Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 27-05- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3."

Transkript

1 Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. sal Delt ager e: Clae s Bids trup, Sol veig Chri sten sen, Rita Andr ease n, T om my Stri

2 pp, Lisa Pihl, Len e Pileg aard Mun ter, Gret he Sko v, Fr edd y Nym ark Kne cht, Ken neth Hütt el, J ørge n Lørv ig Jens en, Chri stia n Ullri ch, Bent e Kjæ r, Le if Nyb o, Fr ank Edel berg Jens en Afbu d: Vag n Bec h, A nnie Feld t

3 Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Høringssvar til Resultatrevisionen for Status på LBR-Midler maj Projekt "Return on investment" Projektansøgning "Personlig mentor - et skridst nærmere arbejdsmarkedet" Projektansøgning "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet Projektansøgning "Dynamisk Virksomhedsmentornetværk" Projektansøgning "Seniorkorpset" Projektansøgning "Tværfagligt erhvervsrettet screeningsforløb" Projektansøgning "Aktiv Sygemeldt" Projektansøgning "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering" Oversigt over LBR-finansierede projekter- maj Orientering om Kompetenceudviklingsprojekt i Jobcentret Status på jobcenterreformen Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 fra Beskæftigelsesregion Syddanmark Orientering om Borgmesterbrev om beskæftigelsesindsatsen udkast til beskæftigelsesplan Eventuelt...18

4 1. Orientering fra formand og sekretariat 08/12360 Orientering fra formand Orientering om Temadag 30/ Orientering fra sekretariat Oversigt over virksomhedspraktikker udleveres. Repræsentanterne fra DSI får fremover dagsordensmaterialet tilsendt i papirform. Til de øvrige medlemmer sendes dagsordenen i et link. Orientering om kommende arrangementer: Handicapkonference 14/ LBR-Konference 5/ Orientering om kommende høringer: Høring om Redegørelse om den specialiserede revalideringsindsats Høring om Beskæftigelsesplan Høringssvar til Resultatrevisionen for /15808 Beslutningstema: Godkendelse af høringssvar til Resultatrevisionen for Sekretariatet udsendte d. 30. april 2009 Resultatrevisionen for 2008 i høring hos LBR-medlemmerne. Sekretariatet har ikke modtaget kommentarer til det udsendte materiale, og har på den baggrund formuleret vedlagte udkast til høringssvar. Det indstilles, at LBR godkender vedlagte høringssvar til Resultatrevisionen eller formulerer et andet høringssvar. Åben - Udkast til høringssvar Godkendt 1

5 3. Status på LBR-Midler maj /1556 Vedlagt status over forbrugte, disponerede og udisponerede midler pr. maj 2009 Det indstilles, at LBR tager status til efterretning. Åben regnskab maj måned.pdf Taget til efterretning. 4. Projekt "Return on investment" 08/19516 Beslutningstema: Beslutning om, hvorvidt projektet "Return On Investment" skal fortsætte. På LBR-mødet i marts blev det besluttet, at stoppe tilgangen til projektet og anmode ansøger om et overslag for resten af projektet. Ansøger har fremsendt en timeoversigt, men materialet var ikke tilstrækkeligt til at sekretariatet kunne vurdere projektet udfra. Der er 14. maj afholdt møde mellem sekretariatet og ansøger, hvor ansøger blev bedt om at fremsende uddybende materiale om indhold og forventet effekt af det resterende projektforløb. Materiale skal være sekretariatet i hænde inden 27. maj og vil blive forelagt på LBR-mødet. På baggrund af det indsendte materiale anmodes LBR om at tage stilling til hvorvidt projektet skal fortsætte som beskrevet i det uddybende materiale eller om projektet skal afvikles. 2

6 Det indsendte materiale godkendes. Der gives besked til ansøger. 5. Projektansøgning "Personlig mentor - et skridst nærmere arbejdsmarkedet" 09/17247 Beslutningstema: Projektansøgning "Personlig mentor - et skridt nærmere arbejdsmarkedet" fra Jobressourcer.dk Sekretariatet har modtager vedlagte projektansøgning af. 11. maj 2010 vedr. projekt "Personlig mentor - et skridt nærmere arbejdsmarkedet." Jobressourcer.dk ansøger om kr. til gennemførelse af projektet fordelt med kr. i 2009 og kr. i Baggrunden for projektet er, at der i Jobcenter Svendborg er en gruppe af 70 unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4, som er sygemeldte med en sygeplan, og dermed ikke deltager i nogen form for aktivering. Årsagerne til sygemeldingerne er bl.a. psykiske problemer, misbrug, smerter i bevægeapparatet og andre helbredsmæssige problemer. Målgruppen kan ikke profitere af eksisterende aktiveringstilbud. De centrale elementer i projektet er en personlig mentorordning, praktisk støtte til at reducere/nedbryde barrierer, ugentlige samtaler, koordinering af tværfaglig indsats, individuelt tilpasset og håndholdt indsats med mulighed for 24 timers hotline, fleksible mødetidspunkter og opstart af aktivering i hjemmet. Deltagerne henvises fra Jobcenter Svendborg, hvorefter projektet afholder rundbordssamtaler med relevante parter i sagen. Herefter aftales en individuel handlingsplan med borgeren som tilbydes et 13 ugers forløb, der gennem samtaler, aktiviteter eller praktisk støtte bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Målet er, at borgeren bringes derhen, hvor der kan profiteres af de eksisterende tilbud. Efter projektperioden afsluttes borgerens forløb med en rundbordssamtale, så der sikres en god overgang. Målgruppen er 20 unge mellem år i matchgruppe 4. De 20 vil blive udvalgt blandt ca. 40 potentielle deltagere. Det forventes, at alle 20 deltagere vil kunne indgå i det aktive tilbud i 13 uger. Det forventes at minimum 50 procent af deltagerne vil kunne udsluses til de eksisterende aktiveringstilbud efter deres 13 ugers forløb. Udover de personlige og samfundsmæssige konsekvenser for den enkelte borger, hvor længerevarende passiv forsørgelse øger barrierne, vil projektet ydermere have en økonomisk gevinst for Svendborg Kommune, idet der kan hentes en højere refusion såfremt borgeren er i et aktivt tilbud. Denne økonomiske gevinst er ikke det væsentligste argument, men kan, såfremt projektet opnår tilfredsstillende resultater, anvendes som finansiering af en videreførelse af tilbuddet. 3

7 Projektperioden strækker sig fra uge 24 i 2009 til uge 10 i Jobcenter Svendborg medfinansierer i form af at stille lokaler til rådighed. Det indstilles, at der gives tilsagn til projektet, da projektet ses som et relevant aktiveringstilbud til en målgruppe, der ikke kan profitere af eksisterende tilbud. Åben - Projektansøgning "Personlig mentor - et skridt nærmere" Administrationen ændrer indstillingen p.b.a. nye oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om hjemmeaktivering. Der blev udtrykt kritik af forskelsbehandling af leverandører. Der bør indhentes flere tilbud. Kritikken blev taget til efterretning. Projektet afvises. 6. Projektansøgning "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet 09/17289 Beslutningstema: Projektansøgning "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet" Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 4. maj 2009 vedr. projekt "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet". CSV Sydøstfyn ansøger om i alt kr. til gennemførelse af projektet i projektperioden 1. august juli Baggrunden for projektet er, at ressourcesvage unge unge, som er kommet i beskæftigelses i perioden med mangel på arbejdskraft, er i øget risiko for at miste deres job under den nuværende stigende arbejdsløshed. Da denne gruppe ikke, på samme måde som den ordinære arbejdskraft, er så omstillingsparate er der stor risiko for, at de vil komme til at "hænge" i offentlig forsørgelse. Projektet vil udvikle og afprøve en form for efterværn, som kan støtte aktivt op omkring de unge, som er kommet i beskæftigelse, såvel af varig som af midlertidig karakter. Projektet vil etablere et netværk, hvor de unge kan få kollektiv og individuel coaching og samtidig udveksle erfaringer fra egen 4

8 arbejdspraksis, samt knyttes sammen i et gensidigt forpligtende fællesskab. Projektet vil udvikle en model for samarbejde mellem de forskellige rådgivere og vejledere, som er tilknyttet den enkelte unge, så den unge oplever en sammenhængende og tæt støtte. Projektet vil etablere et netværk af virksomheder, der beskæftiger ressourcesvage unge. Virksomhederne tilbydes via "fyraftensmøder" faglige input, erfaringsudveksling samt individuel rådgivning i forhold til at fastholde de unge. Projektet vil blive evalueret og formidlet med henblik på at de opnåede erfaringer vil kunne anvendes også mere bredt i forhold til den kommunale indsats omkring "det rummelige arbejdsmarked" Projektet er opdelt i 4 faser: 1. Projektetablering, herunder udarbejdelse af detaljeret projektplan, præcisering af effektmål samt udpegning af projektleder fra CSV Sydøstfyn 2. Etablering af virksomhedsnetværk, gennemførelse af fyraftensmøder samt etablering af mindre netværksgrupper for interesserede virksomheder. 3. Etablering af netværk for gruppen af unge. Netværket etableres som et fast ugentligt tilbud med en varighed på op til 2 timer. Projektlederen står for den kollektive og individuelle coaching. 4. Erfaringsopsamling og formidling. Der gennemføres interview med repræsentanter fra de unge, virksomhederne samt projektledelsen. Der regnes med 20 ressourcesvage unge. Der inddrages 20 virksomheder samt ca. 15 ressourcepersoner, som arbejder med problemstillinger i tilknytning til ungegruppen - sagsbehandlere, vejledere, undervisere og erhvervskonsulenter. Budgettet på ,- kr. fordeler sig på følgende poster: efterår 2009 forår 2010 Fase 1 Løn, lokaler, materialer kr. Honorar ekstern kr. Fase 2 Løn, lokaler mm kr. Fase 3 Løn, lokaler mm kr kr. Fase 4 Løn, evaluering, seminar kr kr. Generelle udgifter: Transport kr kr. Møder mm kr kr. Revision kr kr. I alt kr kr. 5

9 På grund af den sene modtagelse af projektet fremsendes ansøgningen uden indstilling Åben - csv-sydøstfyn projektbeskrivelse Åben - projektansøgning "Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet" Åben - tilrettet budget csv Sydøstfyn.pdf Der gives tilsagn til projektet, under forudsætning af, at det er en nyudvikling af CSV Sydøstfyns ordinære drift. 7. Projektansøgning "Dynamisk Virksomhedsmentornetværk" 09/17381 Beslutningstema: Projektansøgning "Dynamisk Virksomhedsmentornetværk" Sekretariatet har modtaget vedlagte ansøgning af 13. maj vedr. projekt Dynamisk Virksomhedsmentornetværk". MENTOR company A/S ansøger om i alt kr. fordelt med kr. i 2009 og kr. i Projektperioden løber fra 1. august 2009 til 31. juli Baggrunden for projektet er, at erfaringer fra andre kommuner viser, at netværksmetoden bidrager til at fastholde mentorer og øge deres kompetencer, samt styrker samarbejdet mellem virksomhedsmentorerne og jobcentret. I 2008 blev uddannet 65 mentorer, men der var i den forbindelse ikke afsat midler til etablering af et netværk. Målet med projektet er, at Fastholde og udbygge mentorordningen Styrke indsatsen for arbejdsfastholdelse internt i virksomhederne Udvikling af koncept mhp. videre drift af netværket Styrke dialogen og øge informationsformidlingen mellem jobcentret og virksomhederne 6

10 Støtte og øge udslusningen og fastholdelsen af udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Fastholde mentorerne i en svær tid I projektet er indeholdt følgende aktiviteter: Telefonisk opfølgning på tidligere uddannede mentorer mhp tilknytning til netværket Etablering af mailliste over alle uddannede mentorer. Oprettelse og ajourføring af hjemmeside med oversigt over ledige mentorer og anvendte mentorer Månedlig nyhedsmail til alle mentorer Kvartalsvise netværksmøder Telefonisk opfølgning på mentorer som ikke har tilmeldt sig netværksmøde Projektet forventes at omfatte ca. 40 mentorer + jobkonsulenter og jobrådgivere. Prisen for projektet gælder dog for et netværk på op til 100 mentorer. På grund af den sene modtagelse af projektet fremsendes ansøgningen uden indstilling. Åben - Projektansøgning "Dynamisk virksomhedsmentornetværk" Der gives tilsagn til projektet. 8. Projektansøgning "Seniorkorpset" 09/14130 Beslutningstema: Projektansøgning "Seniorkorpset" fra MENTOR company. Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 14. april 2009 fra konsulentbureauet "MENTOR company" Der ansøges om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er et ønske om at medvirke til at opfylde målet om, at 95% af alle unge i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Formålet med projektet er at etablere en lokal forening af frivillige 7

11 seniorer (50+), der støtter kommunens udsatte unge mellem 17 3/4-25 år til at få en ungdomsuddannelse eller et job. Projektet henvender sig til ca unge kvinder og mænd, som endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller har et job. Målgruppen kendetegnes ved en bred vifte af tunge sociale-, psykiskeog misbrugsproblemer, som står i vejen for start og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Indsatsen for målgruppen: De unge tilknyttes en mentor, som forpligter sig til at yde støtte i min. 4 timer om måneden i ca. 6 måneder. Mentorens primære funktion er, at støtte og vejlede den unge med henblik på at opnå en stabil ungdomstilværelse, som muliggør at starte på og gennemføre en uddannelse. De frivillige mentorer gennemgår et to-dages kursus. Derudover får mentorerne tilbud om at mødes i et mentorkollegiet min. hvert kvartal. Det ansøgte beløb på kr. fordeler sig på finansår som følger: : Ansøgningen fremsendes uden indstilling. Åben - Projektansøgning "Seniorkorpset" Der gives afslag til projektet. 9. Projektansøgning "Tværfagligt erhvervsrettet screeningsforløb" 09/17377 Beslutningstema: Projektansøgning "Tværfagligt erhvervsrettet screeningsforløb" fra TeamAktiv Fyn A/S. Sekretatiatet har modtaget vedlagte projektansøgning "Tværfagligligt erhvervsrettet screeningsforløb" af. 19. marts TeamAktiv Fyn A/S ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er, at mange borgere har en erhvervsudygtighedsforsikring og dermed kan modtage en supplerende indtægt sideløbende med sygedagpenge. Projektansøger vurderer at 8

12 både Jobcenter Svendborg og forsikringsselskaberne har en interesse i at afkorte sygefraværsperioderne for disse borgere. Målgruppen for projektet er 15 sygedagpengemodtagere, der samtidig har en erhvervsforsikring hos et forsikringsselskab. TeamAktiv Fyn tilbyder at være bindeled mellem de relevante parter i sagen; borger, forsikringsselskab, jobcenter, fagforening og arbejdsgiver. Projektet består i et screeningsforløb på max 8 uger, hvorefter TeamAktiv præsenterer en erhvervshandleplan for borgeren. Handleplanen udarbejdes på baggrund af samtaler med de relevante parter i sagen. TeamAktiv vil have fokus på borgerens erhvervsevne og muligheder på arbejdsmarkedet. Det indstilles, at der gives afslag i projektet, da der er vurderes at være behov for det nævnte tiltag. Åben - Projektansøgning "Tværfagligt erhvervsrettet screeningsforløb Der gives afslag til projektet 10. Projektansøgning "Aktiv Sygemeldt" 09/17993 Beslutningstema: Projektansøgning "Aktiv Sygemeldt" fra KropDanmark. Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 14. maj KropDanmark ansøger om op til kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er KropDanmarks erfaringer med at samarbejde med jobcentre om arbejdsmarkedsrettet aktivering, behandling og afklaring. Projektet bakker op om Beskæftigelsesministeriets lovforslag om aktiv tidlig indsats. Ansøgningen består af 2 delelementer; Aktiv Sygemeldt for personer med problemer med bevægeapparatet og Aktiv Sygemeldt Plus som er en psykologisk overbygning. Aktiv Sygemeldt har plads til 24 borgere ad gangen med løbende optag og forløb på max. 12 uger (kan dog forlænges med 4 uger). Aktiv sygemeldt plus har plads til 8 borgere i 12 uger, der vil være 3 faste 9

13 forløb. I bilaget er vedlagt et forslag, der beskriver arbejdsgangen og samarbejdet i Aktiv Sygemeldt. Hovedelementerne i projektet er en online mulighed for henvisning og journalføring. Jobcentret henviser borgeren til en screening, der afgør om borgeren kan profitere af et individuelt tilpasset trænings- og udviklingsforløb med arbejdsmarkedsrettet fokus. Der vil være ugentlig journalføring i en online-version så sagsbehandleren kan følge borgerens fremskrift. Der benyttes en fysioterapeutisk tilgang og KropDanmark opfordrer efter behov jobcentret til at inddrage relevante parter. Aktiv Sygemeldt plus er et 12 ugers forløb med en fast gruppe på 8 borgere, der køres af en arbejdsmarkedsrettet psykolog. Ugentlig gruppesamtale kombineret med træning. KropDanmark forventer ved 140 henviste borgere følgende resultater: - Raskmeldte 70 % - Tilkendt fleksjob 5 % - Til anden helbredsmæssig afklaring 20 % - Virksomhedspraktik 2,5 % - Pension 2,5 % Budgettet på op til kr. forventes ligelidt delt mellem 2009 og 2010 alt efter sammensætningen af deltagerne. Budget for grundpakken Aktiv Sygemeldt: 24 pladser á kr. om ugen i 52 uger: kr. 154 screeninger á 740 kr: kr. Budget for tillægsparken Aktiv Sygemeldt Plus: 3 forløb med 8 borgere i 12 uger : kr. 36 psykologiske screeninger á kr.: kr. På grund af den meget sene modtagelse af ansøgningen fremsendes ansøgningen uden indstilling. Åben - Projektansøgning "Aktiv Sygemeldt" Åben - Bilag til ansøgning :Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt.doc Der gives afslag til projektet 11. Projektansøgning "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering" 10

14 09/17438 Beslutningstema: Projektansøgning "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering". Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 12. maj 2009 vedr. projekt "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering. Konsulentfimaet Sisyfos ansøger om i alt ,50 kr. til gennemførelse af projektet i perioden 1. juni maj Baggrunden for projektet er, at virksomheden Sbs A/S i Svendborg ønsker at styrke arbejdet med at opkvalificere og efteruddanne 90 timelønnede medarbejdere. Det skal ske ved at involvere medarbejderne i alle faser af opkvalificerings- og uddannnelsesprocesssen - planlægning, afdækning, gennemførelse samt evaluering og afrapportering. Målet er, at medarbejderinvolvering i beskrivelsen og synliggørelsen af medarbejdernes kompetencer gør udarbejdelse af handlingsplaner for kompetenceudviklingen mere præcis og effektiv, således at medarbejdernes kompetencer fremtidssikres. Projektet falder i 6 tidsfaser: 1. fase - 1. juni august 2009 Projektforberedelse omfattende styregruppemøder, udvikling af kompetencebeskrivelsesmodel, udvikling af handlingsplansmodel for opkvalificering, udvikling af målemetode for resultater, kontakt til AMU for aftale om deres bidrag til kompetenceafklaringen af medarbejderne samt informationsmøde for medarbejderne. 2. fase - 1. september oktober 2009 Identifikation og synliggørelse af medarbejderkompetencer omfattende styregruppemøde, 2 møder i 8 medarbejderteams samt afsluttende stormøde for alle medarbejdere. 3. fase - 1. november december 2009 Udarbejdelse af handlingsplaner for opkvalificering og efteruddannelse af medarbejderne omfattende styregruppemøde, 2 møder i 8 medarbejderteams samt afsluttende stormøde for alle medarbejdere. 4. fase - 1. januar december 2010 Realisering af handlingsplanerne omfattende styregruppemøder 3 møder i 8 medarbejderteams samt afsluttende stormøde for alle medarbejderne. 5. fase - 1. januar februar 2011 Evaluering omfattende styregruppemøde og udarbejdelse af erfaringsnotat. 6. fase - 1. marts maj 2011 Formidling omfattende styregruppemøde, udarbejdelse af manual til brug for virksomheder, der ønsker at inddrage medarbejdere i opkvalificering og efteruddannelse samt en stor konferende, hvor alle 11

15 virksomheder i Svendborg, Langeland og Ærø inviteres. Budgettet på ,-kr. fordeler sig som følger: Alle priser er inkl. moms 2009 Konsulentfirmaet Sisyfos 246 timer x 937,50kr Konsulentfirmaet Sisyfos 180 timer x 937,50kr Konsulentfirmaet Sisyfos 93 timer x 937,50kr. Afholdelse af konference ,-kr ,- kr ,50kr ,-kr. Fremsendes uden indstilling Åben - Projketansøgning "Kompetenceudvikling med medarbejderinvolvering Der gives afslag til projektet 12. Oversigt over LBR-finansierede projekter- maj /28898 Vedlagt status over LBR-finansierede projekter. Det indstilles, at oversigten tages til efterretning. Åben - Projektoversigt maj måned Taget til efterretning 13. Orientering om Kompetenceudviklingsprojekt i Jobcentret 12

16 09/4809 Jobcenter Svendborg har på baggrund af den kommende fusion mellem stat og kommune, kritikken af jobcentret samt resultaterne af efterårets ledelsestilsyn et behov for kompetenceudvikling på tværs af jobcentret. Med afsæt heri, er der i samarbejde med Samarbejdsudvalget i jobcentret lavet en kortlægning af behovet og en samlet kompetenceudviklingsplan. Behovet for kompetenceudvikling skyldes flere ting. Jobcenter Svendborg består af ca. 135 medarbejdere, hvor af flere er relativt uerfarne indenfor området, dertil kommer, at lovgivningen på området er kompleks og i konstant forandring. Kompetenceudviklingen vil dække såvel nuværende statslige som kommunale ansatte, idet samtlige medarbejdergruppe vil have gavn af de planlagte tiltag. Planen er inddelt i 4 hovedtemaer jf. bilag: Kompetenceudvikling i forhold til rolleforståelse; herunder den gode samtale Kompetenceudvikling organisatorisk-socialt; herunder teamforståelse, - building og -udvikling Kompetenceudvikling rent fagligt; herunder specifikke fagkurser som ressourceprofiler og jobplan Kompetenceudvikling på lederniveau På baggrund af kompetenceudviklingsplanen er der indhentet tilbud fra forskellige aktører. I samarbejde med Samarbejdsudvalget arbejdes der videre med de indhentede tilbud med henblik på planlægning, udførelse og finansiering af kompetenceudviklingen. Det forventes at selve undervisningsforløbene vil løbe henover efteråret. Økonomiske konsekvenser: Der arbejdes med at finansiere kompetenceudviklingen ved at søge eksisterende puljer internt i Svendborg Kommune, fundraising af eksterne midler samt egenfinansiering vha. jobcentrets uddannelsesbudget. Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Åben - powerpoint til SU-møde den 13. februar Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning Taget til efterretning 13

17 14. Status på jobcenterreformen 08/43900 Status på den centrale proces På det centrale plan er status på det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem at Beskæftigelsesministeren d. 31/ fremsatte lovforslag, der først og fremmest overfører de nuværende statslige opgaver i den lokale beskæftigelsesindsats til kommunerne og kommunernes finansieringen heraf. Det foreslås, at lovforslagene træder i kraft pr. 1/8-2009, for reglerne vedrørende finansiering og refusion af kommunernes udgifter til forsikrede ledige træder dog først i kraft den 1. januar I overgangsperioden 1. august 2009 til 1. januar 2010 vil kommunerne få udbetalt et tilskud efter principperne for de nuværende pilotjobcentre. Der er fokus på drøftelser om personaleoverførslen fra de hidtige enheder centralt i Arbejdsmarkedsstyrelsen og regionalt i de 4 statslige Driftsregioner. Der skal placeres knap 50 personer. KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder i fællesskab et forslag til placering af medarbejderne, der tager hensyn til en jævn fordeling mellem kommunerne samt til medarbejdernes ønsker. Pt. vides det ikke om Svendborg bliver berørt af medarbejderfordelingen. Udover den ovennævnte overførsel af de konkrete medarbejdere resterer også forhandlingen om den økonomiske kompensation til kommunerne samlet efter DUT-princippet. Der er pt. intet officielt udmeldt om disse forhandlinger. I forhold til finansieringen af udgifterne til de forsikrede ledige er der forslag om en finansieringsmodel bestående af 3 elementer. 1. Refusion af udgifter til arbejdsløshedspenge og aktivering af forsikrede ledige. 2. Særlig tilskudsordning 3. Særligt tilskud for kommuner med stærkt stigende ledighed. Ad 1. Kommunerne modtager 50 pct. i refusion af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til passive forsikrede ledige og 75 pct. til aktive forsikrede ledige. Der vil være en startperiode, i hvilken kommunerne helt friholdes. Denne periode aftrappes gradvist fra 18 uger i 2010 til 4 uger i 2013 og frem. Udgifterne til driften af aktiveringen refunderes med 50 pct., men med et loft over aktiveringsudgifterne i lighed med de gældende regler på kontanthjælpsområdet. Ad. 2. De resterende udgifter finansieres ved en særskilt tilskudordning, der består af en grundtilskud og et merudgiftsbehovstilskud. Grundtilskuddet beregnes ud fra den enkelte kommunes udgifter i en overgangsperiode på 2 år. Herefter er tilskuddet afhængig af udviklingen i landsdelen. Merudgiftsbehovet beregnes som et skøn over udviklingen i ledighed på landsplan. Ved faldende ledighed vil 14

18 merudgiftsbehovet være negativt. Ad. 3. Kommunerne med en stærkt stigende ledighed, defineret som 5%-point point mere end i landsdelen, opnår et tilskud svarende til den del af stigningen, der er højere end 5%-point. Status på den lokale proces I jobcenter Svendborg er den ledelsesmæssige organisering på plads fra 1/ i det nuværende statslig jobcenterchef bliver stedfortræder for Jobcenterchefen samt driftschef i forhold til indsatsen for de arbejdsmarkedsparate og virksomhedsindsatsen, Organisatorisk har reformen betydet, at Jobcenter Svendborg samler indsatsen for de arbejdsmarkedsparate borgere i ét team, der varetager indsatsen for både de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Den nuværende administration og det nuværende sekretariat samles i ét nyt styrket sekretariat, som vi have fokus på at styring og understøtning af indsatsen overfor jobcentrets målgrupper, Beskæftigelsesregionen og det politiske niveau. Der er i gangsat drøftelser med de berørte medarbejdere og samarbejdsudvalget, så processen frem mod 1/8 bliver tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Organisationsdiagram pr. 1. august 2009 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning Taget til efterretning 15. Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 fra Beskæftigelsesregion Syddanmark 07/48394 Beslutningstema: Orientering om Beskæftigelsesregion Syddanmarks opfølgningsrapport fra 1. kvartal Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Rapporten indeholder 15

19 resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Svendborg sammenlignet med sammenlignelige jobcentre i klyngen. Nedenfor redegøres for udvalgte resultater fra rapporten, for yderligere resultater henvises til rapporten. Ministermål: Arbejdskraftsreserven er reduceret med knap 20 % fra februar 2008 til februar 2009, svarende til 128 personer (for hele jobcentrets område). Reduktionen er den største i klyngen. Det skal dog bemærkes, at antallet har været stigende siden oktober 2008, og må forventes at være stigende ved de næste målinger. Sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet markant i Jobcenter Svendborg. I forhold til 2008 er antallet reduceret med 45 %, hvilket er den største reduktion i klyngen. Der er sket et fald i både de mellemlange sager på mellem uger og i de halt lange forløb over 52 uger. Unge under 30 år er stigende, både på kontanthjælps- og a- dagpengeområdet. Stigningen er mest markant hos unge mænd. De stigende tendenser går igen i hele klyngen. Øvrige målinger Der har været en relativ stor stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsprate kontanthjælpsmodtagere. Der er i sær sket en stigning i de unge, der har problemer ud over ledighed. På ledighedsydelsesområdet fylder de langvarige forløb forholdsvis meget, da godt en tredjedel af forløbene i januar 2009 var over 52 uger. Jobcenter Svendborg har stor fokus på denne gruppe. Rettidigheden for samtaler og aktivering af kontanthjælpsmodtagere opfylder endnu ikke målsætningerne. Jobcenter Svendborg har tidligere udarbejdet en redegørelse, der beskriver de initiativer, der er iværksat for at sikre en bedre rettidighed. De tal der fremgår af opfølgningsrapporten er fra januar/februar 2009, og her kan effekten af de igangsatte initiativer endnu ikke ses. Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Åben - Opfølgningsrapport marts 2009 Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt Taget til efterretning 16

20 16. Orientering om Borgmesterbrev om beskæftigelsesindsatsen 09/7541 I vedlagte brev af 30/ til alle landets borgmestre, følger Arbejdsmarkedstyrelsen op på beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Baggrunden for brevet er, at der som del af Velfærdsaftalen i 2006 blev indført en række regelændringer pr. 1/ som betyder, at jobcentret skal følge op på om de lovpligtige jobsamtaler og aktiveringsindsatsen gennemføres systematisk og til tiden. Såfremt et tilbud ikke gives til tiden bortfalder statsrefusionen indtil aktiveringen påbegyndes. I de tilfælde skal der foretages omkontering af den udbetalte kontanthjælp indtil aktiveringen påbegyndes. Rigsrevisionen er i gang med en større undersøgelse af beskæftigelsesindsatsen, dels ved hjælp af udtræk fra jobindsats.dk jf. bilag samt ved besøg i 10 jobcentre. De foreløbige resultater fra denne undersøgelse tyder på, at der er stor variation i rettidigheden for både samtaler og aktivering. De foreløbige resultater tyder endvidere på, at kommunerne kun i begrænset omfang omkonterer kontanthjælpen. Arbejdsmarkedsstyrelsen indskærper, at kommunerne skal overholde rettidighed og på eget initiativ er forpligtede til at foretage omkontering til ikke refusionsberettigede konti. Arbejdsmarkedsstyrelsen indstiller til revisorerne, at de er opmærksomme på problemstillingen ved gennemgang af regnskab Samtidig orienteres om, at der i 2010 vil blive gennemført en særlig fokusrevision af området. Arbejdsmarkedsstyrelsen opfordrer kommunerne til at gennemgå sine sagsgange og procedurer og udarbejde skriftlige arbejdsgange til sikring af en korrekt kontering. Arbejdsmarkedsstyrelsen opfordrer sluttelig kommunalbestyrelserne til at anmode om statistik eller anden ledelsesinformation til belysning af rettidigheden. Jobcenter Svendborgs hovedfokus er at sikre, at rettidigheden ikke overskrides. Der er netop udarbejdet redegørelse til Beskæftigelsesregion Syddanmark om de initiativer, der er igangsat til sikring af rettidigheden jf. Erhvervsudvalgets møde d. 16/ Udover de, i redegørelsen nævnte initiativer, arbejder jobcentret løbende på at sikre den mest optimale it-mæssige understøttelse af rettidighedsproblematikken. I de tilfælde, hvor rettidigheden ikke opnås, er jobcentret i gang med at udarbejde procedurer, der sikrer korrekt omkontering på den mest hensigtsmæssige måde. Også i det tilfælde arbejdes der på, at udnytte de eksisterende it-værktøjer mest optimalt. I forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens sidstnævnte opfordring vedrørende ledelsesinformation vil jobcentret udarbejde materiale, der løbende kan orientere Erhvervsudvalget om status på beskæftigelsesindsatsen. 17

21 Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager Arbejdsmarkedsstyrelsens brev til efterretning. Åben - Brev til borgmester pdf Åben - Bilag til brev af Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt Taget til efterretning udkast til beskæftigelsesplan /17238 Jobcenter Svendborg har på bagrund af: 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte mål 2. Input fra Beskæftigelsesregion Syddanmark 3. Medarbejderinddragelse 4. Input fra temadag d. 30/ for LBR-Medlemmer, politikere fra Erhvervsudvalget Svendborg, Arbejdsmarkedsudvalget Langeland og Økonomiudvalget Ærø samt relevante embedsmænd fra de 3 kommuner - udarbejdet 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2010, som sendes i uofficiel høring. (Bilaget eftersendes til LBR-Medlemmerne inden LBR- Mødet d. 27. maj) Det indstilles, at LBR drøfter 1. udkast med henblik på tilbagemelding til sekretariatet. Drøftet Fraværende: Christian Ullrich 18. Eventuelt 18

22 Næste møde afholdes 27. august

23 Underskriftsblad: Claes Bidstrup Vagn Bech Solveig Christensen Rita Andreasen Tommy Stripp Lisa Pihl Lene Pilegaard Munter Annie Feldt Grethe Skov Freddy Nymark Knecht Kenneth Hüttel Jørgen Lørvig Jensen Christian Ullrich Bente Kjær Leif Nybo Frank Edelberg Jensen 20

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 27-05- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3.

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 27-05- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 27-05- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. sal Delt ager e: Clae s Bids trup, Sol veig Chri sten sen, Rita

Læs mere

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 26-08- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3.

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 26-08- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 26-08- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 5, Ra msh erre d 12, 3. sal Delt ager e: Clae s Bids trup, Va gn Bec h, S olvei g Chri

Læs mere

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 17-12- 200 8 Kl. 15: 00 Mød elok alet 1. sal, Ind gan g G.

Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 17-12- 200 8 Kl. 15: 00 Mød elok alet 1. sal, Ind gan g G. Ref erat Sve ndb org Lok ale Bes kæf tige lses råd' s mø de Ons dag den 17-12- 200 8 Kl. 15: 00 Mød elok alet 1. sal, Ind gan g G. i Job cen tere t Delt ager e: Clae s Bids trup, Va gn Bec h, S olvei g

Læs mere

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 16-04- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 16-04- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 16-04- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Mog ens Joha nsen, Nie ls Høit e Han sen, Me dhat Khat tab, Jens Mun k, Je sper Kiel, Han ne

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Grethe Skov, Freddy

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 02-06-2008 Kl. 15:30 Det store mødelok, 3. sal, indgang G i jobcenteret

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 02-06-2008 Kl. 15:30 Det store mødelok, 3. sal, indgang G i jobcenteret Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Mandag den 02-06-2008 Kl. 15:30 Det store mødelok, 3. sal, indgang G i jobcenteret Deltagere: Knud Albertsen, Claes Bidstrup, Michael Hansen, Rita Andreasen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Grethe Skov, Freddy

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 06-04-2011 Kl. 17:15 Hotel Christiansminde

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 06-04-2011 Kl. 17:15 Hotel Christiansminde Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 06-04-2011 Kl. 17:15 Hotel Christiansminde Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Leo Holm, Frank Edelberg Jensen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Frank

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-08-2011 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-08-2011 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-08-2011 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Siham Christensen, Solveig

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 17-08-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 17-08-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 17-08-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 06-03-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 06-03-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 06-03-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Niels Høite

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd. 26. Godkendelse af dagsorden

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd. 26. Godkendelse af dagsorden Assens Kommune, 1 af 17 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid onsdag den 18. august 2010 kl. 15:00 Sted Mødelokalet bag kantinen Christian Hansen, Niels Erik Olsen, Kirsten Hedegaard. Pia Tørving

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 26-03-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 26-03-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 26-03-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Knud Albertsen, Claes Bidstrup, Vagn Bech, Michael Hansen,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 26-06-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 1

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 26-06-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 26-06-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere