1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret."

Transkript

1 Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: Senest revideret d. 1/ Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden) er omfattet af disse generelle handelsbetingelser samt gældende dansk og international lovgivning. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i disse generelle handelsbetingelser. 1.2.Eventuelle afvigelser fra en eller flere af disse betingelser, er kun gældende såfremt det er udtrykkeligt specificeret i Kundens aftale med IntraHost Alle priser oplyst af IntraHost er som udgangspunkt oplyst i danske kroner, ekskl. moms samt eventuelle andre afgifter, med mindre andet er angivet Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret IntraHost forbeholder sig retten til at benytte Kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale, markedsføring og forespørgsler jo mindre andet er skriftligt aftalt. 2. Definitioner Ved dag forstås kalenderdag. Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved arbejdstid forstås tidsrummet 8:00 til 16:00 indenfor en arbejdsdag, fredag dog 8:00 til 15:00. Ved arbejdstime forstås 1 time indenfor den definerede arbejdstid. Ved tredjepartsprogrammer forstås operativsystemer, databaser, kommunikationsprogrammer samt programmer i øvrigt, der ikke er fremstillet af IntraHost. Ved overtagelsesdag forstås den dag, hvor brugsretten til det af leveranceaftalen omfattede, overgår til Kunden. Ved pris forstås altid pris excl. moms. Ved aftale forstås den leveranceaftale som Kunden indgår med IntraHost, herunder tillige eventuelle tillægsaftaler med tilhørende bilag som eksempelvis aftale om finansiering, aftale om hosting, aftale om support m.v.

2 3. Betaling og fakturering 3.1. Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 dages netto såfremt andet ikke er aftalt skriftligt IntraHost forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne for en kunde såfremt det gennem minimum 2 tilfælde viser sig at Kunden ikke har været i stand til at leve op til betingelserne Fakturering foregår via til den af Kunden oplyste adresse, men kan efter ønske fra Kunden blive fremsendt pr. brevpost til den af Kunden oplyste adresse, mod et administrationsgebyr på kr. 50,- pr. faktura Det er Kundens ansvar at sørge for at oplyste informationer såsom navn, adresse, adresser, telefonnumre og andre informationer for virksomheden samt dens kontaktperson(er) for IntraHost altid er opdaterede Ved manglende betaling forbeholder IntraHost sig retten til at suspendere eventuelle ydelser samt at udstede op til tre rykkere med gebyr. For erhvervskunder vil der blive pålagt 100 kr. i gebyr pr. rykker. Der forbeholdes endvidere ret til at påregne 2 % rente på det skyldige beløb pr. påbegyndte måned Ved manglende betaling forbeholder IntraHost sig endvidere ret til at tilbageholde alle aktiver, såsom servere og domænenavne m.m., indtil betaling er modtaget Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter tredje rykker, forbeholder IntraHost sig retten til at videregive sagen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag vil blive pålagt Kunden. IntraHost forbeholder sig ligeledes retten til at kræve betaling for eventuelle fremtidige perioder som Kunden har bundet sig til, og tage disse betalinger med i samme inkassosag Ved fortsat manglende betaling 30 dage efter tredje rykker forbeholder IntraHost sig retten til at slette alle data opbevaret for Kunden samt at overtage eventuelle aktiver, til at dække dele af det skyldige beløb På trods af at Kundens ydelser er blevet lukket, data slettet og eventuelle aktiver overtaget grundet manglende betaling, vil Kunden fortsat være bundet til at betale for hele den periode Kunden har bundet sig for. Såfremt aktiver er blevet overtaget og om muligt videresolgt, vil disse blive modregnet i det skyldige beløb.

3 4. Kundens forpligtelser 4.1. Kunden forpligter sig til at udpege en projektansvarlig, og til aktivt, i nødvendigt omfang og med tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft og ressourcer at tage del i implementeringen af de aftalte produkter Kunden forpligter sig til at modtage og teste enhver leverance fra IntraHost, samt til indenfor aftalt tid, alternativt inden for 5 arbejdsdage, at melde aktivt tilbage til IntraHost, hvorvidt det leverede kan accepteres (eventuelt suppleret med en specifik mangelliste) eller om det må afvises (da altid med skriftlig, dokumenteret begrundelse med reference til de foreliggende specifikationer) Kunden har ansvaret for at sikre, at alle data, herunder konverterede og importerede data, er valide inden dataene indgår i almindelig drift, at de fysiske rammer og installationer i forbindelse med en leverance er som aftalt, at samtlige projektets medarbejdere har uhindret fysisk og datamæssig adgang til installationer og data, der befinder sig under købers opsyn og som er af relevans for projektets rettidige gennemførelse, og at medarbejdere er tilstrækkeligt instruerede og uddannede i brugen af det leverede. 5. Betingelser ved hosting 5.1.Kundens pligter Kunden er erstatningspligtig overfor eventuel beskadiget, forsvundet eller på anden måde ikke brugbart udstyr, data eller andet ejet af IntraHost eller tredjepart som IntraHost er ansvarlig for, såfremt Kunden er skyldig i at det pågældende er sket IntraHost fralægger sig ansvaret for alle Kundens aktiviteter gennem eventuelt fremlejet båndbredde, serverkraft eller andet, og Kunden er derfor selv ansvarlig for alle handlinger samt at Kunden lever op til gældende lovgivning Det er Kundens ansvar at alt data og materiale opbevaret på og distribueret gennem Kundens hosting ydelser hos IntraHost, lever op til såvel dansk som international lovgivning, ikke krænker nogen ophavsrettigheder eller har krænkende eller stødende materiale liggende IntraHost giver Kunden adgang til hostede servere og har selv ansvar for Windows Server licens samt Remote Desktop licens. IntraHost fralægger sig ansvaret for alle Kundens aktiviteter eller brug af licenserne Det er Kundens ansvar at der er korrekt licens til det software som installeres på Kundens hostede servere.

4 5.4. IntraHost tillader ikke at der bliver installeret ulovligt eller ikke korrekt licenseret software på IntraHost hosting ydelser, Hosted Desktop, HostedAirBOSS, AirBOSSonline eller andre af IntraHost server og services Findes der ulovligt eller ikke korrekt licenseret software på Kundens system gennem IntraHost hosting ydelse, hæfter Kunden selv for eventuelle juridiske følger og alle omkostninger som måtte pålægges Kunden eller IntraHost, samt forbeholder IntraHost sig retten til at nedlukke eller frakoble Kundens hosting ydelse Alle former for udstyr og/eller data overdraget til IntraHost i forbindelse med reparationer, hosting eller en hvilken som helst anden serviceydelse er ikke på nogen måde forsikret eller erstatningspligtigt i tilfælde af nogen former for tab eller beskadigelse IntraHost kan på ingen måde holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for tab eller beskadigelse af data på egne, kunders eller tredjeparts servere eller andre lagringsenheder, og kan ligeledes ikke på nogen måde holdes ansvarlige for de eventuelle følger et sådanne tab vil have for Kunden. Det er derfor også Kundens eget ansvar at verificere at backups bliver foretaget samt er brugbare, jo mindre andet skriftligt er aftalt herom IntraHost kan hverken holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for tab af data, udstyr eller andet til tredjepart, dog er det IntraHost s ansvar at yde sit bedste for at holde data og udstyr sikret IntraHost kan ikke holdes ansvarlige for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hosting ydelser, jo mindre en speciel skriftlig aftale er indgået om dette. Undtagelser på dette punkt afhænger af hvilken serviceaftale der er tegnet IntraHost forbeholder sig retten til at nedlukke eller frakoble udstyr såfremt det udgør et problem for den generelle drift eller sikkerhed, eller er til gene for andre parter. IntraHost forbeholder sig ligeledes retten til at undersøge Kundens anvendelse af eventuelle hosting ydelser, hvis der findes mistanke om benyttelse der er i strid med disse betingelser eller gældende dansk samt international lovgivning IntraHost forbeholder sig retten til med 30 dages varsel at ændre priser samt betingelser for den eller de ydelser Kunden modtager. Dette berettiger ligeledes Kunden til med øjeblikkelig virkning at træde ud af aftalen såfremt det sker, og få refunderet eventuelle forudbetalte perioder. En forudsætning for udtrædelse er dog at IntraHost ikke kan acceptere overfor den enkelte kunde at bibeholde de gamle forhold eller på anden måde indgå et kompromis.

5 6. Betingelser ved online backup 6.1. IntraHost fakturerer abonnementer kvartals vis forud såfremt der ikke er aftalt en længer periode. Der faktureres med forfald hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Der opkræves forholdsmæssigt fra start dato til slutningen af næste hele kvartal Abonnementet kan opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af et kalender kvartal dog tidligst til udløb af en aftalt periode. Opsigelsen kan kun ske via skriftlig henvendelse til IntraHost Såfremt abonnementet udvides er IntraHost berettet til, at fakturere for perioden op til næste abonnementets næste hovedforfald. Det er også det sidst faktureret abonnement der forlænges. Ønsker Kunden at mindske sit abonnement skal det ske skrifteligt med minimum 14 dages varsel til udløbet af et kvartal Alle former for backup eller online backup er ikke på nogen måde forsikret eller erstatningspligtigt i tilfælde af nogen former for tab eller beskadigelse IntraHost tilstræber adgang til og fra backupsystemet 24 timer i døgnet. IntraHost forbeholder sig dog ret til driftsstop i op til 24 timer i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. IntraHost tilstræber at varsle sådanne driftsstop Kunden er selv forpligtet til, at installere det til IntraHost tilhørende software på de maskiner, der skal tages backup af, ligesom Kunden er forpligtet til, at foretage nødvendige opdateringer af den installerede software. Kunden vil blive orienteret om nødvendige opdateringer Det er Kundens ansvar at konfigurere og sikre at backupjobs inkluderer de filer/mapper der ønskes backup af. Såfremt Kunden konfigurere backupjobs med egen krypteringsnøgle, er kunden selv ansvarlig for, at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt og sikkert. Mistes denne krypteringsnøgle vil hverken Kunden eller IntraHost være i stand til at reetablere data. 7. Abonnement & opsigelse 7.1. Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura. 7.2.Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet, men skal dog fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske minimum 3 måneder før aftalens udløb og være tilsendt IntraHost skriftligt, hvis ikke dette er sket forlænges aftalen automatisk med endnu en periode af samme længde som den tidligere, jo mindre IntraHost opsiger den IntraHost forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning at annullere en aftale og nedlukke en kundes aktiviteter såfremt der foreligger argumenter eller beviser for at Kunden har forbrudt sig mod denne aftale, eller på anden måde har misbrugt IntraHost, eller en nedlukning på nogen anden måde vurderes nødvendig fra

6 IntraHost s side. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode Aftalen kan af Kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde videregives til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra IntraHost. 8. Vejledning & konsulentydelser 8.1. Tilbud baseret på en fast pris er kun gældende ved udtrykkelig skriftlig aftale, ellers fungerer tilbudene som estimeret pris fra IntraHost og kan derfor variere når det endelige produkt er blevet leveret til Kunden Vejledning i forbindelse med ydelser indenfor hosting såsom estimeret forbrug eller påkrævet båndbredde eller serverkraft er udelukkende estimerede vejledninger fra IntraHost, og IntraHost kan således ikke holdes ansvarlige såfremt disse ikke holder, jo mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. 9. Udvikling 9.1. Udvikling omfatter programmering, design og udarbejdelse af applikationer, grafiske opgaver, tryksager, dokumenter, dokumentation, websider samt andet materiale udviklet eller videresolgt til Kunden af IntraHost 9.2. Alle rettigheder for det udviklede materiale tilfalder IntraHost, og må på ingen måde overtages, videresælges, videregives eller på nogen anden måde fratages, uanset om der er tale om hele det udviklede materiale, eller udelukkende dele af det. 9.3.Kunden er berettiget til, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, at benytte, modificere og videreudvikle det udviklede materiale, og endvidere at få tredjepart til at modificere eller videreudvikle det udviklede materiale, dog må tredjepart ikke tage rettighederne for det oprindeligt udviklede materiale. Ved involvering af tredjepart er det Kundens ansvar at tredjepart lever op til disse betingelser Ved benyttelse af tredjepartskomponenter, software eller andet i udviklet materiale, hæfter Kunden selv for eventuelle juridiske følger der vil være ved ulovlig benyttelse eller videredistribution af det pågældende leveret fra tredjepart IntraHost kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige for benyttelse af det udviklede materiale, eller den sammenhæng materialet benyttes i IntraHost kan ikke holdes ansvarlige for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af Kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider eller andet udviklingsarbejde.

7 9.7. Såfremt Kunden ønsker træning i benyttelse af det leverede udviklingsmateriale eller udfærdigelse af nogen form for dokumentation, er Kunden selv forpligtet til at bestille dette til gældende timepriser. 10. Salg Bestilling af hardware eller andre varer er bindende, og kan ikke annulleres, jo mindre det er resultat af at skriftligt aftalte leveringstider eller kvaliteter ikke er overholdt IntraHost forbeholder sig ejendomsretten indtil fuld betaling er modtaget, og kan derfor også kræve varen retur såfremt den ikke er blevet betalt. 11. Ejendomsret Pr. overtagelsesdagen erhverver Kunden brugsret til det IntraHost og eventuelle underleverandører tilhørende software i overensstemmelse med indholdet af aftalen Ejendomsretten til den leverede software, og herved retten til at videreudvikle, distribuere eller på anden måde udnytte principper og intellektuelle værdier i det leverede, tilhører til enhver tid ophavsretsindehaveren, dvs. IntraHost eller underleverandører til IntraHost Kunden forpligter sig til ikke, at foretage ændringer i softwaren, pantsætte, udleje, udlåne eller i øvrigt disponere over softwaren på anden måde end der fremgår af aftalen. 12. Reklamation Kunden har, såfremt der konstateres mangler ved leverancen, pligt til at reklamere straks. Kunden er forpligtet til at meddele konstaterede fejl ved brug af skærmdump af den aktuelle fejlmeddelelse samt en udførlig beskrivelse af workflow. Kunden er forpligtet til, at assistere ved fejlsøgning, reproduktion af fejl og kontrol af grunddata m.v. Den absolutte reklamationsperiode udløber efter 12 måneder, og reklamation forudsætter, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler. Reklamation skal fremsæt-tes skriftligt overfor IntraHost i umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse. I modsat fald vil reklamationen være at afvise Hvis der konstateres mangler, og der i øvrigt er reklameret rettidigt har IntraHost afhjælpningsret og IntraHost kan efter eget valg vælge at reparere, omprogrammere og/eller ombytte produktet med et produkt indeholdende funktioner, der lever op til samme funktionalitet som det defekte produkt inden for rimelig tid. Kunden skal i den forbindelse give IntraHost mulighed for at undersøge produktet hos Kunden eller hos IntraHost efter IntraHosts valg. Kunden har pligt til at etablere og vedligeholde en

8 kommunikationslinje efter IntraHosts anvisning og til brug for IntraHost i forbindelse med fejlfinding og fejlrettelse Såfremt Kunden har anmeldt fejl, og det viser sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilregnes IntraHost, skal Kunden erstatte de udgifter, IntraHost måtte have haft i den sammenhæng. Udgifterne fastlægges ud fra IntraHosts til enhver tid gældende prisliste for løbende ydelser m.v. 13. Ansvarsbegrænsning Kunden er indforstået med, at der i standardprogrammer kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af programmet nævneværdigt. IntraHost indestår ikke for, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version IntraHosts afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke: Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end IntraHost eller som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med tilbehør/programmer, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion eller som følge af defekter i Kundens maskine(r). Fejl opstået som følge af Kundens ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med IntraHosts skriftlige instruktioner, herunder manglende systemadministration fra Kundens side som for eksempel uautoriseret datamanipulation. Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side. Afhjælpning af mangler i produkter udviklet eller produceret af tredjemand. IntraHost er dog forpligtet til at videreformidle reklamationen til producenten/rettighedsindehaveren. Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i aftalen. Ansvar for tredjepartsprogrammer bortset fra lovbestemt ansvar. Såfremt en eller flere af ovennævnte ansvarsbegrænsninger gøres gældende af IntraHost, er IntraHost pligtig til at informere Kunden herom. Samtidig er IntraHost berettiget til, at kræve vederlag for det erlagte arbejde IntraHosts ansvar, hvad enten der er tale om erstatning eller forholdsmæssigt afslag, er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til Kundens (herunder Kundens koncernforbundne eller associerede selskaber) samlede basisbetaling i henhold til den aftale

9 som nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb af DKK , IntraHost påtager sig ikke ansvar for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af edb-virus, forstyrrelser i elektricitetsforsyning, temperatur eller luftfugtighed, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tabt fortjeneste, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed IntraHost bærer risikoen for produktet indtil overtagelsesdagen, hvorefter det påhviler Kunden at sørge for at tegne fuld dækkende forsikring. 14. Tavshedspligt Såvel Kunden som IntraHost og disses personale og/eller konsulenter m.v. har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, med mindre der er tale om forhold der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Fortrolige oplysninger er begrænset til oplysninger, som tydeligt er mærket fortrolige. Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som: er eller bliver offentligt tilgængelige, uden at dette skyldes en uberettiget handling eller undladelse fra den anden part var i en parts besiddelse før afgivelsen deraf og ikke er tilgået denne part fra den anden part er retmæssigt oplyst af tredjemand uden meddelelse om fortrolighed er et resultat af uafhængig udvikling hos den anden part er oplyst som følge af lovkrav eller retmæssigt påbud fra en domstol eller anden offentlig myndighed. Tavshedspligten er også gældende efter aftalens ophør. 15. Force Majeure IntraHost er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder der ligger udenfor IntraHost s kontrol, og som IntraHost ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på tidspunktet for kontraktens indgåelse Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen.

10 16. Misligholdelse Såfremt IntraHost eller Kunden i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, er den ikke misligholdende part berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler Misligholdelsen er betinget af, at den ikke misligholdelsen part gør misligholdelse gældende, og at den misligholdende part ikke har rettet for sig indenfor 30 dage I tilfælde af at IntraHost af uforudsete grunde ikke er i stand til at levere et aftalt produkt, forbeholder IntraHost sig retten til at annullere eventuelle kontrakter uden nogen former for følger, dog er IntraHost forpligtede til at betale eventuelle forudbetalte beløb tilbage. 17. Ændringer Aftaler og tilhørende bilag kan alene ændres ved skriftlig aftale mellem parterne. 18. Tvister Uoverensstemmelser skal så vidt muligt søges afklaret i mindelighed, og såfremt dette ikke er muligt, anlægges sag ved de civile domstole.

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA Disse standardvilkår gælder for Brugeres abonnement på e faktura. Igangsætning af abonnementet forudsætter, at Brugeren har indgået en såkaldt Dataleverandøraftale

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Kontrakt d.22.11.2013

Kontrakt d.22.11.2013 Kontrakt d.22.11.2013 mellem Emil Sennicksen CVR.nr.: 35299149 Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1. Kontraktens omfang

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

SYSTEMAFTALE PRODUCENT

SYSTEMAFTALE PRODUCENT SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen:

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere