Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser"

Transkript

1 Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010

2 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del af statens institutioner får derfor i dag varetaget deres løn, bogholderi- og regnskabsopgaver via ØSC. Med overgangen til betjening hos ØSC koncentreres institutionernes regnskabsopgaver i stadig større grad om aktivitets- og regnskabsopfølgning. Endvidere ændres karakteren af de kontrolopgaver, som institutionerne udfører, ligesom bilagsflowet i mange tilfælde ændres. Disse ændrede forhold skal afspejle sig i institutionernes regnskabsinstruks. Hvad er formålet med denne vejledning De overordnede regler for udarbejdelse af regnskabsinstrukser fremgår af i regnskabsbekendtgørelsen. Nærværende vejledning uddyber regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser med en mere konkret beskrivelse af, hvad en regnskabsinstruks skal indeholde. Vejledningen er koncentreret omkring de forhold, der skal beskrives i regnskabsinstruksen, mens selve det regnskabsmæssige regelsæt er beskrevet i ØAV en og i dokumenter på Økonomistyrelsens hjemmeside Vejledningen indeholder de relevante links til dette regelsæt. Set i forhold til den hidtidige vejledning er denne vejledning udbygget med en beskrivelse af forhold, som er relevante for institutioner, der betjenes af ØSC. Der er således i den nuværende udgave af vejledningen indarbejdet henvisninger til regelgrundlaget samt arbejdsgange for arbejdsdelingen mellem institutionen og ØSC. I vejledningen er de forhold, som specifikt vedrører institutioner, der betjenes af ØSC, skrevet i grønne kasser, som denne. Regnskabsinstruksen skal revideres ved tidspunktet for institutionens overgang til ØSC.

3 Indhold Forord 2 1 Indledning Institutionens opgaver og organisatoriske opdeling Institutionens regnskabsmæssige opgaver Institutionens it-anvendelse Institutionens budgetopgaver 7 2 Institutionens regnskabsopgaver Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Tilrettelæggelse af registrering Kontoplan Opbevaring af regnskabsmateriale Forvaltning af udgifter Disponering af udgifter Indkøb Godkendelse af bilag (kreditorforvaltning) Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter Forvaltning af indtægter Oversigt over indtægter og gebyrer Disponering af indtægter Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger Debitorforvaltning Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter Forvaltning af anlægsaktiver Værdifastsættelse Værdiregulering af aktiver Aktivering af nyanskaffelser Aktivering af udviklingsprojekter Forvaltning af omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Udlån Forvaltning af passiver Egenkapital og videreførelser Hensatte forpligtelser Kort- og langsigtet gæld Betalingsforretninger Forvaltning af likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Forvaltning af likviditetskonti udenfor likviditetsordningen 31

4 2.7.4 Kontantkasse Betalingskort Regnskabsaflæggelse Godkendelse af de månedlige regnskaber Godkendelse af de kvartalsvise regnskaber Godkendelse af det årlige regnskab Øvrige regnskabsopgaver Kontrol af værdipost Legatforvaltning Forvaltning af ikke statslige aktiver Værdipapirer 37 3 It-anvendelse Generelt om it-anvendelsen Specifikt om anvendelsen af de af Økonomistyrelsen 40 administrerede centrale økonomi-, løn- og betalingssystemer 3.3 Specifikt om anvendelsen af Navision Stat Specifikt om anvendelsen af andre lokale økonomisystemer m.m Specifikt om anvendelsen af it-driftscenterløsninger 42

5 1 Indledning Regnskabsinstruksen skal indledes med en kortfattet beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation. I den forbindelse skal redegøres for følgende forhold: institutionens opgaver og organisatoriske opdeling institutionens regnskabsmæssige opgaver, herunder personale- og lønadministration institutionens it-anvendelse 1.1 Institutionens opgaver og organisatoriske opdeling Der redegøres kort for de opgaver, som institutionen varetager. Endvidere redegøres for institutionens interne organisation med en præcisering af regnskabs-opgavernes fordeling på kontorer, sektioner og lignende. Oplysninger, der skal fremgå af instruksen, for institutioner, som overgår til ØSC at institutionen har indgået kundeaftale med Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC) oplysning om eventuelle midlertidige eller permanente fravigelser fra standard opgavesplittet, der er aftalt i tilknytning til kundeaftalen Oplysninger om arbejdsdelingen mellem institutionen og ØSC fremgår af det opgavesplit, der ligger til grund for kundeaftale med tilhørende handlingsplan mellem institutionen og ØSC: Link til opgavesplit: entret/opgavesplit Eventuelle permanente fravigelser fra det standard fastsatte opgavesplit fremgår af bilag 5 til kundeaftalen mellem institutionen og ØSC. Eventuelle midlertidige fravigelser fra standard opgavesplittet fremgår af handlingsplanen med tilhørende tidsplan. 5

6 Endelig redegøres for de bogføringskredse og delregnskaber, som henhører under institutionen. 1.2 Institutionens regnskabsmæssige opgaver Institutionens regnskabsmæssige opgaver beskrives i kapitel 2 i regnskabsinstruksen. I indledningen angives følgende overordnede oplysninger om institutionens regnskabsmæssige opgaver: om institutionen foretager regnskabsmæssig registrering for andre institutioner (i bekræftende fald gives en oversigt over disse institutioner) om institutionen råder over aktiver eller passiver, som ikke er statsmidler, men for hvis forvaltning og tilstedeværelse staten er ansvarlig om institutionen er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) og selvstændig indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven (i bekræftende fald oplyses SE-nummer) om institutionen låner eller udlåner personale om institutionen udfører indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter eller andre former for indtægtsfinansierede aktiviteter om institutionen opkræver afgifter eller gebyrer 1.3 Institutionens it-anvendelse Institutionens it-anvendelse beskrives i kapitel 3 i regnskabsinstruksen. I indledningen angives følgende overordnede oplysninger om institutionens it-anvendelse: Oplysning om hvilke af de af økonomistyrelsen leverede/administrerede økonomisystemer som anvendes i institutionen Oplysninger om hvorvidt institutionen benytter egne økonomisystemer, personaleadministrative systemer og tidsregistreringssystemer og i givet fald, hvorledes disse er tilsluttet de af Økonomistyrelsen leverede/administrerede systemer I den udstrækning institutionen har fået dispensation fra anvendelsen af de af Økonomistyrelsen administrerede/leverede systemer (jf. 11 stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen) angives dette i regnskabsinstruksen. 6

7 Ligeledes angives det, såfremt institutionen har indgået særlig aftale med Økonomistyrelsen om systemanvendelse (jf. 12 i regnskabsbekendtgørelsen). 1.4 Institutionens budgetopgaver I indledningen til regnskabsinstruksen kan der med fordel henvises til en beskrivelse af institutionens interne budgetprocedurer, såfremt denne indeholder konkrete bemyndigelser vedrørende bevillingsanvendelse og anden disponeringsret. 7

8 2 Institutionens regnskabsopgaver Gennemgangen af institutionens regnskabsopgaver skal indeholde en beskrivelse af hvorledes institutionen har organiseret udførelsen af sine regnskabsmæssige opgaver, herunder forvaltningen af løn og tilskud. Beskrivelsen af de enkelte opgaver skal omfatte følgende forhold: En indledende - kortfattet - beskrivelse af arbejdsopgaven Ansvars- og kompetencefordelingen vedrørende opgavens løsning med oplysninger om, hvorledes opgaven er forankret i organisationen I et bilag til instruksen oplyses, hvilke navngivne personer, der varetager de enkelte opgaver. Endvidere anføres medarbejdernes underskrifter og initialer. Ved fastsættelsen af ansvars- og kompetencefordelingen skal tilstræbes en fordeling af arbejdsopgaverne på institutionens medarbejdere, der sikrer en betryggende intern kontrol med de enkelte opgaver samt en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af forretningsgangene. I det følgende gennemgås de forskellige typer regnskabsopgaver, der skal omtales i regnskabsinstruksen. Såfremt institutionen varetager andre regnskabsopgaver end de omtalte, skal disse endvidere beskrives i instruksen. 2.1 Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Den regnskabsmæssige registrering omfatter registrering af bilag vedrørende bevillinger, udgifter, indtægter, aktiver og passiver, afgivne tilsagn og lønmæssige dispositioner. Den regnskabsmæssige registrering skal ske i overensstemmelse med kapitel 6 i regnskabsbekendtgørelsen. ØAV: Registreringskriterier. 8

9 Instruksen skal beskrive følgende opgaver i relation til regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale: Tilrettelæggelse af den regnskabsmæssige registrering Behandling af lønbilag Beskrivelse af intern kontoplan og konteringsretningslinjer Opbevaring af regnskabsmateriale De enkelte forhold er nærmere gennemgået nedenfor. For så vidt angår institutioner, der betjenes af ØSC, varetages registreringen af ØSC Tilrettelæggelse af registrering Den regnskabsmæssige registrering skal tilrettelægges således, at der etableres en personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen, jf. 24 i regnskabsbekendtgørelsen. Såfremt institutionen betjenes af ØSC, er det ØSCs opgave at sikre den personmæssige adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betaling. ØAV: Organisering og funktionsadskillelse. Af instruksen skal fremgå procedurer og ansvar i registreringen af bilag, herunder den organisatoriske forankring af registreringsfunktionen (evt. uddelegering til administrativt fællesskab). For institutioner, der betjenes af ØSC, angives hvem der er berettiget til at oversende udgifts- og indtægtsbilag m.v. til ØSC samt procedure for oversendelse af bilag ØSC. For nærmere regler herom, se notat fra Økonomistyrelsen Retningslinier vedr. kontrol af bemyndigelser efter overgangen til ØSC. --- ooo --- Når blanketten er indsendt, vil afsender modtage en krypteret mail med den udfyldte blanket vedhæftet i pdf-format. 9

10 I begyndelsen af 2010 indføres Økonomistyrelsens BRL system (Bruger og Rolleløsning), der sikrer en automatiseret kontrol af bemyndigede ved indsendelse af blanketter til ØSC. For vejledning om BRL (Bruger og Rolleløsning): Klik her Kontoplan Statens kontoplan er den fælles kontoplan, der anvendes af alle statslige institutioner. Statens kontoplan er opdelt på den firecifrede økonomiske artsopdeling (standardkonto+specifikation), der skal anvendes i forbindelse med institutionernes regnskabsføring. Hvor statens kontoplan danner rammen for den eksterne regnskabsaflæggelse (statsregnskabet), danner den interne kontoplan rammen for fremstilling af økonomiinformation til interne styringsformål. Den interne kontoplan kan i sin opstilling af artskontiene have en anderledes opbygning og dybere specifikation end statens kontoplan. ØAV: Kontoplan Overgangen til betjening hos ØSC giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i regnskabsinstruksen vedrørende dette punkt. Institutionen er ansvarlig for at meddele ØSC ændringsønsker til institutionens interne kontoplan. Opgavesplittets punkt beskriver procedure vedrørende vedligeholdelse af kontoplan Af regnskabsinstruksen skal fremgå, hvorledes den interne kontoplan er opbygget, samt hvorledes kontering og kontrol med kontering er organiseret. Det bør endvidere af regnskabsinstruksen fremgå, hvem der har mulighed for at foretage ændringer i den interne kontoplan Opbevaring af regnskabsmateriale Opbevaring af regnskabsmateriale skal ske i overensstemmelse med reglerne beskrevet i kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen. 10

11 ØAV: Opbevaring af regnskabsmateriale. ØSC opbevarer samtlige bilag, som de anvender i forbindelse med institutionens regnskabs-mæssige registrering i henhold til den indgåede kundeaftale. Institutionen arkiverer og opbevarer selv de grundbilag, der ligger til grund for de løn- og regnskabsmæssige registreringer i ØSC. Arkivering kan med fordel foretages ved elektronisk opbevaring af bilagene. For nærmere oplysning om opbevaring af bilagsmateriale: Se notat af 30. juni 2009 Retningslinier vedr. kontrol af bemyndigelser efter overgangen til ØSC. I tiden frem til Den Digitale Indberetningsløsning tages i brug (i forbindelse med overgang til Navision Stat 5.0/5.1) anbefales det, at institutionen selv nummererer det materiale (grundbilag), der opbevares i institutionen. Det nummer, som institutionen arkiverer under, påføres posteringsbilag inden indsendelse til ØSC, og ØSC taster nummeret som posteringstekst. Herved etableres et revisionsspor fra Navision posteringen og tilbage til de underliggende grundbilag, der opbevares i institutionen. Institutionen skal også sikre, at institutionens relevante grundbilag vedrørende lønninger kan genfremfindes i institutionen ud fra oplysninger indeholdt i de foretagne lønningsbogføringer. For nærmere vejledning om bilagsnummerering m.v. se Vejledning for indsendelse af regnskabsposteringsbilag til ØSC, herunder krav til dokumentation og arkivering af bilagsmateriale. Af instruksen skal fremgå, hvorledes opbevaringen af regnskabsmateriale er organiseret. Såfremt opbevaringen af regnskabsmateriale ikke følger de almindeligt gældende regler, begrundes og beskrives dette. 11

12 2.2 Forvaltning af udgifter Forvaltningen af udgifter omfatter dels disponering af udgifter, herunder løn, indkøb, godkendelse af udgiftsbilag, samt periodisering af udgifter. ØAV: Udgifter. Af regnskabsinstruksen skal fremgå, hvorledes udgiftsforvaltningen er tilrettelagt herunder: Disponering af udgifter, herunder løn Indkøb Godkendelse af bilag Periodisering af udgifter De enkelte punkter er nærmere gennemgået nedenfor Disponering af udgifter Disponeringen af udgifter skal ske i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder bevillingerne er givet, jf. de generelle disponeringsregler i Budgetvejledningen. For oplysninger om reglerne på området se: ØAV: Særligt om udgifter. Retningslinier for disponering af institutionens udgifter påvirkes ikke af overgangen til betjening hos ØSC. Disponering foretages af institutionen. Regnskabsinstruksen skal indeholde en redegørelse for institutionernes retningslinjer for disponering på forskellige områder. Af regnskabsinstruksen skal fremgå, hvem der har disponeringsret på de forskellige områder og dermed kan indgå aftaler, der medfører eller kan medføre udgifter for institutionen. Beløbs- og områdemæssige begrænsninger i retten til at disponere skal fremgå af instruksen 12

13 Som typiske disponeringsområder, der bør beskrives i regnskabsinstruksen, er: ansættelse og afskedigelse af personale aftaler om ydelse af faste tillæg, engangsvederlag og særlige ydelser iværksættelse af overarbejde/merarbejde og tjenesterejser indgåelse af lejemål aftaler om reparation- og vedligeholdelsesarbejder bygge- og anlægsarbejder afgivelse af tilsagn om ydelse af tilskud, refusion, lån mv. udstedelse af garantier Hvis institutionen forvalter tilskud, skal forretningsgange og procedurer for tilskudsforvaltningen fremgå af regnskabsinstruksen. Hvis institutionen anvender som disponeringsgrundlag på f.eks. personale- og lønområdet, skal institutionens retningslinier for anvendelsen beskrives i regnskabsinstruksen. Det bør af bilag til regnskabsinstruksen beskrives, hvorledes institutionens uddatakontrol på lønområdet udføres Indkøb Indkøb er et centralt fokusområde for effektivisering og professionalisering i staten. Institutionerne er forpligtet til at udarbejde en effektiviseringsstrategi for indkøb og anvende visse af de fælles statslige aftaler, samt rapportere indkøb til Finansministeriet. For oplysninger om reglerne på området se: ØAV: Indkøb. 13

14 Når institutionen overgår til IndFak systemet, skal institutionen oprette kreditorer via den decentrale indberetningsløsning, inden at købsfakturaer sendes til kontering og godkendelse i IndFak. Opgavesplittets punkt beskriver oprettelse af kreditor Af regnskabsinstruksen skal fremgå: Hvorledes indkøbsfunktionen er tilrettelagt herunder opfølgning på indkøb mv. Beskrivelse af evt. rammeaftaler som institutionen selv har indgået Retningslinjer og ansvar for rapportering af indkøb til Finansministeriet Godkendelse af bilag (kreditorforvaltning) Alle udgifter til varer, materiel, tjenesteydelse mv. skal kunne dokumenteres med bilag i form af regninger eller fakturaer. Inden bilagene kan registreres regnskabsmæssigt, skal de kontrolleres og godkendes, så det sikres, at det leverede svarer til det bestilte for så vidt angår pris, kvantitet, kvalitet samt leverings- og betalingsvilkår. Som udgangspunkt skal alle indenlandske regninger til staten fremsendes på en sådan måde, at de kan behandles i et elektronisk faktureringssystem. ØAV: Dokumentation af registrering. Vejledning om lønkontrol. 14

15 Det er fortsat også efter overgang til betjening hos ØSC institutionens ansvar, at de bilag, der ligger til grund for den løn- og regnskabsmæssige registrering, er godkendt af en hertil bemyndiget person. Det bemærkes, at ØSC ikke kontrollerer, om bilag er godkendt af hertil bemyndiget person denne kontrol påhviler institutionen. ØSC kontrollerer alene, om materiale (digitale lønblanketter og mail) oversendes af medarbejdere, der er bemyndiget hertil. For nærmere regler herom, se notat af 30. juni 2009 Retningslinier vedr. kontrol af bemyndigelser efter overgangen til ØSC. Opgavesplittets punkt beskriver procedure vedrørende godkendelse og bogføring af kreditorbilag Regnskabsinstruksen skal angive følgende vedrørende godkendelse af bilag: Institutionens brug af elektronisk faktureringssystem Retningslinjer og ansvar for godkendelse af bilag (interne og eksterne), herunder procedure til sikring af, at godkendelse er foretaget af bemyndiget person Kontrol med bilagenes materielle og økonomiske indhold Efterregning Funktionsadskilt kontrol for så vidt angår lønbilag Kontering af bilagene i overensstemmelse med institutionens kontoplan Interne rykkerprocedurer for betaling af regninger Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter Periodeafgrænsning vedrører udgifter, der er udbetalt før balancetidspunktet, men vedrører de efterfølgende perioder og opføres under omsætningsaktiver. Generel periodisering omhandler udgifter, der vedrører regnskabsåret, men først udbetales i efterfølgende perioder og opføres under leverandørgæld. Det grundlæggende princip er, at udbetalingstidspunktet ikke er afgørende, idet udgifter indregnes på det tidspunkt, de forbruges. 15

16 ØAV: Hvornår skal registreringen finde sted. Institutionen har ansvaret for, at udgifter periodiseres korrekt. Institutionen instruerer ØSC om den ønskede periodisering og udarbejder dokumentation herfor. Opgavesplittets punkt beskriver procedurer vedrørende periodiseringer Af regnskabsinstruksen skal fremgå: Overordnede retningslinjer for, hvor ofte der skal periodiseres og periodeafgrænses, samt beløbsmæssige bagatelgrænser for periodisering af udgifter Forretningsgange og ansvar for kontrol med og godkendelse af periodiseringer og opløsninger af periodeafgrænsningsposter 2.3 Forvaltning af indtægter Forvaltningen af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning eller opkrævning, godkendelse af indtægtsbilag, debitorforvaltning samt periodisering af indtægter. ØAV: Indtægter. Af regnskabsinstruksen skal fremgå, hvorledes indtægtsforvaltningen er tilrettelagt herunder: Oversigt over indtægter og gebyrer Disponering af indtægter Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger Debitorforvaltning Periodisering af indtægter De enkelte punkter er nærmere gennemgået nedenfor. 16

17 2.3.1 Oversigt over indtægter og gebyrer For institutioners fastsættelse af takster, afgifter og gebyrer gælder som udgangspunkt, at der ved prisfastsættelsen skal opnås dækning af omkostninger i forbindelse med produktionen og salget af de pågældende ydelser. ØAV: Særligt om indtægter. ØAV: Vejledning om prisfastsættelse. Overgangen til betjening hos ØSC giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i regnskabsinstruksen vedrørende dette punkt. Regnskabsinstruksen skal indeholde en beskrivelse af institutionens indtægter fordelt på indtægtsarter, herunder om institutionen opkræver afgifter og gebyrer og med hvilken hjemmel. Endvidere beskrives institutionens retningslinjer for fastsættelse af takster og priser ved salg af varer og tjenesteydelser Disponering af indtægter Disponering omfatter indgåelse af aftaler, salg af varer og tjenesteydelser mv., der medfører eller kan medføre indtægter for den regnskabsførende institution. Disponeringen skal godkendes af en hertil bemyndiget person i overensstemmelse med de givne bevillinger og under hensyntagen til Finansministeriets retningslinjer. ØAV: Særligt om indtægter. 17

18 Retningslinierne for disponering af institutionens indtægter påvirkes ikke af overgangen til betjening hos ØSC. Indtægter disponeres af institutionen. Opgavesplittets punkt beskriver procedurer vedrørende ordremodtagelse og indgåelse af aftale med debitor Instruksen skal indeholde en oversigt over hvem der har adgang til at disponere på indtægtsområdet, herunder beløbsmæssige begrænsninger i dispositionsretten Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger Alle indtægter skal dokumenteres med bilag i form af en regning, faktura mv. Det økonomiske og materielle grundlag for bilagene skal kontrolleres og godkendes, inden bilagene kan registreres regnskabsmæssigt. ØAV: Dokumentation af registrering. Institutionen udarbejder faktureringsgrundlaget samt påfører kontering og overfører materialet til ØSC, som normalt udarbejder faktura. ØSC fremsender fakturaen til debitor og bogfører fakturaen. Tilsvarende sker det vedrørende kreditnotaer. Efter aftale mellem institutionen og ØSC kan institutionen i visse tilfælde udarbejde faktura i lokale systemer med interface til Navision Stat, samt fremsende fakturaen til debitor. Regnskabsinstruksen skal indeholde en beskrivelse af den valgte organisering af fakturagodkendelse samt kreditnotagodkendelse og udskrivning. Opgavesplittets punkt beskriver procedure vedrørende godkendelse og bogføring af debitorbilag Af regnskabsinstruksen skal det fremgå, hvem der har ansvaret for udskrivning af regninger samt for godkendelse af indtægtsbilag. 18

19 2.3.4 Debitorforvaltning Institutionen er forpligtet til at iværksætte en rykkerprocedure til inddrivelse af skyldige beløb og overdrage restante fordringer til SKAT. ØAV: Debitorer. Det bemærkes, at der i forbindelse med Finansministeriets plan for mindre bureaukrati i statens institutioner med virkning fra 2010 vil blive udarbejdet en fælles statslig kreditpolitik i forhold til eksterne kunder, som skylder de statslige institutioner penge. For oplysninger herom se: Finansministeriets rapport af januar 2010 Enkel administration i staten ØSC registrerer og vedligeholder debitorstamdata ud fra oplysninger fra institutionen. Institutionen skal instruere ØSC om de ønskede rykkerprocedurer. ØSC udarbejder på baggrund heraf forslag til rykkere. Rykkere skal godkendes af institutionen inden afsendelse. Opgavesplittets punkt /10 beskriver procedure vedrørende rykkerhåndtering og nedskrivning af tilgodehavender Af regnskabsinstruksen skal fremgå: Institutionens kreditgivningspolitik Institutionens retningslinjer for behandling af restante fordringer samt nedskrivning af fordringer Endvidere beskrives den organisatoriske forankring af debitorforvaltningen, herunder hvem der har ansvaret for iværksættelse af rykkerprocedure ved forsinket betaling og behandling af restante fordringer Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter Periodeafgrænsning vedrører indtægter, der er indbetalt før balancetidspunktet, men vedrører de efterfølgende perioder og opføres under kortfristet gæld. Generel periodisering omhandler indtægter, der vedrører regnskabsåret, men først indbetales i efterfølgende perioder og opføres under tilgodehavender fra salg af varer og ydelser. Det grundlæg- 19

20 gende princip er, at indbetalingstidspunktet ikke er afgørende, idet indtægter indregnes på det tidspunkt, de optjenes eller skabes. ØAV: Hvornår skal registreringen finde sted. Institutionen har ansvaret for, at indtægter periodiseres korrekt. Institutionen instruerer ØSC om den ønskede periodisering og udarbejder dokumentation herfor. Opgavesplittets punkt beskriver procedurer vedrørende periodiseringer Af instruksen skal fremgå: Overordnede retningslinjer for, hvor ofte der skal periodiseres og periodeafgrænses, samt beløbsmæssige bagatelgrænser for periodisering af indtægter Forretningsgange for og organisatorisk forankring af fast kontrol med og godkendelse af periodiseringer og opløsninger af periodeafgrænsningsposter 2.4 Forvaltning af anlægsaktiver Anlægsaktiver er aktiver, der som udgangspunkt er bestemt til vedvarende eje og brug. Overordnet knytter der sig tre opgaver til forvaltningen af anlægsaktiver, der nærmere skal beskrives i regnskabsinstruksen henholdsvis: værdifastsættelse værdiregulering aktivering af nyanskaffelser og udviklingsprojekter De enkelte forhold er nærmere gennemgået nedenfor Værdifastsættelse Aktiver og forpligtelser skal værdifastsættes ud fra kostprisprincippet, hvilket indebærer, at aktiver og forpligtelser værdiansættes til købs- eller anskaffelsesprisen. Aktiver og forpligtelser værdifastsættes således med udgangspunkt i fastlagte regler, men den konkrete udmøntning skal beskrives i regnskabsinstruksen med særlig vægt på afklaring af eventuelle skøn og tvivlsspørgsmål. 20

21 ØAV: Værdiansættelseskriteriet. Overgangen til betjening hos ØSC giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i regnskabsinstruksen. Institutionen giver ØSC oplysning om de aktiver, som skal aktiveres i regnskabet. Opgavesplittets punkt beskriver procedure vedrørende aktivering af anlæg Af regnskabsinstruksen skal fremgå: Udmøntning af de overordnede retningslinjer for værdifastsættelse af aktiver i tilfælde af evt. skøn og tvivlsspørgsmål Forretningsgange og ansvar ved værdifastsættelse af aktiver, herunder hvem der godkender og kontrollerer, at værdifastsættelse er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer Regnskabsmæssige rutiner i forbindelse med værdifastsættelse, herunder hvem der er ansvarlige for meddelelse til bogholderi, herunder ØSC, af bogføring og registrering af aktiver Værdiregulering af aktiver Værdiregulering af aktiver omfatter afskrivning og nedskrivninger. De overordnede retningslinjer er baseret på de formelle regler, men regnskabsinstruksen skal beskrive den konkrete udmøntning i institutionen, herunder afklaring af skøn og tvivlsspørgsmål. ØAV: Afskrivningskriteriet. 21

22 Institutionen giver ØSC oplysning om de aktiver, som skal aktiveres i regnskabet, samt meddeler ØSC de ønskede afskrivningsperioder og principper. Institutionen tager endvidere stilling til behovet for eventuel op- /nedskrivning samt salg eller skrotning af aktiver, og meddeler dette til ØSC. Opgavesplittets punkt beskriver procedure vedrørende ændringer på anlæg Af regnskabsinstruksen skal fremgå: Den konkrete udmøntning af de overordnede retningslinjer for nedskrivninger og afskrivninger samt afklaring af evt. skøn og tvivlsspørgsmål Forretningsgange for nye værdireguleringer, herunder hvem der godkender og kontrollerer, at værdireguleringen er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer, Forretningsgange ved faste værdireguleringskørsler og den løbende kontrol med værdireguleringer, herunder hvem der foretager den faste periodiske kontrol med værdireguleringer Regnskabsmæssige rutiner vedrørende registrering, kontering og afstemning af værdiregulering, herunder hvem der er ansvarlig for bogføring og registrering af værdireguleringer. For institutioner, der betjenes af ØSC, henvises til standard opgavesplittet mellem institutionen og ØSC Aktivering af nyanskaffelser Som led i forvaltningen af aktiver skal institutionen tage stilling til, hvordan aktiveringen af nyanskaffelser håndteres. Nye anskaffelser kan både registreres som selvstændige aktiver (f.eks. et køretøj), en del af en bunke (f.eks. en ny computer) eller en forbedring af et eksisterende aktiv. I alle tilfælde skal nyanskaffelsen værdifastsættes i overensstemmelse med reglerne beskrevet i ØAV. ØAV: Aktiver. 22

23 Institutionen meddeler ØSC hvilke nyanskaffelser, der ønskes aktiveret, samt afskrivningsperiode herfor. Endvidere meddeler institutionen ØSC, hvis nyanskaffelser udgør tilgang til eksisterende aktiver. Opgavesplittets punkt beskriver procedure vedrørende oprettelse af anlæg Af regnskabsinstruksen skal fremgå: Overordnede retningslinjer for aktivering af anskaffelser, herunder hvem der beslutter, om anskaffelsen skal aktiveres selvstændigt, bunkes eller som en forbedring Forretningsgange ved værdifastsættelse af forbedringer og vedligehold, herunder hvem der godkender og kontrollerer, at værdifastsættelsen er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer, Procedurer og ansvar for aktivering eller udgiftsføring af nye anskaffelser Regnskabsmæssige rutiner vedrørende aktivering af nye anskaffelser, herunder hvem der er ansvarlig for bogføring og registrering af værdireguleringer. For institutioner, der betjenes af ØSC, henvises til standard opgavesplittet mellem institutionen og ØSC Aktivering af udviklingsprojekter Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse projekter ofte er risikobetonede med hensyn til den værdimæssige opgørelse. Derfor skal udviklingsafdelingerne kunne registrere og dokumentere udgifter afholdt til udviklingsprojekter pålideligt. Som følge heraf stilles der krav til, at registreringerne er veldokumenterede, og den regnskabsmæssige opfølgning og kontrol er beskrevet detaljeret i forretningsgangen. ØAV: Igangværende arbejder fra egen regning. 23

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1.

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1. Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Oktober 2013-10-31. Forord Med overgangen til betjening hos Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) koncentreres institutionernes regnskabsopgaver

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole

Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 samt ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Regnskabsinstruks for Danmarks Kunstbibliotek

Regnskabsinstruks for Danmarks Kunstbibliotek Regnskabsinstruks for Danmarks Kunstbibliotek Februar 2016 Forord Danmarks Kunstbiblioteks regnskabsinstruks er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DEN TVÆRGÅENDE IT-UNDERSTØTNING I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

REGNSKABSINSTRUKS FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DEN TVÆRGÅENDE IT-UNDERSTØTNING I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN REGNSKABSINSTRUKS FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DEN TVÆRGÅENDE IT-UNDERSTØTNING I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 1. JUNI 2008 Forord Nærværende instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

REGNSKABSINSTRUKS FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN REGNSKABSINSTRUKS FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN 1. APRIL 2008 Forord Nærværende instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1693 af 19. december

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter 1.7.2001 Retningslinierne er udstedt med hjemmel i 25, stk. 3 i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (bekendtgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten

Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift Vejledning til udarbejdelse af regnskabsinstruks Økonomistyrelsens serie af procesvejledninger vedr. regnskabsreform i staten Den 9. september 2005

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Cirkulære om udarbejdelse af regnskabsinstruks til enheder med IRIS

Cirkulære om udarbejdelse af regnskabsinstruks til enheder med IRIS til enheder med IRIS DcR 23. april 2013 INDLEDNING... 4 INSTRUKSENS FORUDSÆTNING... 4 INSTRUKSENS INDHOLD... 4 GODKENDELSE AF INSTRUKSEN... 5 1. DEN REGNSKABSMÆSSIGE ORGANISATION... 6 2. FORVALTNING AF

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere