Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser."

Transkript

1 Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger om skolen. Der afholdes et forventningsmøde med forældre til kommende børnehaveklasser inden sommerferien. I dette møde deltager børnehaveklasselederne, ledelsen (skole og SFO) og skolebestyrelsen. I efteråret indbydes forældrene til et debatmøde/inspirationsmøde med et pædagogisk indhold f.eks. med foredragsholder udefra. Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Der oprettes en forældrebank, hvor forældre kan melde sig med emner, de selv kan bidrage med i undervisningen og/eller i SFO. Forældrerepræsentanterne i alle klasser indbydes til et årligt møde, hvor der drøftes pædagogik og kommende fællesarrangementer. På forældremøde i SFO understreges vigtigheden af den daglige kontakt mellem skole og hjem. Der nedsættes et udvalg med det formål at tage initiativer til kulturelle aktiviteter på skolen. Skole/hjem samarbejdets struktur og indhold tager udgangspunkt i den enkelte klasses situation og planlægges i tæt samarbejde mellem klassens lærere og klassens forældre /forældrerepræsentanter.

2 Antallet af "samarbejdsaftnerne" og deres form og indhold vil derfor kunne variere fra klasse til klasse og fra det ene skoleår til det følgende. Men det normale vil være 2-3 årlige samarbejdsmøder, hvoraf mindst det ene skal indeholde samtaler om den enkelte elevs faglige standpunkt, interesser, arbejdsform og forhold til det sociale liv i klassen. Disse samtaler føres mellem den enkelte klasselærer/faglærer, forældre og evt. barn. Forældre, der ikke deltager i disse samtaler, orienteres mundtligt eller skriftligt på klasselærerens initiativ. På et fællesmøde i løbet af skoleåret vælges forældrerepræsentanterne. I 1. klasse finder dette møde sted kort efter skolestarten i august. Ressourcemængden, der stilles til rådighed for skole/hjem samarbejdet, relateres til elevtallet i den pågældende klasse og fordeles af klasselæreren efter aftale med skolens leder på de lærere, der i det kommende skoleår direkte skal indgå i skole/hjem samarbejdet om klassen. Dette sker i tilknytning til den årlige arbejdsfordeling. Det er vigtigt, at nye lærere i klassen deltager i et af møderne. Mål for kommunikationen omkring skolen Det er vores mål: At kommunikationen foregår på en måde, som skaber gensidig tillid i samarbejdet mellem skole og forældre.

3 At kommunikationen på skolen og dermed hele læringsmiljøet hviler på et fundament af anerkendelse, glæde og humor. At kommunikationen er så klar, at forældre og skole kender hinandens forventninger. At ledelse og medarbejdere kommunikerer med forældrene, så forældrene altid føler sig velorienterede om skolens arbejde. At skolen aktivt kommunikerer skolens pædagogiske praksis til omverden gennem presse, lokale foreninger o.lign. At skolen følger den teknologiske udvikling i kommunikationen. Nogle forankringspunkter: Der afholdes møde med kommende forældre i børnehaverne i november, hvor der orienteres om skolen og forventninger til barnet Der afholdes Åbent Hus for kommende børn og forældre sidst på foråret Der afholdes et informationsmøde i maj for forældre, hvis børn starter i SFO Der afholdes et forventningsmøde med forældre til kommende børnehaveklasser umiddelbart efter sommerferien. I dette møde deltager børnehaveklasselederne, ledelsen og skolebestyrelsen. I efteråret indbydes forældrene til et debatmøde/inspirationsmøde med et pædagogisk indhold f.eks. med foredragsholder udefra.

4 Handleplaner 2004/2005: Der udarbejdes en velkommen i skole folder til indslusningsforældre. Der oprettes en forældrebank, hvor forældre kan melde sig med emner, de selv kan bidrage med i undervisningen og/eller i SFO. Der nedsættes et udvalg med det formål at tage initiativer til kulturelle aktiviteter på skolen. Der udarbejdes årsplaner for samtlige klasser og fag. Disse lægges på forældreintra. Skolen udbygger inden for de næste år den IT-baserede kommunikation, så vi fuldt ud udnytter de faciliteter, der er til rådighed i form af skoleportal, elevintra, lærerintra, forældreintra, mailgrupper etc. Succeskriterier Når forældrekredsen er engageret i klassens arbejde. Når forældre og lærere/pædagoger er i frugtbar dialog, og der er gensidig respekt mellem medarbejdere og forældre. Når hjem og skole i fællesskab tager medansvar for klassens udvikling fagligt og socialt. Når der træffes aftaler om at nå fælles mål for klassen faglige og sociale. Når forældrene får indsigt i lærernes og pædagogernes måde at arbejde på.

5 Når både forældre og lærere/pædagoger viser interesse for barnet skolegang og tager det alvorligt. Når der i fællesskab opstilles udviklingsmål for eleven. Når elever, forældre og lærere/pædagoger føler, at de trygt kan henvende sig til hinanden. Når alle parter er velinformeret om hinandens opfattelser af barnets situation og udvikling. Eleverne bør have så ensartede mødetider på ugens dage som muligt. Indskolingen fra kl Mellemtrinnet - bør møde kl Modulerne skal bruges pædagogisk, således at lærerskift i et modul undgås. Hvis læreren anser det for pædagogisk hensigtsmæssigt for klassen kan timerne skilles. Det skal så vidt muligt undgås at klasser får dage med mange lektioner og dage med få lektioner. Klasselæreren bør så vidt det er muligt have lektioner i klassen hver dag. De skemamæssige bindinger prioriteres efter vedlagte liste. Princip for dannelse af børnehaveklasser. I de år hvor der er to børnehaveklasser dannes klasserne ud fra følgende princip: Der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger. børnene fra forskellige boligområder repræsenteres. børnene fra børnehaverne blandes Formering af klasserne sker ud fra

6 Forældre kan ønske klassekammerater, mindst et af ønskerne skal opfyldes Børnehaverne og kommende børnehaveklasselederes vurdering S L A G S L U N D E S K O L E Princip for vikardækning ved fravær i skoletiden Hvis der opstår sygdom eller andet fravær i forbindelse med undervisning gælder følgende principper: 1. Der dækkes med læreruddannet personale, hvor det er muligt. 2. Der dækkes med pædagoger, hvor det er muligt. 3. Hvis ikke pkt. 1 eller 2 kan opfyldes dækkes med ikke uddannet personale. Det skal bemærkes, at da Slagslunde Skole er en mindre skole er det vanskeligt at tiltrække vikarpersonale såvel uddannede som ikke uddannede lærere. Årsagen er den enkle, at der ikke er vikartimer nok - med andre ord indtjeningen er ikke tilstrækkelig til at være attraktiv. Derfor har skolen taget initiativ til at fastansætte en ikke uddannet vikar i 20 timer/uge. Skolen drager omsorg for, at der i forhold til den fastansatte vikar samt i forhold til eventuelle ad -hoc vikarer gennemføres et passende pædagogisk uddannelsesforløb. Dette betyder at vores elever møder en kendt person hver gang, der skal vikardækkes, hvad enten det er vikaren eller en lærer/pædagog fra henholdsvis Lille-team eller Store-team. I yderste konsekvens vil der være mulighed for at sende elever fra Store-team i klub.

7 Vikarmateriale: Mht. undervisningens indhold ved fravær gælder flg.: 1. Ved planlagt fravær lægges altid matr. til klassen eller der henvises til ugeplan eller årsplan. 2. Ved fravær pga. sygdom kan ikke forventes konkrete beskeder. Igen kan henvises til ugeplan eller evt. årsplan. Skulle dette ikke lykkedes har alle elever altid ekstra materiale i klassen. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 1. november 2006 Principper for skole og hjem samarbejdet omkring undervisningen Skole/hjem samarbejdets struktur og indhold tager udgangspunkt i den enkelte klasses situation og planlægges i tæt samarbejde mellem klassens lærere og klassens forældre /forældrerepræsentanter. Antallet af "samarbejdsaftnerne" og deres form og indhold vil derfor kunne variere fra klasse til klasse og fra det ene skoleår til det følgende. Men det normale vil være 2-3 årlige samarbejdsmøder, hvoraf mindst det ene skal indeholde samtaler om den enkelte elevs faglige standpunkt, interesser, arbejdsform og forhold til det sociale liv i klassen. Klasselæreren/lærere har særlige opgaver i forbindelse med skole og hjem samarbejdet så som opmærksomhed på børn med særlige behov ( f.eks. specialundervisning).

8 Disse samtaler føres mellem den enkelte klasselærer/faglærer, forældre og evt. barn. Forældre, der ikke deltager i disse samtaler, orienteres mundtligt eller skriftligt på klasselærerens initiativ. På et fællesmøde i løbet af skoleåret vælges forældrerepræsentanterne. I 1. klasse finder dette møde sted kort efter skolestarten i august. Ressourcemængden, der stilles til rådighed for skole/hjem samarbejdet, relateres til elevtallet i den pågældende klasse og fordeles af klasselæreren efter aftale med skolens leder på de lærere, der i det kommende skoleår direkte skal indgå i skole/hjem samarbejdet om klassen. Dette sker i tilknytning til den årlige arbejdsfordeling. Det er vigtigt, at nye lærere i klassen deltager i et af møderne. Fritagelse fra undervisningen Da vi har et stigende antal elever, der ønskes fri uden for skolens ferieperioder, vil vi her gøre opmærksom på følgende: Undervisningsforpligtigelsen overtages af forældre i fraværsperioden. Skolen har således ikke pligt til at sørge for, at eleven indhenter det forsømte. Skolen har heller ikke pligt til f.eks. at give opgaver eller materiale til brug i fraværsperioden. Klasselæreren kan give fri 1 dag, mens skoleledelsen giver fri 2 dage og derover. Med venlig hilsen Gitte Wilk Zerahn

9 Skoleleder Principper for fagfordelingen Skolen er inddelt i 2 afdelinger: Indskolingen bh. klasse 3. klasse Mellemtrinnet 4. klasse 6. klasse Det tilstræbes, at hver enkelt lærer læser hovedparten af sine timer i én afdeling. Lærerteamet omkring den enkelte klasse skal samarbejde med parallelklassen, så der dannes årgangsteam. Med årgangsteam menes, at der arbejdes sammen på årgangen ift. undervisningens temaer hen over året samt i forbindelse med holddeling på tværs af de 2 klasser. Hvis der er årgange med kun 1 klasse kan samarbejdet foregå enten en klasse under eller over. Hvis det er påkrævet kan en lærer være tilknyttet 2 primære team. Årgangsteamet skal være sammensat således, at fagligheden tilgodeses. Et årgangsteam bør så vidt det er muligt bestå af både mandlige og kvindelige lærere/pædagoger. Man kan som hovedregel kun være klasselærer i én klasse. Færrest mulige lærere omkring en klasse foretrækkes. Ved dækning af fagene sidestilles lang erfaring med liniefagsuddannelse. Af hensyn til kontinuiteten i undervisningen i en klasse, skal lærerne så vidt det er muligt dække timerne i et fag i hele forløbet i den pågældende afdeling. Drøftet og vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 11. april 2007 Timedeling Timetildelingen tager udgangspunkt i den kommunale time tildeling. Timefordelingen skal i videst muligt omfang afspejle kort- og langsigtede indsatsområder på skolen.

10 Disse drøftes i forbindelse med skolens virksomhedsplan. Der tilstræbes timer til holddannelse på samtlige årgange. Timetildelingen til specialundervisning de timer, der direkte er afsat til dette formål bruges til følgende formål: - Støtte i klassen - Kursustilbud - Støttecenter - AKT -tilbud - Forebyggende specialundervisning 1. I form af 2-lærerordning 2. I form af tværgående bånd på årgangen Skolens ledelse udarbejder oplæg til timefordelingsplan og medudvalget /lærergruppen udtaler sig til dette. Skolebestyrelsen drøfter og vedtager den endelige timefordelingsplan. Behandlet og vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. april 2007 Det er Slagslunde Skoles mål, at der dannes klasser, der er velfungerende både fagligt og socialt. Når en klasse skal deles dannes klasserne efter følgende principper: En ligelig fordeling af eleverne. En ligelig fordeling af drenge og piger. En ligelig fordeling med henblik på elevernes kompetencer. Det tillægges stor betydning, hvilke relationer, der er skabt imellem børnene i de år, de har gået i samme klasse. En ligelig fordeling tilstræbes efter elevernes boligområder.

11 Nye elever til årgangen placeres under hensyntagen til ovennævnte punkter af skolelederen efter samtaler med klasselæreren. Vedtaget af skolebestyrelsen den 2. maj 2007 Forældre og skole Mål og handleplaner for samarbejdet mellem skoleledelsen, skolebestyrelsen og den samlede forældrekreds. I de beskrevne mål skal skolen forstås som både undervisningen og skolefritidsordningen. Mål: At samarbejdet mellem skole og forældre hviler på gensidig tillid At forældre og skole kender hinandens forventninger At forældrene altid føler sig velorienterede om skolens arbejde At forældrene inddrages mere aktivt i dagligdagen At kontakten mellem pædagogerne i SFO og forældrene styrkes, således at der altid informeres om forhold, der kan have betydning for barnets hverdag At skolen indgår i et aktivt samspil med lokalsamfundet Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger om skolen.

12 Der afholdes et forventningsmøde med forældre til kommende børnehaveklasser inden sommerferien. I dette møde deltager børnehaveklasselederne, ledelsen (skole og SFO) og skolebestyrelsen. I efteråret indbydes forældrene til et debatmøde/inspirationsmøde med et pædagogisk indhold f.eks. med foredragsholder udefra. Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Der oprettes en forældrebank, hvor forældre kan melde sig med emner, de selv kan bidrage med i undervisningen og/eller i SFO. Forældrerepræsentanterne i alle klasser indbydes til et årligt møde, hvor der drøftes pædagogik og kommende fællesarrangementer. På forældremøde i SFO understreges vigtigheden af den daglige kontakt mellem skole og hjem. Der nedsættes et udvalg med det formål at tage initiativer til kulturelle aktiviteter på skolen. PRINCIP GANLØSE SKOLE Side 1 af 2 Princip: Klassedannelse af 7. klassetrin ved overførsel af elever fra Slagslunde Skole Vision: At få en naturlig og positiv videreførelse af skolegangen, når elever overføres og integreres fra Slagslunde Skole til Ganløse Skole efter 6. klassetrin.

13 Mål: At elever og forældre oplever denne klassedannelse som en naturlig del af skoleforløbet. At kulturerne på de 2 skoler indgår i et frugtbart samarbejde, og at elever og forældre ser nye muligheder. Principbeskrivelse: I forbindelse med overgangen af elever fra Slagslunde skole til Ganløse skoles 7. klasse, er det hele årgangen der blandes på ny. Forløbet foregår efter følgende retningslinjer: Information og koordination: På forældremøder på 6 klassetrin, orienteres forældrene om forløbet af lærerne på henholdsvis Ganløse Skole og Slagslunde Skole. Skolebestyrelsen ved Ganløse Skole beslutter inden udgangen af oktober ud fra elevtal, pædagogiske og sociale aspekter, hvor mange klasser der skal dannes. I anden halvdel af 6 klassetrin, mødes lærerne på begge skoler samt lederne. o På dette møde drøftes overflytningen og aspekter omkring klassernes faglige niveau samt sociale forhold. Formålet hermed er at give et optimalt overblik over hele den samlede gruppe. I forårsperioden planlægges der fælles aktiviteter for 6. klasserne på begge skoler, forældrene inddrages i videst muligt omfang. Side 2 af 2 Aktiviteterne bør finde sted på såvel Slagslunde som på Ganløse Skole. Der kan evt. laves aftaler om venskabsklasser, fælles emneuger, fælles idrætsdage mv.. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er børnene men også forældrene, der skal forberedes på den nye situation, således at de nye forældresammensætninger og klasseråd også får et godt samarbejde fremover.

14 Klassedannelse: 1. Det tilstræbes at danne homogene klasser med hensyn til: Klassestørrelse. Drenge / piger. Faglige niveau. Sociale relationer. 2. De lærere der har kendskab til og har arbejdet med de berørte klasser, forestår indstilling til skoleledelsen vedr. sammenlægning af klasserne ud fra de i afs. 1 beskrevne punkter. Til formålet bruger lærerne bl.a. elevplanerne. Elever og forældre høres vedr. øvrige oplysninger, der kan have betydning for dannelse af homogene klasser dette foregår primært via skole-hjem-samtale. Der gives ingen garanti for elev- eller forældreønsker i forhold til bestemte kammerater eller lærere, men der informeres åbent og tydeligt om begrundelsen såfremt dette ikke opfyldes 3. Resultatet meddeles elever og forældre i maj - juni måned. Lærerbesætningen meddeles, når fagfordeling og skemalægning er afsluttet. 4. De kommende 7. klassers forældre og elever samles klassevis inden sommerferien. 5. Inden efterårsferien i 7. klasse laves en evaluering af forløbet af elever, forældre og lærere. Resultatet forelægges bestyrelsen på de 2 skoler. Godkendelse & evaluering. Evaluering af princippet, kan kun foregår i samarbejde med skolebestyrelsen fra Slagslunde skole. Revision april 2008

15 Prioritering i forbindelse med skemalægning Niveau 1 Ensartet mødetid Klasserne må ikke have mellemtimer Lærernes/pædagogernes blokeringer til kurser skal overholdes Niveau 2 Lærerskift i et modul bør undgås Lærernes ønske om en fridag (hvis de er på nedsat tid) skal overholdes. Lærerne må ikke have mellemtimer medmindre de har fremsat ønske om dette. Idræt, n/t, hjemkundskab, håndarbejde, musik, sløjd og billedkunst skal kunne foregå i faglokalet. Praktisk/musiske fag bør fordeles over ugen. Niveau 3 Lærernes andre ønsker til timernes placering. Lærernes andre ønsker (f.eks. om møde tidspunkter) Det tilstræbes, at lærernes skema slutter kl på den faste mødedag. Drøftet og vedtaget i skolebestyrelsen den 11. april 2007

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere