REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College"

Transkript

1 REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold Generelt om opgaver VIAs it-anvendelse 7 2. VIAs regnskabsopgaver Forvaltning af udgifter Forvaltning af indtægter Regnskabsmæssig registrering Betalingsforretninger og likvide beholdninger Kontrol med værdipost Aflæggelse af årsrapport Opbevaring af regnskabsmateriale Forvaltning af varebeholdninger Værdipapirforvaltning Udlånsforvaltning Forvaltning af andre væsentlige aktiver Legatforvaltning Forvaltning af andres aktiver eller forpligtelser Anlægsaktiver Passiver Andre regnskabsopgaver It-behandling i forbindelse med regnskabsføring Anvendelse af it-systemer Organisering af it-behandling Forretningsgange og sikkerhedsmæssige forhold for it-anvendelse Samspil med statens centrale systemer Dokumentationsmateriale It-driftscenterløsninger 37 Bilag (links er i selve regnskabsinstruksen): 1: Oversigt over forretningsgange og vejledninger 2: VIAs organisation 3: Vedtægt for VIA 4: VIAs uddannelser 5: Koncernøkonomiafdelingens struktur 6: Forretningsgang for bemyndigelse og attestationer (II.10.B.8) 0 2 Koncernøkonomi januar

3 Forord Denne regnskabsinstruks er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen med videre samt Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af 15. januar Instruksen indeholder en beskrivelse af Professionshøjskolen VIA University College (efterfølgende benævnt VIA) formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af VIAs medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Som supplement til regnskabsinstruksen udarbejder VIA en række forretningsgange og vejledninger, jævnfør bilag 1 (https://intranet.viauc.dk/forside/organisationen/oekonomi/omos/sider/administrativeforretningsgange.aspx). Instruksen, forretningsgangene og vejledningerne er tilgængelig på VIAs intranet, og de ledere og medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med VIAs økonomiopgaver, er informeret om deres indhold. Instruksen er indsendt til Undervisningsministeriet samt Rigsrevisionen efter gældende regler. Instruksen er gyldig fra den 12. januar Den 12. januar 2010 Johannes Flensted-Jensen Bestyrelsesformand Harald Mikkelsen Rektor 0 2 Koncernøkonomi januar

4 Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af regnskabsinstruks Til Bestyrelsen for VIA University College, Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen Vi har udført review af regnskabsinstruksen af 12. januar 2010 for VIA University College samt de til denne regnskabsinstruks hørende bilag. Professionshøjskolens ledelse har ansvaret for, at regnskabsinstruksen med bilag er udarbejdet i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. samt Økonomistyrelsens vejledning af 15. januar 2008 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Det er endvidere ledelsens ansvar, at de i regnskabsinstruksen beskrevne forretningsgange er betryggende. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabsinstruksen og bilagene er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse og vejledning. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for professionshøjskolens ledelse, Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores review med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at regnskabsinstruksen og bilagene ikke indeholder væsentlige afvigelser i forhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om Statens regnskabsvæsen mv. samt Økonomistyrelsens vejledning af 15. januar 2008 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til professionshøjskolens ledelse og medarbejdere samt sammenholdelse af instruksen og bilagene med bekendtgørelsens og vejledningens krav. Vores review omfatter ikke en undersøgelse af, hvorvidt regnskabsinstruksen og bilagene er implementeret og efterlevet. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om regnskabsinstruksen. Konklusion Ved vores review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at regnskabsinstruksen og bilagene ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. samt Økonomistyrelsens vejledning af 15. januar 2008 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Århus, den 12. januar 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor 0 2 Koncernøkonomi januar

5 Formål Professionshøjskolen VIA er en selvejende institution, der er godkendt af Undervisningsministeriet 10. august 2007 i henhold til: Lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser VIA modtager tilskud i henhold til: Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2008 om tilskud med videre til professionshøjskoler m.v. Bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser med videre Lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007 om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. VIAs ledelse og virke er fastsat i den af Undervisningsministeriet godkendte vedtægt, jævnfør bilag 3 (http://www.viauc.dk/images/documents/om-via/organisationen/ledelse/vedtaegt-for-via.pdf). VIA har til formål at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor. VIA udfører desuden udviklingsarbejde og varetager videncenterfunktioner samt indgår i samarbejde med relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som VIAs uddannelser retter sig mod. VIA varetager endvidere opgaven som center for undervisningsmidler. Organisation VIAs hovedkontor er beliggende Skejbyvej 1, 8240 Risskov. VIA udbyder uddannelser på flere adresser i Region Midtjylland, jævnfør bilag 4 (http://www.viauc.dk/uddannelser-og-kurser/sider/fagliggruppering.aspx). Bilag 2 (http://www.viauc.dk/images/documents/om-via/organisationen/organisationsdiagram-via.pdf) viser en oversigt over VIAs samlede organisationsstruktur. 0 2 Koncernøkonomi januar

6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold VIAs øverste myndighed er bestyrelsen, der vælges i overensstemmelse med VIAs vedtægt, jævnfør bilag 3 (http://www.viauc.dk/images/documents/om-via/organisationen/ledelse/vedtaegt-for-via.pdf). Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den samlede regnskabsvirksomhed samt godkender budget og årsregnskab. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for VIAs forvaltning af regnskabsopgaver, herunder statslige tilskud. VIAs pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar varetages af rektor. Rektor er blandt andet ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i VIA. Herudover er rektor ansvarlig for: At VIAs virksomhed udføres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer At uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med gældende regler At udvide samarbejdet med andre undervisningsinstitutioner, herunder professionshøjskoler, universiteter med videre At fortsætte professionaliseringen af VIAs ledelse, samt kompetenceudvikle personalet som helhed Rektor udøver sine funktioner under hensyntagen til lovgivning og øvrige retningslinjer. I rektors fravær varetages rektors funktioner af prorektor. Under rektors ansvar varetager økonomiafdelingen VIAs personaleadministrative opgaver samt de økonomiske opgaver. Fordelingen af økonomiopgaver er beskrevet i bilag 5 (https://intranet.viauc.dk/forside/organisationen/oekonomi/omos/sider/find_din_kontaktperson.aspx), der beskriver økonomiafdelingens struktur: Koncernøkonomichefen tilrettelægger og leder arbejdet i økonomiafdelingen og har det samlede overordnede ansvar for regnskabsaflæggelse og økonomistyring samt VIAs personaleadministrative opgaver Økonomilederne tilrettelægger og leder det daglige arbejde med regnskabsaflæggelse og økonomistyring for de organisatoriske enheder. Økonomilederen for bogholderifunktionen tilrettelægger og leder arbejdet i bogholderiet og har endvidere ansvaret for tilskudsadministrationen. Lønøkonomilederen tilrettelægger og leder arbejdet i lønbogholderiet Lønindrapportørerne har ansvaret for lønregistreringer med videre Lønkontrollanterne har ansvaret for godkendelse af løn med videre VIAs årsrapport revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. VIAs årsrapport revideres ligeledes af Rigsrevisionen. 0 2 Koncernøkonomi januar

7 VIA er indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR nr til indbetaling af kildeskat for VIAs ansatte samt refusion vedr. beskæftigelsesordninger. VIA er endvidere registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) under CVR nr VIA har herudover følgende registreringsnumre: Institutionsnummer til registrering i Danmarks Statistik: SLS-gruppenummer til registrering af løndata i SLS-systemet: 826 Bankkonto i Danske Bank for modtagelse af tilskud: Koncernøkonomichefen er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsinstruks. 1.2 Generelt om opgaver Som selvejende institution udføres tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed. De tilskudsfinansierede aktiviteter består af ordinær uddannelse indenfor MVU, KVU, EUD, AMU og det gymnasiale område. Åben uddannelse består af udbud af efteruddannelseskurser inden for VIAs uddannelsesområde. VIA varetager endvidere regionens CFU-aktivitet. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende: Kurser Konferencer Konsulentvirksomhed Diverse salg og udlejning VIA varetager administrationen af en række legater fra de oprindelige uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med administrationen af disse legater varetager VIA bogholderimæssige opgaver samt administration af legaternes likvide beholdninger. VIA varetager desuden administrative opgaver for et særligt udskilt IT-servicefællesskab samt et antal selvejende kantiner, der er tilknyttet VIAs forskellige enheder. 1.3 Regnskabsmæssige principper VIAs regnskabsmæssige formål, principper og forpligtelser afspejles dels af, at VIA som en selvstændig juridisk enhed har egne behov for regnskabsoplysninger, og dels af generelle regnskabsmæssige forpligtelser i forhold til Undervisningsministeriet. VIA er som udgangspunkt underlagt de statslige regnskabsregler, hvilket blandt andet omfatter: Lov nr. 131 om statens regnskabsvæsen med videre af 28. marts 1984 Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen med videre Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. for uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde 0 2 Koncernøkonomi januar

8 Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2008 om tilskud m.v. til professionshøjskoler med videre (PH-tilskudsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelse med videre Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af 15. januar 2008 Finansministeriets budgetvejledning Brugervejledning for lønmyndigheder om StatensLønSystem (SLS) Relevante dele af Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) fra Moderniseringsstyrelsen Undervisningsministeriets øvrige regler og vejledninger om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse, tilskudsadministration, it-anvendelse med videre for de omfattede institutioner. 1.4 VIAs it-anvendelse VIA anvender Navision Stat som lokalt økonomisystem, IndFak som elektronisk indkøbs- og fakturaflowsystem samt SIS, Easy A, GAS og STADS som studieadministrative systemer. Endvidere anvendes SLS som lønsystem til registrering og beregning af løn til VIAs ansatte og Danske Bank Business Online til afvikling af betalinger til VIAs kreditorer, herunder også lønkreditorer. Endelig anvendes Microsoft Office, herunder regneark. VIAs lokale økonomisystem er ikke tilsluttet statens centrale systemer. Økonomisystemet Navision Stat er integreret med SLS, hvilket rent praktisk betyder, at VIA modtager en fil med løndata, der kan importeres i Navision Stat. Aftalen er lavet på baggrund af SLS implementeringsaftale. VIAs økonomisystem Navision Stat er ligeledes integreret med det studieadministrative system SIS. Integrationen imellem Navision Stat og SIS er direkte, således sker der automatisk udveksling af data mellem de to systemer. VIAs it-anvendelse vil være nærmere beskrevet i afsnit 3 og mere detaljeret beskrevet i diverse systembeskrivelser, brugervejledninger, forretningsgange med videre. 2. VIAs regnskabsopgaver VIAs overordnede regnskabsopgaver omfatter: Registrering af VIAs udgifter og indtægter Kontrol og afstemning af registreringer Regnskabsmæssig forvaltning af aktiver og passiver Udarbejdelse af kvartals- og årsrapporter, herunder budgetopfølgning Momsopgørelse og indberetning overfor UVM og SKAT. I det følgende foretages en mere detaljeret gennemgang af de forskellige typer af regnskabsopgaver, der varetages af VIA. 0 2 Koncernøkonomi januar

9 2.1 Forvaltning af udgifter Forvaltningen af udgifter omfatter dels disponering, dels attestation og godkendelse af udgiftsbilag. For så vidt angår forvaltningen af udgifter til vare og tjenesteydelser, vil der frem til den fulde implementering af IndFak blive modtaget såvel elektronisk som manuelt fremsendte fakturaer i VIA. VIAs forvaltning af udgifter er tilrettelagt herefter. Der henvises til forretningsgangene for indkøbsstyring og fakturaflow (Index II.10.) samt kreditorer (Index II.20.) under bilag 1 (https://intranet.viauc.dk/forside/organisationen/oekonomi/omos/sider/administrativeforretningsgange.aspx). VIAs generelle disponeringsgrænser (IndFak) samt generel bemyndigelse til disponering for budgetansvarlige er bilagt forretningsgangen for indkøbsstyring og fakturaflow (Index II.10.). Den regnskabsmæssige registrering og proceduren ved betalingen af udgifterne omtales efterfølgende i afsnit 2.3 og Disponering Disponering med bindende virkning for VIA kan alene foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. I bilag 6 (Forretningsgang Indkøbsstyring og fakturaflow, II.10) (https://intranet.viauc.dk/forside/organisationen/oekonomi/omos/sider/administrativeforretningsgange.aspx?rootfolder=%2ff orside%2forganisationen%2foekonomi%2fomos%2fadministrative%20forretningsgange%2fii%2e10%2eindk%c3%b8bsstyring%20o g%20fakturaflow&folderctid=&view=%7b6b7af2c2%2de606%2d43b9%2d8f78%2d05ae9b36537d%7d) indgår intern instruks (forretningsgang) for bemyndigelse og attestation samt skabelon for registrering af, hvilke medarbejdere der kan disponere med bindende virkning for VIA. Original fortegnelse over attestationsberettigede beror hos økonomilederen for bogholderifunktionen. Af disponeringsområder skal fremhæves: Bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA ansætter og afskediger rektor. Ansættelse og afskedigelse af VIAs ledelse samt fastansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere foretages af rektor eller af den medarbejder, som rektor har bemyndiget hertil. Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og de respektive overenskomstområder. Koncernøkonomichefen er ansvarlig for at kontrollere, at de omfattede bilags oplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om ydelse af varige vederlag og særlige ydelser efter gældende regler. Koncernøkonomichefen kontrollerer og afstemmer bilagene med foreliggende beslutninger om afholdelse af sådanne udgifter. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan disponere i forbindelse med iværksættelse af overarbejde/merarbejde og tjenesterejser. Lønbogholderne kontrollerer og afstemmer bilagene på grundlag af attesterede underbilag, såsom timeregistreringer, ferielister, sygedagslister aftale om pålagt merarbejde eller andre kontrolnoteringer. 0 2 Koncernøkonomi januar

10 Indgåelse af aftaler om køb af varer, materiel, tjenesteydelser og værdipapirer, der medfører eller kan medføre udgifter for VIA, foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. Aftalerne indgås i overensstemmelse med VIAs vedtægt og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove. De disponeringsberettigede medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes materielle og økonomiske indhold. Køb og salg af bygninger og arealer skal godkendes af bestyrelsen. Større bygningsanskaffelser på mere end 25 mio.kr. samt salg af alle bygninger for i stedet for at leje sig ind i andre bygninger forudsætter en godkendelse fra Undervisningsministeriet. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan træffe beslutning om indgåelse af kontrakter, herunder rammekontrakter med leverandører om indkøb. Længerevarende lejemål på mere end ti år forudsætter en godkendelse af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen kan, efter indstilling fra rektor, træffe beslutning om indgåelse af lejemål på op til ti år. Rektor eller en bemyndiget medarbejder kan træffe beslutning om indgåelse af mindre og/eller kortvarige lejemål uden inddragelse af bestyrelsen. Eventuelle beslutninger om lejemål indgås i overensstemmelse med VIAs vedtægt og eventuelle bestemmelser i de respektive institutionslove. Aftaler om større reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt bygge- og anlægsarbejder skal godkendes af rektor eller af professionshøjskoledirektøren. Mindre arbejder af ovennævnte karakter kan iværksættes af en dertil bemyndiget medarbejder. Der sikres overensstemmelse til vedtaget vedligeholdelsesplan for VIAs ejendomme. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan afholde udgifter til repræsentation og møder. Bilagene skal være påført oplysning om anledning og deltagere. Tilsagn om tjenesterejser kan gives af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. Den pågældende løn- og personalemedarbejder afstemmer bilag med oplysninger om udbetalte rejseforskud, afrejse- og ankomsttider, afholdte udgifter ifølge dokumentation samt oplysninger til brug ved fastsættelse af dagpengesats og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for afregningen. Endvidere påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere, samt at afregning finder sted inden for de fastsatte frister. Alle bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og betaling Indkøb VIAs indkøb foretages i henhold til VIAs indkøbspolitik. Indkøbspolitikken fastlægger rammer og regler for VIAs samlede indkøbsvirksomhed og omfatter alle VIAs afdelinger. Indkøbspolitikken gennemgås én gang årligt og revideres efter behov. VIAs indkøbsafdeling er underlagt koncernøkonomiafdelingen med reference til koncernøkonomichefen. Indkøbsafdelingen indgår fælles indkøbsaftaler, der er bindende for alle VIAs organisatoriske enheder. Der anvendes et indkøbsstyringssystem til blandt andet ordreafgivelse og behandling af kreditorfakturaer. Indkøbsafdelingen udarbejder vejledninger og forretningsgange for anvendelse af indkøbsstyringssystemet. Samarbejdet mellem indkøbsafdelingen og øvrige enheder om indkøbsopgaver er fastlagt ved klare arbejds- og ansvarsfordelinger. Indkøbsafdelingen understøtter samarbejdet ved for eksempel nedsættelse af indkøbsteams, samt gennem information om leverandøraftaler og om realiseret fremgang på indkøbsområdet. 0 2 Koncernøkonomi januar

11 Indkøbsafdelingen opdaterer løbende VIAs intranet med informationer om blandt andet leverandørregister og indgåede aftaler. VIA har indgået godt 60 indkøbsaftaler, heraf 11 statsaftaler. VIA er endnu ikke pålagt krav om indrapportering af indkøb til Finansministeriet Godkendelse af udgiftsbilag De disponeringsberettigede eller disses stedfortrædere efterregner, kontrollerer og godkender, at bilaget indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for en korrekt registrering, omfattende såvel materielle som økonomiske forhold. Kassebilag efterregnes af kassereren. SLS-bilag efterregnes af lønindrapportørerne. Udgifter vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. Rektor kan ikke godkende egne bilag. Prorektor eller en anden niveau 1-leder godkender rektors bilag. Godkendelse af eksterne bilag Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser med videre dokumenteres i form af fakturaer med videre (bilag) fra leverandørerne. Ved godkendelsen af bilagenes materielle og økonomiske indhold føres kontrol med: At de i bilagene nævnte leverancer/tjenesteydelser vedrører VIAs aktivitet. At de i bilagene nævnte leverancer/tjenesteydelser er leveret. At leverancer/tjenesteydelser svarer til de afgivne bestillinger for så vidt angår mængde, kvalitet, pris og leveringsfrister. At det fremgår af bilaget, såfremt der undtagelsesvist er anvendt en kopi som bilag. At bilaget er efterregnet og konteret. De kontrollerede bilag forsynes herefter med en dateret godkendelsespåtegning af hertil bemyndigede personer som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Ved registrering/godkendelse tages stilling til, om konteringen er foretaget i overensstemmelse med den af Undervisningsministeriet fastlagte kontoplan med tilhørende vejledninger herunder VIAs interne konteringsinstrukser. Ved registreringen tages stilling til, hvornår betaling senest skal finde sted. Kan der opnås kontantrabat, skal denne så vidt muligt udnyttes. Eventuelle kontantrabatter, der ikke er aftalt ved kontraktindgåelse, benyttes i det omfang, dette findes fordelagtigt. I forbindelse med registrering af fysiske bilag i økonomisystemet kontrollerer kreditorbogholderen endvidere, at godkendelsespåtegning er foretaget af en dertil bemyndiget medarbejder. Godkendelse af interne bilag En række udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag. Bilagene underskrives og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene. 0 2 Koncernøkonomi januar

12 Alle bilag forsynes med dateret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling. Udgiftsbilag vedrørende ydelser til medarbejdere skal altid godkendes af en hertil bemyndiget leder. Godkendelse af øvrige bilag foretages af de dispositionsberettigede medarbejdere eller deres stedfortræder. Rektors egne bilag forudsættes ligeledes godkendt af en dertil bemyndiget leder. Øvrige forhold Registrering foretages i øvrigt under hensyntagen til følgende regler: Udgifter og indtægter hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser til eller fra VIA registreres, når levering har fundet sted. I tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke hidrører fra levering af varer og tjenesteydelser, sker registrering, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Ved regnskabsaflæggelse foretages periodisering/registrering af væsentlige udgifter og indtægter vedrørende anden periode (over kr.), såfremt levering af en vare eller tjenesteydelse til eller fra institutionen har fundet sted, eller anden fordring eller tilgodehavende er opstået inden periodens udløb. Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod VIA ikke kan opgøres endeligt inden afsluttende regnskabsaflæggelse, foretages registreringen på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende kalenderår på grundlag af et skøn, hvorefter korrektion af beløbet foretages i det kalenderår, hvor kravet kan opgøres endeligt. Sådanne eventuelle krav forelægges Koncernøkonomichefen. Ud- og indbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgifts- eller indtægtskonto, registreres på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted. Afklaring af disse poster skal ske løbende ved aflæggelse af kvartalsrapport (for 4. kvartal ved årsrapport). 2.2 Forvaltning af indtægter Forvaltning af indtægter omfatter disponering, fakturering og godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning Disponering Indtægtsdisponeringen sker i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder tilskud er givet. Disponeringen omfatter indgåelse af aftaler med videre, der medfører eller kan medføre indtægter for VIA Fakturering og godkendelse af indtægtsbilag Enhver indtægt dokumenteres ved et indtægtsbilag, enten i form af en faktura udarbejdet af VIA eller i form af en indtægtsanvisning til VIA. Ansvaret for udskrivning af fakturaer er hos de enkelte budgetansvarlige. Debitorbogholder udarbejder faktura ud fra kladde udarbejdet af de respektive organisatoriske enheder. 0 2 Koncernøkonomi januar

13 Før bilagene kan videregives til regnskabsmæssig registrering, kontrolleres det økonomiske og materielle indhold af bilagene. Det kontrolleres, at grundlaget for indtægten er korrekt, og at de fastlagte arbejdsgange og procedurer er fulgt, samt at bilaget er korrekt. Selve kontrolfunktionen omfatter endvidere en kontrol med, at alle tilgodehavender faktureres. Kontrollen foretages i de respektive organisatoriske enheder. Der henvises i øvrigt til forretningsgangene for de enkelte indtægtsområder. De kontrollerede bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og opkrævning. Kontrol og efterregning med bilagene varetages af en anden medarbejder end dén, som forestår faktureringen. VIAs vigtigste indtægter I det følgende redegøres for VIAs vigtigste indtægter samt for hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for institutionens indtægtsforvaltning, herunder hvilke medarbejdere der er bemyndiget til at disponere på VIAs vegne. Disponering, det vil sige indgåelse af aftaler, der medfører eller kan medføre indtægter for VIA, foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. De vigtigste indtægter for VIA er: Tilskud fra staten i henhold til tilskudsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med STÅ/årselev indberetningerne. Deltagerbetaling åben uddannelse. Indtægtsdækket virksomhed m.v. Renteindtægter. Tilskudsfinansierede aktiviteter. Til indtægtsområderne anføres følgende supplerende bemærkninger: Ad: Tilskud Godkendelse og kontrol af modtagne tilskud, herunder kontrol med tilskudsopgørelsernes/indtægtsbilagenes materielle og økonomiske indhold samt efterregning og kontering heraf, varetages af en hertil bemyndiget medarbejder. Der henvises til VIAs forretningsgange for statstilskud for yderligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling. Med hensyn til delegering af fuldmagt til underskrift af STÅ-indberetninger henvises til; (https://intranet.viauc.dk/forside/organisationen/oekonomi/omos/administrative%20forretningsgange/v.3.%20moms/delegeri ng%20af%20fuldmagt%20vedr%20stå%20og%20moms.pdf). Ad: Deltagerbetaling - åben uddannelse Fakturering og bogføring af deltagerbetaling sker via de studieadministrative systemer i Navision Stat. Opgaven varetages af en bemyndiget medarbejder. Fakturering af deltagerbetaling skal som hovedregel ske mindst en måned før afholdelse af undervisningen. 0 2 Koncernøkonomi januar

14 Der henvises til VIAs forretningsgang for åben uddannelse (Index I.5.) for yderligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling. Ad: Indtægtsdækket virksomhed med videre Opkrævning af betaling for indtægtsdækket virksomhed varetages af en bemyndiget medarbejder. Salg af kopier sker dels ved salg af kopikort, dels elektronisk via studiekort. I tilfælde af kopikort foretages der afstemning af indkøbte kort og kort videregivet til kassen til videresalg. Kontrol med og opkrævning af betaling for kopikort varetages af en bemyndiget medarbejder i studieadministrationen. Salg af kopier via studiekort indtægtsføres ved betaling. Ved udlejning af lokaler udfærdiges underskrevet lejeaftale med angivelse af: Udlejer, lejer, periode og pris. Der pålægges moms, hvis bygningen af VIA er anmeldt som frivillig momsregistreret. Fakturering og betalingsopfølgning varetages af en debitorbogholder. Der henvises til VIAs forretningsgang for indtægtsdækket virksomhed (Index I.10.) for yderligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling. Ad: Renteindtægter Godkendelse og kontering af institutionens renteindtægter varetages af en kasserer. Ad: Tilskudsfinansierede aktiviteter Tilskudsfinansierede aktiviteter kan gennemføres mod dækning alene af direkte omkostninger, samt med formålsbestemt medfinansiering. Eventuelt modtagne tilskud vedrørende internationalisering (ERASMUS) varetages af den ansvarlige for internationalisering. Der henvises til VIAs forretningsgang for projekter med tilskud (Index I.15) for yderligere beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling. Retningslinjer for fastsættelse af takster og priser VIAs takster og priser for indtægtsdækket virksomhed med videre er som udgangspunkt fastsat i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets budgetvejledning. Der henvises til VIAs forretningsgang for indtægtsdækket virksomhed (Index I.10.) for så vidt angår ansvars- og kompetencefordelingen vedrørende prisfastsættelse og forkalkulation. Deltagerbetalingen ved åben uddannelse fastsættes i overensstemmelse med reglerne i lovbekendtgørelse nr. 952 af 02. oktober 2009 om åben uddannelse. Der henvises til VIAs forretningsgang for åben uddannelse (Index I.5.) for så vidt angår ansvarsog kompetencefordelingen vedrørende fastsættelse af deltagerbetalingen. Fastsættelse af takster og priser, der ikke er fastsat ud fra love og bestemmelser, foretages på et niveau, der skal dække de faktiske udgifter samt dækningsbidrag. 0 2 Koncernøkonomi januar

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Revision af bogføringslovgivningen

Revision af bogføringslovgivningen Revision af bogføringslovgivningen Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 121b København K Betænkning nr. 1140 Industriministeriet, august 1988 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-7355-2 HA. 00-504-bet.

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere