ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/ / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet Natur-Energi CVR Svanevej København NV Aftaleindgåelse Oplysning om fortrydelsesfristen. FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Martin Salamon UDPEGET AF DANSK ENERGI Niels Grovn Hans Christian Wenzelsen Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR

2 Side 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Ikke relevant. Påklaget beløb: kr Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 8. marts Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 9. marts Klageformular modtaget i ankenævnet: 23. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 29. marts Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 22. juni KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen drejer sig om, hvorvidt klager er forpligtet af to kontrakter angående levering af el til to forskellige adresser (forbrugsadresserne). Klagers hustru skrev den 14. januar 2011, udenfor Kvickly i Buddinge, under på to kontraktdokumenter efter en samtale, med en sælger fra indklagede, jf. bilag 1. I forbindelse med en henvendelse fra klagers tidligere elleverandør sidst i februar 2011, blev klager opmærksom på, at klagers hidtidige elleverandør var skiftet ud med indklagede. Klager rettede derfor den 8. marts 2011 henvendelse til indklagede og gjorde indsigelse mod, at der skulle være indgået aftale. Indklagede afviste indsigelsen, med henvisning til den indgåede kundekontrakt, jf. bilag 1. Parterne kunne ikke nå til enighed, hvorfor sagen blev indbragt for ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Indklagede skal betale kr til klager. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for påstanden gør klager gældende, at klager ikke er bundet af kontrakterne om levering af el til forbrugsadresserne. Klager gør gældende, at der ikke på tilstrækkelig vis er oplyst om fortrydelsesfristen på 14 dage, idet denne skal fremgå skriftligt og tydeligt. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Frifindelse.

3 Side 3 INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at der har været en 14 dages fortrydelsesret, hvor kunden har haft mulighed for at henvende sig til deres kundeservice. Indklagede gør gældende, at der er informeret om fortrydelsesfristen på henholdsvis forsiden af selve kontrakten samt i de generelle betingelser, jf. bilag 1 og bilag 2. SEKRETARIATETS BEHANDLING Indklagede har på sekretariatets opfordring fremlagt et sæt leveringsbetingelser (bilag 2), som skulle være identisk med det, som fremgik af bilag 1. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Bilag 2: Kundekontrakter af 14. januar 2011 samt leveringsbetingelser. Nye leveringsbetingelser.

4 I ANE BILAG nr.: 1 Side nr.: 6 Betingelser - privat (Vers 1.4 den IS.november 2010),. Tilslutning til elnellet Kunden skal III enhver Ild være lilslullet det kollektive elforsyningsnet via sin lokale elnelvirksomhed og opfylde einetvirksomhedens bellngelser for tilslutning og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer Natur-Energi NS hereller benævnt som (NE) kunden overlof' kundens elnetvirksomhed. NE kan ophøre med leverancer i pertoder. hvor elnetvirksomheden afbryder forsyningen. 2. Måling og måledata EInetvIrksomheden er ansvartlg for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel NE som kunden relte henvendelse til elnelvirksomheden. Kunden skal acceptere efterregulennger som følge af forsinkede forbrugsdala eher elnetvirksomhedens korrektion af måledeta efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata. afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på Itdllgere forbrug og lilslullede brugsgenslande. 3. Priser. afregning, modregning og fakturering NE fakturerer i danske kroner. NE fakturerer ikke kunden for betalinger til elnetvirksomheden, herunder netabonnomenter og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af elnetvirksomheden. Priser Og gebyrer fremgår også på energl.dk. I øvrigt kan der relles henvendelse til NE. Sidste rellidige indbelalingsdato fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling opkræves renter og gebyrer i henhold til Renieloven. Du kan læse mere om vores gebyrer I prisbladet på vores hjemmeside Afregning foretages aconto kvartalsv $ forud. Ved nyoprettelse vii acontobetaungen dog være forlænget Indtil førstkommende kvartal. Den maksimale acontobetaling er således op til 6 måneder. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målle elforbrug. efter NE har modtaget måledata fra elnetvirksomheden. Det påhviler kunden gennem elnelvirksomhederne at sikre NE de nødvendige måleranæsninger. NE er berettiget til at kræve depositum for kundens betalingsforpligtelser. hvis NE vurderer at der foreligger begrundet risiko. Ønsker kunden at modtage faktura med post opkræves et gebyr på 35 kr. på den fremsendte faktura. 4. Misligholdelse Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen mod øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale einetvirksomhed. Ved betalingsstandsning, åbning af tvangsakkord. gældssanering. konkurs eller dødsboer, der behandles ved bobestyrer. sket NE straks underretles herom. NE kan kræve. at kunden eller dennes bo swler betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetates. eller der er sliltet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stiftes den krævede sikkerhed Ikke Inden for den af NE angivne frist, har NE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 5. Leveringshindringer I tilfælde af levertngshindringer, der skyldes forhold uden for NEs konlrot (force majeure), suspenderes alle NEs forpligieiser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krtge. terror, brande, hærværk, It-manipulation. it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft. maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag iii arbe dsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis NE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt slore, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan NE Ikke opfylde sine forpllglelser på grund af. at Energinat.dk eller einetvirksomheden har erklæret force majeure I transmissionssystemet, kan NE også påberåbe sig denno force majeure over for kunden. 6. Ansvarsbegrænsning NE er ikke overlor kunden ansvarng for skade eller lab I fof'bindelse med fejl og afbrydelser i elnellel, e/ heller for leverancens tekniske kvalitel, herunder spændingsniveau. frekvens og støjforhold. NE er endvidere Ikke ansvartlg for skade og tab som fø lge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af elnetvirksomheden. den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske elbørs, Nord Pool. Endelig er NE ikke ansvarlig for kundens eventuelle drirstab og avancetab og andre Indirekte lab. Med mindre NE har handlet forsæulgt og groft uaglsomt. 7. Løbetid, ophør og ovordragelse Pris. løbetid og opsigelsesvarsel fremgår af bekræftelsen modlaget ved kundeforholdets oprellelse. Inden udløb af den periode. hvor den aftalte pris er gældende. modtager kunden oplysning om datoen for udløb med opfordrtng th at tegne en ny fastprisperiode samt oplysning om vilkårene herfor. Meddeler kunden. at perioden ønskes forlænget. sker delie I overensstemmelse med de angivne nye vilkår. Meddeler kunden. at aftalen Ikke ønskes forlænget. ophører kundeforholdet til det fastsalle udløbslidspunkt. Ved kundens manglende reaktion erstattes aftalen med en kvartalsaftale, hvor prisen reguleres en gang i kvartalet. Denne aftale kan opsiges med l måneds varsel til udgangen af en måned. Kunden har rel til at fortryde aftalen. såfremt kunden giver skrlfulg meddelelse herom tø NE senesl 14 dage effer aftalens indgåelse. Kunden kan.op.!19!.~.\!i len med en n:'åædll.j!{i!. lll1i.!..!!l!9!!!!!!!~~~.!l.ed. Dog Iidli!!~~~.m~!,e d9~~r _a~!!l!1 s I n ~å~ls e. Kunden er forllllgtet til at aftage eli overensstemmelse med aflåten frem til aftalens ophør. Ved kundens opslg~sej~ t!.e!!.~ r de første 6 måneder, opkræver NE kunden et gebyr på 475 kr. Inkl. moms til dækning af omkoslninger forbundet med afvikling af aftalen.,.... Ved betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begærtng om konkurs, skal NE straks underreues herom. og måleren straks anæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner NE kunden sene8t12 måneder efter. at NE har modtaget nødvendige måledata mv. fra kunden eller elnetvlrksomhedøn. NE må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge affalen som led I en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter Ul tredjemand eller et koncernsetskab. Opsigelser skal indgives pr. brev euer e-mali. 8. Flytning Flytning skal meddeles senest 14 dage Inden indflytning. Kunden kan rette henvendelse til NEs kundeservice med oplysninger om flytning. 9. Persondata Ved indgåelse af aftale foretager NE en generel kredllvurdering af kunden, der ken medføre, at aftalen ikke kan Indgås. Derudover kan NE videregive oplysninger om kunden Ul andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Hvis betaling sker via es, opbevares bankreg.nr. kontonr. eller girokontonr., indtit tameldlng er foretaget. Oplysningerne anvendes I forbindelse med udfærdigelse af fakturaer. breve og lign. Hvis du er Nødstrøm-kunde kan NE videregive oplysninger tit Folkekirkens Nødhjælp med henblik på. at du kan opnå et muligt skallefredrag for dine donalloner. Hvis du er Elskov-kunde kan NE videregive oplysninger til Nepenthes med henblik på, at du kan opnå et muligt skallefradrag for dine donationer. Donationer over 500 kr. er fradragsberettiget. Organisationerne oplyser donationens størrelse til skallevæsenet og sikrer dermed, at du udnyller din fradragsret. NE vil med henblik på opfyldelse af delle formål videregive dine personoplysninger til henholdsvis Folkekirkens Nødhjælp og Nepenthes. Som Nødstrømskunde videregiver Natur-Energi endvidere dme kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) til Folkekirkens Nødhjælp. så organisationen kan kontakte dig angående de projekter. du støller med din donation samt organisationens generelle arbejde. 10. Kundeklagor KKlabgerhkan Invdglves til NEs kundeservice. Kunden kan endvidere klage Skrifflfi~.t~A~~e~.~net.~å ~ne~iqm!å det øenavn. ". Lovvalg og værneting TVIster mellem kunden og NE afgøres efter dansk ret. Sager mod NE med relation disse betingelser erer særskilt affale anlægges ved rellen i Gentofte.

5 BILAG nr.: Side nr.: 12. Ændringer NE har mod forudgående varsel. ret til at ændre disse betingelser. allalen og priserne. Skyldes ændringerne ændret lovgivning. påbud fra offentlige myndigheder el. lign. er kunden forpligtet til at overholde ændringerne. fra tidspunktet for NEs meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige meddelelser herom kan ske på NEs hjemmeside. I dagspressen. ved regningsfremsendelse eller på anden måde. 13. Betalingsforhold ved dankort eller andet betalingskort Tilmelder kunden sin betaling via Dankorl eller andet betalingskari. som er godkendt af NE Dg PBS gælder yderligere følgende betingelser: Forventede forbrug og abonnement (aconto) faktureres forud lil udgangen af efterfølgende kvartal. NE forbeholder sig ligeledes rellen til at opkræve ufaktureret (orbrug fra tidligere palloder. Der henvises i øvrigt til punkt 3. NE Informerer kunden ved fakturaudstedelse via e-ma ~ at faktura med tnhørende speclfikalion er tilgængelig via MIN SIDE på Denne faktura trækkes automatisk på kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på fakturaen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte NE Inden betalingen. hvis kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis Kundens betalingskort afvises. er NE berelliget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter. NE benyller en underleverandør. som er godkendt af PBS International Dg PBS til betalingsløsning. Ved automatisk trækning p betalingskort gemmes kundens korllnformatloner Ikke hos NE. men hos underleverandøren. Inden betalingskoriets udløbsdato skal kunden sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via MIN SIDE på Ved spærring af betalingskortet er kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med ot nyt betalingskort. Delle gøres ligeledes via MIN SIDE på Ved Indgåelse af denne aftale giver kunden tilladelse til. at NE foretager automatiske trækninger på kundens betalingskort i henhold li! ovenstående. Ved forsinket betaling er NE berettiget til at ophøre leverancen al strøm. Indtil belallngslomoldet er bragt lorden. Det kontraktlige lorhold lorbllver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus. Hvis NE oph"rer leverancefomoldet på grund af manglende betaling. opgøres forbrug. jf. punkt 3 og slutopgørelse fremsendes og opkræves. Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt al, om der er Indgået særskht anale med NE om betarng via tredjemand. Konlakt til Natur-Energi NS Postadresse Natur-Energi NS. SvaneveJ København NV. CVR-nr.: Kundeservice Telefon eo -mandag tij lorsdag mellem 9 og 16/ E-mai!: Web:

6 ANE BILAG nr.: 2 NATUR-ENERGI (NE) LEVERINGSBETINGELSE ide nr.: 1. TILSLUTNING TIL ELNETTET Kunden skal til enhver tid være nlsluttet det kollektive elforsyningsnet via sin lokale elnetvlrksomhed og opfylde elnetvirksomhedens betingelser for nislut nlng og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer Natur Energi (NE) kunden overfor kundens einetvirksomhed. NE kan ophøre med leverancer I perioder, hvor einetvirksomheden afbryder forsyningen. 2. MALING, MALEDATA OG AFREGNING Elnetvlrksomheden er ansvarlig for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel NE som kunden rette henvendelse ni einetvirksomheden. Kunden skal acceptere efterreguleringer som fø lge af forsinkede forbrugsdata eller elnetvirksomhedens korreknon af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra bere g~ net forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgen stande. 3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER NE fakturerer I danske kroner. NE fakturerer Ikke kunden for betalinger til elnetvirksomheden, herunder netabonnementer og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af einetvirksomheden. Priser og gebyrer fremgår også på energi.dk. I øvrigt kan der rettes henvendelse til NE. Sid ste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen. Ved for sen beta lin opkræves renter og gebyrer i henhold til Renteloven. Afregning foretages aconto kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil acontobetalingen dog være forlænget indtil førstkommende kvartal. Den maksimale acontobetaling er således op til 6 måneder. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, efter NE har modtaget måledata fra elnetvli ksomheden. Det påhviler kunden gennem einetvirksomhederne at sikre NE de nødvendige måleraflæsninger. NE er beremget n i at kræve depositum fo r kundens betalingsforpligtelser, hvis NE vurderer at der foreligger begrundet ris iko. 4. MISLIGHOLDELSE Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig Virkning. Eksempler på væsentlige misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale elnetvirksom hed. Ved betalingssta ndsning, åbning af tvangsakkord, gældssanering, kon kurs eller dødsboer, der behandles ved bobestyrer, ska l NE straks underrettes herom. NE kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende Sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed Ikke inden for den af NE angivne frist, har NE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig VIrkning. 7. LØBETID, OPHØR, FLYTNING OG OVERDRAGELSE Pris, løbetid og opsigelsesvarsel fremgår af bekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. Inden udløb af den periode, hvor den aftalte pris er gældende, modtager kunden oplysning om datoen for udløb med opfordring til at tegne en ny fastprisperiode oplysning om vilkårene herfor. Meddeler kunden, at perioden ønskes forlænget, sker dette i overensstemmelse med de angivne nye vilkår. Meddeler kunden, at aftalen ikke ønskes forlænget, ophører kundeforholdet til det fastsatte udløbstidspunkt. Ved kundens manglende reaktion erstattes aftalen med en kvartalsaftale, hvor prisen reguleres en gang i kvartalet. Denne aftale kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Kunden har ret til at fortryde aftalen, såfremt kunden giver skriftlig meddelelse herom til NE senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Kunden kan opsige aftalen med en m åneds varsel ni udgangen af en måned. Dog tidligst 5 måneder efter aftalens indgåelse. Kunden er forpligtet til at aftage el i overensstemmelse med aftalen frem til aftalens ophør. Ved kundens opsigelse inden for de første 6 måneder, opkræver NE kunden et gebyr på 475 kr. inkl. moms til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. Ved betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal NE straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner NE kunden senest 12 måneder efter, at NE har modtaget nødvendige måledata mv, fra kunden eller elnetvirksomheden. NE må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter Ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine akti,vlteter til tredjemand eller et koncernselskab. Opsigelser ska l indgives pr. brev eller . B.FLYTNING Flytning skal meddeles senest 14 dage inden tndflyt l1lng. Kunden kan rette henvendelse til NEs kundeservice med oplysninger 0111 flytning. 9. PERSONDATA Ved indgå else af aftale foretager NE en generel kreditvurdering af kunden. der kan medføre, at aftalen ikke kan indgås. Derudover kan NE Videregive oplysninger om kunden til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Hvis betaling sker via SS, opbevares bankreg.nr., kontonr. eller girokontonr., indtil tilmelding er foretaget. Oplysningerne anvendes i forbindelse med udfærdigelse af fakturaer, breve og lign. NE kan videregive oplysninger til Folkekirkens Nødhjælp med henblik på, at du som kunde på NØDSTRØM kan opnå et muligt skattefradrag for dine donationer. Donationer over 500 kr. er fradragsberettiget. Folkekirkens Nødhjæl p oplyser donationens større lse ni skattevæsenet og sikrer dermed, at du udnytter din fradragsret. NE vii med henblik på opfyldelse af dette formål videregive dine personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, etc.) n i Folkekirkens Nødhjælp. 5. LEVERINGSHINDRINGER I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for NEs kontrol (force majeure), suspenderes alle NEs forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, t error, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffearbej dskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part I eller årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis NE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan NE Ikke opfylde sine forpligtelser på grund af, at Energinet.dk eller einetvirksomheden har erklæret force majeure I transmissionssystemet, kan NE også påberåbe sig denne force majeure over for kunden. 6. ANSVARSBEGRÆNSNING NE er Ikke overfor kunden ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. NE er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af Indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af elnetvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske el børs, Nord Pool. Endelig er NE ikke ansvarlig for kundens eventuelle dnftstab og avancetab og andre indirekte t ab. M ed mindre NE har handlet forsætligt og groft uagtsomt. 10. KUNDEKLAGER Klager kan Indgives til NEs kundeservice. Kunden kan endvidere klage skriftligt til Ankenævnet på Energiområdet - Nyropsgade 30, 1780 København V. 11. LOVVALG OG VÆRNETING Tvister mellem kunden og NE afgøres efter dansk ret. Sager mod NE med relation til disse betingelser eller særskilt aftale anlægges ved retten i Gentofte. 12. ÆNDRINGER NE har mod forudgående varsel, ret til at ændre disse betingelser, aftalen og priserne. Skyldes ændn ngerne ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder el. lign. er kunden forpligtet ni at overholde ændringerne, fra tidspunktet for NEs meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige med delelser herom kan ske på NEs hjemmeside, dk, i dagspres sen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. KUNDESERVICE / VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Natur-Energi A/S Svanevej København NV Tlf CVR:

7 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 9 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Fortrydelsesret - oplysningspligt Leveringsaftalen er indgået med kunden uden for en butik og er derfor omfattet af reglerne om forbrugeraftaler indgået uden for fast forretningssted. Dette indebærer, at forbrugeren har fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Efter 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004 vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler skal oplysningen om fortrydelsesret være givet i form af en særlig formular eller være tydeligt fremhævet ved fx særlig skrifttype eller på lignende måde. Nævnet konstaterer, at indklagedes oplysninger om fortrydelsesret på kontraktens forside og i punkt 7, andet afsnit, i leveringsbetingelserne, ikke er særligt fremhævet, skrevet med anden skrifttype eller på anden vis tydeliggjort. Nævnet finder således ikke, at indklagede har iagttaget sin oplysningspligt.

8 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 10 Udgangspunktet herefter er, at tidspunktet for fortrydelsesrettens udløb udskydes, jf. forbrugeraftalelovens 18, stk. 2, nr. 2. Imidlertid har klager modtaget og forbrugt el leveret af indklagede, hvilket forbrug klager skal betale for. Grundet indklagedes manglende iagttagelse af sin oplysningspligt har klager imidlertid været berettiget til at opsige aftalen. Dette har indklagede uberettiget nægtet klager. Nævnet bestemmer derfor, at klager skal stilles som om aftalen ikke var indgået. Det omtvistede forbrug skal derfor afregnes til den pris, som klager skulle have betalt hos sin tidligere elleverandør. Indklagede skal derfor indhente disse prisoplysninger hos klagers tidligere elleverandør og omfakturere klagers elforbrug til denne pris. Overstiger denne pris prisen hos indklagede, betaler klage ikke yderligere, hvorimod en eventuel difference i klagers favør skal udbetales til klager inden 30 dage. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. l, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1 a, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, Jørgen Holdt, får medhold således, at klager skal stilles som om aftalen med indklagede, Energiselskabet Natur-Energi o/s, ikke var indgået. Indklagede skal inden 30 dage fra dato indhente prisoplysning hos klagers tidligere elleverandør og omberegne prisen for den el, som er leveret til klager i perioden. Eventuel differencen mellem den pris, som klager blev afregnet til hos sin tidligere leverandør og den pris, som indklagede har afregnet klager til, udbetales kontant til klager inden 30 dage fra dato.

9 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 11 Energiselskabet Natur-Energi A/s, skal betale sagsomkostninger på kr til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter. Betaling skal ske senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. ANKENÆVNET PÅ ENERGI OMRÅDET, DEN 1 7. JU L /

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere