Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015"

Transkript

1 Indholdsplan Skoleåret

2 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:... 5 DANNELSE... 5 KERNEVÆRDIER:... 6 FÆLLESSKAB... 6 LIVSOPLYSNING... 8 ENGAGEMENT KRISTENDOM SAMTALE ELEVERNE EVALUERING STUDIEKOMPETENCER INKLUSION INNOVATION IVÆRKSÆTTERI OG LEDELSE KARAKTERGIVNING LEKTIER LEKTIEHJÆLP ÅRGANGSRÅD LÆRERNE TILSYN TEAM OG FAGSAMARBEJDE UDVALGSARBEJDE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FAGUDVALG... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. KONTAKTLÆRER

3 FAGFORDELING UNDERVISNINGEN PRØVER SKEMA BOGLIG UNDERVISNING FÆLLESFAG VALGFAG ANDERLEDES UGER/DAGE COMPUTERE/IT BESKRIVELSE AF DE ENKELTE FAG: Dansk Matematik Engelsk Fysik kemi Tysk Kristendom, samfundsfag og historie Biologi Geografi Fællessang Gymnastik Svømning: Folkedans Krop og Sundhed Medborgerskab Valgfag

4 UDDANNELSESVEJLEDNING DEN PÆDAGOGISKE VIRKSOMHED I FORBINDELSE MED KOSTSKOLEARBEJDET DAGLIG RYTME TILSYN UGENS RYTME WEEKEND ÅRSRYTME FORÆLDREKONTAKT IT REGLER UDVIKLINGS- OG INDSATSOMRÅDER I SKOLEÅRET KURSETS TIDSPLAN: Udarbejdet af Kirsten Storgaard Juni

5 Værdigrundlag og formål herunder hovedsigtet i lovens formålspara- graf om livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse I forbindelse med udarbejdelsen af vores værdigrundlag udarbejdede vi en beskrivelse af vores kernevær- dier i vores hverdag dette arbejde er medtaget i indholdsplanen og fortæller om, hvordan vi på Ågård Ef- terskolen bl.a. arbejder med livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse. Værdigrundlag: Ågård Efterskoles værdigrundlag er et grundtvigsk livssyn. På Ågård Efterskole sættes følgende ord i centrum for det grundtvigske livssyn: Holdning, frisind og fællesskab. Det grundtvigske livssyn anser det enkelte menneske for en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Livet betragtes som en værdifuld forpligtelse for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for sig selv og andre i fællesskabet. Det grundtvigske livssyn på Ågård Efterskole er naturligt forbundet med den grundtvigske kristendomsop- fattelse, hvor det dobbelte kærlighedsbud, med kærligheden som drivkraft og glæden som grundtone, står i centrum. Formål: Ågård Efterskoles formål er at holde efterskole ud fra et Grundtvigsk livssyn, hvis overordnede mål er at gi- ve de unge mod på tilværelsen og styrke deres selvværd. Skolen skal møde de unge med et værdisæt, der er forankret i kristendom og historie, give muligheder for at opleve glæden og styrken ved fællesskabet, blandt andet gennem fortælling, sang og gymnastik. For skolen er det vigtigt, at de unge tilgodeses fagligt, og at de udvikler sig til at blive selvstændige menne- sker, der tør tage et ansvar og udvise respekt og forståelse for andre. DANNELSE Vi har i forbindelse med vores seneste selvevaluering arbejdet med begrebet dannelse og opsat 8 lærings- mål: 1. Blive klogere på sig selv 2. Tage ansvar over for fællesskaber 3. Vise omsorg for andre 4. Få øjnene op for nye interesser - nye verdener 5. Blive uddannelsesparathed 6. Træffe valg og tage beslutninger 7. Acceptere andre og deres forskellighed 8. Deltage i samfundslivet Disse mål indgår nu altid i vores udvalgsarbejde som en beskrivelse af formål, ide og indhold af vores arran- gementer, emnedage og emneuger. I øvrigt henvises til vores selvevalueringsrapport, som ligger på skolens hjemmeside. 5

6 Kerneværdier: Værdigrundlaget skal leves og ikke kun læses i farvestrålende hæfter, det er vigtigt at ordene kommer i spil, at de bliver levende og nærværende for eleverne. Hvert år i starten af skoleåret har vi værdigrundlaget på skemaet for at forklare og give et bud på forståel- sen. Ligeledes har den enkelte lejlighed en samtale om, hvad de forstår ved en god kammerat. I slutningen af skoleåret laver vi en evaluering på dette. I arbejdet med vores formål og værdigrundlag har vi arbejdet med 5 kerneværdier, som danner kernen i vo- res formål og værdigrundlag FLEKS = Fællesskab - Livsoplysning - Engagement - Kristendom - Samtale Fællesskab Fællesskabet er en af de bærende værdier for hele efterskoleideen. Det er gennem det selvværd der gives, når man føler sig som en del af noget, føler sig respekteret, at man udvikler og skaber sin personlighed. Det at føle sig som en del af et fællesskab er noget, der skal værnes om og arbejdes for i en tid, hvor det indivi- dualistiske udgangspunkt bliver mere udpræget i vores samfund. Vi har formuleret flg. i vores værdigrundlag: Det grundtvigske livssyn anser det enkelte menneske for en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Livet betragtes som en værdifuld forpligtigelse for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for sig selv og andre i fællesskabet. Da vi i 2007 valgte navnet Ågård Efterskole gymnastisk og fællesskab var det for at understrege betydnin- gen og vigtigheden af at arbejde med dannelse og udvikling af fællesskaber i efterskolelivet. Nedenfor er en beskrivelse for, hvordan vi opstiller rammer for at fremme fællesskabet på Ågård Eftersko- le. Det store fællesskab alle elever og ansatte Vi arbejder på at skabe samvær og undervisning, hvor alle elever oplever fællesskabet som en ramme for samvær og undervisning: I starten af hvert skoleår planlægges en introduktionsuge, hvor formålet er at komme til at kende hinanden gennem mange forskellige aktiviteter og samtaler. Vi spiser sammen ved middagsmaden og aftensmaden har alle faste pladser for at tydeliggøre, at vi alle kan være en del af måltidsfællesskabet. Vi synger morgensang sammen ugens 4 dage, som er efterfulgt af en fortælletime. Om fredagen synger vi alle en ½ time som afslutning på ugen. Hver anden uge arrangeres der en fællesaften, hvis indhold kan være alt fra bevægeaktiviteter til et fore- drag. Aftenen arrangeres i samarbejde med aftentilsyn, eleverne og de forskellige foreninger, som bliver dannet i løbet af året. Gennem den obligatoriske folkelige gymnastik er alle med, med den enkeltes forudsætninger og undervis- ning og opvisning tilrettelægges således, at alle elever indgår som ligeværdige dele af helheden. Alle elever deltager i ca. 25 gymnastikopvisninger. Hvert år flytter vi vores efterskole en uge til Østrig, hvor alle elever og ansatte får et 20 timers skikursus. Der arrangeres hvert år en musical, hvor alle elever tager del i frembringelsen og udførelsen. I løbet af skoleåret arrangeres teatertur, besøg på andre skoler mm. Hvert år slutter skoleåret med, at vi er sammen på en afslutningstur, hvis formål er at danne den sidste sløjfe omkring fællesskabet for elevholdet. 6

7 Drenge- og pigefællesskaber Drenge og piger bor hver for sig og færdes kun på hinandens lejligheder på aftalte tidspunkter. I gymnastik er noget af gymnastikken kønsopdelt for at tage højde for de forskelligartede bevægelsesmøn- stre, der knytter sig til det enkelte køn. Hvert år tager vi på en hhv. drenge- og pigetur, hvor vi sætter fokus på det enkelte køns muligheder og ud- fordringer. I løbet af året kan der forekomme forskellige arrangementer fx fællesarrangementer, hvor vi sætter fokus på drenge pige forskelligheder, også i undervisningen kan der forekomme drenge pige opdeling til at skabe rum for det enkelte køns egenart. Hver tirsdag har vi opdelt de boglige- og valgfagstimer i drenge- pigeundervisning. Klassefællesskaber Eleverne er delt ind i 3 team. Et team med alle 9. klasser og to team med 10. klasser. 10. klasserne sam- mensættes således, at de fremstår så ensartede som muligt mht. faglige potentialer, dvs. vi i vores grund- struktur arbejder med sammenlæsning i alle fag. I september måned tager vi hvert år på en gå/cykeltur, som det første døgn er forbeholdt klassen. Lejlighedsfællesskaber Eleverne bor i lejligheder med fortrinsvis 8 elever i hver lejlighed. Her skal de selv iværksætte tjanser og fælles forpligtigelser over for hinanden. Til hver lejlighed er tilknyttet en kontaktlærer, som mindst en gang om ugen holder et Medborgerskabs- møde, hvor alle 8 elever er til stede. Dette møde danner ramme for samtaler om forskellige temaer og elevernes udvikling (Se endvidere under punktet Medborgerskab) Kontaktlæreren afholder også 3 individuelle samtaler for herigennem at prøve at opsamle og klargøre den enkelte elevs oplevelse af efterskolelivet samt aktuelle trivsel. I starten af skoleåret afholdes der flere møder/samtaler og den enkelte lejlighed besøger også sin kontakt- lærer privat i den første uge. I løber af året bruges lejlighedsopdelingen ofte som gruppeinddelinger til forskellige arrangementer. I afslutningsugen afsættes der også tid til en kontaktlærereftermiddag/aften. Hver lejlighed arrangerer i løbet af året en lejlighedsweekend. I denne weekend skal alle fra lejligheden være på skolen og weekendens aktiviteter planlægges og organiseres af eleverne sammen med deres kon- taktlærer. Lejlighedsweekenden evalueres også med henblik på hvad den enkelte elev fra lejligheden har bidraget med. Værelsesfællesskaber Der bliver hvert år lavet indkvartering, hvor der tages højde for, at man ikke kommer til at bo sammen med nogen man kender i forvejen, ligeledes bliver 9. klasses elever fordelt ud på alle lejligheder og altid sat sammen med en fra 10. klasse. Eleverne kan ikke flytte, evt. opståede problemstillinger må klares inden for det enkelte værelse med hjælp fra både lejlighed og kontaktlærer. Hver aften i stilletimen skal eleverne være på sit eget værelse og efter kl skal eleverne sove i deres egne senge. At være en del af et fællesskab er fundamentet for at skabe sig en identitet. 7

8 Fællesskab er dobbeltsidige noget man kan tage imod og give noget til. Fællesskaber mellem skole og hjem Gennem forældreintra og facebook har forældre mulighed for at følge med i skolen hverdag. En gang om måneden skrives der et nyhedsbrev, som fortæller om dagligdagen og kommende arrangementer. Cirka en gang om måneden inviteres forældre til et arrangement på skolen. Specielt skal nævnes forældreweekend, hvor forældre inviteres til at opleve et døgn på efterskole. Derudover etableres mulighed for samtaler flere gange i løbet af året. Ovenstående fortæller tidligere elever med flg. udsagn Oplevelsen og følelsen af at være en del af fællesskabet er for mig selve essensen og meningen med at gå på efterskole I lejligheden, hvor 8 forskellige personligheder skal leve sammen i 10 måneder, er det vigtigt, at har evnen til at sætte pris på hinanden, og i allerhøjeste grad respektere hinanden. Er denne evne ikke tilstede, kan et sammenhold ikke fungere, da alle mennesker er unikke heldigvis. Jeg lærte lynhurtig, at man må give lidt selv for at få noget igen. Lejligheden bliver ens sikkerhedsnet, som man altid kan falde tilbage på Jeg så alle være en del af noget, jeg så 134 unge være hinandens centrum og det vil jeg aldrig glemme Skal jeg også? Ågård Efterskole lægger meget vægt på, at alle deltager i alt, hvad der gavner fællesskabet og dermed den enkelte. Livet bliver langt mere betydningsfuldt i det øjeblik, hvor ens egne værdier og ideer kan bidrage til det store fællesskab. Det er dejligt at vide, at der er brug for mig netop mig. Man skal netop huske på, at ved at bi- drage til fællesskabet med sine værdier og talenter, får man en masse retur Livsoplysning Fra vores formål: Ågård Efterskoles formål er at holde efterskole ud fra et grundtvigsk livssyn, hvis overordnede mål er at gi- ve de unge mod på tilværelsen og styrke deres selvværd Skolen skal møde de unge med et værdisæt, der er forankret i kristendom og historie (Den grundtvigske virkningshistorie ) Elevudsagn: Efter at have tilbragt 10 måneder på Ågård Efterskole, er jeg på ingen måde i tvivl om, at det er en skole med klare holdninger. Holdninger til tilværelsen i sig selv og ikke mindst til det at drive en efterskole I de daglige fortælletimer, som næsten altid havde et spændende indhold skete det tit, at jeg selv kom til at tænke efter og spørge mig selv: Hvad mener jeg egentlig om det her? Og hvis man blev i tvivl var der altid en lærer, som kunne give sit syn på sagen 8

9 Sang Eleverne får som en del af deres efterskoleophold en højskolesangbog den dag de kommer. Hver morgen starter vi med morgensang, hvor vi synger 2 sange. Hver eneste boglig time starter med en sang og de aftener, hvor der er fællesaften indgår fællessang, som en del af arrangementet. Fredag eftermiddag afsluttes ugen med en ½ times fællessang. Fortælletimer Vi har fortælletimer 4 dage om ugen af en ½ times varighed. De første tre dage i ugen som et sammen- hængende forløb og fredag morgen som en selvstændig aktualitetstime. Næsten alle lærere afholder disse fortælletimer og ved skoleårets start laves i lærerrådsregi en oversigt over de enkelte ugers indhold. Fx litteratur, Grundtvig, Det frivillige folkelige foreningsarbejde, de kirkelige højtider, bibelhistorie, nordisk mytologi, danmarkshistorie og verdens historie se bilag om fortælletimer Historie Alle elever har i uge 8 tre projektdage med overskriften Demokrati, hvor alle arbejder med demokrati på forskellig vis. Derudover har vi udarbejdet en Historiekanon som er genstand for timer i fortælletimepuljen Oplysningstiden: Den franske revolution, den amerikanske uafhængighedserklæring, magma carta, bill of rights, (reformationen), trykkefrihed, Kolonisering: Udg. pkt. de danske kolonier Grundloven: Grundtvig, lighedstanken, demokrati i DK, Industrialiseringen og arbejderbevægelsen: Provisorietiden, Slaget på Fælleden, Det radikale ven- stre, kvinders valgret Sønderjyllands historie: To slesviske krige, genforeningen, Kommunisme og 1. Verdenskrig: Ideologi, russiske revolution, Zarens fald 2. Verdenskrig:Optakt osv., Hitler, afslutning, oprettelse af staten Israel, m.m. FN og menneskerettigheder:den kolde krig:ideologiernes kamp, Europa fra , EU:Maastricht aftalen, baggrunden kul- og stålunionen Det nye verdensbillede, terror, 11. september Fællesaftener Hvert aftentilsynshold er forpligtiget til at arrangere mindst en aften med fokus på livsoplysning. Omegnsaften Hvert år afholder skolen i samarbejde med en eller flere af de lokale foreninger en omegnsaftener, hvor skolekreds, forældre og omegn er inviteret til at deltage. Teater/musikoplevelser Vi forsøger hvert år mindst en gang at komme i teatret. 9

10 Gæster/besøg: Hvert år arrangerer vi skolebesøg/udveksling med en anden skole. Ligeledes opsøger vi mu- ligheder for besøg af folk udefra fx etniske grupper, som kan byde ind med fortællinger om andre kulturer og livsopfattelser. Boglige timer: I de boglige timer søger vi i løbet af året at fokusere på eksistentielle spørgsmål og begre- ber. Foreningsfag: Foreningsfag har som mål at understøtte og skabe mulighed for flere elevinitiativer og dermed styrke de små og store fællesskaber. Engagement Engagement kræver optagethed og medleven. I vores arbejde med de unge mennesker er udgangspunktet, at vi skal have noget på hjerte at vi vil noget med os selv og hinanden. Disse krav og forventninger skal vi også stille til eleverne, således at vores samvær og undervisning bliver kendetegnet ved, at man gør sit bedste. Vi forsøger som medarbejdere at være faglige dygtige, at være faglig opdateret, møde præcist og være vel- forberedt. Selvsagt kan vi også stille disse krav til eleverne. Som ansat på Ågård Efterskole skal man ville de unge og tro på, at der i samværet og undervisningen kan udspilles noget positivt og udviklende, man skal turde sætte sig selv på spil. Vi tror på, at mødet med skolen har en overordentlig stor betydning for vores måde at skabe stemning og engagement. Gæster og forældre bliver altid mødt med et håndtryk og et velkommen til skolen Vi skal turde stille krav om at yde en indsats det er vigtigt at ville noget, det er vigtigt, at vi alle gør vort bedste i alle livets forhold, dette skal vi altid have for øje og kræve af hinanden. Lærerudsagn: Når man er ansat på en efterskole og tilbringer så meget tid med eleverne, som vi gør, er det vigtigt med nærhed, at vi tør være ærlige og bruge os selv. Det ved at give, at man får så meget igen. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi tør vise eleverne hvem vi er Elevudsagn: Man ser lærerne på efterskolen som ens trofaste vejleder og ven. De bliver en slags reserveforældre, hvilket er rart, hvis man er ked af det og ens forældre ikke lige er der til at trøste en. Man går bare hen til en af læ- rerne og spørger om hjælp og vejledning til de problemer, der kan opstå. Lærerne er også en utrolig stor del af det fællesskab, der bliver opbygget Kristendom Fra vores formål: Skolen skal møde de unge med et værdisæt, der er forankret i kristendom og historie. 10

11 Fra vores værdigrundlag: Det grundtvigske livssyn på Ågård Efterskole er naturligt forbundet med den grundtvigske kristendomsop- fattelse, hvor det dobbelte kærlighedsbud, med kærligheden som drivkraft og glæden som grundtone, står i centrum. Vores overordnede regel på Ågård Efterskole: Du skal være en god kammerat hænger på alle værelser til daglig påmindelse om, at dette er den vigtigste regel i vores liv med hinanden. Kristendommens synlighed: Vi synger morgensang ofte en salme hver morgen. Vi synger til bord til den varme mad. Vi er på besøg i kirken hvert år i introduktionsugen. Vi er i kirke 3 gange om året. Vi har bibelhistorie og de kirkelige højtider på som emner i fortælletimerne. Vi inddrager kristendom i danskundervisningen Elevudsagn, der fortæller om ovenstående: Skolens øverste ordensregel: Du skal være en god kammerat, var det vigtigste krav, vi blev mødt med. Ansvar gennem tillid og tryghed. Ordene, vi mødte den første dag som efterskoleelever, var dog udtrykt kortere og mere ungt. Ordene blev og er stadig en leveregel fod mig Du skal være en god kammerat. I starten tænkte jeg ikke nærmere over ordene betydning, men som ugerne gik og min tilværelse som efter- skoleelev tog form, gik de få simple ord mere og mere op for mig. Det er de ord, jeg forbinder med mit efter- skoleophold på Ågård. Livet betragtes som en gave. Igen spiller ansvaret en vigtig rolle. For nogle er livet en stor tom kasse, som fyldes op med indhold, efter eget valg. For andre er det en kamp at komme igennem dagen. Ansvar skal ikke være en forpligtigelse, men en lyst til at gøre noget for andre. Samtale I samtalens grundlæggende væsen ligger også evnen til at lytte. Samtale er en af grundpillerne i et demo- kratisk samfund, at kunne give sig til kende, at tage del ved at ytre sig og dermed forpligtige sig med sine holdninger. Fra værdigrundlaget: På Ågård Efterskole sættes følgende ord i centrum for det grundtvigske livssyn: Holdning, frisind og fæl- lesskab Ligeværd, ansvar og åbenhed er vigtige begreber, når vi taler om den ægte samtale. På Ågård Efterskole søger vi at skabe mulighed for samtale ved bl.a.: 11

12 De individuelle samtaler Tre gange om året er der afsat tid til, at hver enkelt elev har en samtale med sin kontaktlærer, hvor fokus er trivsel med efterskolelivet. Uddannelsesvejledningssamtaler Flere gange om året er der afsat tid til samtale, hvor der er fokus på fremtiden for den unge Medborgerskabsmøder Ugentlige møder, hvor den enkelte elev kan komme til orde i et mindre forum. Kontaktlærerfunktionen Kontaktlæreren er bindeleddet mellem skole og hjem, og hvis der opstår problemer/situationer med den enkelte elev er det kontaktlæreren, der følger op med samtaler. Årgangsråd Hvert år nedsættes et årgangsråd, som er et formelt organ, hvor eleverne kan samtale om og foreslå for- skellige initiativer til fællesskabets bedste. Undervisning Der arbejdes bevidst med samtalen som et pædagogisk værktøj i de fag, hvor det er vigtigt at holdninger og meninger kommer i fokus. Faglærere Hver enkelt faglærer er ansvarlig for, at der samtales om den enkelte elevs faglige standpunkt mindst 2 gange om året. Når eleverne har lavet store projekter afsættes der tid til en mundtlig tilbagemel- ding/samtale om vurderingen. Skolehjemsamtaler I efteråret er der mulighed for at forældre kan få en individuel samtale med alle faglærere/kontaktlærere. I februar er der mulighed for at få en fælles samtale med faglærere med henblik på valg af ungdomsuddan- nelse. Spisesal Vi søger bevidst at skabe samtale omkring middagsmåltidet ved, at vi alle skal blive siddende til vi alle er færdige med at spise. Aftente Hver aften er der frivillig forfriskning og i forbindelse med dette måltid søges at skabe et samtaleforum for de elever, som vælger at deltage Elevbesøg i lærerhjem Eleverne besøger lærerne 4-5 gange i løbet af et skoleår i vores private hjem. Ved disse besøg har samtalen gode muligheder for at nå dybden omkring livsspørgsmål. Medarbejdersamtaler En gang om året afholder skolens ledelse en medarbejdersamtale for her at klargøre trivsel og udvikling. Intervionsmøder/supervision Vi har i løbet af skoleåret i 2-3 gange interne kurser, hvor samtale og samtaleteknik er på dagsordenen, så- ledes at vi udvikler og vedligeholder vores samtaleværktøjer. Samtalegrupper Der etableres/ inviteres til samtale om forskellige personlige vilkår og hændelser fx at miste, skilsmisse og mobning 12

13 Eleverne Evaluering Nedenstående er en oversigt over, hvordan vi vejleder og laver evaluering med og om elever Vores ønske og mål er at samle og optimere vores arbejde således, at vejledningen og samtaler med elever er en integreret del af vores faglige og pædagogiske arbejde. Hvad vi gør? Bilag/intra Ansvarlige Før skolestart Eleverne i 10.klasse sender deres u.planer Eleverne udfylder spørgeskema i for- bindelse med nye elevers dag Vi indsamler kopi af elevernes prøve- beviser Kontoret og uddannel- sesvejleder Uddannelsesvejlederne læser skemaer og u- planer igennem inden skolestart og opsam- ler relevant viden 13

14 August Introugen Tema om roller og forventninger Samtale om værdigrundlag Oplæg følger I forbindelse med roller og forvent- ninger skal der laves en lille kuvert, som først skal åbnes til den 1. indivi- duelle samtale LB + KS Der kobles en forbin- delse til medborger- skabstanken og de in- dividuelle samtaler Rammer og forventninger til undervis- ningen på Ågård Efterskole Del af studiekompetenceforløb klasserumskultur Der laves en årsplan for studiekompetencer Danskopgave Alle elever laver en opgave i dansk, som sættes i deres uddannelsesvejl- dermappe, og som skal bruges af både dansklærere, kontaktlærere og uddan- nelsesvejledere, som et udgangs- punkt/basis for samtaler.. Danskfagudvalget Studiekompetencer Lektiekultur Der laves en årsplan for studiekompetencer 14

15 September 1. Individuelle samtale, hvor elevens trivsel er i fokus Eleven forbereder sig ved at finde epi- soder, hvor det er godt at være efter- skoleelev og hvor det er svært 1. Individuelle samtaler ( efter cykel- tur) Husk materiale fra introugen Forberedelse foregår på intra KS + LB laver bilag og vejledning Kontaktlæreren er an- svarlig for samtalen Hvordan befinder du dig i efterskole- fællesskabet. Læreren folder historien ud Resume skrives i elevplanen Kontaktlæreren læser danskopgaven og u- planen. Kontaktlæreren skriver et resume af samtalen evt. formulering af mål Uddannelsesvejledningssamtaler star- ter 9.kl Uddannelsesvejledere Uddannelsesvejlederne læser dansk- opgaven 10.kl. melder sig til brobyg- ning Uddannelsesbo- gen/uddannelsesplanen Individuelle samtaler/ evt. gruppevej- ledning 10. kl. Klasseloggen kommentere gå- cykelturen Teammøde om de en- kelte klasser Eleverne sætter sig faglige mål Logbog på intra opsamling fra stu- dieliv Uddannelsesvejlederne 15

16 Oktober /November Studiekompetencer 10.klasse arbejder med OSO 1. karaktergivning Fælles lærermøde forberedelse til skolehjemsamtaler Alle elever gennemgås ( 2 møder a 3 timer). Forberedelse til dette møde: Faglæreren udfylder for deres fag Notatteknik Læsekursus mm Skemaer vil være at finde på intra som en del af elevplanen Der laves en årsplan for studiekompetencer Uddannelsesvejledere BW laver karakterlister KS LB redigerer ud- fyldningsskemaer og laver vejledninger (evner og arbejdsindsats, standpunkt/. karakter og gerne stikord i øvrigt. Faglærer Valgfagslærerne/gymnastiklærerne udfylder for deres fag Kontaktlæreren udfylder elevplanen vedr. sociale og personlige kompeten- cer Valgfagslærer Gymnastiklærer Kontaktlærer Uddannelsesvejleder Teamet skal indskrive notat i klasselog Team Uddannelsesvejlederne fortæller om uddannelsesønsker Selve mødet: Efter mødet udgives elevplanen til både elever og forældre KS er ordstyrer og der noteres yderli- gere udsagn på smartboardet, som er fælles tavle. Studiekompetencer Dokumentet mit Studieliv samt Nørbækmodel danner grundlag for evaluering og målsætning Skolehjemsamtaler OBS på Uddannelsesparathed 16

17 ber Novem- Brobygning for 10.klasse i uge 47 Der udarbejdes materiale til refleksi- oner over erfaringerne KS + LB December 2. Individuelle samtale. Hvad er vigtigt for dig at tale om?. Kontaktlæreren skriver resume. + evt. nye mål Resume på intra KS/ LB kommer med oplæg og laver plan 9.kl + 10.klasser uddannelsesvejled- ningssamtaler. Evt. gruppevejledning ang. uddannelsesønsker Klasselog Uddannelsesvejlederne Teammøde om de en- kelte klasser Januar Terminsprøve dage 2. karaktergivning Uddannelsesvejledning: Alle faglærere BW laver karakterlister Eleverne arbejder med at lave en job- ansøgning/profil Elevernes valg af ungdomsuddannelse Uddannelsesplan Uddannelsesvejledere Lærere kommenterer skriftligt elever- nes valg af ungdomsuddannelse. Skolehjemsamtaler med specielt hen- blik på afklaring af valg af ungdomsud- dannelse Elevplan Teammøde, hvor ele- vernes ønsker gen- nemgås Teamet er rammen om skolehjemsamtalen Gruppevejledning ang. valg af ung- domsuddannelser Uddannelsesvejlederne 17

18 Februar Studiekompetencer Alle elever udarbejder deres U- Plan + tilmelder sig en ungdomsuddannelse Der laves en årsplan for studiekompetencer Uddannelsesvejleder Marts Medborgerskabstimerne har udtalelser på dagsordenen Diverse øvelser og bilag LB + KS Elevplan - forår Teammøde Studiekompetencer Siden skoleåret har vi haft et specielt fokus på udvikling af studiekompetencer. Dette udvik- lingsarbejde videreudvikler vi stadig med forskellige planer for hhv 9. og 10. årgang Formål Forløbets formål er at eleverne får viden om læring, dvs. viden om hvad det vil sige at lære og hvordan læ- ring foregår. Derved kan eleverne opnå opmærksomhed om de læringsprocesser de er i gang med. Heraf kan følge kontrol med egen læring så eleverne målbevidst kan tilrettelægge deres arbejde - og ikke mindst deres måde at arbejde på. Formålet kan også beskrives som at bevidstgøre eleverne om at der er mange måder at møde et nyt stof på, og at der er stor forskel. Gennem de enkelte lektioner er målet ligeledes at eleverne træner, tilegner sig og/eller udvikler værktøjer til optimering af deres studieteknik. Således består kurset overordnet set af tre forskellige elementer: 1) Sessioner med observation, refleksion og samtale. 2) Inputs til konkrete værktøjer/teknikker fra lærer og/eller kammerater. 3) Praktiske øvelser i konkrete værktøjer/teknikker. Endvidere er der i forløbet såvel selvstændige som samarbejdsbaserede øvelser. Da eleverne til dagligt sider i faste bordgrupper, kan grup- pen inddrages i refleksion og samtale om den enkelte. I skolåret udarbejderes der en årsplan for faget og der skabes i højere grad en fælles ramme og struktur for arbejdet Inklusion Grundlaget for vurdering af elevens behov elevens Uddannelsesvejlederne har gennemlæst elev- og forældrefokuspapirer og disse danner grundlag for hvilke elever, som kontaktes af uddannelsesvejlederne i løbet af maj måned. Denne telefoniske kontakt danner videre grundlag for en evt. skriftlig inklusionsaftale. 18

19 Som udgangspunkt er det forældrene og elevens egen vurdering i samråd med uddannelsesvejlederne, der danner grundlag for aftalen Derudover kan der i vurderingen indgå fx udtalelser fra tidligere skole og beskrivelse af tidligere foranstaltninger, skolens egne test af eleven, vurdering fra PPR eller anden tredje part. Beskrivelse af eleven og elevens behov Følgende punkter kan være relevante at gøre rede for: Faglig standpunkt Hvilke vanskeligheder? Faglighed, koncentration, struktur, specifikke fag, lektier, refleksionsevne, abstraktionsniveau Sociale kompetencer det sociale liv General trivsel Personlig og følelsesmæssige udvikling Andet? Dokumentation fx PPR rapport, udredning, beskrivelser, udtalelse fra nuværende skole omkring problem Målsætning for eleven Forventning til udbyttet af skoleåret med særlig henblik på inklusionstilbuddet Inklusionstilbud Særlig tilrettelagt undervisning fx 2 aftener om ugen a 1 til 1½ times varighed Støtte i forbindelse med lektiehjælp Tolærerordning i de boglige timer Ekstra individuelle samtaler (kontaktlærer, faglærer, inklusionstovholder) Plan for evaluering Uge 40 evalueres forløbet (elev inklusionstovholder) Konklusionen kommunikeres til forældre Uge 45 afholdes samtale med forældre, elev og inklusionstovholder Uge 51 genevalueres forløbet (elev inklusionstovholder) Konklusionen kommunikeres til forældre Uge 5 afholdes samtale med forældre, elev og inklusionstovholder Uge 18 endelig evaluering (elev inklusionstovholder) Konklusionen kommunikeres til forældre Innovation Iværksætteri og Ledelse Vi har nedsat en IIL- junta, som skal arbejde på at implementere den tænkning og pædagogik der knytter an til IIL og hvor nedenstående er synlige tiltag: Et oplæg til brug i forbindelse med lejlighedsweekender IIL dag i uge 43 i tidsrummet 8-20 med en lukket opgave DK- indsamling IIL camp i uge 13 fra torsdag kl. 8 til fredag kl 15 19

20 Karaktergivning Vi afholder skole/hjem samtaler i henhold til årsplanen. Der gives standpunktskarakterer i november og februar. I forbindelse hermed, skal den enkelte faglærer mundtligt give eleven en motivering for standpunktet, - enten i forbindelse med undervisningen eller i friti- den, inden skolen sender karaktererne hjem. Evt. karakter i forbindelse med projektopgave/selvvalgt opgave gives til eleven sammen med den mundtlige tilbagemelding. Kopi af udtalelse og evt. karakter sendes til forældrene i forbindelse med standpunktska- rakterer i februar.. Årskarakterer og skriftlige prøvekarakterer giver faglæreren til de elever, som måtte ønske det. Mundtlige prøvekarakterer gives efter endt prøve. Det er op til den enkelte lærer at anvende karakterer i den daglige undervisning. Lektier I skoleåret arbejder vi videre med vores forsøg på at minimere lektiemægden og have fokus på motivation og læring dette indgår som en del af studiekompetencefokus Lektiehjælp I stilletimen er der Lektiehjælpscafe i Brynjen. Elever, som ønsker at bruge lektiecafeen, skriver sig på stil- letimesedlen, hvor det også noteres, hvad eleven gerne vil have hjælp til. En af tilsynslærerne hjælper i Brynjen. Årgangsråd Årgangsrådet introduceres i ugen efter Efterårsturen. Hver lejlighed vælger en repræsentant til Årgangsrådet. Årgangsrådet vælger blandt medlemmerne en be- styrelse bestående af 7 personer. Bestyrelsen konstituerer sig med formandspar (1 dreng og 1 pige), sekre- tær og kasserer. De tilknyttede lærere udarbejder i samarbejde med bestyrelsen en mødeplan for bestyrelses- og rådsmø- der. Bestyrelsen udleverer dagsorden før møderne og skriver referater, begge dele offentliggøres til alle fx via elevintra. Bestyrelsen kan fremlægge punkter for lærerrådet, dog skal de først aflevere et skriftlig oplæg til lærerre- præsentanterne. Der lægges op til et tæt samarbejde mellem Årgangsrådet og Boden. Årgangsrådets kompetencer: Kan behandle og beslutte Arrangere aktiviteter på friaftner Organisere fremstilling af ting til gavn for hele elevholdet fx Blå Bog Kan behandle, men ikke beslutte: Ændringer af regler og praktiske ordninger Kan ikke behandle: Skolens grundregler (værdigrundlag) 20

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 Dette er et notat fra pædagogisk dag med ansatte (28 i alt) fra Gymnastiskhøjskolen i Ollerup. Notatet består af sammenskrivninger af output fra dagens øvelser, citater

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere