Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave."

Transkript

1 PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mobil: Mail: Side 1

2 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs kommune. Syddjurs Kommune er - jf. Dagtilbudslovens 5 - forpligtet til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge. Tilsynet omfatter alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering. Dagtilbudschefen har ansvaret for, at tilsynet gennemføres. Tilsynet sker i samarbejdet med de lokale ledere og ekstern konsulent Merete Lorentsen, ML-Consult. Tilsynet med institutionerne/afdelingerne skal foregå dialogbaseret og sikre den fortsatte pædagogiske og kvalitative udvikling af praksis. Tilsynet sker i en kvalificeret dialog på tilsynsmødet mellem medarbejdere, leder, bestyrelse og tilsynsførende. Tilsynet fungerer desuden som Byrådets kontrol af, at det enkelte dagtilbud tilgodeser barnets behov for trivsel, udvikling og læring i et trygt miljø, der tager hensyn til det enkelte barns alder og modenhed. Ved fastsættelse af rammer og principper for det pædagogiske tilsyn lægges der vægt på, at det kommunale tilsyn med dagtilbuddene blandt andet skal medvirke til, at dagtilbudschefen og Byrådet får et fælles billede af dagtilbuddets pædagogiske kvalitet, samt hvilke udviklingsmuligheder der er for den fortsatte opgaveløsning. Følgende inddrages som grundlag for tilsynet. Kommunale værdier: Åbenhed Udvikling Respekt Kvalitet Politikker: Den sammenhængende børnepolitik Aftale mål / institutionens egne mål Mad og motionspolitik Retningslinjer for obligatorisk sprogstimulering af tosprogede børn i Syddjurs kommune. Dagtilbudslovens Mål og rammer: Af Dagtilbudslovens 5 fremgår følgende: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3 efterleves. Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mobil: Mail: Side 2

3 Det er Byrådet, som inden for dagtilbudslovens rammer beslutter, hvordan tilsynet skal tilrettelægges og udøves. Tilsynet skal omfatte både indholdet af tilbuddet og den måde, hvorpå opgaven løses. Byrådet har pligt til at føre tilsyn med, at dagtilbuddene er egnede til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for, og at opgaverne løses med det indhold og den kvalitet, som kommunen har fastsat. Byrådet skal påse, at personalet har de fornødne kvalifikationer til at kunne opfylde målsætningen og den kvalitet, som Byrådet har fastlagt. Tilsynet er den kommunale myndighedskontrol med kvaliteten af de kommunale ydelser. Det fremgår ikke af lovgivning og vejledning, hvor ofte tilsynet skal gennemføres, men vejledningen beskriver, at Byrådet løbende skal påse, at det enkelte dagtilbud reelt påtager sig de opgaver, som kommunen har fastlagt i de opstillede mål og rammer, og at opgaverne løses på en sådan måde, at de vil opfylde de opstillede mål. Tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbuddene i Syddjurs Kommune. Ved udøvelsen af det pædagogiske tilsyn anvendes et koncept med følgende overskrifter. Generelle dataoplysninger Ledelse, personale, bestyrelsesarbejde(drøftelses pkt. inden tilsynsmødet og på tilsynsmødet) Forældresamarbejde Pædagogisk praksis De pædagogiske læreplaner, herunder BMV Sproglig indsats og vurderinger, herunder de tosprogede børn Andre kommunale aftaler/indsatsområder Pkt. besvares på et udsendt spørgeskema. Det pædagogiske tilsyn udføres på følgende måder: Der gennemføres et udviklingsorienteret tilsyn i alle institutioner. Tilsynet udføres i en 2 trins model, hvor første del af tilsynet er et besøg, og anden del er et tilsynsmøde. Tilsynet indeholder både den kontrolmæssige, men også den udviklingsorienterede dimension, der sikrer kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Tilsynsbesøget skal bl.a. opfattes som en mulighed for at få kvalificeret sparring og dialog om opgaveløsningen. Det vil samtidig give lederen mulighed for at evaluere, om de valgte pædagogiske metoder giver den ønskede effekt og opfylder de mål, der er sat for det pædagogiske arbejde. Planlægning, rammer og frekvens for dialogbaseret tilsynsbesøg. I alle dagtilbud aflægges tilsynsbesøg hvert andet år. Planlægning og ansvaret af tilsynsbesøget varetages af ekstern konsulent, som ligeledes har ansvaret for udarbejdelse af tilsynsrapporten. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mobil: Mail: Side 3

4 Før det planlagte pædagogiske tilsynsbesøg har den tilsynsførende forberedt mødet bl.a. via: Dagtilbuddets hjemmeside Dagtilbuddets pædagogiske læreplan Data indsamling via udsendte spørgeskemaer Tilsynsrapporten fra foregående år Følgende elementer vil indgå i besøget på institutionen og på tilsynsmødet. Er der overensstemmelse mellem værdier, mål, læringsmiljø og den pædagogiske praksis. Er dagtilbudslovens 8 stk.2,3, 4 og dagtilbudslovens 9.stk.2 og 3.opfyldt. Er der overensstemmelse mellem den fysiske indretning ude som inde og læringsmiljøet. Tager den fysiske indretning ude som inde højde for, at der kan skabes plads til børnenes leg og spontane aktiviteter. Er dagtilbuddet et sted, hvor børnene respekteres, trives, er trygge og glade for at være og mødes ud fra et inkluderende og anerkendende tankesæt. Er det pædagogiske tilbud relevant i forhold til den aktuelle børnegruppe. Er der en vekselvirkning mellem planlagte og spontane aktiviteter. Er der nedskrevne strukturerede forløb. Personaleforhold, bl.a. fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. En samlet vurdering af dagtilbuddets pædagogiske virke. Er der særlige områder som dagtilbuddet skal arbejde videre med til næste pædagogiske tilsynsbesøg. Opfølgning på henvendelser fra forældre, ansatte eller andre samarbejdspartnere. Projekter og udviklingsarbejde. Deltagelse i kompetence og udviklingsforløb. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mobil: Mail: Side 4

5 RAPPORT. Institution: Poppelvejens Børnehave Adresse : Poppelvej 9, 8550 Ryomgård Hjemmeside: Telefon: / Leder: Carsten Braûner. Tilbudstype/lovgrundlag: Børnehave 3-6 år, Dagtilbudsloven Antal pladser: 64 Antal ansatte og personalets sammensætning: 4 pædagoger 146 timer 2 pædagogmedhjælpere 64 timer Vikar/studerende 25 timer 1 leder 37 timer (max 5 timer børnerelateret tid pr. uge) Dato for tilsyns besøg: Torsdag den 5. januar Dato for tilsyns møde: Torsdag den 9. februar Tilstede ved mødet: Carsten Braûner institutionsleder, Marian Maltesen pædagog, Anne Marie Melin pædagog, Mette Mygind forældrebestyrelsesrepræsentant, Claus Jessen forældrebestyrelsesrepræsentant. Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Merete Lorentsen ML-Consult Østergårdsparken 31, Ugelbølle 8410 Rønde Mobil: Mail: ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mobil: Mail: Side 5

6 o Tilsynets vurdering og opsamling. ML-Consult har på vegne af Syddjurs Kommune foretaget et pædagogisk tilsyn i Poppelvejens Børnehave. ML-Consult er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af datamateriale fra institutionens hjemmeside, dataindsamling fra udsendte spørgeskemaer, 5 timers observationer og et afholdt tilsynsmøde. Poppelvejens børnehave er en ældre institution, der har fået ny leder for 4 år siden. Inden lederskiftet var børnehaven uden leder i 1½ år, på grund af leders langvarige sygdomsforløb. Personalet var i hele perioden under egen ledelse. Siden ny leder blev ansat, har institutionen været under stor forandring. Fra at være en meget stueopdelt institution, til i dag hvor den er funktionsopdelt. Organisationsændringen har givet store forandringer, og personalet har løbende skulle gendefinere deres struktur, pædagogiske praksis, værdigrundlag og deres principper i personalesamarbejdet. Institutionen blev den 1/ certificeret som idræts, leg og bevægelsesbørnehave. Det har betydet, at børnehaven igen har ommøbleret deres funktionsrum, for at give plads til et større motorik- og sanse rum. Der er store forventninger til rummet, og personalets mål er, at der systematisk og mere målrettet bliver arbejdet med børnenes motoriske udvikling. Ønsket om at blive certificeret ligger i en antagelse om, at børn og unge generelt er i dårlig fysisk form på grund af flere stillesiddende aktiviteter. Børnehaven vil gerne medvirke til at styrke sundhed og trivsel og skabe lyst til mere motorisk aktivitet. I kraft af certificeringen efteruddannes personalet til formålet. Funktionsrummene i børnehaven bærer præg af, at institutionens er af ældre dato. Rummene er veludstyret med materialer og legetøj og selv om tidens tand har sat sine spor, er de funktionelle. Spillene er intakte, og materialer og legetøj er let tilgængelige og i børnehøjde. Der er en udpræget orden, hvilket gør det overskueligt for børnene at finde det, de ønsker at lege med, og som understøtter børnene i at overskue at holde orden. Det store fællesrum, som er forholdsvis nyistandsat, fungerer som cafe, spille-, læse- og spiserum. Et stort rum med mange funktioner, og som anvendes af børnene hele dagen. Udover funktionsrummene har børnehaven mange små rum, som anvendes til soverum, sprogrum og legerum for 2-3 børn. Denne mulighed gør, at mange børn trækker sig tilbage i mindre grupper og leger uden voksenopsyn. Tilsynet oplever, at børnene virker meget tillidsfulde og samspillet mellem dem viser hjælpsomhed, nysgerrighed og tillid. Det er helt naturligt, at de større børn hjælper de mindre. Børnene er selvhjulpne og sætter sig selv i gang med spil, konstruktionslege, rollelege, kigger i bøger, tegner og laver perler. Der ses en udpræget spillekultur både med voksen deltagelse og uden. Tilsynet ser en afslappet og harmonisk stemning blandt voksne og børn. Personalet er i deres adfærd nærværende, anerkendende, undersøgende og oprigtig nysgerrige på barnets intention. Personalet stiller mange åbne spørgsmål og er i deres tilgang støttende, hjælpende og vejledende. De er gode til at gribe øjeblikket, og giver børnene en oplevelse af at blive hørt, set og forstået. Børnene må selv bestemme, hvornår de spiser i cafeen, og selv de mindste børn håndterer det helt naturligt. Der står vand fremme hele dagen, så børnene selv kan tage, når de er tørstige. Personalegruppen har arbejdet sammen i mange år, og det ses i deres samspil, hvor de gennem hele dagen ved, hvad hinanden gør, hvilke arbejdsopgaver, roller og aktiviteter de hver især skal udføre. De voksne er fleksible og flytter sig efter børnenes behov og valg af aktiviteter. Tilsynet vurderer, at der findes arbejdsmæssige rammer og en ledelsesform i børnehaven, der organiserer og understøtter personalets ønsker og muligheder for selv at sætte dagsordenen i deres praksis. Der er stor medindflydelse, men på grund af de mange funktionsrum og antallet af medarbejdere, oplever personalet også, at de ofte må arbejde meget alene, hvilket er udfordrende og stiller nye krav til den enkelte. Til at støtte og styrke denne udfordring er der igangsat en proces, hvor der skal sættes fokus på en ny organisationsform, at arbejde med forandringer og på at skabe mere ligevægt i opgaver og ressourcer. Børnehaven har indgået et samarbejde med ekstern konsulent, som skal bistå i processen i foråret Børnehaven står overfor at modtage 19 nye børn, hvilket er en udfordring i hverdagens praksis med mere bleskift og på omstilling og justering af den pædagogiske ramme og indhold. Tilsynet oplever, at der er meget fin sammenhæng mellem de pædagogiske metoder, ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mobil: Mail: Side 6

7 referencerammerne og den praksis, der beskrives på institutionens hjemmeside. Der er et åbenlyst engagement, som sikrer høj faglighed, og der er løbende øje for udviklingsmuligheder i den pædagogiske praksis og i institutionens organisering, hvilket styrkes ydermere med processen med den eksterne konsulent. Det er tilsynets vurdering, at børnehavens personale til stadighed har for øje at sikre et højt fagligt niveau og har dermed fokus på at skabe optimal læring, trivsel og udvikling for barnet. Der er åbenhed for at ville udvikle sig selv og til at drøfte forskellige holdninger og synspunkter. Via den faglige og målrettede tilrettelæggelse af det daglige arbejde og de valgte pædagogiske tilgange som: Anerkendende tilgang, medbestemmelse/selvbestemmelse, gyldne øjeblikke, børnefællesskaber, selvhjulpenhed, synlig pædagogisk praksis, understøttes det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. o Opfølgning på tidligere tilsyn. Institutionen har aldrig tidligere haft tilsyn. o Fysiske rammer. De fysiske rammer indendørs er gode. De mange funktionsrum og de mindre rum gør, at børnene har mange muligheder for at vælge aktivitet i forhold til egen lyst og behov. Personalet skal derfor løbende have et godt overblik og vurdere, hvor de placerer sig i løbet af dagen. Ved modtagelse af nye medarbejdere er personalet opmærksomme på, at det er vigtigt at få drøftet voksenrollen og målet for indholdet i de forskellige funktionsrum. Dette for at styrke og fastholde kvalitet i aktiviteternes indhold. I processen ved genetableringen af funktionsrummene ligger det naturligt at have øje for en drøftelse af æstetik og udsmykning, som relaterer til de børn, der går i børnehaven i dag. Legepladsen er traditionel indrettet, og der er muligheder for at lege med forskellige motoriske udfordringer, rollelege i små grupper og de almindelige legeredskaber som gynger, cykler, sandkasse mv.. o Pædagogisk læreplan. De pædagogiske læreplaner er evalueret og godkendt i bestyrelsen Maj Grundlaget for indholdet har sin oprindelse fra år tilbage fra tidligere leder. Personalet skal derfor i gang med at redefinere de pædagogiske læreplaner og er opmærksomme på, at de ikke er fyldestgørende nok i forhold til ny lovgivning. Som læreplanerne fremstår i dag med formulerede mål og aktiviteter for alle 6 temaer, er planen autentisk i forhold til de afsnit, der beskriver den praksis som udføres i børnehaven. I forhold til Krop og bevægelse er der udarbejdet en ny bevægelsespolitik, som er til godkendelse hos DGI. Der er sammenhæng mellem mål og handlinger, og elementer fra BMV er inddraget i forhold til børnenes medbestemmelse og demokratiske processer. Læringsmiljøet kendetegnes ved læring på egen hånd i nuet og ved den situationsbestemte læring, hvor den voksne bliver en aktiv medspiller og udfordrer børnenes viden, ved f.eks. åbne spørgsmål. På grund af funktions inddelingen foregår de planlagte aktiviteter ud fra de temaer, som den voksne rammesætter på dagen, eller ud fra barnets egen lyst og behov. Tilsynet vurderer, at en pædagogisk praksis med dette udgangspunkt kræver stor opmærksomhed og kommunikation blandt personalet, så de forskellige aktiviteter til stadighed er udfordrende og har indhold, som sikrer udvikling og læring for alle aldersgrupper. Omkring børn med særlige behov er der et godt samarbejde med det tværfaglige team, og personalet ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mobil: Mail: Side 7

8 arbejder i ugens løb med planlagte aldersintegrerede grupper. Institutionen anvender ikke systematisk evaluering, men anvender dialogisk evaluering på personalemøder. Af dokumentationsformer anvendes Gyldne øjeblikke, børneinterview, fotos, Barnets bog og Big Books. o Medindflydelse og kommunikation, organisatoriske og personalemæssige forhold. Samarbejdskulturen i pædagoggruppen kendes ved et godt sammenkørt samarbejde, som er opbygget igennem mange års samarbejde. Der er en stor åbenhed og gensidig respekt for hinanden, høj grad af sparring og faglig støtte. I f.eks. konflikter med børn kan en kollega godt tage over for den anden. Med kun 4 års ledererfaringer og med opstart i DOL,(Den offentlige Lederuddannelse), er leder i proces med at afklare sin egen rolle og position som leder. Leder er engageret udadtil i arbejdsgrupper på kommunalt niveau og sikrer sig at have kontakt til netværksgrupper, så han får støtte og mulighed for at udfordre sin faglighed. Leder konkluderer selv, at han skal arbejde på at få mere tid til at følge hverdagen, og han holder derfor en pause i sin DOL uddannelse. Tilsynet oplever, at personalet er meget selvkørende og finder de mulige løsninger, men ser også at institutionen står overfor en udvikling, som bliver spændende og udfordrende. Bestyrelsen har stor indflydelse, inddrages og er aktive omkring børnehavens praksis og ønsker bl.a. at optimere samarbejdet med skolens bestyrelse. Bestyrelsen arbejder med tanker om at sikre en optimering af brobygningen til skolestart og inddrage 7.klasses elever, som praktikanter og børnepassere for børnene i hjemmene og institutionen. Der er et formaliseret samarbejde med hensyn til overgang fra dagtilbud og skole. Samarbejdet er velfungerende, og der er gensidighed ved besøg og information. Forældregruppen bakker meget op omkring børnehavens virke, og der er stor deltagelse i arrangementer. Bestyrelsen har samme oplevelse af praksis som tilsynet. Bestyrelsen inddrages ift. læreplaner og diverse politikker, hvor principper drøftes i samarbejde og åben dialog. For at lette overgangen fra dagpleje til børnehave er der åbnet op for et tættere samarbejde. Dette samarbejde styrkes ved, at dagplejen repræsenteres i processen omkring at blive en certificeret idræts, leg og bevægelsesbørnehave. Der skabes en forventning om at styrke den røde tråd i barnets og forældrenes hverdag. Der er udarbejdet flg. Politikker omkring: Kost, sorg/krise, stress, og en intro til nye medarbejdere. o Sprog, tryghed, trivsel, læring, udvikling. Personalet organiserer deres sprogarbejde i mindre sproggrupper og som en inkluderende praksis i børnegrupperne. Når personalet vurderer, at der er behov for en sprogvurdering, inddrages forældrene, og der anvendes TRAS og ministeriets materiale. Elementer fra DCUM anvendes som supplement. Der arbejdes med dialogisk oplæsning, og sprogstimuleringen understøttes i samtale og dialog med børnene i det nære relationsarbejde. Det er besluttet at indrette et sprogværksted i et af de mindre rum, som derved vil give mulighed for at skabe et inspirerende sprogmiljø. Der er på de fleste legekasser billeder af det legetøj, der skal være i kasserne. Pædagogerne bruger sproglige anvisninger og forklaringer til de mindre børn på, hvad der nu skal ske. F.eks. nu skal du snart ned at sove nu skal vi om lidt pakke madkassen sammen osv.. Tilsynet vurderer, at den mundtlige forberedelse styrker de mindste børns trivsel og tryghed og gør, at de håndterer overgangen mellem de forskellige daglige skift uden at blive usikre og utrygge. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mobil: Mail: Side 8

9 Tilsynets vurdering. Ved observationerne i institutionen oplever jeg, at børnene virker glade og trygge ved de medarbejdere, de er sammen med i deres aktiviteter. Det ses f.eks. ved, at børnene søger personalet både i kommunikation og rent fysisk. Alle børn bevæger sig naturligt og trygt rundt i børnehaven og på legepladsen, og de finder selv det legetøj, de gerne vil lege med. Børnene er selvhjulpne og indgår i gode legerelationer med hinanden, og der opstår ingen konflikter. Tonen blandt børnene er anerkendende og nysgerrig, og de er i stand til at tydeliggøre deres intentioner og ønsker overfor hinanden. De større er hjælpsomme overfor de mindre f.eks. ved spisning. Børnene er åbne og trygge ved min tilstedeværelse og inddrager mig naturligt, hvis de har brug for hjælp eller bare vil hyggesnakke. Tilsynet anbefaler følgende udviklingspunkter: Beskrive relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og evt. mål for børn i børnehaven, som har særlige behov( 8.stk4). Se på evaluerings- og dokumentationsmetoder til de enkelte indsatsområder og efterfølgende følge op på, hvilke effekter der har været at spore på indsatsen. 9 stk. stk. 2. Forældre inddrages i sprogvurderingen. 11 stk.7. 8.stk 5. Sammentænkning af Lærerplaner og BMV. 7.stk.4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse og forståelse for demokrati. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mobil: Mail: Side 9

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere