AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø"

Transkript

1 AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø

2 Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse, kompetenceudviklingsplan og supplerende uddannelse. De to tidligere inspirationsmaterialer om emnet Er I godt på vej med jeres arbejdsmiljødrøftelse? fra juli 2011 og Har I styr på jeres arbejdsmiljøkompetencer? fra 2012 kan downloades henholdsvis på og på I denne pjece har Grafisk BAR interviewet en række arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter i den grafiske branche om,hvordan de har afholdt deres arbejdsmiljødrøftelse, udarbejdet kompetenceplaner og gennemført supplerende uddannelse. Eksempler, der forhåbentlig kan inspirere andre grafiske virksomheders arbejde til at udvikle deres arbejdsmiljøarbejde. Materialet foreligger også som trykt pjece med titlen AMO i praksis vejen til et godt arbejdsmiljø. Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). Denne kan også indeholder dokumentation for, at man har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Formålet med en APV er at hjælpe virksomheden til at finde ud af: Om der er problemer med arbejdsmiljøet. Hvor eventuelle problemer er. Hvordan virksomheden løser problemerne. Hvem, der har ansvar for, at de bliver løst. Hvornår der skal følges op. En APV skal indeholde følgende fem elementer, som også udgør faserne i APV-arbejdet: Udpegning og kortlægning af problematiske arbejdsmiljøforhold. Beskrivelse og vurdering af de enkelte arbejdsmiljøproblemer. Inddragelse af virksomhedens sygefravær for at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan påvirke dette. Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan til at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Arbejdsmiljøarbejdet - en del af virksomhedens strategi Et godt arbejdsmiljø er en god investering. Det giver ofte et lavere sygefravær, øger trivslen og højner produktiviteten. Det er derfor en god idé at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet såvel for store som små virksomheder. Det betyder, at virksomhedens ledelse sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne eller virksomhedens ansatte bør prioritere arbejdsmiljøet i alle virksomhedens processer og lade arbejdsmiljøet indgå både i den strategiske ledelse og den daglige drift. Det følgende vil indeholde det lovmæssige vedrørende APV, arbejdsmiljødrøftelse, kompetenceudviklingsplan og supplerende uddannelse samt forslag til områder, I kan drøfte i forbindelse hermed. Herefter følger interview om arbejdet med APV og AMO med arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra seks virksomheder. Grafisk BAR APV Grafisk BAR har udviklet et online APV-værktøj, som er en hjælp til APV-processen og målrettet virksomheder i den grafiske branche. Værktøjet består af en række vejledninger, som gør det nemmere at kortlægge arbejdsmiljøet. Med værktøjet kan man: Kortlægge arbejdsmiljøforhold. Redigere og prioritere arbejdsmiljøforhold. Udarbejde handlingsplaner. Find værktøjet på 2 Grafisk BAR Grafisk BAR 3

3 Regler om den årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder skal gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor der lægges en plan for det kommende års arbejdsmiljøarbejde. Helt konkret skal I: Fastsætte en dato for mødet for jeres arbejdsmiljødrøftelse, hvor medlemmer af AMO deltager. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder antallet af møder. På mødet tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde. Vurdere, om det foregående års mål er nået. Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en AMO, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Dokumentere, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted - fx ved at notere i sin arbejdspladsvurdering (APV), hvornår drøftelsen fandt sted, og hvem der deltog - eller ved at bruge Arbejdstilsynets skema på arbejdstilsynet.dk/da/arbejdsmiljoemner/andre-emner/arbejdsmiljodroftelse/guides-til-arbejdsmiljodroftelse.aspx Husk at tage referat af møderne for at fastholde, hvad der er besluttet, således at I efterfølgende kan følge op på det. Spørgsmål I kan stille på den årlige arbejdsmiljødrøftelse I det følgende er der en række spørgsmål, I kan bruge som eksempler, når I gennemfører arbejdsmiljødrøftelsen. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Har I haft nogen særlige arbejdsmiljøproblemer det seneste år? Nedslidning, stress, ulykker eller et øget sygefravær? Hvad virker positivt på arbejdsmiljøet i virksomheden? Har der været situationer, hvor I har manglet viden om arbejdsmiljø for at komme videre med arbejdsmiljøarbejdet? Hvilke mål satte I på sidste års drøftelse, og har I nået dem? Hvis ikke, hvorfor? Skal jeres mål videreføres til næste år? Det seneste års samarbejde om arbejdsmiljø Hvordan har strukturen for samarbejdet været det seneste år? Hvordan har I organiseret jeres samarbejde? Har der været tid og ressourcer? Har strukturen for samarbejdet været passende? Er der behov for at ændre strukturen? Hvilken form har samarbejdet haft og har det fungeret tilfredsstillende? Er antallet af møder passende? Har I fulgt op på møderne? Hvilke opgaver har arbejdsmiljøgruppen varetaget? Hvordan har I fordelt ansvaret? Hvad sker der, når der opstår arbejdsmiljøproblemer? Hvordan håndterer I det i virksomheden? Arbejdsmiljøet det kommende år Der skal sættes mål og drøftes indhold for arbejdsmiljøarbejdet i det kommende år. Står virksomheden over for nye opgaver eller ændringer, som påvirker arbejdsmiljøet fx ombygninger, opførelse af nybygninger, indkøb af nye maskiner, ny teknologi eller kemiske stoffer? Hvilke mål ønsker I at sætte for de områder, I har valgt at arbejde med i det kommende år? Hvordan sikrer I de bedste betingelser for at nå jeres mål? Samarbejdet fremover Skal I mødes med faste intervaller i det kommende år? Hvordan skal I mødes? Skal I inddrage andre medarbejdere i aktiviteter, hvor arbejdsmiljøet er på dagsordnen? Hvem er ansvarlig for løbende at følge op på, om I er på rette vej? Viden om arbejdsmiljø gælder alle I virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede på virksomheden. Eksempler på spørgsmål, der kan drøftes: Har I arbejdsopgaver, der kræver særlig arbejdsmiljøviden, og har I den nødvendige viden? Står I over for nogen udfordringer i det kommende år, hvor jeres viden om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser er utilstrækkelig? Hvad skal I gøre for at indhente den viden, som mangler. Find inspiration til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Arbejdstilsynets vejledning At vejledning F.3.1. om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At vejledning F.3.2. om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At vejledning F.3.3. om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte 4 Grafisk BAR Grafisk BAR 5

4 Regler om supplerende uddannelse Kompetenceudviklingsplan Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage. Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er, at arbejdsmiljøledere og repræsentanter får en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke deres kompetencer. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Det første år har man ret til to dages supplerende uddannelse. Det betyder, at en nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant kan få i alt fem uddannelsesdage i det første år som arbejdsmiljørepræsentant idet der som nævnt er tre dage som er obligatoriske De efterfølgende år skal man tilbydes 1½ dag om året. Hvilke kurser, arbejdsmiljøledere- eller repræsentanter skal på, aftales efter en kompetenceafklarende samtale med arbejdsgiveren. Det kan fx være et kursus i at håndtere store arbejdsmængder og tidspres, men ikke et kursus i at opstille en maskine eller have samme indhold som den obligatoriske uddannelse. Den supplerende uddannelse skal derimod kunne bruges til at arbejde med eksisterende arbejdsmiljøproblemer og til at forebygge fremtidige. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige tid og de nødvendige midler til rådighed, for at arbejdsmiljøledere- og repræsentanter kan deltage i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at deltage i uddannelser. Kompetenceudviklingsplanen kan helt konkret indeholde: Emne for supplerende uddannelse Baggrunde og formål for uddannelserne. Navne på dem, der skal have uddannelsen. Tidspunkt, navn på uddannelsessted og varighed. Navn på ansvarlig for tilmelding. Der kan laves en samlet kompetenceudviklingsplan, eller der kan udarbejdes én for hvert medlem. Forhold I kan drøfte i forbindelse med kompetenceudviklingsplanen: Svarer kompetencerne hos AMO s medlemmer til jeres AMO-struktur og til de arbejdsmiljøopgaver, I har løst og dem, der kommer? Hvor har I behov for et kompetenceløft? Hvad giver medlemmerne af AMO udtryk for, at de mangler for at kunne varetage deres opgaver på en tilfredsstillende måde? Hvordan får medlemmerne af AMO det ønskede kompetenceløft? Eksempel på skema til kompetenceudviklingsplan Samlet kompetenceudviklingsplan for (virksomhed) for perioden Navn på arbejdsmiljøorganisationens medlemmer Emne for supplerende uddannelse Baggrund og formål med supplerende uddannelse Uddannelsessted, tid og varighed Er tilbud om supplerende uddannelse givet? Dato og underskrift, medlem i AMO Kilde: Arbejdstilsynet. 6 Grafisk BAR Grafisk BAR 7

5 Sådan arbejder virksomhederne med arbejdsmiljødrøftelsen, kompetenceudviklingsplanen og en i APV en: En leder på et trykkeri: Styregruppen mødes tre-fire gange om året og drøfter vores arbejdsmiljø. En af gangene bruger vi på at sætte nye mål for det kommende år, og her evaluerer vi også på de mål, vi satte os sidste gang. Vi ville blive bedre til at forebygge arbejdsmiljøulykker ved at skabe mere dialog omkring nærved-ulykker. Vi ville have mere struktur på dialogen omkring nærved-ulykkerne og har derfor gjort nærved-ulykker til et fast punkt på de ugentlige tavlemøder. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? For halvandet år siden var der en port, som kørte ned over en medarbejders fod, så foden kom i klemme. Det handlede om, at porten lukkede hurtigt ned, og der har sikkert været andre, som tidligere har erfaret, at porten lukkede for hurtigt. Men de har så lige nået at komme væk, og så har de glemt at fortælle om problemet. Men så en dag sker der jo altså en ulykke. Og derfor vil vi gerne have alle medarbejdere til at rapportere nærved-ulykker. Der skal fokus på de situationer, hvor det har været lige ved at gå galt. Vi arbejder med kompetenceudviklingen via vores MU samtaler og via Lean. Alle kan jo blive bedre. Vores arbejdsmiljørepræsentant har været på kursus, og så har vi brugt Grafisk Bar, som inspiration til arbejdet med nærved-ulykkerne. Vi har også kørt et længere forløb i Lean, hvor vores teamledere er blevet bedre uddannet i Lean, og næste step er, at en bredere gruppe i de enkelte afdelinger også får denne uddannelse. Vi benytter APV er til inspiration og prioritering af indsatsområderne. APV erne er således en vigtig kilde til at få tilbagemeldinger fra medarbejderne på en systematiseret måde. En leder på trykkeri: Nye mål og opfølgning på sidste års mål behandles på et årligt AMO møde. Derudover foretages en overordnet opfølgning på mødet for ledelsens samlede gennemgang af miljø-, arbejdsmiljø og kvalitetsledelsessystemer herunder ISO 14001, EMAS, OHSAS & ISO Arbejdsmiljødrøftelserne er et fast punkt på dagsordenen. Sidst satte vi ikke decideret nye mål. Det havde mere karakter af at sikre sig, at det arbejde vi havde sat i gang, forløb som det skulle. Altså fortsat at holde fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen gennem kampagner. Forsat at undgå arbejdsulykker og substituere kemiprodukter til produkter med en lavere MAL-kode. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? Vi har ikke rigtig haft nogle problemer her de sidste par år. På baggrund af vores integrerede miljø-, arbejdsmiljø og kvalitetsledelsessystemer samt arbej- det i AMO, syntes vi, at vi hele tiden har det rette fokus på arbejdsmiljøet, og det betyder, at problemerne bliver taget i opløbet. Vi har haft meget fokus på vedligeholdelse, og det skyldes nok, at vi jo har været i gang med at forbedre arbejdsmiljøet i mange år, så der er allerede mange tiltag i gang. Det kan være svært at optimere noget, når man har været i gang i mange år. Vi har ikke oplevet det store behov i år. Men skulle behovet opstå akut, så reagerer vi bare på det. De næste kurser vi skal afholde, handler om trivsel og sundhed, stresshåndtering og forebyggelse af arbejdsulykker. Seneste APV har været gennemført via et spørgeskema i de enkelte afdelinger. Punkterne fra seneste APV kortlægning behandles og opfølges i AMO. Alle medarbejdere holdes opdateret via referater fra AMO møderne, der findes på virksomhedens intranet. Derudover findes der ligeledes handlingsplaner for alle afdelinger på intranettet. En leder på et trykkeri: Vi holder møde med sikkerhedsudvalget med det ene punkt på dagsordenen. Helt overordnet er vores mål det samme som sidste gang nemlig at undgå skader og ulykker. Men ellers tager vi udgangspunkt i de konkrete forslag, som arbejdsmiljøsrepræsentanterne kommer med, og så prioriterer vi opgaverne i fællesskab. Vi tager altid udgangspunkt i konkrete opgaver, ellers bliver det for teoretisk. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? Vi har skiftet lak-typer, i forbindelse med produktionen af omslag. Og her var der så nogle medarbejdere, som ønskede at få lakken undersøgt for, om den var farlig. Det har vi så fået gjort. Og så har vi fået analyseret noget støv, som lå i produktionen. Men reelt er den største udfordring at få folk til at følge procedure. Der er fornuftige regler for det hele, men hvis de er for besværlige, så følger folk dem ikke, og der kan ulykkerne opstå. Så vi arbejder meget med at motivere folk til at følge procedure. Vi har ikke prioriteret det så højt. Vi har haft stor udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter, og de nye har fået de obligatoriske kurser. Og ellers så tager vi det efter behov. Vi bruger Bedriftsundhedsstjenesten, hvis vi har brug for viden og Grafisk Arbejdsgiverforenings miljøafdeling. Vi har ikke tid til at følge med i det hele selv. Vi skal også passe vores arbejde. Ingen lige i øjeblikket. Vi tager det efter behov. Arbejdsmiljørepræsentanterne komme med de forskellige problemstillinger, og så laver vi i fællesskab en handleplan. Hvis der er behov for at indhente ressourcer udefra til at løse et problem, så gør vi det. En arbejdsmiljørepræsentant på en medievirksomhed: Denne gang holdt vi mødet via videokonference. Vores afdelinger er geografisk spredt ud over et stort område, så det vil simpelthen betyde alt for meget 8 Grafisk BAR Grafisk BAR 9

6 spildtid, hvis vi skulle til at køre til møde alle sammen hver gang. Vores mål var primært synlighed og trivsel. At arbejdsmiljøorganisationen skal blive mere synlig. Derfor har vi blandt andet lavet konkurrencer, hvor folk har kunne vinde noget, hvis de har forholdt sig til noget af det, vi har sendt ud. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? Stress er det mest presserende problem på vores arbejdsplads. Jeg tror faktisk ikke, det er specielt i vores branche, jeg tror, det er generelt på arbejdsmarkedet. Vi har et fint udbud af kompetenceudviklingskurser. Vi har deltaget i en todages konference i Holstebro, hvor man kunne høre om forskellige emner. Det tema, som var dominerende ved konferencen, var helt klart det psykiske arbejdsmiljø. Ikke direkte, men hvis der opstår et behov, så reagerer vi på det. Og vi er meget lydhøre overfor, hvad medarbejderne har brug for og foreslår. Hvilke kurser har I planlagt? Vi skal arbejde med vores stressvejledere. Vi har selv uddannet vores arbejdsmiljørepræsentanter til stressvejledere, og de skal have opfølgende kurser. Og så skal der uddannes flere stressvejledere. Vi arbejder elektronisk med vores APV. Sender skemaer ud til folk, og resultatet sendt til sikkerhedsudvalget, der så forholder sig til det og udformer en handleplan. En leder på en emballagevirksomhed: jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse? Hvert år i november mødes vi og bruger fire timer på at gennemgå det hele. Alle arbejdsmiljøgrupper har forberedt sig på forhånd og præsenterer her deres målsætninger. Det gode er, at vi også aftaler, hvor meget tid der skal bruges på hvert enkelt punkt. Der var eksempelvis nogle, der gerne ville have kurser i konflikthåndtering, personlig udvikling og værktøjer til sygefraværssamtaler. Vi ville have nul ulykker med fravær og kun tre nærved-ulykker. Men derudover så har satte hver enkelt arbejdsmiljøgruppe deres egne målsætning. Dem som var relevante for netop den afdeling. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? Det handler mest om det psykiske arbejdsmiljø, stress og mobning. Det har været meget målrettet. Alle grupper er kommet med forslag, og så har HR afdelingen simpelthen lagt en plan for, hvordan vi gennemfører det. HR er dem, der sikrer, at tingene så også bliver ført ud i livet. Ja, som nævnt har nogle jo brug for forskellige kurser. Men bortset fra det så synes jeg virkelig, at vi er blevet gode til at lære af og bruge hinandens erfaringer. Vi har planlagt et to-dages kursus, som alle 79 medarbejdere har fået tilbudt at deltage i. Og temaet er det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder med en elektronisk APV, og det foregår sådan, at arbejdsmiljørepræsentanterne spørger hver enkelt medarbejder og krydser af i skemaet. De tager deres pc med rundt til medarbejderne. Vi har valgt at gøre det sådan, fordi hvis der er noget alvorligt, som kommer frem, så skal vi kunne gøre noget ved det. Vi har før haft problemer med ikke at vide, hvor det alvorlige problem var. En arbejdsmiljørepræsentant på en emballagevirksomhed: jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse? Hvert år i november mødes alle arbejdsmiljøgrupperne, og så drøfter vi, hvor langt vi er nået i forhold til vores målsætning og opsætter nye mål. Vi skal blive bedre til at reagere, før det går galt. Og det handler både om at tage konflikter i opløbet og blive opmærksomme på kolleger, der udviser tegn på stress. Og så er vores mål selvfølgligt nul ulykker. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? På grund af øget tidspres er den største udfordring helt klart stress og konflikthåndtering. Vi har haft mange små konflikter, som vi heldigvis har fået arbejdet med, inden de blev til store konflikter, men vi skal hele tiden være opmærksomme på det. Kommunikationen kan hurtigt gå skævt, når man arbejder under stort tidspres. Vi har arbejdet meget med at blive bedre til at trække på hinandens erfaringer. Hvis en afdeling oplever et problem, så kan de kontakte en afdeling, som har oplevet noget lignende, så vi kan blive klogere. Der er masser af viden i virkesomheden, vi skal bare bruge den. Man kan altid blive bedre. Det er et kontinuerligt arbejde at holde sig up to date indenfor arbejdsmiljøet. I øjeblikket er vores fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er der, vi har brug for viden og redskaber. Vi skal have et flerdageskursus med mange forskellige temaer. Eksempelvis kultur og fællesskab og anerkendende arbejdsmiljø. Det overordnede tema er det psykiske arbejdsmiljø. Idag er det psykiske arbejdsmiljø fuldt ud så vigtigt at prioritere som det fysiske arbejsmiljø. Jeg interviewer medarbejderne en for en. Det er den bedste måde, vi har gjort det på indtil videre. På den måde undgår vi, at folk misforstår spørgsmålene, og så kan vi få spurgt ordentlig ind til de problemer, der måtte være. Jeg har naturligvis tavshedspligt. 10 Grafisk BAR Grafisk BAR 11

7 grafisk bar Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers Arbejdsgiverforening EmballageIndustrien HK/Privat 3F Fagligt Fælles Forbund Dansk EL-Forbund Dansk Journalistforbund HK-varenummer: F varenummer: Grafisk BAR

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE HVAD ER DEN ÅRLIGE DRØFTELSE? Ifølge reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø skal alle virksomheder afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med den årlige

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

grafisk bar 31. nummer OKTOBER 2013 Medlemmer

grafisk bar 31. nummer OKTOBER 2013 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 31. nummer OKTOBER 2013 Struktur gør arbejdet nemt Portræt af Nordjyske Medier arbejde med arbejdsmiljøet. Har I styr på AMO? Læs om reglerne

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel!

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Guide til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter KÆRE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT Først og fremmest tillykke med valget som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Kortlægning for Dansk El-Forbund på baggrund af LO s AMR-undersøgelse Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Grove Vejlstrup Juni 2018 1 INTRODUKTION

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING APV. - løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde

ARBEJDSPLADSVURDERING APV. - løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde ARBEJDSPLADSVURDERING APV - løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde Indhold Løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde 3 Lovkrav 4 Hvor ofte skal vi lave APV? 5 Brug de fora I har 8 Handlingsplan 9

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH Odense... 1 Forord...

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi Vedtaget af Hoved-MED på møde 27. januar 2016.

Arbejdsmiljøstrategi Vedtaget af Hoved-MED på møde 27. januar 2016. Arbejdsmiljøstrategi 2016-2020 Vedtaget af Hoved-MED på møde 27. januar 2016. 2 Vedligeholdelse og udvikling af den gode arbejdsmiljøkultur Arbejdsmiljøstrategien 2016-2020 er en fortsættelse af kommunens

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data,

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Januar 2016 Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Resumé over arbejdsgange vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Generelt Lokal arbejdsmiljøaftale Dokumentation Der findes en

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020 Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 4 Processen indtil nu 5 Beskrivelse af Fokusområderne 6 Bilag 1 Inspirationsskema

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, OUH, Svendborg...

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for VITA Intensiv Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for VITA Intensiv Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for VITA Intensiv Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling,

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet

OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt Fokus på arbejdsmiljøet INDHOLD Et godt arbejdsmiljø er vigtigt!.............................................. 3 Oversigt over de to mulige

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen Intentioner og indhold. Industriens Hus, 24. oktober Tilsynschef Anne Therese Schultz-Petersen

Arbejdsmiljøreformen Intentioner og indhold. Industriens Hus, 24. oktober Tilsynschef Anne Therese Schultz-Petersen Arbejdsmiljøreformen Intentioner og indhold Industriens Hus, 24. oktober Tilsynschef Anne Therese Schultz-Petersen 1 SIO => AMO SIO blev udformet i 1977 med detaljerede regler og en mellemstor industrivirksomhed

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård Holmstrupgård 2017-2018 Side 1 af 7 Holmstrupgård 2017-2018 Titel Retningslinje for Arbejdsmiljø Formål med retningslinjen for Arbejdsmiljø skal sikre At der udarbejdes en lokal arbejdsmiljøaftale. At

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE FOR 2018

ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE FOR 2018 ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE FOR 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Arbejdstilsynets væsentligste arbejdsmiljøforhold... 2 Arbejdstilsynets arbejdsmiljøarbejde... 2 Ulykker og nærved-ulykker

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Reumatologisk Afdeling C

Arbejdsmiljøredegørelse 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Reumatologisk Afdeling C November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Reumatologisk Afdeling C HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere