskæftigelsesindsatsen er at virksomhederne i højere grad inddrages som aktive medspillere. Jobcentret vil intensivere samarbejdet med virksomhederne gennem støtte til rekruttering af arbejdskraft og ved at inddrage virksomhederne i at løfte et socialt ansvar overfor borgere, som har behov for hjælp til at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet. En del af frikommuneforsøgene, som jobcentret har iværksat i 2012 og 2013 med henblik på at kunne tilrettelægge en fleksibilitet i kontakten med borgere, er nu indskrevet i de nye reformer, og dermed vil jobcentret fortsætte med disse initiativer, blot under nye lovgivningsmæssige rammer. 3

4 Læsevejledning Beskæftigelsesplanen er opdelt i en pixi-udgave, hvor de enkelte beskæftigelsespolitiske mål samt strategier for 2014 er oplistet. I de efterfølgende afsnit bliver hvert af de beskæftigelsespolitiske mål beskrevet i forhold til status og udfordringer i Gentofte Kommune samt Jobcenter Gentoftes indsats for at imødekomme de fire beskæftigelsespolitiske mål. Beskæftigelsesplanen indeholder derudover en oversigt over det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer samt et budget for beskæftigelsesindsatsen. I beskæftigelsesplanen anvendes en række specifikke beskæftigelsesrelaterede begreber: Beskæftigelsespolitiske mål: Beskæftigelsesministeren udmelder for hvert år en række mål, hvormed jobcentrenes primære fokusområder fastlægges, mens jobcentrene selv fastlægger niveauet for de enkelte mål. Klynger: Alle jobcentre er placeret i en fast gruppe (klynge) af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår. At jobcentre har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles af betydning for beskæftigelsesindsatsen. Jobcentre med forskellige rammevilkår har forskellige vilkår for at gennemføre en effektiv beskæftigelsesindsats. Jobklar, Indsatsklar eller Midlertidigt passiv: I bagudrettede opgørelser anvendes matchkategorierne fra det tidligere matchsystem; Jobklar (match 1), Indsatsklar (match 2) og Midlertidig passiv (match 3). Fremadrettet vil personer tilknyttet jobcentret blive visiteret efter følgende kriterier: Jobparate: Voksne over 30 år og unge med en uddannelse, der vurderes parate til at kunne komme i arbejde. Uddannelsesparate unge: Unge under 30 år uden uddannelse, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse. Aktivitetsparate: Voksne over 30 år og unge med en uddannelse, der ikke vurderes parate til at kunne komme i arbejde. Aktivitetsparate unge: Unge under 30 år, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate. Ledige 1 : For at blive betragtet som ledig, skal en person opfylde følgende tre grundlæggende betingelser: 1. Være uden arbejde. 2. Stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 3. Være aktivt jobsøgende. Beskæftigede 2 : Begrebet omfatter selvstændige erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefæller og lønmodtagere. Arbejdsstyrken 3 : Personer i arbejdsstyrken består af to grupper: de beskæftigede samt de ledige. Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken. Arbejdskraftreserven: Arbejdskraftreserven er opgjort som antal dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. For at afgå fra arbejdskraftreserven skal man være uden ydelse i 4 sammenhængende uger. 1 Begrebsdefinition taget fra Danmarks Statistik. 2 Begrebsdefinition taget fra Danmarks Statistik. 3 Begrebsdefinition taget fra Danmarks Statistik. 4

5 Langtidsledige: Langtidsledige er her defineret som ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. Fuldtidspersoner: En fuldtidsperson kan dække over flere personer med forskellig varighed, men som tilsammen udgør én person, der har været på ydelsen i samtlige uger indenfor perioden. Vil man eksempelvis opgøre antal fuldtidspersoner indenfor ét år (52 uger) og en person har modtaget en given ydelse i 26 uger inden for perioden, vil personen tælle med som en halv fuldtidsperson i opgørelsen. To personer, der hver har modtaget ydelsen i 26 uger vil således udgøre én fuldtidsperson. Midlertidige offentlige forsørgelsesydelser: Dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering og sygedagpenge. Permanenter offentlige forsørgelsesydelser: Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Det skal understreges, at datagrundlaget som udgangspunkt er hentet fra jobindsats.dk. Der vil således kun være kildeangivelse i de tilfælde, hvor data er hentet fra andre steder end jobindsats.dk. 5

6 Sammenfatning af mål og strategier for 2014 Beskæftigelsespolitisk mål 1 Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 (år til dato) være på X pct. svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2012 til december 2014 Strategi for ungeindsatsen Unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal hurtigst muligt i job. De unge vil få tilbudt en virksomhedsrettet indsats tidligt i ledighedsforløbet med henblik på at opnå erhvervserfaring Alle unge uden uddannelse vil blive screenet for læse-, stave og regnefærdigheder og ved behov vil de unge blive tilbudt FVU-undervisning Unge uden uddannelse under 30 år vil blive mødt med et pålæg om at påbegynde og gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge, som umiddelbart er afklaret i forhold til et uddannelsesvalg vil blive henvist til en nytteindsats indtil de påbegynder job eller uddannelse Unge, som er uddannelsesparate, men uafklarede om valg af uddannelse, vil blive tilbudt en uddannelsesafklarende indsats, enten i form af en intensiv vejledningsindsats eller gennem et brobygningsforløb på en erhvervsskole For unge med en flerhed af problemstillinger vil indsatsen blive tilrettelagt i forhold til den unges ressourcer og behov for støtte, eksempelvis gennem en koordineret social- og sundhedsmæssig indsats sideløbende med deltagelse i uddannelsesforberedende undervisning Revalidering vil blive anvendt i det omfang den unge har behov for særlig støtte til at gennemføre en uddannelse Jobcentres ungeenhed vil intensivere samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og Ungdommens Udannelsesvejledning med henblik på at forebygge frafald fra erhvervsuddannelserne og for at understøtte indsatsen for at unge med grundforløb kan få praktikpladser Unge, der ikke er i stand til at gennemføre en uddannelse vil få et virksomhedsrettet tilbud med henblik på at opnå sociale og faglige kompetencer 6

7 Beskæftigelsespolitisk mål 2 Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 55 personer i december 2014 (rullende år) svarende til et fald på 50 pct. fra december 2012 til december 2014 Strategi for at nedbringe tilgangen til førtidspension Erfaringerne fra samarbejdet i rehabiliteringsteamet vil blive inddraget i den øvrige indsats for borgere med en flerhed af problemstillinger. Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra det sundhedsfaglige, det socialfaglige, det beskæftigelsesfaglige og det uddannelsesfaglige område. Sammen med borgeren bliver der tilrettelagt et ressourceforløb, som skal medvirke til at udvikle borgerens arbejdsevne. Som led i frikommuneforsøget har jobcentret tilrettelagt en indsats, som indebærer en meget tidlig kontakt til sygemeldte borgere og en fleksibel opfølgningsindsats, som er tilpasset den enkelte borgers behandlingsforløb. Samarbejdet med Gentofte Kommunes genoptræningscenter udvides til at omfatte en særlig indsats for stress- og depressionsramte borgere, der modtager enten sygedagpenge eller kontanthjælp. 7

8 Beskæftigelsespolitisk mål 3 Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 385 personer (antal personer) i december 2014 svarende til et fald på 18 pct. fra december 2012 til december 2014 Strategi for at begrænse langtidsledigheden Jobcentret kontakter alle nyledige kort tid efter tilmeldingen med henblik på hurtigt at tilbyde støtte til jobsøgningen, og at give en tidlig indsats til ledige, der vurderes at være i risiko for lang ledighed Alle ledige kan vælge mellem en række temamøder med varierende indhold, afhængigt af det individuelle behov for støtte til jobsøgningen Ledige med efterspurgte kompetencer vil blive henvist til konkrete ledige job, herunder jobrotationsvikariater og midlertidige stillinger For at sikre at nyuddannede ledige hurtigt opnår erhvervserfaring og dermed får bedre muligheder for at komme i ordinært job, intensiverer jobcentret den virksomhedsrettede indsats for denne målgruppe Ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser bliver henvist til realkompetencevurdering med henblik på at opnå merit til en kompetencegivende uddannelse Ledige over 50 år er i særlig risiko for at blive langtidsledige. En tidlig indsats og et tæt samarbejde med de a-kasser, hvor denne målgruppe er overrepræsenteret skal medvirke til at få de ledige hurtigt tilbage i arbejde Jobcentret har etableret samarbejdsprojekter med udvalgte a-kasser. Dette samarbejde vil blive udbygget i 2014 Jobcentret vil fortsætte samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, iværksættermiljøer og virksomheder i 2014 med henblik på at udvikle tiltag, der kan medvirke til at ledige finder alternative veje til beskæftigelse, eksempelvis gennem etablering af egen virksomhed 8

9 Beskæftigelsespolitisk mål 4 Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato)være på 24 pct. svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2012 til december 2014 Strategi for den virksomhedsrettede indsats Jobcentret vil intensivere virksomhedsindsatsen i forhold til små og mellemstore virksomheder med henblik på at udbrede kendskabet til jobcentrets muligheder for at hjælpe med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Jobcentret vil indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om rekruttering, fastholdelse af medarbejdere og oprettelse af job på særlige vilkår. I regi af 9-kommune samarbejdet vil Jobcenter Gentofte bidrage til at videreudvikle det tværkommunale tiltag i forbindelse med rekruttering I forbindelse med den opsøgende virksomhedsindsats vil jobcentret informere om de forskellige arbejdsmarkedspolitiske redskaber herunder hvordan jobrotation kan anvendes som strategisk værktøj til kompetenceudvikling af medarbejdere Jobcentret vil øge andelen af virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud blandt andet for at kunne imødegå det stigende behov for virksomhedsrettede tilbud som følge af de nye reformer. Alle leverandører der indgår større indkøbsaftaler med Gentofte Kommune vil blive kontaktet af Jobcenter Gentofte for at informere om de muligheder, erfaringer og værktøjer jobcentret stiller til rådighed for virksomhederne og med henblik på at indlede et samarbejde om rekruttering, fastholdelse af medarbejdere, oprettelse af praktikpladser og job på særlige vilkår Jobcenter Gentofte vil udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne blandt andet med henblik på at tilrettelægge konkrete uddannelsesforløb, der sikrer at de ledige opkvalificeres til at matche virksomhedernes behov 9

10 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Det første mål, udmeldt af beskæftigelsesministeren, er rettet mod de unge. Målet er, at flere unge skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse, starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Målet skal sætte fokus på, at de unges tilknytning til arbejdsmarkedet bedst sikres ved, at de starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er stort fokus på de unge i disse år, dels fordi der vil være et stigende behov for deres arbejdskraft i takt med at de ældre generationer forlader arbejdsmarkedet, dels fordi de unge er i særlig risiko for at overgå til et liv på offentlig forsørgelse, hvis de ikke hurtigt får fodfæste på arbejdsmarkedet. Gentofte Kommune prioriterer at alle unge med eller uden uddannelse, der i kortere eller længere tid modtager offentlige forsørgelsesydelser, opnår forudsætninger for at kunne blive aktive medspillere på arbejdsmarkedet. Det sker gennem en målrettet og koordineret indsats på tværs af sektorer med fokus på uddannelse og job, således at unge på offentlig forsørgelse bliver støttet til selv at tage ansvar for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Status og udfordringer i Gentofte Kommune I Gentofte Kommune får op til 90 pct. af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse (gymnasium eller erhvervsuddannelse) 4, og dette tal forventes at stige i de kommende år, så Gentofte når den nationale målsætning om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse 5. Dette skyldes både de socioøkonomiske betingelser i Gentofte men også en højt prioriteret indsats i grundskolen for at tilvejebringe de bedste forudsætninger for den enkelte elev med henblik på at kunne gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dermed har langt størstedelen af de unge i Gentofte gode forudsætninger for at få et stabilt arbejdsliv og et aktivt medborgerskab. Gentofte har fortsat en meget lav ungdomsarbejdsløshed sammenlignet med hele landet og Østdanmark jf. nedenstående tabel. Unge fuldtidsledige marts 2013 Hele landet Østdanmark Gentofte Lyngby- Taarbæk Allerød Egedal Hørsholm Rudersdal Lejre Solrød år 5,4 4,8 2,7 3,5 2,4 4,4 2 1,6 3,9 4, år 10,2 9,1 7,9 7 5,9 6,8 7 6,7 9,9 8,2 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, AUP01 4 Jf. oplæg for Børn Unge og Fritidsområdet; Hvilke unge får en ungdomsuddannelse, datakilde; Danmarks Statistik (registerdata) 5 Profilmodellen ( 10

11 Ungeledigheden i Gentofte er i modsætning til de fleste andre jobcentre i klyngen er steget en smule fra marts 2012 til marts Dette hænger blandt andet sammen med, at Gentofte har oplevet en stor stigning i antallet af 16 til 24-årige i kommunen. I 2012 er der sket en befolkningstilvækst på 2,2 pct. for de 16 til 24-årige i Gentofte, sammenlignet med en samlet befolkningstilvækst i kommunen på 0,7 pc 6 t. En del af disse unge, som er tilflyttere fra andre kommuner, er ikke i job eller uddannelse. Gruppen af unge på offentlig forsørgelse er en meget differentieret gruppe. Den består både af nyuddannede akademikere, ufaglærte, unge med misbrug, unge med psykiske og fysiske lidelser, unge med kriminel baggrund og andre unge, der i en kortere eller længere periode ikke har kontakt til arbejdsmarkedet. I tabellen nedenfor ses udviklingen for de unge, der i marts 2012 og 2013 var tilknyttet Jobcenter Gentofte, fordelt på forsørgelsesydelser. Unge fordelt på ydelse A-dagpenge Ledighedsyd else Kontanthjælp Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Førtidspension Marts Marts Udvikling 6,8% 11,6% 46,2% 13,5% -2,7% 0,0% 2,3% Tabellen er opgjort i fuldtidspersoner I perioden fra marts 2012 til marts 2013 er der sket en stigning i antallet af unge på alle forsørgelsesydelser bortset fra sygedagpenge. For de fleste ydelser er der dog antalsmæssigt tale om mindre forskydninger. Det er dog bemærkelsesværdigt, at antallet af unge på a-dagpenge er steget med 6,8 pct., mens det samlede antal a-dagpengemodtagere er faldet med 8 pct. Ligeledes er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 11,6 pct. mens antallet af kontanthjælpsmodtagere i alle aldersgrupper kun er steget med 7,2 pct. Efter i en periode at have oplevet en stigning i antallet af unge med problemer ud over ledighed, har der i perioden fra marts 2012 til marts 2013 hovedsagligt været en stigning i antallet af jobklare unge, og i mindre grad en stigning i antallet af indsatsklare unge på kontanthjælp. Der har i samme periode været et mindre fald i antallet af unge, der ikke er i stand til at tage imod et aktivt tilbud. Unge forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori Antal fuldtidspersoner, år Marts 2012 Marts 2013 Udvikling i pct. Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere (Matchkategori i alt) , ,7 Match 1: Jobklar ,0 Match 2: Indsatsklar ,8 Match 3: Midlertidig passiv ,3 Øvrige indsatsklar eller midlertidig passiv ,0 6 Gentofte Kommunes befolkningsprognose 2013 (notat), s. 4 11

12 Årsagen til at stigningen er sket blandt de jobklare og de indsatsklare skal blandt andet findes i den udvikling, der er sket i matchningspraksis, som følge af den særlige indsats Brug for alle. Initiativet har medvirket til, at der er blevet mere opmærksomhed på at koordinere indsatsen på tværs i samarbejde med de sociale og sundhedsfaglige afdelinger i kommunen. Blandt de unge på overførselsindkomst i Gentofte er 42,9 pct. kvinder og 57,5 pct. mænd. For samtlige aldersgrupper på overførselsindkomst er fordelingen derimod 55,6 pct. kvinder og 44,4 pct. mænd. Hvis ungegruppen opdeles efter alder ses det, at de helt unge, årige udgør under 10 pct., mens de årige udgør godt 40 pct. og de årige udgør knap 50 pct. af de unge på overførselsindkomst. Unge fordelt på alder og køn (Procent) Fuldtidspersoner 2012 Alle aldersgrupper (16-64 år) Unge (16-29 år) Kvinder 55,6 42,9 Mænd 44,4 57, år år år 9,3 40,9 49,8 Jobcenter Gentoftes indsats for at få unge i uddannelse eller job Jobcenter Gentofte har i 2013 taget initiativ til at etablere en særlig ungeenhed der skal varetage indsatsen for alle unge under 30 år uden uddannelse som modtager offentlig forsørgelse. Enheden er placeret i et uddannelsesmiljø sammen med blandt andet Gentofte Kommunes Ungdomsskole, Gentofte Studenterkursus og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Dermed er ungeindsatsen flyttet væk fra kontanthjælpssystemet og tættere på et uddannelsesfremmende miljø, der kan motivere og inspirere den unge til at påbegynde en uddannelse. Målet med ungeenheden er, at sikre at unge der er uddannelsesparate påbegynder og gennemfører en uddannelse, og at unge der er aktivitetsparate tilbydes et fleksibelt og helhedsorienteret forløb, som kan bringe dem tættere på uddannelse. Unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse vil få en jobrettet indsats fra jobcentret. Unge med erhvervskompetencegivende uddannelse I Gentofte har 26 pct. af de unge på dagpenge og kontanthjælp en uddannelse, og af disse er der 54 pct. der har en videregående uddannelse 7. Netop denne gruppe har oplevet en stigning i langtidsledigheden, det gælder særligt de nyuddannede med en lang videregående uddannelse. I Gentofte var 3,3 pct. af de nyuddannede langtidsledige i oktober 2013, hvilket er højere end den generelle langtidsledighedsprocent på 1,3 pct. Jobcenter Gentofte giver unge med uddannelse en tidlig indsats med fokus på, at de opnår erhvervserfaring. For en del af de nyuddannede kan vejen over en Trainee-ordning eller ansættelse med løntilskud, der matcher de unges kompetencer, være springbrættet til ordinær ansættelse, da det både giver en tilknytning til og erfaring med arbejdsmarkedet. For andre unge vil vejen til beskæftigelse gå via en nytteindsats. 7 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, april 2013, s

13 Unge der er uddannelsesparate Alle unge under 30 år der er i stand til at tage en uddannelse vil blive pålagt at søge optagelse på og påbegynde en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Det betyder, at unge der vurderes at være uddannelsesegnede skal have et uddannelsespålæg. Åbentlyst uddannelsesparate unge skal, ind til det er muligt for dem at påbegynde en uddannelse, stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og hvis ikke de kan forsørge sig selv, skal de arbejde for deres uddannelseshjælp i et nyttejob. Jobcenter Gentofte giver de unge en uddannelsesafklarende og uddannelsesforberedende indsats, således at de unge ikke bare påbegynder, men også er i stand til at gennemføre den valgte uddannelse. Det betyder blandt andet, at alle unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes, således at deres grundlæggende kompetencer afdækkes. I forlængelse heraf skal alle der har et behov tilbydes læse-, stave- og regneundervisning. Unge med en ungdomsuddannelse I Gentofte er der meget få unge, der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse. Som tidligere nævnt er Gentofte godt på vej til at opfylde det nationale mål om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. En meget stor andel af disse unge tager en almen eller erhvervsgymnasial uddannelse og hovedparten går efterfølgende i gang med en videregående uddannelse 8. En lille gruppe unge kommer dog ikke i gang med en videregående uddannelse, enten fordi deres studentereksamen ikke giver adgang til videregående uddannelse, eller fordi de vælger at arbejde i en periode. Denne gruppe er i risiko for aldrig at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, og dermed opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenter Gentofte har et særligt fokus på denne gruppe, og jobcentrets vejledningsindsats har til formål at hjælpe de unge med at finde alternativer til de traditionelle videregående uddannelser. En analyse af afgangsmønstre for unge ledige viser da også, at unge ufaglærte ledige med en studentereksamen både er mere tilbøjelige til at påbegynde en uddannelse, og en større andel af dem fastholdes i uddannelse, når der sammenlignes med unge ufaglærte ledige uden en studentereksamen 9. Jobcenter Gentoftes vejledningsindsats har hidtil givet gode resultater. Unge uden ungdomsuddannelse Der er dog en gruppe af unge, for hvem det at tage en uddannelse er en større udfordring. En analyse viser, at på landsplan modtager 33 pct. af de unge, der ikke er i gang med en uddannelse, kontanthjælp i det år, hvor de fylder 18 år, og denne gruppe er svære at få væk fra kontanthjælpssystemet igen 10. Samme analyse viser at kun en mindre del af de ledige unge, der har folkeskolen som højeste niveau, kommer i gang med uddannelse og fastholdes i uddannelsessystemet. Med henblik på at forebygge at udsatte unge overgår til kontakthjælp samarbejder Jobcenter Gentofte med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og den del af Gentofte Kommune, der tager sig af Børn, Unge og Fritidsområdet, herunder skoleområdet, om at tilpas- 8 Ungeindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, En analyse af ungeindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner, Maj Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, Rambøll, april Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, Rambøll, april

14 se individuelle forløb til de unge under 18, der har særlige udfordringer med at indgå i et almindeligt skoleforløb. Jobcenter Gentofte har også taget initiativ til et samarbejde mellem UU, Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) og Københavns Tekniske Skole (KTS), der skal modvirke det frafald der er på de erhvervsfaglige uddannelser. En række unge påbegynder op til flere grundforløb uden at gennemføre. Det er derfor vigtigt, at der udover at være fokus på uddannelsesvejledningen, så den unge hjælpes i gang med den rigtige uddannelse, også er støtte i overgangsfasen, så uddannelsesstarten forløber godt og den unge fastholdes i uddannelsen. Ungeenheden vil derfor følge de unge med særlig risiko for frafald, ind i uddannelsessystemet, for eksempel med et tilbud om mentor, ligesom der vil være en tættere kontakt mellem jobcentret, UU og uddannelsesstederne, således at der kan foregå en koordineret indsats for at fastholde den unge i uddannelse. Jobcenter Gentofte indgår i et forsøg med TEC om et brobygningsforløb, hvor de unge kan blive uddannelsesafklaret og få mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervsuddannelserne gennem afprøvning af forskellige uddannelsesretninger. For unge over 25 år vil voksenlærlingeordningen være en mulighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse på mere gunstige vilkår. Jobcenter Gentofte har endvidere sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Teknisk Erhvervsskole Center og Københavns Tekniske Skole indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri om at tilvejebringe praktikpladser inden for byggefagene, da manglende praktikplads kan give anledning til, at den unge ikke fuldfører sin uddannelse. Det er desuden en af Ungeenhedens opgaver at hjælpe de unge med et grundforløb med at finde praktikpladser ved hjælp af opsøgende arbejde. Unge der er aktivitetsparate Gruppen af unge aktivitetsparate dækker en meget bred gruppe af unge, lige fra de unge der er tæt på at være klar til uddannelse og til de unge, der har komplekse problemstillinger, der betyder, at der er meget lang vej til uddannelse. Fælles for dem alle er dog, at uddannelse skal være målet for den indsats der tilbydes i jobcentret, og at et uddannelsespålæg vil blive omdrejningspunkt for den indsats den unge vil blive tilbudt. Gruppen af unge aktivitetsparate vil blive tildelt en koordinerende sagsbehandler, og for de årige inddrages UU i tilrettelæggelsen af en uddannelsesplan. For unge med en flerhed af problemstillinger vil indsatsen blive tilrettelagt i forhold til den unges ressourcer og behov for støtte, eksempelvis gennem en koordineret social- og sundhedsfaglig indsats sideløbende med deltagelse i uddannelsesunderstøttende tilbud. Gennem det seneste år har Jobcenter Gentofte i stigende grad benyttet sig af revalidering og forrevalidering til de aktivitetsparate unge der med særlig støtte vurderes at kunne gennemføre en uddannelse. Revalidering kobles ofte med mentorordning og særlig støtte til lektiehjælp. Herudover etableres en parallelindsats i samarbejde med de social- og sundhedsfaglige myndigheder. Jobcenter Gentofte vil også fremadrettet have fokus på at anvende revalidering og forrevalidering til de aktivitetsparate unge. For en række af disse unge går vejen til uddannelse over praktisk erfaring på en virksomhed, hvorfor de unge får et virksomhedsrettet tilbud med henblik på at forbedre deres sociale og faglige kompetencer. Job- 14

15 centret vil fortsat benytte virksomhedscentret med tilbud om sideløbende oplæring, ligesom der kan gives tilbud om mentor før og under påbegyndelse af uddannelse. Alle unge, der vurderes ikke umiddelbart at være i stand til at gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår, vil blive tilbudt et forløb, der kan afdække hvorvidt den unge med intensiv støtte vil kunne gennemføre en uddannelse eller job på særlige vilkår. Gruppen dækker over unge med svære indlæringsvanskeligheder, svære psykiske eller fysiske lidelser, alvorligt syge unge og unge med svære misbrugsproblemer. For en del af disse unge gælder det, at de i perioder ikke vil være i stand til at deltage i et aktivt tilbud. Den unge vil i disse perioder blive tilbudt en mentor. 15

16 Mål 2: Færre personer skal førtidspensioneres Det andet beskæftigelsespolitiske mål for 2014 er rettet mod antallet af personer på førtidspension. I et bredt perspektiv er intentionen at give en bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Mere konkret skal jobcentrene sikre, at færre personer tildeles en førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Der har gennem flere år været et stort fokus på, at bremse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser, og i udgangen af 2012 vedtog regeringen en reform på førtidspensions og fleksjobområdet, der sætter nye rammer for den indsats, jobcentrene skal tilbyde borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Med intentionen om at alle på trods af begrænsninger i arbejdsevne skal have mulighed for et aktivt arbejdsliv, begrænses adgangen til førtidspension, og i stedet rettes indsatsen mod at udvikle borgernes arbejdsevne så flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv. Som udgangspunkt skal ingen personer under 40 år tilkendes førtidspension 11 og personer over 40 år kan kun tilkendes førtidspension hvis det skønnes åbenbart formålsløst et forsøge at udvikle vedkommendes arbejdsevne. Status og udfordringer i Gentofte Kommune I april 2013 modtog 1289 personer i Gentofte førtidspension, hvilket svarer til 2,8 pct. af befolkningen mellem 16 og 66 år førtidspension. Dermed er Gentofte den kommune i landet med den laveste andel af førtidspensionister. Personer på førtidspension April 2013 Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år Gentofte ,8 Hovedstaden-Sjælland ,6 Hele landet ,5 Antallet af førtidspensionister i Gentofte er faldet med 6 pct. siden 2009, hvilket hænger sammen med en lav tilgang til førtidspension samt en nettoafgang fra førtidspension. I 2012 fik 109 personer tilkendt førtidspension i Gentofte. Aldersmæssigt er der en overvægt af personer over 50 år i gruppen af førtidspensionister. De unge under 30 år udgør til gengæld en mindre gruppe, mens de 30 til 49-årige udgør knap en tredjedel af førtidspensionisterne. 11 Unge der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdesevnen, er undtaget fra ressourceforløb og kan tilkendes førtidspension. 16

17 April 2013 Antal fuldtidspersoner Procentvis fordeling år 88 6, år , år ,3 I alt For at begrænse tilgangen til førtidspension, er det væsentligt at klarlægge hvilke fødekæder der er til førtidspension, således at der på et tidligt tidspunkt kan gøres en indsats for at fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gentofte kommer 40 pct. af de nye førtidspensionister fra kontanthjælp mens 30 pct. kommer fra sygedagpenge, 10 pct. af førtidspensionisterne kommer fra anden offentlig forsørgelse, særligt fleksjob/ledighedsydelse og de resterende 20 pct. er selvforsørgende umiddelbart inden de tilkendes førtidspension 12. Nytilgangen til førtidspension fordelt efter diagnosekategorier Andel nytilkendelser pba. psykiske lidelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5% 23% 14% 58% Øvrige diagnoser Anden sygdom Bevægelsesapparat sygdomme Psykiske lidelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 83% 52% år år 20% 20% 10% 10% 0% 0% I Gentofte var nytilkendelserne til førtidspension i perioden fra 4. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 i 58 pct. af tilfældene forårsaget af psykiske lidelser. I 14 pct. af nytilkendelserne skyldes det bevægeapparatsygdomme, mens de sidste 28 pct. skyldes andre sygdomme eller diagnoser. Særligt for de unge under 40 år tilkendes førtidspension på baggrund af psykiske lidelser, hvilket er tilfældet for 83 pct. af nytilkendelserne for de årige, mens det samme kun er tilfældet for 52 pct. af nytilkendelserne for de årige 13. Gentofte har derfor stort fokus på en intensiv og helhedsorienteret indsats over for unge med psykisk mistrivsel, så det forhindres at den unge udvikler en sygdomsidentitet der afholder vedkommende fra at deltage på arbejdsmarkedet. 12 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, april 2013, s Ibid., s

18 Jobcenter Gentoftes indsats for at nedbringe tilgangen til førtidspension Jobcenter Gentofte har gennem flere år arbejdet ud fra en målsætning om, at fastholde borgerne på arbejdsmarkedet så længe som muligt og sikre, at alle muligheder for beskæftigelse er afprøvet, før der tilkendes førtidspension. Dette er blandt andet grunden til, at andelen af borgere, der modtager førtidspension i Gentofte, er den laveste i landet. Jobcenter Gentoftes indsats for at begrænse tilgangen til førtidspension er todelt. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal have deres sag behandlet af Gentofte Kommunes rehabiliteringsteam, der skal indstille til enten førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, alt afhængig af i hvor høj grad borgeren har eller kan få mulighed for et aktivt arbejdsliv. I et ressourceforløb får borgeren mulighed for at udvikle sin arbejdsevne. Indsatsen er tværfaglig og bygger på de erfaringer der er gjort i initiativet Brug for alle og det samarbejde jobcentret i den forbindelse har opbygget med de afdelinger i Gentofte Kommune, der tager sig af de sociale og de sundhedsfaglige indsatser. Jobcenter Gentofte forventer at rehabiliteringsteamet skal behandle ca. 170 sager om året. Derudover sætter Jobcenter Gentofte ind på et meget tidligt tidspunkt over for de kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, der er i risiko for at ende med at overgå til førtidspension. Som tidligere vist skyldes langt størstedelen af førtidspensioner helbredsmæssige problemer, hovedsageligt psykiske lidelser men også en række andre lidelser, og ofte har borgeren en kombination af flere lidelser, der gør det vanskeligt for borgeren at have et aktivt arbejdsliv. På tværs af afdelingerne på Social & Sundhedsområdet er der etableret samarbejde om tre initiativer, der alle består af en tidlig indsats overfor borgere med helbredsmæssige problemer, der potentielt kan komme i målgruppen til førtidspension. Det drejer sig om en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af Jobcenter Gentofte og Gentofte Kommunes forebyggelses- og genoptræningsenhed, Tranehaven, en tidlig indsats mod stress og depression, hvilket også skal foregå i et tæt samarbejde mellem jobcentret og Tranehaven, samt en indsats der skal sikre effektfulde rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade gennem en tværfaglig og koordineret indsats. Kontanthjælpsmodtagere I Gentofte kommer 40 pct. af de personer, der tilkendes førtidspension fra kontanthjælp, og en stor del af disse har været på kontanthjælp i mere end fire år forud for tilkendelsen af førtidspension 14. Et længere forløb på offentlig forsørgelse, er en konsekvens af at Jobcenter Gentofte forud for tilkendelse af førtidspension afprøver alle muligheder for at den ledige kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgeren har ofte mange og komplicerede problemstillinger, såsom misbrug, dårligt helbred, multihandicap, alvorlige psykiske lidelser (for eksempel skizofreni, udviklings- og personlighedsforstyrrelser) og ringe sociale kompetencer eller en kombination af disse. Der har for de flestes vedkommende derfor været tale om en koordineret parallelindsats i et samarbejde mellem jobcentret og de øvrige kommunale forvaltninger og institutioner for på en effektiv og helhedsorienteret måde at kunne håndtere de forskellige komplekse barrierer der er for at den ledige kan komme i job eller uddannelse. De aktivitetsparate borgere bliver tildelt en koordinerende sagsbehandler og som i samarbejde med de sociale og sundhedsfaglige myndigheder tilrettelægger en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Jobcenter 14 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, april

19 Gentofte lægger vægt på, at den ledige tidligt i forløbet og gerne parallelt med andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger gives et virksomhedsrettet tilbud, for dermed at skabe en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette kan blandt andet foregå gennem Jobcenter Gentoftes virksomhedscenter, der er etableret i et samarbejde med Gentofte Kommunes Teknik og Miljøforvaltning, hvor den ledige får mulighed for at afprøve egen formåen gennemudførelse af reelle arbejdsfunktioner under særligt tilpassede forhold. Virksomhedscentret har løbende 15 borgere tilknyttet. Jobcenter Gentofte anvender derudover i stigende grad mentorer til at indsluse og fastholde borgere i de virksomhedsrettede tilbud. Borgere som midlertidigt ikke er i stand til at deltage i tilbud vil blive tilknyttet en mentor. Sygedagpengemodtagere En anden stor gruppe af borgere der tilkendes førtidspension kommer fra sygedagpenge, i Gentofte drejer det sig om 30 pct. Det er derfor afgørende, at der foretages en tidlig screening i forhold til borgerens helbredsmæssige problematikker, således at der hurtigt kan iværksættes en indsats, hvis tilgangen til førtidspension skal begrænses. Erfaringerne viser, at selv en mindre tilknytning til arbejdspladsen under sygdom har stor betydning for borgerens fremtidige muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcenter Gentofte bruger derfor delvise raskmeldinger som en effektiv måde at fastholde sygemeldte borgere på deres arbejdsplads. Jobcenter Gentofte samarbejder med Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering, Tranehaven, om at koordinere de to afdelingers indsatser, for dermed at give borgere der er sygemeldte et kortere og mere sammenhængende rehabiliteringsforløb tilbage til et aktivt arbejdsliv. Det sker blandt andet ved at sørge for at tilrettelægge indsats og behandling således, at den sygemeldte delvist kan genoptage sit arbejde, i de tilfælde hvor det er relevant. Som tidligere beskrevet tilkendes mere end halvdelen af alle førtidspensioner på baggrund af psykiske lidelser, og for de unge under 40 år er psykiske lidelser den overvejende grund til, at borgeren tilkendes førtidspension. Særligt for de unge er det derfor vigtigt at fastholde, at en psykisk lidelse ikke nødvendigvis er en permanent tilstand, der afholder den enkelte fra at deltage på arbejdsmarkedet, men en sygdom som kan håndteres og i visse tilfælde kan helbredes. Det er derfor vigtigt, at den unge, og alle andre sygemeldte, ikke udvikler en sygdomsidentitet, der er svært foreneligt med et aktivt arbejdsliv. Jobcenter Gentofte udvider samarbejdet med Gentofte Kommunes forebyggelses- og genoptræningscenter, Tranehaven til at omfatte en fælles indsats mod stress og depression. Sygemeldte borgere skal tidligt screenes for psykisk mistrivsel, så de kan modtage en relevant indsats, og beskæftigelse skal fungere som en integreret del af behandlingen ved psykisk mistrivsel, da der ligger en stor helbredsværdi i at have tilknytning til arbejdsmarkedet og dette modvirker sygeliggørelse. Initiativet vil have særligt fokus på de unge. Fleksjobbere og selvforsørgere Det er en del af Gentofte Kommunes handicappolitik at kommunen skal arbejde for at skabe flere jobmuligheder med fleksible arbejdsforhold og vilkår, der tilgodeser personer med handicap. Dette kan blandt andet være i form af et fleksjob, der giver personer med handicap mulighed for at bruge deres kompetencer på trods af, at de ikke kan bestride et ordinært job. En mindre gruppe borgere har forud for tilkendelsen af førtidspension været i fleksjob. Der er tale om borgere, hvor det har været forsøgt at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet ved at give dem mulig- 19

20 hed for at arbejde færre timer og på særlige vilkår. Enten har selv arbejde på disse lempelige vilkår været mere end borgeren kunne overkomme, eller også er borgerens helbredstilstand blevet så dårlig over tid, at borgeren ikke har været i stand til at fastholde fleksjobbet og derfor er blevet tilkendt førtidspension. Reformen på førtidspension- og fleksjobområdet åbner op for at flere personer med en lille arbejdsevne også kan deltage på arbejdsmarkedet. Det er fremover muligt at tilkende fleksjob til personer, der kun kan arbejde meget få timer om ugen. Det kan derfor forventes at gruppen af borgere på fleksjob vil stige i de kommende år, ligesom at en større andel af førtidspensionisterne har været i fleksjob forud for tilkendelsen af førtidspension. Fleksjob på helt ned til 2 timer om ugen kræver en anden og mere intensiv virksomhedsindsats end tidligere, for at få virksomheder med kapacitet og rummelighed til at tilbyde jobs som passer til den enkelte fleksjobberettigedes kvalifikationer. En gruppe borgere bliver også tilkendt førtidspension direkte fra selvforsørgelse. Det er typisk borgere, der oplever en hurtig forværring af deres helbredstilstand, der gør det umuligt for dem at beholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Ressourceforløb Fremover vil en stor del af de borgere der bliver tilkendt førtidspension forinden have været igennem et ressourceforløb, der har haft til formål at udvikle borgerens arbejdsevne. Først når dette er åbentlyst formålsløst kan borgeren tilkendes en førtidspension. Borgere i ressourceforløb har en koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for at koordinere borgerens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder. Et ressourceforløb består typisk af en række indsatser, der også inkluderer sociale og sundhedsmæssige tiltag, gerne i parallelle forløb, der sigter på at afklare og udvikle borgerens muligheder for et aktivt arbejdsliv. Da borgerne i målgruppen til ressourceforløb har meget forskellige og ofte komplekse problemstillinger, er der tale om individuelt tilrettelagte forløb tilpasset den enkeltes ressourcer og behov for hjælp og støtte. 20

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Gentofte. Beskæftigelsesplan

Gentofte. Beskæftigelsesplan Gentofte Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesindsatsen 2013... 2 Læsevejledning... 2 Sammenfatning af mål og strategier for 2013... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere