Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-"

Transkript

1 Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade Aalborg Tlf J.nr: HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse mellem bestilleren (Kunden) og Leverandøren, Ultimate Web A/S(Ultimate) ved indgåelse af aftale om hosting service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- te(sammen Parterne). Ultimate er ikke bundet af vilkår fremsat af Kunden, som fraviger Bedre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Parterne. Ultimate er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Kunden, selv om Ultimate ikke har gjort indsigelse mod så- tingelserne, medmindre danne vilkår. Bemærk! Hosted produkter skal opsiges minimum 1 måned før næste fakturering - ellers bli- ver det fornyet med et år fra faktura dato! 1 Tilbud og aftale 1.1 Tilbud er bindende for Ultimate i 30 dage fra tilbudets dato at regne. 1.2 Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Ultimate. 1.3 Ultimate opretter ikke webhoteller på Ultimates servere før, der er indgået en aftale mellem Parterne. 2 Ydelsen 2.1 Overordnet om ydelsen Ydelsen er som nærmere angivet i Aftalen mellem Parterne, e, herunder som angivet i eventuelle bilag vedlagt Aftalen. 2.2 Fri trafik Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt fri trafik. Ultimate yder i sådanne tilfri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Ultimate servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. En webside, der er konstrueret på traditionel vis fælde med brug af ASP- og data basefunktion samt med et besøgsantal på ca besø- gende pr. dag, forbruger under 2 Gbyte trafik pr. måned. 2.3 Serverdrift

2 2.3.1 Ultimate tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Ultimate er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt Alle webhoteller drives på højtydende Windows servere og Linux/unix-servere med Red Hat. Ultimate tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer en oppetid på over 99,9%. 2.4 Abonnementet Abonnementet løber i 12 hele måneder eksklusivt måneden, hvor abonnementet bewebhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg, mpeg og lign., men at fungere som en fremvis- stilles. les. Hvert år forlænges Aftalen automatisk til en ny periode Hensigten med Ultimates nings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have størtil fri download eller visning, uden forudgående aftale med Ulti- re filarkiver liggende mate For webhoteller med egen CGI/ASP/PHP-adgang vil Ultimate løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage ned- brud. Hvis dette er tilfældet, ldet, kan Ultimate til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med Kunden Har Kunden i en periode på mere end 2 (to) kalendermåneder, anvendt en større mængde data end anført i Aftalen, har Ultimate ret til at opgradere den fremtidige Aftale til et abonnement med et større maksimalt pladsforbrug. Ultimate er desuden be- rettiget til at fakturere for de 2 (to) måneders merforbrug. 2.5 Opdaterings- og Serviceaftale Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt Opdaterings- og/eller Serviceaftale Ydelsens omfang og vilkår vil fremgå af Ultimates prisliste, som vil være vedlagt som bilag til Aftalen. 2.6 SEO-aftale(søgeordsoptimering) Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt SEO-aftale Ydelsens omfang og vilkår vil fremgå af Ultimates prisliste, som vil være vedlagt som bilag til Aftalen. 3 Ultimates forpligtelser 3.1 Ultimate forpligter sig til med virkning fra den i Aftalen fastsat dato at driftsafvikle Kun- dens programmel og data, som nærmere beskrevet i Aftalen. 3.2 Ultimate har herefter det totale ansvar for driftsafviklingen og skal tilvejebringe alle nødvendige ressourcer, herunder bl.a. maskinel, programmel, lokaler og personale, der måtte være nødvendige med henblik på Ultimates opfyldelse af Aftalen. 3.3 Ultimate skal opfylde de servicemål angående bl.a. oppetid og svartider, der fremgår af Aftalen. 3.4 Ultimate er forpligtet til at gennemføre overvågning og sædvanlig vedligeholdelse af Ultimates systemer med henblik på optimering og forebyggelse af fejl og mangler i Ul- timates systemer. 2

3 3.5 Ultimate giver Kunden meddelelse, såfremt Ultimate får kendskab til uhensigtsmæssigheder, fejl og mangler ved Kundens programmel, der kan medføre en forringet funktio- nalitet eller afbrydelse af driftsafviklingen. 3.6 Ultimate underretter Kunden, såfremt Ultimate får kundskab til ulovlig anvendelse af, hacker angreb mod eller tilsvarende forhold angående Kundens programmel. 3.7 Ultimate er forpligtet til at gennemføre de backup procedurer, der fremgår af Aftalen. Ultimate opretholder endvidere det nødberedskab, der fremgår af Aftalen. 3.8 Ultimate skal til stadighed opretholde en rimelig og opdateret beskyttelse af Ultimates systemer mod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hacker an- greb, edb-virus og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe Ultimates opfyldelse af sine forpligtelser i fare eller give uvedkommende adgang til Kundens proer forpligtet til at iagttage den til enhver tid gældende lovgivning relevant for grammel eller data. 3.9 Ultimate hosting leverandører, herunder bl.a. overholde de i medfør af lov om behandling af per- sonoplysninger gældende regler om behandling af data. 4 Kundens forpligtelser 4.1 Generelt Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseopkontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide. lysninger, Kunden skal forinden Ultimate foretager DNS-Flytningen give Ultimate en nærmere beskrivelse af Kundens DNS-installation Når Kunden modtager meddelelse fra Ultimate om, at softwaren/sitet er blevet opda- teret, er Kunden selv forpligtet til at undersøge, om softwaren/sitet fungerer optimalt Det er under ingen omstændigheder lovligt at udsende SPAM gennem et domæne for- midlet hos Ultimate. Såfremt Ultimate konstaterer, at Kunden har udsendt SPAM, kan Ultimate uden varsel ophæve Aftalen. 4.2 Kundens programmel Kunden stiller det af Aftalen omfattede programmel med alle efterfølgende ændringer til rådighed for Ultimate med henblik på Ultimates hosting heraf Kunden skal tilvejebringe sådanne brugsrettigheder til Kundens programmel, at Ultier berettiget til at anvende programmellet til at erlægge de i Aftalen forudsatte mate ydelser Kunden skal på Ultimates anmodning indenfor rimelige tidsfrister træffe sådanne ledelsesmæssige beslutninger om praktiske, tekniske, økonomiske og andre forhold, der er af betydning for Ultimates opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen Kunden skal på Ultimates anmodning tilvejebringe sådanne oplysninger og dokumen- tation om Kundens programmel, der er af betydning for Ultimates opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen Kunden skal udpege en kontaktperson i sin organisation. Kontaktpersonen forestår det daglige samarbejde med Ultimate og skal anses for bemyndiget til at træffe alle 3

4 daglige beslutninger om de tekniske og driftsmæssige forhold. Kontaktpersonen skal være bekendt med Kundens opsætning af hjemmesiden/dns-indstillinger. indstillinger Kunden er forpligtet til straks, når Kunden måtte få kendskab til eller mistanke om ulovlig aktivitet med relation til Kundens programmel, at underrette Ultimate herom. Det samme gælder angående forhold eller omstændigheder, der kan føre til erstat- ningskrav fra tredjemand Kunden skal sikre, at indholdet af Kundens programmel og aktiviteter i tilknytning hertil er i overensstemmelse med de retsregler, det være sig danske eller udenlandske, der måtte finde anvendelser herpå. Det gælder bl.a. regler om behandling af person- oplysninger, om markedsføring, om forbrugerbeskyttelse og om anvendelse af immaterielle rettigheder. 4.3 Domænebetingelser Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Ultimate kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretmæssig brug af domænet. 4.4 Online betaling/betalingssystemet Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgiv- ning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, t, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet Kunden skal tegne en indløsningsaftale med Nets, for at kunne bruge betalingssystemet Kunden er bekendt med, at regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af Nets Ultimate forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel at lukke adgang til betalingssystemet. 4.5 Generel hosting Ultimate tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med und- tagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale Ved backupjobs oprettet med eget defineret unik krypteringsnøgle, er Kunden selv ansvarlig for at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går denne krypteringsnøgle tabt, vil hverken Kunden eller Ultimate kunne få adgang til reetablering af data. 4.6 Særligt for Hosted Exchange For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem Ultimate, er kunden forpligtet til at afin- stallere licenspligtigt software ved ophør af abonnement. 5 Ændring af ydelsen 5.1 Ultimate skal være berettiget til at foretage sådanne ændringer i Ultimates systemer, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på Ultimates opfyldelse af Aftalen, og i øvrigt ikke forringer oppetiden, svartiderne eller funktionaliteten af Kundens programmel. 4

5 5.2 Kunden n kan vedvarende implementere ændringer i sit programmel. 5.3 Kunden skal give Ultimate meddelelse om væsentlige ændringer, herunder bl.a. æn- dringer, der kan have indvirkning på oppetid og svartider. 5.4 Såfremt sådanne væsentlige ændringer implementeres uden forudgående aftale herom med Ultimate, er Ultimate fritaget for eventuelle stillede garantier. 6 Garantier 6.1 Ultimates garantier Ultimate indestår for: at Ultimates ydelser erlægges i overensstemmelse med god IT-skik, at de i Aftalen anførte servicemål overholdes, og at ingen af Ultimates ydelser til Kunden krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at Ultimate råder over fornødne rettigheder til det programmel, som Ultimate måtte anvende med henblik på driftsafviklingen af Kundens programmel. 6.2 Kundens garantier Kunden indestår for: at Kundens programmel ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at Kunden er berettiget til at overlade det programmel, der er genstand for hosting, til Ultiat programmellet ikke er ærekrænkende eller i strid med straffe- eller særlovgivnin- mate med henblik på dennes driftsafvikling af programmellet, og gen. 7 Pris og betaling 7.1 Pris Prisen fremgår af Aftalen Alle priser er angivet i danske kroner eksklusive moms, afgifter og levering. Såfremt der efter Aftalens indgåelse fastsættes nye eller andre offentlige afgifter, reguleres priserne således, at Ultimate stilles uændret Alle katalogpriser e.l. er med forbeholdt prisændringer, trykfejl o.l Ultimate er berettiget til at ændre prisen og vilkår for abonnementet med et varsel på 3 (tre) måneder til udgangen af en måned. 7.2 Betaling Der sker fakturering en gang årligt forud En måned før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen Ved forsinket betales beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned til betaling sker På Ultimates anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti for beta- ling. 8 Opsigelse 8.1 Kundens opsigelse 5

6 8.1.1 Alle bestillinger af produkter faktureres forud for perioder af 12 måneder og Kunden kan til enhver tid opsige Aftalen skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en periaccept for modtagelse af ode Opsigelser skal foregå skriftligt og er betinget af skriftligt Ultimate. Kunden kan med fordel anvende Ultimates opsigelsesformular, som findes på hjemmesiden ultimate-web.dk Ophæver Kunden uberettiget abonnementet, eller opsiger Kunden abonnementet med kortere varsel end anført i punkt 8.1.1, skal Kunden betale Ultimates omkostninger forbundet med dette, som kan forventes fastsat til kr. 400,00 ekskl. moms. 8.2 Ultimates opsigelse Ønsker Ultimate at opsige Aftalen, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned overfor Kunden. 9 Immaterielle rettigheder 9.1 Ultimates rettigheder m.v Ophavsretten til de af Ultimate udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Ultimate og må ikke uden Ultimates godkendelse over- lades til tredjemand eller kopieres til eget brug Ultimate bevarer alle ophavsrettigheder og andre rettigheder til de edb-mæssige værktøjer m.v., som måtte indgå i eller være anvendt til opfyldelse af ydelsen. 9.2 Tredjemands rettigheder Rejses der krav mod Ultimate med påstand om retskrænkelse eller lignende for de af Kunden leverede produkter er Kunden pligtig i enhver er henseende at skadesløsholde den Ultimate for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder bl.a. erstatningsbeløb og godtgørelser, omkostninger til advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tillagt vedkommende sagsøger. 10 Misligholdelse 10.1 Underretningspligt/Reklamation Det påhviler Kunden at give skriftlig og begrundet meddelelse til Ultimate, straks og uden ugrundet ophold, når Kunden må forudse, at der er risiko for, at der vil indtræde misligholdelse af Aftalen i form af forsinkelse eller tilstedeværelse af mangler eller i øvrigt for, at Aftalen ikke måtte blive rigtigt opfyldt Kunden er under alle omstændigheder afskåret fra at gøre mangelsbeføjelser gælden- de 8 (otte) dage efter modtagelse af det bestilte Ultimate yder ingen returret med mindre dette aftales skriftligt mellem parterne Afhjælpning af forsinkelse og mangler Ultimate har ret til at afhjælpe en forsinkelse eller en mangel, uanset om forsinkelsen eller manglen er væsentlig Kan afhjælpning af forsinkelsen eller manglen ikke gennemføres straks, har Ultimate ret til at anvise en relevant mulighed for afhjælpning af forsinkelsen eller manglen på en sådan måde, at brugen af det leverede kan opretholdes på en rimelig måde. 6

7 10.3 Ophævelse Ultimate ret til uden varsel at lukke et webhotel, hvis Kunden har overtrådt nærværende Betingelser. Ultimate vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Genering af andre brugere af Ul- timates webhoteller betragtes som misbrug af Ultimates ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt ophævelse af webhotellet. Ultimate er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug Såfremt betalingen for webhotelleje ikke er Ultimate i hænde rettidigt, har Ultimate ret til at stoppe webhotellet indtil, betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling Varsel om ophævelse Ophævelse af Aftalen fra Kunden side kan først ske 8 (otte) kalenderdage efter, at Kunden har afgivet skriftligt påkrav om afhjælpning af den væsentlige misligholdelse, der begrunder ophævelse, og misligholdelsen ikke indenfor fristen er blevet afhjulpet. 11 Erstatning og ansvarsbegrænsning 11.1 Erstatning og ansvar Parterne ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler med mindre an- det er angivet i nærværende Betingelser eller i Aftalen I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Ultimate intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I øvrigt enhver omstændighed som Ultimate ikke er herre over Ultimate har intet ansvar for kundens indhold på softwaren, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Ultimate sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Ultimate skadesløs for et sådant aner ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissi- svar Ultimate onsadgang, fejlagtig opsætning af backup ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. Ultimate tillader information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på Ultimates webservere uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som så kontroversielt, at abonnementet kan ophæves med øjeblik- kelig virkning, foretages af Ultimate. 7

8 Ultimate er ikke ansvarlig for nedbrud af telekommunikationsforbindelser, der ikke skyldes Ultimates forhold. Endvidere er Ultimate ansvarsfri for mangler ved Ultimates ydelser, der skyldes udefrakommende hacker angreb Ultimate er ikke ansvarlig for forhold hos Ultimates underleverandører. Kommer Ultimate i misligholdelse, som en følge af forhold hos Ultimates underleverandører, kan Kunden ikke påberåbe sig disse forhold som misligholdelse Ultimate er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt for- tjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Ultimate har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Ultimate kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende Ultimates samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er endvidere begrænset til et beløb svarende til Ultimates vederlag for 12 (tolv) måneders hosting ydelser Friholdelse for krav fra tredjemand Kunden skal friholde Ultimate for ethvert krav fra tredjemand, herunder bl.a. krav om erstatning, godtgørelse og sagsomkostninger til modparten og Ultimates repræsentation, såfremt ansvaret kan henføres til Kundens forhold, og den ansvarspådragende be- givenhed ikke beror på Ultimates forhold eller tilsidesættelse af forpligtelser i medfør af Aftalen Produktansvar Ultimate er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt eller lignende på fast ejeneller hardware m.v. som indtræder, mens produktet er i kundens dom, løsøre, It soft- besiddelse. Ultimate er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Kunden indgår. I den udmåtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne strækning Ultimate skader, er Kunden forpligtet til at holde Ultimate skadesløs. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Ultimate på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne e om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom Fordringshavermora og Kundens forhold i øvrigt Dansk rets almindelige regler om fordringshavermora finder anvendelse Ultimate er ikke ansvarlig for forsinkelse og mangler, der kan henføres til Kundens misligholdelse af Aftalen, fejl og mangler i Kundens programmel, eller sådanne hæner ikke ansvarlig for tredjemands ulovlige anvendelse af Kundens program- delige begivenheder, for hvilke Kunden bærer risikoen Ultimate mel eller Kundens data Force majeure 8

9 En Part skal ikke anses for ansvarlig overfor den anden Part for misligholdelse af Aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. strejker og lock out ("Force Majeure") Force Majeure kan kun påberåbes, såfremt den Part, der er ramt af Force Majeure, har givet skriftlig ig meddelelse herom til den anden Part uden ugrundet ophold efter Force Majeure situationens opståen Såfremt en Part er ramt af Force Majeure i mere end 50 (halvtreds) på hinanden følgende dage, og den pågældende Parts manglende opfyldelse af Aftalen ville have udgjort væsentlig misligholdelse, havde der ikke foreligget Force Majeure, skal den Part, der ikke er ramt af Force Majeure, være berettiget til at hæve Aftalen. Andre mislig- holdelsesbeføjelser kan ikke gøres gældende i den anledning. 12 Overdragelse af aftalen og anvendelse af underleverandører 12.1 Ultimate er berettiget til at overdrage og på anden måde overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand herunder til et selskab, der er koncernfor- bundet i årsregnskabslovens forstand med Ultimate Ultimate er berettiget til at overlade Aftalens helt eller delvise opfyldelse til tredjemand Kunden er uberettiget til at overdrage eller på anden måde overføre Aftalen til tredje- mand. Overdragelse kan dog ske til et selskab, der er koncernforbundet i årsregnskabslovens forstand med Kunden. Ved sådan overdragelse skal Kunden fortsat hæfte som selvskyldner for Aftalens opfyldelse. Kunden er endvidere berettiget til at overdrage reti henhold til Aftalen til tredjemand, såfremt sådan overdragelse sker som led i en virksomhedsomdannelse, omstrukturering, virksomhedsoverdragelse eller lign., såfremt skriftligt samtykke fra Ultimate indhentes. Et sådant samtykke kan tigheder og forpligtelser alene nægtes af Ultimate, såfremt tredjemands økonomiske forhold må antages at med- føre, at betalinger i henhold til Aftalen ikke måtte blive opfyldt Omdannelse, fusion eller spaltning i medfør af aktie- eller anpartsselskabslovgivningens bestemmelser herom anses ikke for at udgøre en overdragelse i nærværende pkt. 23 s forstand. 13 Ændringer 13.1 Enhver ændring af Aftalen eller fravigelse af nærværende Betingelser skal vedtages skriftligt for at være gældende Ingen praksis, undladelse eller passivitet skal kunne påberåbes til støtte for, at Aftalen er ændret eller Betingelserne er fraveget. 14 Reference 14.1 I en periode på indtil 2 (to) år efter Aftalens indgåelse er Ultimate berettiget til på en loyal måde at anføre Kunden som reference. 9

10 15 Meddelelser 15.1 Enhver meddelelse, begæring eller anmodning, der skal eller kan afgives i medfør af Aftalen eller Betingelserne, skal fremsendes skriftligt pr. mail eller brev til Ultimate Skriftlig kontakt til Kunden fra Ultimate, herunder fakturering, vil som udgangspunkt ske via mail. Kunden er derfor forpligtet til at give Ultimate meddelelse, såfremt Kunden ændrer sin mailadresse. 16 Værneting 16.1 Enhver tvist som måtte udspringe af Aftalen eller Betingelserne herunder aftalens for- tolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for Retten i Aalborg som første instans. Maj

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere