ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/ / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet Natur-Energi CVR Svanevej København NV Aftaleindgåelse Oplysning om fortrydelsesfristen. FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Martin Salamon UDPEGET AF DANSK ENERGI Niels Grovn Hans Christian Wenzelsen Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR

2 Side 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Ikke relevant. Påklaget beløb: kr Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 8. marts Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 9. marts Klageformular modtaget i ankenævnet: 23. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 29. marts Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 22. juni KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen drejer sig om, hvorvidt klager er forpligtet af to kontrakter angående levering af el til to forskellige adresser (forbrugsadresserne). Klagers hustru skrev den 14. januar 2011, udenfor Kvickly i Buddinge, under på to kontraktdokumenter efter en samtale, med en sælger fra indklagede, jf. bilag 1. I forbindelse med en henvendelse fra klagers tidligere elleverandør sidst i februar 2011, blev klager opmærksom på, at klagers hidtidige elleverandør var skiftet ud med indklagede. Klager rettede derfor den 8. marts 2011 henvendelse til indklagede og gjorde indsigelse mod, at der skulle være indgået aftale. Indklagede afviste indsigelsen, med henvisning til den indgåede kundekontrakt, jf. bilag 1. Parterne kunne ikke nå til enighed, hvorfor sagen blev indbragt for ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Indklagede skal betale kr til klager. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for påstanden gør klager gældende, at klager ikke er bundet af kontrakterne om levering af el til forbrugsadresserne. Klager gør gældende, at der ikke på tilstrækkelig vis er oplyst om fortrydelsesfristen på 14 dage, idet denne skal fremgå skriftligt og tydeligt. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Frifindelse.

3 Side 3 INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at der har været en 14 dages fortrydelsesret, hvor kunden har haft mulighed for at henvende sig til deres kundeservice. Indklagede gør gældende, at der er informeret om fortrydelsesfristen på henholdsvis forsiden af selve kontrakten samt i de generelle betingelser, jf. bilag 1 og bilag 2. SEKRETARIATETS BEHANDLING Indklagede har på sekretariatets opfordring fremlagt et sæt leveringsbetingelser (bilag 2), som skulle være identisk med det, som fremgik af bilag 1. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Bilag 2: Kundekontrakter af 14. januar 2011 samt leveringsbetingelser. Nye leveringsbetingelser.

4 I ANE BILAG nr.: 1 Side nr.: 6 Betingelser - privat (Vers 1.4 den IS.november 2010),. Tilslutning til elnellet Kunden skal III enhver Ild være lilslullet det kollektive elforsyningsnet via sin lokale elnelvirksomhed og opfylde einetvirksomhedens bellngelser for tilslutning og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer Natur-Energi NS hereller benævnt som (NE) kunden overlof' kundens elnetvirksomhed. NE kan ophøre med leverancer i pertoder. hvor elnetvirksomheden afbryder forsyningen. 2. Måling og måledata EInetvIrksomheden er ansvartlg for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel NE som kunden relte henvendelse til elnelvirksomheden. Kunden skal acceptere efterregulennger som følge af forsinkede forbrugsdala eher elnetvirksomhedens korrektion af måledeta efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata. afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på Itdllgere forbrug og lilslullede brugsgenslande. 3. Priser. afregning, modregning og fakturering NE fakturerer i danske kroner. NE fakturerer ikke kunden for betalinger til elnetvirksomheden, herunder netabonnomenter og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af elnetvirksomheden. Priser Og gebyrer fremgår også på energl.dk. I øvrigt kan der relles henvendelse til NE. Sidste rellidige indbelalingsdato fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling opkræves renter og gebyrer i henhold til Renieloven. Du kan læse mere om vores gebyrer I prisbladet på vores hjemmeside Afregning foretages aconto kvartalsv $ forud. Ved nyoprettelse vii acontobetaungen dog være forlænget Indtil førstkommende kvartal. Den maksimale acontobetaling er således op til 6 måneder. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målle elforbrug. efter NE har modtaget måledata fra elnetvirksomheden. Det påhviler kunden gennem elnelvirksomhederne at sikre NE de nødvendige måleranæsninger. NE er berettiget til at kræve depositum for kundens betalingsforpligtelser. hvis NE vurderer at der foreligger begrundet risiko. Ønsker kunden at modtage faktura med post opkræves et gebyr på 35 kr. på den fremsendte faktura. 4. Misligholdelse Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen mod øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale einetvirksomhed. Ved betalingsstandsning, åbning af tvangsakkord. gældssanering. konkurs eller dødsboer, der behandles ved bobestyrer. sket NE straks underretles herom. NE kan kræve. at kunden eller dennes bo swler betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetates. eller der er sliltet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stiftes den krævede sikkerhed Ikke Inden for den af NE angivne frist, har NE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 5. Leveringshindringer I tilfælde af levertngshindringer, der skyldes forhold uden for NEs konlrot (force majeure), suspenderes alle NEs forpligieiser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krtge. terror, brande, hærværk, It-manipulation. it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft. maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag iii arbe dsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis NE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt slore, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan NE Ikke opfylde sine forpllglelser på grund af. at Energinat.dk eller einetvirksomheden har erklæret force majeure I transmissionssystemet, kan NE også påberåbe sig denno force majeure over for kunden. 6. Ansvarsbegrænsning NE er ikke overlor kunden ansvarng for skade eller lab I fof'bindelse med fejl og afbrydelser i elnellel, e/ heller for leverancens tekniske kvalitel, herunder spændingsniveau. frekvens og støjforhold. NE er endvidere Ikke ansvartlg for skade og tab som fø lge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af elnetvirksomheden. den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske elbørs, Nord Pool. Endelig er NE ikke ansvarlig for kundens eventuelle drirstab og avancetab og andre Indirekte lab. Med mindre NE har handlet forsæulgt og groft uaglsomt. 7. Løbetid, ophør og ovordragelse Pris. løbetid og opsigelsesvarsel fremgår af bekræftelsen modlaget ved kundeforholdets oprellelse. Inden udløb af den periode. hvor den aftalte pris er gældende. modtager kunden oplysning om datoen for udløb med opfordrtng th at tegne en ny fastprisperiode samt oplysning om vilkårene herfor. Meddeler kunden. at perioden ønskes forlænget. sker delie I overensstemmelse med de angivne nye vilkår. Meddeler kunden. at aftalen Ikke ønskes forlænget. ophører kundeforholdet til det fastsalle udløbslidspunkt. Ved kundens manglende reaktion erstattes aftalen med en kvartalsaftale, hvor prisen reguleres en gang i kvartalet. Denne aftale kan opsiges med l måneds varsel til udgangen af en måned. Kunden har rel til at fortryde aftalen. såfremt kunden giver skrlfulg meddelelse herom tø NE senesl 14 dage effer aftalens indgåelse. Kunden kan.op.!19!.~.\!i len med en n:'åædll.j!{i!. lll1i.!..!!l!9!!!!!!!~~~.!l.ed. Dog Iidli!!~~~.m~!,e d9~~r _a~!!l!1 s I n ~å~ls e. Kunden er forllllgtet til at aftage eli overensstemmelse med aflåten frem til aftalens ophør. Ved kundens opslg~sej~ t!.e!!.~ r de første 6 måneder, opkræver NE kunden et gebyr på 475 kr. Inkl. moms til dækning af omkoslninger forbundet med afvikling af aftalen.,.... Ved betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begærtng om konkurs, skal NE straks underreues herom. og måleren straks anæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner NE kunden sene8t12 måneder efter. at NE har modtaget nødvendige måledata mv. fra kunden eller elnetvlrksomhedøn. NE må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge affalen som led I en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter Ul tredjemand eller et koncernsetskab. Opsigelser skal indgives pr. brev euer e-mali. 8. Flytning Flytning skal meddeles senest 14 dage Inden indflytning. Kunden kan rette henvendelse til NEs kundeservice med oplysninger om flytning. 9. Persondata Ved indgåelse af aftale foretager NE en generel kredllvurdering af kunden, der ken medføre, at aftalen ikke kan Indgås. Derudover kan NE videregive oplysninger om kunden Ul andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Hvis betaling sker via es, opbevares bankreg.nr. kontonr. eller girokontonr., indtit tameldlng er foretaget. Oplysningerne anvendes I forbindelse med udfærdigelse af fakturaer. breve og lign. Hvis du er Nødstrøm-kunde kan NE videregive oplysninger tit Folkekirkens Nødhjælp med henblik på. at du kan opnå et muligt skallefredrag for dine donalloner. Hvis du er Elskov-kunde kan NE videregive oplysninger til Nepenthes med henblik på, at du kan opnå et muligt skallefradrag for dine donationer. Donationer over 500 kr. er fradragsberettiget. Organisationerne oplyser donationens størrelse til skallevæsenet og sikrer dermed, at du udnyller din fradragsret. NE vil med henblik på opfyldelse af delle formål videregive dine personoplysninger til henholdsvis Folkekirkens Nødhjælp og Nepenthes. Som Nødstrømskunde videregiver Natur-Energi endvidere dme kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) til Folkekirkens Nødhjælp. så organisationen kan kontakte dig angående de projekter. du støller med din donation samt organisationens generelle arbejde. 10. Kundeklagor KKlabgerhkan Invdglves til NEs kundeservice. Kunden kan endvidere klage Skrifflfi~.t~A~~e~.~net.~å ~ne~iqm!å det øenavn. ". Lovvalg og værneting TVIster mellem kunden og NE afgøres efter dansk ret. Sager mod NE med relation disse betingelser erer særskilt affale anlægges ved rellen i Gentofte.

5 BILAG nr.: Side nr.: 12. Ændringer NE har mod forudgående varsel. ret til at ændre disse betingelser. allalen og priserne. Skyldes ændringerne ændret lovgivning. påbud fra offentlige myndigheder el. lign. er kunden forpligtet til at overholde ændringerne. fra tidspunktet for NEs meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige meddelelser herom kan ske på NEs hjemmeside. I dagspressen. ved regningsfremsendelse eller på anden måde. 13. Betalingsforhold ved dankort eller andet betalingskort Tilmelder kunden sin betaling via Dankorl eller andet betalingskari. som er godkendt af NE Dg PBS gælder yderligere følgende betingelser: Forventede forbrug og abonnement (aconto) faktureres forud lil udgangen af efterfølgende kvartal. NE forbeholder sig ligeledes rellen til at opkræve ufaktureret (orbrug fra tidligere palloder. Der henvises i øvrigt til punkt 3. NE Informerer kunden ved fakturaudstedelse via e-ma ~ at faktura med tnhørende speclfikalion er tilgængelig via MIN SIDE på Denne faktura trækkes automatisk på kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på fakturaen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte NE Inden betalingen. hvis kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis Kundens betalingskort afvises. er NE berelliget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter. NE benyller en underleverandør. som er godkendt af PBS International Dg PBS til betalingsløsning. Ved automatisk trækning p betalingskort gemmes kundens korllnformatloner Ikke hos NE. men hos underleverandøren. Inden betalingskoriets udløbsdato skal kunden sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via MIN SIDE på Ved spærring af betalingskortet er kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med ot nyt betalingskort. Delle gøres ligeledes via MIN SIDE på Ved Indgåelse af denne aftale giver kunden tilladelse til. at NE foretager automatiske trækninger på kundens betalingskort i henhold li! ovenstående. Ved forsinket betaling er NE berettiget til at ophøre leverancen al strøm. Indtil belallngslomoldet er bragt lorden. Det kontraktlige lorhold lorbllver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus. Hvis NE oph"rer leverancefomoldet på grund af manglende betaling. opgøres forbrug. jf. punkt 3 og slutopgørelse fremsendes og opkræves. Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt al, om der er Indgået særskht anale med NE om betarng via tredjemand. Konlakt til Natur-Energi NS Postadresse Natur-Energi NS. SvaneveJ København NV. CVR-nr.: Kundeservice Telefon eo -mandag tij lorsdag mellem 9 og 16/ E-mai!: Web:

6 ANE BILAG nr.: 2 NATUR-ENERGI (NE) LEVERINGSBETINGELSE ide nr.: 1. TILSLUTNING TIL ELNETTET Kunden skal til enhver tid være nlsluttet det kollektive elforsyningsnet via sin lokale elnetvlrksomhed og opfylde elnetvirksomhedens betingelser for nislut nlng og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer Natur Energi (NE) kunden overfor kundens einetvirksomhed. NE kan ophøre med leverancer I perioder, hvor einetvirksomheden afbryder forsyningen. 2. MALING, MALEDATA OG AFREGNING Elnetvlrksomheden er ansvarlig for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel NE som kunden rette henvendelse ni einetvirksomheden. Kunden skal acceptere efterreguleringer som fø lge af forsinkede forbrugsdata eller elnetvirksomhedens korreknon af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra bere g~ net forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgen stande. 3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER NE fakturerer I danske kroner. NE fakturerer Ikke kunden for betalinger til elnetvirksomheden, herunder netabonnementer og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af einetvirksomheden. Priser og gebyrer fremgår også på energi.dk. I øvrigt kan der rettes henvendelse til NE. Sid ste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen. Ved for sen beta lin opkræves renter og gebyrer i henhold til Renteloven. Afregning foretages aconto kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil acontobetalingen dog være forlænget indtil førstkommende kvartal. Den maksimale acontobetaling er således op til 6 måneder. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, efter NE har modtaget måledata fra elnetvli ksomheden. Det påhviler kunden gennem einetvirksomhederne at sikre NE de nødvendige måleraflæsninger. NE er beremget n i at kræve depositum fo r kundens betalingsforpligtelser, hvis NE vurderer at der foreligger begrundet ris iko. 4. MISLIGHOLDELSE Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig Virkning. Eksempler på væsentlige misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale elnetvirksom hed. Ved betalingssta ndsning, åbning af tvangsakkord, gældssanering, kon kurs eller dødsboer, der behandles ved bobestyrer, ska l NE straks underrettes herom. NE kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende Sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed Ikke inden for den af NE angivne frist, har NE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig VIrkning. 7. LØBETID, OPHØR, FLYTNING OG OVERDRAGELSE Pris, løbetid og opsigelsesvarsel fremgår af bekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. Inden udløb af den periode, hvor den aftalte pris er gældende, modtager kunden oplysning om datoen for udløb med opfordring til at tegne en ny fastprisperiode oplysning om vilkårene herfor. Meddeler kunden, at perioden ønskes forlænget, sker dette i overensstemmelse med de angivne nye vilkår. Meddeler kunden, at aftalen ikke ønskes forlænget, ophører kundeforholdet til det fastsatte udløbstidspunkt. Ved kundens manglende reaktion erstattes aftalen med en kvartalsaftale, hvor prisen reguleres en gang i kvartalet. Denne aftale kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Kunden har ret til at fortryde aftalen, såfremt kunden giver skriftlig meddelelse herom til NE senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Kunden kan opsige aftalen med en m åneds varsel ni udgangen af en måned. Dog tidligst 5 måneder efter aftalens indgåelse. Kunden er forpligtet til at aftage el i overensstemmelse med aftalen frem til aftalens ophør. Ved kundens opsigelse inden for de første 6 måneder, opkræver NE kunden et gebyr på 475 kr. inkl. moms til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. Ved betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal NE straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner NE kunden senest 12 måneder efter, at NE har modtaget nødvendige måledata mv, fra kunden eller elnetvirksomheden. NE må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter Ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine akti,vlteter til tredjemand eller et koncernselskab. Opsigelser ska l indgives pr. brev eller . B.FLYTNING Flytning skal meddeles senest 14 dage inden tndflyt l1lng. Kunden kan rette henvendelse til NEs kundeservice med oplysninger 0111 flytning. 9. PERSONDATA Ved indgå else af aftale foretager NE en generel kreditvurdering af kunden. der kan medføre, at aftalen ikke kan indgås. Derudover kan NE Videregive oplysninger om kunden til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Hvis betaling sker via SS, opbevares bankreg.nr., kontonr. eller girokontonr., indtil tilmelding er foretaget. Oplysningerne anvendes i forbindelse med udfærdigelse af fakturaer, breve og lign. NE kan videregive oplysninger til Folkekirkens Nødhjælp med henblik på, at du som kunde på NØDSTRØM kan opnå et muligt skattefradrag for dine donationer. Donationer over 500 kr. er fradragsberettiget. Folkekirkens Nødhjæl p oplyser donationens større lse ni skattevæsenet og sikrer dermed, at du udnytter din fradragsret. NE vii med henblik på opfyldelse af dette formål videregive dine personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, etc.) n i Folkekirkens Nødhjælp. 5. LEVERINGSHINDRINGER I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for NEs kontrol (force majeure), suspenderes alle NEs forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, t error, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffearbej dskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part I eller årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis NE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan NE Ikke opfylde sine forpligtelser på grund af, at Energinet.dk eller einetvirksomheden har erklæret force majeure I transmissionssystemet, kan NE også påberåbe sig denne force majeure over for kunden. 6. ANSVARSBEGRÆNSNING NE er Ikke overfor kunden ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. NE er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af Indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af elnetvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske el børs, Nord Pool. Endelig er NE ikke ansvarlig for kundens eventuelle dnftstab og avancetab og andre indirekte t ab. M ed mindre NE har handlet forsætligt og groft uagtsomt. 10. KUNDEKLAGER Klager kan Indgives til NEs kundeservice. Kunden kan endvidere klage skriftligt til Ankenævnet på Energiområdet - Nyropsgade 30, 1780 København V. 11. LOVVALG OG VÆRNETING Tvister mellem kunden og NE afgøres efter dansk ret. Sager mod NE med relation til disse betingelser eller særskilt aftale anlægges ved retten i Gentofte. 12. ÆNDRINGER NE har mod forudgående varsel, ret til at ændre disse betingelser, aftalen og priserne. Skyldes ændn ngerne ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder el. lign. er kunden forpligtet ni at overholde ændringerne, fra tidspunktet for NEs meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige med delelser herom kan ske på NEs hjemmeside, dk, i dagspres sen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. KUNDESERVICE / VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Natur-Energi A/S Svanevej København NV Tlf CVR:

7 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 9 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Fortrydelsesret - oplysningspligt Leveringsaftalen er indgået med kunden uden for en butik og er derfor omfattet af reglerne om forbrugeraftaler indgået uden for fast forretningssted. Dette indebærer, at forbrugeren har fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Efter 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004 vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler skal oplysningen om fortrydelsesret være givet i form af en særlig formular eller være tydeligt fremhævet ved fx særlig skrifttype eller på lignende måde. Nævnet konstaterer, at indklagedes oplysninger om fortrydelsesret på kontraktens forside og i punkt 7, andet afsnit, i leveringsbetingelserne, ikke er særligt fremhævet, skrevet med anden skrifttype eller på anden vis tydeliggjort. Nævnet finder således ikke, at indklagede har iagttaget sin oplysningspligt.

8 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 10 Udgangspunktet herefter er, at tidspunktet for fortrydelsesrettens udløb udskydes, jf. forbrugeraftalelovens 18, stk. 2, nr. 2. Imidlertid har klager modtaget og forbrugt el leveret af indklagede, hvilket forbrug klager skal betale for. Grundet indklagedes manglende iagttagelse af sin oplysningspligt har klager imidlertid været berettiget til at opsige aftalen. Dette har indklagede uberettiget nægtet klager. Nævnet bestemmer derfor, at klager skal stilles som om aftalen ikke var indgået. Det omtvistede forbrug skal derfor afregnes til den pris, som klager skulle have betalt hos sin tidligere elleverandør. Indklagede skal derfor indhente disse prisoplysninger hos klagers tidligere elleverandør og omfakturere klagers elforbrug til denne pris. Overstiger denne pris prisen hos indklagede, betaler klage ikke yderligere, hvorimod en eventuel difference i klagers favør skal udbetales til klager inden 30 dage. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. l, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1 a, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, Jørgen Holdt, får medhold således, at klager skal stilles som om aftalen med indklagede, Energiselskabet Natur-Energi o/s, ikke var indgået. Indklagede skal inden 30 dage fra dato indhente prisoplysning hos klagers tidligere elleverandør og omberegne prisen for den el, som er leveret til klager i perioden. Eventuel differencen mellem den pris, som klager blev afregnet til hos sin tidligere leverandør og den pris, som indklagede har afregnet klager til, udbetales kontant til klager inden 30 dage fra dato.

9 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 11 Energiselskabet Natur-Energi A/s, skal betale sagsomkostninger på kr til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter. Betaling skal ske senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. ANKENÆVNET PÅ ENERGI OMRÅDET, DEN 1 7. JU L /

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0827 / TFL Klager: BB og ELM 4540 Fårevejle Indklaget energiselskab: Klageemne: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 V/ SEAS NVE Strømmen

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 5270 Odense N Odense Kommunale Fjernvarme v / Fjernvarme Fyn A/S CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 Postboks 1303 5100 Odense C Nyropsgade 30

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0052 /IOE Klager: Indklaget energiselskab: L-LA og LG 5560 Aarup Naturgas Fyn Distribution A/S CVR 2921 4824 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18

Læs mere