Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark"

Transkript

1 Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

2 1. Indledning Definition af retssager i psykiatrien Status på retssagerne Datagrundlag Antal og type Sager behandlet i byretten Sager behandlet i landsretten Læring og perspektivering Bilag:

3 1. Indledning Denne årsrapport er nummer 2 i rækken af opgørelser over retssager om tvang i Psykiatrien i Region Syddanmark. Den første årsrapport blev udgivet i september 2011 og viste resultaterne af det første år, efter at psykiatriens ledelse i maj 2010 besluttede at hjemtage opgaven med at føre retssager om tvang ved domstolene. Før 2010 var praksis, at sagerne blev ført af advokatfirmaer eller overlægen selv. Formålene med at centralisere retssagerne under juridisk funktion i Psykiatri- og Socialstaben var: at sikre at sagerne føres af en juridisk uddannet medarbejder at sikre en intern opsamling og læring af retssager i psykiatrien og at spare afdelingerne penge til advokatsalær Årsrapporten skal sikre, at målet om intern opsamling og læring af retssagerne sikres via en kvantitativ og kvalitativ gennemgang af sagerne. Rapporten indeholder derfor en oversigt over de førte retssager, sammenholdt med hovedkonklusionerne fra 1. instans behandlingen i form af data fra Det Psykiatriske Patientklagenævns årsberetninger for 2011 og Definition af retssager i psykiatrien I henhold til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Psykiatriloven), kan en patient eller dennes patientrådgiver klage over enhver form for tvang. Alle klager over tvang i psykiatrien behandles i Det Psykiatriske Patientklagenævn, som hører under Statsforvaltningen. Psykiatriloven angiver 2 hovedkategorier af tvang: Tvangsbehandling Administrativ frihedsberøvelse Hvis en patient ikke får fuldstændigt medhold i sin klage ved Det Psykiatriske Patientklagenævn, kan han/hun anke afgørelsen til enten domstolene eller til Det Psykiatriske Ankenævn. Det er typen af tvang, der fastsætter hvilken af de to instanser, der er ankemyndighed i den konkrete sag

4 I sager om tvangsbehandling er ankemyndigheden Det Psykiatriske Ankenævn, mens klager vedrørende administrativ frihedsberøvelse behandles i byretten. Denne rapport omhandler udelukkende ankesagerne for domstolene, dvs. anke over afgørelser fra det Psykiatriske Patientklagenævn vedrørende administrativ frihedsberøvelse. Selvom det formelt er Det Psykiatriske Patientklagenævn, der på vegne af patienten indbringer sin egen afgørelse for retten, så er det Psykiatrien i Region Syddanmark, der skal sørge for bevisførelsen. Det betyder, at Det Psykiatriske Patientklagenævn ikke deltager i hverken sagsoplysningen eller i retsmøderne. I stedet er det en jurist fra Psykiatri- og Socialstaben, der sørger for forberedelse af sagen, udarbejdelse af eventuelle processkrifter, indkaldelse af relevante vidner og føring af sagen i retten. Det er byretten i henholdsvis Svendborg, Odense, Kolding, Sønderborg og Esbjerg der dækker Region Syddanmarks geografiske område. Herudover kan der være ankesager i Vestre- og Østre Landsret i henholdsvis Viborg og København/Odense. Domstolene har kompetence til at prøve både det materielle og formelle grundlag for frihedsberøvelsen. Udover selve tvangsindlæggelsen bliver også tvangstilbageholdelse, tvangsfiksering og tvungen opfølgning (samt tilbageførsel, beskyttelsesfiksering, oppegående tvangsfiksering og aflåsning af døre) behandlet af domstolene. Det er primært klager over tvangsindlæggelsen og efterfølgende tvangstilbageholdelse, samt klager over fiksering med mavebælte og hånd- og fodremme, der udgør retssagerne i den omfattede periode. Retspraksis viser, at domstolene tager stilling til kriterier som sindssygdom og farlighed, når frihedsberøvelse er betinget heraf, til trods for at disse kriterier primært beror på lægefaglige vurderinger. De formelle rammer for en frihedsberøvelse bliver også prøvet, f.eks. om der er foretaget efterprøvning af frihedsberøvelsen, om tvangsprotokollerne er korrekt udfyldt mv. 3. Status på retssagerne 3.1. Datagrundlag Datagrundlaget for denne rapport er retssager i perioden 1. juli december Det er besluttet at udvide rapporten med et halvt år for at synkronisere årsrapporten med årsberetningerne fra 1.instans-behandlingen i det Psykiatriske Patientklagenævn. Patientklagenævnets årsberetninger dækker hele kalenderår. Synkroniseringen vil give bedre - 4 -

5 mulighed for efterfølgende komparativ analyse, der dog først er mulig fra og med årsrapporten for Det er kun færdigbehandlede retssager, der medtages. Det vil sige sager, hvori der er afsagt dom. Der er på tidspunktet for rapportens udfærdigelse en del aktive sager, der afventer eksempelvis udtalelse fra Retslægerådet eller et afsluttende retsmøde. Disse vil indgå i årsrapporten for Enkelte patienter har i perioden klaget flere gange over forskellige perioder med tvang og også anket videre til landsretten. Af denne årsag er klagerne ikke opgjort ift. antallet af patienter men ud fra hver enkelt sag Antal og type Nedenfor ses en opgørelse over de sager om administrativ frihedsberøvelse, som er behandlet i by- og landsretten i den omfattede periode: Sager behandlet i byretten Antal sager, indbragt for byretten: 26 Antal frafaldne sager: 8 Antal afsagte domme: 18 Sagerne fordeler sig således: - Odense: 14 - Kolding: 2 - Svendborg: 2 - Esbjerg: 3 - Sønderborg: 5 De 18 afsagte domme fordeler sig således: Antal sager hvori den påklagede tvang er kendt lovlig: 16 Antal sager hvori den påklagede tvang er kendt delvist lovlig 2 Antal sager hvori den påklagede tvang er kendt ulovlig: 0-5 -

6 I de 2 sager, hvor der blev givet delvist medhold, var der i begge sager tale om tvangstilbageholdelser over længere tid. Begge sager vil blive gennemgået i det følgende.. Eksempel 1: Der var klaget over tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse. Ved revurderingen på 3. dagen, havde afdelingen på grund af misforståelse af reglerne om revurderinger, først foretaget revurderingen på 4. dagen efter tvangsindlæggelsen. Retten fandt, at der materielt set var grundlag for tvangen, men at den formelle fejl i revurderingstidspunktet måtte medføre at tvangen på 3. dagen var ulovlig. Dvs. at tvangen kun blev underkendt i 1 dag og at tvangen før og efter var lovlig. Det Psykiatriske Patientklagenævn var kommet til samme konklusion. Eksempel 2: Der var klaget over tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse af knap en uges varighed. Ved rettens prøvelse blev tvangsindlæggelsen og den efterfølgende tvangstilbageholdelse godkendt, indtil efterprøvelsen på 3. dagen. Efter denne dato fandt retten det ikke dokumenteret, at patienten fortsat var psykotisk. Det blev specifikt nævnt i dommen, at det var beklageligt at der ikke forelå en behandlingsplan for patienten. Dommen er vigtig, fordi den anvendte tvang blev underkendt på grund af materielle forhold. Med andre ord blev den lægefaglige vurdering, både i lægeerklæring og ved vidneudsagn i retten underkendt, idet det efter en bestemt dato ikke længere var muligt at se nogen begrundelse i patientjournalen af, at der fortsat var grundlag for tvangstilbageholdelse. Den første del af frihedsberøvelsen var velbeskrevet i journalen. Patientklagenævnet havde også ved sin behandling af klagen underkendt frihedsberøvelsen efter 3. dagen. Sagen omhandlede en meget syg patient, der på alle måder er velkendt via utallige indlæggelser og som ved denne indlæggelse kom på psykiatrisk afdeling efter et længerevarende medicinsvigt og i beruset tilstand. Lægens vidneudsagn viste et helt klart materielt grundlag for tvangstilbageholdelsen, også efter 3. dagen. Men da det ikke var dokumenteret via patientjournalen, blev det altså ord mod ord i retten. Da der ydermere ikke var udarbejdet en behandlingsplan, kunne retten ikke se noget formål med frihedsberøvelsen. I sammenligning med sidste årsrapport, er sket en markant nedgang af byretsdomme, der underkender frihedsberøvelse. I første årsrapport var der således 4 sager i en periode på 1 år, hvor byretten helt eller delvist underkendte den anvendte tvang. I nærværende opgørelse, der - 6 -

7 dækker en periode på 1½ år, er der kun 2 sager, hvor tvangen er underkendt og endda kun delvist. Hvad klages der over? Nedenstående skema viser, hvilke former for tvang, der er klaget over i byretssagerne (inkl. de, der senere blev frafaldet). Flere af sagerne indeholder såvel en klage over tvangsindlæggelsen som den efterfølgende tvangstilbageholdelse, samt evt. fiksering. I skemaet er klagernes fordeling lavet ud fra hvert enkelt tvangsindgreb og ikke pr. klage. Tvangsindgreb Antal Tvangsindlæggelse 16 Tvangstilbageholdelse 22 Tvungen opfølgning 0 Forlængelse af tvungen opfølgning 1 Tvangsfiksering (bælte og/eller remme) 1 Tvungen opfølgning I 2010 blev det for første gang muligt at anvende ambulant tvang, dvs. tvang uden for en psykiatrisk afdeling, i form af tvungen opfølgning. En beslutning om tvungen opfølgning er i korte vendinger en beslutning om tvangsbehandling efter udskrivning og er primært rettet på de såkaldte svingdørspatienter, der på grund af medicinsvigt går ind og ud af psykiatriske afdelinger uden en længerevarende, stabil behandling. Før lovændringen, havde psykiatrien udelukkende mulighed for at behandle patienter med tvang under døgnindlæggelser på en psykiatrisk afdeling og ikke i ambulant regi. Beslutningen om tvungen opfølgning hænger nøje sammen med udarbejdelsen af en udskrivningsaftale/koordinationsplan og bliver truffet af den behandlingsansvarlige overlæge forud for udskrivning af patienten. Herefter skal patienten med et beskrevet interval komme på afdelingen eller i lokalpsykiatrien og have medicin der. Hvis patienten ikke møder op, vil politiet bringe patienten ind til psykiatrisk afdeling, hvor beslutningen vil blive effektueret med tvang. Beslutningen er gyldig i op til 3 måneder og kan herefter forlænges i op til 1 år efter udskrivelsen. Ordningen kører foreløbig indtil 2014, hvorefter den vil blive evalueret. I forbindelse med retssager, har der kun været en enkelt sag til behandling og denne drejede sig ikke om selve beslutningen om tvungen opfølgning men om beslutning om forlængelse af tvungen opfølgning. Den blev også prøvet i Landsretten efterfølgende. Årsberetningen fra det Psykiatriske Patientklagenævn viser, at der i Syddanmark blev bragt 6 afgørelser om tvungen opfølgning for nævnet i 2011, hvoraf 3 blev godkendt. Det tilsvarende tal for 2012 var 5, hvoraf alle 5 blev godkendt. Da det kun er en enkelt sag, der er prøvet i hhv. by- og landsret, siden ordningen trådte i kraft, er det endnu ikke muligt at sige noget generelt om dette

8 Det er på ingen måde overraskende, at ordningen kun sjældent bliver taget i brug, idet anvendelsen af tvungen opfølgning forudsætter, at en række krav skal være opfyldt. Bl.a. skal der være begrundet og konkret formodning om medicinsvigt efter udskrivning, patienten skal aktuelt være indlagt med tvang og have været indlagt med tvang mindst 3 gange i de seneste 3 år, have været ordineret opsøgende psykiatrisk behandling og have undladt at følge denne inden for det sidste halve år, og der skal være udarbejdet en udskrivningsaftale/ koordinationsplan. Disse krav har vist sig svære at opfylde, dels fordi der ikke altid er udarbejdet en udskrivningsaftale/koordinationsplan og fordi det kan være svært at matche de konkrete krav om antallet af tvangsindlæggelser i de angivne rammer. De foreløbige erfaringer fra overlæger, der har ordineret tvungen opfølgning, viser imidlertid at det kan være en endda meget gavnlig ordning for en helt bestemt målgruppe, der før var svær at nå Sager behandlet i Landsretten Både patienter og psykiatrien kan anke en byretsdom om administrativ frihedsberøvelse videre til landsretten, hvis der ikke er givet medhold i byretten. Retmøder i landsretten afholdes i Østre og Vestre Landsret i Odense, København og Viborg. Nedenfor ses en opgørelse over de sager om administrativ frihedsberøvelse, som er anket fra byretten til landsretten: Antal sager indbragt for landsretten: 6 Antal afsagte domme: 5 Antal frafaldne sager: 1 Antal sager hvori den påklagede tvang er kendt lovlig: 4 Antal sager hvori den påklagede tvang er kendt delvist ulovlig: 1 Antal sager hvori den påklagede tvang er kendt ulovlig 0 Om sagerne: Generelt kan konstateres, at prøvelsen ved Landsretten er mere tilbundsgående og velforberedt. Dette skyldes flere faktorer; dels er det ved Landsretten i modsætning til Byretten et krav, at parterne laver skriftlig sagsforberedelse. Dette indebærer, at der forud for sagens behandling i retten, skal udveksles påstandsdokumenter. Dels er erfaringen ved Byrettens behandling, at mange af dommerne har meget lidt eller ingen erfaring med sager - 8 -

9 om administrativ frihedsberøvelse. Dette gør sig også gældende for de advokater, der beskikkes til at føre sagerne for klagerne. Af de prøvede sager i Landsretten, vil 2 sager blive gennemgået, idet de på hver sin måde er interessante; I en sag, der omhandlede klage over tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse, var der givet fuldt medhold til psykiatrien i såvel det Psykiatriske Patientklagenævn og i Byretten. Ved behandling i Landsretten, blev det imidlertid problematiseret, at det af journalmaterialet ikke var dokumenteret, at en revurdering af tvangstilbageholdelsen alene var foretaget af en 1. reservelæge og ikke af en overlæge, som psykiatriloven foreskriver. Det fremgik heller ikke tydeligt, på hvilket grundlag revurderingen var foretaget. Derfor blev frihedsberøvelsen kendt lovlig frem til pågældende efterprøvelse og herefter ulovlig indtil næste efterprøvelse ved overlæge. Sagen belyser, hvor vigtigt det er at følge lovens krav om overlægesanktionering og at få denne sanktionering journalført og beskrevet. Det er muligt, at det faktisk var en overlæge, der sanktionerede frihedsberøvelsen ved pågældende efterprøvelse, men overlægen selv kunne ikke huske de konkrete omstændigheder og det var som sagt heller ikke journalført. I en sag, der omhandlede klage over tvangsfiksering med mavebælte og fodremme, fik psykiatrien fuldt medhold i fikseringen i det Psykiatriske Patientklagenævn og Byretten. Landsretten gav også fuldt medhold til fikseringen. Sagen er interessant, fordi klagers advokat tog den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, samt Torturkomiteens udtalelser med i sin argumentation ved behandlingen i det retslige system. Argumentationen var i korte vendinger, at tvangsfiksering er at sammenligne med tortur og højst bør anvendes i ganske få minutter/timer for at afværge en helt konkret fare. Der blev også rejst et stort erstatningskrav i sagen, idet sagsøger mente at klager i forbindelse med tvangsfikseringen havde lidt overlast og skulle kompenseres herfor. Hele bevisførelsen skulle vise, at selvom psykiatrilovens betingelser for anvendelsen af fiksering var overholdt, var det en ulovlig handling på grund af den europæiske domspraksis. Psykiatriens argumentation imod disse påstande var imidlertid, at når læger i Danmark følger dansk lovgivning som beskrevet og overholder principperne om bl.a. mindste middel, proportionalitet og kravene om revurderinger, må fikseringerne nødvendigvis være lovlige. Dertil kom, at de anførte domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke omhandlede psykiatriske patienter, men patienter der var i fængsel, arrest og lignende. Landsretten gav medhold og underkendte dermed argumentationen om, at psykiatriloven ikke er i overensstemmelse med menneskerettighederne. I næste årsrapport vil der tegne sig et tydeligt billede af, at denne type argumentation ikke er enestående. I første halvår af 2013 har en række sager af samme advokat og med samme argumentation været behandlet i Byretten og i samtlige sager, har psykiatrien fået fuldt medhold. Disse sager vil blive nærmere beskrevet i årsrapporten for

10 4. Læring og perspektivering I nedenstående afsnit er der en række fokuspunkter og/eller anbefalinger til det personale, der har med foranstaltning og dokumentation af tvang at gøre på afdelingerne. Anbefalingerne bygger dels på det seneste års afsagte domme og dels på Det Psykiatriske Patientklagenævns anbefalinger i årsberetningerne for årene 2011 og Herudover har psykiatrien holdt samarbejdsmøder med Det Psykiatriske Patientklagenævn i forbindelse med årsberetningernes offentliggørelse. På møderne er der en gensidig orientering om væsentlige forhold, der har betydning for sagernes behandling i begge instanser. Patientklagenævnet berettede ved samarbejdsmødet mellem psykiatrien og nævnet i 2012, at de i forhold til året før generelt har kunnet se en stor forbedring i psykiatriens dokumentation af tvangen og at lægerne er blevet bedre til at bruge psykiatrilovens begreber i erklæringerne og journalmaterialet. Indledende sagsbehandling/ekspedition Det er i flere tilfælde konstateret, at der kan gå for lang tid fra modtagelse af klage på afdelingen til afsendelse til det Psykiatriske Patientklagenævn. Dertil kommer at der nogle gange mangler dokumenter ved indsendelsen af klagen, hvilket forsinker processen yderligere. Der henvises til bilag 1, der i hovedtræk beskriver fremgangsmåden, tidsrammen og indholdet af kommunikationen mellem den pågældende psykiatriske afdeling og nævnet. På baggrund af denne erfaring, er der sket en opfølgning i form af juridisk undervisning på enkelte relevante afdelinger med fokus på proceduren for håndtering af klager og i grundlaget for tvang. Der henvises til bilag 1 (se bilagsliste nederst i rapporten). Bemyndigelse til at træffe beslutning om tvang: I flere sager rejses der berettiget tvivl om kravet om overlægebeslutning/sanktionering af tvangen er opfyldt. Det drejer sig om udvalgte tvangsforanstaltninger, der i psykiatriloven er betinget af, at det er overlæger og ikke andre læger, der træffer beslutningen. Der henvises til retningslinje om tvang og anden frihedsberøvelse i psykiatrien og de medfølgende dokumenter på infonet, I retningslinjen er der både hjælp til at se, hvornår der er krav om overlægesanktionering, hvornår der må træffes beslutning i overlægens fravær, hvordan det skal dokumenteres og øvrige relevante forhold

11 Dokumentation: Den skriftlige dokumentation af tvangen er som udgangspunkt det eneste, psykiatrien kan bruge til at vise at der var grundlag for tvangen og hvorfor. Når dokumentationen ikke er tilstrækkelig, er det derfor svært, for ikke at sige umuligt, at vise såvel klageinstanserne som patienten selv, at pågældende patient havde akut brug for hjælp på det pågældende tidspunkt, eller at det hele i øvrigt er foregået efter forskrifterne i psykiatriloven. I forbindelse med retssagerne, er hovedokumenterne patientjournalen, tvangsprotokollerne og lægeerklæringen. Der er jævnligt fejl i disse dokumenter, men de fleste er uden betydning for sagens afgørelse. Det kan ikke undgås, at der sniger sig fejl og mangler ind i og det kan heller ikke undgås, at der er forskellige niveauer for f.eks. journalføring fra person til person. Men det er vigtigt, at de nødvendige oplysninger er der. Derfor henvises til den tværregionale retningslinje om tvang og anden frihedsberøvelse i psykiatrien. Se linket ovenfor på side 10. Der henvises endvidere til skabelon for udarbejdelse af lægeerklæringer, der med fordel kan anvendes ved oplysning af tvangssagerne. Lægeerklæringerne er fortsat meget forskellige i omfang og indhold og er til tider utilstrækkelige. Såvel retten som nævnet lægger stor vægt på lægeerklæringerne i vurderingen. Skabelonen vedlægges til inspiration i bilag 2. Bilag: Bilagene er vedlagt i separate dokumenter Bilag 1: Om sygehusets oplysning til og fremsendelse af en klage, fra Årsberetning 2012 fra det Psykiatriske Patientklagenævn i Syddanmark. Bilag 2: Skabelon til udfærdigelse af lægeerklæringer til klager over tvangsanvendelse. Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller, juridisk chefkonsulent i Psykiatri- og Socialstaben, Psykiatrien i Region Syddanmark Juli

Retssager i psykiatrien. Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Retssager i psykiatrien

Retssager i psykiatrien Retssager i psykiatrien Årsrapport 2010-2011 Udgivet september 2011 af Ulla Wernberg-Møller, juridisk specialkonsulent i Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark 2 Indhold Skemaoversigt... 5 FORORD 7 AFSNIT 1..9 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 9 2. Antal sager og sagsfordeling

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Indledning Dette notat er en gennemgang af de vigtigste punkter i årsberetningen 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltningen

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til forældre/pårørende www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011 Det Psykiatriske Ankenævn Praksissammenfatning vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2011 Januar 2012 Fuldmægtig, cand.jur., Louise Kjerulff Oleander Fuldmægtig, cand.jur., Farhan S. Asghar Specialkonsulent,

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 211 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 211 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT RETSPSYKIATRI KORT FORTALT hvad kan og hvad gør vi Søren Clemensen overlæge TEMA Retspsykiatri organisering i Region Syddanmark Senge geografisk Ålborg 22 Viborg 17 Århus 66 Nykøbing Sj. 10 + 30S Sct.

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR.

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. - 1 Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 22/9 2015 ikke grundlag

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning

Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning 28-05-2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 2.1 Oplysninger fra journaler og spørgeskemaer... 5 2.2. Oplysninger fra journaler

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nytorv 5 1450 København K Tlf. 33 12 43 43 Fax 33 12 43 41 pf@patientforsikringen.dk 23. april 2008 J.nr. 0134-20070001-2/KIB.ho

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

1/26. Indholdsfortegnelse

1/26. Indholdsfortegnelse 1/26 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2 Afsnit R1... 2 Ad punkt 3.3 Afsnit R2... 3 Ad punkt 3.4 Afsnit R4... 3 Ad punkt 5.1 Overbelægning mv.... 4 Ad punkt 5.6 Medicin... 5 Ad punkt 5.9 Vejledning efter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere