Nr Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr , CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen side Hvornår dækker forsikringen side Hvilke rejser er omfattet af forsikringen side Rejsens periode side Forsinket hjemkomst side Forespørgsler side Udgift til hjemtransport side Det blå EU-sygesikringskort side 4 4. Definitioner / generelle vilkår side 4 5. Generelle undtagelser side 5 6. Krigsrisiko side 5 7. Kroniske lidelser side 6 8. Maksimal erstatning side 6 9. Dobbeltforsikring side Regres side Betaling af præmie og stempelafgift side Refundering af forsikringspræmie side Forsikringsaftaleloven side Klager side Behandling af Personoplysninger side 8 SEKTION B Rejseforsikringsbetingelser side 9-18 Side 2

3 SEKTION A GENERELLE BETINGELSER 1.0 Forsikringsselskab Mapfre Asistencia Filial - af Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros Y Reaseguros S.A., Madrid (herefter benævnt Forsikringsselskabet) og registreret i Danmark under CVR Policen er udstedt igennem safeaway A/S, Hammerensgade 6, 1267 København K. 2.0 Anmeldelse af skade Enhver skade der vedrører Sygdom, Hjemtransport, Bagage, Bagageforsinkelse, Rejseulykke, Hjemkaldelse, Feriekompensation, Overfald, Ansvar, Retshjælp/Sikkerhedsstillelse, Sygeledsagelse/Tilkaldelse eller Forsinket Fremmøde anmeldes til: Falck Global Assistance Kongebakken Smørum (herefter benævnt Falck) Telefon Når du anmelder en skade, skal du oplyse: fulde navn og policenummer. sted og telefonnummer, hvor du kan træffes. en kort beskrivelse af skaden, og hvad du ønsker hjælp til. Erstatningspligten på alle skader omfattet af forsikringen er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af erstatningen, indsendes til Falck sammen med en udfyldt skadeanmeldelse. Skadeanmeldelsesblanketten kan hentes på Mondux Assurance Agentur A/S (herefter benævnt Mondux) hjemmeside Når du anmelder flybagageforsinkelse, skal du sende: skadeanmeldelsen flybillletten ved elektroniske billetter sendes rejseplanen med booking nummer og navne på de rejsende flyselskabets rapport om forsinkelse (P.I.R.) tidspunkt for bagagens udlevering originale kvitteringer for afholdte udgifter Når du anmelder forsinket fremmøde skal du sende: skadeanmeldelsen transportbilletter dokumentation for årsagen til forsinkelsen rejseplan Erstatningspligten er betinget af at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet indsendes til Falck. Falck kan forlange, at skadelidte fremstilles til undersøgelse hos speciallæge. Falck betaler de hertil forlangte attester. Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af Falck, erstattes maksimalt det beløb, der svarer til de udgifter Forsikringsselskabet ville have haft, hvis Falck havde stået for formidlingen af transporten eller hjemrejsen. 3.0 Hvem er omfattet af forsikringen Årsrejseforsikring Europa er en husstandsforsikring. Den person, som er anført som forsikringstager på policen benævnes i forsikringsbetingelserne som forsikrede eller sikrede. Øvrige medlemmer af forsikredes husstand er også omfattet af forsikringen og benævnes ligeledes forsikrede eller sikrede. Forsikringstagers eller husstandens børn/delebørn under 21 år, der bor uden for hjemmet er ligeledes omfattet af forsikringen, såfremt børnene ikke lever i et fast parforhold, har fastboende børn hos sig, eller er fyldt 21 år på tidspunktet for afrejse. Det er et krav for dækning af børn/delebørn under 21 år, der bor uden for hjemmet, at hele rejsen af det udeboende barn gennemføres sammen med forsikringstager eller dennes samboende ægtefælles eller samlever herunder med samme udrejse- og hjemkomsttidspunkt. Det er en betingelse, at de forsikrede er omfattet af den offentlige sygesikring i Danmark og har folkeregister-adresse i Danmark. Side 3

4 3.1 Hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker fra det tidspunkt du forlader din bopæl/opholdssted for at påbegynde din rejse, og ophører når du kommer hjem til din bopæl/opholdssted. Dog er det en betingelse at rejseperioden ligger inden for policens gyldighed. 3.2 Hvilke rejser er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ferierejser i EU / EØS og Tyrkiet, se punkt 4 (Definitioner) litra h. 3.3 Rejsens periode Forsikringen dækker i op til 30 sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed på mere end 30 dage, dækkes kun de første 30 dage af rejsen. 3.4 Forsinket hjemkomst Forsinkes hjemkomsten uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden med indtil 48 timer uden tillægspræmie. 3.5 Forespørgsler I tilfælde af forespørgsler om forsikringsdækningens omfang, betingelser mv. rettes henvendelse til Mondux. Skadeanmeldelse fremsendes til Falck Global Assistance, Kongebakken 1, 2765 Smørum. 3.6 Udgifter til hjemtransport Udgifter til transport, der ikke er godkendt og arrangeret af Forsikringsselskabet og/eller Falck, dækkes maksimalt med de omkostninger, Falck ville have haft ved at arrangere den tilsvarende transport. Dog betales maksimalt et beløb svarende til billetprisen for økonomiklasse med fly, eller 1. klasse med tog. 3.7 Det blå EU-sygesikringskort På en rejse hvor man er dækket af det blå EU-sygesikringskort, er det en forudsætning for dækning, at forsikrede vil være i stand til at erhverve kortet på rejsen/eller har medtaget dette. Forsikringen dækker de udgifter, du ikke får dækket af det blå EUsygesikringskort. 4.0 Definitioner For at sikre en korrekt forståelse af forsikringens dækninger defineres nedennævnte ord som følger: a. Akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. b. Alarmcentral. Forsikringsselskabet har indgået en aftale med Falck, der siden 1906 har skabt tryghed for danskerne, om at yde vores forsikringstagere hjælp 24 timer i døgnet. d. Behandlende læge. Er den læge, som behandler forsikrede under dennes ophold i udlandet. Behandlende læge skal have lægeautorisation i det land, hvor forsikrede opholder sig og behandles. e. Børn. Her refereres både til forsikredes biologiske børn og biologiske børn af en samlever/ægtefælle, der lever sammen med forsikrede (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold, samt udeboende børn/delebørn, der bor uden for hjemmet, såfremt børnene ikke lever i et fast parforhold, har fastboende børn hos sig eller er fyldt 21 år på tidspunktet for afrejse. f. Eksisterende sygdom er en sygdom, der enten er kendt af patienten eller diagnosticeret på afrejsetidspunktet. g. Ekstraudgifter er udgifter forsikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter. h. EU/EØS omfatter følgende lande: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Ferierejseforsikring Europa omfatter også rejser til Tyrkiet, selvom Det blå sundhedskort ikke dækker her. i. Farlig sport. Farlig sport defineres som: Motorløb af enhver art og dykning med flasker på mere end 30 meters dybde. j. Forsikrede. Er defineret som den person eller de personer, der er dækket under policen. Side 4

5 k. Forsikringsperioden. Er tidsrummet fra forsikrede forlader sin bopæl for at begynde udlandsrejsen til forsikrede returnerer til bopælen, forudsat at begge tidspunkter ligge inden for den periode, der er tegnet forsikringsdækning for. l. Forsikringsselskabet: Mapfre Asistencia Filial - af Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros Y Reaseguros S.A., Madrid - registreret i Danmark under CVR m. Forældre. Her refereres både til biologiske forældre og personer, som ikke er forsikredes biologiske forældre, men som er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre. n. Krigsrisiko. Se sektion A 6.0. o. Kronisk sygdom. Se sektion A 7.0. p. Lægeordineret indendørs ophold. Tilfælde, hvor en læge har opfordret forsikrede til at forblive indendørs i en given periode, på grund af helbredsmæssige årsager, og hvor den opfordring følges af forsikrede. Lægeordineret indendørs ophold kan tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor forsikrede modtog det første lægebesøg. q. Planlagt rejserute. Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte transportbilletter eller bookede overnatninger. r. Professionel sport defineres som sport, hvor sportsudøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion, og som følgelig skal opgives som indkomst. s. Søskende. Her refereres til både biologiske søskende og personer, som ikke er biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet med i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed. t. Tyveri. Ved indbrudstyveri forstås indbrudstyveri med synligt tegn på indbrud. Ved simpelt tyveri forstås tyveri som ikke bemærkes i gerningsøjeblikket. Ved ran og røveri forstås tyveri af genstande som fratages eller aftvinges ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. u. Ulykkestilfælde er en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 5.0 Generelle undtagelser for forsikringen Forsikringen dækker ikke: Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed Deltagelse i kriminelle handlinger Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar Forsikringsbegivenheder indtruffet under deltagelse eller træning i farlig sport. Se 4.0 i Deltagelse eller træning i professionel sport. Dog er sportsudøveren omfattet af rejseforsikringen under transporten til og fra destinationerne samt under opholdet, i sin egenskab af privatperson Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs Forsikringsbegivenheder, der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader. Desuden strejke eller trussel om strejke hos transportøren efter 24 timer Forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer, udstedt af regering eller offentlig myndighed Forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner og opdagelsesrejser Udgifter, som erstattes helt eller delvis af det blå Sygesikringskort Rejser i bopælslandet Skader i forbindelse med erhvervsrejser Forsikringen dækker ikke rejser til, i eller via andre lande end de i sektion A punkt 3.2 nævnte lande Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af toldmyndigheden eller anden myndighed. 6.0 Krig, terrror, atomskader og evakuering Forsikringen dækker ikke udgifter som følge af forsikringsbegivenheder som følger af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer dog heller ikke være omfattet Forsikringen dækker, hvis de ovenfor nævnte forhold indtræffer under forsikredes ophold i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Dog maks. 30 dage fra udrejsetidspunktet. Side 5

6 6.1.3 Forsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse fra et område, hvor der er overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstand, terrorangreb, naturkatastrofer. Det er en betingelse for dækningen, at et EU Udenrigsministerium anbefaler en sådan evakuering eller hjemrejse. Transporten skal finde sted ved først given lejlighed i samarbejde med Falck. Det er en betingelse for dækningen, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det respektive EU Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. Erstatningspligten er dog betinget af, at: der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer, forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, konflikten ikke omfatter udledning af biologisk- og kemiske stoffer, udløsning af tomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. Hvor det efter omstændighederne er muligt, skal området straks forlades. Der ydes ikke dækning for rejseansvar, retshjælp og erstatningsperson. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 7.0 Kroniske lidelser Kroniske lidelser er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: været hospitalsindlagt. modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg), eller været underkastet ændringer i medicinering. Såfremt ovenstående ikke kan opfyldes fuldt ud, kan Falck kontaktes for en medicinsk forhåndsvurdering. Forhåndsvurderingen fremsendes skriftlig til den forsikrede. 8.0 Maksimal erstatning pr. forsikrede Besiddelse af to eller flere forsikringer i Forsikringsselskabet, kan aldrig forpligte Forsikringsselskabet til at udbetale erstatning på mere end en af policerne, med mindre der er tale om et ulykkestilfælde. Den maksimale erstatning der udbetales uanset antal policer ved dødsfald er DKK og erstatning for varigt mén DKK Dobbeltforsikring Såfremt der foreligger dobbeltforsikring, dækker Forsikringsselskabet kun i det omfang, forsikrede ikke opnår dækning fra anden side Regres Efter udbetaling af erstatning indtræder Forsikringsselskabet i alle forsikredes rettigheder. Dette gælder også i relation til krav rejst mod luftfartsselskaber på baggrund af EU forordning. Dette betyder at udbetalte erstatninger fra luftfartsselskaberne i forbindelse med en skade vil blive fratrukket den endelige opgørelse Betaling af præmie og skadeforsikringsafgift. Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De efterfølgende præmier skal betales på de aftalte betalingsdatoer. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyr skal betales sammen med præmien. Mondux sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien samt eventuelle afgifter og gebyrer. Hvis præmien ikke betales rettidigt, sendes en påmindelse med oplysning om konsekvensen af at betale for sent. Mondux har ret til at opkræve ekspeditionsgebyr. Påkrav om betaling af præmie sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Mondux straks underrettes herom. Mondux kan i øvrigt kræve gebyr for at udskrive dokumenter (f.eks. policer) og for andre serviceydelser. Skadeforsikringsafgift for rejseforsikring Europa er indeholdt i præmien. Mondux afregner afgiften til staten i henhold til gældende regler. Betaling af præmien skal ske før afrejse. Side 6

7 12.0 Refundering af forsikringspræmie, fortrydelse og opsigelse 12.1 Refundering af forsikringspræmie Forudbetalt forsikringspræmie refunderes pr. opsigelsesdato. Årsrejseforsikring Europa kan ikke opsiges separat, men opsiges automatisk såfremt indboforsikring hos Mondux opsiges Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået: Har du mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring. Har du ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon eller internet (fjernsalg). Er din forsikring blevet ændret, og du ønsker at fortryde ændringen. Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34i og 34e. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf. pkt Dog bortfalder fortrydelsesfristen, hvis du påbegynder din rejse indenfor de 14 dage. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende 2 tidspunkter: Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen Eller fra den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller e- mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Besked om fortrydelse skal sendes til: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler (lovbekendtgørelse nr. nr 999 af 05/10/2006 om forsikringsaftaler med senere ændringer) i det omfang, denne ikke er fraveget i betingelserne. De anførte bestemmelser og undtagelser gælder for denne police Klager Hvis du som kunde ikke føler, at du får, hvad der er aftalt, eller hvad du har krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, har du ret til at klage. Det kan du gøre ved at ringe eller skrive til Mondux eller Forsikringsselskabet som anført under kontaktinformationer i indledningen. Forsikringsselskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Hvis der opstår uenighed mellem forsikrede og Forsikringsselskabet om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til Forsikringsselskabet ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. DK-1572 København V Telefon mellem kl Side 7

8 Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer , mellem Behandling af personoplysninger 15.1 Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringsselskabet/Falck og Mondux foretager elektronisk databehandling af forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Mondux, Forsikringsselskabet/Falck eller forsikringens skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet deraf, og forsikrede erklærer sig ved forsikringsbegæringen indforstået dermed I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer (Persondataloven) gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringsselskabet og Mondux og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og om dine forsikringer. Du kan også bede om at eventuelle fejl bliver rettet og (for et mindre gebyr) få en kopi af oplysningerne. Yderligere information om Falck s politik til beskyttelse af Personoplysninger kan hentes på hjemmesiden eller tilsendes efter skriftlig anmodning. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du skrive til: Mondux Assurance Agentur A/S Bredgade København K Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt hos Mondux. Side 8

9 SEKTION B - REJSEFORSIKRINGSBETINGELSER DÆKNINGSOVERSIGT Sygdom 1.0 DKK Rimelige og nødvendige udgifter Hjemtransport 2.0 DKK Rimelige og nødvendige udgifter Bagageforsinkelse Bagage Rejseulykkesforsikring Ansvarsforsikring Hjemkaldelse Feriekompensation Overfald Retshjælp og sikkerhedsstillelse Sygeledsagelse og tilkaldelse Forsinket fremmøde 3.0 DKK 4.0 DKK 5.0 DKK 6.0 DKK 7.0 DKK 8.0 DKK 9.0 DKK 10.0 DKK 11.0 DKK 12.0 DKK Maks pr person Maks pr person Dødsfald Varigt mén pr. person Personskade 10 mio./ Tingsskade 5 mio. Rimelige og nødvendige udgifter Max 500 pr sygedag pr. person pr. person pr. person Max 3 personer pr. rejse 1.0 Sygdom, Tandbehandling, Fysioterapi og kiropraktorbehandling og Krisehjælp. Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter 1.1 Hvad omfatter forsikringen? Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst på rejsen, dækkes rimelige og nødvendige udgifter for: a. Lægehandling og lægeordineret medicin. b. Hospitalsophold og lægeordineret behandling på hospital inkl. operationer (semi private). c. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil een måned før forventet fødselstidspunkt på moderens forsikring. d. Behandling hos tandlæge jf. punkt 1.3 ved akut opstået tandlidelse. Lægeordineret fysioterapi behandling jf. punkt 1.3. e. Lokaltransport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Både transporten og transportmidlet skal være ordineret af behandlende læge eller Falck s læge. f. Udokumenterede udgifter til læsestof, telefonopkald o.s.v., hvor forsikrede er hospitalsindlagt i mere end 24 timer. Forsikrede kan få op til DKK 500 pr. påbegyndt uge. g. En forlængelse af rejsesygeforsikringen jf. afsnit 1.0 i tilfælde, hvor forsikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden hvis lægerne fraråder hjemrejse af helbredsmæssige årsager. h. Har forsikrede, som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke været i stand til at følge den planlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er forsikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til: enten indhentning af planlagt rejserute - maksimalt på økonomiklasse - til det sted, du i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde dig eller hjemrejse til forsikredes bopælsland, maksimalt på økonomiklasse. i. Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til: ophold på et af Falck godkendt hotel samt kost med op til DKK 1.500,00 om dagen, når den behandlende læge eller Falck s læge skønner, at forsikrede kan behandles ambulant i stedet for på hospital, j. Ophold på et af Falck godkendt hotel og kost med op til DKK 1.500,- om dagen, efter endt behandling, og indtil forsikrede kan hjemtransporteres, rejse hjem eller indhente sin planlagte rejserute Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet. b. Behandling eller ophold i det tilfælde, hvor den forsikrede ikke følger anvisningerne fra Falck s læge om behandling eller hjemtransport. Side 9

10 c. Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere efter lægens anvisning. d. Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov. e. Ikke lægeordineret medicin. f. Rekreations- eller kurophold. g. Kontaktlinser og høreapparater. h. Behandling af AIDS diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen. i. Abortus provocatus. (provokeret abort). j. Udgifter til at erstatte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. k. Behandling af kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret inden afrejse fra bopælslandet, medmindre sygdommen må karakteriseres som stabil, jvf. Sektion A 7.0. l. Udgifter, der skyldes at forsikrede ikke følger behandlende læges og/eller Falck s læges anvisninger. m. Udgifter, der er dækker under det blå sygesikringskort. 1.2 Krisehjælp Forsikringsdækning pr. person: maksimalt 10 behandlinger hos en autoriseret psykolog Hvad omfatter forsikringen? Krisehjælpsdækningen giver ret til akut krisehjælp for de forsikrede, der har været involveret i en ulykke dødsfald, brand, ved naturkatastrofer og voldelige begivenheder på rejsen. Behandlingen kan om nødvendigt startes op på destinationen og fortsætte i bopælslandet. Behandlingen skal senest påbegyndes 4 uger efter hændelsen. Behandlingerne skal være gennemført inden tre måneder fra skadedatoen. Falck vurderer behovet forpsykologbehandlingen og træffer den endelige beslutning vedrørende akut krisehjælp / udsendelse af kriseteam Hvilke udgifter omfatter forsikringen? Udgifter til maksimalt 10 behandlinger hos en autoriseret psykolog. Dokumenterede transportudgifter med offentlige transportmidler eller ved kørsel i egen bil i henhold til statens lave takster. Det er en betingelse, at afstanden til behandlingsstedet overstiger 15 km hver vej Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med: Behandlingsbehov opstået for forsikrede af personlige relaterede årsager. Voldelige begivenheder begået af medrejsende Krisehjælp i forbindelse med epidemier. Psykologbehandlinger, hvor forsikrede kan få udgiften refunderet fra det offentlige eller fra anden side. Endvidere henvises til generelle undtagelser Forsikredes oplysningspligt: Forsikrede har pligt til at give Falck de oplysninger, der anses for at være nødvendige for at afgøre, om erstatningen skal udbetales Erstatning fra anden side: Forsikringen dækker de faktiske udgifter efter fradrag af eventuelt tilskud fra det offentlige eller tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. 1.3 Tandbehandling, fysioterapi og kiropraktorbehandling Forsikringssum DKK Hvad omfatter forsikringen? a. Udgifter til behandling af en akut, på rejsen, opstået tandlidelse, der erstattes med op til de forsikringssummer som er nævnt i afsnit 1.3. Tandbehandlingen skal være hos en tandlæge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet. Udgifterne skal godkendes af Falck, før behandlingens start. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. Side 10

11 Falck har ret til at nedsætte eller lade erstatning af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt dine tænder ud fra en tandlægelig vurdering må antages, at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed. b. Udgifter til behandling hos autoriseret fysioterapeut og/eller kiropraktor med op til 5 behandlinger, som følge af akut sygdom eller tilskadekomst på rejsen. Der erstattes med op til de forsikringssummer, som er nævnt i afsnit 1.3. Behandlingen skal være hos en autoriseret behandler med autorisation, i det land hvor du bliver behandlet. Behandlingen skal være ordineret af den behandlende læge. Udgifterne skal godkendes af Falck, før behandlingens start. Behandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Tyggeskader. b. Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af Forsikringsselskabet. Endvidere henvises til Sektion A generelle betingelser. 2.0 Hjemtransport Forsikringssum: rimelige og nødvendige udgifter 2.1 Hvad omfatter forsikringen? a. Hjemtransport til bopæl/hospital i bopælsland. Det er en betingelse for dækning, at Falck s læge - efter kontakt med behandlende læge - vurderer, at en sådan hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Falck afgør i samarbejde med den behandlende læge - efter en lægelig bedømmelse af forsikredes tilstand hvilken form for hjemtransport der skal benyttes. b. Hjemsendelse af den medbragte bagage, der må efterlades i udlandet som følge af hjemtransport. c. Transport med taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital til bopæl i bopælslandet dækningen gælder ved udskrivelse efter hjemtransport til hospital i dit bopælsland. d. Rejseforsikringen dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemtransport. e. Såfremt forsikrede selv sørger for hjemtransporten, dækkes kun de udgifter som Forsikringsselskabet ville have haft, såfremt Falck stod for hjemtransporten. f. Ved dødsfald dækkes udgifter til hjemtransport til bedemand/krematorium inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger - f.eks. balsamering og zinkkiste eller g. Udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis de pårørende ønsker dette rejseforsikringen dækker maksimalt et beløb, der svarer til, hvad en hjemtransport ville koste. 2.2 Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare. b. Ambulancefly-transport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, vurderet af Falck s læge. c. En hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst. Endvidere henvises til Sektion A fællesbetingelser. 3.0 Bagageforsinkelse Forsikringssum: DKK 500 pr. døgn, max. DKK pr. person. 3.1 Hvad omfatter forsikringen? I tilfælde af, at forsikredes indskrevne bagage er forsinket i mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til rejsemålet udenfor bopælslandet, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til indkøb af nødvendigt tøj og toiletartikler med op til DKK 500 pr. døgn, dog maksimalt DKK pr. person. 3.2 Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Bagage, der ikke er indskrevet til samme flyafgang, som forsikrede benytter. b. Indkøb, der foretages efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet. c. Forsinket bagage i bopælslandet. Side 11

12 3.3 Hvilke forpligtelser har forsikrede: Det er en betingelse for Forsikringsselskabets erstatningspligt, at der foreligger: a. Original dokumentation for forsinkelsen - ved indskreven bagage original PIR. b. Dokumentation for rejsen. c. Originale kvitteringer for det indkøbte. Endvidere henvises til Sektion A fællesbetingelser. 4.0 Bagage Forsikringssum DKK pr. person. Enkelt genstand DKK Kontanter DKK Simpelt tyveri DKK Hvad omfatter forsikringen? Rejseforsikringen omfatter de genstande som forsikrede, medbringer på rejsen eller køber på ferien. Forsikringen dækker ved indbrudstyveri, ran, røveri og brand af personlige effekter medbragt på rejsen. Endvidere omfatter forsikringen ved indbrudstyveri fra aflåst bil, telt og båd, med de forsikringssummer, som er nævnt i afsnit 4.0. Der henvises til Definitioner og Generelle vilkår for tyveri i Sektion A afsnit 4.0, litra t. a. Erstatningen er begrænset til en enkelt genstand for følgende genstande: Foto- og/eller videoudstyr, radio, tv, PC og lignende samt enhver form for elektronisk udstyr, som er nævnt i afsnit 4.0. b. Tyveri af bagage der henstår uden opsyn. Bagagen må ikke forlades af forsikrede heller ikke i kortere tid, med mindre bagagen er forsvarligt låst inde i bolig eller motorkøretøj. For motorkøretøj gælder det, at bagagen ikke må ligge synligt i kabinen. c. Erstatningen er begrænset til råmaterialet for: Film, video, DVD, båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lignende. d. Bortkomst og beskadigelse af indskrevet bagage til flyselskabet, når det er anmeldt til flyselskabet, og der er udleveret en kvittering for anmeldelsen i form af flyselskabernes Property Irregularity Report (P.I.R.). Det er en betingelse, at forsikrede og forsikredes bagage er in-checket samtidigt. e. Under flytransport er følgende genstande kun dækket når det medtages som håndbagage: Foto- og/eller videoudstyr, radio, tv, PC og lignende samt enhver form for elektronisk udstyr og smykker. f. Forsikringen dækker omkostninger ved genanskaffelse af rede penge, rejsebilletter, kreditkort, rejsechecks, pas, sygesikringsbevis og kørekort. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, foto, gebyrer, telefonsamtaler og lign. Denne dækning er begrænset til DKK Hvordan erstattes? a. For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. b. Forsikringsselskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsudgiften eller genstandens værdiforringelse. c. Forsikringsselskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at genlevere. Hvis genlevering ikke ønskes af forsikrede, vil forsikrede modtage en erstatning svarende til udgiften ved genlevering. d. Forsikringsselskabet kan vælge at lade de beskadigede effekter reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. e. Forsikringsselskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. 4.3 Særlig bestemmelse: a. I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er Falck berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen. b. Der gælder det samme regulativ for forsikringen som de regler luftfartsselskaberne har udstukket i forbindelse med medbragt/indskrevet bagage og håndbagage. 4.4 Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Forsikringen dækker ikke skade på eller tyveri af frimærke- eller møntsamlinger, tabte, glemte eller forlagte genstande, slitage, ridser, forringelse eller ramponering af kufferter eller anden emballage, tyveri fra uaflåst lokale samt tyveri fra uaflåst bil, båd, campingvogn og telt. Side 12

13 b. Tyveri af bagage der henstår uden opsyn. Bagagen må ikke forlades af forsikrede heller ikke i korte tid, med mindre den er låst inde i bolig, motorkøretøj ikke synligt i kabinen og bagageboks. c. Tyveri eller beskadigelse af motorkøretøjer, trailere, både, campingvogne og andre transportmidler, samt tilbehør til disse. d. Ved simpelt tyveri dækkes ikke kontanter, liftkort, rejsebilletter, ædelt metal, smykker, ure, antikviteter, våben, pelsværk, it-udstyr, mobiltelefon, elektronisk udstyr og tilbehør til disse samt alle former for sportsudstyr. e. Skader, som er fremkaldt af forsikrede selv. f. Genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transport, eller før forsikrede afhenter dem. g. Tyveri fra uaflåst hotelværelse, feriebolig, bil, telt og båd. h. Lånte og lejede genstande på rejsen. i. Indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kreditkort og rejsechecks. j. Tyveri af sportsudstyr med mindre sportsudstyret er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el.lign., k. Hvis dokumentation ikke fremskaffes i de tilfælde, hvor det er sædvanligt og normalt, at man kan dokumentere sit tab. l. Genstande der bruges i erhvervsmæssig henseende. m. Der ydes ikke erstatning for den tid det måtte tage at genanskaffe mistede effekter. Endvidere henvises til Sektion A fællesbetingelser 5.0 Rejseulykkesforsikring Forsikringssum dødsfald DKK , dødsfald børn under 18 år DKK , varigt mén DKK , tandskade DKK Erstatning ved dødsfald og varigt mén. Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen dækker ved dødsfald eller varigt mén som følge af et ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse der forårsager personskade. a. Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når et ulykkestilfælde har medført døden inden 1 år fra skadedatoen. Ved dødsfald udbetales de forsikringssummer der er nævnt i afsnit 5.0. Er der, i anledning af samme ulykkestilfælde, udbetalt méngradserstatning, fratrækkes dette beløb ved udbetaling for dødsfald. b. Ret til erstatning for varigt mén foreligger, når et ulykkestilfælde har medført en varig medicinsk méngrad på mindst 5 % og tilstanden er stationær. Erstatningen udbetales senest 3 år fra skadedatoen. Er tilstanden på dette tidspunkt ikke stationær, fastsættes erstatningen på grundlag af tilstanden på dette tidspunkt. c. Forsikringssummen ved varigt mén udgør de forsikringssummer der er nævnt i afsnit 5.0. Erstatningen udbetales med en så stor del af forsikringssummen, der svarer til méngraden. Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad. Grundlaget for fastsættelsen sker ud fra Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Den medicinske méngrad fastsættes uden hensyntagen til forsikredes erhverv. d. Ménprocenten kan ikke overstige 100 %. e. En méngrad, der bestod før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Méngraden vil derfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan bestående mén. f. Bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen bliver højere end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. g. Hvis forsikrede på tidspunktet for policens ikrafttræden er fyldt 70 år, nedsættes de anførte forsikringssummer med 50%. 5.2 Hvad omfatter forsikringen ikke? Undtaget fra rejseulykkesforsikringen er: a. Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. b. Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. c. Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde. d. Skade på grund af smitte med virus og bakterier eller andre mikroorganismer eller lignende. Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. e. Dækning for tab af erhvervsevne, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. f. Erstatning for bestående invaliditet. g. Skader i forbindelse med erhvervsarbejde h. Erstatning for følgerne af forsikredes kørsel på motorcykel eller scooter. Side 13

14 5.3 Udbetaling af erstatning: Méngradserstatningen udbetales til forsikrede. Det er en betingelse for udbetaling, at forsikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen udbetales. Dersom forsikrede afgår ved døden, udbetales forsikringssummen, med mindre andet er meddelt Forsikringsselskabet, til nærmeste pårørende, hvorved forstås den nærmeste pårørende er i forsikringsaftalelovens 105a bestemt som følgende, i den anførte rækkefølge: 1. Forsikredes ægtefælle, herunder registreret partnerskab 2. Forsikredes samlever, såfremt samleveren lever sammen med sikrede på fælles bopæl og a) venter, har eller har haft et barn med sikrede eller b) har levet sammen med sikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 3. Forsikredes børn, hvorved forstås hans/hendes livsarvinger, derunder adoptivbørn og disses livsarvinger 4. Forsikredes arvinger i henhold til testamente og/eller arveloven 5.4 Voldgift: Méngradens størrelse skal, såfremt forsikrede forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem forsikrede og Forsikringsselskabet. 5.5 Rejseulykke tandskade Hvad omfatter forsikringen? Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandskade som følge af et ulykkestilfælde med de forsikringssummer der er nævnt i afsnit 5.0. Tandbehandlingen skal påbegyndes på rejsen, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 5.6 Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Tandskader, der sker ved tygning, uanset årsagen. b. Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af Forsikringsselskabet. 5.7 Særlige vilkår: a. Forsikringsselskabet/Falck har ret til at nedsætte eller lade erstatning af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt forsikredes tænder, ud fra en tandlæge faglig vurdering, må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed. b. Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling. 6.0 Privatansvar og retshjælp i udlandet Forsikringssum: Personskade DKK Tingskade DKK a. Forsikringssummerne er den maximale grænse for Forsikringsselskabets forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom denne resulterer i flere skader, ansvaret p lægges flere personer og/eller der er dækning p en eller flere policer hos Forsikringsselskabet. 6.1 Hvad omfatter forsikringen? a. Rejseforsikringen dækker, såfremt forsikrede - i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker - af myndighederne bliver pålagt at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. 6.2 Hvilke udgifter dækkes? a. Det beløb, forsikrede bliver pålagt at betale, b. Omkostninger (retshjælp) i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Forsikringsselskabet - dog maksimalt DKK Der kan ikke opnås dækning for omkostninger under både punkt 6.1 og 6.5 c. Skader på lejet feriebolig/hotel samt indbo heri, dog med en selvrisiko på DKK pr. forsikringsbegivenhed. Det er en forudsætning, at de beskadigede effekter har været i din varetægt. 6.3 Undtagelser a. Rejseforsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar b. I kontraktforhold, c. I erhvervs- og arbejdsforhold eller under praktikophold, d. For skade på ting - ud over punkt 6.2 litra c - som forsikrede selv ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat dig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, Side 14

15 e. For skade forvoldt af hunde, f. For skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, g. For skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, snescooter, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj, søfartøjer, jetski eller vandscootere. Med hensyn til søfartøjer, jetski og vandscootere dog kun såfremt disse er på eller over 5 meters længde med sejl, eller hvis motorkraft overstiger 5 hk, h. Forsikringen dækker endvidere ikke: i. Bøder eller bodslignende krav, j. For skader forvoldt ved brug af skydevåben, k. For skader forvoldt af dyr. 6.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation a. Forsikrede har pligt til at give Forsikringsselskabet alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer der kan omfatte den skete skade, vidneerklæringer samt specificeret opgørelse af skaden. b. Forsikrede skal endvidere oplyse, om han/hun har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort Juridisk assistance i udlandet Forsikringssum DKK a. Forsikringsselskabets erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til DKK Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling Hvad omfatter forsikringen? a. Udgifter til indhentning af specialist erklæringer, såfremt disse på forhånd er blevet godkendt af Falck eller Forsikringsselskabet, b. Udgifter til egne og modpartens sagsomkostninger, c. Udgifter til syn og skøn, d. Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige e. Advokatomkostninger i forbindelse med konkrete og aktuelle retstvister opstået under rejsen, der kan indbringes for domstole og som ikke har forbindelse med persons erhvervsudøvelse, f. Advokatomkostninger i forbindelse med straffesager, til og med sagens afgørelse ved 1. instans dog maksimalt DKK Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes dine advokatomkostninger som et lån, der skal tilbagebetales til Forsikringsselskabet efter påkrav med tillæg af renter. Lånet bliver forrentet med Nationalbankens diskonto + 4 %, g. Rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet maksimal økonomiklasse Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Falck eller Forsikringsselskabet Selvrisiko a. Ved enhver skade under denne dækning udgør selvrisikoen 10 % af de samlede omkostninger, dog minimum DKK Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser i skadeslandet for at få fri proces er opfyldt, b. Ved en appelsag erstattes omkostninger særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimums selvrisiko, for hver instans Undtagelser a. Rejseforsikringen dækker ikke ved private retstvister b. Mellem dig og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, c. I forbindelse med erhvervsudøvelse eller praktikophold, d. I forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, e. Mellem dig og Forsikringsselskabet I tilfælde af skade krav til dokumentation a. Forsikrede eller advokaten skal indgive anmeldelse til Falck, så snart advokaten har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt tages. Anmeldelse til safeaway skal ske snarest. Anmeldelse til Forsikringsselskabet skal så vidt muligt indeholde b. Oplysninger om modparten, c. Påstand (om muligt modpartens påstand), d. Kort sagsfremstilling med angivelse af de argumenter, hvorpå påstanden kan støttes, Side 15

16 e. Oplysninger om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. Forsikrede skal endvidere oplyse, om han/hun har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 7.0 Hjemkaldelse Forsikringssummer: Reelle udgifter for maksimalt 2 forsikrede, samt forsikredes medrejsende børn under 18 år. 7.1 Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter til hjemrejse, der påføres forsikrede i henhold til afsnit 7.0, hvis forsikrede hjemkaldelse til bopælslandet er på grund af: a. Akut sygdom eller tilskadekomst hos forsikredes ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme adresse som forsikrede), børn, forældre, søskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder bosat i forsikredes bopælsland, der af behandlende læge og Falck s læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, b. Livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt forsikredes ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme adresse som forsikrede), børn, forældre, søskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i bopælslandet eller c. Væsentlige ændringer i forsikredes private eller arbejdsmæssige forhold, der dokumenteret kræver forsikredes øjeblikkelige tilstedeværelse - af økonomiske årsager, f.eks. brand, indbrud og lignende i egen bolig eller virksomhed. d. Ekstraudgifter til hjemrejse for forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme transportklasse som forældre/ rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse. 7.2 Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Det er en betingelse for Forsikringsselskabets erstatningspligt, at hjemkaldelsen vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger tidligere end 10 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. b. Der ydes ingen dækning til returrejse (rejsemålet). c. Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før forsikredes afrejse Endvidere henvises til Sektion A fællesbetingelser. 8.0 Feriekompensation Forsikringssum DKK 500 pr. dag 2 personer i maksimalt 30 dage - dog maksimalt rejsens pris. 8.1 Hvad omfatter forsikringen? Der udbetales feriekompensation til forsikrede som nævnt i afsnit 8.0 ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst når forsikrede; hospitalsindlægges, lægeordineres indendørs ophold af behandlende læge, hjemtransporteres (medicinsk) eller hjemkaldes. Udbetaling kan ske til forsikrede som nævnt i punkt 8.0, der er anført på samme faktura/deltagerbevis som forsikrede, eller har købt rejsen for at foretage den sammen med forsikrede. Det er en forudsætning for erstatning til 2 personer, at begge er omfattet af Årsrejseforsikring Europa. a. DKK 500 pr. dag dog max. op til 30 dage for de feriedage, der bliver ødelagt som følge af en dækningsberettiget skade dog maksimalt rejsens pris. b. Første sygedag eller hjemtransportdag samt den dag hvor almindelig hjemrejse skulle have fundet sted, betragtes som karensdage, hvor Forsikringsselskabet ikke erstatter tabt feriedag. c. Såfremt forsikrede er hospitalsindlagt eller lægeordineret indendørsophold på grund af egen, ægtefælle/samlevers eller barns akutte sygdom/tilskadekomst, som omfattet af forsikringen, erstattes ødelagte feriedage med DKK 500 pr. dag. d. Såfremt forsikrede hjemtransporteres eller må afbryde rejsen på grund af hjemkaldelse i henhold til denne dækning, ydes dækning for ødelagte feriedage. e. Såfremt een af ovennævnte hændelser sker, ydes erstatning i henhold til 9.0 dog indtil raskmelding eller policens udløb. 8.2 Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Sygdom/tilskadekomst, som ikke har medført hospitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs ophold. Side 16

17 8.3 Særlige bestemmelser: I tilfælde af at diagnosen fra behandlende læge ikke direkte anviser indendørs ophold, vurderer Falck s læge, på baggrund af diagnosen, om forsikrede er berettiget til erstatning og i bekræftende fald, hvor mange dage. Endvidere henvises til Sektion A fællesbetingelser. 9.0 Overfald Forsikringssum DKK Hvad omfatter forsikringen? a. Dersom forsikrede bliver overfaldet af en person, med en påviselig personskade til følge, dækker forsikringen det beløb, en skadevolder ville blive dømt til at betale i henhold til retspraksis i Danmark, for et overfald, sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark. b. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at forsikrede er i live ved udbetalingen. 9.2 Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Overfald, som tilføjes forsikrede af dennes rejseledsager. b. Skaden er fremkaldt af forsikrede under selvforskyldt beruselse og at beruselsen er en væsentlig årsag til skaden. c. Skade på forsikredes ejendele som følge af et overfald. Endvidere henvises til Sektion A fællesbetingelser Retshjælp og sikkerhedsstillelse Forsikringssum: DKK Hvad omfatter forsikringen? a. Forsikringen dækker udgifter til advokatbistand med op til de forsikringssummer der er nævnt i afsnit 10.0 der med rimelig grund er betalt i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, udsprunget af tvister, som er opstået på rejsen. Herudover påtager Forsikringsselskabet sig at deponere op til de forsikringssummer der er nævnt i afsnit 10.0 på forsikredes vegne som sikkerhed for frigivelse af forsikrede i tilfælde af dennes tilbageholdelse i forbindelse med et færdselsuheld. Et sådant udlæg betragtes som et lån, og tilbagebetaling sker straks efter tiltalefrafald eller senest 15 dage efter domsafsigelse. Dog skal udlægget være tilbagebetalt senest 3 måneder efter, det er foretaget af Forsikringsselskabet. b. Forsikrede betaler i selvrisiko 10% af enhver skade, dog minimum DKK Hvad omfatter forsikringen ikke? a. Sager, der ikke er opstået på rejsen: b. Rets- eller voldgiftssager, der vedrører kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold. c. Sager mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, d. Sager vedrørende familie- og arveretlige spørgsmål, e. Sager mellem forsikrede og Forsikringsselskabet/Falck. f. Sager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer g. Sager vedrørende narkotika, spiritus, våben eller sager vedrørende forsikredes deltagelse i kriminelle handlinger. h. Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. i. Inkassosager mod forsikrede. Endvidere henvises til Sektion A fællesbetingelser Sygeledsagelse og Tilkaldelse Forsikringssum: Reelle udgifter for maks. 3 personer Hvad omfatter forsikringen? I tilfælde af alvorlig akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, omfattet af rejseforsikringen dækker forsikringen: a. Udgifter til transport (ordinært rutefly/økonomiklasse) og udgifter til hotel, fortæring samt lokal transport med max. DKK pr. døgn pr. person, som påføres den person, der efter aftale med Falck læge kaldes ud til forsikrede eller er sygeledsager. Side 17

18 b. Sygeledsagernes nødvendige ekstraudgifter til hjemrejse til bopælen eller indhentning af planlagt rejserute maksimalt økonomiklasse - når sygeledsagelsen er afsluttet enten ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i bopælslandet. c. Udgifter til transport maksimalt samme transportklasse som forsikrede - dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor forsikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. d. Ekstraudgifter til ophold på et af Falck godkendt hotel, kost og lokaltransport, maksimalt DKK pr. døgn pr. person. e. Ekstraudgifter til forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos Forsikringsselskabet eller køb af en rejseforsikring for sygeledsagelsens varighed. f. Der ydes maksimalt erstatning for opholdsudgifter i 4 uger. g. Udgifter til eventuel returrejse for sygeledsager til udgangspunktet for sygeledsagelsen (rejsemålet). Genoptagelse af rejen skal påbegyndes senest 14 dage efter hjemkomsten og der skal minimum være 7 dage tilbage af policens gyldighed Særlig betingelse: Det er en forudsætning for dækning, at hospitalsopholdet varer mindst 3 døgn eller at forsikredes tilstand er livstruende Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til transport ud til forsikrede, såfremt forsikrede skal hjemtransporteres indenfor 3 døgn. Endvidere henvises til Sektion A fællesbetingelser Forsinket fremmøde Forsikringssum: DKK pr. rejse uanset antallet af sikrede Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til indhentning af rejseruten jvf. 12.0, til transport, maksimalt økonomiklasse. Endvidere erstattes udgifter til hotelophold og forplejning med op til DKK 500 pr. dag pr. forsikrede: N r forsikrede uforskyldt og uforudsigeligt møder for sent op til et offentligt transportmiddel eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel i henhold til rejseplanen og af den grund efterfølgende skal indhente sin rejserute. Forsikringen gælder fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl /opholdssted eller feriebolig til forsikrede kommer frem til slutdestination i henhold til rejseplanen. Ved køb af nye billetter skal Falck kontaktes for arrangering af dette Undtagelser Forsikringen dækker ikke: hvis forsikrede, p grund af egen skyld, ikke n r at checke ind i lufthavn, havn, tog, bus eller andet transportmiddel, i henhold til rejseplanen. Forsinket fremmøde, hvis forsikrede ikke har indregnet ordentligt tid til at nå første check- ind. Forsikredes skift mellem to transportmidler, hvis den af transportøren mindst krævede transfertid ikke er overholdt. Forsinket fremmøde efter det tidspunkt, hvor forsikrede har foretaget check-in. Forsinket fremmøde, hvis rejsen er bestilt og betalt mindre end 24 timer før afrejse. Forsinket fremmøde, n r det skyldes kø ved check-in Særlige bestemmelser Kan forsikrede ikke checke ind hele vejen til slutdestinationen, skal forsikrede ved flyskift overholde den pågældende lufthavns officielle tid for check ind for at opnå dækning. Kan forsikrede checke sin bagage ind hele vejen til slutdestinationen, skal forsikrede ved flyskift overholde den pågældende lufthavns officielle transfertid, for at opnå dækning. Årsag til forsinket fremmøde skal dokumenteres i form af en rapport fra luftfartsselskabet. Endvidere henvises til Sektion A fællesbetingelser. Side 18

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings ÅRSREJSEFORSIKRING Verden 89.0.01.620-0010

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings ÅRSREJSEFORSIKRING Verden 89.0.01.620-0010 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings ÅRSREJSEFORSIKRING Verden 89.0.01.620-0010 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK Rejsesyge Ubegrænset Hjemtransport Efter regning Bagage

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser [1] Forsikringsbetingelser (udgave: 2-0814) Sammenhold din police (bestilling) med indholdsfortegnelsen nedenfor og find dine betingelser i dette dokument. INDHOLD: SIDE FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS)

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING EU/EØS inkl. Tyrkiet 89.0.01.620-0012

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING EU/EØS inkl. Tyrkiet 89.0.01.620-0012 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING EU/EØS inkl. Tyrkiet 89.0.01.620-0012 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK Rejsesyge Ubegrænset Hjemtransport Efter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden inkl. USA/Canada 89.0.01.620-0014

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden inkl. USA/Canada 89.0.01.620-0014 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden inkl. USA/Canada 89.0.01.620-0014 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK Rejsesyge Ubegrænset Hjemtransport

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden ekskl. USA/Canada 89.0.01.620-0013

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden ekskl. USA/Canada 89.0.01.620-0013 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Verden ekskl. USA/Canada 89.0.01.620-0013 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK Rejsesyge Ubegrænset Hjemtransport

Læs mere

Din sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DFDS Seaways Årsrejse-/ og enkeltrejseforsikring Europa Forsikringsbetingelser nr. 89.0.01.

Din sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DFDS Seaways Årsrejse-/ og enkeltrejseforsikring Europa Forsikringsbetingelser nr. 89.0.01. Din sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DFDS Seaways Årsrejse-/ og enkeltrejseforsikring Europa Forsikringsbetingelser nr. 89.0.01.633 Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum DKK

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr Tel. : (+45) Fax.

AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr Tel. : (+45) Fax. Din sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DanskUngRejseforsikring Europa 89.0.01.620-0015 Verden 89.0.01.620-0016 Verden ekskl. USA/Canada 89.0.01.620-0017 Dækninger og summer (sum i DKK) Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere