Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for"

Transkript

1 Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0

2 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation Regnskabsmæssig organisering og principper Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold Bestyrelsen Rektor Vicerektor / Sekretariat Generelt om opgaver Regnskabsmæssige principper Edb-anvendelse Kort beskrivelse af Navision Stat Institutionens anvendelse af arts- og formålskontoplan Institutionens regnskabsopgaver Forvaltning af udgifter Disponering Godkendelse af udgiftsbilag Godkendelse af eksterne bilag Godkendelse af interne bilag Anvisning af udgiftsbilag generelt Øvrige forhold Værdiregulering Feriepengeforpligtelser og over-/merarbejde Forvaltning af indtægter Disponering Fakturering og godkendelse af indtægtsbilag Udarbejdelse af regninger Godkendelse af indtægtsbilag Debitorforvaltning Retningslinier for fastsættelse af takster og priser Kreditgivningspolitik Retningslinier for restante fordringer Ansvars- og kompetencefordelingen Regnskabsmæssig registrering Lønadministration lønbogholderi Betalingsforretninger og likvide beholdninger Ansvars- og kompetencefordeling Kontrol med værdipost Aflæggelse af regnskaber og årsrapport Udarbejdelse og godkendelse af årsregnskabet (årsrapporten) Kontrol og afstemninger Interne regnskaber Opbevaring af regnskabsmateriale

3 2.8.1 Ansvars- og kompetencefordelingen Forvaltning af varebeholdninger Værdipapirforvaltning Udlånsforvaltning Forvaltning af andre væsentlige aktiver Legatforvaltning Forvaltning af andres aktiver eller passiver Anlægsaktiver Andre regnskabsopgaver Opgaver for andre institutioner Kantinevirksomhed Institutionens anvendelse af Navision Stat Generelt Opsætning af standardparametre ved produktionsstart Indlæsning af data ved produktionsstart Systemdokumentation for Navision Stat Samspil mellem Navision Stat og andre edb-systemer E-fakturering Valg af systemløsning Ansvarsfordeling mellem Økonomistyrelsen og institutionen IT-driftscenterløsninger Overførte og overtagne edb-mæssige opgaver Ansvars- og kompetencefordeling

4 Forord Denne regnskabsinstruks med tilhørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med: Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. Økonomistryrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Økonomistryrelsens vejledning om ændring af institutionsinstruks (nu: regnskabsinstruks) for institutioner, der overgår til Navision Stat samt paradigme for opstilling af kapitel 3 i institutionsinstruksen (nu: regnskabsinstruksen). Instruksen indeholder en beskrivelse af Fjerritslev Gymnasiums formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Instruksen er fordelt til de medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med institutionens økonomiopgaver. Instruksen og bilagene vedligeholdes og ajourføres løbende. Instruksen er indsendt til Undervisningsministeriet efter gældende regler samt til Rigsrevisionen til orientering. Regnskabsinstruksen og de tilhørende bilag er gyldig fra den 1. december. Fjerritslev den 1. december Per Beck Rektor Bestyrelsen: Søren Dam Bent Danielsen Vagn Olesen Mogens Gade Jonas Lehmann Rasmussen Søren Dybdal Møller 3

5 Finn Jensen Ole Ravn Christensen Pernille Vigsø Bagge Revisorerklæring Til bestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium og Undervisningsministeriet Vi har gennemgået regnskabsinstruksen af 31. maj for Fjerritslev Gymnasium samt de til denne regnskabsinstruks hørende bilag. Institutionens ledelse har ansvaret for, at forretningsgangene er udarbejdet i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. samt Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Det er endvidere ledelsens ansvar, at forretningsgangene er betryggende. Det er vort ansvar at kontrollere, at de beskrevne forretningsgange er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse og vejledning. Det udførte arbejde Vi har sammenholdt regnskabsinstruksen og bilagene med ovennævnte bekendtgørelse og vejledning. Vi har ikke undersøgt, hvorvidt regnskabsinstruksen og bilagene er implementeret og efterlevet. Konklusion Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at regnskabsinstruksen og bilagene er udarbejdet i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. samt Økonomistyrelsens vejledning af om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Thisted den / BRANDT Revision, Thisted Tage Gamborg Holm statsautoriseret revisor BRANDT Revision, Thisted Mette Hjorth revisor HD 4

6 Formål Fjerritslev Gymnasium er en selvejende institution, der er godkendt af Undervisningsministeriet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 543 af 17. juni Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionen modtager tilskud i henhold til: Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2008 om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV tilskudsbekendtgørelse). Institutionens ledelse og virke er fastsat i de af Undervisningsministeriet godkendte vedtægter, jf. bilag 1. Det overordnede formål er ifølge vedtægternes 3 at udbyde gymnasiale uddannelser. 5

7 Organisation Fjerritslev Gymnasium er beliggende Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev. Institutionen har ikke aktiviteter fordelt på andre adresser. Fjerritslev Gymnasiums organisation Bestyrelse: Institutionen er organiseret med bestyrelsen som øverste ledende organ. Bestyrelsen består i henhold til institutionens vedtægter 4, af 10 medlemmer. Rektor: Bestyrelsen har ansat en rektor på gymnasiet og har bemyndiget ham til at forestå den daglige drift af institutionen. Rektors arbejdsopgaver er nærmere beskrevet i regnskabsinstruksens kapitel Vicerektor / sekretariat: Under rektor er ansat en vicerektor, der i samarbejde med rektor er ansvarlig for institutionens drift. I samarbejde med rektor og vicerektor forestår en regnskabsmedarbejder og en elev- /personaleadministrations medarbejder, der begge er ansat i sekretariatet, udførelsen af de administrative, regnskabsmæssige og lønmæssige opgaver der vedrører institutionen. Rektor fordeler opgaverne mellem medarbejderne. Udvalg / afdelinger / ansvarsfunktioner m.v.: På institutionen eksisterer en række selvstændige enheder, der i organisationen er placeret under sekretariatet, hvilke omfatter økonomiudvalg (stabsfunktion) og bibliotekarfunktion. Under sekretariatet kan efter rektors beslutning nedsættes udvalg (stabsfunktioner) Udvalg / afdelinger / ansvarsfunktioner m.v.: På institutionen eksisterer en række selvstændige enheder, der i organisationen er placeret under sekretariatet, hvilke omfatter fagansvarlige, IT ansvarlig, elevadministrations ansvarlig, pedelfunktion samt bibliotekarfunktion. Under sekretariatet kan efter rektors beslutning nedsættes udvalg (stabsfunktioner). Oversigt over Fjerritslev Gymnasiums samlede organisationsstruktur fremgår af regnskabsinstruksens bilag 2, hvoraf der tillige følger beskrivelse af opgavefordelingen i organisationen. Undtaget af beskrivelsen er bestyrelsens, rektors, vicerektor og sekretariatets opgaver der omtales i regnskabsinstruksens kapitel 1.1. Driftsfællesskaber Institutionen er ansvarlig for en række regnskabs- og lønopgaver som varetages af institutionen selv, af vicerektor og de ansatte i sekretariatet. Dog varetages en del af lønadministrationen dels af driftscenter, Silkeborg Løn, dels Lønsamarbejde Nordjylland, hjemmehørende Hasseris Gymnsium. Fordeling af opgaver vedrørende administration af lønninger mellem institution og driftscenter beskrives nærmere i regnskabsinstruksens kapitel 2.4 6

8 Der anvendes Navision Stat til institutionens økonomistyring, betalinger afvikles gennem Danske Bank Business Online og Silkeborg Løn. Lønsamarbejde Nordjylland forestår beregning og anvisning af løn til institutionens ansatte. Indkøbsaftale og fælles markedsføring samt ITdriftsfællesskab vedrørende ovenstående anvendelser er beskrevet nærmere i regnskabs-instruksens kapitel 3. En oversigt over de indgåede aftaler / samarbejdsaftaler om varetagelse af administrative opgaver fremgår af regnskabsinstruksens bilag 3. Gymnasiet varetager ikke regnskabs- eller lønopgaver som værtsinstitution for andre, men indgår som partner i Lønsamarbejde Nordjylland. 7

9 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold Bestyrelsen Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges i overensstemmelse med institutionens vedtægter, jf. bilag 1. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinier for den samlede regnskabsvirksomhed samt godkender budget og årsrapport. Bestyrelsen er overfor undervisningsministeren ansvarlig for institutionens forvaltning af regnskabsopgaver, herunder statslige tilskud Rektor Bestyrelsen har fastlagt de nærmere retningslinier for rektors virksomhed. Bestyrelsen har bemyndiget rektor til at udøve beføjelser, der organisatorisk er tillagt bestyrelsen på følgende områder: Udarbejdelse af udkast til budgetter og årsrapporter for institutionen. Ansættelses og afskedigelse af institutionens sekretariatspersonale, lærer og øvrige ledelse. Udpegning af fagansvarlige. Institutionens administrative og regnskabsmæssige ansvar varetages af rektor. Rektor er blandt andet ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i institutionen. Herudover er rektor ansvarlig for: At institutionens virksomhed udføres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier. At uddannelserne og serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler. At fastlægge time- og fagfordelingen for det kommende skoleår, samt godkende løbende justeringer og nye opgaver. At godkende udbetaling af overarbejde, afholdte udgifter til administration, samt efteruddannelse. At godkende betalinger via Danske Bank Business online samt betalinger via netbank fra konto i Sparekassen Himmerland. Rektor udøver sine funktioner under hensyntagen til lovgivningen og øvrige retningslinjer. I rektors fravær varetages hans funktioner af vicerektor. I det omfang der er tale om rektors sygedage, fridage og ferie afventer opgaverne rektors tilstedeværelse, hvorfor vicerektor kun varetager rektors opgaver, hvis rektor er fraværende i en længere periode eller hvis der opstår et akut behov vedrørende varetagelsen af opgaverne under hans fravær. 8

10 1.1.3 Vicerektor / Sekretariat Efter rektors anvisning varetager vicerektor personaleadministrative opgaver. Fordeling af regnskabsopgaverne imellem sekretariatets to medarbejdere følger nedenfor: Økonomi medarbejder (bogholder) Modtager elektroniske regninger, udskriver disse og sørger for godkendelse fra den medarbejder i organisationen der har bestilt varen. Godkendelse foretages for kontrol af korrekt leveret mængde samt korrekt faktureret pris. Konterer fakturaer efter godkendelse, bekræfter korrekt kontonummer, opretter betaling fra pengeinstitutkonti, registrerer bilaget i Navision Stat. Udarbejder fakturaer for institutionen i forbindelse med udlejning af lokaler, fakturering af udlæg, fakturering af kopiudgifter m.v. Kontrollerer indbetalinger og sørger for rentetilskrivning og rykning af forfaldne debitorer. Foretager afstemning af likvide konti (minimum en gang månedligt). Indberetter oplysninger om overarbejde, timer, kørsel, fraværstimer (sygdom/orlov) til Silkeborg Data. Udarbejder og opdaterer ansættelseskontrakter for samtlige institutionens ansatte. Kontrollerer læreres fremmøde ved disses tilmeldinger til efteruddannelseskurser. Assisterer ved udarbejdelse af årsrapport, budget og økonomirapporter for institutionen. Bogfører, betaler regninger og udarbejder årsrapport for Fjerritslev Gymnasiums Venner. Foretager registrering af nye elever på gymnasiet, samt assisterer ved elevadministration i øvrigt. Elev- og personaleadministrations medarbejder/vicerektor Kontrollerer og godkender kasserapporter i Navision Stat forinden bogføring foretages af økonomi medarbejder. (Regnskabsfrigivelse) Foretager registrering af elevers fravær, fagvalg, karakterer. Udarbejder eksamensbeviser. Assisterer elever på gymnasiet med udbetalinger fra su-styrelsen, tilskud til offentlig transport m.v. Foretager ekspeditioner (lærere, elever, eksterne besøg m.v.) i sekretariatet. Med hensyn til IT-funktionens ansvarsområde og organisering henvises til regnskabsinstruksens kapitel 3, regnskabsinstruksens bilag 2 samt til institutionens sikkerhedsinstruks. Fjerritslev Gymnasium har ikke stedfortrædende medarbejdere for de ansatte i sekretariatet, ved disses fravær overgår ansvaret til vicerektor. Der arbejdes i samarbejde med lønfællesskabet på etablering af vikarierings aftaler med andre institutioner eller med IT-leverandør som kan anvendes ved længerevarende sygdom, barsel eller andet. Institutionens årsrapport revideres af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor. 9

11 Institutionens årsrapport revideres ligeledes af Rigsrevisionen. Institutionen er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) og indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR.nr Institutionen er herudover registreret ved følgende numre: Bogføringskredsnummer: Institutionsnummer: Løngruppenummer: 1S SKB-konto / NEM-konto: Bankkontonumre DB Tilskudskonto: DB Kreditorbetaling: DB Fejlkonto: DB Lønudbetaling: DB Sumkonto Sparekassen Himmerland Kassekonto: (visa-dankort) Bygge konto Rektor er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsinstruks. 1.2 Generelt om opgaver Som selvejende institution udføres tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed. Fjerritslev Gymnasiums tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter undervisning jf. bekendtgørelse nr. 741 af 30. juni 2008 om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen). Institutionens indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning af lokaler samt opkrævning af kopiafgifter. I øvrigt kan oplyses: at, institutionen ikke foretager regnskabsmæssig registrering for andre institutioner. at, institutionen har henlagt regnskabsmæssige opgaver vedrørende udbetaling af lønninger til eksternt driftscenter, jf. regnskabsinstruksens bilag 3. at, institutionen er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) og selvstændig indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven. 1.3 Regnskabsmæssige principper Institutionens regnskabsmæssige formål, principper og forpligtelser afspejles dels af, at institutionen som en selvstændig juridisk enhed har egne behov for regnskabsoplysninger, og dels af generelle regnskabsmæssige forpligtelser i forhold til Undervisningsministeriet. 10

12 Institutionen er som udgangspunkt underlagt de statslige regnskabsregler, hvilket blandt andet omfatter: Lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen m.v. Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Finansministeriets budgetvejledning Brugervejledninger m.v. (Silkeborg Data) Relevante dele af Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) fra Økonomistyrelsen Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2008 om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Undervisningsministeriets øvrige regler om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse, tilskudsadministration, edb-anvendelse m.v. for de omfattende institutioner. 1.4 Edb-anvendelse Institutionens edb-anvendelse er beskrevet i regnskabsinstruksens kapitel 3 og vil blive mere detaljeret beskrevet i diverse systembeskrivelser, brugervejledninger, forretningsgange, sikkerhedsinstrukser m.v. Institutionen anvender Navision Stat opsat til selveje som lokalt økonomisystem. Institutionen anvender Lectio som studieadministrativt system. Institutionen anvender Silkeborg Data som lønsystem til registrering og Lønsamarbejdet Nordjylland til beregning af løn, ansættelseskontrakter mv til institutionens ansatte. Institutionen anvender Danske Bank Business online og Netbank Sparekassen Himmerland til frigivelse og afvikling af betalinger til institutionens kreditorer, herunder også lønkreditorer. Der anvendes ikke øvrige edb-systemer som direkte eller indirekte genererer data til de i institutionen anvendte regnskabssystemer Kort beskrivelse af Navision Stat Navision Stat er en videreudvikling af standardøkonomisystemet Navision Finansials til brug i den statslige økonomistyring. Navision Stat er en windows-baseret standardapplikation med grafisk brugergrænseflade, som rummer følgende moduler: Finans, Salg, Marketing, Køb, Lager, Ressourcer, Sager, Anlæg og Personale. Tilpasningen af systemet til den statslige økonomistyring har bl.a. omfattet: Udviklingen af en multidimensionel kontoplan Maskinel funktionsadskillelse mellem kasserer- og bogholderregistreringsopgaver 11

13 Udvikling af modulet Personale til at omfatte relevante personaledata fra SLS-systemet Udvikling af replikeringsfunktion der muliggør, at koncerntabeller samt løntransaktioner og personaledata replikeres (kopieres) til institutionens system. For en mere udførlig beskrivelse af Navision Stat og dets samspil med øvrige systemer henvises til Økonomistyrelsens dokument af 1. oktober 2008 Generel beskrivelse af Navision Stat, herunder systemdokumentation, samspil til andre systemer samt ansvars- og kompetencefordeling mellem Økonomistyrelsen og den enkelte institution Institutionens anvendelse af arts- og formålskontoplan Institutionen anvender Statens Kontoplan som artskontoplan og Undervisningsministeriets Formålskontoplan som formålskontoplan. Arts- og formålskontoplan udmeldes til institutionerne via Økonomistyrelsens Data Udvekslings Punkt (ØDUP), som er et system til kommunikation mellem Økonomistyrelsen og institutioner. Statens Kontoplan samt konteringsvejledning findes på Økonomistyrelsens hjemmeside: 12

14 2. Institutionens regnskabsopgaver Fjerritslev Gymnasiums overordnede regnskabsopgaver omfatter: Registrering af institutionens udgifter og indtægter Kontrol og afstemning af registreringer Regnskabsmæssig forvaltning af aktiver og passiver Udarbejdelse af årsregnskaber I det følgende foretages en mere detaljeret gennemgang af de forskellige typer af regnskabsopgaver, der varetages af institutionen. 2.1 Forvaltning af udgifter Forvaltningen af udgifter omfatter dels disponering af udgifter, dvs. indgåelse af forpligtelser m.v., der medfører eller kan medføre udgifter for organisationen, dels godkendelse af udgiftsbilag. Kreditorstamdata opbevares i Navision Stats kreditortabeller. Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats kreditortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat Disponering Disponering med bindende virkning for institutionen kan alene foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. I regnskabsinstruksens bilag 4 indgår en oversigt over, hvilke medarbejdere der kan disponere med bindende virkning for institutionen samt eventuelle beløbsmæssige begrænsninger. Af disponeringsområdet skal fremhæves: Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger rektor. Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige ledelse samt fastansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere foretages af rektor. Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og de respektive overenskomstområder. Rektor er ansvarlig for at kontrollere, at de omfattede bilagsoplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation. Rektor kan træffe beslutning om ydelse af varige vederlag og særlige ydelser efter gældende regler. Rektor kontrollerer og afstemmer disse udgiftsbilag med foreliggende beslutninger om afholdelse af sådanne udgifter. Rektor eller vicerektor, kan disponere i forbindelse med iværksættelse af overarbejde/merarbejde og tjenesterejser. Vicerektor kontrollerer og afstemmer bilag vedrørende over-/merarbejde på grundlag af attesterede underbilag, såsom timeregistreringer, ferielister, sygedagslister eller andre kontrolnoteringer 13

15 Indgåelse af aftaler om køb af varer, materiel, tjenesteydelser og værdipapirer, der medfører eller kan medføre udgifter for institutionen foretages af rektor eller af de medarbejdere jf. bilag 4 som rektor har bemyndiget hertil. Aftalerne indgås i overensstemmelse med institutionens vedtægter og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove. De disponerings berettigede medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes materielle og økonomiske indhold. Rektor eller de medarbejdere, som rektor jf. bilag 4 har bemyndiget hertil kan afholde udgifter til repræsentation og møder inden for deres egne områder. Bilagene skal være påført oplysning om anledning og deltagere. Tilsagn om tjenesterejser kan gives af rektor eller af vicerektor. Bogholderen afstemmer bilag med oplysninger om udbetalte rejseforskud, afrejse- og ankomsttider, afholdte udgifter ifølge dokumentation samt oplysninger til brug ved fastsættelse af dagpengesats og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for afregningen. Endvidere påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere. Alle bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning fra rektor som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og betaling. Rektor kan træffe beslutning om indgåelse af kontrakter, herunder rammekontrakter med leverandører om indkøb. Aftaler fra før 1. januar vedrørende større reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt bygge- og anlægsarbejder er besluttet og gennemført af UBST. Mindre arbejde af ovennævnte karakter (vedrørende reparations- og ved ligeholdelsesarbejder) kan iværksættes af rektor Godkendelse af udgiftsbilag. De disponeringsberettigede eller vicerektor kontrollerer og godkender, at bilaget indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for en korrekt registrering. Omfattende såvel materielle som økonomiske forhold Godkendelse af eksterne bilag Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser m.v. dokumenteres i form af regninger, fakturaer osv. fra leverandørerne. Regninger fremsendes elektronisk til institutionen, udskrives og godkendes manuelt. Forretningsgangen er følgende: 14

16 Fakturaer modtages hos institutionens bogholder, der sikrer at leverandører er E-handelsklar inden faktura videreformidles til sagsbehandling og godkendelse af den medarbejder på institutionen der har bestilt varen / vicerektor. Fakturaen godkendes af den medarbejder der har bestilt varen og af bogholder, der ligeledes påfører relevant kontostreng. Herefter bogføres og betales fakturaen. Ved godkendelsen af fakturaernes materielle og økonomiske indhold føres kontrol med: At de i bilagene nævnte leverancer / tjenesteydelser er leveret. At leverancer / tjenesteydelser svarer til de afgivne bestillinger, for så vidt angår mængde, kvalitet, pris og leveringsfrister. At det fremgår af bilaget, såfremt der undtagelsesvist er anvendt en kopi som bilag. At bilaget er efterregnet og konteret. De kontrollerede bilag forsynes herefter med en dateret godkendelsespåtegning af hertil bemyndigede personer som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Efter godkendelse af fakturaens indhold jf. ovenstående, foretager bogholder kontering i overensstemmelse med den af Undervisningsministeriet fastlagte kontoplan med tilhørende vejledninger. Endvidere tager bogholder ligeledes stilling til, hvornår en betaling senest skal finde sted Godkendelse af interne bilag Enkelte udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag, opgørelser, beregninger m.v., (herunder beregning af kopiafgift der opgøres på baggrund af kopimaskinernes tælleværker). Interne bilag skal underskrives og dateres af rektor og den medarbejder, der har udfærdiget bilaget. Alle interne bilag forsynes med dateret godkendelsespåtegning jf. ovenstående, som bekræftelse på, at de kan videregives til bogføring og betaling. Udgiftsbilag vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af rektor. Såfremt rektor skal have refunderet egne udgifter, attesteres disse af bestyrelsesformanden og efterregnes af bogholder forinden udbetaling Anvisning af udgiftsbilag generelt Forinden bogholder foretager oprettelse af betalinger via institutionens netbank konti, skal bogholder sikre sig, at udgiften er fyldestgørende dokumenteret i henhold til regnskabsinstruksens 15

17 pkt Endvidere foretager bogholder efterregning og kontering af bilagene i overensstemmelse med den af Undervisningsministeriet fastlagte kontoplan med tilhørende vejledninger. Endelig anvisning af udgifter til betaling foretages af rektor ved godkendelse af de af bogholderen oprettede betalinger. Således foretages alle anvisninger af både bogholder, der opretter og forhåndsgodkender betalingerne, og af rektor der endeligt godkender betalingerne. Ved anvisning af udgifter må der normalt ikke foretages rettelser i beløb eller andre betydende oplysninger i udbetalingsmaterialet. Eventuelle rettelser skal attesteres af bogholderen med angivelse af begrundelse for ændringen. Ved oprettelse af betalinger og anvisning skal bogholderen sikre sig, at det tydeligt fremgår, hvem udbetalingen er til, hvad der skal udbetales og hvornår udbetalingen skal ske. Den regnskabsmæssige registrering af udgifterne omtales senere i instruksen Øvrige forhold Registreringen foretages i øvrigt under hensyntagen til følgende regler: Udgifter og indtægter hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser til eller fra institutionen registreres, når levering har fundet sted. I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, sker registrering, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Inden afsluttende regnskabsaflæggelse foretages periodisering/registrering af udgifter og indtægter vedrørende gammelt kalenderår, såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse til eller fra institutionen har fundet sted, eller anden fordring eller tilgodehavende er opstået inden kalenderårets udløb. Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod institutionen ikke kan opgøres endeligt inden afsluttende regnskabsaflæggelse, foretages registreringen på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende kalenderår på grundlag af et skøn, hvorefter korrektion af beløbet foretages i det kalenderår, hvor kravet kan opgøres endeligt. Kontante udlæg der er foretaget af institutionens medarbejdere, refunderes i forbindelse med den månedlige lønudbetaling. Udgifterne (udlæggene) registreres i forbindelse med registreringen af den samlede lønudbetaling. 16

18 2.1.7 Værdiregulering Institutionen foretager værdiregulering af aktiver i henhold til Undervisningsministeriets regler i bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v Feriepengeforpligtelser og over-/merarbejde Skyldige feriepenge og skyldigt over-/merarbejde betragtes som kortfristede gældsforpligtelser. Institutionen opgør og bogfører skyldige feriepenge ved årets afslutning og opgør og bogfører skyldigt over-/merarbejde hvert halve år. I opgørelserne indgår såvel optjening som afvikling af henholdsvis feriepenge og over-/merarbejde. Skyldige feriepenge Skyldige feriepenge omfatter feriepenge til månedslønnede med ret til løn under ferie, der er optjent men som endnu ikke er afholdt. Optjente feriepenge for fratrådte medarbejdere indgår ikke i forpligtelsen da disse er indbetalt til Feriegiro ved medarbejderens fratræden. Opgørelsen af feriepengeforpligtelsen omfatter almindelige feriedage, herunder løn under ferie, den særlige feriegodtgørelse samt eventuelle særlige feriedage. Indregning af skyldige feriepenge omfatter ferie, der er optjent i kalenderåret samt ferie optjent i tidligere kalenderår, men som endnu ikke er afholdt. Ved udbetaling af feriepenge eller afholdelse af ferie med løn reduceres posten af skyldige feriepenge tilsvarende. Skyldige feriepenge opgøres og værdiansættes på baggrund af udtræk fra Silkeborg Data. Skyldigt over-/merarbejde Skyldigt over-/merarbejde omfatter såvel beløb, der skal udbetales, som beløb, der skal afspadseres. Ved udbetaling eller afspadsering reduceres posten af skyldigt over-/merarbejde tilsvarende. Skyldigt over-/merarbejde opgøres for institutionens læreransatte på baggrund af oplysninger i Lectio. De øvrige medarbejderes over-/merarbejde opgøres manuelt. Ansvarsfordeling og procedure Den pædagogiske ledelse har ansvaret for den løbende registrering af over-/medarbejde på institutionen. Rektor har ligeledes ansvaret for den årlige opgørelse af henholdsvis skyldige feriepenge og den halvårlige opgørelse af skyldig betaling og afspadsering af over-/merarbejde, og har ansvaret for den endelige afstemning ultimo året mellem de bogførte forpligtelser og de registrerede optjente og afviklede feriepenge og over-/merarbejde. Regulering af og afvikling af feriepenge og over-/merarbejde bogføres i Navision Stat. 17

19 2.2 Forvaltning af indtægter Institutionens forvaltning af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning, godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning. Debitorstamdata opbevares i Navision Stats debitortabeller. Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats debitortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat Disponering Indtægtsdisponeringen sker i overensstemmelse med de beløbsmæssige forudsætninger i budgettet, hvorunder tilskud er givet. Ved disponering forstås indgåelse af aftaler m.v. der medfører eller kan medføre indtægter for institutionen. En fortegnelse over hvilke medarbejdere, der er bemyndiget til at varetage opgaverne vedrørende forvaltning af indtægter disponering, opkrævninger/regningsudskrivning, godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning fremgår af regnskabsinstruksens bilag Fakturering og godkendelse af indtægtsbilag Enhver indtægt dokumenteres ved et indtægtsbilag enten i form af en faktura udarbejdet på institutionen, i form af et manuelt indbetalingsbilag eller i form af en indtægtsanvisning (tilskudsbreve) til institutionen. Før bilagene kan videregives til regnskabsmæssig registrering, kontrolleres det økonomiske og materielle indhold af bilagene. Det kontrolleres, at grundlaget for indtægten er korrekt samt at bilaget er korrekt. Selve kontrolfunktionen omfatter endvidere en kontrol med, at alle tilgodehavender faktureres. Nedenfor beskrives nærmere om fakturering af institutionens forskellige indtægtsarter. Indtægtsanvisning vedrørende statstilskud Ved udbetaling af statstilskud til institutionen modtages et tilskudsbrev. Tilskudsbreve forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning fra rektor, som bekræftelse på, at indtægtsbilaget kan videregives til regnskabsmæssig registrering. I forbindelse med den regnskabsmæssige registrering foretages efterregning og kontering af indtægtsbilaget. Fakturering af kopiafgifter Ved skoleårets start faktureres samtlige nye elever på skolen et beløb for anvendelse af skolens kopimaskiner. Beløbet fastsættes i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 20. december 2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Fakturaer (bilag) vedrørende kopiafgifter kontrolleres ikke mht. materielt og økonomisk indhold ud over hvad der foretages i forbindelse med faktureringen. Der foretages en kontrol af at alle nye elever på skolen er faktureret for kopiafgiften. 18

20 Fakturering af leje Ved udlejning af institutionens lokaler, faktureres lejer et beløb i henhold til den indgåede aftale mellem parterne. Sekretariatet udarbejder ved hver enkelt udlejning af institutionens lokaler en kontrakt med lejer, hvilke bl.a. indeholder oplysninger om prisen for lejemålet. Fakturaer (bilag) vedrørende leje kontrolleres ikke mht. materielt og økonomisk indhold ud over hvad der foretages i forbindelse med faktureringen. Der foretages kontrol til sekretariatets kalender mht. at alle udlån af lokaler er faktureret Udarbejdelse af regninger Fremskaffelse af grundlaget for udskrivning af regninger samt regningsudskrivningen påhviler bogholderen, dokumentation forefindes på institutionen som beskrevet i regnskabsinstruksens pkt Alle faktureringer udføres som hovedregel ved anvendelse af Navision Stat, der i forbindelse med faktureringen danner posteringsgrundlag for den regnskabsmæssige registrering Godkendelse af indtægtsbilag Alle indtægter skal kunne dokumenteres ved bilag. Institutionens egentlige godkendelsesprocedure omfatter alene rektors godkendelse af institutionens tilskudsbreve. Fakturaer udstedt af institutionen er ikke omfattet af rektors godkendelse. Endvidere foretager bogholder kontrol af at konteringen er i overensstemmelse med gældende kontoplaner Debitorforvaltning Ved varetagelse af institutionens debitorforvaltning foretages henholdsvis registrering af tilgodehavender samt registrering af den efterfølgende indbetaling fra debitor. Det tilstræbes, at debitortilgodehavender dokumenteres så tidligt som muligt og at debitorindbetalinger registreres hurtigst muligt efter modtagelse af indbetaling. Institutionens vigtigste indtægtsarter er følgende: Tilskud fra staten i henhold til bekendtgørelse nr af 23. oktober 2008 om tilskudsbetaling m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Indtægter fra fakturering af kopiafgifter Udlejning af lokaler Renteindtægter Der foretages ingen overordnet beløbsmæssig fordeling af institutionens indtægter på ovenstående indtægtsarter. Udbetalt statstilskud udgør den væsentligste del af institutionens indtægter, indtægter fra udlejning af lokaler, kopiafgifter samt indtægter fra renter forventes maksimalt at udgøre kr. årligt. 19

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 samt ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Dagsorden. OBS: Mødet afholdes på Christie s Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, Sdr. Hostrup

Dagsorden. OBS: Mødet afholdes på Christie s Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, Sdr. Hostrup Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 10. december 2012 kl. 16.00 OBS: Mødet afholdes på Christie s Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, Sdr. Hostrup Mødet afsluttes

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2016 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2016 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2016 VUC LYNGBY 0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig registrering

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Januar 2007 D7 J. nr. 2006-5648-5 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Rigsrevisionen Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1.

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1. Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Oktober 2013-10-31. Forord Med overgangen til betjening hos Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) koncentreres institutionernes regnskabsopgaver

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere