REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College"

Transkript

1 REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold Generelt om opgaver VIAs it-anvendelse 7 2. VIAs regnskabsopgaver Forvaltning af udgifter Forvaltning af indtægter Regnskabsmæssig registrering Betalingsforretninger og likvide beholdninger Kontrol med værdipost Aflæggelse af årsrapport Opbevaring af regnskabsmateriale Forvaltning af varebeholdninger Værdipapirforvaltning Udlånsforvaltning Forvaltning af andre væsentlige aktiver Legatforvaltning Forvaltning af andres aktiver eller forpligtelser Anlægsaktiver Passiver Andre regnskabsopgaver It-behandling i forbindelse med regnskabsføring Anvendelse af it-systemer Organisering af it-behandling Forretningsgange og sikkerhedsmæssige forhold for it-anvendelse Samspil med statens centrale systemer Dokumentationsmateriale It-driftscenterløsninger 37 Bilag (links er i selve regnskabsinstruksen): 1: Oversigt over forretningsgange og vejledninger 2: VIAs organisation 3: Vedtægt for VIA 4: VIAs uddannelser 5: Koncernøkonomiafdelingens struktur 6: Forretningsgang for bemyndigelse og attestationer (II.10.B.8) 0 2 Koncernøkonomi januar

3 Forord Denne regnskabsinstruks er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen med videre samt Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af 15. januar Instruksen indeholder en beskrivelse af Professionshøjskolen VIA University College (efterfølgende benævnt VIA) formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af VIAs medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Som supplement til regnskabsinstruksen udarbejder VIA en række forretningsgange og vejledninger, jævnfør bilag 1 ( Instruksen, forretningsgangene og vejledningerne er tilgængelig på VIAs intranet, og de ledere og medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med VIAs økonomiopgaver, er informeret om deres indhold. Instruksen er indsendt til Undervisningsministeriet samt Rigsrevisionen efter gældende regler. Instruksen er gyldig fra den 12. januar Den 12. januar 2010 Johannes Flensted-Jensen Bestyrelsesformand Harald Mikkelsen Rektor 0 2 Koncernøkonomi januar

4 Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af regnskabsinstruks Til Bestyrelsen for VIA University College, Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen Vi har udført review af regnskabsinstruksen af 12. januar 2010 for VIA University College samt de til denne regnskabsinstruks hørende bilag. Professionshøjskolens ledelse har ansvaret for, at regnskabsinstruksen med bilag er udarbejdet i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. samt Økonomistyrelsens vejledning af 15. januar 2008 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Det er endvidere ledelsens ansvar, at de i regnskabsinstruksen beskrevne forretningsgange er betryggende. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabsinstruksen og bilagene er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse og vejledning. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for professionshøjskolens ledelse, Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores review med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at regnskabsinstruksen og bilagene ikke indeholder væsentlige afvigelser i forhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om Statens regnskabsvæsen mv. samt Økonomistyrelsens vejledning af 15. januar 2008 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til professionshøjskolens ledelse og medarbejdere samt sammenholdelse af instruksen og bilagene med bekendtgørelsens og vejledningens krav. Vores review omfatter ikke en undersøgelse af, hvorvidt regnskabsinstruksen og bilagene er implementeret og efterlevet. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om regnskabsinstruksen. Konklusion Ved vores review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at regnskabsinstruksen og bilagene ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. samt Økonomistyrelsens vejledning af 15. januar 2008 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Århus, den 12. januar 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor 0 2 Koncernøkonomi januar

5 Formål Professionshøjskolen VIA er en selvejende institution, der er godkendt af Undervisningsministeriet 10. august 2007 i henhold til: Lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser VIA modtager tilskud i henhold til: Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2008 om tilskud med videre til professionshøjskoler m.v. Bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser med videre Lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007 om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. VIAs ledelse og virke er fastsat i den af Undervisningsministeriet godkendte vedtægt, jævnfør bilag 3 ( VIA har til formål at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor. VIA udfører desuden udviklingsarbejde og varetager videncenterfunktioner samt indgår i samarbejde med relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som VIAs uddannelser retter sig mod. VIA varetager endvidere opgaven som center for undervisningsmidler. Organisation VIAs hovedkontor er beliggende Skejbyvej 1, 8240 Risskov. VIA udbyder uddannelser på flere adresser i Region Midtjylland, jævnfør bilag 4 ( Bilag 2 ( viser en oversigt over VIAs samlede organisationsstruktur. 0 2 Koncernøkonomi januar

6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold VIAs øverste myndighed er bestyrelsen, der vælges i overensstemmelse med VIAs vedtægt, jævnfør bilag 3 ( Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den samlede regnskabsvirksomhed samt godkender budget og årsregnskab. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for VIAs forvaltning af regnskabsopgaver, herunder statslige tilskud. VIAs pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar varetages af rektor. Rektor er blandt andet ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i VIA. Herudover er rektor ansvarlig for: At VIAs virksomhed udføres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer At uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med gældende regler At udvide samarbejdet med andre undervisningsinstitutioner, herunder professionshøjskoler, universiteter med videre At fortsætte professionaliseringen af VIAs ledelse, samt kompetenceudvikle personalet som helhed Rektor udøver sine funktioner under hensyntagen til lovgivning og øvrige retningslinjer. I rektors fravær varetages rektors funktioner af prorektor. Under rektors ansvar varetager økonomiafdelingen VIAs personaleadministrative opgaver samt de økonomiske opgaver. Fordelingen af økonomiopgaver er beskrevet i bilag 5 ( der beskriver økonomiafdelingens struktur: Koncernøkonomichefen tilrettelægger og leder arbejdet i økonomiafdelingen og har det samlede overordnede ansvar for regnskabsaflæggelse og økonomistyring samt VIAs personaleadministrative opgaver Økonomilederne tilrettelægger og leder det daglige arbejde med regnskabsaflæggelse og økonomistyring for de organisatoriske enheder. Økonomilederen for bogholderifunktionen tilrettelægger og leder arbejdet i bogholderiet og har endvidere ansvaret for tilskudsadministrationen. Lønøkonomilederen tilrettelægger og leder arbejdet i lønbogholderiet Lønindrapportørerne har ansvaret for lønregistreringer med videre Lønkontrollanterne har ansvaret for godkendelse af løn med videre VIAs årsrapport revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. VIAs årsrapport revideres ligeledes af Rigsrevisionen. 0 2 Koncernøkonomi januar

7 VIA er indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR nr til indbetaling af kildeskat for VIAs ansatte samt refusion vedr. beskæftigelsesordninger. VIA er endvidere registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) under CVR nr VIA har herudover følgende registreringsnumre: Institutionsnummer til registrering i Danmarks Statistik: SLS-gruppenummer til registrering af løndata i SLS-systemet: 826 Bankkonto i Danske Bank for modtagelse af tilskud: Koncernøkonomichefen er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsinstruks. 1.2 Generelt om opgaver Som selvejende institution udføres tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed. De tilskudsfinansierede aktiviteter består af ordinær uddannelse indenfor MVU, KVU, EUD, AMU og det gymnasiale område. Åben uddannelse består af udbud af efteruddannelseskurser inden for VIAs uddannelsesområde. VIA varetager endvidere regionens CFU-aktivitet. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende: Kurser Konferencer Konsulentvirksomhed Diverse salg og udlejning VIA varetager administrationen af en række legater fra de oprindelige uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med administrationen af disse legater varetager VIA bogholderimæssige opgaver samt administration af legaternes likvide beholdninger. VIA varetager desuden administrative opgaver for et særligt udskilt IT-servicefællesskab samt et antal selvejende kantiner, der er tilknyttet VIAs forskellige enheder. 1.3 Regnskabsmæssige principper VIAs regnskabsmæssige formål, principper og forpligtelser afspejles dels af, at VIA som en selvstændig juridisk enhed har egne behov for regnskabsoplysninger, og dels af generelle regnskabsmæssige forpligtelser i forhold til Undervisningsministeriet. VIA er som udgangspunkt underlagt de statslige regnskabsregler, hvilket blandt andet omfatter: Lov nr. 131 om statens regnskabsvæsen med videre af 28. marts 1984 Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen med videre Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. for uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde 0 2 Koncernøkonomi januar

8 Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2008 om tilskud m.v. til professionshøjskoler med videre (PH-tilskudsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelse med videre Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af 15. januar 2008 Finansministeriets budgetvejledning Brugervejledning for lønmyndigheder om StatensLønSystem (SLS) Relevante dele af Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) fra Moderniseringsstyrelsen Undervisningsministeriets øvrige regler og vejledninger om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse, tilskudsadministration, it-anvendelse med videre for de omfattede institutioner. 1.4 VIAs it-anvendelse VIA anvender Navision Stat som lokalt økonomisystem, IndFak som elektronisk indkøbs- og fakturaflowsystem samt SIS, Easy A, GAS og STADS som studieadministrative systemer. Endvidere anvendes SLS som lønsystem til registrering og beregning af løn til VIAs ansatte og Danske Bank Business Online til afvikling af betalinger til VIAs kreditorer, herunder også lønkreditorer. Endelig anvendes Microsoft Office, herunder regneark. VIAs lokale økonomisystem er ikke tilsluttet statens centrale systemer. Økonomisystemet Navision Stat er integreret med SLS, hvilket rent praktisk betyder, at VIA modtager en fil med løndata, der kan importeres i Navision Stat. Aftalen er lavet på baggrund af SLS implementeringsaftale. VIAs økonomisystem Navision Stat er ligeledes integreret med det studieadministrative system SIS. Integrationen imellem Navision Stat og SIS er direkte, således sker der automatisk udveksling af data mellem de to systemer. VIAs it-anvendelse vil være nærmere beskrevet i afsnit 3 og mere detaljeret beskrevet i diverse systembeskrivelser, brugervejledninger, forretningsgange med videre. 2. VIAs regnskabsopgaver VIAs overordnede regnskabsopgaver omfatter: Registrering af VIAs udgifter og indtægter Kontrol og afstemning af registreringer Regnskabsmæssig forvaltning af aktiver og passiver Udarbejdelse af kvartals- og årsrapporter, herunder budgetopfølgning Momsopgørelse og indberetning overfor UVM og SKAT. I det følgende foretages en mere detaljeret gennemgang af de forskellige typer af regnskabsopgaver, der varetages af VIA. 0 2 Koncernøkonomi januar

9 2.1 Forvaltning af udgifter Forvaltningen af udgifter omfatter dels disponering, dels attestation og godkendelse af udgiftsbilag. For så vidt angår forvaltningen af udgifter til vare og tjenesteydelser, vil der frem til den fulde implementering af IndFak blive modtaget såvel elektronisk som manuelt fremsendte fakturaer i VIA. VIAs forvaltning af udgifter er tilrettelagt herefter. Der henvises til forretningsgangene for indkøbsstyring og fakturaflow (Index II.10.) samt kreditorer (Index II.20.) under bilag 1 ( VIAs generelle disponeringsgrænser (IndFak) samt generel bemyndigelse til disponering for budgetansvarlige er bilagt forretningsgangen for indkøbsstyring og fakturaflow (Index II.10.). Den regnskabsmæssige registrering og proceduren ved betalingen af udgifterne omtales efterfølgende i afsnit 2.3 og Disponering Disponering med bindende virkning for VIA kan alene foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. I bilag 6 (Forretningsgang Indkøbsstyring og fakturaflow, II.10) ( orside%2forganisationen%2foekonomi%2fomos%2fadministrative%20forretningsgange%2fii%2e10%2eindk%c3%b8bsstyring%20o g%20fakturaflow&folderctid=&view=%7b6b7af2c2%2de606%2d43b9%2d8f78%2d05ae9b36537d%7d) indgår intern instruks (forretningsgang) for bemyndigelse og attestation samt skabelon for registrering af, hvilke medarbejdere der kan disponere med bindende virkning for VIA. Original fortegnelse over attestationsberettigede beror hos økonomilederen for bogholderifunktionen. Af disponeringsområder skal fremhæves: Bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA ansætter og afskediger rektor. Ansættelse og afskedigelse af VIAs ledelse samt fastansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere foretages af rektor eller af den medarbejder, som rektor har bemyndiget hertil. Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og de respektive overenskomstområder. Koncernøkonomichefen er ansvarlig for at kontrollere, at de omfattede bilags oplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om ydelse af varige vederlag og særlige ydelser efter gældende regler. Koncernøkonomichefen kontrollerer og afstemmer bilagene med foreliggende beslutninger om afholdelse af sådanne udgifter. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan disponere i forbindelse med iværksættelse af overarbejde/merarbejde og tjenesterejser. Lønbogholderne kontrollerer og afstemmer bilagene på grundlag af attesterede underbilag, såsom timeregistreringer, ferielister, sygedagslister aftale om pålagt merarbejde eller andre kontrolnoteringer. 0 2 Koncernøkonomi januar

10 Indgåelse af aftaler om køb af varer, materiel, tjenesteydelser og værdipapirer, der medfører eller kan medføre udgifter for VIA, foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. Aftalerne indgås i overensstemmelse med VIAs vedtægt og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove. De disponeringsberettigede medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes materielle og økonomiske indhold. Køb og salg af bygninger og arealer skal godkendes af bestyrelsen. Større bygningsanskaffelser på mere end 25 mio.kr. samt salg af alle bygninger for i stedet for at leje sig ind i andre bygninger forudsætter en godkendelse fra Undervisningsministeriet. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om indgåelse af kontrakter, herunder rammekontrakter med leverandører om indkøb. Længerevarende lejemål på mere end ti år forudsætter en godkendelse af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen kan, efter indstilling fra rektor, træffe beslutning om indgåelse af lejemål på op til ti år. Rektor eller en bemyndiget medarbejder kan træffe beslutning om indgåelse af mindre og/eller kortvarige lejemål uden inddragelse af bestyrelsen. Eventuelle beslutninger om lejemål indgås i overensstemmelse med VIAs vedtægt og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove. Aftaler om større reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt bygge- og anlægsarbejder skal godkendes af rektor eller af professionshøjskoledirektøren. Mindre arbejder af ovennævnte karakter kan iværksættes af en dertil bemyndiget medarbejder. Der sikres overensstemmelse til vedtaget vedligeholdelsesplan for VIAs ejendomme. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan afholde udgifter til repræsentation og møder. Bilagene skal være påført oplysning om anledning og deltagere. Tilsagn om tjenesterejser kan gives af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. Den pågældende løn- og personalemedarbejder afstemmer bilag med oplysninger om udbetalte rejseforskud, afrejse- og ankomsttider, afholdte udgifter ifølge dokumentation samt oplysninger til brug ved fastsættelse af dagpengesats og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for afregningen. Endvidere påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere, samt at afregning finder sted inden for de fastsatte frister. Alle bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og betaling Indkøb VIAs indkøb foretages i henhold til VIAs indkøbspolitik. Indkøbspolitikken fastlægger rammer og regler for VIAs samlede indkøbsvirksomhed og omfatter alle VIAs afdelinger. Indkøbspolitikken gennemgås én gang årligt og revideres efter behov. VIAs indkøbsafdeling er underlagt koncernøkonomiafdelingen med reference til koncernøkonomichefen. Indkøbsafdelingen indgår fælles indkøbsaftaler, der er bindende for alle VIAs organisatoriske enheder. Der anvendes et indkøbsstyringssystem til blandt andet ordreafgivelse og behandling af kreditorfakturaer. Indkøbsafdelingen udarbejder vejledninger og forretningsgange for anvendelse af indkøbsstyringssystemet. Samarbejdet mellem indkøbsafdelingen og øvrige enheder om indkøbsopgaver er fastlagt ved klare arbejds- og ansvarsfordelinger. Indkøbsafdelingen understøtter samarbejdet ved for eksempel nedsættelse af indkøbsteams, samt gennem information om leverandøraftaler og om realiseret fremgang på indkøbsområdet. 0 2 Koncernøkonomi januar

11 Indkøbsafdelingen opdaterer løbende VIAs intranet med informationer om blandt andet leverandørregister og indgåede aftaler. VIA har indgået godt 60 indkøbsaftaler, heraf 11 statsaftaler. VIA er endnu ikke pålagt krav om indrapportering af indkøb til Finansministeriet Godkendelse af udgiftsbilag De disponeringsberettigede eller disses stedfortrædere efterregner, kontrollerer og godkender, at bilaget indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for en korrekt registrering, omfattende såvel materielle som økonomiske forhold. Kassebilag efterregnes af kassereren. SLS-bilag efterregnes af lønindrapportørerne. Udgifter vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. Rektor kan ikke godkende egne bilag. Prorektor eller en anden niveau 1-leder godkender rektors bilag. Godkendelse af eksterne bilag Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser med videre dokumenteres i form af fakturaer med videre (bilag) fra leverandørerne. Ved godkendelsen af bilagenes materielle og økonomiske indhold føres kontrol med: At de i bilagene nævnte leverancer/tjenesteydelser vedrører VIAs aktivitet. At de i bilagene nævnte leverancer/tjenesteydelser er leveret. At leverancer/tjenesteydelser svarer til de afgivne bestillinger for så vidt angår mængde, kvalitet, pris og leveringsfrister. At det fremgår af bilaget, såfremt der undtagelsesvist er anvendt en kopi som bilag. At bilaget er efterregnet og konteret. De kontrollerede bilag forsynes herefter med en dateret godkendelsespåtegning af hertil bemyndigede personer som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Ved registrering/godkendelse tages stilling til, om konteringen er foretaget i overensstemmelse med den af Undervisningsministeriet fastlagte kontoplan med tilhørende vejledninger herunder VIAs interne konteringsinstrukser. Ved registreringen tages stilling til, hvornår betaling senest skal finde sted. Kan der opnås kontantrabat, skal denne så vidt muligt udnyttes. Eventuelle kontantrabatter, der ikke er aftalt ved kontraktindgåelse, benyttes i det omfang, dette findes fordelagtigt. I forbindelse med registrering af fysiske bilag i økonomisystemet kontrollerer kreditorbogholderen endvidere, at godkendelsespåtegning er foretaget af en dertil bemyndiget medarbejder. Godkendelse af interne bilag En række udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag. Bilagene underskrives og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene. 0 2 Koncernøkonomi januar

12 Alle bilag forsynes med dateret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Udgiftsbilag vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af en hertil bemyndiget leder. Godkendelse af øvrige bilag foretages af de dispositionsberettigede medarbejdere eller deres stedfortræder. Rektors egne bilag forudsættes ligeledes godkendt af en dertil bemyndiget leder. Øvrige forhold Registrering foretages i øvrigt under hensyntagen til følgende regler: Udgifter og indtægter hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser til eller fra VIA registreres, når levering har fundet sted. I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, sker registrering, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Ved regnskabsaflæggelse foretages periodisering/registrering af væsentlige udgifter og indtægter vedrørende anden periode (over kr.), såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse til eller fra institutionen har fundet sted, eller anden fordring eller tilgodehavende er opstået inden periodens udløb. Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod VIA ikke kan opgøres endeligt inden afsluttende regnskabsaflæggelse, foretages registreringen på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende kalenderår på grundlag af et skøn, hvorefter korrektion af beløbet foretages i det kalenderår, hvor kravet kan opgøres endeligt. Sådanne eventuelle krav forelægges Koncernøkonomichefen. Ud- og indbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgifts- eller indtægtskonto, registreres på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted. Afklaring af disse poster skal ske løbende ved aflæggelse af kvartalsrapport (for 4. kvartal ved årsrapport). 2.2 Forvaltning af indtægter Forvaltning af indtægter omfatter disponering, fakturering og godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning Disponering Indtægtsdisponeringen sker i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder tilskud er givet. Disponeringen omfatter indgåelse af aftaler med videre, der medfører eller kan medføre indtægter for VIA Fakturering og godkendelse af indtægtsbilag Enhver indtægt dokumenteres ved et indtægtsbilag, enten i form af en faktura udarbejdet af VIA eller i form af en indtægtsanvisning til VIA. Ansvaret for udskrivning af fakturaer er hos de enkelte budgetansvarlige. Debitorbogholder udarbejder faktura ud fra kladde udarbejdet af de respektive organisatoriske enheder. 0 2 Koncernøkonomi januar

13 Før bilagene kan videregives til regnskabsmæssig registrering, kontrolleres det økonomiske og materielle indhold af bilagene. Det kontrolleres, at grundlaget for indtægten er korrekt, og at de fastlagte arbejdsgange og procedurer er fulgt, samt at bilaget er korrekt. Selve kontrolfunktionen omfatter endvidere en kontrol med, at alle tilgodehavender faktureres. Kontrollen foretages i de respektive organisatoriske enheder. Der henvises i øvrigt til forretningsgangene for de enkelte indtægtsområder. De kontrollerede bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og opkrævning. Kontrol og efterregning med bilagene varetages af en anden medarbejder end dén, som forestår faktureringen. VIAs vigtigste indtægter I det følgende redegøres for VIAs vigtigste indtægter samt for hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for institutionens indtægtsforvaltning, herunder hvilke medarbejdere der er bemyndiget til at disponere på VIAs vegne. Disponering, det vil sige indgåelse af aftaler, der medfører eller kan medføre indtægter for VIA, foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. De vigtigste indtægter for VIA er: Tilskud fra staten i henhold til tilskudsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med STÅ/årselev indberetningerne. Deltagerbetaling åben uddannelse. Indtægtsdækket virksomhed m.v. Renteindtægter. Tilskudsfinansierede aktiviteter. Til indtægtsområderne anføres følgende supplerende bemærkninger: Ad: Tilskud Godkendelse og kontrol af modtagne tilskud, herunder kontrol med tilskudsopgørelsernes/indtægtsbilagenes materielle og økonomiske indhold samt efterregning og kontering heraf, varetages af en hertil bemyndiget medarbejder. Der henvises til VIAs forretningsgange for statstilskud for yderligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling. Med hensyn til delegering af fuldmagt til underskrift af STÅ-indberetninger henvises til; ( ng%20af%20fuldmagt%20vedr%20stå%20og%20moms.pdf). Ad: Deltagerbetaling - åben uddannelse Fakturering og bogføring af deltagerbetaling sker via de studieadministrative systemer i Navision Stat. Opgaven varetages af en bemyndiget medarbejder. Fakturering af deltagerbetaling skal som hovedregel ske mindst en måned før afholdelse af undervisningen. 0 2 Koncernøkonomi januar

14 Der henvises til VIAs forretningsgang for åben uddannelse (Index I.5.) for yderligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling. Ad: Indtægtsdækket virksomhed med videre Opkrævning af betaling for indtægtsdækket virksomhed varetages af en bemyndiget medarbejder. Salg af kopier sker dels ved salg af kopikort, dels elektronisk via studiekort. I tilfælde af kopikort foretages der afstemning af indkøbte kort og kort videregivet til kassen til videresalg. Kontrol med og opkrævning af betaling for kopikort varetages af en bemyndiget medarbejder i studieadministrationen. Salg af kopier via studiekort indtægtsføres ved betaling. Ved udlejning af lokaler udfærdiges underskrevet lejeaftale med angivelse af: Udlejer, lejer, periode og pris. Der pålægges moms, hvis bygningen af VIA er anmeldt som frivillig momsregistreret. Fakturering og betalingsopfølgning varetages af en debitorbogholder. Der henvises til VIAs forretningsgang for indtægtsdækket virksomhed (Index I.10.) for yderligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling. Ad: Renteindtægter Godkendelse og kontering af institutionens renteindtægter varetages af en kasserer. Ad: Tilskudsfinansierede aktiviteter Tilskudsfinansierede aktiviteter kan gennemføres mod dækning alene af direkte omkostninger, samt med formålsbestemt medfinansiering. Eventuelt modtagne tilskud vedrørende internationalisering (ERASMUS) varetages af den ansvarlige for internationalisering. Der henvises til VIAs forretningsgang for projekter med tilskud (Index I.15) for yderligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling. Retningslinjer for fastsættelse af takster og priser VIAs takster og priser for indtægtsdækket virksomhed med videre er som udgangspunkt fastsat i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets budgetvejledning. Der henvises til VIAs forretningsgang for indtægtsdækket virksomhed (Index I.10.) for så vidt angår ansvars- og kompetencefordelingen vedrørende prisfastsættelse og forkalkulation. Deltagerbetalingen ved åben uddannelse fastsættes i overensstemmelse med reglerne i lovbekendtgørelse nr. 952 af 02. oktober 2009 om åben uddannelse. Der henvises til VIAs forretningsgang for åben uddannelse (Index I.5.) for så vidt angår ansvarsog kompetencefordelingen vedrørende fastsættelse af deltagerbetalingen. Fastsættelse af takster og priser, der ikke er fastsat ud fra love og bestemmelser, foretages på et niveau, der skal dække de faktiske udgifter samt dækningsbidrag. 0 2 Koncernøkonomi januar

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Januar 2007 D7 J. nr. 2006-5648-5 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Rigsrevisionen Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 samt ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere