PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]"

Transkript

1 PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske opdeling 1.3 [Institutionens navn] regnskabsmæssige opgaver 1.4 [Institutionens navn] IT-anvendelse 1.5 [Institutionens navn] budgetopgaver 2. [Institutionens navn] regnskabsopgaver 2.1 Regnskabsmæssige registreringer og opbevaring af regnskabsmateriale Tilrettelæggelse af registrering Kontoplan Opbevaring af regnskabsmateriale 2.2 Forvaltning af udgifter Disponering af udgifter Indkøb Godkendelse af bilag (kreditforvaltning) Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter 2.3 Forvaltning af indtægter Oversigt over indtægter og gebyrer Disponering af indtægter Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger Debitorforvaltning Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter 2.4 Forvaltning af anlægsaktiver Værdifastsættelse Værdiregulering af aktiver Aktivering af nyanskaffelser Aktivering af udviklingsprojekter Salg af anlægsaktiver 2.5 Forvaltning af omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Udlån 2.6 Forvaltning af passiver Egenkapital og videreførelser Hensatte forpligtelser Kort- og langfristet gæld 2

3 2.7 Betalingsforretninger Forvaltning af likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Forvaltning af likviditetskonti udenfor likviditetsordningen Kontantkasse Betalingskort 2.8 Regnskabsaflæggelse Godkendelse af månedlige regnskaber Godkendelse af de kvartalsvise regnskaber Godkendelse af det årlige regnskab 2.9 Øvrige regnskabsopgaver Kontrol af værdipost Legatforvaltning Forvaltning af ikke-statslige aktiviteter Værdipapirer 3. [Institutionens navn] IT-anvendelse 3.1 Generelt om IT-anvendelse 3.2 Specifikt om anvendelse af de af Økonomistyrelsen administrerede centrale økonomi-, løn- og betalingssystemer 3.3 Specifikt om anvendelsen af Navision Stat 3.4 Specifikt om anvendelsen af andre lokale økonomisystemer mm. 3.5 Specifikt om anvendelsen af IT-driftscenterløsninger Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: [Institutionens navn] vedtægter [Institutionens navn] organisation Oversigt over forretningsgange Oversigt over administrative medarbejdere Oversigt over dispositionsberettigede Oversigt over medarbejdere der er bemyndiget til at udskrive fakturaer og kontrollere indtægter Oversigt over medarbejdere med adgang til SLS Oversigt over bankkonti Oversigt over medarbejdere der har adgang til institutionens bankkonti Oversigt over underkasser Rykkerprocedure herunder overdragelse af ubetalte fordringer til SKAT 3

4 Forord Denne regnskabsinstruks er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 (Regnskabsbekendtgørelsen) og under hensyntagen til Moderniseringsstyrelsens /Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af april Instruksen indeholder en beskrivelse af [institutionens navn] formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Instruksen er tilgængelig på institutionens intranet og således at de medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med institutionens økonomiopgaver, er bekendt hermed. Instruksen er fremlagt for institutionens bestyrelse til orientering og indsendt til Ministeriet for Børn og Undervisning den [aktuel dato]. Instruksen vedligeholdes og ajourføres løbende. Instruksen er gyldig fra den [aktuel dato]. [Institutionens hjemsted], den [aktuel dato] [Navn og titel på institutionens leder] [Navn og titel på institutionens økonomiansvarlige] 4

5 1.0 Indledning Regnskabsinstruksen for [Institutionens navn] indeholder en beskrivelse af institutionens regnskabsmæssige organisation. I dette kapitel redegøres der for følgende forhold: Institutionens opgaver Institutionens organisatoriske opdeling Institutionens regnskabsmæssige opgaver, herunder løn- og personaleadministration Institutionens IT-anvendelse Institutionens budgetopgaver 1.1 [Institutionens navn] opgaver [Institutionens navn] er en selvejende institution, der er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionen udfører tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed. Institutionens ledelse og virke er fastsat i de af Ministeriet for Børn og Undervisning godkendte vedtægter, jf. bilag 1. [Institutionens navn] formål [Institutionens navn] overordnede formål er ifølge vedtægterne: [EKSEMPEL: Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grundog efteruddannelse samt anden uddannelse og undervisning [Institutionens navn] organisatoriske opdeling [Institutionens navn] er beliggende på [adresse]. [Institutionens navn] har afdelinger på følgende adresser: I bilag 2 vises [Institutionens navn] organigram. 5

6 [Institutionens navn] bestyrelses myndighed og opgaver [Institutionens navn] øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges i overensstemmelse med institutionens vedtægter. Institutionens vedtægter vises i bilag 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af [Institutionens navn] og fastlægger, efter indstilling fra [titel på institutionens leder], det årlige program for institutionens virksomhed. Bestyrelsen er overfor Ministeren for Børn og Undervisning ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud. Institutionens daglige ledelse varetages af den [titel på institutionens leder], som bestyrelsen har ansat. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for [titel på institutionens leder] virke og kan bemyndige denne til, i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar, at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den samlede regnskabsvirksomhed samt godkender budget og årsrapport. Bestyrelsen er overfor Ministeren for Børn og Undervisning ansvarlig for institutionens forvaltning af regnskabsopgaver, herunder de statslige tilskud. Ledelsens ansvar og opgaver Bestyrelsen for har fastlagt de nærmere retningslinjer for [titel på institutionens leder] virke. [titel på institutionens leder] varetager på bestyrelsens vegne institutionens økonomiske forvaltning og påser, at de givne bevillinger anvendes i overensstemmelse med formålet samt bestyrer institutionens kasseog regnskabsopgaver efter de gældende regler. Institutionens administrative og regnskabsmæssige ansvar varetages af [titel på institutionens leder]. [titel på institutionens leder] er blandt andet ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i institutionen. Herudover er [titel på institutionens leder] ansvarlig for, at: [EKSEMPEL: Institutionens virksomhed udføres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer Uddannelserne og serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler Institutionens ydelser lever op til de krav og den kvalitet som brugerne med rette kan forvente Institutionen samlede ressourcer forvaltes bedst muligt] [titel på institutionens leder] udøver sine funktioner under hensyntagen til lovgivningen og øvrige retningslinjer I [titel på institutionens leder] fravær varetages dennes funktioner af [titel på stedfortræder]. 6

7 Under [titel på institutionens leder] varetager [titel på institutionens økonomiansvarlige] den daglige ledelse af [beskriv opgaver f.eks. personale- og økonomiforvaltning, bygningsdrift mm.] Se i øvrigt bilag 2 hvor institutionens organisationsplan fremgår. [titel på institutionens økonomiansvarlige] er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsinstruks. 1.3 [institutionens navn] regnskabsmæssige opgaver [institutionens navn] overordnede regnskabsopgaver omfatter: Registrering af institutionens indtægter og udgifter Kontrol og afstemning af registreringer Regnskabsmæssig forvaltning af aktiver og passiver Udarbejdelse af årsrapporter Fordelingen af regnskabsopgaver i organisationen har følgende struktur: [EKSEMPEL: Forudsat institutionen har egen økonomifunktion herunder er værtsskole for et administrativt fællesskab på regnskabsområdet. Bogføring i økonomifunktionen omfatter registreringer opdelt på finansbogholder, debitorbogholderi og kreditorbogholderi Regnskabsfrigivelse omfatter frigivelse af registreringer i finansbogholderiet, debitorbogholderiet og kreditorbogholderiet mv. Kassereren har ansvaret for institutionens pengeinstitutkonti og betalingsformidling Lønregistreringen omfatter registrering af alle løndata Lønfrigivelsen omfatter frigivelse af løn mv. Elevadministration omfatter registrering af elevdata mv. samt registrering af data til brug ved årselevindberetninger Lære- og praktikpladsfunktionen varetager registreringer og indberetninger i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler mv.] Ved den daglige tilrettelæggelse af arbejdet sikres, at der er den fornødne personadskillelse i forhold til registreringer og frigivelse, kasse og bogholderi og lign. Institutionens årsrapport revideres af den af bestyrelsen valgte revisor. Institutionen er registreringspligtig i henhold til momsloven (merværdiafgiftsloven) under CVR.nr. [angiv institutionens CVR.nr.], og indholdspligtig i henhold til kildeskatteloven under samme CVR.nr. [institutionens navn] er desuden registret ved følgende numre: Institutionsnummer: [angiv nummer] SLS-nummer: [angiv nummer] Bankkonto til modtagelse af tilskud, [f.eks. NEMkonto]: [angiv kontonummer] 7

8 De aktiviteter institutionen udfører under indtægtsdækket virksomhed, anden undervisning mv., samt andre aktiviteter er primært aktiviteter, der knytter sig naturligt til de ordinære aktiviteter eller aktiviteter, der udspringer af medarbejdernes forskellige faglige profiler. Alle skolens aktiviteter er inden for skolens formål. Udgangspunktet for anden undervisning og indtægtsdækket virksomhed er, at disse aktiviteter skal bidrage til finansiering på lige fod med de ordinære aktiviteter, hvilket vil sige, at der udover dækning af de direkte undervisningsomkostninger, også skal sikres at der er dækningsbidrag til de indirekte og langsigtede fælles- og bygningsomkostninger. Skolen opkræver desuden: [Angiv her om skolen opkræver betaling for ophold på skolehjem] Institutionen opkræver deltagergebyrer. I øvrigt kan det oplyses: [ [institutionens navn] udfører ikke regnskabsmæssig registrering for andre institutioner ELLER udfører regnskabsmæssige registreringer for følgende institutioner:..,..,. ]. [ [institutionens navn] [ udfører alle regnskabsmæssig registrering i institutionens økonomifunktion ELLER er deltager i administrativt driftscenter ]. [ [institutionens navn] råder ikke over aktiver eller passiver, som ikke er statsmidler ELLER råder over aktiver og/eller passiver, som ikke er statsmidler, men for hvis forvaltning institutionen er ansvarlig. Der er tale om følgende aktiver/passiver:.,.,..]. Hvis institutionen forvalter et legat: EKSEMPEL: [Institutionen forvalter et legat, som har selvstændigt regnskab, og som derfor ikke indgår i institutionens regnskab]. ] 1.4 [institutionens navn] IT-anvendelse [institutionens navn] anvender Navision Stat som økonomisystem og EASY-A [Lectio, Ludus og/eller andre] som elevadministrativt system. Endvidere anvendes [f.eks. SLS], som lønsystem til registrering og beregning af løn til institutionens medarbejdere og Navision Stat til frigivelse og afvikling af betalinger til institutionens kreditorer, herunder også lønkreditorer. Institutionens regnskabsdata mv. indrapporteres periodisk til Ministeriet for Børn og Undervisnings edbsystem. 1.5 [institutionens navn] budgetopgaver Budgettet udarbejdes af [direktionen/den øverste ledelse i samarbejde med den øvrige ledelse] og økonomifunktionen. [Institutionen interne budgetprocedure følges kan evt. beskrives i særskilt bilag (ikke medtaget i paradigme)]. Budgettet skal godkendes af bestyrelsen. Flerårig vedligeholdelsesplan udarbejdes af [Institutionens bygningsansvarlige] og godkendes af [direktion/øverste ledelse/bestyrelse] 8

9 [Investeringsbudgettet skal godkendes af direktion/øverste ledelse/bestyrelse.] 2.0 [Institutionens navn] regnskabsopgaver Institutionen udarbejder regnskab efter reglerne for Statens Regnskabsvæsen, Moderniseringsstyrelsens vejledning til Statens kontoplan og efter Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning til formålskontoplan og udarbejdelse af årsrapporten. [Institutionens navn] overordnede regnskabsopgaver omfatter: Registrering af institutionens indtægter og udgifter Kontrol og afstemning af registreringer Regnskabsmæssig forvaltning af aktiver og passiver Udarbejdelse af årsrapporter I det følgende foretages en mere detaljeret gennemgang af de forskellige typer af regnskabsopgaver, der varetages af institutionen. 2.1 Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Institutionens regnskabsmæssige registrering foretages med udgangspunkt i de gældende forskrifter. Registreringen omfatter økonomiske hændelser af betydning for institutionens aktivitet. Den regnskabsmæssige registrering i institutionen følger de beskrevne retningslinjer i forretningsgangene, jf. bilag 3. [Eller der henvises til administrativt fællesskab] Registreringen foretages ved iagttagelse af følgende: [EKSEMPEL: Regnskabsorganisationen er opbygget således, at den sikre, at alle økonomiske hændelser registreres hurtigst muligt Registreringen sker på korrekt grundlag, herunder godkendelse, kontering og periodisering Der udvises omhyggelighed, herunder at indtægter, tab, aktiver, passiver og tilsagn registreres i overensstemmelse med gældende retningslinjer, samt at alle gældsposter medtages Registreringen og kontrollen heraf er organiseret således, at der for de enkelte bilags vedkommende er tilstrækkelig personadskillelse mellem indberetning/indtastning og kontrol/frigivelse Enhver registrering dokumenteres ved bilag og at disse indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at identificere og dokumentere registreringens rigtighed, herunder angivelse af transaktionsdato og beløb Registreringen af udgifter og indtægter mv. foretages under hensyntagen til de regler, der er fastlagt i bekendtgørelsen om Statens Regnskabsvæsen Registreringen foretages i overensstemmelse med den af Moderniseringsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og [Institutionens navn] fastlagte kontoplan med tilhørende forskrifter Alle transaktioner registreres nøjagtigt og så vist muligt i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i] 9

10 2.1.1 Tilrettelæggelse af registrering Regnskabsmæssig registrering foretages af medarbejdere i økonomifunktionen. Lønmæssig registrering foretages i løn- og personalefunktionen. Det daglige arbejde er opdelt i [angiv hvordan institutionen har organiseret registreringen, f.eks. i en registreringsfunktion og i en kontrol- og frigivelsesfunktion]. Arbejdsopgaverne i økonomifunktionen er opdelt, således, at der sikres den nødvendige adskillelse mellem registrering og frigivelse/kontrol. Denne adskillelse og kontrol sikres først og fremmest ved den systemmæssige adskillelse, som institutionens IT-systemer kræver. I det omfang IT-systemerne ikke sikrer tilstrækkelig adskillelse og kontrol, er der på anden vis skabt personmæssig adskillelse. Løn- og personaleafdelingen [f.eks. udgør et selvstændigt ansvarsområde, eller.. s opgaver varetages af administrativt fællesskab, eller andet; angiv dette ]. [Det beskrives, hvilke opgaver der varetages, f.eks.: Medarbejdere i løn- og personaleafdelingen kontrollerer at indrapportering finder sted i overensstemmelse med attesterede timeregistreringer eller honoraropgørelser (i forhold til IDV) og i overensstemmelse med gældende overenskomster mv.. Medarbejderne i løn- og personaleafdelingen har ligeledes ansvaret for indrapportering, rettelser forespørgsel og fraværsregistrering. Registreringen i SLS, og de dertil knyttede afstemninger, fejlrettelser, kontroller mv., af den udbetalte løn og regnskabsmæssige registreringer foretages af medarbejdere i løn- og personaleafdelingen Funktionsansvarlig/Frigiveren udfører kontrol af frigivelseslisten til grundbilagene og sikrer korrekt kontering. Funktionsansvarlig/Lønfrigiveren afgiver kontrolpåtegning i forbindelse med frigivelsen. ] Oversigt over medarbejdere med SLS-adgang findes i bilag 7. [ [titel på økonomiansvarlig ELLER administrativt fællesskab] har ansvaret for at registreringer er fortaget i henhold til gældende regnskabsbestemmelser, vejledninger, forretningsgange mv.] Kontoplan [Institutionens navn] anvender statens kontoplan (4 cifre) [samt yderligere specifikation til intern opfølgning (2 cifre)]. Derudover anvender institutionen Ministeriet for Børn og Undervisnings formålskontoplan til aflæggelse af regnskab over for Ministeriet for Børn og Undervisning, [samt ansvars- og projektdimension til intern økonomistyring] Opbevaring af regnskabsmateriale Det samlede materiale, der dokumenterer bogføringens udførelse og verificerer dens rigtighed og nøjagtighed, betragtes som regnskabsmateriale. Følgende materiale anses i den forbindelse som regnskabsmateriale: Registreringer, herunder transaktionssporet Bilag og anden dokumentation samt oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet Regnskaber, regnskabsmæssige opgørelser eller opstillinger 10

11 Instrukser, herunder beskrivelser af bogføringen, aftaler om elektronisk dataudveksling Beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale Revisionsprotokollater For så vidt angår beskrivelser af bogføringen, indgår beskrivelser af de i institutionen anvendte systemer, programmer og systemdokumentation m.v. Følgende generelle retningslinjer følges i forbindelse med opbevaring af institutionens regnskabsmateriale: At regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår. Der forekommer dog særlige krav til opbevaring af regnskabsmateriale vedrørende blandt andet EU-projekter, hvilket skal iagttages. At regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis og på en måde, som muliggør en selvstændig fremfinding og udskrivning i klarskrift af det pågældende materiale, herunder transaktions- og kontrolsporet. Dette gælder også registreringer, der alene er overført elektronisk. Regnskabsmateriale, der ikke opbevares i klarskrift, kan, uden bearbejdning, fremkaldes som billeder af det originale materiale (med påtegning og godkendelser m.v.) samt have samme indhold og opbygning som det tilsvarende læsbare materiale. Eksterne bilag, der mikrofilmes, overføres til elektroniske medier eller lignende, opbevares 1 år efter underskrivelsen af det regnskab, som bilagene vedrører. Andet regnskabsmateriale kan straks erstattes af mikrofilm, elektronisk medie eller lignende. For regnskabsmateriale, som opbevares på mikrofilm, elektroniske medier eller lignende, sikres: At alle oplysninger, der fremgår af det originale regnskabsmateriale, overføres til mediet, inden det originale materiale makuleres At mediet kontrolleres for læsbarhed, fejl eller mangler, inden det originale materiale makuleres At mediet opbevares på betryggende måde, således at læsbarhed sikres indtil udløbet af opbevaringspligten At mediet arkiveres, således at et udvalgt bilag hurtigt kan fremfindes At der i fornødent omfang udarbejdes sikkerhedskopier, og at disse er anbragt således, at de ikke opbevares sammen med det originale materiale. 2.2 Forvaltning af udgifter Forvaltningen af udgifter omfatter disponering af udgifter, herunder løn, indkøb, godkendelse af bilag samt periodisering af udgifter Disponering af udgifter Disponering med bindende virkning for institutionen kan alene foretages af [titel på institutionens leder] eller af de medarbejdere, som [titel på institutionens leder] har bemyndiget hertil. I bilag 5 indgår en oversigt over, hvilke medarbejdere der kan disponere med bindende virkning for institutionen samt eventuelle beløbsmæssige begrænsninger. Af disponeringsområder skal fremhæves: Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger[titel på institutionens leder]. Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige ledelse samt fastansættelse og afskedigelse af øvrige 11

12 medarbejdere foretages af [titel på institutionens leder] eller af den medarbejder, som [titel på institutionens leder] har bemyndiget hertil Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og de respektive overenskomstområder. [titel på institutionens løn- og personaleansvarlige] er ansvarlig for at kontrollere, at de omfattede bilagsoplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation [titel på institutionens leder] eller de medarbejdere, som [titel på institutionens leder] har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om ydelse af varige vederlag og særlige ydelser efter gældende regler. [titel på institutionens løn- og personaleansvarlige] kontrollerer og afstemmer bilagene med foreliggende beslutninger om afholdelse af sådanne udgifter. [titel på institutionens leder] eller de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil, kan disponere i forbindelse med iværksættelse af overarbejde/merarbejde og tjenesterejser. Personalet i Løn- og Personale-funktionen kontrollerer og afstemmer bilagene på grundlag af attesterede underbilag, såsom timeregistreringer, ferielister, sygedagslister, kørselsbemyndigelser eller andre kontrolnoteringer. s kan anvendes som løn-grundlag. Indgåelse af aftaler om køb af varer, materiel, tjenesteydelser og værdipapirer, der medfører eller kan medføre udgifter for institutionen foretages af [titel på institutionens leder] eller af de medarbejdere, som denne har bemyndiget hertil. Aftalerne indgås i overensstemmelse med institutionens vedtægter og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove samt bestemmelser i national og EUlovgivning. De disponeringsberettigede medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes materielle og økonomiske indhold. [Der henvises i øvrigt til skolens indkøbspolitik] Køb og salg af bygninger og grunde skal godkendes af bestyrelsen [titel på institutionens leder] eller de medarbejdere, som denne har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om indgåelse af kontrakter, herunder rammekontrakter med leverandører om indkøb. [Der henvises i øvrigt til skolens indkøbspolitik] Længerevarende lejemål på mere end ti år forudsætter en godkendelse af Ministeriet for Børn og Undervisning. Bestyrelsen kan, efter indstilling fra [titel på institutionens leder], træffe beslutning om indgåelse af lejemål på op til ti år. [titel på institutionens leder] eller en bemyndiget medarbejder kan træffe beslutning om indgåelse af mindre og/eller kortvarige lejemål uden inddragelse af bestyrelsen. Eventuelle beslutninger om lejemål indgås i overensstemmelse med institutionens vedtægter og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove Aftaler om større reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt bygge- og anlægsarbejder skal godkendes af [titel på institutionens leder] eller [titel på institutionens souschef]. Mindre arbejder af ovennævnte karakter kan iværksættes af en dertil bemyndiget medarbejder [titel på institutionens leder] eller de medarbejdere, som denne har bemyndiget hertil, kan afholde udgifter til repræsentation og møder. Bilagene skal være påført oplysning om anledning og deltagere Tilsagn om tjenesterejser kan gives af [titel på institutionens leder] eller af de medarbejdere, som denne har bemyndiget hertil. Debitorbogholderen afstemmer bilag med oplysninger om udbetalte rejseforskud, afrejse- og ankomsttider, afholdte udgifter ifølge dokumentation samt oplysninger til brug ved fastsættelse af dagpengesats og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for afregningen. Endvidere påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere, samt at afregning finder sted inden for de fastsatte frister. Alle bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og betaling. 12

13 2.2.2 Indkøb Indgåelse af aftaler om køb af varer, materialer, tjenesteydelser og værdipapirer, der medfører eller kan medføre, udgifter for institutionen, fortages af [titel på institutionens leder] eller af de medarbejdere, som denne har bemyndiget til det. Se bilag 5 for en oversigt over dispositionsberettigende. Aftalerne indgås i overensstemmelse med institutionens vedtægter og bestemmelser i institutions-, nationale og EU-love. De disponeringsberettigede medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes materielle og økonomiske indhold. [[titel på institutionens leder] eller af de medarbejdere, som denne har bemyndiget til det, kan træffe beslutninger om indgåelse af kontrakter, herunder rammekontrakter med leverandører]. Der henvises til bilag 5 for en oversigt over dispositionsberettigede Godkendelse af udgiftsbilag (kreditorforvaltning) De disponeringsberettigede [eller disses stedfortrædere ] kontrollerer og godkender, at bilaget indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for en korrekt registrering omfattende såvel materielle som økonomiske forhold. Efterregning og kontering af bilagene i overensstemmelse med den af Ministeriet for Børn og Undervisning fastlagte kontoplan med tilhørende vejledninger varetages af kreditorbogholderen. Kassebilag efterregnes af kassereren. SLS-bilag efterregnes af medarbejderen i Løn- og Personalefunktionen. Udgifter vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af [titel på institutionens leder] eller af de medarbejdere, som [titel på institutionens leder] har bemyndiget hertil. [[titel på institutionens leder] kan ikke godkende egne bilag, dette gøres i det daglige af [titel på økonomiansvarlig/souschef eller bestyrelsesformand] ELLER [titel på institutionens leder] kan godkende egne bilag. Dog forudsætter det, at der en eller flere gange om året udarbejdes en samlet opgørelse over direktørens bilag, som så godkendes af den samlede bestyrelse eller formandskabet for bestyrelsen.] Den regnskabsmæssige registrering og procedure ved betalingen af udgifterne omtales senere i instruksen. En oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser er medtaget i bilag 5. Godkendelse af eksterne bilag Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser m.v. dokumenteres i form af fakturaer m.v. (bilag) fra leverandørerne. Ved godkendelsen af bilagenes materielle og økonomiske indhold føres kontrol med: At de i bilagene nævnte leverancer/ tjenesteydelser er leveret At leverancer/tjenesteydelser svarer til de afgivne bestillinger, for så vidt angår mængde, kvalitet, pris og leveringsfrister At det fremgår af bilaget, såfremt der undtagelsesvist er anvendt en kopi som bilag At bilaget er efterregnet og konteret Ved godkendelse tages stilling til, om konteringen er foretaget i overensstemmelse med den af Ministeriet for Børn og Undervisning fastlagte kontoplan med tilhørende vejledninger. 13

14 Ved godkendelsen tages ligeledes stilling til, hvornår betaling senest skal finde sted. Kan der opnås kontantrabat, skal denne så vidt muligt udnyttes. Eventuelle kontantrabatter, der ikke er aftalt ved kontraktindgåelse, benyttes i det omfang, dette findes fordelagtigt. De kontrollerede bilag forsynes herefter med en dateret godkendelsespåtegning af hertil bemyndigede personer som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Godkendelse af interne bilag En række udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag. Bilagene underskrives og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene. Alle bilag forsynes med dateret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Udgiftsbilag vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af en overordnet medarbejder, der har bemyndigelse hertil. Godkendelse af øvrige bilag foretages af de dispositionsberettigede medarbejdere eller deres stedfortræder. [titel på institutionens leder] egne bilag forudsættes ligeledes godkendt af en dertil bemyndiget medarbejder. Kreditorstamdata opbevares i Navision Stats kreditortabeller. Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats kreditortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat. Der er logning på ændringer af stamdata, således at hvis der foretages ændringer, vil det fremgå hvem, der har udført ændringen. [ [Institutionens navn] anvender [navn på system ]som fakturaflowsystem til godkendelse af kreditorfakturaer. Godkendere er vist i bilag 2 og bilag 8] Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter Registrering foretages i øvrigt under hensyntagen til følgende regler: Udgifter som vedrører levering af varer og tjenesteydelser til eller fra [Institutionens navn] registreres, når leveringen har fundet sted I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, ske registrering, så snart beløbet kan opgøres og seneste på betalingstidspunktet Inden afsluttende regnskabsaflæggelse foretages periodisering/registrering af udgifter og indtægter vedrørende gammelt kalenderår, såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse til eller fra [Institutionens navn] har fundet sted, eller anden fordring eller tilgodehavende er opstået inden kalenderårets udgang. Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod [Institutionens navn] ikke kan opgøres endeligt inden årsafslutningen, foretages registreringen på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende kalenderår på grund af et skøn, hvorefter korrektion af beløbet foretages i det kalenderår, hvor kravet kan opgøres endeligt. Ud- og indbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgifts- eller indtægtskonto, registres på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted. 14

15 2.3 Forvaltning af indtægter Forvaltning af indtægter omfatter disponering, fakturering, godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning. Institutionens tilskudsforvaltning er beskrevet i en forretningsgang, jf. bilag Oversigt over indtægter og gebyrer [Institutionens navn] væsentligste indtægter er: Tilskud fra staten i henhold til tilskudsbekendtgørelsen Tilskudsfinansierede aktiviteter Rekvireret undervisning/indenlandske selvbetalere Deltagerbetaling og egenbetaling Indtægtsdækket virksomhed Afmeldegebyrer Kantinedrift Salg af producerede ydelser Udlejning af lokaler Renteindtægter Disponering af indtægter Nye aktiviteter skal godkendes af [titel på institutionens leder] eller en person bemyndiget af denne. Indtægtsdisponeringen sker i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder tilskud er givet. Disponeringen omfatter indgåelse af aftaler m.v., der medfører eller kan medføre indtægter for institutionen. I denne sammenhæng skal der gøres opmærksom på at det ikke er tilladt at tilbyde virksomheder et samlet produkt bestående af tilskudsberettiget AMU-aktivitet og institutionens egne udviklede produkter eller ydelser, hvis produktet sælges som indtægtsdækket virksomhed. AMU-kurser skal således markedsføres, sælges og gennemføres særskilt og må ikke indgå som en del af et integreret koncept, der også indeholder produkter eller ydelser, der kun kan sælges efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af fakturaer Enhver indtægt dokumenteres ved et indtægtsbilag enten i form af en faktura udarbejdet i institutionen eller i form af en indtægtsanvisning til institutionen. Før bilagene kan videregives til regnskabsmæssig registrering, kontrolleres det økonomiske og materielle indhold af bilagene. Det kontrolleres, at grundlaget for indtægten er korrekt, og at de fastlagte arbejdsgange og procedurer er fulgt, samt at bilaget er korrekt. Selve kontrolfunktionen omfatter endvidere en kontrol med, at alle tilgodehavender faktureres. Kontrollen med bilagene varetages af en anden medarbejder end den, som forestår faktureringen. 15

16 De kontrollerede bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og opkrævning Debitorforvaltning Ved varetagelse af institutionens debitorforvaltning iagttages, at forhold, der påregnes at medføre debitorindbetalinger, dokumenteres så tidligt som muligt og rapporteres hurtigst muligt til økonomifunktionen. Retningslinjer for fastsættelse af takster og priser Institutionens fastsættelse af priser og takster for indtægtsdækket virksomhed m.v. er som udgangspunkt beregnet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets budgetvejledning. Fastsættelse af takster og priser, der ikke er fastsat ud fra love og bestemmelser, dækker de faktiske udgifter samt dækningsbidrag. Retningslinjer for restante fordringer Såfremt [Institutionens navn] bliver opmærksom på, at en debitor har standset sine betalinger eller er erklæret konkurs, anmeldes fordringen overfor tilsynet eller konkursboets kurator. Såfremt en debitor ikke indbetaler det skyldige beløb rettidigt, iværksættes en rykkerprocedure. Rykkerproceduren er beskrevet i bilag Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter Registrering fortages under hensyn til følgende regler: Indtægter hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser til eller fra institutionen registreres, når levering har fundet sted I tilfælde, hvor indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, sker registrering, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet Inden afsluttende regnskabsaflæggelse foretages periodisering/registrering af udgifter og indtægter vedrørende gammelt kalenderår, såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse til eller fra institutionen har fundet sted, eller anden fordring eller tilgodehavende er opstået inden kalenderårets udløb. Godkendelse og kontrol af periodiseringer skal godkendes af [titel på ansvarlig] Såfremt størrelsen af et betydeligt tilgodehavende ikke kan opgøres endeligt inden afsluttende regnskabsaflæggelse, foretages registreringen på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende kalenderår på grundlag af et skøn, hvorefter korrektion af beløbet foretages i det kalenderår, hvor kravet kan opgøres endeligt Indbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgifts- eller indtægtskonto, registreres på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted 2.4 Forvaltning af anlægsaktiver Institutionen registrerer anlægsaktiver i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er fastsat af Ministeriet for Børn og Undervisning. 16

17 2.4.1 Værdiansættelse Aktiver og forpligtigelser værdifastansættes ud fra kostpris-princippet, hvilket indebærer at aktiver værdisættes til anskaffelsesprisen, inklusiv alle omkostninger foranlediget af anskaffelsen Værdiregulering af aktiver Værdiregulering af aktiver sker efter følgende retningslinjer: Anlægsaktiver værdireguleres løbende gennem afskrivninger. Afskrivningerne beregnes lineært over anlæggets levetid. Levetiden fastsættes i overensstemmelse med gældende regler i forbindelse med anskaffelse af aktiver Værdiregulering i forbindelse med skrotning eller salg af aktiver godkendes af disponeringsberettiget, jf. bilag 5 I forbindelse med nybyggeri og køb af fastejendom indregnes en scrapværdi på op til [f.eks. 25%]. Værdireguleringer af bygninger ud over løbende afskrivninger godkendes af [titel på institutionens leder] i samråd med bestyrelsen. Opskrivninger skal godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning Aktivering af nyanskaffelser [Øverste ledelse] bevilliger anskaffelse af andre anlægsaktiver. Indkøb godkendes af de bemyndigede personer, jf. bilag 5. Anskaffelser af grunde og bygninger skal godkendes af bestyrelsen Aktivering af nyanskaffelser sker efter følgende retningslinjer: Nyanskaffelser med en værdi på kr eller der over aktiveres som anlægsaktiver Anlæg, der samles af flere dele, aktiveres, hvis det er beregnet til at virke som et samlet hele, og har en samlet anskaffelsespris på over kr [Evt. anvendelse af bunkning bør beskrives her (alternativt i bilag 3) ] [Evt. sondring mellem forbedring/vedligeholdelse af bygninger bør beskrives her (alternativt i bilag 3) ] Forretningsgange vedrørende registrering af anlægsaktiver er beskrevet i bilag Aktivering af udviklingsprojekter [Institutionens navn] aktivere ikke udviklingsprojekter Salg af anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver sker efter følgende retningslinjer: Salg af grunde og bygninger skal godkende af bestyrelsen Salg af øvrige aktiver godkendes af den disponeringsberettigede medarbejder 2.5 Forvaltning af omsætningsaktiver Institutionen registrerer omsætningsaktiver i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er fastsat af Ministeriet for Børn og Undervisning. 17

18 2.5.1 Varebeholdninger [Institutionen fortager løbende lagerregistreringer ELLER Institutionen foretager ikke løbende lagerregistrering, men foretager efter behov optællinger og altid som minimum en årlig optælling i forbindelse med regnskabsafslutningen]. Varebeholdninger optages under aktiver i institutionens årsregnskab i henhold til normale værdiansættelsesprincipper. Varebeholdninger må ikke overstige, hvad der anses for nødvendigt, under hensyntagen til institutionens drift samt en forsvarlig indkøbs- og lagerøkonomi. Ved årets udgang og i øvrigt efter behov foretages optælling af de faktiske lagerbeholdninger. I denne forbindelse foretages kassation/nedskrivning af beholdningerne, for så vidt angår ukurante varer. Den løbende forvaltning samt udarbejdelse af optællingslister over institutionens varebeholdninger varetages af en række medarbejdere på tværs af organisationen. Ansvaret for den fysiske, løbende forvaltning af beholdningerne påhviler de disponeringsberettigede. Institutionen fører en periodisk og mindst ved årets udgang en fortegnelse over de faktiske beholdninger. Fortegnelsen godkendes af de disponeringsberettigede Tilgodehavender Behandling af debitorer er beskrevet i afsnit Andre tilgodehavender følger de generelle værdiansættelseskriterier for tilgodehavender. Rejseforskud kan bevilges. [Regler for udbetaling og afregning af rejseforskud findes på/i institutionens.] Ansvaret for behandling af restante fordringer samt nedskrivning af fordringer påhviler [titel på institutionens økonomiansvarlige] Udlån Institutionen yder ikke lån. 2.6 Forvaltning af passiver [Institutionens navn] registrerer passiver i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er fastsat af Ministeriet for Børn og Undervisning Egenkapital og videreførelser Egenkapitalen består af egenkapital pr. 31. december 1990, eventuelle opskrivningshenlæggelser samt akkumulerede over- og underskud. Egenkapitalen reguleres i forbindelse med årsregnskabet med årets resultat og regulering til markedsværdien af de finansielle aftaler Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser, som er retslige eller faktiske, og som institutionen ikke har nogen realistisk mulighed for at undgå at betale. Hensatte forpligtelser er således sandsynlige, men uvisse med hensyn til tidspunkt for betaling og det nøjagtige beløb, der skal betales. 18

19 Økonomifunktionen registrerer og bogfører hensættelser Kort- og langsigtet gæld Langfristet gæld er forpligtelser, som er kendt med hensyn til beløb og betalingstidspunkt, og som først forfalder efter mere end 1 år. Kortfristet gæld derimod forfalder inden for 1 år. Indgåelse af langfristede gældsforpligtelser følger skolens tegningsret angivet i vedtægterne. Feriepengeforpligtelsen opgøres af [økonomifunktionen/løn- og personalefunktion ELLER administrativt fællesskab] i forbindelse med årsregnskabet og [økonomifunktionen] bogfører ændringen. Skyldige omkostninger til overarbejde og øvrige timer optjent, men ikke udbetalt i regnskabsperioden opgøres af [Løn- og Personalefunktionen] til årsregnskabet. De skyldige omkostninger tilbageføres efterfølgende af [økonomifunktionen] i forhold til udbetalingen/afspadsering af timerne. Øvrige gældsposter opgøres i forbindelse med perioderegnskaber og bogføres af [økonomifunktionen]. Mellemregningen med Ministeriet for Børn og Undervisning udgøres af udbetalt forskud på tilskud for det efterfølgende år samt endnu ikke afregnede tilskud vedrørende indeværende og afsluttede regnskabsår. Mellemregningen med Ministeriet for Børn og Undervisning reguleres løbende og afstemmes i forbindelse med årsregnskabet til Ministeriet for Børn og Undervisnings opgørelser. Ansvaret for afstemningen påhviler medarbejdere i [økonomifunktion ELLER administrativt fællesskab]. [økonomifunktionen] opgør og afstemmer kort- og langfristede gældsposter. 2.7 Betalingsforretninger Betalingsforretninger skal som hovedregel foretages ved anvendelse af elektroniske overførsler mellem pengeinstitutterne. Kontante betalinger eller betaling med betalingskort skal derfor begrænses til situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage betalingen som en elektronisk overførsel Forvaltning af likviditetsordningen Institutionen er omfattet af SKB-aftalen og har som selvstændig institution [FF3-konto] i [Danske Bank.] Betaling af kreditorer foretages via Navision Stat og trækkes på [FF3-konto]. Det sikres gennem opsætning i Navision Stat, at betalinger godkendes af to dertil bemyndigede medarbejdere i [økonomifunktion ELLER administrativt fællesskab]. Øvrige overførsler fra [FF3-konto]foretages via [Danske Bank Business Online]. Overførslerne oprettes og godkendes af to dertil bemyndigede medarbejdere i økonomifunktion ELLER administrativt fællesskab]. Elektroniske indbetalinger indlæses i Navision Stat på baggrund af daglige betalingsfiler fra [Danske Bank]. Bankkontiene afstemmes løbende elektronisk. 19

20 Adgangen til [Danske Bank Business Online] reguleres af aftale mellem institutionen og [Danske Bank]. Der oprettes brugeradministratorer, der to i forening kan oprette brugere Opfølgning på lånerammen Institutionen er ikke omfattet af reglerne om lånerammen Forvaltning af likviditetskonti udenfor likviditetsordningen Ud over konti under [FF3-konto]anvender institutionen [en erhvervskonto hos. [bank] til betaling af kreditorer]via Navision Stat. Det sikres gennem opsætning i Navision Stat, at betalinger godkendes af to dertil bemyndigede medarbejdere i [økonomifunktionen]. Desuden anvendes kontoen til øvrige bankoverførsler via netbank til kreditorer. [Desuden anvendes en række aftalekonti i forskellige pengeinstitutter til anbringelse af overskydende likviditet til højere renter. Beløbene begrænses til kr. for at være dækket af indskydergarantien]. Oprettelse og nedlæggelse af konti varetages af [institutionens økonomiansvarlige]. [Hvis checks anvendes beskrives proceduren her]. Oversigt over bankkonti fremgår af bilag Kontantkasse Betalinger via kontantkassen begrænses til situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage betalingen som en elektronisk overførsel. Kontante udlæg afregnes via [system]. A conto udbetalinger og afregninger indsendes til [økonomifunktionen] og afregnes via bankoverførsel/træk i løn. Håndtering af kontantkassen [og underkasser] er beskrevet i bilag 3. Likvide konti afstemmes af [økonomifunktionen] Betalingskort [Betalingskort kan anvendes i forbindelse med tjenesterejser. Reglerne er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære om anvendelse af betalingskort på tjenesterejser. ] Anvendelse af betalingskort til andet end tjenesterejser, for eksempel køb via internettet, sker under iagttagelse af de af Finansministeriet fastsatte retningslinjer. [ [institutionens økonomiansvarlig] kan tildele betroede ansatte [.card]. Kvitteringer fra køb med [.card] indscannes og vedhæftes månedsafregningen i [system], hvorefter købet godkendes ifølge institutionens attestations- og anvisningsregler]. 2.8 Regnskabsaflæggelse Institutionen aflægger regnskab i henhold til bekendtgørelsen om Statens regnskabsvæsen. 20

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere