PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET SØNDERBORG TLF FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726502 E-MAIL"

Transkript

1 LOKALPLAN Nordborg Holm Mjels LOKALPLAN Dyvig Kro og lystbådehavn December 2008 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET SØNDERBORG TLF FAX

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan: et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den bliver tinglyst og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé. Fremlæggelse Lokalplanen fremlægges i perioden 2. juli til 28. august Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet den 26. juni Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 27. november

3 I ndholdsfortegnelse [ I N D H O L D ] Beskrivelse af lokalplanområdet 5 Baggrund for lokalplanen 5 Formålet med lokalplanen 5 Konsekvenser for nærområde 6 Beskrivelse af det påtænkte projekt 6 Redegørelse for forhold til anden planlægning 8 Landsplandirektiv (regionplan ) 8 Kommuneplan 8 Lokalplan 9 Zonestatus 9 Spildevand 9 Miljøforhold 9 Naturbeskyttelse 9 Kystnærhedszone 9 Kystdirektoratet 10 Kystbeskyttelsesloven 10 Belysning af molerne 10 Kulturarv 10 Fortidsminder 11 Landbrugsloven 11 VVM 11 Miljøvurdering af planer og programmer 11 Miljøscreening 11 Servitutter 12 Lokalplanens bestemmelser 13 1 Formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykninger 13 5 Vej, sti og parkering 13 6 Bebyggelsens omfang og placering 14 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 14 8 Lystbådehavn 14 9 Terrænregulering Hegn og ubebyggede arealer Forsyningsanlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelser Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 16 Vedtagelse 17

4 [ I N D H O L D ] Bilag 1 - Lokalplanens afgrænsning og zoneforhold 18 Bilag 2 - Delområder 19 Bilag 3 - Byggefelter 20 Bilag 4 - Beplantning og lystbådehavn 21 Bilag 5 - Princip for bebyggelsens udformning 22 Bilag 6 - Niveauplan 23 Bilag 7 - Visualisering af lystbådehavn og kro 24 4

5 eskrivelse af lokalplanområdet B [ R E D E G Ø R E L S E ] Lokalplanområdet omfatter området ved Dyvig Kro og Dyvig Bro. Området ligger i et landskab med store geologiske, natur- og kulturhistoriske samt rekreative interesser, og er et yndet udflugtsmål for både lokalbefolkning og turister - ikke mindst som sejlende. Området er omfattet af den eksisterende lokalplan for Dyvig Kro (lokalplan 194), der er vedtaget i marts 2004 i forbindelse med planlægning for en ombygning af kroen, der var fra slutningen af 1800-tallet. I dag er kroen nedrevet og under nyopførelse. I lokalplanområdet skråner terrænet stærkt ned mod vigen, således ligger den nordlige kant af området cirka 20 meter over vandoverfladen, og på skrænten vokser træer og buske. Det betyder, at områdets bebyggelse og broanlæg vil ligge skjult fra det meste af landsiden. Molen anvendes i dag til parkeringsplads og benyttes sammen med anløbsbroen af Dyvig Bro Bådelaug. aggrund for lokalplanen B Baggrunden for lokalplanen er at sikre mulighed for renovering og udvidelse af den eksisterende Dyvig Bro. Med lokalplanen gøres det muligt, at etablere en lystbådehavn af begrænset omfang til erstatning for den eksisterende bådebro. Lokalplanen indeholder desuden området hvor Dyvig Kro kan genopføres. Området har været omfattet af lokalplan 194, der indeholder bestemmelser for ombygning/genopførelse af Dyvig Kro. Disse bygningsmæssige bestemmelser videreføres i nærværende lokalplan. ormålet med lokalplanen F Formålet med lokalplanen er: 1) At give mulighed for at etablere lystbådehavn De eksisterende broer er i dårlig stand og trænger til renovering. Med lokalplanen gives mulighed for at anlægge en lystbådehavn i begrænset størrelse og med moderne faciliteter. Det er vurderet, at området ikke vil kunne bære en større lystbådehavn med den valgte placering uden at skade de rekreative og naturmæssige værdier i området. 5

6 [ R E D E G Ø R E L S E ] 2) At give mulighed for at opføre byggeri til hotel- og restaurationsformål Fra gammel tid har der ligget kro på stedet og lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny kro med moderne faciliteter. 3) At sikre, at ny bebyggelse ikke forringer områdets landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier Der er stillet specifikke krav til omfanget og udformningen af de nye bygninger for at sikre en indpasning i områdets karakter. Derfor er der f.eks. krav til bygningernes højder, taghældning og materialevalg samt -farve. 4) At sikre offentlighedens færdsel og ophold langs kysten. Det er særegent for Danmark, at offentligheden har fri adgang til kysterne. Det princip fastholder lokalplanen ved i sit formål at sikre, at offentligheden kan færdes og tage ophold langs kysten inden for lokalplanområdet. Således udlægges delområde 3 til offentligt formål, så offentligheden sikres fri passage rundt langs kysten. onsekvenser for nærområde K Idet lokalplanen giver mulighed for at etablere en lystbådehavn med længere broer end den eksisterende bådebro vil området blive påvirket visuelt. Der udvides kun begrænset i antal bådepladser fra 50 til 55, men forholdene bliver moderniseret og der vil være plads til lystbåde i moderne størrelse. De bedre forhold for sejlerne vil give området større attraktivitet til gavn for drift af kroen med afsmittende effekt på det resterende Nordals. eskrivelse af det påtænkte projekt B Med lokalplanen udlægges et areal på 1,3 ha til opførelse af byggeri til hotel- og restaurationsvirksomhed med opholds- og parkeringsplads samt et areal langs kysten til offentlighedens færdsel og ophold. Lystbådehavn Med lokalplanen gøres det muligt at omlægge de eksisterende bådebroer med plads til ca. 50 både til en lystbådehavn med plads til op mod 55 både. Det nuværende broanlæg består af et betondæk og en bro på ca. 60 meter. Med det nye projekt beholdes betondækket med plads til fem både, desuden etableres to nye broer i træ på i alt 187 meter til yderligere 50 både. Broanlægget udvides således med ca. 127 meter. Projektet er blevet tilrettet på baggrund af bemærkninger indgivet i høringsperioden. Tilretningen består i, at der er fjernet en række pæle for enden af 6

7 den østlige bro, samtidig med at et fag er fjernet ( i alt 19 meter), ved den vestlige bro er tilføjet to fag (8 meter). Desuden er der opsat fem pæle lags den vestlige bro - i den nordlige ende. [ R E D E G Ø R E L S E ] Der må ikke ske opbevaring af bådene på land i lokalplanområdet. Optagning af både samt eventuel vinteropbevaring af bådene skal således foregå på andre arealer, indrettet til formålet. Terræn Lokalplanen giver mulighed for terrænregulering og rydning af bevoksning på skråningen i det omfang, der er nødvendigt for placering af de viste bygninger, stier og opholdsarealer. På et plateau over den offentlige parkeringsplads ved Dyvigvej anlægges en ny grusbelagt parkeringsplads med minimum 45 pladser for kroens gæster. Der etableres indkørsel fra Dyvigvej. Fra parkeringspladsen bliver der stiforbindelse til kroen, terrasser, sandstrand og mole. Terrænmure udføres i betonsten som tilplantes med bunddækkende planter. Øvrige arealer beplantes eller tilsås med græs. Bygningerne Kroen skal fremstå som sammenbyggede gavlhuse med forskudt facadelinie og i maksimalt 2½ etage. Facaderne skal være udført i tegl eller træbeklædning og holdes i jordfarver, sort eller hvid. Tagene skal enten være i sort tagpap med listedækning eller røde vingetegl. Lokalplanens sigte er at opnå et præg af en maritim bygning, der falder godt ind i området. 7

8 [ R E D E G Ø R E L S E ] edegørelse for forhold til anden planlægning R Landsplandirektiv (regionplan ) Dyvig Kro ligger i kystnærhedszonen i et område, der i Regionplan (nu landsplandirektiv) er udlagt til eksisterende byzone og værdifuldt kystlandskab. Udvidelse af overnatningskapaciteten på kroen er i overensstemmelse med retningslinie 4.2.2, hvorefter eksisterende feriecentre, kroer, hoteller og lignende kan udvides til højest 60 sengepladser uden regionplanlægning. Værdifuldt kulturmiljø Lokalplanområdet er del af et større område med landsbyen Holm som centrum, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Området er karakteriseret ved at være et kulturlandskab med bopladser fra oldtiden, middelalderlig landsby og spor efter udskiftningsstruktur. Skovtilplantning uønsket Inden for lokalplanområdet er skovtilplantning uønsket på grund af geologiske interesseområder af enestående eller særlig værdi. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område, der i regionplanen er udlagt med almindelige drikkevandsinteresser. En del af matr. nr. 131 Holm berøres af vandindvindingsoplandet for Holm Vandværk. Området er med lokalplanen udlagt til parkering og opholdsareal. Udvidelse af lystbådehavn Ifølge regionplanretningslinie kræves ny regionplanlægning ved: 1) anlæg af ny lystbådehavn eller 2) udvidelse af en eksisterende lystbådehavn med mere end 10 % af bådepladserne eller en udvidelse ud over de arealmæssige rammer. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en lystbådehavn med op til 55 bådepladser. Det eksisterende broanlæg er opført efter reglerne for bade- og bådebroer og har plads til 50 både. Der bliver mulighed for en udvidelse af broernes længde fra ca. 60 m til ca. 190 m. Dermed kan der opstå strid med regionplanen. Lokalplanens gennemførelse forudsætter derfor accept fra Miljøcenter Odense. Kommuneplan I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan beliggende i rammeområde 103F01 og udlagt til rekreativt område med lystbådehavn og tilhørende faciliteter 8

9 så som restaurationsvirksomhed, havnebutik, klubhus og andre bygninger til sejlsportsformål. [ R E D E G Ø R E L S E ] Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplan Området er omfattet af lokalplan 194 for Dyvig Kro vedtaget i Den eksisterende lokalplan aflyses med vedtagelse af nærværende lokalplan. Zonestatus Lokalplanområdet ligger delvis i byzone og delvis i landzone, som vist på bilag 1. Zonestatus bevares med lokalplanen. Spildevand Lokalplanen er omfattet af kommunens spildevandsplan med krav om adskillelse af spildevand og overfladevand. Spildevandet tilsluttes offentlig kloakledning og overfladevandet nedsives eller ledes til Dyvig Fjord. Bortledning af overfladevand fra parkeringspladser til mere end 20 biler kræver tilladelse fra Sønderborg Kommune. Miljøforhold Overskudsjord fra byggemodning og byggeri skal så vidt muligt placeres i lokalplanområdet, efter aftale med Sønderborg Kommune. Af jordforureningslovens 71 fremgår det: Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre. Jf. jordforureningslovens 50 a er al jord i byzone som udgangspunkt registreret som lettere forurenet. Flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunen. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet ligger inden for et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 15 Strandbeskyttelseslinien. Det betyder, at der ikke må opføres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet mv. inden for en afstand af 300 m fra kysten uden forudgående dispensation fra Miljøcenteret. Jf. undtagelsesbestemmelserne i Lov om Naturbeskyttelse ( 15 stk. 4 pkt. 5) samt Vejledning om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone (stk ) gælder forbuddet for tilstandsændringer ikke for havneanlæg og arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen. Ifølge planlovens 16, stk. 3 skal 9

10 [ R E D E G Ø R E L S E ] der i lokalplanforslaget redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne, og bygningshøjder over 8,5 meter skal begrundes. Endeligt skal redegørelsen omfatte andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Landskabsvurdering Lokalplanområdet har været omfattet af lokalplan 194, der fastlagde bestemmelser for byggeri i området. Disse bestemmelser er direkte overført til denne lokalplan, derfor vil den visuelle påvirkning fra bygningerne være den samme som tidligere vurderet. Følgende vurdering er angivet i lokalplan 194 fra 2004: Bygningerne opføres i bunden af Dyvig Fjord, hvor skrænten, der er bevokset med store træer, danner en ca m høj baggrund. Kommunen vurderer, at selvom bygningshøjden bliver indtil 12,5 m, vil bygningen - udformet som gavlhuse med forskydninger i facaden og med opdelte tagflader - underlægge sig det omgivende landskab. Med de valgte materialer og farver vil bygningen efter kommunens vurdering ikke syne væsentligt mere markant end den nuværende bygning, set fra lystbådehavnen og indsejlingen til fjorden. I området kan der være risiko for oversvømmelse under særlige vejrforhold. For at mindske skaderne som følge af oversvømmelse giver lokalplanen mulighed for at hæve terrænet, hvor bebyggelsen placeres, og opføre bebyggelse højere end 8,5 m. Der er i bilag 6 vedlagt visualiseringer af kroen og lystbådehavnen indpasset i landskabet. Kystdirektoratet Etablering af lystbådehavne kræver tilladelse fra kystdirektoratet. Efter kommunens anbefaling har Kystdirektoratet den 20. februar 2008 meddelt tilladelse til en lystbådehavn i overensstemmelse med visualiseringerne på bilag 6. Kystbeskyttelsesloven Inddragelse af areal fra søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet. Ved Dyvig vil der være risiko for oversvømmelse. Kystdirektoratet anbefaler, at laveste sokkelkote skal være minimum +1,74 DNN. Belysning af molerne Farvandsvæsenet understreger, at specifikationer for belysning af molerne skal fremsendes til Farvandsvæsenet for godkendelse. Kulturarv Kulturarvsstyrelsen bemærker at Dyvig er registreret som kulturarvsareal, og at anlægsarbejder - herunder udvidelser og nyetablering af bygninger, havne mm. - bør ske med skyldig hensyntagen til natur- og kulturmiljø. Styrelsen har ingen bemærkninger for så vidt angår kulturhistoriske interesser på 1 0

11 havbunden. [ R E D E G Ø R E L S E ] Fortidsminder Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har den 17. marts 2008 oplyst at der er foretaget arkivalsk kontrol af lokaliteten. Museet har i 2004 i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 194 for området ved Dyvig Kro udtalt at der ikke ville være nogen risiko for at støde på fortidsminder ved eventuelle anlægarbejder på området. Da den aktuelle screening blot vedrører en mindre udvidelse og justering af denne plan, er museets udtalelse stadig gældende, også for den aktuelle justering af området. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet (jfr. Museumslovens 27, Lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang det berører fortidsmindet. Haderslev Museum skal straks herefter adviseres desangående. Landbrugsloven Lokalplanområdet er ikke berørt at landbrugspligt. VVM I henhold til Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (lovbek. nr. 809 af 22. august 2005) skal Kystdirektoratet vurdere om et anlæg på søterritoriet kræver en vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM). Kystdirektoratet har i sin tilladelse til udvidelse af havneanlægget ikke krævet VVM udarbejdet. Miljøvurdering af planer og programmer Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning, menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og materielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 316 af 05/05/2004, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk. 2. Nedenstående giver en konklusion på miljøscreeningen. Miljøscreening Projektet vurderes på 13 af de 15 undersøgte emner at have en uvæsentlig påvirkning af miljøet. Den visuelle påvirkning og miljøpåvirkningen på landskabet vurderes måske at blive væsentlig. 1 1

12 [ R E D E G Ø R E L S E ] Ifølge screeningen vil den største miljøpåvirkning stamme fra anlæggets omfang, derfor er mulighederne for et mindre anlæg vurderet. Et sådan anlæg vil betyde plads til færre både og dårligere beskyttelse mod bølger, og det betyder, at encitament til at etablere et nyt, moderne anlæg mindskes. Vurdering af 0-alternativet, dvs. at det eksisterende anlæg bevares: De nuværende broer til 50 både udnyttes ikke optimalt, fordi bådpladserne ikke er tilstrækkeligt afskærmet for bølger. Desuden er bådepladserne ikke dimensioneret til de moderne både. Derfor er en tiltrængt renovering af broerne ikke attraktiv. Nytten af et nyt anlæg med moderne forhold vil være væsentligt højere end det eksisterende anlæg. På den baggrund vurderes alternativerne ikke brugbare. Projektet startede ud med en ansøgning om plads til 80 både, men af hensyn til den visuelle påvirkning og belastningen i den sårbare vig, er projektet reduceret til det beskrevne. Det vurderes, at reduktionen er tilstrækkelig til at undgå væsentlige negative miljøpåvirkninger. I forlængelse af ovennævnte argumenter vurderes det, at der ikke er behov for yderligere miljøvurdering/miljørapport for projektet. Servitutter Der er tinglyst følgende servitutter inden for lokalplanområdet: 1. Dok. om byggelinier mv. ( ) 2. Dok. om byggelinier mv. ( ) 3. Dok. om bådebro i Dyvig Havn mv. ( ) 4. Lokalplan nr. 194 ( ) Lokalplan nr. 194 aflyses efter vedtagelse af lokalplan

13 okalplanens bestemmelser L [ B E S T E M M E L S E R ] I henhold til Planloven, lovbek. nr. 813 af 21. juni 2007, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Lokalplanens formål er - at give mulighed for at etablere lystbådehavn, - at give mulighed for at opføre byggeri til hotel- og restaurationsformål, - at sikre, at ny bebyggelse ikke forringer områdets landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier, og - at sikre offentlighedens færdsel og ophold langs kysten. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 131 samt del af matr. nr. 163 begge Holm, Nordborg samt alle matrikler, som udstykkes efter lokalplans vedtagelse. 2.2 Lokalplanområdet er delvis beliggende i byzone og delvis i landzone som vist på bilag 1. Zonestatus bevares med lokalplanens vedtagelse. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området opdeles i delområderne 1, 2 og 3 som vist på bilag Inden for delområde 1 må kun opføres bebyggelse til hotel- og restaurationsformål, bolig til forpagter og servicebygninger til gæstesejlere. 3.3 Delområde 2 kan anvendes til opholdsareal og parkeringsplads til virksomheden. Der kan etableres anlæg til produktion af vedvarende energi f.eks. solvarme eller -celler i området. 3.4 Delområde 3 udlægges til offentligt formål med anvendelse som lystbådehavn samt færdsel og ophold langs kysten. 4 Udstykninger 4.1 Inden for lokalplanområdet må der ikke ved matrikulære ændringer oprettes nye ejendomme 5 Vej, sti og parkering 5.1 Der skal etableres minimum 45 parkeringspladser i delområde

14 [ B E S T E M M E L S E R ] 5.2 Der skal søges om spildevandstilladelse til bortledning af overfladevand fra parkeringspladsen. 5.3 Afstrømning af olieholdig overfladevand til havet skal forhindres. 5.2 Vejadgang skal ske fra Dyvigvej til parkeringspladsen. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelse må kun opføres inden for byggefelterne I, II og III i delområde 1 som vist på bilag Bygningshøjder er fastsat i forhold til niveauplan kote 2,30, jf. bilag I byggefelt I må bebyggelse opføres i 2½ etage i indtil 12,5 meters højde. Taghældning skal være mellem 35 o og 45 o. 6.4 I byggefelt II må opføres bebyggelse i 2 etager i indtil 10,5 meters højde. Taghældning skal være mellem 35 o og 45 o. 6.5 I byggefelt III må opføres bebyggelse i 1 etages i indtil 5,5 meters højde. Taghældning skal være mellem 35 o og 45 o. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bygningerne i delområde 1 skal opføres som sammenbyggede gavlhuse, med opdelt og forskudt facadelinie og tagflade - efter principper som angivet på bilag Ydervægge skal udføres i teglsten eller med træbeklædning. Murværket kan pudses eller vandskures. Overfladebehandling af ydervægge udføres i jordfarver, hvid eller sort. 7.3 Tagene skal udføres med sort tagpap i listedækning eller røde vingetegl. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer. 8 Lystbådehavn 8.1 Bådebroernes dæk skal udføres i træ og gives et ensartet udseende for hele broanlægget. Der kan anvendes andre materialer til pæle. 9 Terrænregulering 9.1 Der kan foretages terrænændringer som angivet på bilag Der kan udføres terrænmure i betonsten i indtil 1,20 meters højde, tilplantet med bunddækkende planter. 1 4

15 10 Hegn og ubebyggede arealer 10.1 Det levende hegn nord for den eksisterende offentlige parkeringsplads skal opretholdes som afskærmende beplantning mod den nye parkeringsplads. Hegnet er markeret på bilag 4. [ B E S T E M M E L S E R ] 10.2 Hegn mod naboskel og vej skal etableres som levende hegn Der må ikke ske bådopbevaring på de ubebyggede arealer. 11 Forsyningsanlæg 11.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader Lyskegler skal være nedadrettede Belysning på parkeringsområdet og skråningsarealet - delområde 2 - må ikke placeres højere end 1,60 meter over terræn Belysning af broerne må kun ske på standere med en maksimal højde på 1,20 meter over brodæk Udendørsbelysning i øvrigt må ikke placeres højere end 5 meter over terræn Der må kun opsættes antenner, paraboler eller lignende i delområde 1 og kun med en højde på indtil 2 meter over terræn Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger Bebyggelsen kan helt eller delvist forsynes med vedvarende energikilder Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt vand- og spildevandsnet. 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet varmeforsyning samt offentligt vand- og spildevandsnet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i 5 om vej-, stiog parkeringsforhold er opfyldt. 13 Tilladelser 13.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: 1 5

16 [ B E S T E M M E L S E R ] Sønderborg Kommune: Byggetilladelse Tilladelse til udledning af overfladevand til Dyvig Fjord Tilladelse til bortledning af spildevand fra parkeringsarealer med mere end 20 pladser. Der må ikke vaskes, slibes eller males både uden en spildevandstilladelse. Miljøcenter: Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til ændringer inden for standbeskyttelseslinien. Ændrede regionplanretningslinier (landsplandirektiv) vedr. lystbådehavn. Kystdirektoratet: Tilladelse til inddragelse af areal fra søterritoriet. Tilladelse til at etablere lystbådehavn. Farvandsvæsenet: Godkendelse af belysning af broerne. 14 Servitutter 14.1 Lokalplan 194 for Dyvig Kro aflyses med vedtagelse af lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. Lov om planlægning, Lokalplanens retsvirkninger 15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 1 6

17 V edtagelse [ V E D T A G E L S E ] Lokalplanforslaget er besluttet egnet til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 26. juli P.b.v. Jan Prokopek Jensen Borgmester Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 27. november P.b.v. Jan Prokopek Jensen Borgmester Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme. 1 7

18 B ilag 1 [ B I L A G ] Lokalplanens afgrænsning og zoneforhold b Lokalplangrænse Byzone 10 Matrikel Strandbeskyttelseszone 1:2.000 Målforhold Meter ± 0 12,

19 B ilag 2 Delområder 2 [ B I L A G ] Dyvigvej 1 Hesnæsvej Lokalplangrænse Delområder Anvendelse Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Målforhold 1: , Meter ± 1 9

20 B ilag 3 [ B I L A G ] Byggefelter III I II Lokalplangrænse Delområde 1 Byggefelter 1:1.000 Målforhold Meter ±

21 B ilag 4 Beplantning og lystbådehavn Eksisterende beplantning [ B I L A G ] Lokalplangrænse Lystbådehavn Betondæk Ny bro til lystbådehavn Eksisterende bådebro Målforhold Meter 0 12, ± 1:2.000 ± Hesnæsvej Dyvigvej 2 1

22 B ilag 5 [ B I L A G ] Princip for bebyggelsens udformning Tegningen viser lokalplanens krav om princip for bebyggelsens udformning. Visualisering af Dyvig Kro, som den kan tage sig ud, set fra modstående side af vigen. Den nye lystbådehavn er ikke indtegnet; se i stedet bilag

23 B ilag 6 Niveauplan - terrænregulering og bebyggelsens placering [ B I L A G ] 2 3

24 B ilag 7 [ B I L A G ] Visualisering af lystbådehavn og kro Visualiseringerne viser hvordan lystbådehavnen og kroen placeres ind i landskabet. Det skrånende terræn og beplantningen bag kroen vil skjule kroen og broerne fra det meste af landsiden mod nord. Kroen bliver trukket tilbage fra vandet ved at fjerne en del af skrænten, og derved vil bygningerne virke mindre dominerende. Visualisering af de nye forhold i Dyvig. Den eksisterende lystbådehavn til venstre; Dyvig Kro til højre med den nye lystbådehavn. Nederst ses de to roklubber. Den røde markering viser en metersbane til kaproning. Visualisering af broerne i Dyvig set fra roklubberne. 2 4

25 [ B I L A G ] Dyvig med Dyvig Bådelaug Lystbådehavn nederst i billedet og Dyvig Bro med de eksisterende broer øverst til venstre. Foto fra 2005 (www.danskehavnelods.dk). Eksisterende forhold ved Dyvig Bro. På den åbne plads foran beplantningen har Dyvig Kro ligget og kan genopføres. Foto fra 2005 (www.danskehavnelods.dk). 2 5

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 603-2 Adventure Efterskolen i Skelde september 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009 Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 01- bevarende lokalplan for området omkring Elleygade september 2009 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 00 SØNDERBORG TLF 88200 FAX 882 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 194 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 54. Dyvig Kro NORDBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 194 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 54. Dyvig Kro NORDBORG KOMMUNE LOKALPLAN 194 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 54 Dyvig Kro NORDBORG KOMMUNE Marts 2004 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som byrådet kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 601-2. Solvarmeanlæg i Broager. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008

LOKALPLAN 601-2. Solvarmeanlæg i Broager. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-2 Solvarmeanlæg i Broager Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 409-2 DECEMBER 2008. Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017

LOKALPLAN 409-2 DECEMBER 2008. Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017 LOKALPLAN LOKALPLAN 409-2 SØNDERBORG LUFTHAVN DECEMBER 2008 Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726502 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 407-1 Solvarmeanlæg og varmecentral i Vollerup PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk Vedtagelse Lokalplanen er endeligt

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 402-3 Lystbådehavnen ved Østerhage Juni 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-9208 Spang Nord bådebroer BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.800 m 2 beliggende på en del af pynten ved Spang Nor i Ulkebøl. Området er beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Geotermivandsbygning. Borebrønde. Regnvandsledning. 7000c. OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR nm

Geotermivandsbygning. Borebrønde. Regnvandsledning. 7000c. OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR nm LOKALPLAN 300 281 e Elkabler 746 Geotermivandsbygning Bassin 7000h Borebrønde Regnvandsledning AUGUSTENBORG LANDEVEJ 264 79A 778 7000c 1050 LOKALPLAN NR. 406-30 15 30 60 nm 485 OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg LOKALPLAN NR. 138-1 Storegade 74, Nordborg Storegade Toften Løkken Th. Brorsensvej SØNDERBORG KOMMUNE MAJ 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som Byrådet kan anvende til at

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Oversigtskort eller foto/ illustration indsættes LOKALPLAN September 2010

Oversigtskort eller foto/ illustration indsættes LOKALPLAN September 2010 LOKALPLAN Oversigtskort eller foto/ illustration indsættes LOKALPLAN 402-8 Udvidelse af VUC Sønderjylland i Sønderborg September 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

HVAD ER EN LOKALPLAN?

HVAD ER EN LOKALPLAN? HVAD ER EN LOKALPLAN? Planloven fra 1994 indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større byggeeller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere