Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 27-05- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3."

Transkript

1 Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. sal Delt ager e: Clae s Bids trup, Sol veig Chri sten sen, Rita Andr ease n, T om my Stri

2 pp, Lisa Pihl, Len e Pileg aard Mun ter, Gret he Sko v, Fr edd y Nym ark Kne cht, Ken neth Hütt el, J ørge n Lørv ig Jens en, Chri stia n Ullri ch, Bent e Kjæ r, Le if Nyb o, Fr ank Edel berg Jens en Afbu d: Vag n Bec h, A nnie Feld t

3 Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Høringssvar til Resultatrevisionen for Status på LBR-Midler maj Projekt "Return on investment" Projektansøgning "Personlig mentor - et skridst nærmere arbejdsmarkedet" Projektansøgning "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet Projektansøgning "Dynamisk Virksomhedsmentornetværk" Projektansøgning "Seniorkorpset" Projektansøgning "Tværfagligt erhvervsrettet screeningsforløb" Projektansøgning "Aktiv Sygemeldt" Projektansøgning "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering" Oversigt over LBR-finansierede projekter- maj Orientering om Kompetenceudviklingsprojekt i Jobcentret Status på jobcenterreformen Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 fra Beskæftigelsesregion Syddanmark Orientering om Borgmesterbrev om beskæftigelsesindsatsen udkast til beskæftigelsesplan Eventuelt...18

4 1. Orientering fra formand og sekretariat 08/12360 Orientering fra formand Orientering om Temadag 30/ Orientering fra sekretariat Oversigt over virksomhedspraktikker udleveres. Repræsentanterne fra DSI får fremover dagsordensmaterialet tilsendt i papirform. Til de øvrige medlemmer sendes dagsordenen i et link. Orientering om kommende arrangementer: Handicapkonference 14/ LBR-Konference 5/ Orientering om kommende høringer: Høring om Redegørelse om den specialiserede revalideringsindsats Høring om Beskæftigelsesplan Høringssvar til Resultatrevisionen for /15808 Beslutningstema: Godkendelse af høringssvar til Resultatrevisionen for Sekretariatet udsendte d. 30. april 2009 Resultatrevisionen for 2008 i høring hos LBR-medlemmerne. Sekretariatet har ikke modtaget kommentarer til det udsendte materiale, og har på den baggrund formuleret vedlagte udkast til høringssvar. Det indstilles, at LBR godkender vedlagte høringssvar til Resultatrevisionen eller formulerer et andet høringssvar. Åben - Udkast til høringssvar Godkendt 1

5 3. Status på LBR-Midler maj /1556 Vedlagt status over forbrugte, disponerede og udisponerede midler pr. maj 2009 Det indstilles, at LBR tager status til efterretning. Åben regnskab maj måned.pdf Taget til efterretning. 4. Projekt "Return on investment" 08/19516 Beslutningstema: Beslutning om, hvorvidt projektet "Return On Investment" skal fortsætte. På LBR-mødet i marts blev det besluttet, at stoppe tilgangen til projektet og anmode ansøger om et overslag for resten af projektet. Ansøger har fremsendt en timeoversigt, men materialet var ikke tilstrækkeligt til at sekretariatet kunne vurdere projektet udfra. Der er 14. maj afholdt møde mellem sekretariatet og ansøger, hvor ansøger blev bedt om at fremsende uddybende materiale om indhold og forventet effekt af det resterende projektforløb. Materiale skal være sekretariatet i hænde inden 27. maj og vil blive forelagt på LBR-mødet. På baggrund af det indsendte materiale anmodes LBR om at tage stilling til hvorvidt projektet skal fortsætte som beskrevet i det uddybende materiale eller om projektet skal afvikles. 2

6 Det indsendte materiale godkendes. Der gives besked til ansøger. 5. Projektansøgning "Personlig mentor - et skridst nærmere arbejdsmarkedet" 09/17247 Beslutningstema: Projektansøgning "Personlig mentor - et skridt nærmere arbejdsmarkedet" fra Jobressourcer.dk Sekretariatet har modtager vedlagte projektansøgning af. 11. maj 2010 vedr. projekt "Personlig mentor - et skridt nærmere arbejdsmarkedet." Jobressourcer.dk ansøger om kr. til gennemførelse af projektet fordelt med kr. i 2009 og kr. i Baggrunden for projektet er, at der i Jobcenter Svendborg er en gruppe af 70 unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4, som er sygemeldte med en sygeplan, og dermed ikke deltager i nogen form for aktivering. Årsagerne til sygemeldingerne er bl.a. psykiske problemer, misbrug, smerter i bevægeapparatet og andre helbredsmæssige problemer. Målgruppen kan ikke profitere af eksisterende aktiveringstilbud. De centrale elementer i projektet er en personlig mentorordning, praktisk støtte til at reducere/nedbryde barrierer, ugentlige samtaler, koordinering af tværfaglig indsats, individuelt tilpasset og håndholdt indsats med mulighed for 24 timers hotline, fleksible mødetidspunkter og opstart af aktivering i hjemmet. Deltagerne henvises fra Jobcenter Svendborg, hvorefter projektet afholder rundbordssamtaler med relevante parter i sagen. Herefter aftales en individuel handlingsplan med borgeren som tilbydes et 13 ugers forløb, der gennem samtaler, aktiviteter eller praktisk støtte bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Målet er, at borgeren bringes derhen, hvor der kan profiteres af de eksisterende tilbud. Efter projektperioden afsluttes borgerens forløb med en rundbordssamtale, så der sikres en god overgang. Målgruppen er 20 unge mellem år i matchgruppe 4. De 20 vil blive udvalgt blandt ca. 40 potentielle deltagere. Det forventes, at alle 20 deltagere vil kunne indgå i det aktive tilbud i 13 uger. Det forventes at minimum 50 procent af deltagerne vil kunne udsluses til de eksisterende aktiveringstilbud efter deres 13 ugers forløb. Udover de personlige og samfundsmæssige konsekvenser for den enkelte borger, hvor længerevarende passiv forsørgelse øger barrierne, vil projektet ydermere have en økonomisk gevinst for Svendborg Kommune, idet der kan hentes en højere refusion såfremt borgeren er i et aktivt tilbud. Denne økonomiske gevinst er ikke det væsentligste argument, men kan, såfremt projektet opnår tilfredsstillende resultater, anvendes som finansiering af en videreførelse af tilbuddet. 3

7 Projektperioden strækker sig fra uge 24 i 2009 til uge 10 i Jobcenter Svendborg medfinansierer i form af at stille lokaler til rådighed. Det indstilles, at der gives tilsagn til projektet, da projektet ses som et relevant aktiveringstilbud til en målgruppe, der ikke kan profitere af eksisterende tilbud. Åben - Projektansøgning "Personlig mentor - et skridt nærmere" Administrationen ændrer indstillingen p.b.a. nye oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om hjemmeaktivering. Der blev udtrykt kritik af forskelsbehandling af leverandører. Der bør indhentes flere tilbud. Kritikken blev taget til efterretning. Projektet afvises. 6. Projektansøgning "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet 09/17289 Beslutningstema: Projektansøgning "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet" Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 4. maj 2009 vedr. projekt "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet". CSV Sydøstfyn ansøger om i alt kr. til gennemførelse af projektet i projektperioden 1. august juli Baggrunden for projektet er, at ressourcesvage unge unge, som er kommet i beskæftigelses i perioden med mangel på arbejdskraft, er i øget risiko for at miste deres job under den nuværende stigende arbejdsløshed. Da denne gruppe ikke, på samme måde som den ordinære arbejdskraft, er så omstillingsparate er der stor risiko for, at de vil komme til at "hænge" i offentlig forsørgelse. Projektet vil udvikle og afprøve en form for efterværn, som kan støtte aktivt op omkring de unge, som er kommet i beskæftigelse, såvel af varig som af midlertidig karakter. Projektet vil etablere et netværk, hvor de unge kan få kollektiv og individuel coaching og samtidig udveksle erfaringer fra egen 4

8 arbejdspraksis, samt knyttes sammen i et gensidigt forpligtende fællesskab. Projektet vil udvikle en model for samarbejde mellem de forskellige rådgivere og vejledere, som er tilknyttet den enkelte unge, så den unge oplever en sammenhængende og tæt støtte. Projektet vil etablere et netværk af virksomheder, der beskæftiger ressourcesvage unge. Virksomhederne tilbydes via "fyraftensmøder" faglige input, erfaringsudveksling samt individuel rådgivning i forhold til at fastholde de unge. Projektet vil blive evalueret og formidlet med henblik på at de opnåede erfaringer vil kunne anvendes også mere bredt i forhold til den kommunale indsats omkring "det rummelige arbejdsmarked" Projektet er opdelt i 4 faser: 1. Projektetablering, herunder udarbejdelse af detaljeret projektplan, præcisering af effektmål samt udpegning af projektleder fra CSV Sydøstfyn 2. Etablering af virksomhedsnetværk, gennemførelse af fyraftensmøder samt etablering af mindre netværksgrupper for interesserede virksomheder. 3. Etablering af netværk for gruppen af unge. Netværket etableres som et fast ugentligt tilbud med en varighed på op til 2 timer. Projektlederen står for den kollektive og individuelle coaching. 4. Erfaringsopsamling og formidling. Der gennemføres interview med repræsentanter fra de unge, virksomhederne samt projektledelsen. Der regnes med 20 ressourcesvage unge. Der inddrages 20 virksomheder samt ca. 15 ressourcepersoner, som arbejder med problemstillinger i tilknytning til ungegruppen - sagsbehandlere, vejledere, undervisere og erhvervskonsulenter. Budgettet på ,- kr. fordeler sig på følgende poster: efterår 2009 forår 2010 Fase 1 Løn, lokaler, materialer kr. Honorar ekstern kr. Fase 2 Løn, lokaler mm kr. Fase 3 Løn, lokaler mm kr kr. Fase 4 Løn, evaluering, seminar kr kr. Generelle udgifter: Transport kr kr. Møder mm kr kr. Revision kr kr. I alt kr kr. 5

9 På grund af den sene modtagelse af projektet fremsendes ansøgningen uden indstilling Åben - csv-sydøstfyn projektbeskrivelse Åben - projektansøgning "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet" Åben - tilrettet budget csv Sydøstfyn.pdf Der gives tilsagn til projektet, under forudsætning af, at det er en nyudvikling af CSV Sydøstfyns ordinære drift. 7. Projektansøgning "Dynamisk Virksomhedsmentornetværk" 09/17381 Beslutningstema: Projektansøgning "Dynamisk Virksomhedsmentornetværk" Sekretariatet har modtaget vedlagte ansøgning af 13. maj vedr. projekt Dynamisk Virksomhedsmentornetværk". MENTOR company A/S ansøger om i alt kr. fordelt med kr. i 2009 og kr. i Projektperioden løber fra 1. august 2009 til 31. juli Baggrunden for projektet er, at erfaringer fra andre kommuner viser, at netværksmetoden bidrager til at fastholde mentorer og øge deres kompetencer, samt styrker samarbejdet mellem virksomhedsmentorerne og jobcentret. I 2008 blev uddannet 65 mentorer, men der var i den forbindelse ikke afsat midler til etablering af et netværk. Målet med projektet er, at Fastholde og udbygge mentorordningen Styrke indsatsen for arbejdsfastholdelse internt i virksomhederne Udvikling af koncept mhp. videre drift af netværket Styrke dialogen og øge informationsformidlingen mellem jobcentret og virksomhederne 6

10 Støtte og øge udslusningen og fastholdelsen af udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Fastholde mentorerne i en svær tid I projektet er indeholdt følgende aktiviteter: Telefonisk opfølgning på tidligere uddannede mentorer mhp tilknytning til netværket Etablering af mailliste over alle uddannede mentorer. Oprettelse og ajourføring af hjemmeside med oversigt over ledige mentorer og anvendte mentorer Månedlig nyhedsmail til alle mentorer Kvartalsvise netværksmøder Telefonisk opfølgning på mentorer som ikke har tilmeldt sig netværksmøde Projektet forventes at omfatte ca. 40 mentorer + jobkonsulenter og jobrådgivere. Prisen for projektet gælder dog for et netværk på op til 100 mentorer. På grund af den sene modtagelse af projektet fremsendes ansøgningen uden indstilling. Åben - Projektansøgning "Dynamisk virksomhedsmentornetværk" Der gives tilsagn til projektet. 8. Projektansøgning "Seniorkorpset" 09/14130 Beslutningstema: Projektansøgning "Seniorkorpset" fra MENTOR company. Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 14. april 2009 fra konsulentbureauet "MENTOR company" Der ansøges om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er et ønske om at medvirke til at opfylde målet om, at 95% af alle unge i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Formålet med projektet er at etablere en lokal forening af frivillige 7

11 seniorer (50+), der støtter kommunens udsatte unge mellem 17 3/4-25 år til at få en ungdomsuddannelse eller et job. Projektet henvender sig til ca unge kvinder og mænd, som endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller har et job. Målgruppen kendetegnes ved en bred vifte af tunge sociale-, psykiskeog misbrugsproblemer, som står i vejen for start og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Indsatsen for målgruppen: De unge tilknyttes en mentor, som forpligter sig til at yde støtte i min. 4 timer om måneden i ca. 6 måneder. Mentorens primære funktion er, at støtte og vejlede den unge med henblik på at opnå en stabil ungdomstilværelse, som muliggør at starte på og gennemføre en uddannelse. De frivillige mentorer gennemgår et to-dages kursus. Derudover får mentorerne tilbud om at mødes i et mentorkollegiet min. hvert kvartal. Det ansøgte beløb på kr. fordeler sig på finansår som følger: : Ansøgningen fremsendes uden indstilling. Åben - Projektansøgning "Seniorkorpset" Der gives afslag til projektet. 9. Projektansøgning "Tværfagligt erhvervsrettet screeningsforløb" 09/17377 Beslutningstema: Projektansøgning "Tværfagligt erhvervsrettet screeningsforløb" fra TeamAktiv Fyn A/S. Sekretatiatet har modtaget vedlagte projektansøgning "Tværfagligligt erhvervsrettet screeningsforløb" af. 19. marts TeamAktiv Fyn A/S ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er, at mange borgere har en erhvervsudygtighedsforsikring og dermed kan modtage en supplerende indtægt sideløbende med sygedagpenge. Projektansøger vurderer at 8

12 både Jobcenter Svendborg og forsikringsselskaberne har en interesse i at afkorte sygefraværsperioderne for disse borgere. Målgruppen for projektet er 15 sygedagpengemodtagere, der samtidig har en erhvervsforsikring hos et forsikringsselskab. TeamAktiv Fyn tilbyder at være bindeled mellem de relevante parter i sagen; borger, forsikringsselskab, jobcenter, fagforening og arbejdsgiver. Projektet består i et screeningsforløb på max 8 uger, hvorefter TeamAktiv præsenterer en erhvervshandleplan for borgeren. Handleplanen udarbejdes på baggrund af samtaler med de relevante parter i sagen. TeamAktiv vil have fokus på borgerens erhvervsevne og muligheder på arbejdsmarkedet. Det indstilles, at der gives afslag i projektet, da der er vurderes at være behov for det nævnte tiltag. Åben - Projektansøgning "Tværfagligt erhvervsrettet screeningsforløb Der gives afslag til projektet 10. Projektansøgning "Aktiv Sygemeldt" 09/17993 Beslutningstema: Projektansøgning "Aktiv Sygemeldt" fra KropDanmark. Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 14. maj KropDanmark ansøger om op til kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er KropDanmarks erfaringer med at samarbejde med jobcentre om arbejdsmarkedsrettet aktivering, behandling og afklaring. Projektet bakker op om Beskæftigelsesministeriets lovforslag om aktiv tidlig indsats. Ansøgningen består af 2 delelementer; Aktiv Sygemeldt for personer med problemer med bevægeapparatet og Aktiv Sygemeldt Plus som er en psykologisk overbygning. Aktiv Sygemeldt har plads til 24 borgere ad gangen med løbende optag og forløb på max. 12 uger (kan dog forlænges med 4 uger). Aktiv sygemeldt plus har plads til 8 borgere i 12 uger, der vil være 3 faste 9

13 forløb. I bilaget er vedlagt et forslag, der beskriver arbejdsgangen og samarbejdet i Aktiv Sygemeldt. Hovedelementerne i projektet er en online mulighed for henvisning og journalføring. Jobcentret henviser borgeren til en screening, der afgør om borgeren kan profitere af et individuelt tilpasset trænings- og udviklingsforløb med arbejdsmarkedsrettet fokus. Der vil være ugentlig journalføring i en online-version så sagsbehandleren kan følge borgerens fremskrift. Der benyttes en fysioterapeutisk tilgang og KropDanmark opfordrer efter behov jobcentret til at inddrage relevante parter. Aktiv Sygemeldt plus er et 12 ugers forløb med en fast gruppe på 8 borgere, der køres af en arbejdsmarkedsrettet psykolog. Ugentlig gruppesamtale kombineret med træning. KropDanmark forventer ved 140 henviste borgere følgende resultater: - Raskmeldte 70 % - Tilkendt fleksjob 5 % - Til anden helbredsmæssig afklaring 20 % - Virksomhedspraktik 2,5 % - Pension 2,5 % Budgettet på op til kr. forventes ligelidt delt mellem 2009 og 2010 alt efter sammensætningen af deltagerne. Budget for grundpakken Aktiv Sygemeldt: 24 pladser á kr. om ugen i 52 uger: kr. 154 screeninger á 740 kr: kr. Budget for tillægsparken Aktiv Sygemeldt Plus: 3 forløb med 8 borgere i 12 uger : kr. 36 psykologiske screeninger á kr.: kr. På grund af den meget sene modtagelse af ansøgningen fremsendes ansøgningen uden indstilling. Åben - Projektansøgning "Aktiv Sygemeldt" Åben - Bilag til ansøgning :Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt.doc Der gives afslag til projektet 11. Projektansøgning "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering" 10

14 09/17438 Beslutningstema: Projektansøgning "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering". Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 12. maj 2009 vedr. projekt "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering. Konsulentfimaet Sisyfos ansøger om i alt ,50 kr. til gennemførelse af projektet i perioden 1. juni maj Baggrunden for projektet er, at virksomheden Sbs A/S i Svendborg ønsker at styrke arbejdet med at opkvalificere og efteruddanne 90 timelønnede medarbejdere. Det skal ske ved at involvere medarbejderne i alle faser af opkvalificerings- og uddannnelsesprocesssen - planlægning, afdækning, gennemførelse samt evaluering og afrapportering. Målet er, at medarbejderinvolvering i beskrivelsen og synliggørelsen af medarbejdernes kompetencer gør udarbejdelse af handlingsplaner for kompetenceudviklingen mere præcis og effektiv, således at medarbejdernes kompetencer fremtidssikres. Projektet falder i 6 tidsfaser: 1. fase - 1. juni august 2009 Projektforberedelse omfattende styregruppemøder, udvikling af kompetencebeskrivelsesmodel, udvikling af handlingsplansmodel for opkvalificering, udvikling af målemetode for resultater, kontakt til AMU for aftale om deres bidrag til kompetenceafklaringen af medarbejderne samt informationsmøde for medarbejderne. 2. fase - 1. september oktober 2009 Identifikation og synliggørelse af medarbejderkompetencer omfattende styregruppemøde, 2 møder i 8 medarbejderteams samt afsluttende stormøde for alle medarbejdere. 3. fase - 1. november december 2009 Udarbejdelse af handlingsplaner for opkvalificering og efteruddannelse af medarbejderne omfattende styregruppemøde, 2 møder i 8 medarbejderteams samt afsluttende stormøde for alle medarbejdere. 4. fase - 1. januar december 2010 Realisering af handlingsplanerne omfattende styregruppemøder 3 møder i 8 medarbejderteams samt afsluttende stormøde for alle medarbejderne. 5. fase - 1. januar februar 2011 Evaluering omfattende styregruppemøde og udarbejdelse af erfaringsnotat. 6. fase - 1. marts maj 2011 Formidling omfattende styregruppemøde, udarbejdelse af manual til brug for virksomheder, der ønsker at inddrage medarbejdere i opkvalificering og efteruddannelse samt en stor konferende, hvor alle 11

15 virksomheder i Svendborg, Langeland og Ærø inviteres. Budgettet på ,-kr. fordeler sig som følger: Alle priser er inkl. moms 2009 Konsulentfirmaet Sisyfos 246 timer x 937,50kr Konsulentfirmaet Sisyfos 180 timer x 937,50kr Konsulentfirmaet Sisyfos 93 timer x 937,50kr. Afholdelse af konference ,-kr ,- kr ,50kr ,-kr. Fremsendes uden indstilling Åben - Projketansøgning "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering Der gives afslag til projektet 12. Oversigt over LBR-finansierede projekter- maj /28898 Vedlagt status over LBR-finansierede projekter. Det indstilles, at oversigten tages til efterretning. Åben - Projektoversigt maj måned Taget til efterretning 13. Orientering om Kompetenceudviklingsprojekt i Jobcentret 12

16 09/4809 Jobcenter Svendborg har på baggrund af den kommende fusion mellem stat og kommune, kritikken af jobcentret samt resultaterne af efterårets ledelsestilsyn et behov for kompetenceudvikling på tværs af jobcentret. Med afsæt heri, er der i samarbejde med Samarbejdsudvalget i jobcentret lavet en kortlægning af behovet og en samlet kompetenceudviklingsplan. Behovet for kompetenceudvikling skyldes flere ting. Jobcenter Svendborg består af ca. 135 medarbejdere, hvor af flere er relativt uerfarne indenfor området, dertil kommer, at lovgivningen på området er kompleks og i konstant forandring. Kompetenceudviklingen vil dække såvel nuværende statslige som kommunale ansatte, idet samtlige medarbejdergruppe vil have gavn af de planlagte tiltag. Planen er inddelt i 4 hovedtemaer jf. bilag: Kompetenceudvikling i forhold til rolleforståelse; herunder den gode samtale Kompetenceudvikling organisatorisk-socialt; herunder teamforståelse, - building og -udvikling Kompetenceudvikling rent fagligt; herunder specifikke fagkurser som ressourceprofiler og jobplan Kompetenceudvikling på lederniveau På baggrund af kompetenceudviklingsplanen er der indhentet tilbud fra forskellige aktører. I samarbejde med Samarbejdsudvalget arbejdes der videre med de indhentede tilbud med henblik på planlægning, udførelse og finansiering af kompetenceudviklingen. Det forventes at selve undervisningsforløbene vil løbe henover efteråret. Økonomiske konsekvenser: Der arbejdes med at finansiere kompetenceudviklingen ved at søge eksisterende puljer internt i Svendborg Kommune, fundraising af eksterne midler samt egenfinansiering vha. jobcentrets uddannelsesbudget. Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Åben - powerpoint til SU-møde den 13. februar Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning Taget til efterretning 13

17 14. Status på jobcenterreformen 08/43900 Status på den centrale proces På det centrale plan er status på det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem at Beskæftigelsesministeren d. 31/ fremsatte lovforslag, der først og fremmest overfører de nuværende statslige opgaver i den lokale beskæftigelsesindsats til kommunerne og kommunernes finansieringen heraf. Det foreslås, at lovforslagene træder i kraft pr. 1/8-2009, for reglerne vedrørende finansiering og refusion af kommunernes udgifter til forsikrede ledige træder dog først i kraft den 1. januar I overgangsperioden 1. august 2009 til 1. januar 2010 vil kommunerne få udbetalt et tilskud efter principperne for de nuværende pilotjobcentre. Der er fokus på drøftelser om personaleoverførslen fra de hidtige enheder centralt i Arbejdsmarkedsstyrelsen og regionalt i de 4 statslige Driftsregioner. Der skal placeres knap 50 personer. KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder i fællesskab et forslag til placering af medarbejderne, der tager hensyn til en jævn fordeling mellem kommunerne samt til medarbejdernes ønsker. Pt. vides det ikke om Svendborg bliver berørt af medarbejderfordelingen. Udover den ovennævnte overførsel af de konkrete medarbejdere resterer også forhandlingen om den økonomiske kompensation til kommunerne samlet efter DUT-princippet. Der er pt. intet officielt udmeldt om disse forhandlinger. I forhold til finansieringen af udgifterne til de forsikrede ledige er der forslag om en finansieringsmodel bestående af 3 elementer. 1. Refusion af udgifter til arbejdsløshedspenge og aktivering af forsikrede ledige. 2. Særlig tilskudsordning 3. Særligt tilskud for kommuner med stærkt stigende ledighed. Ad 1. Kommunerne modtager 50 pct. i refusion af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til passive forsikrede ledige og 75 pct. til aktive forsikrede ledige. Der vil være en startperiode, i hvilken kommunerne helt friholdes. Denne periode aftrappes gradvist fra 18 uger i 2010 til 4 uger i 2013 og frem. Udgifterne til driften af aktiveringen refunderes med 50 pct., men med et loft over aktiveringsudgifterne i lighed med de gældende regler på kontanthjælpsområdet. Ad. 2. De resterende udgifter finansieres ved en særskilt tilskudordning, der består af en grundtilskud og et merudgiftsbehovstilskud. Grundtilskuddet beregnes ud fra den enkelte kommunes udgifter i en overgangsperiode på 2 år. Herefter er tilskuddet afhængig af udviklingen i landsdelen. Merudgiftsbehovet beregnes som et skøn over udviklingen i ledighed på landsplan. Ved faldende ledighed vil 14

18 merudgiftsbehovet være negativt. Ad. 3. Kommunerne med en stærkt stigende ledighed, defineret som 5%-point point mere end i landsdelen, opnår et tilskud svarende til den del af stigningen, der er højere end 5%-point. Status på den lokale proces I jobcenter Svendborg er den ledelsesmæssige organisering på plads fra 1/ i det nuværende statslig jobcenterchef bliver stedfortræder for Jobcenterchefen samt driftschef i forhold til indsatsen for de arbejdsmarkedsparate og virksomhedsindsatsen, Organisatorisk har reformen betydet, at Jobcenter Svendborg samler indsatsen for de arbejdsmarkedsparate borgere i ét team, der varetager indsatsen for både de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Den nuværende administration og det nuværende sekretariat samles i ét nyt styrket sekretariat, som vi have fokus på at styring og understøtning af indsatsen overfor jobcentrets målgrupper, Beskæftigelsesregionen og det politiske niveau. Der er i gangsat drøftelser med de berørte medarbejdere og samarbejdsudvalget, så processen frem mod 1/8 bliver tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Organisationsdiagram pr. 1. august 2009 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning Taget til efterretning 15. Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 fra Beskæftigelsesregion Syddanmark 07/48394 Beslutningstema: Orientering om Beskæftigelsesregion Syddanmarks opfølgningsrapport fra 1. kvartal Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Rapporten indeholder 15

19 resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Svendborg sammenlignet med sammenlignelige jobcentre i klyngen. Nedenfor redegøres for udvalgte resultater fra rapporten, for yderligere resultater henvises til rapporten. Ministermål: Arbejdskraftsreserven er reduceret med knap 20 % fra februar 2008 til februar 2009, svarende til 128 personer (for hele jobcentrets område). Reduktionen er den største i klyngen. Det skal dog bemærkes, at antallet har været stigende siden oktober 2008, og må forventes at være stigende ved de næste målinger. Sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet markant i Jobcenter Svendborg. I forhold til 2008 er antallet reduceret med 45 %, hvilket er den største reduktion i klyngen. Der er sket et fald i både de mellemlange sager på mellem uger og i de halt lange forløb over 52 uger. Unge under 30 år er stigende, både på kontanthjælps- og a- dagpengeområdet. Stigningen er mest markant hos unge mænd. De stigende tendenser går igen i hele klyngen. Øvrige målinger Der har været en relativ stor stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsprate kontanthjælpsmodtagere. Der er i sær sket en stigning i de unge, der har problemer ud over ledighed. På ledighedsydelsesområdet fylder de langvarige forløb forholdsvis meget, da godt en tredjedel af forløbene i januar 2009 var over 52 uger. Jobcenter Svendborg har stor fokus på denne gruppe. Rettidigheden for samtaler og aktivering af kontanthjælpsmodtagere opfylder endnu ikke målsætningerne. Jobcenter Svendborg har tidligere udarbejdet en redegørelse, der beskriver de initiativer, der er iværksat for at sikre en bedre rettidighed. De tal der fremgår af opfølgningsrapporten er fra januar/februar 2009, og her kan effekten af de igangsatte initiativer endnu ikke ses. Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Åben - Opfølgningsrapport marts 2009 Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt Taget til efterretning 16

20 16. Orientering om Borgmesterbrev om beskæftigelsesindsatsen 09/7541 I vedlagte brev af 30/ til alle landets borgmestre, følger Arbejdsmarkedstyrelsen op på beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Baggrunden for brevet er, at der som del af Velfærdsaftalen i 2006 blev indført en række regelændringer pr. 1/ som betyder, at jobcentret skal følge op på om de lovpligtige jobsamtaler og aktiveringsindsatsen gennemføres systematisk og til tiden. Såfremt et tilbud ikke gives til tiden bortfalder statsrefusionen indtil aktiveringen påbegyndes. I de tilfælde skal der foretages omkontering af den udbetalte kontanthjælp indtil aktiveringen påbegyndes. Rigsrevisionen er i gang med en større undersøgelse af beskæftigelsesindsatsen, dels ved hjælp af udtræk fra jobindsats.dk jf. bilag samt ved besøg i 10 jobcentre. De foreløbige resultater fra denne undersøgelse tyder på, at der er stor variation i rettidigheden for både samtaler og aktivering. De foreløbige resultater tyder endvidere på, at kommunerne kun i begrænset omfang omkonterer kontanthjælpen. Arbejdsmarkedsstyrelsen indskærper, at kommunerne skal overholde rettidighed og på eget initiativ er forpligtede til at foretage omkontering til ikke refusionsberettigede konti. Arbejdsmarkedsstyrelsen indstiller til revisorerne, at de er opmærksomme på problemstillingen ved gennemgang af regnskab Samtidig orienteres om, at der i 2010 vil blive gennemført en særlig fokusrevision af området. Arbejdsmarkedsstyrelsen opfordrer kommunerne til at gennemgå sine sagsgange og procedurer og udarbejde skriftlige arbejdsgange til sikring af en korrekt kontering. Arbejdsmarkedsstyrelsen opfordrer sluttelig kommunalbestyrelserne til at anmode om statistik eller anden ledelsesinformation til belysning af rettidigheden. Jobcenter Svendborgs hovedfokus er at sikre, at rettidigheden ikke overskrides. Der er netop udarbejdet redegørelse til Beskæftigelsesregion Syddanmark om de initiativer, der er igangsat til sikring af rettidigheden jf. Erhvervsudvalgets møde d. 16/ Udover de, i redegørelsen nævnte initiativer, arbejder jobcentret løbende på at sikre den mest optimale it-mæssige understøttelse af rettidighedsproblematikken. I de tilfælde, hvor rettidigheden ikke opnås, er jobcentret i gang med at udarbejde procedurer, der sikrer korrekt omkontering på den mest hensigtsmæssige måde. Også i det tilfælde arbejdes der på, at udnytte de eksisterende it-værktøjer mest optimalt. I forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens sidstnævnte opfordring vedrørende ledelsesinformation vil jobcentret udarbejde materiale, der løbende kan orientere Erhvervsudvalget om status på beskæftigelsesindsatsen. 17

21 Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager Arbejdsmarkedsstyrelsens brev til efterretning. Åben - Brev til borgmester pdf Åben - Bilag til brev af Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt Taget til efterretning udkast til beskæftigelsesplan /17238 Jobcenter Svendborg har på bagrund af: 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte mål 2. Input fra Beskæftigelsesregion Syddanmark 3. Medarbejderinddragelse 4. Input fra temadag d. 30/ for LBR-Medlemmer, politikere fra Erhvervsudvalget Svendborg, Arbejdsmarkedsudvalget Langeland og Økonomiudvalget Ærø samt relevante embedsmænd fra de 3 kommuner - udarbejdet 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2010, som sendes i uofficiel høring. (Bilaget eftersendes til LBR-Medlemmerne inden LBR- Mødet d. 27. maj) Det indstilles, at LBR drøfter 1. udkast med henblik på tilbagemelding til sekretariatet. Drøftet Fraværende: Christian Ullrich 18. Eventuelt 18

22 Næste møde afholdes 27. august

23 Underskriftsblad: Claes Bidstrup Vagn Bech Solveig Christensen Rita Andreasen Tommy Stripp Lisa Pihl Lene Pilegaard Munter Annie Feldt Grethe Skov Freddy Nymark Knecht Kenneth Hüttel Jørgen Lørvig Jensen Christian Ullrich Bente Kjær Leif Nybo Frank Edelberg Jensen 20

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 27-05- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3.

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 27-05- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 27-05- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. sal Delt ager e: Clae s Bids trup, Sol veig Chri sten sen, Rita

Læs mere

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 16-04- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Mog ens Joha nsen, Nie ls Høit e Han sen, Me dhat Khat tab, Jens Mun k, Je sper Kiel, Han ne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt Aktiv Sygemeldt Projektperiode : 1.august 2009 31. juli 2009.

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-01-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Lene Pilegaard

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Status Erfaringer

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 27-10-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal, Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Frank

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Grethe Skov, Freddy

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord 12. januar 2011 1 Baggrund LBR Mariagerfjord har de senere år haft stærk fokus på samarbejdet med de lokale virksomheder

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 15:00 Ramsherred 12, 3. sal udvalgsværelse 5 Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Lisa Pihl, Lene Pilegaard Munter,

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Ansættelse af

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 15. APRIL 2009, KL. 14.30 Arbejdsmarkedsudvalget 15. april 2009 Side: 2 PÅ OTTERUP PRODUKTIONSHØJSKOLE, ØRKEBY- GÅRD, ØRKEBYVEJ

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 23. november 2009

Referat fra LBR mødet den 23. november 2009 Referat fra LBR mødet den 23. november 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer afbud: Grethe Riksted 1) Meddelelser 2) Orientering a) Ledighedstal september 2009 Ledigheden i Struer kommune ligger fortsat på

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens Assens Kommune, 1 af 9 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 13. maj 2013 kl. 08:30 Sted Mødelokale 1, Nr 44 Afbud Vivi Bjørnamose, Bodil Boesgaard, Niels Erik Olsen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 26-08- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3.

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 26-08- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 26-08- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. sal Delt ager e: Clae s Bids trup, Va gn Bec h, S olvei g Chri

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Opdateret 3. juli 2009

Opdateret 3. juli 2009 Opdateret 3. juli 2009 Jobcenter: Ikast Brande Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Bettina Fonnesbæk, befon@ikast-brande.dk 99 60 39 01 1. Overordnet prioritering Sæt x På hvilke områder igangsat udvikling:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere