Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus"

Transkript

1 Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus

2 Hvad siger patienter og pårørende? To fokusgruppeinterviews Patienter og pårørende lagde vægt på følgende : Undervisning i diagnose og symptomer Medicinens virkning og bivirkninger Tilbud om deltagelse i psykoedukativt behandlingsprogram Fast kontaktperson med mulighed for skift Tilbud om psykologsamtaler Tilbud om hjælp fra socialrådgiver og erhvervskonsulent Pårørende skal tilbydes deltagelse i enkelt- eller flerfamilieforløb Pårørende skal tilbydes kontakt med patientens kontaktperson

3 Målgruppen Mennesker med skizofreni, dvs. der opfylder diagnostiske kriterier for F20 i ICD-10 Ca. 500 nye tilfælde årligt i Danmark Prævalens 0,5%, sv.t med skizofreni i Danmark Livstidsrisikoen er 1%

4 Skizofreni, et spektrum

5 Diagnostik og udredning Psykopatologi Standardiseret diagnostisk interview SCAN-interview, OPCRIT I Region Midt er valgt PSE-interview Interviewet udføres af speciallæge i psykiatri Status i Region Midt Stort set alle patienter får stillet diagnosen af speciallæge i psykiatri NIP-standard kræver mindst 80%

6 Diagnostik og udredning Sværhedsgrad af symptomer Jævnlig vurdering af sværhedsgrad af symptomer F.eks. ved indlæggelse, udskrivning, omlægning af behandling Minimum 1 gang årligt Standardiserede skalaer, eks. PANSS, SANS, SAPS

7 Diagnostik og udredning Præmorbid fase Præmorbid funktion Milepæle i udviklingen Kontaktevne og sociale evner Adfærdsforstyrrelser Faglig funktion i skolen

8 Diagnostik og udredning Prodromal fase Varer fra måneder til år Prodromalsymptomer kan være Social tilbagetrækning, nedsat initiativ Faldende interesser og funktion Nedsat personlig hygiejne Uspecifikke psykiske symptomer Depressive symptomer, angst OCD, spiseforstyrrelse, misbrug

9 Diagnostik og udredning Somatisk udredning Referenceprogram Somatisk anamnese Objektiv somatisk undersøgelse Objektiv neurologisk undersøgelse Retningslinie for Region Midt Undersøgelsen skal indbefatte vægt, højde, livvidde, BMI Indlagte ptt.: senest ved gennemgangen Ambulante ptt.: indenfor 2 uger

10 Diagnostik og udredning Paraklinisk udredning Referenceprogram Elektrolytstatus, blodglucose, lever-, nyre- og thyreoideafunktion EEG og CT-scanning af cerebrum Retningslinie Region Midt Der skal også tages EKG, hæmoglobin, leukocytter og differentialtælling, lipider MR-scanning i stedet for CT-scanning. EEG udføres kun på mistanke om epilepsi

11 Film om skizofreni

12 Film om skizofreni

13 Film om skizofreni

14 Diagnostik og udredning Neuropsykologisk (kognitiv) funktion Forstyrrelser forekommer hos 75-80% Undersøgelsen foretages af psykologer Hukommelse Opmærksomhed Eksekutive funktioner Primær begavelse Evt. social kognition Resultaterne bruges i planlægning af rehabilitering af patienterne NIP-standard kræver mindst 50% testet indenfor det første år

15 Eksempel på neuropsykologisk udredning - undersøgelsesresultat 25 årig mand, har taget studentereksamen, derefter startet på videregående, længerevarende uddannelse. Kognitive styrker: Velbegavet Koncentration, opmærksomhed i kortere perioder, hukommelse og tempo normalt Tilfredsstillende overblik og problemløsningsevne Kognitive vanskeligheder: Visuelt overblik over abstrakt materiale Nedsat initiering Vedvarende opmærksomhed medførende tendens til at lave fejl Andre faktorer Har svært ved at være sammen med flere ad gangen Har en del ambivalens

16 Eksempel på neuropsykologisk udredning - anbefalinger Koncentrationsvanskeligheder: Anbefales at lægge pauser ind i læsningen ca. hver ½ time Optage forelæsninger på bånd og aflytte dem derhjemme Overblik og initiering: Studiementor til at hjælpe med at strukturere stoffet og lægge studieplan Sociale vanskeligheder: Minimere gruppearbejde Arbejde med sociale vanskeligheder sammen med primærbehandler

17 Diagnostik og udredning Komorbiditet Hashmisbrug hos 10-25% Alkoholmisbrug hos 30-50% Misbruget medfører en dårligere prognose Kan ofte mindskes via antipsykotisk medicin Depression hos 25% Selvmordsforsøg forekommer hos 50% 10-15% suiciderer Kritiske tidspunkter er De første år af sygdommen Erkendelsesfase Lige efter udskrivning

18 DUP Duration of untreated psychosis Patienter har gennemsnitligt været psykotiske i 1-2 år, inden de kommer i behandling Lang varighed medfører Faldende psykosocial funktion Længere remissionstid Psykotiske tilbagefald Medfører risiko for blivende funktionstab

19 Farmakologisk behandling Referenceprogrammet Til første-episode patienter anbefales de nyere antipsykotika Patienter på gamle antipsykotika bør skifte til nyere, hvis der er EPS Depressive tilstande bør behandles på samme måde som depressioner hos ikkeskizofrene, OBS døgnrytmeforstyrrelser

20 Farmakologisk behandling Retningslinie for Region Midt Førstevalgs præparat er nyere antipsykotika Der anbefales monoterapi Der tilstræbes behandling i 4-6 uger inden stillingtagen til andet præparat Efter første episode behandles patienten i mindst 1 år Efter flere episoder behandles patienten i mindst 5 år Ved symptomfrihed kan dosis reduceres forsigtigt, f.eks. med 20% hver 6. måned

21 Vurdering af bivirkninger UKU-skalaen forkortet til 8 parametre Dystoni Hyperkinesier Akatisi Ortostatisk svimmelhed Menstruationsforstyrrelser/amenoré Galactoré Seksuelle forstyrrelser/nedsat seksuallyst Laboratorieprøver: blodsukker, lipider, EKG Kontrol: vægt, livvidde, BMI, BT

22 Antipsykotika Alle antipsykotika har D2-receptorblokerende effekt. Der kræves mindst 60 % D2- receptorblokade for at få antipsykotisk virkning. Over 80 % D2-receptorblokade øger risikoen for EPS Nogle antipsykotika har H1-receptorblokade. Giver anledning til sedation og vægtøgning Nogle antipsykotika har alfa1-adrenerg blokade. Giver anledning til svimmelhed og hypotension

23 Typiske antipsykotika Lavdosis (Serenase, Fluphenazin) Mellemdosis (Trilafon, Cisordinol) Højdosis (Nozinan, Truxal) Lavdosis præparater har særligt EPS og hyperprolactinæmi bivirkninger Højdosis præparater har særligt autonome bivirkninger, vægtøgning og sedation

24 Atypiske antipsykotika Atypiske antipsykotika har generelt lavere affinitet til D2-receptorerne end de typiske og dermed lavere risiko for EPS Zyprexa, Risperdal, Zeldox, Seroquel, Solian, Invega Abilify (partiel dopamin agonist) Leponex ( dirty drug ) det mest potente men med risiko for agranulocytose mv

25 EPS Akut dystoni Parkinsonisme Tardive dyskinesier Akatisi

26 Sjældne bivirkninger Malignt neuroleptikum syndrom Generaliserede tonisk-kloniske krampeanfald Blod dyskrasier Foto sensibilitet

27 Kardiovaskulære bivirkninger Arytmi risiko : Forlænget QTc (se rapport) Rød sikkerhedsprofil : Serenase, Leponex, Serdolect, Zeldox, Lithium og Metadon Grøn sikkerhedsprofil : Trilafon, Cisordinol, Abilify og Zyprexa, Ortostatisk hypotension : Især højdosis typiske antipsykotika og Seroquel

28 Metaboliske bivirkninger Forhøjet BT Forhøjet blod-glucose Abdominal fedme Forhøjet triglycerid og lav HDL-kolesterol

29 Hormonelle bivirkninger Hyperprolactinæmi : Menustrationsforstyrrelser, amenorré, galaktoré Seksuelle forstyrrelser : Nedsat libido Erektiv og ejakulativ dysfunktion hos mænd Tab af orgasme hos kvinder

30 Psykosocial intervention Højeste prioritet Psykoedukation til patienter Psykoedukativt familieprogram Opsøgende psykoseteam til første-episode patienter Kognitiv adfærdsterapi dernæst Social færdighedstræning Psykodynamisk psykoterapi

31 Effekt af psykoedukation Antal tilbagefald reduceres Bedre adherence til behandling Bedre medicinsk adherence Større viden om sygdom og behandling Større tilfredshed med behandling Færre symptomer Bedre global funktion Effekten synes afhængig af, om pårørende også deltager i psykoedukation

32 Baggrund for psykoedukativ familieintervention Skizofreni er en biologisk sygdom, som påvirkes af psykosociale faktorer De pårørende er værdifulde samarbejdspartnere Information og støtte til familien kan forbedre forløbet af sygdommen Familieintervention er en del af den samlede behandling og ikke et alternativ til medicin

33 Indhold i familieprogram Undervisning i sygdommens årsager, forløb og behandling Etablering af alliance med de pårørende Vurdering af familiens ressourcer Hjælp til problemløsning Hjælp til at sætte rimelige krav og forventninger, nedjustere forventninger Træning i struktureret problemformulering og løsning Foregår ofte i flerfamiliegrupper

34 Effekt af psykoedukativ familieintervention års tilbagefaldsrater Standard Enkeltfamilie Flerfamilie

35 Flerfamiliegruppe a.m. McFarlane 1. Session Præsentation af deltagerne, ingen sygdomssnak 2. Session Hvordan har psykisk sygdom påvirket mit liv 3. og følgende sessioner Socialisering Runde, tilbagemelding på sidste uges problemløsning Udvælgelse af problem Problemløsning Definere problemet Finde mulige løsninger Fordele og ulemper Valg af bedste løsning Planlægge opgaver og implementering

36 Expressed emotion (EE) Det emotionelle klima i familien Mennesker med skizofreni meget følsomme for overinvolvering og kritik kan medføre tilbagefald EE er påvirkelig af pt. s tilstand, ofte høj i akut fase EE falder, når pårørendes viden om sygdommen øges Vær opmærksom på EE i afdelingen

37 Enkel kommunikation - kommunikationsregler Undgå tankelæsning Tal for egen regning Respekter andres udsagn Undgå abstrakt tale og for mange detaljer Forlang ikke fortrolige oplysninger Hjælp hinanden med at forstå, hvad der bliver sagt Giv tydelig opmuntring, støtte og positive kommentarer

38 Kognitiv adfærdsterapi Mindsker symptomernes sværhedsgrad Øger indsigt Mindsker vedvarende vrangforestillinger Bedrer sociale funktion Mindsker tiden til remission Anbefaling: patienter med vedvarende psykotiske symptomer bør tilbydes CBT

39 Social færdighedstræning Formål Øge sociale kompetencer Reducere stress og vanskeligheder i sociale sammenhænge Effekt Begrænset evidens for bedring af psykiske tilstand og sociale funktion Metode Manualiseret træning individuelt eller i gruppe, feed back og hjemmeopgaver

40 Skizofreni Tidlig intervention er vigtig

41 Skizofreni Der er brug for at afstigmatisere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling 2005 Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling Udarbejdet af

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere