PH.D.- PROTOKOL. Human Papillomavirus og Graviditet Læge Ulla Bonde van Zwol. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PH.D.- PROTOKOL. Human Papillomavirus og Graviditet Læge Ulla Bonde van Zwol. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH"

Transkript

1 Baggrund PH.D.- PROTOKOL Human Papillomavirus og Graviditet Læge Ulla Bonde van Zwol Hovedvejleder: Specialeansvarlig overlæge, forskningslektor, Ph.d. Jan Stener Jørgensen Medvejleder: Professor, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Ole Mogensen Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH Human papillomavirus (HPV) er et dobbeltstrenget DNA- virus, der replikerer i bl.a. keratinocytter. Virus findes i over 150 typer og kan give infektion i flerlaget pladeepitel i hud og slimhinder hos mennesker. De fleste typer er asymptomatiske ved infektion, men nogle kan give vorter, andre kan forårsage dysplasi og cancer i cervix, vulva, vagina og anus. Ca HPV- typer transmitteres typisk ved seksuel kontakt og inficerer anogenitalregionen. Der findes ikke aktuelt nogen behandling for HPV- infektion, men i de fleste tilfælde cleares den. En dansk undersøgelse, udført før introduktion af HPV- vaccinen (1), har i smearmateriale fra danske kvinder i alderen år fundet en prævalens af HPV på 26,4%. Der blev undersøgt for forekomsten af 13 high risk (HR) og 5 low risk (LR) HPV- typer. HPV- prævalensen toppede på 50,2% hos unge kvinder på år. Det har desuden været rapporteret, at op til 50-80% af alle seksuelt aktive mennesker i løbet af deres livstid vil have haft HPV- infektion på et eller andet tidspunkt. HPV- 16 er den mest prævalente type og findes hos 6,0% af alle kvinder. Forekomsten af HPV stiger i årene efter seksuel debut og falder herefter med alderen. Prævalensen af HPV- 16/18 infektion i kvinder i alderen år var 13,6% og øgedes til 18,5% i kvinder på år, hvorefter den faldt markant med alderen. Cervikal infektion med HPV er en forudsætning for udviklingen af cervixcancer (2). De fleste HPV- infektioner er forbigående og forårsager ingen cervikal skade. Nogle infektioner er derimod persisterende og kan eventuelt forårsage dysplasi og cancer. Behandlingen for cervixdysplasi og - cancer er bl.a. conisatio, der øger risikoen for sen spontan abort og præterm fødsel (3) (4). Infektion med HPV synes også at kunne påvirke det obstetriske outcome ad en mere direkte vej. Der er endnu kun få studier, der har undersøgt, hvilken indflydelse HPV- infektion har på graviditeter, men resultaterne af disse studier indikerer, at human papillomavirus er associeret med øget risiko for dårligt outcome af graviditeten i form af spontan abort og præterm fødsel. Malhomme (5) undersøgte væv fra spontane aborter og fandt ved et studie i 1997, at 70% af produkterne fra spontan abort indeholdt HPV ved PCR- analyse. Et andet studie (6) påviste, at kvinder med HPV- infektion i anamnesen havde højere risiko for spontan abort (OR 3). Srinivas (7) fandt HPV i 57% af spontane aborter versus 31% af provokerede aborter. Det er desuden vist, at HPV spiller en mulig rolle i genetiske afvigelser i fosteret og dermed ved spontan abort (8). Et amerikansk studie af Gomez et al (9) fandt i 2008, at HPV- DNA oftere er tilstede i den extravilløse trofoblastregion i placenta fra spontan præterm fødsel sammenlignet med kontroller. Resultaterne tyder på, at HPV- 16 kan replicere i extravilløse trofoblastceller, inducere celledød og reducere celleinvasion. Disse effekter kan resultere i fejlagtig invasion af de extravilløse trofoblastceller ind i uterinvæggen og placentadysfunktion. HPV er blevet detekteret ved PCR- amplification af DNA fra celler taget fra amnionvæske fra gravide med påvist genital eller cutan HPV- infektion. Det indikerer, at HPV kan krydse placentabarrieren, når virus er tilstede i cervix (10)(11). Rombaldi et al (12) fandt ved genital swab eller i det perifere blod HPV- DNA hos 49 (77,8%) af 63 kvinder. I 12 af de 49 kvinders moderkager (24,5%) fandt man ligeledes HPV- DNA. Der var type- specifik HPV konkordans mellem genital/placenta- prøverne hos 91,7% (n=11/12). Et andet studie fra 2006 (13) undersøgte 146 prøver af amnionvæske fra 142 kvinder med ukendt HPV- status, men fandt derimod ikke HPV i nogen af prøverne. HPV s rolle ved udvikling af cancer i cervix uteri er velkendt og vides at kunne forebygges ved hjælp af vaccination. Man ved også, at visse bakterier og vira kan medføre øget risiko for spontan abort og præterm fødsel. Hvilken rolle HPV eventuelt spiller i forbindelse med risiko for spontan abort og præterm fødsel, vides der endnu kun lidt om. Spontan abort forekommer i ca. 15% af alle graviditeter. Præterm fødsel defineret ved fødsel før graviditetsuge 37+0 forekommer i Danmark hos 6-7% og før uge 32+0 hos 1,5% af alle gravide. For tidlig fødsel har store såvel personlige som samfundsøkonomiske omkostninger. Mortaliteten blandt de ekstremt præmature børn (< 28+0) er høj og morbiditeten blandt de overlevende børn er betydelig. 1

2 Formål og hypoteser Vores studier bygges op omkring to hypoteser. Den ene er, at genital infektion med HPV er associeret med øget risiko for spontan abort og præterm fødsel. Den anden antagelse er, at Humant Papillomvirus kan ascendere fra vagina til uterus gennem cervix og krydse placentabarrieren. Disse hypoteser ønsker vi at efterprøve ved vores studier. Med studierne ønsker vi mere specifikt at finde svar på følgende: 1. A. Prævalensen af HPV- infektion i cervix uteri hos kvinder i graviditetsuge B. Prævalensen af HPV- infektion i cervix uteri hos kvinder, der får foretaget prænatal diagnostik i form af chorion villus biopsi. Det udhentede væv undersøges ligeleledes for HPV- infektion. Det vil derved kunne undersøges, hvorvidt HPV forekommer intrauterint og synes at være en ascenderende infektion. 2. Prævalensen af HPV- infektion i cervix og graviditetsvæv ved spontan abort op til graviditetsuge Resultaterne herfra sammenholdes med resultaterne fra studie 1A for at undersøge om HPV- infektion har indflydelse på risikoen for spontan abort. 3. Prævalensen af HPV- infektion i cervix hos gravide til terminen, d.v.s. graviditetsuge Resultaterne herfra anvendes som normal materiale. Der tages swab fra såvel vaginalt fødende samt kvinder, der får foretaget elektivt sectio. 4. Prævalensen af HPV- infektion i cervix hos kvinder med ekstrem præterm fødsel graviditetsuge 22+0 og 28+0 og meget præterm fødsel graviditetsuge 28+1 til uge Resultaterne sammenholdes med tallene fra studie 3 for at undersøge om genital HPV- infektion har indflydelse på risikoen for spontan præterm fødsel op til uge Materiale og metode Design: Observationelle og case- kontrol studier 1. Prævalensen af asymptomatisk HPV- infektion hos tidligt gravide. a) En kohorte af 91 kvinder undersøges i forbindelse med nakkefoldsscanning i uge med swab fra cervix uteri samt blodprøve med henblik på at påvise eventuel HPV- infektion og gøre typebestemmelse. b) En kohorte af 91 kvinder, der skal have foretaget chorion villus biopsi på baggrund af eksempelvis risikoberegning undersøges med swab fra cervix uteri og det udhentede væv vil blive undersøgt for HPV- infektion og typebestemmelse gøres. Desuden tages blodprøver med henblik på analyse for antistoffer mod HPV. 2. Prævalensen af HPV- infektion ved spontan abort eller missed abortion op til gestationsalder uge kvinder med inkomplet, igangværende spontan abort eller missed abortion op til gestationsuge 22+0 undersøges med swab fra cervix uteri og med blodprøve før evacuatio med henblik på at påvise eventuel HPV- infektion og - typebestemmelse. Det udhentede væv undersøges for HPV, og der gøres typebestemmelse. Der tages blodprøver for HPV- antistoffer. 3. Prævalensen af asymptomatisk HPV- infektion hos gravide til terminen. En kohorte af 91 kvinder undersøges med swab fra cervix uteri i forbindelse med elektivt sectio. Swab tages desuden fra cervix fra 91 kvinder, der føder spontant vaginalt til terminen. Der gøres PCR- analyse på swab og HPV- typebestemmelse. Der tages blodprøve fra alle kvinderne med henblik på detektion af evt. HPV- infektion og - typebestemmelse. 4. Prævalensen af HPV- infektion hos kvinder med præterm fødsel i uge 22+0 til uge kvinder med truende for tidlig fødsel undersøges med swab fra cervix i forbindelse med indlæggelsen. Blodprøve tages på kvinderne med henblik på påvisning af HPV- antistof og - typebestemmelse. 2

3 Fra alle deltagende kvinder vil desuden blive taget vaginal podning til senere brug for undersøgelse af vaginalt mikrobiom. Den første kontakt til patienten vil ske ved den læge, jordemoder eller sygeplejerske, der tilser patienten i forbindelse med hendes ambulante besøg/indlæggelse på afdelingen. Patienten vil i den forbindelse blive informeret såvel mundtligt som skriftligt om projektet samt om hendes rettigheder i relation til eventuel deltagelse i projektet. Patienten vil ligeledes blive informeret om mulighed og ret til at have bisidder til stede under informationen, der vil blive givet under uforstyrrede forhold i et undersøgelseslokale eller på enestue. Patienten vil blive tilbudt den fornødne betænkningstid, før hun tager stilling til eventuel deltagelse. Alle deltagende kvinder vil blive bedt om at udfylde spørgeskema til belysning af følgende forhold: Alder, etnisk herkomst, ægteskabelig status, uddannelsesniveau, alder ved seksuel debut, antal partnere, brug af p- piller, kaffe, alkoholforbrug, rygning, højde, vægt, HPV- relateret sygdom, medicinske lidelser, tidligere aborter og fødsler. Dette med henblik på statistiske vurderinger omkring disse faktorers eventuelle betydning for spontan abort og præterm fødsel. De cervikale swabs, abortvæv og placentabiopsier fra CVS analyseres for 35 typer HPV ved hjælp af multiplex PCR, og der gøres typebestemmelse. Blodprøverne analyseres for HPV- antistoffer ved VLP multiplex serologi, og der gøres typebestemmelse. For alle 4 studier gælder følgende in- og eksklusionskriterier: Inklusionskriterier: Eksklusionskriterier: Alder 18 år, singleton graviditet. Tidligere conisatio, kendt aktuel cervikal dysplasi, vaccineret med Gardasil eller Cervarix. Det indsamlede materiale vil blive opbevaret anonymiseret i forskningsbiobank op til 10 år efter afsluttet projekt. Initiativtagere til projektet er specialeansvarlig overlæge, forskningslektor, ph.d. Jan Stener Jørgensen og professor, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Ole Mogensen. Statistiske overvejelser Et dansk studie af Susanne Krüger Kjær et al (1) fandt forekomst af ikke- typespecificeret HPV- infektion hos 26,4% af de undersøgte kvinder i alderen år. Nulhypotesen i vores studier er, at der ingen forskel er at finde mellem de undersøgte kvinders HPV- prævalens i de respektive studier. Således vil der da ingen forskel være mellem tidligt gravide ved tidspunktet for nakkefoldsscanningen (studie 1A) og kvinder med spontan abort (studie 2). Tilsvarende vil der ifølge nulhypotesen ikke være nogen forskel at påvise mellem gravide til terminen (studie 3) og kvinder i præterm fødsel (studie 4). Vores hypoteser antager, at der er en forskel på de respektive grupper. Vi har estimeret prævalensen af HPV i grupperne af tidligt gravide kvinder ved nakkefoldsscanning (1) og kvinder med spontan abort (5-7) til henholdsvis 20% og 40%. Samme prævalens forventer vi, der er ved de prætermt fødende (9), altså 40% positive for HPV. I gruppen af fødende til terminen forventes 20% at være HPV- positive (1). Ved beregning af størrelsen af stikprøvegrupperne er vi gået ud fra fødsler over 2 år på OUH, idet indsamling af prøver vil foregå over denne periode. Der foretages ca. 300 moderkagebiopsier om året på OUH. Antallet af evacuatio uteri pr. år er ca. 400 pr. år. Der er ca. 50 meget præterme fødsler pr. år på OUH. Ud fra disse tal forventer vi, det vil være muligt at inkludere de ønskede antal patienter i undersøgelserne. Sikkerhedsintervallet er sat til 95% og signifikansniveauet til 5%. Det giver en sandsynlighed på 5% for at få et signifikant resultat på grund af rene tilfældigheder, selvom nulhypotesen skulle være korrekt. Den nødvendige stikprøvestørrelse er beregnet til 91 kvinder i hvert studie. Styrken i vores studier fastsættes til 80%. Kvinderne vil være tilfældigt udvalgte patienter, der ses på OUH i de respektive sammenhænge nævnt ovenfor indenfor de to år prøveindsamlingerne finder sted. I alt vil 546 patienter blive inkluderet. 3

4 Beregningerne er foretaget på følgende måde: Patientantal Der antages en hyppighed på 40% af HPV i testgruppen og en hyppighed på 20% i kontrolgruppen. Styrken sættes til 80% og signifikansniveauet til 5%. Til brug for beregning af patientantal er anvendt følgende STATA- kommando: sampsi , p(0.8) Dette giver et patientantal på 91 i hver gruppe. D.v.s. at vi vil have 6 x 91 = 546 patienter i alt. Hvervning og samtykke Patienten vil blive såvel mundtligt som skriftligt informeret om projektet og gives mulighed for at have bisidder tilstede under informationen. Ligeledes oplyses patienten om forsøgspersoners rettigheder. Informationen vil blive givet af den jordemoder, sygeplejerske eller læge, der har med patienten at gøre. Der vil blive indhentet skriftligt tilsagn fra patienten om samtykke til deltagelse. Dette tilsagn kan patienten til en hver tid trække tilbage, hvis hun ikke længere ønsker at deltage. Dette vil ingen konsekvens have for den videre behandling. Der vil typisk være mulighed for en betænkningstid for patienten på timer til dage. Projektet vil 1. år blive finansieret ved SDU, 2. år ved hjælp af midler fra Regionens ph.d.- pulje og 3. år er der udstedt underskudsgaranti for fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH. Der er indtil videre doneret kr. fra Sanofi Pasteur MSD. Der vil blive søgt diverse fonde til finansiering af drift og løn for 3. år af studiet. Forsøgsansvarlige har ingen særlig tilknytning til nævnte medicinalfirma. Etiske overvejelser Projektet er anmeldt til Videnskabsetisk Komité og vil efterleve den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udgivne Bekendtgørelse nr. 806 af 12. juli 2004 om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter. Alle forsøgspersoner vil blive informeret mundtligt og skriftligt om procedure og formål med undersøgelserne. Samtykke til deltagelse i studiet samt til journalindsigt vil blive indhentet skriftligt. Deltagelse er frivillig og forsøgspersonen vil til enhver tid kunne trække sit tilsagn om deltagelse tilbage uden konsekvens for den øvrige behandling af patienten. Alle personlige oplysninger er omfattet af tavshedspligt. Forsøgspersonerne vil ikke modtage vederlag for deltagelse. Biobank De indsamlede prøver vil blive opbevaret i en biobank til brug ved senere studier ved OUH omkring human papillomavirus og graviditet. Prøverne vil efter afslutning af dette projekt blive anonymiserede. Der vil ingen ulemper være forbundet med indsamling af prøverne. Dette vil blive gjort i forbindelse med en gynækologisk undersøgelse og en blodprøvetagning. Begge disse undersøgelser skal for langt de fleste af patienterne ske i forbindelse med deres udredning/behandling under alle omstændigheder. Der vil ingen risici være forbundet med prøvetagning for patienten. Materialet vil blive destrueret senest 10 år efter afslutning af dette projekt. 4

5 Risici, bivirkninger og ulemper Ved podning fra cervix uteri og vagina vil der blive indsamlet et ubestemt antal celler til undersøgelse. Ved blodprøven til brug for analyse af serumantistoffer mod HPV, vil der blive udtaget ca. 5 ml blod pr. patient. Såvel podning som blodprøve vil ingen nævneværdige risici, bivirkninger eller ulemper have for patienterne, der i forbindelse med deres udredning/behandling i de flestes tilfælde i forvejen skal have foretaget gynækologisk undersøgelse og blodprøvetagning. De patienter, der indgår i studiet i forbindelse med moderkagebiopsi, normalt fødende til terminen eller planlagt sectio til terminen, vil få foretaget podning fra cervix uteri, vagina og blodprøvetagning på grund af deres deltagelse i dette projekt. Dette vil kunne anses som en ulempe. Perspektiv Studierne vil bidrage til øget viden om forekomsten af human papillomavirus hos gravide kvinder i Danmark og HPV s eventuelle rolle ved spontan abort og præterm fødsel. Hvis HPV viser sig at være associeret med dårligere graviditets outcome, vil dette kunne influere på vaccinationsindikationen og på længere sigt kunne reducere antallet af ufrivillige tidlige aborter og spontane præterme fødsler. Forventede artikler med præsentation af de indhentede data uanset udfald: 1. Human Papillomavirus infektion i cervix uteri hos tidligt gravide 2. Human Papillomavirus forekomst intrauterint i 2. trimester 3. Human Papillomavirusinfektion i cervix uteri hos gravide til terminen 4. HPV- infektion og præterm fødsel Økonomi Projektet er tildelt et årsværk i forbindelse med optag af cand.med. Ulla Bonde van Zwol på ph.d.- uddannelsen. Derudover har Region Syddanmark støttet projektet med kr. via Regionens ph.d.- pulje. Medicinalfirmaet Sanofi Pasteur MSD har støttet projektet med kr. Forsøgsansvarlige har ingen særlig tilknytning til støttegiverne. Tid og sted Fra 1. november 2012 til 31. oktober 2015 på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, OUH og Sygehus Svendborg. 5

6 Reference List (1) Kjaer SK, Breugelmans G, Munk C, Junge J, Watson M, Iftner T. Population- based prevalence, type- and age- specific distribution of HPV in women before introduction of an HPV- vaccination program in Denmark. Int J Cancer 2008 Oct 15;123(8): (2) Franco EL, Rohan TE, Villa LL. Epidemiologic evidence and human papillomavirus infection as a necessary cause of cervical cancer. J Natl Cancer Inst 1999 Mar 17;91(6): (3) Albrechtsen S, Rasmussen S, Thoresen S, Irgens LM, Iversen OE. Pregnancy outcome in women before and after cervical conisation: population based cohort study. BMJ 2008;337:a1343. (4) Noehr B, Jensen A, Frederiksen K, Tabor A, Kjaer SK. Loop electrosurgical excision of the cervix and subsequent risk for spontaneous preterm delivery: a population- based study of singleton deliveries during a 9- year period. Am J Obstet Gynecol 2009 Jul;201(1):33-6. (5) Malhomme O, Dutheil N, Rabreau M, Armbruster- Moraes E, Schlehofer JR, Dupressoir T. Human genital tissues containing DNA of adeno- associated virus lack DNA sequences of the helper viruses adenovirus, herpes simplex virus or cytomegalovirus but frequently contain human papillomavirus DNA. J Gen Virol 1997 Aug;78 ( Pt 8): (6) Sikström B, Hellberg D, Nilsson S, Brihmer C, Mårdh PA. Contraceptive use and reproductive history in women with cervikal human papilloma virus infection. [11], Ref Type: Generic (7) Srinivas SK, Ma Y, Sammel MD, Chou D, McGrath C, Parry S, et al. Placental inflammation and viral infection are implicated in second trimester pregnancy loss. Am J Obstet Gynecol 2006 Sep;195(3): (8) Matovina M, Husnjak K, Milutin N, Ciglar S, Grce M. Possible role of bacterial and viral infections in miscarriages. Fertil Steril 2004 Mar;81(3): (9) Gomez LM, Ma Y, Ho C, McGrath CM, Nelson DB, Parry S. Placental infection with human papillomavirus is associated with spontaneous preterm delivery. Hum Reprod 2008 Mar;23(3): (10) Armbruster- Moraes E, Ioshimoto LM, Leao E, Zugaib M. Presence of human papillomavirus DNA in amniotic fluids of pregnant women with cervical lesions. Gynecol Oncol 1994 Aug;54(2): (11) Favre M, Majewski S, De JN, Malejczyk M, Orth G, Jablonska S. A possible vertical transmission of human papillomavirus genotypes associated with epidermodysplasia verruciformis. J Invest Dermatol 1998 Aug;111(2): (12) Rombaldi RL, Serafini EP, Mandelli J, Zimmermann E, Losquiavo KP. Transplacental transmission of Human Papillomavirus. Virol J 2008;5:106. (13) Ruffin MT, Bailey JM, Roulston D, Lee DR, Tucker RA, Swan DC, et al. Human papillomavirus in amniotic fluid. BMC Pregnancy Childbirth 2006;6:28. 6

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål?

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål? HPV-infektion Dysplasi Cervixcancer HPV vaccination Danny Svane, Overlæge PhD Gynækologisk afdeling D Odense Universitetshospital HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination.

Læs mere

Konisation øger risikoen for præterm fødsel

Konisation øger risikoen for præterm fødsel Gynækologi Konisation øger risikoen for præterm fødsel Af Lone Kjeld Petersen, Rikke Bek Helmig & Gitte Ørtoft Biografi Lone Kjeld Petersen er overlæge, dr.med. på Aarhus Universitetshospital, Skejby,

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 Ændringer i forhold til version 8: Afsnittet Økonomiske Forhold: Der tilbydes nu dækning

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

wewr Human PapillomaVirus

wewr Human PapillomaVirus Human PapillomaVirus wewr Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt >15 onkogene typer (high-risk). HPV 16 og HPV 18 er årsag til hovedparten af cervix cancere Ikke-onkogene typer

Læs mere

den hiv-negative partner

den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Skanning af cervix uteri

Skanning af cervix uteri Skanning af cervix uteri Camilla Bernt Wulff, læge, ph.d. stud. Center for Føtalmedicin og Graviditet, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet U-kursus i føtalmedicin 2014 Hvorfor måles cervix? 1 Risiko for spontan

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Den seksuelle og reproduktive sundhed

Den seksuelle og reproduktive sundhed Den seksuelle og reproduktive sundhed Seksuel trivsel Ønskebørn Ingen sexsygdomme Seksuel trivsel Udnytte seksuallivets muligheder til at få et rigere liv i overensstemmelse med lyst og behov og i respekt

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Screening for cervixcancer

Screening for cervixcancer Screening Screening for cervixcancer Succes eller overbehandling? Af Lone Kjeld Petersen Smear er en del af det daglige program i de fleste praksis. Det er en rutineundersøgelse, der sjældent stilles spørgsmålstegn

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 04-06-2009 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 04-06-2009 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

Skriftlig information til forsøgspersoner

Skriftlig information til forsøgspersoner Skriftlig information til forsøgspersoner Dette er information til dig, som deltager som forsøgsperson i forskningsprojektet Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes. Den følgende information beskriver

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE Hvem kan deltage 3 Aktiviteter i forsøget 3 Oversigt over aktiviteter i forsøget

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Indsamlende afdeling DCB center DCB lokal

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation.

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Plastikkirurgen vil ved forundersøgelsen spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Projektet har til formål, at

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med kikkertteknik. Er der nogen begrænsende faktorer? Vi spørger hermed, om du vil deltage i en videnskabelig

Læs mere

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4 Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Hvor og hvornår? Sygehusenheden Vest Herning: 2.200 fødsler pr år Holstebro: 600

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

RUTINE HJERTESCANNING

RUTINE HJERTESCANNING DELTAGERINFORMATION RUTINE HJERTESCANNING OG BIOBANK HOS NYFØDTE Tilbud til alle, der fødes i København indtil april 2018 Vi vil spørge, om du vil give tilsagn til, at dit barn kan deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B):

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Lipidomsætning ved nonalkoholisk fedtlever. Effekt af resveratrol på leverfedtindhold samt basal og insulinstimuleret FFA og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD Kontrakt ID Indsamling ved Biobankcenter Klinisk afdeling Periode for indsamling Center: Afd.: Fra: Afd.:

Læs mere

Det videnskabsetiske komitesystem. Karen Kiilerich

Det videnskabsetiske komitesystem. Karen Kiilerich Det videnskabsetiske komitesystem Komitesystemets opbygning Den Nationale Videnskabsetiske Komite 12 regionale videnskabsetiske Komiteer De Regionale Videnskabsetiske Komiteer Minimum 7, maks 11 medlemmer

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG

KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG 1 KOMITÉSYSTEMETS TJEKLISTE INDHOLD KLINISKE LÆGEMIDDELFORSØG DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES VIA DKMAnet. Se fælles dokumenttjekliste ved ansøgning om lægemiddelforsøg via DKMAnet * markerer komitérelevante

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af læge, ph.d.

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft Undervisere: Jesper Mehlsen, overlæge og forskningschef, Synkopecentret, Hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Deltager information Kære Patient Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. De hæmatologiske klinikker på Herlev Universitets Hospital og Rigshospitalet gennemfører

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse NeoCol En undersøgelse, der belyser effekten af kombinationskemoterapi før operation hos patienter med tyktarmskræft

Læs mere

Mekanismer bag tidlig æggestokkealdring

Mekanismer bag tidlig æggestokkealdring Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Mekanismer bag tidlig æggestokkealdring Dette er en forespørgsel om deltagelse i et forskningsprojekt, der omhandler undersøgelse af en række mekanismer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Klinisk afdeling DCB center DCB lokal afd.

Læs mere

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER Protokolresume - LUCELLI INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER 6. oktober 2014 Version 1 Forfattere og afdelinger: Birgitte Brinkmann Olsen, Nuklearmedicinsk

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter FØTO-Sandbjerg og Sandbjerg 2010 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund (primus motor), Richard Farlie, Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Carsten Henriques,

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

Papillomviridae (familias) Papillomvirus (genus)

Papillomviridae (familias) Papillomvirus (genus) HPV sygdom hos mænd Papillomviridae (familias) Papillomvirus (genus) 130 typer. Highrisk HPV (hrhpv): onkogene typer: cervix-, vagina-, vulva-, anal-, peniscancer oral-, oropharynx-, larynxcancer. Lowrisk

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2009 Invasive undersøgelser 1996-2006 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 AC CVS 1 Tidlige komplikationer

Læs mere

Genetisk rådgivning. Huntingtons Sygdom Fremadskridende dødelig demenssygdom

Genetisk rådgivning. Huntingtons Sygdom Fremadskridende dødelig demenssygdom Genetisk rådgivning Lektor, ph.d. jur. Kent Kristensen Juridisk Institut, Syddansk Universitet untingtons Sygdom Fremadskridende dødelig demenssygdom far Thea Frank abort mor ans anne søn Fadderskabstest

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil DELTAGERINFORMATION INFORMATION OM DELTAGELSE I EN VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne DELTAGERINFORMATION Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne (FFR-guided revaskulariseringsstrategi forud for CABG) Vi vil hermed spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg/projekt.

Læs mere

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KLINISK OPHOLD 6. SEMESTER. 2 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KLINISK OPHOLD 6. SEMESTER. 2 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KLINISK OPHOLD 6. SEMESTER 2 uger Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding Klinisk Lektor, Overlæge Hanne Wielandt 16. januar 2014 1 VELKOMMEN TIL GYNÆKOLOGISK-OBSTETRISK

Læs mere

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

HPV Vaccination. Gudrun Neumann Department of Obstetrics and Gynaecology

HPV Vaccination. Gudrun Neumann Department of Obstetrics and Gynaecology HPV Vaccination Gudrun Neumann Department of Obstetrics and Gynaecology Cervixcancer - forebyggelse HPV-vaccination til hvem? Ole Mogensen Gynækologisk-Obstetrisk afd. Odense Universitetshospital Cervixcancer

Læs mere

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Epidemiologisk forskning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet mv@soci.au.dk At belyse en videnskabelig hypotese ved

Læs mere

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene Fostervandsprøve og moderkageprøve Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014 Invasive prøver Abortrate Komplikationer hos børnene 1 Abortrate - uden invasiv procedure n US (uger) Abort (uger)

Læs mere