Principper for Højvangskolens virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for Højvangskolens virksomhed"

Transkript

1 Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen Rev

2 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for skole-hjem-samarbejdet... 4 Principper for specialundervisning... 5 Principper for klassedannelse... 6 Principper for teamdannelse og teamarbejde... 7 Principper for arbejdets fordeling... 7 Principper for fordeling af frie timer... 7 Principper for skemalægning... 8 Principper for økonomi og budget... 8 Principper for forældrebetaling... 8 Principper for sponsorering... 9 Principper for lejrskoler, ekskursioner og hytteture... 9 Principper for integration af elever fra centerklasserne i Højvangskolens normalundervisning... 9 Principper for kurser og efteruddannelse Principper og procedure ved vikaranvendelse Principper for Centerklasserne Principper for SFO Højvangskkolen

3 Højvangskolens motto Vi skal lære så meget som muligt. Vi skal have det godt med hinanden Vi skal passe på tingene omkring os Overordnede, pædagogiske principper Samarbejde Få lærere Årgangsteam Fagteam Undervisningen Dannelsen Skolen bygger sit arbejde på samarbejde med forældrene og det omkringliggende samfund. Eleverne på en årgang / afdeling undervises af så få lærere og pædagoger som muligt, der dog skal have de relevante, faglige kvalifikationer. Årgangens lærere og pædagoger udgør et team, der samarbejder om alt vedr. årgangen. Lærerne kan samarbejde i de enkelte fag / faggrupper på tværs af årgangene. Undervisningen organiseres og tilrettelægges fleksibelt med respekt for det enkelte barn og fællesskabet. Skolen medvirker til at opdrage eleverne til medleven, hensyntagen, frihed, ansvar og respekt, både for vore nære omgivelser som for samfundet nu og i fremtiden. 3

4 Principper for skole-hjem-samarbejdet Formål Formålet med skole-hjem-samarbejdet er at skabe god kontakt mellem skole og hjem, så alle børn på Højvangskolen får en god, tryg og udbytterig skolegang. Principper for skole-hjemsamarbejdet Samarbejdet bygger på: gensidig tillid og respekt. dialog og kendskab til forventninger. et relevant informationsniveau som forudsætning for forældrenes aktive medvirken. ansvarligheden for løsningen af fælles opgaver. konstruktiv problemløsning. Skole-hjemsamtaler Forældrene tilbydes det nødvendige antal skole-hjemsamtaler. Foruden lærere deltager pædagoger når det skønnes relevant. Samtalerne er forberedte af både forældre og personale. Elevplan Elevplanen er et redskab til dialog og målsætning for det videre forløb mellem lærere, barn og forældre. Kontaktforældre I hver klasse udpeges eller vælges 3-4 forældre for et skoleår ad gangen. Valget finder sted på et forældremøde lige efter sommerferien. Så mange forældre som muligt bør i løbet af skoletiden prøve at være kontaktforældre. Kontaktforældre har til opgave at deltage i planlægningen af forældremøder. planlægge arrangementer, der kan styrke fællesskabet i klassen Kontaktforældrene inviteres af skolebestyrelsen til dialogmøder. Forældremøder Der afholdes forældremøder, hvor der orienteres om klassens trivsel. orienteres om planer og idéer. er dialog mellem forældrene om relevant indhold. er dialog mellem lærere og forældre om fx. klassetrivsel, gensidige forventninger, mv. 4

5 Det forventes, at forældre deltager i forældremøderne. Et medlem af skolebestyrelsen deltager i årets første forældremøde. Forældrebesøg på skole Forældre er velkomne til at besøge skolen og deltage aktivt i deres barns skoledag efter aftale. Kommunikation/information Højvangskolens primære kontaktform er elektronisk. Forældrene forventes at holde sig løbende orienteret via ForældreIntra. Alle lærere/pædagoger anvender SkoleIntra, Her placeres løbende alle informationer vedr. klassens forhold. Forældrene kan skrive til klassens lærere, pædagoger, skolebestyrelsen og ledelsen via ForældreIntra. Skriftlige beskeder er bedst egnede til kortere beskeder og informationer. Hvis der er usikkerhed, utryghed eller utilfredshed bør henvendelsen ske telefonisk eller på et aftalt møde. Vedtaget i Skolebestyrelsen Principper for specialundervisning Forebygge Specialundervisningen skal tilrettelægges, så den forebyggende virkning bliver så stor som muligt, især ved tidlig indsats og tæt samarbejde med forældrene og normalundervisningens lærere/pædagoger. Mindsteindgreb Kursus Specialundervisningen tilrettelægges, så barnets sociale situation belastes så lidt og så kortvarigt som muligt. Specialundervisningen udføres som tidsbegrænsede kursusforløb, der tilrettelægges efter en individuel undervisningsplan. 5

6 Principper for klassedannelse Daginstitutioner Skolen samarbejder med de afleverende daginstitutioner og PPR med henblik på at få overdraget de indhøstede erfaringer. Midlertidig Lige vilkår i klasserne Nærhed Integration Særlige hensyn Flerlinger Busbørn Ønsker Dannelsen af børnehaveklasser er midlertidig. Den endelige klassedannelse foretages ved overgangen til 1. klasse. - Lige store klasser - Samme pige/dreng fordeling - Ligelig fordeling af pædagogisk problemer Børn fra samme område skal gå i klasse med andre børn fra samme område. Hver klasse indeholder børn fra flere af skoledistriktets geografiske områder. Dog tages der hvert år stilling til, om Sejet-børnene kan deles. Der tages hensyn til, at visse børn kan have behov for placering i en bestemt klasse. I tilfælde af flerlinger fortages en pædagogisk begrundet vurdering af det enkelte barn i forhold til klasseplacering. Antallet af børn og deres bopæl bestemmer fordelingen i antal klasser. Særlige og velbegrundede forældreønsker angående klasseplacering imødekommes i den udstrækning, gennemførelsen af ovennævnte principper tillader. 6

7 Principper for teamdannelse og teamarbejde Omfang Et årgangsteam består af de lærere og pædagoger, der underviser en årgangs klasser. Hvis en lærer/pædagog underviser i flere årganges klasser, hører ved kommende til den årgang, hvor han/hun underviser mest. Et klasseteam består af de lærere/pædagoger, der underviser en klasse. Sammensætning Teamarbejde Det bør tilstræbes, at - teamet dækker årgangens fag med få lærere, - teamet indeholder både mænd og kvinder - teamets lærere har mulighed for et intensivt samarbejde. - Nyansatte orienteres grundigt om skolens kultur og principper af skoleinspektøren inden tilknytningen til et team. - Det team, den nyansatte kommer i, informerer om teamets planer og arbejde og tager initiativerne til at etablere et tæt og ligeværdigt samarbejde i teamet Principper for arbejdets fordeling - Skal sikre, at lærer/pædagogkvalifikationerne fordeles, så skolen i så stor udstrækning som muligt kan opfylde sine mål. - Foretages af skoleledelsen i løbende samråd med lærere og pædagoger. Principper for fordeling af frie timer - Skal sikre gennemførelse af timefordelingsplanen. ( Idræt, svømning, fysisk tilstedeværelse). - Skal understøtte skolens indsatsområder. - Skal kompensere for særlig pædagogiske problemer i klasser eller fag. - Skal kompensere for store klasser. 7

8 Principper for skemalægning Modulordning Modulordningen skal understøtte fagenes forskellige pædagogiske og tidsmæssige behov. Modulordningen skal sikre optimal udnyttelse af skolens fysiske rammer. Følgende tilstræbes: - Jævn fordeling af klassens timetal på ugens dage. - Klasselæreren har klassen hver dag. - Samarbejdsfag parallellægges, hvis det er ønskeligt og muligt. - Specialundervisningen skemalægges, så den dels sikres stor fleksibilitet, dels griber så lidt ind i børnenes skemaer som muligt. - Skemaet lægges, så der i så stor udstrækning som muligt er adgang til relevante faglokaler. - Der tages hensyn til lærernes skemaønsker, når dette er muligt og ikke medfører forringelser af elevskemaer. Principper for økonomi og budget - Budgettet skal understøtte skolens indsatsområder. - Budgettet skal sikre gennemførelse af skolens generelle målsætninger. - Alle interessenter skal involveres i budgettets tilblivelse. - Skoleinspektøren foreslår budgettet for skolebestyrelsen til godkendelse. Principper for forældrebetaling Disse principper vedrører kun udgifter til aktiviteter, der ligger udenfor det undervisningsmæssige formål for skolearrangementer. Skolen vil fortsat kunne opkræve betaling til forplejning: - Enhver forældrebetaling til et skolearrangement skal være af så moderat størrelse, at alle børn kan deltage i arrangementet. - Enhver forældrebetaling skal være accepteret af alle forældre. 8

9 Principper for sponsorering Sponsorering kan være en hel eller delvis finansiering af en aktivitet, inventar eller lignende, og kan aftales med private virksomheder såvel som forældre. Sponsorering kan kun finde sted, såfremt det tilgodeser alle børn på skolen eller alle børn på en enkelt årgang. Der kan ikke i forbindelse med sponsorering aftales modydelser fra skolen, ligesom der ikke kan aftales sponsorering med virksomheder, hvis produkter eller brand ikke etisk er i overensstemmelse med det at undervise børn og unge. Al sponsorering skal aftales med ledelsen. Principper for lejrskoler, ekskursioner og hytteture Lejrskoler, ekskursioner og hytteture skal tage deres udgangspunkt i skolens daglige undervisning og give eleverne mulighed for at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen, såvel faglige som sociale. Principper for integration af elever fra centerklasserne i Højvangskolens normalundervisning - Centerklasserne bygger på integrationsprincippet, såvel fysisk som socialt og fagligt. - Centerklasseeleverne kan til enhver tid integreres i Højvangskolens normalundervisning som en kortvarig prøve eller som en længerevarende foranstaltning. - Integrationen kan foregå i én eller flere ugl. lektioner i ét eller flere fag. - Integrationen må ikke ud fra en totalbetragtning belaste den modtagende klasses arbejds- og udviklingsmuligheder i negativ retning. 9

10 Principper for kurser og efteruddannelse - Højvangskolens uddannelsesregistrering er grundlaget for styring af efter-/ videreuddannelsen. - Kurser skal understøtte skolens udvikling og drift. - Videreførelse af igangværende, flerårige kurser prioriteres før nye kurser. - Lokale kurser prioriteres før udenbys. - Så vidt muligt tilmeldes flere (gerne samarbejdspartnere i team eller fagudvalg) på samme kursus. Principper og procedure ved vikaranvendelse Prioritering ved tildeling af vikar: 1. Længerevarende fravær før korte, uforudsete. 2. Overtallig lærer (støtte/hold/4.lærer) dækkes ikke. 3. Yngst får først. 4. Klasser, der er særligt ramt af fravær. 5. Klasser med særligt krævende problematikker. 6. Timer inde i skemaet før ydertimer. 7. Obligatoriske fag før valgfag. Når vi trods anvendelse af alle resurser og prioritering - ikke kan dække alle opgaver, og må aflyse undervisningen: - Ingen aflysninger for kl. - Specialundervisning og bibliotek aflyses før normalundervisning - Ydertimer aflyses først - De timer, vi ikke kan skaffe kvalificeret vikar til, aflyses før de øvrige. Interne forventninger Vi forventer, at alle bidrager til at vikaropgaven kan forløbe så godt som muligt, herunder - at den fraværende lærer ved planlagte fravær instruerer sine klasser og videregiver planlægning, materialer m.m. til vikaren, - at teamet støtter op om vikaren med råd, et vågent øje/øre samt evt. akuthjælp. 10

11 Principper for Centerklasserne Centerklasserne ligger under de samme principper som Højvangskolen. Centerklasserne adskiller sig dog under følgende princippe: Organisering Dannelse Pædagogisk princip Forældrearbejde Principper for 6. ferieuge: (evt. fælles med HØ) Principper for klassedannelse: Principper for teamdannelse: Centerklasserne er et helhedstilbud fra kl til for alle årgange. Centerklasserne organiserer sig via selvstyrende team. Eleverne undervises på små hold med gennemsnitlig 7 elever. Ud over den faglige dannelse. Arbejder Centerklasserne med udvikling af elevens sociale/personlige kompetencer. Fokus er på det, at gøre eleverne selvhjulpet set i perspektivet af livsduelighed. Centerklasserne arbejder visuelt struktureret. Elevernes pædagoger og lærere har minimum kontakt med forældrene 1 gang om ugen (telefonisk, skriftligt eller via møde) omkring barnets trivsel og udvikling. Skole-hjem samtalerne tager sit udgangspunkt i udviklingsbeskrivelserne. Afholdelse af 6. ferieuge, må ikke forringe skolens pædagogiske indhold + afvikling. Der fortages revurdering/ny klassedannelse hvert år De konstellationer der fungerer godt vedholdes. Det tilstræbes at der er børn med forskellige diagnoser i klasserne. Eleverne sammensættes efter individuelle behov, funktions- og fagligt niveau frem for alder. Klassedannelsen skabes i dialog med personalet, hvor faktorer som måtte fremgå af klassekonferencerne kan tages i betragtning. Ledelsen træffer den endelige beslutning. Færrest mulige klasseskift tilstræbes. lærere/pædagoger indgår i teamet Begge køn er repræsenteret i teamet Fålærerprincippet prioriteters i indskoling og på mellemtrinnet Faglærerprincippet prioriteters i udskoling. Medarbejder udviklings samtalen danner grundlag for teamdannelsen 11

12 Principper for SFO Højvangskkolen Organisering Højvangskolens SFO består af et fritidstilbud for Højvangskolens elever fra børnehaveklasse til og med 3. årgang. Tilbuddet har åbent fra kl til fredag dog til 16.15, på skoledage er der lukket mellem kl og SFOen er lukket 3 uger i sommerferien, mellem jul og nytår og fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. Højvangskolens SFO 2 består af et fritidstilbud for Højvangskolens elever i 4. og 5. årgang. SFO 2 har åbent efter skoletid indtil kl fredag til og samme tid som SFO 1 på skolefridage Pædagogik I Højvangskolens SFO ser vi hele barnet: De daglige aktiviteter styrker barnets alsidige udvikling Aktiviteterne tilgodeser samlet set børnenes forskellige behov Vi lægger særlig vægt på at aktiviteterne: kan være både voksenstyrede og selvstyrede tilbydes, så de er synlige for både børn og forældre styrker børnenes interesse for fysiske aktiviteter og udendørs liv Principper for holddannelse Principper for teamdannelse Der dannes grupper i forhold til klassen på de yngste årgange. 2. og 3. årgang dannes grupper årgangsvis Der tilknyttes en primær pædagog til alle grupper, der har til opgave at varetage skole-hjem samarbejdet plus samarbejdet til undervisningsdelen. Begge køn er repræsenteret i Trekanten og Hus A Pædagogerne har de samme børn i SFO og skolen i børnehaveklassen. Gældende fra april

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere