ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/ / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet Natur-Energi CVR Svanevej København NV Aftaleindgåelse Oplysning om fortrydelsesfristen. FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Martin Salamon UDPEGET AF DANSK ENERGI Niels Grovn Hans Christian Wenzelsen Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR

2 Side 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Ikke relevant. Påklaget beløb: kr Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 8. marts Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 9. marts Klageformular modtaget i ankenævnet: 23. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 29. marts Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 22. juni KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen drejer sig om, hvorvidt klager er forpligtet af to kontrakter angående levering af el til to forskellige adresser (forbrugsadresserne). Klagers hustru skrev den 14. januar 2011, udenfor Kvickly i Buddinge, under på to kontraktdokumenter efter en samtale, med en sælger fra indklagede, jf. bilag 1. I forbindelse med en henvendelse fra klagers tidligere elleverandør sidst i februar 2011, blev klager opmærksom på, at klagers hidtidige elleverandør var skiftet ud med indklagede. Klager rettede derfor den 8. marts 2011 henvendelse til indklagede og gjorde indsigelse mod, at der skulle være indgået aftale. Indklagede afviste indsigelsen, med henvisning til den indgåede kundekontrakt, jf. bilag 1. Parterne kunne ikke nå til enighed, hvorfor sagen blev indbragt for ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Indklagede skal betale kr til klager. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for påstanden gør klager gældende, at klager ikke er bundet af kontrakterne om levering af el til forbrugsadresserne. Klager gør gældende, at der ikke på tilstrækkelig vis er oplyst om fortrydelsesfristen på 14 dage, idet denne skal fremgå skriftligt og tydeligt. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Frifindelse.

3 Side 3 INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at der har været en 14 dages fortrydelsesret, hvor kunden har haft mulighed for at henvende sig til deres kundeservice. Indklagede gør gældende, at der er informeret om fortrydelsesfristen på henholdsvis forsiden af selve kontrakten samt i de generelle betingelser, jf. bilag 1 og bilag 2. SEKRETARIATETS BEHANDLING Indklagede har på sekretariatets opfordring fremlagt et sæt leveringsbetingelser (bilag 2), som skulle være identisk med det, som fremgik af bilag 1. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Bilag 2: Kundekontrakter af 14. januar 2011 samt leveringsbetingelser. Nye leveringsbetingelser.

4 I ANE BILAG nr.: 1 Side nr.: 6 Betingelser - privat (Vers 1.4 den IS.november 2010),. Tilslutning til elnellet Kunden skal III enhver Ild være lilslullet det kollektive elforsyningsnet via sin lokale elnelvirksomhed og opfylde einetvirksomhedens bellngelser for tilslutning og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer Natur-Energi NS hereller benævnt som (NE) kunden overlof' kundens elnetvirksomhed. NE kan ophøre med leverancer i pertoder. hvor elnetvirksomheden afbryder forsyningen. 2. Måling og måledata EInetvIrksomheden er ansvartlg for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel NE som kunden relte henvendelse til elnelvirksomheden. Kunden skal acceptere efterregulennger som følge af forsinkede forbrugsdala eher elnetvirksomhedens korrektion af måledeta efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata. afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på Itdllgere forbrug og lilslullede brugsgenslande. 3. Priser. afregning, modregning og fakturering NE fakturerer i danske kroner. NE fakturerer ikke kunden for betalinger til elnetvirksomheden, herunder netabonnomenter og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af elnetvirksomheden. Priser Og gebyrer fremgår også på energl.dk. I øvrigt kan der relles henvendelse til NE. Sidste rellidige indbelalingsdato fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling opkræves renter og gebyrer i henhold til Renieloven. Du kan læse mere om vores gebyrer I prisbladet på vores hjemmeside Afregning foretages aconto kvartalsv $ forud. Ved nyoprettelse vii acontobetaungen dog være forlænget Indtil førstkommende kvartal. Den maksimale acontobetaling er således op til 6 måneder. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målle elforbrug. efter NE har modtaget måledata fra elnetvirksomheden. Det påhviler kunden gennem elnelvirksomhederne at sikre NE de nødvendige måleranæsninger. NE er berettiget til at kræve depositum for kundens betalingsforpligtelser. hvis NE vurderer at der foreligger begrundet risiko. Ønsker kunden at modtage faktura med post opkræves et gebyr på 35 kr. på den fremsendte faktura. 4. Misligholdelse Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen mod øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale einetvirksomhed. Ved betalingsstandsning, åbning af tvangsakkord. gældssanering. konkurs eller dødsboer, der behandles ved bobestyrer. sket NE straks underretles herom. NE kan kræve. at kunden eller dennes bo swler betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetates. eller der er sliltet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stiftes den krævede sikkerhed Ikke Inden for den af NE angivne frist, har NE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 5. Leveringshindringer I tilfælde af levertngshindringer, der skyldes forhold uden for NEs konlrot (force majeure), suspenderes alle NEs forpligieiser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krtge. terror, brande, hærværk, It-manipulation. it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft. maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag iii arbe dsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis NE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt slore, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan NE Ikke opfylde sine forpllglelser på grund af. at Energinat.dk eller einetvirksomheden har erklæret force majeure I transmissionssystemet, kan NE også påberåbe sig denno force majeure over for kunden. 6. Ansvarsbegrænsning NE er ikke overlor kunden ansvarng for skade eller lab I fof'bindelse med fejl og afbrydelser i elnellel, e/ heller for leverancens tekniske kvalitel, herunder spændingsniveau. frekvens og støjforhold. NE er endvidere Ikke ansvartlg for skade og tab som fø lge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af elnetvirksomheden. den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske elbørs, Nord Pool. Endelig er NE ikke ansvarlig for kundens eventuelle drirstab og avancetab og andre Indirekte lab. Med mindre NE har handlet forsæulgt og groft uaglsomt. 7. Løbetid, ophør og ovordragelse Pris. løbetid og opsigelsesvarsel fremgår af bekræftelsen modlaget ved kundeforholdets oprellelse. Inden udløb af den periode. hvor den aftalte pris er gældende. modtager kunden oplysning om datoen for udløb med opfordrtng th at tegne en ny fastprisperiode samt oplysning om vilkårene herfor. Meddeler kunden. at perioden ønskes forlænget. sker delie I overensstemmelse med de angivne nye vilkår. Meddeler kunden. at aftalen Ikke ønskes forlænget. ophører kundeforholdet til det fastsalle udløbslidspunkt. Ved kundens manglende reaktion erstattes aftalen med en kvartalsaftale, hvor prisen reguleres en gang i kvartalet. Denne aftale kan opsiges med l måneds varsel til udgangen af en måned. Kunden har rel til at fortryde aftalen. såfremt kunden giver skrlfulg meddelelse herom tø NE senesl 14 dage effer aftalens indgåelse. Kunden kan.op.!19!.~.\!i len med en n:'åædll.j!{i!. lll1i.!..!!l!9!!!!!!!~~~.!l.ed. Dog Iidli!!~~~.m~!,e d9~~r _a~!!l!1 s I n ~å~ls e. Kunden er forllllgtet til at aftage eli overensstemmelse med aflåten frem til aftalens ophør. Ved kundens opslg~sej~ t!.e!!.~ r de første 6 måneder, opkræver NE kunden et gebyr på 475 kr. Inkl. moms til dækning af omkoslninger forbundet med afvikling af aftalen.,.... Ved betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begærtng om konkurs, skal NE straks underreues herom. og måleren straks anæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner NE kunden sene8t12 måneder efter. at NE har modtaget nødvendige måledata mv. fra kunden eller elnetvlrksomhedøn. NE må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge affalen som led I en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter Ul tredjemand eller et koncernsetskab. Opsigelser skal indgives pr. brev euer e-mali. 8. Flytning Flytning skal meddeles senest 14 dage Inden indflytning. Kunden kan rette henvendelse til NEs kundeservice med oplysninger om flytning. 9. Persondata Ved indgåelse af aftale foretager NE en generel kredllvurdering af kunden, der ken medføre, at aftalen ikke kan Indgås. Derudover kan NE videregive oplysninger om kunden Ul andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Hvis betaling sker via es, opbevares bankreg.nr. kontonr. eller girokontonr., indtit tameldlng er foretaget. Oplysningerne anvendes I forbindelse med udfærdigelse af fakturaer. breve og lign. Hvis du er Nødstrøm-kunde kan NE videregive oplysninger tit Folkekirkens Nødhjælp med henblik på. at du kan opnå et muligt skallefredrag for dine donalloner. Hvis du er Elskov-kunde kan NE videregive oplysninger til Nepenthes med henblik på, at du kan opnå et muligt skallefradrag for dine donationer. Donationer over 500 kr. er fradragsberettiget. Organisationerne oplyser donationens størrelse til skallevæsenet og sikrer dermed, at du udnyller din fradragsret. NE vil med henblik på opfyldelse af delle formål videregive dine personoplysninger til henholdsvis Folkekirkens Nødhjælp og Nepenthes. Som Nødstrømskunde videregiver Natur-Energi endvidere dme kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) til Folkekirkens Nødhjælp. så organisationen kan kontakte dig angående de projekter. du støller med din donation samt organisationens generelle arbejde. 10. Kundeklagor KKlabgerhkan Invdglves til NEs kundeservice. Kunden kan endvidere klage Skrifflfi~.t~A~~e~.~net.~å ~ne~iqm!å det øenavn. ". Lovvalg og værneting TVIster mellem kunden og NE afgøres efter dansk ret. Sager mod NE med relation disse betingelser erer særskilt affale anlægges ved rellen i Gentofte.

5 BILAG nr.: Side nr.: 12. Ændringer NE har mod forudgående varsel. ret til at ændre disse betingelser. allalen og priserne. Skyldes ændringerne ændret lovgivning. påbud fra offentlige myndigheder el. lign. er kunden forpligtet til at overholde ændringerne. fra tidspunktet for NEs meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige meddelelser herom kan ske på NEs hjemmeside. I dagspressen. ved regningsfremsendelse eller på anden måde. 13. Betalingsforhold ved dankort eller andet betalingskort Tilmelder kunden sin betaling via Dankorl eller andet betalingskari. som er godkendt af NE Dg PBS gælder yderligere følgende betingelser: Forventede forbrug og abonnement (aconto) faktureres forud lil udgangen af efterfølgende kvartal. NE forbeholder sig ligeledes rellen til at opkræve ufaktureret (orbrug fra tidligere palloder. Der henvises i øvrigt til punkt 3. NE Informerer kunden ved fakturaudstedelse via e-ma ~ at faktura med tnhørende speclfikalion er tilgængelig via MIN SIDE på Denne faktura trækkes automatisk på kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på fakturaen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte NE Inden betalingen. hvis kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis Kundens betalingskort afvises. er NE berelliget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter. NE benyller en underleverandør. som er godkendt af PBS International Dg PBS til betalingsløsning. Ved automatisk trækning p betalingskort gemmes kundens korllnformatloner Ikke hos NE. men hos underleverandøren. Inden betalingskoriets udløbsdato skal kunden sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via MIN SIDE på Ved spærring af betalingskortet er kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med ot nyt betalingskort. Delle gøres ligeledes via MIN SIDE på Ved Indgåelse af denne aftale giver kunden tilladelse til. at NE foretager automatiske trækninger på kundens betalingskort i henhold li! ovenstående. Ved forsinket betaling er NE berettiget til at ophøre leverancen al strøm. Indtil belallngslomoldet er bragt lorden. Det kontraktlige lorhold lorbllver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus. Hvis NE oph"rer leverancefomoldet på grund af manglende betaling. opgøres forbrug. jf. punkt 3 og slutopgørelse fremsendes og opkræves. Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt al, om der er Indgået særskht anale med NE om betarng via tredjemand. Konlakt til Natur-Energi NS Postadresse Natur-Energi NS. SvaneveJ København NV. CVR-nr.: Kundeservice Telefon eo -mandag tij lorsdag mellem 9 og 16/ E-mai!: Web:

6 ANE BILAG nr.: 2 NATUR-ENERGI (NE) LEVERINGSBETINGELSE ide nr.: 1. TILSLUTNING TIL ELNETTET Kunden skal til enhver tid være nlsluttet det kollektive elforsyningsnet via sin lokale elnetvlrksomhed og opfylde elnetvirksomhedens betingelser for nislut nlng og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer Natur Energi (NE) kunden overfor kundens einetvirksomhed. NE kan ophøre med leverancer I perioder, hvor einetvirksomheden afbryder forsyningen. 2. MALING, MALEDATA OG AFREGNING Elnetvlrksomheden er ansvarlig for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel NE som kunden rette henvendelse ni einetvirksomheden. Kunden skal acceptere efterreguleringer som fø lge af forsinkede forbrugsdata eller elnetvirksomhedens korreknon af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra bere g~ net forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgen stande. 3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER NE fakturerer I danske kroner. NE fakturerer Ikke kunden for betalinger til elnetvirksomheden, herunder netabonnementer og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af einetvirksomheden. Priser og gebyrer fremgår også på energi.dk. I øvrigt kan der rettes henvendelse til NE. Sid ste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen. Ved for sen beta lin opkræves renter og gebyrer i henhold til Renteloven. Afregning foretages aconto kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil acontobetalingen dog være forlænget indtil førstkommende kvartal. Den maksimale acontobetaling er således op til 6 måneder. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, efter NE har modtaget måledata fra elnetvli ksomheden. Det påhviler kunden gennem einetvirksomhederne at sikre NE de nødvendige måleraflæsninger. NE er beremget n i at kræve depositum fo r kundens betalingsforpligtelser, hvis NE vurderer at der foreligger begrundet ris iko. 4. MISLIGHOLDELSE Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig Virkning. Eksempler på væsentlige misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale elnetvirksom hed. Ved betalingssta ndsning, åbning af tvangsakkord, gældssanering, kon kurs eller dødsboer, der behandles ved bobestyrer, ska l NE straks underrettes herom. NE kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende Sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed Ikke inden for den af NE angivne frist, har NE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig VIrkning. 7. LØBETID, OPHØR, FLYTNING OG OVERDRAGELSE Pris, løbetid og opsigelsesvarsel fremgår af bekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. Inden udløb af den periode, hvor den aftalte pris er gældende, modtager kunden oplysning om datoen for udløb med opfordring til at tegne en ny fastprisperiode oplysning om vilkårene herfor. Meddeler kunden, at perioden ønskes forlænget, sker dette i overensstemmelse med de angivne nye vilkår. Meddeler kunden, at aftalen ikke ønskes forlænget, ophører kundeforholdet til det fastsatte udløbstidspunkt. Ved kundens manglende reaktion erstattes aftalen med en kvartalsaftale, hvor prisen reguleres en gang i kvartalet. Denne aftale kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Kunden har ret til at fortryde aftalen, såfremt kunden giver skriftlig meddelelse herom til NE senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Kunden kan opsige aftalen med en m åneds varsel ni udgangen af en måned. Dog tidligst 5 måneder efter aftalens indgåelse. Kunden er forpligtet til at aftage el i overensstemmelse med aftalen frem til aftalens ophør. Ved kundens opsigelse inden for de første 6 måneder, opkræver NE kunden et gebyr på 475 kr. inkl. moms til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. Ved betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal NE straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner NE kunden senest 12 måneder efter, at NE har modtaget nødvendige måledata mv, fra kunden eller elnetvirksomheden. NE må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter Ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine akti,vlteter til tredjemand eller et koncernselskab. Opsigelser ska l indgives pr. brev eller . B.FLYTNING Flytning skal meddeles senest 14 dage inden tndflyt l1lng. Kunden kan rette henvendelse til NEs kundeservice med oplysninger 0111 flytning. 9. PERSONDATA Ved indgå else af aftale foretager NE en generel kreditvurdering af kunden. der kan medføre, at aftalen ikke kan indgås. Derudover kan NE Videregive oplysninger om kunden til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Hvis betaling sker via SS, opbevares bankreg.nr., kontonr. eller girokontonr., indtil tilmelding er foretaget. Oplysningerne anvendes i forbindelse med udfærdigelse af fakturaer, breve og lign. NE kan videregive oplysninger til Folkekirkens Nødhjælp med henblik på, at du som kunde på NØDSTRØM kan opnå et muligt skattefradrag for dine donationer. Donationer over 500 kr. er fradragsberettiget. Folkekirkens Nødhjæl p oplyser donationens større lse ni skattevæsenet og sikrer dermed, at du udnytter din fradragsret. NE vii med henblik på opfyldelse af dette formål videregive dine personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, etc.) n i Folkekirkens Nødhjælp. 5. LEVERINGSHINDRINGER I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for NEs kontrol (force majeure), suspenderes alle NEs forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, t error, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffearbej dskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part I eller årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis NE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan NE Ikke opfylde sine forpligtelser på grund af, at Energinet.dk eller einetvirksomheden har erklæret force majeure I transmissionssystemet, kan NE også påberåbe sig denne force majeure over for kunden. 6. ANSVARSBEGRÆNSNING NE er Ikke overfor kunden ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. NE er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af Indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af elnetvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske el børs, Nord Pool. Endelig er NE ikke ansvarlig for kundens eventuelle dnftstab og avancetab og andre indirekte t ab. M ed mindre NE har handlet forsætligt og groft uagtsomt. 10. KUNDEKLAGER Klager kan Indgives til NEs kundeservice. Kunden kan endvidere klage skriftligt til Ankenævnet på Energiområdet - Nyropsgade 30, 1780 København V. 11. LOVVALG OG VÆRNETING Tvister mellem kunden og NE afgøres efter dansk ret. Sager mod NE med relation til disse betingelser eller særskilt aftale anlægges ved retten i Gentofte. 12. ÆNDRINGER NE har mod forudgående varsel, ret til at ændre disse betingelser, aftalen og priserne. Skyldes ændn ngerne ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder el. lign. er kunden forpligtet ni at overholde ændringerne, fra tidspunktet for NEs meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige med delelser herom kan ske på NEs hjemmeside, dk, i dagspres sen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. KUNDESERVICE / VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Natur-Energi A/S Svanevej København NV Tlf CVR:

7 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 9 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Fortrydelsesret - oplysningspligt Leveringsaftalen er indgået med kunden uden for en butik og er derfor omfattet af reglerne om forbrugeraftaler indgået uden for fast forretningssted. Dette indebærer, at forbrugeren har fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Efter 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004 vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler skal oplysningen om fortrydelsesret være givet i form af en særlig formular eller være tydeligt fremhævet ved fx særlig skrifttype eller på lignende måde. Nævnet konstaterer, at indklagedes oplysninger om fortrydelsesret på kontraktens forside og i punkt 7, andet afsnit, i leveringsbetingelserne, ikke er særligt fremhævet, skrevet med anden skrifttype eller på anden vis tydeliggjort. Nævnet finder således ikke, at indklagede har iagttaget sin oplysningspligt.

8 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 10 Udgangspunktet herefter er, at tidspunktet for fortrydelsesrettens udløb udskydes, jf. forbrugeraftalelovens 18, stk. 2, nr. 2. Imidlertid har klager modtaget og forbrugt el leveret af indklagede, hvilket forbrug klager skal betale for. Grundet indklagedes manglende iagttagelse af sin oplysningspligt har klager imidlertid været berettiget til at opsige aftalen. Dette har indklagede uberettiget nægtet klager. Nævnet bestemmer derfor, at klager skal stilles som om aftalen ikke var indgået. Det omtvistede forbrug skal derfor afregnes til den pris, som klager skulle have betalt hos sin tidligere elleverandør. Indklagede skal derfor indhente disse prisoplysninger hos klagers tidligere elleverandør og omfakturere klagers elforbrug til denne pris. Overstiger denne pris prisen hos indklagede, betaler klage ikke yderligere, hvorimod en eventuel difference i klagers favør skal udbetales til klager inden 30 dage. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. l, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1 a, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, Jørgen Holdt, får medhold således, at klager skal stilles som om aftalen med indklagede, Energiselskabet Natur-Energi o/s, ikke var indgået. Indklagede skal inden 30 dage fra dato indhente prisoplysning hos klagers tidligere elleverandør og omberegne prisen for den el, som er leveret til klager i perioden. Eventuel differencen mellem den pris, som klager blev afregnet til hos sin tidligere leverandør og den pris, som indklagede har afregnet klager til, udbetales kontant til klager inden 30 dage fra dato.

9 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET Side 11 Energiselskabet Natur-Energi A/s, skal betale sagsomkostninger på kr til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter. Betaling skal ske senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. ANKENÆVNET PÅ ENERGI OMRÅDET, DEN 1 7. JU L /

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

Handelsbetingelser - Erhvervskunder

Handelsbetingelser - Erhvervskunder Handelsbetingelser - Erhvervskunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til erhvervskunder med et årligt forbrug på under 150.000

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT 16. april 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy Salg & Service A/S,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/06981 Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 5220 Odense SØ Energiselskab: Gul Strøm CVR 3502 4409 Tagensvej 85 2200 København N Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR:

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR: AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /JHE 5750 Ringe Energiselskab: Blue Energy Havnegade 31, st. 1058 København K CVR: 3460 8784 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER 1. Generelle bestemmelser Vestforsyning Service A/S (CVR-nr. 35 85 78 42) er et datterselskab i Vestforsyning og benævnes i det følgende

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/01964 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: 1) 2) Indklaget energiselskab: DMH & KJ begge boende: E 5672 Broby Faaborg Elforsyning A/S Sundvænget 5 5600 Fåborg CVR 2560 5640 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening el FynskSupport Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening + ga s Du kan støtte en klub eller forening gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupport

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S Gældende pr. 1. april 2016 Bestemmelser for levering af el fra Frederikshavn Elhandel A/S Gældende pr. 1. april 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Juni

Juni Juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra DONG Energy s virksomhed med forsyningspligt Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Forholdet mellem kunden og netselskaberne.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ Klager: Indklaget energiselskab: NN 8000 Århus C Forsyning A/S CVR 2742 5100 & NRGi Net A/S CVR 2126 2498 v / Energi Danmark - NRGi Dusager 22 8200 Århus N Nyropsgade

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV

LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV Forsyning Helsingør Elhandel A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon 4840 5050 www.fh.dk Side 1 af 6 1. Generelle bestemmelser Forsyning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0778 /TFL Klager: GES 4930 Maribo Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0269 /SUSJ Klager: JH 9530 Støvring Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1782 8843

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /KAO 7000 Fredericia Energiselskab: TREFOR Varme CVR 1701 0131 Kokbjerg 30 6000 Kolding Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Svinningevej 6 4572 Nørre Asmindrup SEAS-NVE KV-Net A/S CVR 2578 4510 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Opsigelse af aftaler - Bristede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0147 /BA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4736 Karrebæksminde SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0138 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 2791 Dragør Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

Standardbetingelser for salg af elektricitet

Standardbetingelser for salg af elektricitet PRIVAT Standardbetingelser for salg af elektricitet 1. Generelle betingelser AURA El-handel A/S CVR-nr. 2556 7714 benævnes i det følgende elleverandøren. Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Rebild 9520 Skørping Rebild Varmeværk A.m.b.a. CVR 1849 6607 Rebild Kirkevej 1 Rebild 9520 Skørping Kontrakt Særaftale om fritagelse

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

LEVERINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER VED KØB AF EL

LEVERINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER VED KØB AF EL LEVERINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER VED KØB AF EL EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER EWII Energi A/S CVR-nr. 20810440 benævnes i det følgende Elleverandøren. Disse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE /AIQ Klager: Indklaget energiselskab: X Lægepraksis CVR v / Læge NN EnergiMidt Net A/S CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel A/S CVR 2547 2322 v / EnergiMidt A/S CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

LEVERINGSVILKÅR FOR ERHVERVSKUNDER VED KØB AF EL

LEVERINGSVILKÅR FOR ERHVERVSKUNDER VED KØB AF EL LEVERINGSVILKÅR FOR ERHVERVSKUNDER VED KØB AF EL EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. september 2016) Side 1 INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af kontrakter om levering af el fra EWII Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0528 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: KN 8900 Randers Energi Randers Net A/S CVR 2391 2435 & Energi Randers Forsyningspligt A/S CVR 2548 1941 v / Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ / ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 2900 Hellerup Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821 & HMN Gassalg CVR 2691 8480 v / HMN Naturgas

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0278 /TFL Klager: BW 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Silkeborg Forsyning A/S CVR 3193 5520 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 7430 Ikast Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere