AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER"

Transkript

1 Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6 Stjerneuger, Ekskursioner og Lejrskole 2.7 Vikardækning 2.8 Støtte til normalundervisningen 2.9 Elevplaner 3. Social adfærd 3.1 Adfærd 3.2 Trivsel 3.3 Sundhed 4. Skole-hjem dialog 4.1 Skole-hjem samarbejde 4.2 Klasseråd 4.3 Information 4.4 Fællesarrangementer 5. Diverse 5.1 Budget 5.2 Ansættelser 5.3 Skolerejser 5.4 Anvendelse af skolens fysiske rammer 5.5 Sponsorering 1

2 1. VÆRDIGRUNDLAG Aalykkeskolens værdigrundlag fastlægger en række fælles holdninger og mål for alle med tilknytning til skolen. Vi prioriterer de menneskelige værdier og læring højt. Vi mener, at udvikling og trivsel sker bedst ved fællesskab og samarbejde. Vores mål er at opnå stor ansvarlighed. Med menneskelige værdier forstår vi at: den enkelte udvikler sig harmonisk og udvikler selvværd alle - gennem respekt for og tillid til andre - udvikler sig socialt alle udvikler åbenhed, ligeværd og rummelighed over for andres forskelligheder For herved at opnå: glade, trygge, socialt velfungerende og harmoniske børn at alle tager hensyn, er hjælpsomme og opmærksomme på hinanden voksne der fungerer som rollemodeller med holdninger og adfærd, som børnene kan forholde sig til Med Læring forstår vi at: lærere der er fagligt ajour og engageret i undervisningen barnets kompetencer medtænkes i hverdagen der er variation og fleksibilitet i form og organisation samt sammenhæng mellem viden og virkelighed viden, kundskaber og færdigheder hænger sammen undervisningen er faglig og med tid og rum til fordybelse og udvikling barnets lyst og evne til indlæring stimuleres der er udfordringer og oplevelser i hverdagen For herved at opnå: motivation for læring hele livet hensyn til barnets individuelle behov og forskelligheder mulighed for større viden, faglighed og udvikling af barnets personlighed nysgerrige børn der opsøger ny viden Ved Fællesskab forstår vi at: alle indgår i fællesskabet og føler sig ansvarlig for det ligeværd accepteres på trods af forskellige kompetencer forskelligheder betragtes som positivt for fællesskabet For hermed at opnå: gode sociale kompetencer og værdier et godt socialt liv færre konflikter rummelighed og tryghed for alle glæde og trivsel Ved Samarbejde forstår vi at: demokratiske principper respekteres rummelighed og mulighed for gensidig inspiration forståelse og gensidig respekt for hinanden er en selvfølgelighed udnytte hinandens ressourcer bedst muligt samarbejde og dialog mellem alle parter prioriteres 2

3 For herved at opnå: et inspirerende og alsidigt læringsmiljø større udsyn og tolerance øget tilfredshed og arbejdsglæde en indholdsrig skolegang Ved Ansvarlighed forstår vi at: alle forpligtiger sig overfor sig selv og fællesskabet alle tager vare på og drager omsorg for sig selv, fællesskabet og omgivelserne forældrene viser interesse, deltager og støtter det enkelte barn og fællesskabet som helhed alle passer på vores skole, materialerne og hinanden aftaler og vedtagne regler respekteres For herved at opnå: ansvarsfølelse for egne handlinger et fællesskab der fungerer og hvor alle trives velholdte fysiske rammer og rare omgivelser samhørighed mellem skole og hjem 3

4 2. SKOLENS RAMMER 2.1 SKOLENS ORGANISERING Dette princip omhandler klasser og skolens tre-deling. Det er vigtigt, at eleverne oplever en synergi mellem skolens afdelinger og hermed opfatter skolen som en helhed. Klassebegrebet følges og klasserne har en klasselærer og et fast klasselokale. Skolen følger tre-delingen: Indskoling ( Klasse), mellemtrin ( Klasse) og udskoling ( Klasse). Skolen har egen Skolefritidsordning, der er integreret med indskolingen. Det tilstræbes, at eleverne oplever en naturlig sammenhæng mellem de enkelte trin både fagligt og socialt. Samarbejdet omkring eleverne er en væsentlig faktor i dagligdagen, hvorfor det anbefales at lærere og pædagoger arbejder i teams, som f.eks. klasse-, årgangs- og afdelingsteams. 2.2 UNDERVISNINGSMIDLER Dette princip omhandler anvendelse af undervisningsmidler til brug i undervisningen og fritidsordningen. Ved undervisningsmidler forstås lærebogssystemer, ITprogrammer, websteder, film, materialer til skolebiblioteket m. m. Det prioriteres, at forældet materiale udskiftes eller suppleres, så undervisningen kan være så optimal som muligt. Anskaffelse af nye undervisningsmidler styres af skolens ledelse i dialog med lærerne og skal fremgå af budgettet. Undervisningsmidlernes pædagogiske aspekter vurderes inden indkøb/leje af lærere og pædagoger. Undervisningsmidlerne skal være alderssvarende og af en sådan karakter, at de kan anvendes af alle uden at virker krænkende. 4

5 Skolebestyrelsen anbefaler brug af pc er og elektroniske tavler i undervisningen. Brug af internet skal være en naturlig og integreret del af undervisningen og indholdet være undervisningsrelevant. Skolen har ansvaret for undervisningen og dette ansvar kan ikke overføres til forældre eller elever. 2.3 FAGFORDELING Dette princip omhandler fordelingen af samtlige forudsete undervisningsopgaver blandt lærerne. Det tilstræbes, at alle klasser får den bedst mulige faglige og pædagogiske undervisning. For at udnytte lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer bedst bør undervisningen, i videst muligt omfang, foretages af lærere med liniefag. Skolens ledelse udarbejder i samarbejde med personalet fagfordelingen. Udarbejdelse af fagfordeling er ledelsens ansvar. Ved udarbejdelsen tilstræbes følgende: Ingen bør være klasselærer i mere end en klasse. Dansklæreren bør være klasselærer. En klasse bør kun skifte lærere efter 3. og 6. klasse. AKT lektioner fordeles på max. 3 lærere. Alle lærere med specialfunktioner bør også have normale undervisningstimer. Skolebestyrelsen orienteres om fagfordelingen for det enkelte skoleår med bemærkninger til de steder, hvor det ikke har været muligt at følge ovenstående vejledninger. 2.4 KLASSEDANNELSE Dette princip omhandler fordelingen og placeringen af elever i klasser for at gøre klasserne socialt og undervisningsmæssigt velfungerende. 5

6 Klasserne bør være sammensat homogent ud fra antal, køn og børn med specielle behov. 0. kl. har udskudt klassedannelse, hvorfor de endelige klasser dannes i uge 41. Skolens ledelse danner i samråd med aktuelle lærere og pædagoger klasser ud fra følgende vejledninger: Lige mange piger og drenge i hver klasse Lige store klasser Ligelig fordeling af børn med specielle behov Ligelig fordeling af 2-sprogede elever I særlige tilfælde tages der hensyn til forældreønsker Skolebestyrelsen orienteres i tilfælde af sammenlægning og/eller deling af klasser. Godkendt af skolebestyrelsen d SKEMALÆGNING Dette princip omhandler fordelingen af undervisningstimer inklusiv specialundervisning. På baggrund af kommunens timefordelingsplan udarbejder ledelsen i samarbejde med personalet så optimale skemaer som muligt. Skemalægningen er ledelsens ansvar. Ved skemalægningen tilstræbes følgende: Klasselæren har undervisning i klassen hver dag. Undervisningen på 4. årgang slutter tidligst efter 5.lektion. Undervisningen på 0-3. årgang afsluttes efter samme lektion på samme årgang. Dobbelt lektioner i størst muligt omfang. Parallelle lektioner på årgangene af samarbejdshensyn. Jævn fordeling af praktisk/musiske og teoretiske fag hver dag. Forskellige sproglektioner ikke lægger i forlængelse af hinanden. Idræt og svømmelektioner ikke lægger samme dag. Jævn fordeling af undervisningslektioner pr. dag. Stjerne-/temauger fordeles jævnt over skoleåret. Skolerejser og lejrskoler afholdes i stjerne-/temaugerne. Ledelsen fremlægger det planlagte skema for bestyrelsen inden det træder i kraft, med bemærkninger til de steder, hvor det ikke har været muligt at følge vejledningerne. 6

7 2.6 Stjerneuger, Ekskursioner og Lejrskole Dette princip omhandler brug af stjerneuger, ekskursioner og lejrskole som en del af undervisningen for at få variation i hverdagen og i skoleåret. For at opnå variation i undervisningen kan andre undervisningsformer end traditionel klasseundervisning anvendes. Skolens ledelse godkender de forskellige undervisningsformer og præsenterer dem for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen anbefaler nedenstående stjerneuger, ekskursioner og lejrskole: Stjerneuger: Giver mulighed for at fordybe sig i emner og temaer i en længere periode og inddrage flere fag. Der kan dannes hold på tværs af klasser, årgange og lærerteams. Den fleksible planlægning i stjerneugerne giver mulighed for at variere og organisere undervisningen i f.eks. kursusforløb, projektforløb og tværfaglige forløb. Fastlæggelse af stjerneuger skal foregå ved planlægning af det kommende års aktiviteter. Ekskursioner: Det anbefales, at inddrage det omgivende samfund i undervisningen, hvor dette er relevant (f.eks. museumsbesøg, uddannelses institutioner, virksomhedsbesøg m.m.). Lejrskole: Skolen kan fastlægge lejrskole på udvalgte årgange, disse skal fremgå af budgettet. Lejrskole afholdes kun i Danmark og skal have fagligt indhold. Lejrskole er en del af undervisningen og eleverne har derfor som udgangspunkt pligt til at deltage. 2.7 VIKARDÆKNING Dette princip omhandler vikardækning af undervisningen, når en lærer er fraværende (planlagt som ikke planlagt). Der tilstræbes, at alle undervisningstimer gennemføres og at der altid er vikardækning i 0-6 klasse. 7

8 Skolen får tildelt vikartimer som en pulje. Dette kan nødvendiggøre, at skolen må prioritere, når der skal tildeles vikar for en lærer, som er fraværende. Ledelsen tildeler vikarer. Ved tildelingen tilstræbes følgende: Timerne varetages af den samme vikar ved længerevarende fravær eller gentagende fravær i samme klasse. At vikaren har de aktuelle faglige kompetencer. Vikarundervisningen foregår i det skemalagte fag. Ved længerevarende fravær følger vikaren årsplanen. Hvis elever i årgang fritages for undervisning i ydertimer, varsles dette senest dagen før. At vikaren indgår på lige fod med skolens øvrige personale ved længerevarende vikariater. 2.8 SKOLEPÆDAGOGERS STØTTE I UNDERVISNINGEN Dette princip omhandler skolepædagogers støtte i undervisningen. Det tilstræbes at fremme elevens alsidige udvikling via skolepædagogers deltagelse i normalundervisningen for derved at optimere den faglige undervisning og kvalificere inklusionen af elever med særlige behov. Læreren har det overordnede ansvar for undervisningens planlægning og gennemførelse. Den primære målgruppe er elever i klasse, men anvendelsen sker ud fra en samlet behovsvurdering fra skoleledelsen. Der opereres med en fleksibel indsats i hele skoleforløbet, således der kan aktiveres skolepædagogers støtte for elever eller klasser med særlige behov fra klasse. Det enkelte klasseteam laver en pædagogisk handleplan, der beskriver lærernes og skolepædagogens indsats og fokus. Evaluering af handleplanen foretages af klasseteamet. Støttefunktionen udføres afn skolepædagoger fra skolefritidsordningen. Skoleledelsen prioriterer og tilrettelægger skolepædagogernes arbejdetid. Godkendt af skolebestyrelsen d

9 2.9 ELEV- OG UDDANNELSESPLAN Dette princip omhandler at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse. Elevplanen tilstræber at styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen og målretter samarbejdet mellem skole og hjem med henblik på en fremadrettet fælles opfølgning. For elever i 8. og 9. klasse tilføjes en plan, der bør bidrage til at eleven kan træffe valg om uddannelse eller skole efter 9. klasse. Elev- og uddannelsesplanen er som udgangspunkt elektronisk, anvendes som en del af årets 2 skole- og hjemsamtaler og offentliggøres i god tid før samtalerne. Planen skal indeholde en status- og opfølgningsdel. Elevplanen skal indeholde oplysninger, der har betydning for arbejdet med at følge op på og forbedre effekterne af undervisningen. Der foretages evaluering i alle fag ved skoleårets 1. elevplan og i udvalgte fag ved skoleårets 2. elevplan. Begge elevplaner indeholder resultatet af afholdte interne og kommunale test. Resultater i nationale test holdes pga. fortrolighed adskilt fra elevplanen. Der kan endvidere være oplysninger om elevens trivsel. Elevplanen kan kvalificere en fremadrettet fælles støtte af undervisningen i skole og hjem, hvor der kan foretages skriftlige aftaler med forældre og elev. Der kan foretages aftaler om, hvordan skole- og hjem i øvrigt kan bidrage til, at eleven får en god skolegang. Godkendt af skolebestyrelsen d

10 3. SOCIAL ADFÆRD 3.1 ADFÆRD Dette princip omhandler, hvilken adfærd, der ønskes på Aalykkeskolen. Alle, både børn og voksne skal respektere hinanden og passe på skolens ejendomme. Skolebestyrelsen forventer: Du respekterer skolens og klassens regler Du møder til tiden og tager ansvar for din skoledag, taske, lektier og afleveringer Du er hensynsfuld Du bruger et ordentligt sprog Du lytter til andre og venter til det bliver din tur Du øver dig i at samarbejde og respekterer andres ret til arbejdsro Du tager ansvar for dine handlinger og accepterer konsekvenserne Du rydder op og passer på skolens bøger, inventar og bygninger Du er klar til undervisning, når timen begynder Du er bevidst om, hvilke signaler du sender med din påklædning 3.2 TRIVSEL Dette princip omhandler tiltag for at opnå et godt og positivt læringsmiljø for både børn og voksne. Aalykkeskolen vil arbejde for et miljø, hvor børn og voksne trives. En god trivsel hos børn og voksne anses for en vigtig forudsætning for et godt og positivt læringsmiljø og for den enkeltes alsidige udvikling. Skolebestyrelsen anbefaler følgende tiltag for at fremme skolens trivsel: Alle lærere og pædagoger arbejder med trivsel, både for den enkelte og for klassen. Den enkelte elev har pligt til at informere en lærer/pædagog, hvis de ser en elev, der ikke trives. At forældre informerer skolen, som udgangspunkt klasselæreren, hvis de har kendskab til, at nogen ikke trives. 10

11 Det enkelte barns forældre inddrages, hvis deres barn ikke trives eller er medvirkende til, at andre ikke trives. Brug af Kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 3.3 SUNDHED Dette princip omhandler tiltag for at opnå et sundhedsfremmende miljø. Aalykkeskolen ønsker et sundhedsfremmende miljø, der giver eleverne forudsætninger, så de kan handle for at fremme egen og andres sundhed. Ved sundhed forstår vi både psykisk og fysisk sundhed. Overordnet forventer skolebestyrelsen, at forældrene tager ansvar for deres børns sundhed. Aalykkeskolen prioriterer et miljø præget af tryghed, tolerance og engagement, hvor alle møder hinanden med anerkendelse og respekt og herved opnår høj trivsel og livskvalitet. Det sundhedsfremmende miljø på Aalykkeskolen opnås gennem undervisning omkring sundhed og mulighed for fysisk udfoldelse både i frikvarterer, i undervisningstid og i skolefritidsordningen, så børn og unge oplever bevægelse som en naturlig del af hverdagen. Skolebestyrelsen opfordrer til at flest muligt børn og unge selv transporterer sig til og fra skole enten til fods eller på cykel. Skolen og SFO en skal arbejde på at styrke børn og unges kendskab til faren ved misbrug af rusmidler, så de aktivt forholder sig til brug af rusmidler ud fra et sundhedsmæssigt aspekt. Skolebestyrelsen skal godkende enhver udbyder af skolemad og drikkevarer for at sikre, at der kun sælges sunde produkter. Godkendt af skolebestyrelsen d

12 4. SKOLE-HJEM DIALOG 4.1 SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Dette princip omhandler samarbejdet og dialogen mellem forældrene og skolen. Aalykkeskolen forventer et forpligtende, gensidigt, åbent og trygt samarbejde mellem forældrene og skolen. Dialogen mellem forældrene og skolen er vigtig og højt prioriteret. Elevens udbytte af undervisningen og klassens sociale trivsel er et fælles ansvar for forældrene og skolen. Samarbejde og dialog foregår løbende og i faste rammer. Skolebestyrelsen støtter det obligatoriske skole-hjem samarbejde i form af: Skole-hjem samtaler Disse samtaler er med udgangspunkt i det enkelte barn og giver mulighed for at barn og forældre får en faglig status i de enkelte fag, foruden de personlige og sociale kompetencer. Personale fra både skole og SFO kan deltage. Forældremøder Disse møder er med udgangspunkt i klassen og giver mulighed for både information og dialog mellem skole og forældre. Oftest består forældremøder af et fælles forældremøde på årgangen og dels et klasseforældremøde. Personale fra både skole og SFO kan deltage, foruden repræsentant fra skolebestyrelsen. Elevplaner Skriftlig evaluering af elevens faglige og sociale standpunkt præsenteres for forældre og elev til opfølgning. Endvidere anbefaler skolebestyrelsen følgende aktiviteter for skole-hjem samarbejdet: Klasseråd Klasseråd kan samarbejde oftest med klasselæreren om forskellige relevante emner. Sociale arrangementer Disse arrangeres oftest af klasserådet. Personale fra både skole og SFO kan deltage. Forældrebesøg i klassen Forældre kan efter aftale overvære undervisningen i sit barns klasse. Skriftlig information Kan være i form af månedsbreve, kontaktbøger og skoleintra. 12

13 4.2 KLASSERÅD Dette princip omhandler valg og brug af klasseråd. Aalykkeskolen tilstræber, at alle klasser har et klasseråd for at skabe et netværk og samarbejde blandt forældrene. Skolebestyrelsen anbefaler følgende ved valg af klasseråd: Ved skoleårets start vælges minimum 2-3 forældre til klasserådet. Det er hensigtsmæssigt, at udskifte 1-2 forældre, f.eks. hvert 2. år. Klasserådet vælger en tovholder, hvis opgave primært er at skabe/holde kontakt til klasselæreren, de øvrige medlemmer af klasserådet og klassens kontaktperson i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen anbefaler følgende for brug af klasseråd: Medvirke til at få nye forældre integreret i klassen. Planlægge og afholde forældrearrangementer. Samarbejde med klasselæreren. Indgå i dialog med skolebestyrelsen dels via klassens kontaktperson og dels via det årlige møde. Deltage i relevante udvalg nedsat af skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen tilstræber at afholde mindst ét årligt møde med klasserådene for derigennem at sikre skolens forældre medindflydelse og information. Godkendt af skolebestyrelsen d INFORMATION Dette princip omhandler anvendelsen af forskellige informationskanaler til brug for en åben og tydelig kommunikation mellem personale, elever og forældre. Alle med tilknytning til Ålykkeskolen har et informationsansvar overfor hinanden (personale, elever og forældre). Alle har et ansvar for såvel at søge og formidle information. Skolebestyrelsen anbefaler nedenstående kanaler for informationsudveksling: Skolens hjemmeside: Skolen sikrer at hjemmesiden er opdateret med relevant information af både faglig og social karakter. Forældreintra/elevintra: Denne kommunikationsform bruges til formidling af information direkte til og fra en udvalgt målgruppe. På Forældreintra/elevintra kan 13

14 den enkelte lærer kontaktes via mailsystemet. Den enkelte klasses forældre og elever kan desuden kommunikere via mailsystemet i forældreintra/elevintra. Informationsskærme: Skolens ledelse, personale og elever kan informere hinanden om relevante emner, præsentere forskellige former for elevarbejder osv. på de ophængte informationsskærme. Informationsskærmene administreres af skolens ledelse. Informationsmemo/Nyhedsbrev: Meddelelser fra skolens ledelse og bestyrelse til elever og forældre kan ske via informationsmemoer eller nyhedsbreve. Meddelelserne lægges på nettet og informeres via forældreintra (kan også uddeles i klassen). Månedsbrev: For at skabe bedst tænkelig information fra skolen til forældrene skriver en af klassens lærere, typisk hver måned, et kort klassenyhedsbrev. Brevet orienterer om klassens sociale og faglige status samt fremtidige undervisningsforløb ofte med redegørelse for mål og forventninger. Brevet lægges på nettet og informeres via forældreintra (kan også uddeles i klassen). Kontaktbog: Alle elever får udleveret en kontaktbog, som anvendes til kommunikation mellem forældre og lærere vedrørende den enkelte elev, f.eks. ved elevfravær. Informationsudvekslingen skal koordineres både tidsmæssigt og i forhold til indhold og målgruppe. Alle informationsmaterialer der udgår fra skolen, skal være forsynet med tydelig angivelse af afsender. 4.4 FÆLLESARRANGEMENTER Dette princip omhandler traditionsbærende arrangementer af primær social karakter, der afholdes med deltagelse af skolens elever samt personale og forældre. Hvem og hvor mange der deltager afhænger af det enkelte arrangement. For at fremme den sociale trivsel på tværs af klasserne, bør der som supplement til undervisningen afholdes fællesarrangementer. Skolebestyrelsen anbefaler nedenstående fællesarrangementer. Mindst ét årligt arrangement med tema indenfor sundhed og bevægelse F.eks. afholdelse af skolernes motionsdag, fredag før efterårsferien, deltagelse i kommunale idrætsdage o.l. Juleafslutning F.eks. deltagelse i juleafslutningen i Sankt Nicolai Kirke. Elever kan af religiøse årsager fritages og tilbydes anden undervisning på skolen. 14

15 Mindst ét årligt fællesarrangement for skolens elever, deres familier og hele eller en del af skolens personale F.eks. afholdelse af en aktivitet, hvor der bl.a. kan indgå koncert med skolens elever, udstilling af elevarbejder, diverse aktiviteter, boder, caféer mm. Deltagelse i landsdækkende og kommunale fællesarrangementer foruden egne lokale arrangementer F.eks. SFO deltagelse i Filmfestival, Kræmmermarked, Børnekulturdag, Aktivitetsdag og for skolens vedkommende f.eks. deltagelse i Gi en historie, Ekstra Bladets fodboldturnering o.l. Skolebestyrelsen deltager gerne i såvel planlægning som afholdelse af fællesarrangementer. Godkendt af skolebestyrelsen d

16 5. DIVERSE 5.1 BUDGET Dette princip omhandler arbejdet med skolens budget samt godkendelse af dette. Skolens ledelse udarbejder et budgetforslag for det kommende skoleår, ud fra de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen. Skolebestyrelsen godkender skolens budget indenfor de fastsatte økonomiske rammer. Kommunalbestyrelsen fastsætter de økonomiske rammer for skolen på baggrund af elevtallet pr. 1. september. Skolens ledelse udarbejder forslag til budget efter en forudgående drøftelse i fagudvalgene om budgetønsker til det kommende år og prioriteringer. Skolebestyrelsen fremlægges budgetforslaget for det pågældende kalenderår, sammen med foregående års resultat, 1 uge før det skal godkendes. Skolebestyrelsen vurderer budgetforslaget og sikrer, at budget er indenfor de fastsatte økonomiske rammer inden godkendelse. Godkendt af skolebestyrelsen d ANSÆTTELSER Dette princip omhandler ansættelse af skoleinspektør, viceskoleinspektør og SFO leder samt fastansatte lærere og pædagoger. Ved nyansættelser skal det sikres, at den bedst egnede kandidat ansættes, hvorfor både skolens ledelse og skolebestyrelsen inddrages i ansættelser. Ved ansættelse af skoleinspektør: Skolebestyrelsen nedsætter blandt sine medlemmer, evt. suppleret med andre relevante personalegrupper, et ansættelsesudvalg, som i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen forestår annonceudformning, tidsterminer, ansættelsesprocedure og ansættelsessamtaler. Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til Børne- og Uddannelsesdirektøren, som træffer den endelige afgørelse om ansættelsen. Ved ansættelse af mellemledere, lærere og pædagoger: 16

17 Skoleinspektøren informerer skolebestyrelsen om nye stillinger, der bliver ledige, stillingens indhold samt tidsplanen for ansættelse. For at give skolen mulighed for hurtigst muligt at få fat i de bedst egnede kandidater, er det hensigtsmæssigt med et lille, men repræsentativt ansættelsesudvalg. Der er nedsat et ansættelsesudvalg til at varetage ansættelse af lærere. Udvalget består af skolens ledelse, én medarbejderrepræsentant fra skolen og minimum 2 forældrevalgte repræsentanter fra skolebestyrelsen. På tilsvarende måde er der nedsat et ansættelsesudvalg til at varetage ansættelse af pædagoger. Udvalget består af SFO ledelse, én medarbejderrepræsentant fra SFO en og minimum 2 forældrevalgte repræsentanter fra skolebestyrelsen. Ansættelsesudvalget vurderer de indkomne ansøgninger, deltager i ansættelsessamtalerne og indstiller til skoleinspektøren, som træffer den endelige afgørelse. Skolens ledelse orienterer skolebestyrelsen, når nye ansættelser er afsluttet. Godkendt af skolebestyrelsen d SKOLEREJSER Dette princip omhandler de grundlæggende elementer for afholdelse af skolerejser på Ålykkeskolen. Deltagelse i en skolerejse er frivilligt for såvel eleverne som lærerne, men det skal tilstræbes, at alle elever i den aktuelle klasse deltager. Formålet med en skolerejse er primært af social karakter. Skolebestyrelsen anbefaler følgende: Der afholdes én skolerejse for elever i overbygningen. Skolerejsen afholdes i Danmark med typisk 2 overnatninger. Skolen kan, i henhold til budget, bidrage med et beløb. pr. elev pr. rejse. Rejsemål og pris aftales i dialog mellem lærere, elever og forældre på årgangen. Lærerne anbefaler evt. sammen med klasserådene et rimeligt beløb til lommepenge. Eleverne kan i begrænset omfang selv skaffe midler som tilskud til skolerejsen. Skolens principper om adfærd og omgangsform er også gældende på skolerejser. Ved overtrædelse af adfærdsreglerne, er det skolen der afgør om eleven skal sendes hjem. Efter turen afleverer lærerne regnskab med tilhørende bilag til kontoret. Evt. overskud kan udbetales til eleverne, eller hvis det er mindre beløb indgå i klassekassen til senere brug. 17

18 De elever, der ikke deltager i en frivillig skolerejse, tilbydes passende undervisning i stedet. 18

19 5.4 ANVENDELSE AF SKOLENS FYSISKE RAMMER Dette princip omhandler brugen af skolens fysiske rammer for såvel interne som eksterne brugere. Det er altid skolens elever og fritidsordning der har fortrinsret til at bruge skolens faciliteter. Herefter har alle foreninger ret til at søge kommunen om adgang til skolens faciliteter. Skolens lokaler kan altid, hvis de er ledige, benyttes til diverse klassearrangementer, når en eller flere af skolens personale er tilstede. Skolens lokaler kan i begrænset omfang udlånes til visse klassearrangementer, hvor skolens personale ikke deltager. Det kan f.eks. være skolekøkkenet og det store mødelokale. I disse tilfælde skal én repræsentant fra klasserådet eller klassen kontakte skoleinspektøren, som i hvert enkelt tilfælde giver tilladelse til at låne lokalerne. Denne person er overfor skolen ansvarlig for lånet, f.eks. mht. oprydning/rengøring og nøgler. 5.5 SPONSORERING Dette princip omhandler retningslinjerne for modtagelse af gaver og tilskud. Skolebestyrelsen er åben overfor sponsorering og eventuelle ønsker om sponsorering skal forelægges skolebestyrelsen. Før anvendelse af gaver i form af diverse undervisningsmaterialer o.l. skal der foreligge en faglig vurdering, og som udgangspunkt må gaver ikke betinges af modydelser. Skolens ledelse afgør om en gave kan modtages. Ved større gaver og tilskud skal skolebestyrelsen involveres. Hvis en gave medfører, at skolen får voldsomt stigende driftsudgifter, kan skolen nægte at modtage gaven, selvom den overholder princippet. Gaver er skolens ejendom. Godkendt af skolebestyrelsen d

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 8. juni 2016 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Baggrund Allerød kommunes skolepolitik er i dag styret af Målsætning for skolevæsenet fra januar 2002. Siden januar 2002 er der sket mange forandringer i

Læs mere

Kerteminde Byskoles trivselspolitik

Kerteminde Byskoles trivselspolitik Kerteminde Byskoles trivselspolitik 1. Baggrund Kerteminde Byskoles trivselspolitik bygger på folkeskoleloven og loven om undervisningsmiljø samt Kerteminde Kommunes Børne-og ungepolitik. Folkeskoleloven:

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Åløkkeskolen. Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole.

Åløkkeskolen. Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole. Åløkkeskolen Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole. Helle Potter, skolebestyrelsesformand Søren Lohmann, skoleleder

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling:

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling: Nyttige links vedr. skoleudvikling: Undervisningsministeriet: www.uvm.dk De mange intelligenser: www.demangeintelligenser.dk Furesø Kommune www.furesoe.dk Fælles mål hos undervisningsministeriet www.faellesmaal.uvm.dk/.

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Skolebestyrelsen på Ulstrup skole udarbejder principper ud fra følgende grundtanke:

Skolebestyrelsen på Ulstrup skole udarbejder principper ud fra følgende grundtanke: Skolebestyrelsen Ved Ulstrup Skole er skolebestyrelsen sammensat af 7 forældre, 2 medarbejderrepræsentanter valgt af skolens personale og 2 elever valgt af eleverne. Skolens leder og dennes stedfortræder

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

HVOR GOD ER VORES SKOLE?

HVOR GOD ER VORES SKOLE? Hvor god er vores skole evalueringsmodel for Fredensborg Kommune april 2009 s. 1/8 HVOR GOD ER VORES SKOLE? 1 Vores skole opfylder kriteriet til fulde 2 Vores skole opfylder kriteriet i høj grad 3 Vores

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Formøde kl. 18.30 på Hans Jørgens kontor for de forældrevalgte repræsentanter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole.

Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole. Inklusion Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole. Delvis inklusion: Specialklasseteamet aftaler præmisser med modtagende

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

MÅLSÆTNING OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

MÅLSÆTNING OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER MÅLSÆTNING OG PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Brårup Skole Målsætning og Pædagogiske Principper MÅL FOR BØRNENE PÅ BRÅRUP SKOLE Børnene skal have oplevelser med /muligheder for: At opleve, at de er betydningsfulde,

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område.

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område. Det har værdi På Hjerm Skole og i SFO Perlen har vi i skoleåret 2012/2013 haft fokus på de værdier, der gør sig gældende for hele organisationens virke. Gennem værdioversigten på næste side gives du mulighed

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + :

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + : Klasseråd på Vemmelev Skole Elev 1 3 2 4 Lærer Forældre BA DC 10 85 67 9. + : _ 2014 FE G H I M LK J Rutiner for valg af klasseråd Klasserådet vælges i alle klasser på det 1. forældremøde efter sommerferien.

Læs mere