Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-"

Transkript

1 Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade Aalborg Tlf J.nr: HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse mellem bestilleren (Kunden) og Leverandøren, Ultimate Web A/S(Ultimate) ved indgåelse af aftale om hosting service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- te(sammen Parterne). Ultimate er ikke bundet af vilkår fremsat af Kunden, som fraviger Bedre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Parterne. Ultimate er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Kunden, selv om Ultimate ikke har gjort indsigelse mod så- tingelserne, medmindre danne vilkår. Bemærk! Hosted produkter skal opsiges minimum 1 måned før næste fakturering - ellers bli- ver det fornyet med et år fra faktura dato! 1 Tilbud og aftale 1.1 Tilbud er bindende for Ultimate i 30 dage fra tilbudets dato at regne. 1.2 Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Ultimate. 1.3 Ultimate opretter ikke webhoteller på Ultimates servere før, der er indgået en aftale mellem Parterne. 2 Ydelsen 2.1 Overordnet om ydelsen Ydelsen er som nærmere angivet i Aftalen mellem Parterne, e, herunder som angivet i eventuelle bilag vedlagt Aftalen. 2.2 Fri trafik Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt fri trafik. Ultimate yder i sådanne tilfri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Ultimate servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. En webside, der er konstrueret på traditionel vis fælde med brug af ASP- og data basefunktion samt med et besøgsantal på ca besø- gende pr. dag, forbruger under 2 Gbyte trafik pr. måned. 2.3 Serverdrift

2 2.3.1 Ultimate tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Ultimate er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt Alle webhoteller drives på højtydende Windows servere og Linux/unix-servere med Red Hat. Ultimate tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer en oppetid på over 99,9%. 2.4 Abonnementet Abonnementet løber i 12 hele måneder eksklusivt måneden, hvor abonnementet bewebhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg, mpeg og lign., men at fungere som en fremvis- stilles. les. Hvert år forlænges Aftalen automatisk til en ny periode Hensigten med Ultimates nings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have størtil fri download eller visning, uden forudgående aftale med Ulti- re filarkiver liggende mate For webhoteller med egen CGI/ASP/PHP-adgang vil Ultimate løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage ned- brud. Hvis dette er tilfældet, ldet, kan Ultimate til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med Kunden Har Kunden i en periode på mere end 2 (to) kalendermåneder, anvendt en større mængde data end anført i Aftalen, har Ultimate ret til at opgradere den fremtidige Aftale til et abonnement med et større maksimalt pladsforbrug. Ultimate er desuden be- rettiget til at fakturere for de 2 (to) måneders merforbrug. 2.5 Opdaterings- og Serviceaftale Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt Opdaterings- og/eller Serviceaftale Ydelsens omfang og vilkår vil fremgå af Ultimates prisliste, som vil være vedlagt som bilag til Aftalen. 2.6 SEO-aftale(søgeordsoptimering) Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt SEO-aftale Ydelsens omfang og vilkår vil fremgå af Ultimates prisliste, som vil være vedlagt som bilag til Aftalen. 3 Ultimates forpligtelser 3.1 Ultimate forpligter sig til med virkning fra den i Aftalen fastsat dato at driftsafvikle Kun- dens programmel og data, som nærmere beskrevet i Aftalen. 3.2 Ultimate har herefter det totale ansvar for driftsafviklingen og skal tilvejebringe alle nødvendige ressourcer, herunder bl.a. maskinel, programmel, lokaler og personale, der måtte være nødvendige med henblik på Ultimates opfyldelse af Aftalen. 3.3 Ultimate skal opfylde de servicemål angående bl.a. oppetid og svartider, der fremgår af Aftalen. 3.4 Ultimate er forpligtet til at gennemføre overvågning og sædvanlig vedligeholdelse af Ultimates systemer med henblik på optimering og forebyggelse af fejl og mangler i Ul- timates systemer. 2

3 3.5 Ultimate giver Kunden meddelelse, såfremt Ultimate får kendskab til uhensigtsmæssigheder, fejl og mangler ved Kundens programmel, der kan medføre en forringet funktio- nalitet eller afbrydelse af driftsafviklingen. 3.6 Ultimate underretter Kunden, såfremt Ultimate får kundskab til ulovlig anvendelse af, hacker angreb mod eller tilsvarende forhold angående Kundens programmel. 3.7 Ultimate er forpligtet til at gennemføre de backup procedurer, der fremgår af Aftalen. Ultimate opretholder endvidere det nødberedskab, der fremgår af Aftalen. 3.8 Ultimate skal til stadighed opretholde en rimelig og opdateret beskyttelse af Ultimates systemer mod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hacker an- greb, edb-virus og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe Ultimates opfyldelse af sine forpligtelser i fare eller give uvedkommende adgang til Kundens proer forpligtet til at iagttage den til enhver tid gældende lovgivning relevant for grammel eller data. 3.9 Ultimate hosting leverandører, herunder bl.a. overholde de i medfør af lov om behandling af per- sonoplysninger gældende regler om behandling af data. 4 Kundens forpligtelser 4.1 Generelt Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseopkontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide. lysninger, Kunden skal forinden Ultimate foretager DNS-Flytningen give Ultimate en nærmere beskrivelse af Kundens DNS-installation Når Kunden modtager meddelelse fra Ultimate om, at softwaren/sitet er blevet opda- teret, er Kunden selv forpligtet til at undersøge, om softwaren/sitet fungerer optimalt Det er under ingen omstændigheder lovligt at udsende SPAM gennem et domæne for- midlet hos Ultimate. Såfremt Ultimate konstaterer, at Kunden har udsendt SPAM, kan Ultimate uden varsel ophæve Aftalen. 4.2 Kundens programmel Kunden stiller det af Aftalen omfattede programmel med alle efterfølgende ændringer til rådighed for Ultimate med henblik på Ultimates hosting heraf Kunden skal tilvejebringe sådanne brugsrettigheder til Kundens programmel, at Ultier berettiget til at anvende programmellet til at erlægge de i Aftalen forudsatte mate ydelser Kunden skal på Ultimates anmodning indenfor rimelige tidsfrister træffe sådanne ledelsesmæssige beslutninger om praktiske, tekniske, økonomiske og andre forhold, der er af betydning for Ultimates opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen Kunden skal på Ultimates anmodning tilvejebringe sådanne oplysninger og dokumen- tation om Kundens programmel, der er af betydning for Ultimates opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen Kunden skal udpege en kontaktperson i sin organisation. Kontaktpersonen forestår det daglige samarbejde med Ultimate og skal anses for bemyndiget til at træffe alle 3

4 daglige beslutninger om de tekniske og driftsmæssige forhold. Kontaktpersonen skal være bekendt med Kundens opsætning af hjemmesiden/dns-indstillinger. indstillinger Kunden er forpligtet til straks, når Kunden måtte få kendskab til eller mistanke om ulovlig aktivitet med relation til Kundens programmel, at underrette Ultimate herom. Det samme gælder angående forhold eller omstændigheder, der kan føre til erstat- ningskrav fra tredjemand Kunden skal sikre, at indholdet af Kundens programmel og aktiviteter i tilknytning hertil er i overensstemmelse med de retsregler, det være sig danske eller udenlandske, der måtte finde anvendelser herpå. Det gælder bl.a. regler om behandling af person- oplysninger, om markedsføring, om forbrugerbeskyttelse og om anvendelse af immaterielle rettigheder. 4.3 Domænebetingelser Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Ultimate kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretmæssig brug af domænet. 4.4 Online betaling/betalingssystemet Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgiv- ning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, t, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet Kunden skal tegne en indløsningsaftale med Nets, for at kunne bruge betalingssystemet Kunden er bekendt med, at regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af Nets Ultimate forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel at lukke adgang til betalingssystemet. 4.5 Generel hosting Ultimate tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med und- tagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale Ved backupjobs oprettet med eget defineret unik krypteringsnøgle, er Kunden selv ansvarlig for at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går denne krypteringsnøgle tabt, vil hverken Kunden eller Ultimate kunne få adgang til reetablering af data. 4.6 Særligt for Hosted Exchange For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem Ultimate, er kunden forpligtet til at afin- stallere licenspligtigt software ved ophør af abonnement. 5 Ændring af ydelsen 5.1 Ultimate skal være berettiget til at foretage sådanne ændringer i Ultimates systemer, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på Ultimates opfyldelse af Aftalen, og i øvrigt ikke forringer oppetiden, svartiderne eller funktionaliteten af Kundens programmel. 4

5 5.2 Kunden n kan vedvarende implementere ændringer i sit programmel. 5.3 Kunden skal give Ultimate meddelelse om væsentlige ændringer, herunder bl.a. æn- dringer, der kan have indvirkning på oppetid og svartider. 5.4 Såfremt sådanne væsentlige ændringer implementeres uden forudgående aftale herom med Ultimate, er Ultimate fritaget for eventuelle stillede garantier. 6 Garantier 6.1 Ultimates garantier Ultimate indestår for: at Ultimates ydelser erlægges i overensstemmelse med god IT-skik, at de i Aftalen anførte servicemål overholdes, og at ingen af Ultimates ydelser til Kunden krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at Ultimate råder over fornødne rettigheder til det programmel, som Ultimate måtte anvende med henblik på driftsafviklingen af Kundens programmel. 6.2 Kundens garantier Kunden indestår for: at Kundens programmel ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at Kunden er berettiget til at overlade det programmel, der er genstand for hosting, til Ultiat programmellet ikke er ærekrænkende eller i strid med straffe- eller særlovgivnin- mate med henblik på dennes driftsafvikling af programmellet, og gen. 7 Pris og betaling 7.1 Pris Prisen fremgår af Aftalen Alle priser er angivet i danske kroner eksklusive moms, afgifter og levering. Såfremt der efter Aftalens indgåelse fastsættes nye eller andre offentlige afgifter, reguleres priserne således, at Ultimate stilles uændret Alle katalogpriser e.l. er med forbeholdt prisændringer, trykfejl o.l Ultimate er berettiget til at ændre prisen og vilkår for abonnementet med et varsel på 3 (tre) måneder til udgangen af en måned. 7.2 Betaling Der sker fakturering en gang årligt forud En måned før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen Ved forsinket betales beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned til betaling sker På Ultimates anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti for beta- ling. 8 Opsigelse 8.1 Kundens opsigelse 5

6 8.1.1 Alle bestillinger af produkter faktureres forud for perioder af 12 måneder og Kunden kan til enhver tid opsige Aftalen skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en periaccept for modtagelse af ode Opsigelser skal foregå skriftligt og er betinget af skriftligt Ultimate. Kunden kan med fordel anvende Ultimates opsigelsesformular, som findes på hjemmesiden ultimate-web.dk Ophæver Kunden uberettiget abonnementet, eller opsiger Kunden abonnementet med kortere varsel end anført i punkt 8.1.1, skal Kunden betale Ultimates omkostninger forbundet med dette, som kan forventes fastsat til kr. 400,00 ekskl. moms. 8.2 Ultimates opsigelse Ønsker Ultimate at opsige Aftalen, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned overfor Kunden. 9 Immaterielle rettigheder 9.1 Ultimates rettigheder m.v Ophavsretten til de af Ultimate udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Ultimate og må ikke uden Ultimates godkendelse over- lades til tredjemand eller kopieres til eget brug Ultimate bevarer alle ophavsrettigheder og andre rettigheder til de edb-mæssige værktøjer m.v., som måtte indgå i eller være anvendt til opfyldelse af ydelsen. 9.2 Tredjemands rettigheder Rejses der krav mod Ultimate med påstand om retskrænkelse eller lignende for de af Kunden leverede produkter er Kunden pligtig i enhver er henseende at skadesløsholde den Ultimate for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder bl.a. erstatningsbeløb og godtgørelser, omkostninger til advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tillagt vedkommende sagsøger. 10 Misligholdelse 10.1 Underretningspligt/Reklamation Det påhviler Kunden at give skriftlig og begrundet meddelelse til Ultimate, straks og uden ugrundet ophold, når Kunden må forudse, at der er risiko for, at der vil indtræde misligholdelse af Aftalen i form af forsinkelse eller tilstedeværelse af mangler eller i øvrigt for, at Aftalen ikke måtte blive rigtigt opfyldt Kunden er under alle omstændigheder afskåret fra at gøre mangelsbeføjelser gælden- de 8 (otte) dage efter modtagelse af det bestilte Ultimate yder ingen returret med mindre dette aftales skriftligt mellem parterne Afhjælpning af forsinkelse og mangler Ultimate har ret til at afhjælpe en forsinkelse eller en mangel, uanset om forsinkelsen eller manglen er væsentlig Kan afhjælpning af forsinkelsen eller manglen ikke gennemføres straks, har Ultimate ret til at anvise en relevant mulighed for afhjælpning af forsinkelsen eller manglen på en sådan måde, at brugen af det leverede kan opretholdes på en rimelig måde. 6

7 10.3 Ophævelse Ultimate ret til uden varsel at lukke et webhotel, hvis Kunden har overtrådt nærværende Betingelser. Ultimate vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Genering af andre brugere af Ul- timates webhoteller betragtes som misbrug af Ultimates ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt ophævelse af webhotellet. Ultimate er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug Såfremt betalingen for webhotelleje ikke er Ultimate i hænde rettidigt, har Ultimate ret til at stoppe webhotellet indtil, betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling Varsel om ophævelse Ophævelse af Aftalen fra Kunden side kan først ske 8 (otte) kalenderdage efter, at Kunden har afgivet skriftligt påkrav om afhjælpning af den væsentlige misligholdelse, der begrunder ophævelse, og misligholdelsen ikke indenfor fristen er blevet afhjulpet. 11 Erstatning og ansvarsbegrænsning 11.1 Erstatning og ansvar Parterne ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler med mindre an- det er angivet i nærværende Betingelser eller i Aftalen I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Ultimate intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I øvrigt enhver omstændighed som Ultimate ikke er herre over Ultimate har intet ansvar for kundens indhold på softwaren, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Ultimate sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Ultimate skadesløs for et sådant aner ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissi- svar Ultimate onsadgang, fejlagtig opsætning af backup ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Ultimate tillader information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på Ultimates webservere uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som så kontroversielt, at abonnementet kan ophæves med øjeblik- kelig virkning, foretages af Ultimate. 7

8 Ultimate er ikke ansvarlig for nedbrud af telekommunikationsforbindelser, der ikke skyldes Ultimates forhold. Endvidere er Ultimate ansvarsfri for mangler ved Ultimates ydelser, der skyldes udefrakommende hacker angreb Ultimate er ikke ansvarlig for forhold hos Ultimates underleverandører. Kommer Ultimate i misligholdelse, som en følge af forhold hos Ultimates underleverandører, kan Kunden ikke påberåbe sig disse forhold som misligholdelse Ultimate er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt for- tjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Ultimate har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Ultimate kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende Ultimates samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er endvidere begrænset til et beløb svarende til Ultimates vederlag for 12 (tolv) måneders hosting ydelser Friholdelse for krav fra tredjemand Kunden skal friholde Ultimate for ethvert krav fra tredjemand, herunder bl.a. krav om erstatning, godtgørelse og sagsomkostninger til modparten og Ultimates repræsentation, såfremt ansvaret kan henføres til Kundens forhold, og den ansvarspådragende be- givenhed ikke beror på Ultimates forhold eller tilsidesættelse af forpligtelser i medfør af Aftalen Produktansvar Ultimate er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt eller lignende på fast ejeneller hardware m.v. som indtræder, mens produktet er i kundens dom, løsøre, It soft- besiddelse. Ultimate er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Kunden indgår. I den udmåtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne strækning Ultimate skader, er Kunden forpligtet til at holde Ultimate skadesløs. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Ultimate på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne e om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom Fordringshavermora og Kundens forhold i øvrigt Dansk rets almindelige regler om fordringshavermora finder anvendelse Ultimate er ikke ansvarlig for forsinkelse og mangler, der kan henføres til Kundens misligholdelse af Aftalen, fejl og mangler i Kundens programmel, eller sådanne hæner ikke ansvarlig for tredjemands ulovlige anvendelse af Kundens program- delige begivenheder, for hvilke Kunden bærer risikoen Ultimate mel eller Kundens data Force majeure 8

9 En Part skal ikke anses for ansvarlig overfor den anden Part for misligholdelse af Aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. strejker og lock out ("Force Majeure") Force Majeure kan kun påberåbes, såfremt den Part, der er ramt af Force Majeure, har givet skriftlig ig meddelelse herom til den anden Part uden ugrundet ophold efter Force Majeure situationens opståen Såfremt en Part er ramt af Force Majeure i mere end 50 (halvtreds) på hinanden følgende dage, og den pågældende Parts manglende opfyldelse af Aftalen ville have udgjort væsentlig misligholdelse, havde der ikke foreligget Force Majeure, skal den Part, der ikke er ramt af Force Majeure, være berettiget til at hæve Aftalen. Andre mislig- holdelsesbeføjelser kan ikke gøres gældende i den anledning. 12 Overdragelse af aftalen og anvendelse af underleverandører 12.1 Ultimate er berettiget til at overdrage og på anden måde overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand herunder til et selskab, der er koncernfor- bundet i årsregnskabslovens forstand med Ultimate Ultimate er berettiget til at overlade Aftalens helt eller delvise opfyldelse til tredjemand Kunden er uberettiget til at overdrage eller på anden måde overføre Aftalen til tredje- mand. Overdragelse kan dog ske til et selskab, der er koncernforbundet i årsregnskabslovens forstand med Kunden. Ved sådan overdragelse skal Kunden fortsat hæfte som selvskyldner for Aftalens opfyldelse. Kunden er endvidere berettiget til at overdrage reti henhold til Aftalen til tredjemand, såfremt sådan overdragelse sker som led i en virksomhedsomdannelse, omstrukturering, virksomhedsoverdragelse eller lign., såfremt skriftligt samtykke fra Ultimate indhentes. Et sådant samtykke kan tigheder og forpligtelser alene nægtes af Ultimate, såfremt tredjemands økonomiske forhold må antages at med- føre, at betalinger i henhold til Aftalen ikke måtte blive opfyldt Omdannelse, fusion eller spaltning i medfør af aktie- eller anpartsselskabslovgivningens bestemmelser herom anses ikke for at udgøre en overdragelse i nærværende pkt. 23 s forstand. 13 Ændringer 13.1 Enhver ændring af Aftalen eller fravigelse af nærværende Betingelser skal vedtages skriftligt for at være gældende Ingen praksis, undladelse eller passivitet skal kunne påberåbes til støtte for, at Aftalen er ændret eller Betingelserne er fraveget. 14 Reference 14.1 I en periode på indtil 2 (to) år efter Aftalens indgåelse er Ultimate berettiget til på en loyal måde at anføre Kunden som reference. 9

10 15 Meddelelser 15.1 Enhver meddelelse, begæring eller anmodning, der skal eller kan afgives i medfør af Aftalen eller Betingelserne, skal fremsendes skriftligt pr. mail eller brev til Ultimate Skriftlig kontakt til Kunden fra Ultimate, herunder fakturering, vil som udgangspunkt ske via mail. Kunden er derfor forpligtet til at give Ultimate meddelelse, såfremt Kunden ændrer sin mailadresse. 16 Værneting 16.1 Enhver tvist som måtte udspringe af Aftalen eller Betingelserne herunder aftalens for- tolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for Retten i Aalborg som første instans. Maj

Standardbetingelser. Hosting og support

Standardbetingelser. Hosting og support Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting og support Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

Standardbetingelser. Udvikling af webbaseret software, Community Management samt øvrige ydelser

Standardbetingelser. Udvikling af webbaseret software, Community Management samt øvrige ydelser Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Udvikling af webbaseret software, Community Management samt øvrige ydelser Disse salgs-

Læs mere

Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS

Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS 1. Generelle betingelser 1.1. For at kunne købe produkter hos Nordjysk Webdesign ApS forudsættes det, at kunden er myndig.

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 1/1-2017 og finder anvendelse mellem kunden og leverandøren (WebmindIT) i det omfang, de ikke fraviges

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden.

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Generelle vilkår 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere