ARBEJDSPLADSVURDERING APV. - løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPLADSVURDERING APV. - løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde"

Transkript

1 ARBEJDSPLADSVURDERING APV - løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde

2 Indhold Løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde 3 Lovkrav 4 Hvor ofte skal vi lave APV? 5 Brug de fora I har 8 Handlingsplan 9 Arbejdstilsynets 5 faser i APV 11 Opfølgning 12 Kortlægning 14 Beskrivelse og vurdering 16 Inddragelse af sygefravær 19 Hvem arbejder med APV? 19 Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor vi rådgiver arbejdspladser og ansatte inden for alle arbejdsmiljøområder. 2 APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

3 Løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde I arbejder løbende og systematisk med arbejdsmiljø, når I er bevidste om de fysiske og psykiske konsekvenser af arbejdet og sørger for, at jeres beslutninger og valg skaber arbejdsforhold, som I trives i, og som ikke slider fysisk og psykisk. I denne pjece kan I læse om, hvordan APV kan blive en løbende og relevant systematik til at højne arbejdsmiljøkulturen og skabe arbejdspladser med høj sikkerhed og trivsel. Sørg for løbende at have arbejdsmiljø med som et fokus i det daglige arbejde og de løbende beslutningsprocesser om stort og småt. Spørg jer selv og hinanden, hvordan arbejdsmiljøet er tænkt ind i alt, hvad I har gang i, og om der er noget, I med fordel kan kigge nærmere på. APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 3

4 Lovkrav APV er et lovkrav. I skal over for Arbejdstilsynet kunne fremvise dokumentation for, at I arbejder løbende og systematisk med jeres arbejdsmiljø, fordi I dermed er bedst muligt i stand til at sikre alle ansatte et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I APV-arbejdet skal I have fokus på de positive faktorer i arbejdsmiljøet samt de risici, problemer og arbejdsmiljøfaktorer, som kan medføre belastninger og eventuelt give sygefravær. Arbejdstilsynets APV-krav kan formuleres sådan: Arbejdsmiljøet skal vurderes når, der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet. Ændringer i arbejdsmiljøet kan fx handle om arbejdsindholdet, borgere, arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejdets organisering f. eks. hvis der sker omstruktureringer eller I skal flytte eller lukke. En vurdering kan også være nødvendig, når der kommer ny viden eller nye erfaringer inden for området, eller når de kommer ny teknologi og nye hjælpemidler MED-organisationen skal involveres i hele processen Der skal være skriftlig dokumentation for, at I arbejder løbende og systematisk. Der skal være en handlingsplan. Dokumentationen kan suppleres af referater, opslagstavler, fotos osv. Dokumentationen skal vise, at det samlede arbejdsmiljø er omfattet. Den skriftlige dokumentation skal være tilgængelig for alle ansatte Det er arbejdsgiverens ansvar, at APV-kravene overholdes Arbejdstilsynet har beskrevet kravene i AT-vejledning D APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

5 Hvor ofte skal vi lave APV Løbende Arbejdsmiljøet skal som nævnt vurderes hver gang, der sker ændringer i arbejdet. Det er her jeres løbende blik på arbejdsmiljøkonsekvenser i jeres daglige beslutninger og dispositioner kommer ind. En gang om året En gang årligt skal MED-udvalget gennemføre den 'årlige arbejdsmiljødrøftelse'. Jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse er et oplagt sted at få øje på, hvilke temaer I skal arbejde med. Det er her, I følger samlet op på jeres handlingsplaner, og det er her, I kan snakke om, hvad I har kendskab til, at der kommer til at ske med jeres arbejdsopgave og arbejdsforhold fremover, og hvad I derfor skal tage højde for i arbejdsmiljøarbejdet. I skal se på: Er det, I har sat i gang, ført til måls og har det haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet? Har I løst de problemer, I havde, og har I forebygget arbejdsmiljøproblemer for eksempel gennem planlægning? Har I beskæftiget jer med alle de områder, som har haft indflydelse på jeres arbejdsmiljø? Har I sørget for at tage højde for arbejdsmiljøet i de ændringer, der er sket? Har de metoder I har valgt skabt involvering og arbejdsmiljøbevidsthed? Er jeres struktur omkring arbejdsmiljøarbejdet velegnet? Er arbejdsmiljø på dagsorden de relevante steder og med de relevante personer. APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 5

6 Læs evt. Guide til arbejdsmiljødrøftelse på Arbejdstilsynets hjemmeside. Arbejdsmiljø København har lavet et dialogskema på baggrund af Arbejdstilsynets materiale. Find dialogskemaet på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside. Det er også relevant at se Sådan arbejder vi med APV hos os. Hvert 2. år Københavns Kommune gennemfører hvert 2. år en spørgeskemaundersøgelse for alle medarbejdere Trivselsundersøgelsen, som giver vigtige input til kortlægning af jeres psykiske (og fysiske) arbejdsmiljø. Det er også en del af jeres APV. Hvert 3. år Udover den løbende proces i dagligdagen og den årlige arbejdsmiljødrøftelse, er der krav om mindst hvert tredje år at samle op og lave status på hele arbejdsmiljøsituationen. I skal bl.a. tjekke, at I har været hele vejen rundt om jeres arbejdsmiljø, og at I har de formelle krav i orden bl.a. med skriftlig dokumentation. l skal følge op på, om I får udført de handlinger, I har besluttet, og om de virker efter hensigten altså om I rent faktisk gennem det systematiske arbejdsmiljøfokus får skabt et godt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kalder det en revidering af APV. Med effektive årlige arbejdsmiljødrøftelser og løbende dokumentation af jeres arbejdsmiljøarbejde (se afsnittet om handlingsplaner s. 9), er denne revidering let at gå til. 6 APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

7 VEJVISERE OG TJEKLISTER På Arbejdstilsynets hjemmeside findes en række Arbejdsmiljøvejvisere, som beskriver, hvad Arbejdstilsynet betragter som typiske problemer inden for forskellige brancher. Herudover har Arbejdstilsynet udarbejdet en række APV-tjeklister, som er rettet mod bestemte typer arbejde. De forhold, der er relevante for jeres branche, skal I dokumentere, at I har fokus på. APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 7

8 Brug de fora I har Et effektivt arbejdsmiljøarbejde indebærer: At I løser og forebygger problemer og styrker og udvikler arbejdsmiljøet. Det gør I ved hver for sig og sammen at inddrage arbejdsmiljøvinklen, hver gang I skal tage en beslutning. Det er i jeres beslutninger og handlinger, I skaber jeres arbejdsmiljø. At det er synligt for alle ansatte, hvordan der arbejdes løbende og systematisk med arbejdsmiljø hos jer. Det gør I ved at inddrage medarbejderne og ved at tale højt om, hvordan arbejdsmiljø er tænkt ind i jeres beslutninger og handlinger. Det er et lovkrav, at der også er skriftlig dokumentation for, at I arbejder systematisk og løbende med arbejdsmiljø. Der er til gengæld ikke krav om at bruge bestemte metoder til APV. I kan vælge at koble jeres arbejdsmiljøarbejde tæt til jeres arbejde og bruge de fora, strukturer og ledelses- og styringsredskaber, I har i forvejen, både når det handler om at udvikle de konkrete løsninger, som styrker jeres arbejdsmiljø og når det handler om at synliggøre arbejdsmiljøarbejdet og højne arbejdsmiljøbevidstheden. Gør det, der passer til arbejdspladsens kultur, størrelse, struktur osv. og det, I har gode erfaringer med. Brug de fora, I har i forvejen fx MUS, GRUS, trivselsgruppe, MED, arbejdsmiljøudvalg, arbejdsmiljøgruppe, personalemøder, morgenmøder osv. Her kan I både skaffe jer viden om problemer og ressourcer i jeres arbejdsmiljø, undersøge behovene og udvikle løsninger og forbedringer og selvfølgelig også synliggøre arbejdsmiljøarbejdet. Ofte er det en god ide at bruge forskellige redskaber og kilder sideløbende eller gennem tiden. Det vil sætte fokus på forskellige aspekter 8 APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

9 af jeres arbejdsmiljø. Nogle gange kan det ud over det daglige fokus være en god ide at gå mere i dybden med et tema fx via interviewrunder, runderinger, tjeklister, spørgeskemaer, temadage osv. APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 9

10 Handlingsplan Det løbende Jeres systematiske arbejdsmiljøarbejde skal dokumenteres og være synligt. Alt det, I arbejder med hen ad vejen, kan typisk fremgå af de ledelses- og styringsredskaber, I bruger i forvejen. Det kan for eksempel være referater af møder, virksomhedsplaner, kontrakter, årshjul, MUS/GRUS-opsamlinger. I kan bevidst dyrke en god arbejdsmiljøkultur på arbejdspladsen ved løbende at informere om jeres systematiske arbejdsmiljøarbejde og ved at fortælle om såvel resultater som justeringer i jeres handlingsplaner. Brug de kommunikationskanaler, som I i forvejen har gode erfaringer med. Det kan for eksempel være intranet, opslagstavler, nyhedsbreve, referater, infomøder, faste punkter på dagsordenen til forskellige møder og gerne en kombination af forskellige kanaler. Det kan være nyttigt enten at føre en form for logbog, så I har et samlet sted, hvor I kan følge forløbet i jeres løbende og systematiske arbejdsmiljøfokus. En anden mulighed er, at det indgår som en del af jeres handlingsplan (se nedenfor). Handlingsplan for det, I ikke løser med det samme De temaer, som kræver en længere eller større proces, og de problemer, I ikke løser med det samme, skal indgå i en prioriteret, skriftlig handlingsplan. Handlingsplaner skal som minimum indeholde de problemer, I er ved at løse/temaer, I arbejder med. Handlingsplanen skal indeholde en kort beskrivelse af problemerne/temaerne og det, I har besluttet at sætte i værk for at forbedre situationen. Det skal fremgå, hvem der har ansvar for 10 APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

11 at handle og følge op på, om de løsninger og beslutninger, I har sat i værk, er tilfredsstillende, og hvornår opfølgningen skal ske. Handlingsplanen kan som nævnt også med fordel indeholde de øvrige aktiviteter og dialoger, I har i gang for at bevare eller udvikle et godt arbejdsmiljø, så I har et centralt overblik over jeres løbende arbejdsmiljøarbejde. På Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside kan I finde eksempler på handlingsplaner. APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 11

12 Arbejdstilsynets 5 faser i APV Arbejdstilsynet beskriver en APV-cirkel med 5 faser. Disse faser er nyttige at have for øje, både når I har brug for et samlet overblik over jeres arbejdsmiljøudfordringer og når I skal arbejde med de enkelte temaer i arbejdsmiljøet fx planer om forandringer, anskaffelser osv., eller når I skal finde løsninger på opståede arbejdsmiljøproblemer. Resten af pjecen følger de 5 faser. Arbejdsmiljø København anbefaler at starte med den fase, som Arbejdstilsynet har sidst, nemlig: Opfølgning. 12 APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

13 Opfølgning Start med at bliveopmærksom på og synliggøre og italesætte det, I måske uden at have kaldt det arbejdsmiljø gør for at skabe gode og sikre arbejdsforhold. Og saml den viden, I allerede har om, hvad der er vigtigt at bevare eller undgå, når I skal til at udvikle nye løsninger og tage nye beslutninger. Ved at starte med at rette fokus på fasen Opfølgning i stedet for Kortlægning kan I få øje på alle de arbejdsmiljøovervejelser, I allerede mere eller mindre bevidst har gjort. APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 13

14 Kortlægning Kortlægning handler om, at I skaffer jer viden om jeres arbejdsmiljø både det I har, og det I kan få, når der med eller uden jeres vilje sker ændringer i jeres arbejdsopgaver og arbejdsforhold. Formålet med at kortlægge er at finde ud af, hvad I med fordel kan sætte fokus på for at bevare eller udvikle et godt arbejdsmiljø. Vurdér det arbejdsmiljø, som udspiller sig lige nu, men kig også fremad og se, hvad jeres fremtid stiller af krav og udfordringer, så I kan tage højde for eventuelle problemer, før de opstår. I Arbejdstilsynets vejvisere og tjeklister kan I se, hvad Arbejdstilsynet udpeger som særligt relevant i jeres branche. HELE VEJEN RUNDT Med de metoder I vælger, skal I sørge for, at I kommer hele vejen rundt om jeres arbejdsmiljø. De forhold, der skal vurderes er: fysiske forhold ergonomiske forhold psykiske forhold kemiske forhold biologiske forhold ulykkesrisiko Kortlægningsmetoder Kortlægning er ikke udelukkende store spørgeskemaer eller interviewrunder. Det er også den viden, I får fra de formelle og uformelle fora på arbejdspladsen. I kan beslutte jer for bevidst at bruge nogle af disse fora til at samle viden om behov, problemer og ressourcer og til at få ideer til, hvad I skal gøre for at udvikle et godt arbejdsmiljø. 14 APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

15 ARBEJDSPLADSENS FORMELLE FORA De formelle sammenhænge kan fx være: Interne møder af forskellig art; både møder med fokus på den faglige opgave, og møder der arrangeres med særligt fokus på arbejdsmiljøspørgsmål Københavns Kommunes trivselsundersøgelse, som gennemføres hvert 2. år eller andre spørgeskema- eller interviewundersøgelser MUS/GRUS (ved at inddrage spørgsmål om arbejdsmiljø i den enkelte samtale, kan lederen få et samlet overblik over generelle temaer, det vil være relevant at sætte fokus på) Opfølgningssamtaler i forbindelse med fastansættelser og fratrædelser Møder med borgere/brugere ARBEJDSPLADSENS UFORMELLE FORA De uformelle sammenhænge er der, hvor I mere eller mindre tilfældigt snakker sammen i større eller mindre grupper, eller hvor I observerer, hvad der sker omkring jer. Find ud af, hvor det er praktisk, at I får disse ting frem i et mere formelt forum, hvis der skal handles på det. APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 15

16 HUSK ARBEJDSMILJØET NÅR I: Indretter jer Bygger nyt Anskaffer noget nyt Får nye brugere Får nye opgaver Får nye kolleger Laver om på organisationsstrukturen Laver om på arbejdsgange Planlægger og fordeler jeres arbejde Udfører jeres arbejdsopgaver Planlægger ferie Planlægger kompetenceudvikling og uddannelse Skal flytte osv APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

17 Beskrivelse og vurdering - for at kunne træffe helhedsorienterede løsninger Når I diskuterer jeres arbejde, taler I også mere eller mindre bevidst om jeres arbejdsmiljø. Det er her, I har en god mulighed for løbende og helhedsorienteret at belyse alle hensyn og konsekvenser og tage beslutninger, som sikrer det gode arbejdsmiljø. Det er relevant, når I ser fremad og skal tilrettelægge arbejdet, købe nyt udstyr, omorganisere, flytte, ansætte, besøge nye borgere i det hele taget når noget i jeres ydelse eller vilkår ændres. Hvis I har kendskab til eksisterende arbejdsmiljøproblemer, skal I ligeledes sørge for at belyse og analysere hele situationen, før I træffer beslutninger om, hvad I vil gøre. En del af analysen er at risikovurdere temaernes omfang og konsekvens. Når I vil i dybden med at vurdere mulige årsager, sammenhænge og løsninger til problematikken, kan I bruge redskabet Forebyggelsesblomsten (se side 22). Den kan give inspiration til, på hvilke områder, I kan sætte ind for at skabe de bedst mulige fremtidige forhold. Sørg for at komme helt til bunds i, hvordan problemstillingen hænger sammen, eller hvad der kan være af udfordringer og ressourcer ved en fremtidig situation. På den måde kan I finde de mest forebyggende løsninger, som skaber eller vedligeholder det bedste arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets forebyggelsesprincipper foreslår, at man satser mest på helt at fjerne problemet og forebygge, at det opstår igen. Først hvis det ikke kan lade sig gøre, skal man kigge på, om generne kan mindskes, om arbejdet i højere grad kan tilpasses mennesket osv. Læs mere om forebyggelsesprincipperne på Arbejdstilsynets hjemmeside. APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 17

18 APV ER MERE END KORTLÆGNING Ofte strander APV-arbejdet ved kortlægningen. Det er ikke nok at kortlægge/afdække eventuelle problemer. Der skal også ske en helhedsorienteret vurdering af sammenhænge, årsager, virkninger og en helhedsorienteret udvikling af løsninger, som sættes i værk. Første overvejelse skal være, om I kan fjerne 'problemet' og ikke, hvordan kan I kan mindske generne ved problemet. Denne overvejelse kommer bagefter. Løsningerne opstilles i en prioriteret handlingsplan. Når handlingerne er udført fx når I har afprøvet et nyt arbejdsredskab eller en ny måde at arbejde på, skal I følge op på de aftaler og planer, I har lavet for at vurdere, om det virker, eller om der skal justeres i aftalerne. 18 APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

19 Inddragelse af sygefravær I skal inddrage sygefraværet i APV. Det betyder, at I skal vurdere, hvilke forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til fravær. APV er ikke stedet at håndtere enkeltpersoners fraværssituation. Det er det samlede billede af jeres fravær eller de fraværsårsager, I kender til, der kan give jer en idé om, hvor I kan skabe mere nærvær ved at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside samt i Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejvisere for forskellige brancher. APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 19

20 Hvem arbejder med APV? Hvor der arbejdes, er der et arbejdsmiljø et arbejdsmiljø som du påvirkes af, og som du selv kan udvikle og påvirke. I skaber jeres arbejdsmiljø med de beslutninger og valg, I tager, når I planlægger og udfører arbejdet. Alles ansvar På arbejdspladsen har alle ansatte et ansvar for hver for sig og sammen at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø. De beslutninger og valg, den enkelte tager, har indflydelse på ens eget og kollegernes arbejdsmiljø. Derfor skal alle have en bevidsthed om, hvad godt arbejdsmiljø er, og hvordan det skabes og bevares. Ledelse Ledelsen har et særligt ansvar for at sikre arbejdsmiljøfokus både i den strategiske ledelse og den daglige drift. Det handler både om at tage de rette beslutninger og om at formidle den fælles forståelse af en god arbejdsmiljøkultur. Lad arbejdsmiljø indgå, når I drøfter drift, strategi, værdigrundlag, planlægning, kvalitet, økonomi, kompetenceudvikling mv. På den måde bliver arbejdsmiljøet et element også i de langsigtede og fremadrettede beslutninger, der skal træffes hos jer. Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøgruppen (leder og arbejdsmiljørepræsentant) har ansvar for det lokale arbejdsmiljøarbejde. Ud over de konkrete arbejdsopgaver med at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer og understøtte et godt arbejdsmiljø har arbejdsmiljøgruppen en opgave med at skabe gode rammer for arbejdsmiljøarbejdet og at sikre dokumentation for, at arbejdspladsen arbejder systematisk og løbende med arbejdsmiljøet og har 20 APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

21 en høj bevidsthed om godt arbejdsmiljø. Det ansvar indebærer at have særligt fokus på: at arbejdsmiljøet tænkes med ind i alle beslutninger og ændringer at involvere og samarbejde med kollegerne om arbejdsmiljøet at synliggøre det arbejdsmiljøarbejde, der foregår at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen til møder og andre steder, hvor beslutningsprocesser sker at sørge for skriftlig dokumentation af det arbejdsmiljøarbejde, der foregår MEDudvalget MEDudvalgets opgave er af mere strategisk karakter. MEDudvalget kan tage stilling til, hvordan det løbende, systematiske arbejdsmiljøarbejde skal foregå. Det er i MEDudvalget, at jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse finder sted. Her skal I evaluere det forgangne års arbejdsmiljøarbejde og tilrettelægge indholdet af og rammerne for det kommende års samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet. Læs evt. Guide til arbejdsmiljødrøftelse på Arbejdstilsynets hjemmeside. Arbejdsmiljø København har lavet et dialogskema på baggrund af Arbejdstilsynets materiale. Find det her. De faste spørgsmål i 'den årlige arbejdsmiljødrøftelse' kan også bruges i arbejdsmiljøgruppen og trio. Spilleregler På jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse kan I formulere nogle spilleregler eller en politik for, hvordan I arbejder med arbejdsmiljø. Spillereglerne kan fastlægge, hvordan roller og kompetencer er fordelt både i arbejdsmiljøgruppen og på resten af arbejdspladsen. De kan synliggøre, hvem der er ansvarlige for såvel planlægning af forløb, formidling, APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 21

22 opsamling af erfaringer og udarbejdelse og opfølgning af handlingsplaner. Her kan også aftales, i hvilke sammenhænge I vil have særligt fokus på arbejdsmiljøet, hvor megen tid og hvor mange ressourcer der skal afsættes til at gennemføre forskellige aktiviteter og ikke mindst, hvilke metoder og redskaber der skal anvendes. Spillereglerne eller politikken kan støtte jer i at holde jer på sporet både i dagligdagen og i kortlægnings- eller andre målrettede forløb. 22 APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

23 Forebyggelsesblomsten APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 23

24 APV løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljø København Udarbejdet 2011 Revideret APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE

25 I kan i denne pjece læse om, hvordan APV kan blive et løbende og relevant værktøj til at skabe og bevare et godt arbejsmiljø med høj sikkerhed og trivsel. I pjecen kan I bl.a. læse om de 5 faser i APV, som Arbejdstilsynet definerer: Opfølgning Kortlægning Beskrivelse og vurdering Inddragelse af sygefravær Prioriteret handlingsplan APV LØBENDE OG SYSTEMATISK ARBEJDSMILJØARBEJDE 25

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer AAU's APV for 2012 2015 HR orienterer APV'ens fem faser 0 Afklare og forberede 4 Følge op, konkludere APV 1 Kortlægge 3 Prioritere og handle 2 Beskrive og vurdere APV'ens fem faser SU / AMiU samarbejdsudvalg

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTRATEGI

ARBEJDSMILJØSTRATEGI ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2018-2020 ARBEJDSMILJØPOLITIKKENS VISION Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer. 2 Sådan er arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Indhold. Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til en systematisk indsats. 1. udgave, 1. oplag Psykkonsortiet

Indhold. Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til en systematisk indsats. 1. udgave, 1. oplag Psykkonsortiet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til en systematisk indsats 1. udgave, 1. oplag 2009 Psykkonsortiet Pjecen er produceret af Psykkonsortiet i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø,

Læs mere

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE GÅ-HJEM-MØDE, ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN I FÅR: Inspiration fra andre Mulighed for at stille spørgsmål Tid til at påbegynde planlægningen Oplæg om:

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FORBUND. Arbejdspladsvurdering. arbejdsmiljø regler. sådan! yggelse arbejdsmilj. V hvert 3. år kortlæg. egler forebyggelse ha ingsplan arbejdspl

FORBUND. Arbejdspladsvurdering. arbejdsmiljø regler. sådan! yggelse arbejdsmilj. V hvert 3. år kortlæg. egler forebyggelse ha ingsplan arbejdspl FORBUND Arbejdspladsvurdering sådan! arbejdsmiljø regler yggelse arbejdsmilj V hvert 3. år kortlæg ng AMR APV arb egler forebyggelse ha ingsplan arbejdspl kortlæ Indhold Introduktion 3 Hvad er en arbejds

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE HVAD ER DEN ÅRLIGE DRØFTELSE? Ifølge reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø skal alle virksomheder afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med den årlige

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

TRIO. få samarbejdet på sporet. Inspiration og vejledning til at styrke samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

TRIO. få samarbejdet på sporet. Inspiration og vejledning til at styrke samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant TRIO få samarbejdet på sporet Inspiration og vejledning til at styrke samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 Forord: Få TRIO-samarbejdet på sporet Fem typiske

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel!

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Guide til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter KÆRE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT Først og fremmest tillykke med valget som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet »AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og chefkonsulent, Alectia Mail: Riho@alectia.com Mobil: 30 10 96 79 13.00 Velkommen, program Startøvelse:

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi

Læs mere

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system.

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system. Psykisk arbejdsmiljø og Trivsel: Dette Dokument viser udelukkende spørgsmål til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel samt de generelle spørgsmål om sygefravær og udviklingssamtaler. (Ikke

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH Odense... 1 Forord...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020 Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 4 Processen indtil nu 5 Beskrivelse af Fokusområderne 6 Bilag 1 Inspirationsskema

Læs mere

5 bud på bedre arbejdsmiljøregler

5 bud på bedre arbejdsmiljøregler 2018 5 bud på bedre arbejdsmiljøregler ET BEDRE SOCIALT OG ORGANISATORISK ARBEJDSMILJØ I DANMARK FORSLAG FRA AKADEMIKERNE 5 bud på bedre arbejdsmiljøregler et bedre socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Hovedudvalg. Dagsorden. Den 25. februar Tidspunkt: 08:00-12:00. Sted: Rådhuset, mødelokale 2

Hovedudvalg. Dagsorden. Den 25. februar Tidspunkt: 08:00-12:00. Sted: Rådhuset, mødelokale 2 Hovedudvalg Den 25. februar 2019 Tidspunkt: 08:00-12:00 Sted: Rådhuset, mødelokale 2 Deltagere: Henning Haahr, Jette Lorenzen, Karsten Poulsen, Morten Møller, Anne Stenbæk, Ole Stounbjerg, Lone Bay, Torben

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ny model for arbejdsmiljøarbejde

Ny model for arbejdsmiljøarbejde Ny model for arbejdsmiljøarbejde Indledning På baggrund af en analyse af effekten af arbejdsmiljøcertificeringen på alle arbejdspladser i Odense Kommune besluttede Hovedudvalget den 15. december 2016 at

Læs mere

APV guide. Indhold. Indledning

APV guide. Indhold. Indledning APV guide Indhold Indledning... 1 De formelle krav til APV... 2 Forskellige arbejdsmiljøforhold og problemer hos forskellige faggrupper... 2 Sygefravær som en del af APV... 2 Arbejdsgiveransvar... 3 Hvordan

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere