Standardbetingelser. Hosting og support

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardbetingelser. Hosting og support"

Transkript

1 Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade Aalborg Tlf J.nr: HSO/LC Standardbetingelser Hosting og support Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse mellem bestilleren (Kunden) og Leverandøren, KONXION A/S(KONXION) ved indgåelse af aftale om hosting og support (Aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og KONXION (sammen Parterne). KONXION er ikke bundet af vilkår fremsat af Kunden, som fraviger Betingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Parterne. KONXION er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Kunden, selv om KONXION ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår. Bemærk! Hosted produkter skal opsiges minimum 1 måned før næste fakturering - ellers bliver det fornyet med et år fra faktura dato! 1. Tilbud og aftale 1.1. Tilbud er bindende for KONXION i 30 dage fra tilbudets dato at regne Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af KONXION KONXION opretter ikke webhoteller på KONXIONs servere før, der er indgået en aftale mellem Parterne. 2. Ydelsen 2.1. Overordnet om ydelsen Ydelsen er som nærmere angivet i Aftalen mellem Parterne, herunder som angivet i eventuelle bilag vedlagt Aftalen Fri trafik Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt fri trafik. KONXION yder i sådanne tilfælde fri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra KONXION servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. En webside, der er konstrueret på traditionel vis med brug af ASP- og data basefunktion samt med et besøgsantal på

2 ca besøgende pr. dag, forbruger under 2 Gbyte trafik pr. måned Serverdrift KONXION tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. KONXION er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt Alle webhoteller drives på højtydende Windows servere og Linux/unix-servere med Red Hat. KONXION tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer en oppetid på over 99,9% Abonnementet Abonnementet løber i 12 hele måneder eksklusivt måneden, hvor abonnementet bestilles. Hvert år forlænges Aftalen automatisk til en ny periode Hensigten med KONXIONs webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg, mpeg og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning, uden forudgående aftale med KONXION For webhoteller med egen CGI/ASP/PHP-adgang vil KONXION løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan KONXION til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med Kunden Har Kunden i en periode på mere end 2 (to) kalendermåneder, anvendt en større mængde data end anført i Aftalen, har KONXION ret til at opgradere den fremtidige Aftale til et abonnement med et større maksimalt pladsforbrug. KONXION er desuden berettiget til at fakturere for de 2 (to) måneders merforbrug Opdaterings- og Serviceaftale Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt Opdaterings- og/eller Serviceaftale Ydelsens omfang og vilkår vil fremgå af KONXIONs prisliste, som vil være vedlagt som bilag til Aftalen SEO-aftale(søgeordsoptimering) Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt SEO-aftale Ydelsens omfang og vilkår vil fremgå af KONXIONs prisliste, som vil være vedlagt som bilag til Aftalen Fri support KONXION yder fri support til Kunden i form af telefonisk eller skriftlig vejledning ( ) til Kundens navigering på og brug af softwaren. KONXION yder ingen form for udførelse, idet Kunden selv foretager dette Supporten sker alene til én bestemt navngiven person hos Kunden. Ønsker Kunden at KONXION skal supporte øvrige eller andre medarbejdere, kan dette alene ske ved et tilkøb. Kunden er således selv ansvarlig for, at den navngivne medarbejders viden om brug af softwaren videregives til øvrige medarbejdere hos Kunden.!2

3 3. KONXIONs forpligtelser 3.1. KONXION forpligter sig til med virkning fra den i Aftalen fastsat dato at driftsafvikle Kundens programmel og data, som nærmere beskrevet i Aftalen KONXION har herefter det totale ansvar for driftsafviklingen og skal tilvejebringe alle nødvendige ressourcer, herunder bl.a. maskinel, programmel, lokaler og personale, der måtte være nødvendige med henblik på KONXIONs opfyldelse af Aftalen KONXION skal opfylde de servicemål angående bl.a. oppetid og svartider, der fremgår af Aftalen KONXION er forpligtet til at gennemføre overvågning og sædvanlig vedligeholdelse af KONXIONs systemer med henblik på optimering og forebyggelse af fejl og mangler i KONXIONs systemer KONXION giver Kunden meddelelse, såfremt KONXION får kendskab til uhensigtsmæssigheder, fejl og mangler ved Kundens programmel, der kan medføre en forringet funktionalitet eller afbrydelse af driftsafviklingen KONXION underretter Kunden, såfremt KONXION får kundskab til ulovlig anvendelse af, hacker angreb mod eller tilsvarende forhold angående Kundens programmel KONXION er forpligtet til at gennemføre de backup procedurer, der fremgår af Aftalen. KONXION opretholder endvidere det nødberedskab, der fremgår af Aftalen KONXION skal til stadighed opretholde en rimelig og opdateret beskyttelse af KONXIONs systemer mod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hacker angreb, edb-virus og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe KONXIONs opfyldelse af sine forpligtelser i fare eller give uvedkommende adgang til Kundens programmel eller data KONXION er forpligtet til at iagttage den til enhver tid gældende lovgivning relevant for hosting leverandører, herunder bl.a. overholde de i medfør af lov om behandling af personoplysninger gældende regler om behandling af data. 4. Kundens forpligtelser 4.1. Generelt Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide Kunden skal forinden KONXION foretager DNS-Flytningen give KONXION en nærmere beskrivelse af Kundens DNS-installation Når Kunden modtager meddelelse fra KONXION om, at softwaren/sitet er blevet opdateret, er Kunden selv forpligtet til at undersøge, om softwaren/sitet fungerer optimalt Det er under ingen omstændigheder lovligt at udsende SPAM gennem et domæne formidlet hos KONXION. Såfremt KONXION konstaterer, at Kunden har udsendt SPAM, kan KONXION uden varsel ophæve Aftalen Kundens programmel Kunden stiller det af Aftalen omfattede programmel med alle efterfølgende ændringer til rådighed for KONXION med henblik på KONXIONs hosting heraf.!3

4 Kunden skal tilvejebringe sådanne brugsrettigheder til Kundens programmel, at KONXION er berettiget til at anvende programmellet til at erlægge de i Aftalen forudsatte ydelser Kunden skal på KONXIONs anmodning indenfor rimelige tidsfrister træffe sådanne ledelsesmæssige beslutninger om praktiske, tekniske, økonomiske og andre forhold, der er af betydning for KONXIONs opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen Kunden skal på KONXIONs anmodning tilvejebringe sådanne oplysninger og dokumentation om Kundens programmel, der er af betydning for KONXIONs opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen Kunden skal udpege en kontaktperson i sin organisation. Kontaktpersonen forestår det daglige samarbejde med KONXION og skal anses for bemyndiget til at træffe alle daglige beslutninger om de tekniske og driftsmæssige forhold. Kontaktpersonen skal være bekendt med Kundens opsætning af hjemmesiden/dns-indstillinger Kunden er forpligtet til straks, når Kunden måtte få kendskab til eller mistanke om ulovlig aktivitet med relation til Kundens programmel, at underrette KONXION herom. Det samme gælder angående forhold eller omstændigheder, der kan føre til erstatningskrav fra tredjemand Kunden skal sikre, at indholdet af Kundens programmel og aktiviteter i tilknytning hertil er i overensstemmelse med de retsregler, det være sig danske eller udenlandske, der måtte finde anvendelser herpå. Det gælder bl.a. regler om behandling af personoplysninger, om markedsføring, om forbrugerbeskyttelse og om anvendelse af immaterielle rettigheder Domænebetingelser Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. KONXION kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretmæssig brug af domænet Online betaling/betalingssystemet Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet Kunden skal tegne en indløsningsaftale med Nets, for at kunne bruge betalingssystemet Kunden er bekendt med, at regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af Nets KONXION forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel at lukke adgang til betalingssystemet Generel hosting KONXION tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale Ved backupjobs oprettet med eget defineret unik krypteringsnøgle, er Kunden selv ansvarlig for at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går denne krypte-!4

5 ringsnøgle tabt, vil hverken Kunden eller KONXION kunne få adgang til reetablering af data Særligt for Hosted Exchange For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem KONXION, er kunden forpligtet til at afinstallere licenspligtigt software ved ophør af abonnement. 5. Ændring af ydelsen 5.1. KONXION skal være berettiget til at foretage sådanne ændringer i KONXIONs systemer, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på KONXIONs opfyldelse af Aftalen, og i øvrigt ikke forringer oppetiden, svartiderne eller funktionaliteten af Kundens programmel Kunden kan vedvarende implementere ændringer i sit programmel Kunden skal give KONXION meddelelse om væsentlige ændringer, herunder bl.a. ændringer, der kan have indvirkning på oppetid og svartider Såfremt sådanne væsentlige ændringer implementeres uden forudgående aftale herom med KONXION, er KONXION fritaget for eventuelle stillede garantier. 6. Garantier 6.1. KONXIONs garantier KONXION indestår for: at KONXIONs ydelser erlægges i overensstemmelse med god IT-skik, at de i Aftalen anførte servicemål overholdes, og at ingen af KONXIONs ydelser til Kunden krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at KONXION råder over fornødne rettigheder til det programmel, som KONXION måtte anvende med henblik på driftsafviklingen af Kundens programmel Kundens garantier Kunden indestår for: at Kundens programmel ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at Kunden er berettiget til at overlade det programmel, der er genstand for hosting, til KONXION med henblik på dennes driftsafvikling af programmellet, og at programmellet ikke er ærekrænkende eller i strid med straffe- eller særlovgivningen. 7. Pris og betaling 7.1. Pris Prisen fremgår af Aftalen Alle priser er angivet i danske kroner eksklusive moms, afgifter og levering. Såfremt der efter Aftalens indgåelse fastsættes nye eller andre offentlige afgifter, reguleres priserne således, at KONXION stilles uændret Alle katalogpriser e.l. er med forbeholdt prisændringer, trykfejl o.l.!5

6 KONXION er berettiget til at ændre prisen og vilkår for abonnementet med et varsel på 3 (tre) måneder til udgangen af en måned Betaling Der sker fakturering en gang årligt forud En måned før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen Ved forsinket betales beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned til betaling sker På KONXIONs anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti for betaling. 8. Opsigelse 8.1. Kundens opsigelse Alle bestillinger af produkter faktureres forud for perioder af 12 måneder og Kunden kan til enhver tid opsige Aftalen skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en periode Opsigelser skal foregå skriftligt og er betinget af skriftligt accept for modtagelse af KONXION. Kunden kan med fordel anvende KONXIONs opsigelsesformular, som findes på hjemmesiden KONXION-web.dk Ophæver Kunden uberettiget abonnementet, eller opsiger Kunden abonnementet med kortere varsel end anført i punkt 8.1.1, skal Kunden betale KONXIONs omkostninger forbundet med dette, som kan forventes fastsat til kr. 400,00 ekskl. moms KONXIONs opsigelse Ønsker KONXION at opsige Aftalen, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned overfor Kunden. 9. Immaterielle rettigheder 9.1. KONXIONs rettigheder m.v Ophavsretten til de af KONXION udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører KONXION og må ikke uden KONXIONs godkendelse overlades til tredjemand eller kopieres til eget brug KONXION bevarer alle ophavsrettigheder og andre rettigheder til de edb-mæssige værktøjer m.v., som måtte indgå i eller være anvendt til opfyldelse af ydelsen Tredjemands rettigheder Rejses der krav mod KONXION med påstand om retskrænkelse eller lignende for de af Kunden leverede produkter er Kunden pligtig i enhver henseende at skadesløsholde den KONXION for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder bl.a. erstatningsbeløb og godtgørelser, omkostninger til advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tillagt vedkommende sagsøger. 10. Misligholdelse Underretningspligt/Reklamation Det påhviler Kunden at give skriftlig og begrundet meddelelse til KONXION, straks og uden ugrundet ophold, når Kunden må forudse, at der er risiko for, at der vil indtræ-!6

7 de misligholdelse af Aftalen i form af forsinkelse eller tilstedeværelse af mangler eller i øvrigt for, at Aftalen ikke måtte blive rigtigt opfyldt Kunden er under alle omstændigheder afskåret fra at gøre mangelsbeføjelser gældende 8 (otte) dage efter modtagelse af det bestilte KONXION yder ingen returret med mindre dette aftales skriftligt mellem parterne Afhjælpning af forsinkelse og mangler KONXION har ret til at afhjælpe en forsinkelse eller en mangel, uanset om forsinkelsen eller manglen er væsentlig Kan afhjælpning af forsinkelsen eller manglen ikke gennemføres straks, har KONXION ret til at anvise en relevant mulighed for afhjælpning af forsinkelsen eller manglen på en sådan måde, at brugen af det leverede kan opretholdes på en rimelig måde Ophævelse KONXION ret til uden varsel at lukke et webhotel, hvis Kunden har overtrådt nærværende Betingelser. KONXION vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Genering af andre brugere af KONXIONs webhoteller betragtes som misbrug af KONXIONs ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt ophævelse af webhotellet. KONXION er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug Såfremt betalingen for webhotelleje ikke er KONXION i hænde rettidigt, har KONXION ret til at stoppe webhotellet indtil, betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling Varsel om ophævelse Ophævelse af Aftalen fra Kunden side kan først ske 8 (otte) kalenderdage efter, at Kunden har afgivet skriftligt påkrav om afhjælpning af den væsentlige misligholdelse, der begrunder ophævelse, og misligholdelsen ikke indenfor fristen er blevet afhjulpet. 11. Erstatning og ansvarsbegrænsning Erstatning og ansvar Parterne ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler med mindre andet er angivet i nærværende Betingelser eller i Aftalen I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har KONXION intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I øvrigt enhver omstændighed som KONXION ikke er herre over KONXION har intet ansvar for kundens indhold på softwaren, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager KONXION sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden KONXION skadesløs for et sådant ansvar.!7

8 KONXION er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backup ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. KONXION tillader information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på KONXIONs webservere uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som så kontroversielt, at abonnementet kan ophæves med øjeblikkelig virkning, foretages af KONXION KONXION er ikke ansvarlig for nedbrud af telekommunikationsforbindelser, der ikke skyldes KONXIONs forhold. Endvidere er KONXION ansvarsfri for mangler ved KONXIONs ydelser, der skyldes udefrakommende hacker angreb KONXION er ikke ansvarlig for forhold hos KONXIONs underleverandører. Kommer KONXION i misligholdelse, som en følge af forhold hos KONXIONs underleverandører, kan Kunden ikke påberåbe sig disse forhold som misligholdelse KONXION er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om KONXION har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om KONXION kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende KONXIONs samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er endvidere begrænset til et beløb svarende til KONXIONs vederlag for 12 (tolv) måneders hosting ydelser Friholdelse for krav fra tredjemand Kunden skal friholde KONXION for ethvert krav fra tredjemand, herunder bl.a. krav om erstatning, godtgørelse og sagsomkostninger til modparten og KONXIONs repræsentation, såfremt ansvaret kan henføres til Kundens forhold, og den ansvarspådragende begivenhed ikke beror på KONXIONs forhold eller tilsidesættelse af forpligtelser i medfør af Aftalen Produktansvar KONXION er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt eller lignende på fast ejendom, løsøre, It soft- eller hardware m.v. som indtræder, mens produktet er i kundens besiddelse. KONXION er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Kunden indgår. I den udstrækning KONXION måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Kunden forpligtet til at holde KONXION skadesløs. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod KONXION på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.!8

9 11.4. Fordringshavermora og Kundens forhold i øvrigt Dansk rets almindelige regler om fordringshavermora finder anvendelse KONXION er ikke ansvarlig for forsinkelse og mangler, der kan henføres til Kundens misligholdelse af Aftalen, fejl og mangler i Kundens programmel, eller sådanne hændelige begivenheder, for hvilke Kunden bærer risikoen KONXION er ikke ansvarlig for tredjemands ulovlige anvendelse af Kundens programmel eller Kundens data Force majeure En Part skal ikke anses for ansvarlig overfor den anden Part for misligholdelse af Aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. strejker og lock out ("Force Majeure") Force Majeure kan kun påberåbes, såfremt den Part, der er ramt af Force Majeure, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part uden ugrundet ophold efter Force Majeure situationens opståen Såfremt en Part er ramt af Force Majeure i mere end 50 (halvtreds) på hinanden følgende dage, og den pågældende Parts manglende opfyldelse af Aftalen ville have udgjort væsentlig misligholdelse, havde der ikke foreligget Force Majeure, skal den Part, der ikke er ramt af Force Majeure, være berettiget til at hæve Aftalen. Andre misligholdelsesbeføjelser kan ikke gøres gældende i den anledning. 12. Overdragelse af aftalen og anvendelse af underleverandører KONXION er berettiget til at overdrage og på anden måde overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand herunder til et selskab, der er koncernforbundet i årsregnskabslovens forstand med KONXION KONXION er berettiget til at overlade Aftalens helt eller delvise opfyldelse til tredjemand Kunden er uberettiget til at overdrage eller på anden måde overføre Aftalen til tredjemand. Overdragelse kan dog ske til et selskab, der er koncernforbundet i årsregnskabslovens forstand med Kunden. Ved sådan overdragelse skal Kunden fortsat hæfte som selvskyldner for Aftalens opfyldelse. Kunden er endvidere berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand, såfremt sådan overdragelse sker som led i en virksomhedsomdannelse, omstrukturering, virksomhedsoverdragelse eller lign., såfremt skriftligt samtykke fra KONXION indhentes. Et sådant samtykke kan alene nægtes af KONXION, såfremt tredjemands økonomiske forhold må antages at medføre, at betalinger i henhold til Aftalen ikke måtte blive opfyldt Omdannelse, fusion eller spaltning i medfør af aktie- eller anpartsselskabslovgivningens bestemmelser herom anses ikke for at udgøre en overdragelse i nærværende pkt. 23 s forstand. 13. Ændringer!9

10 13.1. Enhver ændring af Aftalen eller fravigelse af nærværende Betingelser skal vedtages skriftligt for at være gældende Ingen praksis, undladelse eller passivitet skal kunne påberåbes til støtte for, at Aftalen er ændret eller Betingelserne er fraveget. 14. Reference I en periode på indtil 2 (to) år efter Aftalens indgåelse er KONXION berettiget til på en loyal måde at anføre Kunden som reference. 15. Meddelelser Enhver meddelelse, begæring eller anmodning, der skal eller kan afgives i medfør af Aftalen eller Betingelserne, skal fremsendes skriftligt pr. mail eller brev til KONXION Skriftlig kontakt til Kunden fra KONXION, herunder fakturering, vil som udgangspunkt ske via mail. Kunden er derfor forpligtet til at give KONXION meddelelse, såfremt Kunden ændrer sin mailadresse. 16. Værneting Enhver tvist som måtte udspringe af Aftalen eller Betingelserne herunder aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for Retten i Aalborg som første instans. Marts 2015!10

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik:

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik: Copyright: Alt materiale på NextDomain.dk og andet materiale udviklet af Next Domain, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere