Standardbetingelser. Hosting og support

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardbetingelser. Hosting og support"

Transkript

1 Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade Aalborg Tlf J.nr: HSO/LC Standardbetingelser Hosting og support Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse mellem bestilleren (Kunden) og Leverandøren, KONXION A/S(KONXION) ved indgåelse af aftale om hosting og support (Aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og KONXION (sammen Parterne). KONXION er ikke bundet af vilkår fremsat af Kunden, som fraviger Betingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Parterne. KONXION er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Kunden, selv om KONXION ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår. Bemærk! Hosted produkter skal opsiges minimum 1 måned før næste fakturering - ellers bliver det fornyet med et år fra faktura dato! 1. Tilbud og aftale 1.1. Tilbud er bindende for KONXION i 30 dage fra tilbudets dato at regne Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af KONXION KONXION opretter ikke webhoteller på KONXIONs servere før, der er indgået en aftale mellem Parterne. 2. Ydelsen 2.1. Overordnet om ydelsen Ydelsen er som nærmere angivet i Aftalen mellem Parterne, herunder som angivet i eventuelle bilag vedlagt Aftalen Fri trafik Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt fri trafik. KONXION yder i sådanne tilfælde fri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra KONXION servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. En webside, der er konstrueret på traditionel vis med brug af ASP- og data basefunktion samt med et besøgsantal på

2 ca besøgende pr. dag, forbruger under 2 Gbyte trafik pr. måned Serverdrift KONXION tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. KONXION er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt Alle webhoteller drives på højtydende Windows servere og Linux/unix-servere med Red Hat. KONXION tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer en oppetid på over 99,9% Abonnementet Abonnementet løber i 12 hele måneder eksklusivt måneden, hvor abonnementet bestilles. Hvert år forlænges Aftalen automatisk til en ny periode Hensigten med KONXIONs webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg, mpeg og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning, uden forudgående aftale med KONXION For webhoteller med egen CGI/ASP/PHP-adgang vil KONXION løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan KONXION til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med Kunden Har Kunden i en periode på mere end 2 (to) kalendermåneder, anvendt en større mængde data end anført i Aftalen, har KONXION ret til at opgradere den fremtidige Aftale til et abonnement med et større maksimalt pladsforbrug. KONXION er desuden berettiget til at fakturere for de 2 (to) måneders merforbrug Opdaterings- og Serviceaftale Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt Opdaterings- og/eller Serviceaftale Ydelsens omfang og vilkår vil fremgå af KONXIONs prisliste, som vil være vedlagt som bilag til Aftalen SEO-aftale(søgeordsoptimering) Det vil fremgå af Aftalen, såfremt der er aftalt SEO-aftale Ydelsens omfang og vilkår vil fremgå af KONXIONs prisliste, som vil være vedlagt som bilag til Aftalen Fri support KONXION yder fri support til Kunden i form af telefonisk eller skriftlig vejledning ( ) til Kundens navigering på og brug af softwaren. KONXION yder ingen form for udførelse, idet Kunden selv foretager dette Supporten sker alene til én bestemt navngiven person hos Kunden. Ønsker Kunden at KONXION skal supporte øvrige eller andre medarbejdere, kan dette alene ske ved et tilkøb. Kunden er således selv ansvarlig for, at den navngivne medarbejders viden om brug af softwaren videregives til øvrige medarbejdere hos Kunden.!2

3 3. KONXIONs forpligtelser 3.1. KONXION forpligter sig til med virkning fra den i Aftalen fastsat dato at driftsafvikle Kundens programmel og data, som nærmere beskrevet i Aftalen KONXION har herefter det totale ansvar for driftsafviklingen og skal tilvejebringe alle nødvendige ressourcer, herunder bl.a. maskinel, programmel, lokaler og personale, der måtte være nødvendige med henblik på KONXIONs opfyldelse af Aftalen KONXION skal opfylde de servicemål angående bl.a. oppetid og svartider, der fremgår af Aftalen KONXION er forpligtet til at gennemføre overvågning og sædvanlig vedligeholdelse af KONXIONs systemer med henblik på optimering og forebyggelse af fejl og mangler i KONXIONs systemer KONXION giver Kunden meddelelse, såfremt KONXION får kendskab til uhensigtsmæssigheder, fejl og mangler ved Kundens programmel, der kan medføre en forringet funktionalitet eller afbrydelse af driftsafviklingen KONXION underretter Kunden, såfremt KONXION får kundskab til ulovlig anvendelse af, hacker angreb mod eller tilsvarende forhold angående Kundens programmel KONXION er forpligtet til at gennemføre de backup procedurer, der fremgår af Aftalen. KONXION opretholder endvidere det nødberedskab, der fremgår af Aftalen KONXION skal til stadighed opretholde en rimelig og opdateret beskyttelse af KONXIONs systemer mod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hacker angreb, edb-virus og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe KONXIONs opfyldelse af sine forpligtelser i fare eller give uvedkommende adgang til Kundens programmel eller data KONXION er forpligtet til at iagttage den til enhver tid gældende lovgivning relevant for hosting leverandører, herunder bl.a. overholde de i medfør af lov om behandling af personoplysninger gældende regler om behandling af data. 4. Kundens forpligtelser 4.1. Generelt Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide Kunden skal forinden KONXION foretager DNS-Flytningen give KONXION en nærmere beskrivelse af Kundens DNS-installation Når Kunden modtager meddelelse fra KONXION om, at softwaren/sitet er blevet opdateret, er Kunden selv forpligtet til at undersøge, om softwaren/sitet fungerer optimalt Det er under ingen omstændigheder lovligt at udsende SPAM gennem et domæne formidlet hos KONXION. Såfremt KONXION konstaterer, at Kunden har udsendt SPAM, kan KONXION uden varsel ophæve Aftalen Kundens programmel Kunden stiller det af Aftalen omfattede programmel med alle efterfølgende ændringer til rådighed for KONXION med henblik på KONXIONs hosting heraf.!3

4 Kunden skal tilvejebringe sådanne brugsrettigheder til Kundens programmel, at KONXION er berettiget til at anvende programmellet til at erlægge de i Aftalen forudsatte ydelser Kunden skal på KONXIONs anmodning indenfor rimelige tidsfrister træffe sådanne ledelsesmæssige beslutninger om praktiske, tekniske, økonomiske og andre forhold, der er af betydning for KONXIONs opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen Kunden skal på KONXIONs anmodning tilvejebringe sådanne oplysninger og dokumentation om Kundens programmel, der er af betydning for KONXIONs opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen Kunden skal udpege en kontaktperson i sin organisation. Kontaktpersonen forestår det daglige samarbejde med KONXION og skal anses for bemyndiget til at træffe alle daglige beslutninger om de tekniske og driftsmæssige forhold. Kontaktpersonen skal være bekendt med Kundens opsætning af hjemmesiden/dns-indstillinger Kunden er forpligtet til straks, når Kunden måtte få kendskab til eller mistanke om ulovlig aktivitet med relation til Kundens programmel, at underrette KONXION herom. Det samme gælder angående forhold eller omstændigheder, der kan føre til erstatningskrav fra tredjemand Kunden skal sikre, at indholdet af Kundens programmel og aktiviteter i tilknytning hertil er i overensstemmelse med de retsregler, det være sig danske eller udenlandske, der måtte finde anvendelser herpå. Det gælder bl.a. regler om behandling af personoplysninger, om markedsføring, om forbrugerbeskyttelse og om anvendelse af immaterielle rettigheder Domænebetingelser Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. KONXION kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretmæssig brug af domænet Online betaling/betalingssystemet Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet Kunden skal tegne en indløsningsaftale med Nets, for at kunne bruge betalingssystemet Kunden er bekendt med, at regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af Nets KONXION forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel at lukke adgang til betalingssystemet Generel hosting KONXION tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale Ved backupjobs oprettet med eget defineret unik krypteringsnøgle, er Kunden selv ansvarlig for at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går denne krypte-!4

5 ringsnøgle tabt, vil hverken Kunden eller KONXION kunne få adgang til reetablering af data Særligt for Hosted Exchange For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem KONXION, er kunden forpligtet til at afinstallere licenspligtigt software ved ophør af abonnement. 5. Ændring af ydelsen 5.1. KONXION skal være berettiget til at foretage sådanne ændringer i KONXIONs systemer, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på KONXIONs opfyldelse af Aftalen, og i øvrigt ikke forringer oppetiden, svartiderne eller funktionaliteten af Kundens programmel Kunden kan vedvarende implementere ændringer i sit programmel Kunden skal give KONXION meddelelse om væsentlige ændringer, herunder bl.a. ændringer, der kan have indvirkning på oppetid og svartider Såfremt sådanne væsentlige ændringer implementeres uden forudgående aftale herom med KONXION, er KONXION fritaget for eventuelle stillede garantier. 6. Garantier 6.1. KONXIONs garantier KONXION indestår for: at KONXIONs ydelser erlægges i overensstemmelse med god IT-skik, at de i Aftalen anførte servicemål overholdes, og at ingen af KONXIONs ydelser til Kunden krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at KONXION råder over fornødne rettigheder til det programmel, som KONXION måtte anvende med henblik på driftsafviklingen af Kundens programmel Kundens garantier Kunden indestår for: at Kundens programmel ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder bl.a. at Kunden er berettiget til at overlade det programmel, der er genstand for hosting, til KONXION med henblik på dennes driftsafvikling af programmellet, og at programmellet ikke er ærekrænkende eller i strid med straffe- eller særlovgivningen. 7. Pris og betaling 7.1. Pris Prisen fremgår af Aftalen Alle priser er angivet i danske kroner eksklusive moms, afgifter og levering. Såfremt der efter Aftalens indgåelse fastsættes nye eller andre offentlige afgifter, reguleres priserne således, at KONXION stilles uændret Alle katalogpriser e.l. er med forbeholdt prisændringer, trykfejl o.l.!5

6 KONXION er berettiget til at ændre prisen og vilkår for abonnementet med et varsel på 3 (tre) måneder til udgangen af en måned Betaling Der sker fakturering en gang årligt forud En måned før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen Ved forsinket betales beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned til betaling sker På KONXIONs anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti for betaling. 8. Opsigelse 8.1. Kundens opsigelse Alle bestillinger af produkter faktureres forud for perioder af 12 måneder og Kunden kan til enhver tid opsige Aftalen skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en periode Opsigelser skal foregå skriftligt og er betinget af skriftligt accept for modtagelse af KONXION. Kunden kan med fordel anvende KONXIONs opsigelsesformular, som findes på hjemmesiden KONXION-web.dk Ophæver Kunden uberettiget abonnementet, eller opsiger Kunden abonnementet med kortere varsel end anført i punkt 8.1.1, skal Kunden betale KONXIONs omkostninger forbundet med dette, som kan forventes fastsat til kr. 400,00 ekskl. moms KONXIONs opsigelse Ønsker KONXION at opsige Aftalen, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned overfor Kunden. 9. Immaterielle rettigheder 9.1. KONXIONs rettigheder m.v Ophavsretten til de af KONXION udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører KONXION og må ikke uden KONXIONs godkendelse overlades til tredjemand eller kopieres til eget brug KONXION bevarer alle ophavsrettigheder og andre rettigheder til de edb-mæssige værktøjer m.v., som måtte indgå i eller være anvendt til opfyldelse af ydelsen Tredjemands rettigheder Rejses der krav mod KONXION med påstand om retskrænkelse eller lignende for de af Kunden leverede produkter er Kunden pligtig i enhver henseende at skadesløsholde den KONXION for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder bl.a. erstatningsbeløb og godtgørelser, omkostninger til advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tillagt vedkommende sagsøger. 10. Misligholdelse Underretningspligt/Reklamation Det påhviler Kunden at give skriftlig og begrundet meddelelse til KONXION, straks og uden ugrundet ophold, når Kunden må forudse, at der er risiko for, at der vil indtræ-!6

7 de misligholdelse af Aftalen i form af forsinkelse eller tilstedeværelse af mangler eller i øvrigt for, at Aftalen ikke måtte blive rigtigt opfyldt Kunden er under alle omstændigheder afskåret fra at gøre mangelsbeføjelser gældende 8 (otte) dage efter modtagelse af det bestilte KONXION yder ingen returret med mindre dette aftales skriftligt mellem parterne Afhjælpning af forsinkelse og mangler KONXION har ret til at afhjælpe en forsinkelse eller en mangel, uanset om forsinkelsen eller manglen er væsentlig Kan afhjælpning af forsinkelsen eller manglen ikke gennemføres straks, har KONXION ret til at anvise en relevant mulighed for afhjælpning af forsinkelsen eller manglen på en sådan måde, at brugen af det leverede kan opretholdes på en rimelig måde Ophævelse KONXION ret til uden varsel at lukke et webhotel, hvis Kunden har overtrådt nærværende Betingelser. KONXION vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Genering af andre brugere af KONXIONs webhoteller betragtes som misbrug af KONXIONs ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt ophævelse af webhotellet. KONXION er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug Såfremt betalingen for webhotelleje ikke er KONXION i hænde rettidigt, har KONXION ret til at stoppe webhotellet indtil, betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling Varsel om ophævelse Ophævelse af Aftalen fra Kunden side kan først ske 8 (otte) kalenderdage efter, at Kunden har afgivet skriftligt påkrav om afhjælpning af den væsentlige misligholdelse, der begrunder ophævelse, og misligholdelsen ikke indenfor fristen er blevet afhjulpet. 11. Erstatning og ansvarsbegrænsning Erstatning og ansvar Parterne ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler med mindre andet er angivet i nærværende Betingelser eller i Aftalen I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har KONXION intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I øvrigt enhver omstændighed som KONXION ikke er herre over KONXION har intet ansvar for kundens indhold på softwaren, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager KONXION sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden KONXION skadesløs for et sådant ansvar.!7

8 KONXION er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backup ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. KONXION tillader information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på KONXIONs webservere uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som så kontroversielt, at abonnementet kan ophæves med øjeblikkelig virkning, foretages af KONXION KONXION er ikke ansvarlig for nedbrud af telekommunikationsforbindelser, der ikke skyldes KONXIONs forhold. Endvidere er KONXION ansvarsfri for mangler ved KONXIONs ydelser, der skyldes udefrakommende hacker angreb KONXION er ikke ansvarlig for forhold hos KONXIONs underleverandører. Kommer KONXION i misligholdelse, som en følge af forhold hos KONXIONs underleverandører, kan Kunden ikke påberåbe sig disse forhold som misligholdelse KONXION er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, mistede besparelser og tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om KONXION har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om KONXION kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende KONXIONs samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er endvidere begrænset til et beløb svarende til KONXIONs vederlag for 12 (tolv) måneders hosting ydelser Friholdelse for krav fra tredjemand Kunden skal friholde KONXION for ethvert krav fra tredjemand, herunder bl.a. krav om erstatning, godtgørelse og sagsomkostninger til modparten og KONXIONs repræsentation, såfremt ansvaret kan henføres til Kundens forhold, og den ansvarspådragende begivenhed ikke beror på KONXIONs forhold eller tilsidesættelse af forpligtelser i medfør af Aftalen Produktansvar KONXION er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt eller lignende på fast ejendom, løsøre, It soft- eller hardware m.v. som indtræder, mens produktet er i kundens besiddelse. KONXION er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Kunden indgår. I den udstrækning KONXION måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Kunden forpligtet til at holde KONXION skadesløs. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod KONXION på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.!8

9 11.4. Fordringshavermora og Kundens forhold i øvrigt Dansk rets almindelige regler om fordringshavermora finder anvendelse KONXION er ikke ansvarlig for forsinkelse og mangler, der kan henføres til Kundens misligholdelse af Aftalen, fejl og mangler i Kundens programmel, eller sådanne hændelige begivenheder, for hvilke Kunden bærer risikoen KONXION er ikke ansvarlig for tredjemands ulovlige anvendelse af Kundens programmel eller Kundens data Force majeure En Part skal ikke anses for ansvarlig overfor den anden Part for misligholdelse af Aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. strejker og lock out ("Force Majeure") Force Majeure kan kun påberåbes, såfremt den Part, der er ramt af Force Majeure, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part uden ugrundet ophold efter Force Majeure situationens opståen Såfremt en Part er ramt af Force Majeure i mere end 50 (halvtreds) på hinanden følgende dage, og den pågældende Parts manglende opfyldelse af Aftalen ville have udgjort væsentlig misligholdelse, havde der ikke foreligget Force Majeure, skal den Part, der ikke er ramt af Force Majeure, være berettiget til at hæve Aftalen. Andre misligholdelsesbeføjelser kan ikke gøres gældende i den anledning. 12. Overdragelse af aftalen og anvendelse af underleverandører KONXION er berettiget til at overdrage og på anden måde overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand herunder til et selskab, der er koncernforbundet i årsregnskabslovens forstand med KONXION KONXION er berettiget til at overlade Aftalens helt eller delvise opfyldelse til tredjemand Kunden er uberettiget til at overdrage eller på anden måde overføre Aftalen til tredjemand. Overdragelse kan dog ske til et selskab, der er koncernforbundet i årsregnskabslovens forstand med Kunden. Ved sådan overdragelse skal Kunden fortsat hæfte som selvskyldner for Aftalens opfyldelse. Kunden er endvidere berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand, såfremt sådan overdragelse sker som led i en virksomhedsomdannelse, omstrukturering, virksomhedsoverdragelse eller lign., såfremt skriftligt samtykke fra KONXION indhentes. Et sådant samtykke kan alene nægtes af KONXION, såfremt tredjemands økonomiske forhold må antages at medføre, at betalinger i henhold til Aftalen ikke måtte blive opfyldt Omdannelse, fusion eller spaltning i medfør af aktie- eller anpartsselskabslovgivningens bestemmelser herom anses ikke for at udgøre en overdragelse i nærværende pkt. 23 s forstand. 13. Ændringer!9

10 13.1. Enhver ændring af Aftalen eller fravigelse af nærværende Betingelser skal vedtages skriftligt for at være gældende Ingen praksis, undladelse eller passivitet skal kunne påberåbes til støtte for, at Aftalen er ændret eller Betingelserne er fraveget. 14. Reference I en periode på indtil 2 (to) år efter Aftalens indgåelse er KONXION berettiget til på en loyal måde at anføre Kunden som reference. 15. Meddelelser Enhver meddelelse, begæring eller anmodning, der skal eller kan afgives i medfør af Aftalen eller Betingelserne, skal fremsendes skriftligt pr. mail eller brev til KONXION Skriftlig kontakt til Kunden fra KONXION, herunder fakturering, vil som udgangspunkt ske via mail. Kunden er derfor forpligtet til at give KONXION meddelelse, såfremt Kunden ændrer sin mailadresse. 16. Værneting Enhver tvist som måtte udspringe af Aftalen eller Betingelserne herunder aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for Retten i Aalborg som første instans. Marts 2015!10

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere