Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER"

Transkript

1 Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af kontrakt om Dataindsamling og rapportering i trivselsundersøgelse i Børn og Unge

2 Indhold INDHOLD INDLEDNING ORDREGIVER ORDREGIVERS KONTAKTPERSON DEN UDBUDTE KONTRAKT FORMÅL OG BAGGRUND FOR UDBUDDET DEN UDBUDTE YDELSE OPGAVENS OMFANG OG VARIGHED Spørgeskema Dataindsamlingen Rapportering Kommentarrapporter Ekstra rapporter Matricer Udveksling af data/rapporter Møder og samarbejde GENERELLE FORM- OG PROCEDUREKRAV TILBUDSGIVERS KONTAKTPERSON UDBUDSPROCEDURE TILBUDSFRIST INDLEVERINGSADRESSE SPROG HONORAR EJENDOMSRET TIL MODTAGNE TILBUD VEDSTÅELSESFRIST ÉT TILBUD ALTERNATIVE TILBUD FORBEHOLD UDVÆLGELSE: TILBUDSEVALUERING OG UDELUKKELSESGRUNDE VURDERING AF KONDITIONSMÆSSIGHED KONSEKVENSEN AF IKKE AT FREMSENDE DOKUMENTATION TILDELINGSKRITERIUM UNDERKRITERIER POINTSKALA BESKRIVELSE AF UNDERKRITERIERNE Pris Beskrivelse af løsning af opgaven SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET SPØRGSMÅL OG SVAR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM UDBUDSMATERIALET RETTELSER TIL UDBUDSMATERIALE PRAKTISKE FORHOLD ÅBNING AF TILBUD MEDDELELSE AF RESULTATET FORTROLIGHED UBETINGET TAVSHED FOR TILBUDSGIVER

3 10. FORVENTET TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN OVERSIGT OVER TILBUDSDOKUMENTER BILAG

4 1. Indledning Børn og Unge, Aarhus Kommune, gennemfører hvert andet år trivselsundersøgelse blandt de ca ansatte. Organiseringen af Børn og Unge fremgår af bilag I. I forbindelse med trivselsundersøgelse udarbejdes der kaskaderapporter, kommentarrapporter samt prioriteringskort til hver af de 700 arbejdsmiljøgrupper og de ca. 600 arbejdspladser. De anvendes i det lokale arbejde med at udvikle god trivsel og attraktive arbejdspladser. Ligeledes udarbejdes en række tværgående kaskaderapporter. Aarhus Kommune, Børn og Unge udbyder hermed opgaven dataindsamling og rapportering i forbindelse med trivselsundersøgelsen i Børn og Unge Udbuddet foretages i henhold til annonceringspligten i Tilbudslovens afsnit II. 2. Ordregiver Børn og Unge har ca ansatte fordelt på ca. 700 arbejdsmiljøgrupper og ca. 600 arbejdspladser. Alle medarbejdere i Børn og Unge pr. 1. september 2015, dog ikke timelønnede og ansatte i ungdomsskolen, er omfattet af trivselsundersøgelsen. Børn og Unge leverer udsendelsesgrundlaget, som er valideret i Børn og Unge. Udsendelsesgrundlaget leveres til leverandøren den 7. oktober Ordregivers kontaktperson Betina Holk, Aarhus Kommune Kontaktoplysninger: 3. Den udbudte kontrakt 3.1. Formål og baggrund for udbuddet Formålet er at indgå en kontrakt om Dataindsamling og rapportering i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015, der følger tidsplanen i Bilag J Den udbudte ydelse Ydelsen omfatter indsamling af data i form af elektroniske besvarelse af spørgeskema og afrapportering af trivselsrapporter og kommentarrapporter. Rapporteringsprincipper fremgår af bilag H1 og H2. Børn og Unge har en omfattende, decentral organisering, og leverandøren skal her indsamle data og levere trivselsrapporter, som er brugbare på det lokale niveau til planlægning og prioritering af lokale indsatser samt rapporter, som kan give baggrund for at drøfte og vurdere trivselen på mere overordnet niveau i Børn og Unge svarende til MEDstrukturen. Det indebærer, at leverandøren kan håndtere dataindsamling, kaskaderapportering med målrettede benchmarks m.v Opgavens omfang og varighed Spørgeskema Spørgeskemaet tager udgangspunkt i spørgsmålene fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) mellemlange spørgeskema. Spørgeskemaet fremgår af bilag F. NFA s spørgsmål er suppleret med en række fælles spørgsmål udvalgt af Børn og Unges HovedMEDudvalg (HMU) samt spørgsmål omkring social kapital. Ud over de fælles spørgsmål for hele Børn og Unge skal de enkelte arbejdsmiljøgruppe have mulighed for at tilføje op til 5 spørgsmål efter eget valg. Der forven- 4

5 tes at leverandørens systemer kan indsamle de lokale spørgsmål og håndtere besvarelsen heraf. Ligeledes spørges til udvalgte baggrundsspørgsmål, fx stillingskategori. Der skal være mulighed for at svare med fritekst på enkelte af spørgsmålene samt i et felt til øvrige kommentarer. Der må gerne laves en begrænsning på omfanget af friteksten, men det skal være klart for respondenten. Det endelig spørgeskema forventes at være færdigt til leverandøren den 21. august Dataindsamlingen Spørgeskemaet besvares anonymt, kun leverandøren har kendskab til hvem, der har besvaret trivselsundersøgelsen. Spørgeskemaet besvares som udgangspunkt elektronisk med login på leverandørens hjemmeside eller en til formålet oprettet hjemmeside. For de medarbejdere i Børn og Unge, som har mailadresse distribueres spørgeskemaet via en mail. Det er ca ansatte. Der må IKKE anvendes andre (private eller skolekom mailadresser). De øvrige ca ansatte skal modtage deres login-oplysninger i et personligt brev som distribueres via arbejdspladsen. Dog skal dagplejerne (ca. 400 ansatte) have login-oplysninger tilsendt til deres private adresse. Børn og Unge leverer adresser på de ca. 600 arbejdspladser, der skal modtage login-brevene samt adresser på dagplejerne. Sammen med login-breve skal følge et info-brev til arbejdspladsens leder. Login-breve og info-følgebrev skal afleveres samlet til lederen (fx den pædagogiske leder i en daginstitution) eller på kontoret (fx på en skole). Login-pakkerne leveres til arbejdspladserne / sendes til dagplejerne med levering senest den 16. oktober Den ordinære dataindsamling foregår frem til den 1. november 2015, hvorefter der en rykkeperiode frem til den 8. november. I perioden 2. til 7. november 2015 fremsendes et rykkerbrev pr. post til privatadressen for de respondenter, der endnu ikke har besvaret på spørgeskemaet. I 2013 var det ca respondenter. Endelig sidste svarfrist er den 8. november En høj svarprocent er et succeskriterium. Der skal udsendes info til samtlige ledere i organisationen om svarprocenter flere gange under vejs i perioden med indsamling af data typisk to gange om ugen. Den enkelte leder skal have oplysninger for egen enhed og for enheder på niveauet under Rapportering Trivselsrapporter Generelt Der laves kaskaderapporter til samtlige arbejdspladser/enheder med mere end 5 besvarelser. Arbejdspladser/enheder med 5 eller færre besvarelser får den aggregerede kaskaderapport for nærmeste niveau over eget niveau. Krænkende adfærd rapporteres ikke på laveste niveau, men kun i aggregerede rapporter med mere end 15 besvarelser tilsammen. I alt kan forventes omkring 1000 kaskaderapporter og 100 matricer (for nærmere beskrivelse se henholdsvis rapporteringsprincipper 2015 lederhierarki og medarbejderhierarki). Medarbejderrapporter Der aggregeres medarbejderrapporter svarende til hierarkiet i arbejdsmiljøorganisationen, hvilket vil sige op til 6 niveauer. Derudover laves tværgående medarbejderrapporter ud fra fx stillingsbetegnelser (lærere, pædagoger mv.) og arbejdspladstyper (fx skoler, daginstitutioner mv.) 5

6 Lederrapporter Ledere indgår kun i lederrapporter samt i den samlede rapport for hele Børn og Unge. Der aggregeres lederrapporter svarende til ledelseshierarkiet, hvilket vil sige 5-6 niveauer. Derudover laves tværgående lederrapporter, fx dagtilbudsledere, skoleledere, SFO-ledere, administrative ledere, pædagogiske ledere mv Benchmark i trivselsrapporter Generelt er benchmark; o 1) egne resultater fra trivselsundersøgelsen 2013 (skolerne 2014) o 2) egne resultater fra trivselsundersøgelsen 2015 o 3) egen udvikling (skolerne 2014 til 2015) o 4) gennemsnittet for tilsvarende arbejdspladstyper/enheder i Børn og Unge i 2015 o 5) gennemsnittet for Børn og Unge 2015 Hvis arbejdspladsen/enheden har været omfattet af organisationsændringer udgår evt. benchmark 1) og 3). For den samlede rapport for Børn og Unge udgår benchmark 4) og 5). Resultater fra tidligere trivselsundersøgelser udleveres af Dansk Data Arkiv Layout for trivselsrapporter Kaskaderapporterne skal overordnet set have samme layout som i trivselsundersøgelsen 2013 (se bilag G) med følgende kolonner i overblikket: o egne resultater fra trivselsundersøgelsen 2013 (skolerne 2014) o egne resultater fra trivselsundersøgelsen 2015 o egenudviklingen (farvelagt) (skolerne fra 2014 til 2015) o gennemsnittet for tilsvarende arbejdspladstyper/enheder i Børn og Unge i 2015 o gennemsnittet for Børn og Unge 2015 Egenudviklingen farvelægges grøn/rød såfremt forskellen er +/- 5 point. Er forskellen mindre end 5 point farvelægges med gul. Trivselsrapporter leveres i PDF-format til Børn og Unges Digitaliserings-afdeling senest den 27. november 2015, navngivet med APV-id. Hvordan overleveringen sker aftales særskilt Kommentarrapporter Foruden trivselsrapporterne laves en særskilt rapport med opsamling af besvarelserne fra fritekstfelterne i spørgeskemaet. Disse rapporter laves kun på det laveste niveau i organisationen. Kommentarrapporterne leveres i PDF-format sammen med trivselsrapporterne (senest den 27. november 2015). Hvordan overlevering sker aftales særskilt. Der foretages ingen censurering af kommentarrapporterne. Såfremt en arbejdsmiljøgruppe ønsker at bortcensurere upassende/personlige kommentarer skal dette gøres lokalt i en dialog mellem ledelse og arbejdsmiljøgruppen Ekstra rapporter Der skal fra starten aftales en procedure med Børn og Unge for arbejdspladsers/enheders bestilling af ekstra rapporter fx ved opdeling af personalegrupper. Procedure, pris og frister aftales mellem Leverandør og Børn og Unge. Leverandøren skal selv håndtere udarbejdelse, fremsendelse og afregning af evt. ekstra rapporter som de enkelte arbejdspladser ønsker. I 2013 blev lavet ca. 100 ekstrarapporter. 6

7 3.3.6 Matricer Der skal udarbejdes en række oversigter med resultater fra trivselsundersøgelsen kaldet matricer. Af disse fremgår på X-aksen de forskellige dimensioner som spørges til i undersøgelsen og på Y-aksen fx dagtilbuddene indenfor et område eller de forskellige stillingsbetegnelser. I felterne i matricerne er dels den score som den konkrete arbejdsplads/enhed har opnået på den konkrete dimension samt en farvelægning i grøn/gul/rød ud fra et bestemt benchmark. Benchmark kan variere fra den ene matriceoversigt til den anden. Formålet er at skabe et sammenligningsgrundlag i en oversigtsform. Matricer leveres i excel-format. Se rapporteringsprincipper af bilag H1 og H Udveksling af data/rapporter Data fra trivselsundersøgelsen leveres til: o Leverandøren af hovedrapporten. Dette sker når dataindsamlingen er afsluttet og datakvaliteten er kontrolleret. Data er på individniveau (respondentniveau). Disse data anvendes til hovedrapportering og evt. yderligere statistiske analyser. Data leveres senest den 13. november o Dansk Data Arkiv Møder og samarbejde Der skal påregnes 3-4 møder for at sikre en ordentligt koordinering mellem leverandøren og Børn og Unge hhv. Ledelse og Organisation som forestår projektledelsen og Digitaliserings-afdelingen som administrerer samtlige medarbejder- /lederoplysninger og Arbejdsmiljødatabasen som er formidlingskanalen for bl.a. trivselsrapporterne. For Børn og Unge er det afgørende med et godt og smidigt samarbejde mellem leverandøren og Børn og Unge, herunder at det til stadighed er muligt at komme i kontakt med leverandørens projektleder og få respons på henvendelser med kort varsel. Ligeledes at samarbejdet er præget af omhyggelighed i forhold til at opfylde de aftaler der indgås i den overordnede aftale og undervejs i forløbet. I perioden med indsamling af data fra den 19. oktober 2015 til den 8. november 2015 skal leverandøren stille en medarbejder til rådighed som hotline for Børn og Unges medarbejdere hvis de har spørgsmål vedr. spørgeskemaet, undersøgelsen mv. 4. Generelle form- og procedurekrav 4.1. Tilbudsgivers kontaktperson Ordregiver vil sende alle meddelelser under udbudsforretningen til den person, der er angivet som kontaktperson i bilag A, Tilbudsblanketten Udbudsprocedure Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud Tilbudsfrist Fristen for at afgive tilbud er den 19. maj 2015 kl Indleveringsadresse Tilbuddet skal fremsendes på til Betina Holk, Aarhus Kommune, Børn og Unge på følgende mailadresse: Tilbuddet mærkes Trivselsundersøgelse og Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbuddet skal afleveres i PDF-format. 7

8 Tilbud anses for rettidigt modtaget, såfremt tilbuddet inkl. alle bilag er modtaget inden for tilbudsfristen. Såfremt tilbuddet ikke er modtaget rettidigt, eller som følge af tekniske forhold ikke kan læses/åbnes, vil Tilbudsgiver blive opfordret til at indlevere tilbuddet på ny indenfor en af Ordregiver fastsat frist. Denne frist kan være kort Sprog Tilbud kan afleveres på dansk. Spørgsmål kan stilles på dansk eller engelsk, og svaret vil blive givet på det sprog, som spørgsmålet er stillet på. Der foretages ikke oversættelser. Endelig kontrakt vil blive indgået på dansk Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud Ejendomsret til modtagne tilbud Alle dokumenter, som fremsendes af Tilbudsgiver, betragtes som Ordregivers ejendom Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende i tre (3) måneder efter tilbudsfristens udløb. Såfremt Tilbudsgiver får meddelelse om, at Ordregiver har identificeret Tilbudsgivers tilbud som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er Ordregiver berettiget til at forlænge vedståelsesfristen med yderligere 3 måneder ved skriftlig meddelelse til Tilbudsgivers kontaktperson. Ordregivers meddelelse om, at Kontrakten forventes indgået med en anden Tilbudsgiver, er ikke at anse for et aftaleretligt afslag. Først når Kontrakten rent faktisk er indgået og underskrevet af de relevante parter, vil der være tale om et aftaleretligt afslag, som medfører, at Tilbudsgiver ikke længere er bundet af vedståelsesfristen Ét tilbud Hver Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud. Koncernforbundne Tilbudsgivere bør i deres tilbud beskrive, hvordan uafhængigheden mellem dem er sikret Alternative tilbud Det kan ikke indleveres alternative tilbud. 5. Forbehold Eventuelle forbehold skal tydeligt angives i bilag B, Forbeholdsliste. Ordregiver er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold, idet ligebehandlingsprincippet vil blive overholdt. Såfremt Ordregiver vælger at acceptere et forbehold, vil Ordregiver prissætte dette i forbindelse med evalueringen. Såfremt der tages forbehold for minimumskravene, forbehold for grundlæggende elementer eller forbehold for elementer, der ikke kan prissættes, er Ordregiver forpligtet til at afvise tilbuddet i dets helhed. Ordregiver gør udtrykkeligt opmærksom på, at forbehold over for den vedlagte kontrakt efter praksis fra Klagenævnet for Udbud, ofte vil kunne udgøre forbehold over for grundlæggende elementer, som i givet fald vil forpligte ordregiver til at afvise tilbuddet i dets helhed. Derfor fraråder Ordregiver ethvert forbehold for den vedlagte kontrakt, men vil foretage en konkret vurdering, såfremt et tilbud alligevel indeholder sådanne forbehold. 8

9 Såfremt tilbudsgiver identificerer ting i udbudsmaterialet eller kontrakten, der gør, at tilbudsgiver ikke ser sig i stand til at afgive tilbud uden forbehold, opfordres tilbudsgiver til at kontakte Ordregiver ved at stille spørgsmål, jf. proceduren herfor. Ordregiver vil herefter forholde sig til de anførte forhold eller uhensigtsmæssigheder. Såfremt tilbudsgiver vedlægger egne eller standardiserede salgs- og leveringsbetingelser eller lignende standardiserede vilkår (herunder licensbetingelser) uden udtrykkeligt at henvise hertil i bilag B, vil disse ikke blive anset for en del af tilbuddet, men derimod blive bortfortolket i deres helhed. Tilbudsgiver vil, inden tildelingsbeslutningen træffes, blive bedt om at bekræfte, at de pågældende salgs- og leveringsbetingelser eller lignende standardiserede vilkår (herunder licensbetingelser) ikke finder anvendelse. Såfremt dette ikke bliver bekræftet, afvises tilbuddet eventuelt som ukonditionsmæssigt, jf. umiddelbart nedenfor. Ordregiver gør således for god ordens skyld yderligere opmærksom på, at såfremt tilbudsgiver vedlægger og i bilag B udtrykkeligt henviser til egne eller standardiserede salgs- og leveringsbetingelser eller lignende standardiserede vilkår (herunder licensbetingelser), vil disse blive gennemgået med henblik på at vurdere indholdet. Såfremt der heri konstateres forbehold vil disse blive håndteret som beskrevet ovenfor, således at ordregiver både kan have ret og pligt til at afvise tilbuddet i dets helhed. 6. Udvælgelse: Der vil forud for vurderingen af det afgivne tilbud ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges tilbuddet: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag C. Minimum tre referencer for tilsvarende ydelser løst for offentlige eller private virksomheder med geografisk adskilte enheder, stort afrapporteringshierarki og mindst 5000 respondenter. Referencerne skal indeholde oplysninger på kontaktperson og Børn og Unge, Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at tage kontakt til denne. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. 7. Tilbudsevaluering og udelukkelsesgrunde 7.1. Vurdering af konditionsmæssighed Ordregiver kontrollerer, at tilbuddet er konditionsmæssigt Konsekvensen af ikke at fremsende dokumentation Tilbud, der ikke indeholder dokumentation som anført under punkt 7.1, kan Ordregiver afvise som ukonditionsmæssige, eller Ordregiver kan under overholdelse af ligebehandlingsprincippet vælge at bede Tilbudsgiver om at berigtige sit tilbud. Såfremt Ordregiver konstaterer, at der ved en fejl ikke er vedlagt alt relevant dokumentation og materialet i øvrigt, kan Ordregiver anmode Tilbudsgiver om dokumentationen med angivelse af en ny frist Tildelingskriterium Tilbud vil blive evalueret på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 9

10 Alle tilbudsgivere underrettes samtidig via mail, hurtigst muligt efter, at beslutningen om tildeling er truffet Underkriterier Opgaven tildeles på baggrund af følgende underkriterier og vægtning: Underkriterier Vægtning Pris 30 % Beskrivelse af løsning af opgaven 70 % 7.5. Pointskala Ordregiver tildeler point på alle ovenstående underkriterier på en skala fra 0-100, hvor 0 er lavest og 100 er højest. Hele pointskalaen anvendes Beskrivelse af underkriterierne Pris Tilbuddet skal angive én samlet pris for hele kontraktperioden på ydelserne beskrevet i nærværende udbudsmateriale samt en opgørelse over prisen fordelt på de enkelte ydelser. Prisen skal angives i danske kroner ekskl. moms. Den tilbudte pris skal angives i bilag A, Tilbudsblanketten Beskrivelse af løsning af opgaven Tilbudsgiver skal i sit tilbudsmateriale redegøre for: Tilbudsgivers erfaring med trivselskortlægning (dataindsamling og rapportering) via elektronisk spørgeskema med anvendelse af spørgeskema fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Hvordan tilbudsgiver vil håndtere indsamlingen af data (besvarelser af spørgeskema), så dataindsamlingen forløber professionelt og medvirker til en høj svarproces ift. de krav der er beskrevet i afsnit og Hvordan tilbudsgiver vil sikre kvaliteten i sin afrapportering på de forskellige niveauer i Børn og Unge ift. de krav, der er beskrevet i afsnit Tilbudsgivers tilgang til samarbejdet med Børn og Unge, herunder løbende tilpasninger af leverancerne til Børn og Unges behov og ift. de krav der er beskrevet i afsnit Tilbudsgivers kapacitet og robusthed, der kan sikre præcision i forhold til projektets tidsplan Tilbudsgivers samarbejde med leverandør af hovedrapport samt Dansk Data Arkiv 8. Spørgsmål til udbudsmaterialet 8.1. Spørgsmål og svar Såfremt Tilbudsgiver måtte have spørgsmål til nærværende udbudsforretning, skal disse stilles senest den 12. maj 2015 kl Spørgsmål skal sendes pr. til: Betina Holk, Aarhus Kommune; Alle spørgsmål bør starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. 10

11 Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige for alle Tilbudsgivere i en anonymiseret form på Ordregivers hjemmeside på følgende link: Spørgsmål stillet efter spørgefristen vil blive besvaret, hvis det kan nås inden fristen for Ordregivers svarfrist for svar. Tilbudsgiverne opfordres til at stille spørgsmål i god tid inden spørgefristen. Svar gives senest den 13. maj 2015 kl Yderligere oplysninger om udbudsmaterialet Såfremt Ordregiver finder det relevant, vil Ordregiver frem til seks dage før tilbudsfristens udløb offentliggøre yderligere oplysninger til udbudsmaterialet. Det er Tilbudsgivernes eget ansvar løbende at holde sig orienteret på Ordregivers hjemmeside Rettelser til udbudsmateriale Såfremt Ordregiver har rettelser til det oprindeligt udsendte udbudsmateriale, vil det tilrettede udbudsmateriale blive gjort tilgængeligt på følgende hjemmeside: 9. Praktiske forhold 9.1. Åbning af tilbud Tilbud vil først blive åbnet efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene Meddelelse af resultatet Alle Tilbudsgivere vil samtidig blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelsen til den vindende Tilbudsgiver om, at dennes tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med Tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter. Meddelelse om, at et tilbud ikke er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, udgør ikke et aftaleretligt afslag på tilbuddet. Tilbuddet er bindende, indtil endelig kontrakt er indgået og underskrevet Fortrolighed Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i Tilbudsgivers tilbud, som angår Tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen, herunder lov om offentlighed i forvaltningen samt lovgrundlaget for godkendelse af leverandører og modeller for frit leverandørvalg, forpligter Ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning, hvor Tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Ordregiver vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Ordregiver er i forbindelse med tildeling af Kontrakten forpligtet til at give en begrundelse for valg og fravalg af Tilbudsgivere. Det betyder, at Ordregiver er forpligtet til at beskrive de vindende tilbuds karakteristika, samt hvilke forhold Ordregiver særligt har lagt vægt på ved tildeling af Kontrakten. 11

12 9.4. Ubetinget tavshed for Tilbudsgiver Tilbudsgivere samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om Ordregiver, der kommer til deres kendskab ved tilbudsafgivelse. 10. Forventet tidsplan for udbudsforretningen Nedenstående tidsplan omfatter udbudsforretningens væsentligste milepæle. MILEPÆL DATO Offentliggørelse af udbudsmateriale 30. april 2015 Sidste frist for at afgive skriftlige 12. maj 2015, kl spørgsmål til udbudsmaterialet Svar på spørgsmål fra alle tilbudsgiverne 13. maj 2015, kl offentliggøres på Ordregivers hjemmeside Tilbudsfrist 19. maj 2015, kl. 12:00 Offentliggørelse af tildelingsbeslutning 22. maj 2015 Kontraktunderskrift 29. maj 2015 Ikrafttrædelse af kontrakten 1. juni Oversigt over tilbudsdokumenter Nedenstående oversigt viser de dokumenter, Tilbudsgiver bedes vedlægge tilbuddet: Bilag A, Tilbudsblanketten, skal vedlægges i udfyldt stand, eventuelt vedlagt supplerende materiale Bilag B, Forbeholdslisten, skal vedlægges, hvis der tages forbehold Bilag C, Tro og love erklæring 12. Bilag Bilag A, Tilbudsblanketten Bilag B, Forbeholdslisten Bilag C, Tro og love erklæring Bilag D, Udkast til kontrakt Bilag E, Retningslinjer for Aarhus Kommunes administration lov nr af den 21. december 1994 Bilag F, Spørgeskemaet fra 2013 Bilag G, Eksempel på trivselsrapport fra 2013 (layout må IKKE ændres af betydning) Bilag H1 og H2, Rapporteringsprincipper for ledere og medarbejder rapporter og matricer (der kan forekomme justeringer) Bilag I, Organisationsdiagram 2015 Bilag J, Tidsplan for APV Dataindsamling 12

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: 04.03.2015 Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser Region Syddanmark

Udbudsbetingelser Region Syddanmark Udbudsbetingelser Region Syddanmark Udbud efter reglerne i afsnit II i Tilbudsloven om annonceringspligt for varer og tjenesteydelser Udbud af Care Løsning og efterfølgende service til Handicapcenter Sydøstfyn

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelser Aarhus Kommune Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelserne gælder for Aarhus Kommunes udbud af ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015

APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015 APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015 INDHOLD Fysisk APV: Frist 1. december 2015 husk dokumentation i arbejdsmiljødatabasen i LIS Psykisk APV: Trivselsundersøgelsen er afsluttet svarprocent på 88 % Rapporterne

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012.

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012. Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi Udbudsmateriale af 28. september 2012. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Side 2 1.1 Ordregivende myndighed... 3 1.2 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Annoncering i henhold til Tilbudsloven Afsnit II Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Sagsnr. 2012-160040 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Annoncering af udarbejdelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere