UNDERSØGELSE AF. Naboskab og tryghed. i Vollsmose 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF. Naboskab og tryghed. i Vollsmose 2017"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF Naboskab og tryghed i Vollsmose 2017

2 Indhold 1. Indledning Opsummering af resultater Baggrundsspørgsmål Aldersfordeling Kønsfordeling Samlivsforhold Højeste uddannelse Beskæftigelse Husstandens samlede indtægt før skat Antal år i bydelen Afdeling Besvarelser: Baggrundsspørgsmål Tilfredshed med Vollsmose Tilfredshed Interesse for at blive boende Besvarelser: Beboernes tilfredshed med Vollsmose Naboskab i Vollsmose Tillid Ansvarsfølelse Hvem beboerne hilser på Kontakt med andre beboere Besvarelser: Naboskab Trygheden i Vollsmose Tryghed ved at bo i Vollsmose Tryghed ved at færdes alene i Vollsmose Opleves kriminalitet som et problem Beboernes egne oplevelser med kriminalitet Anmeldelse af kriminalitet Omgangskredsens lyst til at komme i bydelen Besvarelser: Tryghed Det fysiske miljø i Vollsmose Brug af fællesarealerne Muligheder for socialt samvær Ansvar for fællesarealerne Besvarelser: Det fysiske miljø i Vollsmose Aktiviteter i Vollsmose og de enkelte parker/haver Deltagelse i fællesaktiviteter Opfordring til deltagelse i aktiviteter Arrangere fællesaktiviteter Idéer til aktiviteter Hørt i beslutninger Besvarelser: Aktiviteter i Vollsmose og de enkelte parker/haver

3 1. Indledning Hvert andet til tredje år sættes Vollsmoses naboskab under lup i en større undersøgelse, der skal tage temperaturen på beboernes oplevelse af naboskabet og trygheden i bydelen. Undersøgelsen har til formål at indsamle viden om beboernes tryghed, trivsel og tilfredshed med at bo i bydelen samt deres engagement i naboskabet og lokalområdet. Resultatet af undersøgelsen er derfor et retvisende øjebliksbillede af beboernes oplevelse af naboskab og tryghed i bydelen. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2017 er foretaget af Vollsmose Sekretariatet på vegne af partnerskabet mellem beboerdemokratiet, boligorganisationerne Civica og FAB og Odense Kommune. Den er lokalt tilrettelagt med afsæt i Naboskabet.dk, ud fra hvilken naboskabsundersøgelser blev foretaget i Vollsmose i 2009 og 2012 af BL og Landsbyggefonden. Undersøgelsen blev tilrettet lokalt i 2015 og igen i Undersøgelsen er gennemført ud fra et ønske om at fastholde vigtige elementer fra naboskabsundersøgelserne i 2009, 2012 og 2015 med formålet at sikre et sammenligningsgrundlag og dermed se på udviklingen over de seneste otte år. Resultatet af undersøgelsen kan desuden bruges til at målrette indsatserne i bydelen og understøtte lokale initiativer, der kan forbedre naboskabet og trygheden. Der laves kun naboskabsundersøgelser i de udsatte boligområder, der er omfattet af en boligsocial helhedsplan. Derfor siger naboskabsundersøgelsen intet om, hvordan trygheden og naboskabet ser ud i Vollsmose sammenlignet med andre boligområder i Danmark. Denne rapport samler op på de overordnede resultater for hver af de fem undersøgelsesområder, som indgår i undersøgelsen: Tilfredshed med Vollsmose Naboskab i Vollsmose Trygheden i Vollsmose Det fysiske miljø i Vollsmose Aktiviteter i Vollsmose og de enkelte parker/haver Derudover indeholder rapporten en sammenligning med resultaterne for 2009, 2012 og 2015 for at se, hvordan naboskabet og trygheden i Vollsmose har udviklet sig over de seneste otte år. 1.1 Metodiske overvejelser Naboskabsundersøgelsen er gennemført i perioden 13. juni til 1. august Alle beboere i Vollsmose over 15 år har modtaget en invitation via Digital Post til at deltage i undersøgelsen, der er foregået elektronisk. De beboere, der er fritaget fra Digital Post, har fået tilsendt invitationen som almindelig post med et link til at komme ind på undersøgelsen samt information om muligheden for at få hjælp til at udfylde det elektroniske spørgeskema. For at hjælpe for eksempel beboere med sprogvanskeligheder eller beboere uden adgang til computer med at udfylde spørgeskemaet har en medarbejder fra Vollsmose Sekretariatet siddet klar på Vollsmose Bibliotek eller i Vollsmose Sekretariatet mandag til fredag i tidsrummet kl Dertil har Den Frie Rådgivning, Værestedet Øst, Mimers Brønd og flere andre lokale aktører bidraget ved at gøre særligt udsatte beboere opmærksomme på undersøgelsen og muligheden for at få hjælp til besvarelsen. 3

4 Ud af i alt inviterede har beboere svaret på undersøgelsen. Ud af disse har beboere svaret på alle 28 spørgsmål, mens 269 beboere har svaret på nogle af spørgsmålene. Det giver en samlet besvarelse på 31 procent. Resultaterne i undersøgelsen må derfor påregnes en vis statistisk usikkerhed. Ikke desto mindre udgør de mere end besvarelser en forholdsvis valid stikprøve og indikator på Vollsmoses samlede befolknings tryghed, trivsel, tilfredshed og naboskabsengagement. De kan på følgende tre faktorer vurderes som værende et repræsentativt udsnit af bydelens befolkningssammensætning: Aldersfordeling: Respondenterne er inddelt i aldersgrupperne år, år og 65 år og derover, og alle tre aldersgrupper er repræsenteret i undersøgelsen. Den procentmæssige aldersfordeling blandt respondenterne afviger kun ganske lidt fra aldersfordelingen i hele Vollsmose. For de årige afviger respondentgruppen med en overrepræsentation på 4 procent, mens aldersgruppen 65 år og derover er underrepræsenteret med 9 procent. Afvigelse: Aldersfordeling 5% -5% år år 65 år og derover Kønsfordeling: Vollsmoses procentmæssige fordeling mellem kønnene er for kvindernes vedkommende overrepræsenteret med 4 procent og for mændenes vedkommende underrepræsenteret med 4 procent. Her skal tages højde for, at tallene for kønsfordelingen blandt respondenterne kun inkluderer beboere over 15 år, mens tallene for kønsfordelingen blandt Vollsmoses samtlige population inkluderer alle aldersgrupper. 6% 4% 2% -2% -4% Afvigelse: Kønsfordeling -6% Kvinder Mænd 4

5 Fordeling på afdelinger: Hver afdeling er repræsenteret i besvarelserne. Her ses en mindre afvigelse i forhold til, hvor meget respondenterne over- eller underrepræsenterer fordelingen af alle Vollsmoses beboere over 15 år på de ti afdelinger (inklusiv Østerhøj). Den gennemsnitlige afvigelse er på 19 procent, hvor især Østerhøj afviger fra beboerfordelingen på afdelingerne. Respondenter, som bor i Plejecenter Øst, beliggende på Vollsmose Allé, hører under afdelingen Østerhøj i besvarelserne. Ser man udelukkende på de ni afdelinger i Vollsmose, og altså udelukker den mindre gruppe af beboere, der bor i Østerhøj, er den gennemsnitlige afvigelse på 10 procent Afvigelse: Afdelinger Når der i de efterfølgende dele af rapporten tales om Vollsmoses beboere, er det således ud fra præmissen om, at respondenterne i denne undersøgelse af naboskab og tryghed svarer til en repræsentativ stikprøve på hele populationen i bydelen, og at det dermed er muligt at tale om alle beboere ud fra denne stikprøve. Hvad angår sammenligningen med resultaterne i de tre tidligere undersøgelser, skal her noteres en bemærkning omkring respondentgrupperne. Undersøgelserne i 2015 og 2017 er baseret på besvarelser fra beboere i alderen 15 år og opefter. De to naboskabsundersøgelser i 2009 og 2012 er imidlertid baseret på besvarelser fra beboere i alderen seks år og opefter, inddelt i aldersgrupperne 6-11 år, år, år og voksne. For at sikre det mest retvisende billede af udviklingen over de seneste otte år er besvarelser fra respondenter i aldersgrupperne år og voksne som de eneste medtaget fra undersøgelserne i 2009 og Sammenligningen mellem de fire undersøgelser må derfor ses med forbehold for denne afvigelse. Hvor beboere over 15 år i 2017, som tidligere skrevet, har besvaret undersøgelsen, lå antallet af beboere over 15, som i 2015 besvarede undersøgelsen, på 1.223, mens det i 2012 var beboere over 16 år, der besvarede undersøgelsen. Lavest var antallet af besvarelser i 2009, hvor beboere over 16 år besvarede undersøgelsen. Antallet af besvarelser for 2017 placerer sig dermed væsentligt over besvarelsesantallet for de tre tidligere undersøgelser. 5

6 Antal besvarelser i de fire undersøgelser

7 2. Opsummering af resultater Samlet set er der sket et lille fald i tilfredsheden med at bo i Vollsmose og trygheden ved at bo og færdes alene i bydelen. Samtidig er der færre, som oplever kriminalitet som et problem, og mange oplever, at deres omgangskreds har lyst til at komme i Vollsmose. Nedenfor er en kort opsummering af de centrale resultater i undersøgelsen: Der er sket et fald i tilfredsheden med at bo i Vollsmose - fra 65 procent i 2015 til 62 procent i Der er sket et fald i antallet, der ønsker at blive boende i Vollsmose i mange år fra 46 procent i 2015 til 41 procent i Der er dog stadig flere, som ønsker at blive boende (40 procent), end beboere der ikke ønsker at blive boende (30 procent). Der er sket et fald i graden af tillid til hinanden fra 56 procent i 2015 til 49 procent i Der er dog også sket et fald i graden af mistillid. Hertil kommer, at langt flere svarer hverken eller til spørgsmålet. Der er sket et fald i antallet af beboere, der føler sig trygge eller meget trygge ved at bo i Vollsmose - fra 61 procent i 2015 til 58 procent i Både trygheden og utrygheden ved at færdes alene er uændret fra 2015, hvor det også lå på 54 procent. Der er sket et fald i antallet, der oplever kriminalitet som et problem fra 66 procent i 2015 til 61 procent i procent svarer, at alle eller de fleste fra deres omgangskreds uden for Vollsmose har lyst til at komme i Vollsmose. Der er sket få ændringer med hensyn til, hvorvidt beboerne deltager i fællesaktiviteter, om end et lille fald i forhold til beboere, der ofte deltager. I 2015 deltog 18 procent hver gang eller de fleste gange, og 38 procent deltog aldrig eller sjældent. I 2017 er antallet, der hver gang eller de fleste gange deltager, faldet til 15 procent, mens det fortsat er 38 procent, der aldrig deltager. 5 procent af den samlede respondentgruppe svarer, at de har mange idéer til aktiviteter i Vollsmose, og at de gerne vil ringes op og fortælle om dem. 7

8 3. Baggrundsspørgsmål Baggrundsspørgsmålene i undersøgelsen af naboskab og tryghed viser, hvem der har besvaret undersøgelsen. De er fordelt på alder, køn, uddannelsesniveau, bopæl i bydelen og så videre. Baggrundsspørgsmålene kan blandt andet bruges til at se, hvor repræsentativ undersøgelsen er for Vollsmoses samlede population, hvilket er kommenteret i afsnit Aldersfordeling Alle aldersgrupper over 15 år er repræsenteret i undersøgelsen. 47 procent er i aldersgruppen år, 42 procent er i aldersgruppen år, mens 11 procent er over 65 år Aldersfordeling år år 65 år eller derover 3.2 Kønsfordeling I forhold til kønsfordelingen blandt respondenterne har kvinder og 913 mænd besvaret undersøgelsen. Dertil kommer 238 respondenter, som ikke har angivet deres køn. Der er dermed flere kvindelige respondenter end mandlige, som har besvaret undersøgelsen. De er fordelt med 53 procent kvindelige respondenter og 47 procent mandlige. Kønsfordeling i undersøgelsen Kvinde Mand 8

9 3.3 Samlivsforhold Ud af de mange respondenter har 9 procent svaret, at de bor alene med børn, mens 26 procent bor alene uden børn. 17 procent svarer, at de er gift/samlevende uden børn, mens 23 procent er gift/samlevende med børn. 20 procent svarer, at de bor sammen med andre familiemedlemmer eller venner, mens 5 procent bor i andre konstellationer. 25% 2 15% 1 5% Samlivsforhold 3.4 Højeste uddannelse Blandt respondenterne har 28 procent gennemført folkeskolen som den højeste uddannelse. 17 procent har en gymnasial uddannelse, og 18 procent har gennemført en erhvervsuddannelse. 9 procent har gennemført en kort videregående uddannelse, 16 procent har gennemført en mellemlang videregående uddannelse, og 6 procent har gennemført en lang videregående uddannelse. 6 procent af respondenterne angiver, at de ikke har gennemført nogen af de oplistede uddannelser. Højeste gennemførte uddannelse 25% 2 15% 1 5% 9

10 3.5 Beskæftigelse Ser man på beskæftigelse blandt respondenterne, har 28 procent svaret, at de er i arbejde, mens 15 procent har svaret, at de er ledige. 23 procent er under uddannelse, mens 22 procent er på pension eller efterløn. 13 procent har svaret andet. Beskæftigelse 3 25% 2 15% 1 5% I arbejde Ledig Under uddannelse På pension/efterløn Andet 3.6 Husstandens samlede indtægt før skat Ser man på den årlige husstandsindtægt før skat, ligger 12 procent på kroner, 27 procent på kroner, 16 procent på kroner, 9 procent på kroner, 3 procent på kroner, 2 procent på kroner og 2 procent på kroner eller derover. 29 procent har svaret Ved ikke. Samlet årlig husstandsindtægt før skat 35% 3 25% 2 15% 1 5% Kr eller derover Ved ikke 10

11 3.7 Antal år i bydelen Blandt respondenterne har 53 procent boet i Vollsmose i over ti år, 21 procent i 4-10 år, 18 procent i 1-3 år og 8 procent i under et år Antal år i bydelen Under 1 år 1-3 år 4-10 år Over 10 år 3.8 Afdeling Der er en jævn fordeling i forhold til hvilken af Vollsmoses afdelinger, respondenterne bor i. Således tæller Granparken, Lærkeparken, Fyrreparken, Bøgeparken og Birkeparken hver 13 procent af besvarelserne, Egeparken tæller 12 procent, Slåenhaven tæller 6 procent, Hybenhaven og Tjørnehaven tæller hver 8 procent, mens Østerhøj tæller 2 procent af besvarelserne. Fordeling på afdelinger 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 11

12 3.9 Besvarelser: Baggrundsspørgsmål Hvor gammel er du? år år 65 år eller derover Total Antal Procent 47% 42% 11% 10 Køn? Mand Kvinde Total Antal Procent 47% 53% 10 Bor du? Alene Alene Gift/sam- Gift/sam- Sammen Andet Total med børn uden børn levende levende med andre med børn uden børn familiemedlemmer /venner Antal Procent 9% 26% 23% 17% 2 5% 10 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? Ingen Folke- Gymnasial Erhvervs- Kort videre- Mellem- Lang videre- Total skole udd. rettet udd. gående udd. lang udd. gående udd. Antal Procent 6% 28% 17% 18% 9% 16% 6% 10 Er du? I arbejde Ledig Under På pension/ Andet Total uddannelse efterløn Antal Procent 28% 15% 23% 22% 13% 101% Hvad er din husstands årlige indtægt før skat? Kr Ved ikke Total eller derover Antal Procent 12% 27% 16% 9% 3% 2% 2% 29% 10 Hvor mange år har du boet i Vollsmose? Under 1 år 1-3 år 4-10 år Over 10 år Total Antal Procent 8% 18% 21% 53% 10 12

13 Hvor i Vollsmose bor du? Granparken Lærkeparken Fyrreparken Egeparken Bøgeparken Antal Procent 13% 13% 13% 12% 13% Birkeparken Hybenhaven Slåenhaven Tjørnehaven Østerhøj Total Antal Procent 13% 8% 6% 8% 2% 101% 13

14 4. Tilfredshed med Vollsmose Vollsmoses beboere har svaret på, hvor glade de er for at bo i Vollsmose, og om de kunne tænke sig at blive boende i bydelen i mange år. Overordnet vidner resultaterne om et fald i beboernes tilfredshed med at bo bydelen siden de tidligere undersøgelser. 4.1 Tilfredshed Undersøgelsen viser, at 62 procent er glade for at bo i bydelen, mens 20 procent ikke er glade for at bo i Vollsmose. Hvis man sammenligner med naboskabsundersøgelserne i 2009, 2012 og 2015, viser det et fald i den generelle tilfredshed med at bo i Vollsmose over årene: I 2009 var 77 procent enten meget glade eller glade for at bo i Vollsmose. I 2012 var tilfredsheden faldet med tre procentpoint til 74 procent. I 2015 faldt tallet yderligere med 9 procentpoint til 65 procent. I 2017 er tallet faldet med tre procentpoint til 62 procent. I forhold til den generelle utilfredshed med at bo i Vollsmose viser der sig tilsvarende, om end ikke i samme grad, en stigning over årene: I 2009 var 12 procent enten kun mindre eller slet ikke glade for at bo i Vollsmose. I 2012 var utilfredsheden steget med 2 procentpoint til 14 procent. I 2015 var tallet steget med yderligere 4 procentpoint til 18 procent. I 2017 er utilfredsheden steget med to procentpoint til 20 procent. Her er det relevant at notere sig, at stigningen i utilfredshed er mindre end faldet i tilfredshed med at bo i Vollsmose. Det skyldes, at flere beboere over årene har svaret Hverken eller på spørgsmål om, hvor glade de er for at bo i Vollsmose, helt konkret 17 procent i 2015 og 2017 mod 13 procent i 2012 og 11 procent i

15 Tilfredshed med at bo i Vollsmose 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Meget glad eller glad Hverken eller Mindre eller slet ikke glad 4.2 Interesse for at blive boende Den negative udvikling i tilfredsheden med at bo i bydelen viser sig desuden ved et fald i antallet af beboere, som kunne tænke sig at blive boende i Vollsmose i mange år. Det på trods af, at der er flere beboere, som kunne tænke sig at blive boende i Vollsmose i mange år, end beboere, som ikke kunne tænke sig at blive boende i bydelen på lang sigt. Men der er sket en nedgang i antallet af beboere, der ønsker at bo i bydelen i mange år fra 56 procent i 2009 over 55 procent i 2012, 46 procent i 2015 til 40 procent i Dermed er der sket et fald på 16 procentpoint over de seneste otte år, fra at lidt over halvdelen af beboerne kunne tænke sig at blive boende i bydelen på lang sigt til nu fire ud af ti beboere, der ønsker det. Tilsvarende er antallet af beboere, der har svaret nej til spørgsmålet, om de ønsker at blive boende i Vollsmose i mange år, steget med 12 procentpoint siden 2009, fra 20 procent over 22 procent i 2012 og 30 procent i 2015 til 32 procent i Som ved det foregående spørgsmål ses også her en stigning i antallet af respondenter, der har svaret Ved ikke, dog kun en stigning fra 2012 til I 2009 svarede 23 procent Ved ikke, mens det i 2012 var 22 procent. Det steg til 24 procent i 2015 og yderligere til 28 procent i

16 Ønsker du at blive boende i Vollsmose i mange år? 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Ja Nej Ved ikke 4.3 Besvarelser: Beboernes tilfredshed med Vollsmose Hvor glad er du for at bo i Vollsmose? Meget glad Glad Hverken eller Mindre glad Slet ikke glad Total Antal Procent 25% 37% 17% 13% 7% 99% Ønsker du at blive boende i Vollsmose i mange år? Ja Nej Ved ikke Total Antal Procent 4 32% 28% Naboskab i Vollsmose Spørgsmålene om naboskab i Vollsmose viser, hvordan beboerne oplever forholdet til hinanden, hvilken grad af tillid de har til hinanden, og i hvilken grad de føler ansvar for hinanden. Overordnet set er tallene positive i forhold til beboernes anerkendelse af hinanden, ligesom ansvarsfølelsen også er høj. Modsat er tilliden til andre beboere faldet løbende gennem de år, hvor undersøgelserne er gennemført. 5.1 Tillid Der er sket et fald i graden af tillid blandt beboerne i Vollsmose. Knap halvdelen af beboerne, 49 procent, oplever tillid til de øvrige beboere i høj eller nogen grad, hvilket er et fald fra de henholdsvis 61 procent i 2009 og 2012 samt de 56 procent i Hvor der i 2015 kunne ses en stigning i graden af mistillid til de øvrige beboere fra 11 procent i både 2009 og 2012 til 19 procent i 2015, er graden af mistillid faldet til 16 procent i

17 Der ses altså i 2017 både et fald i tilliden og mistilliden til de øvrige beboere, hvilket kan forklares med en stigning i antallet af beboere, der har svaret Hverken eller til spørgsmålet fra 28 procent i både 2009 og 2012 over 25 procent i 2015 til 36 procent i Generelt er mistilliden blandt beboerne dog i alle fire undersøgelser væsentligt mindre end den indbyrdes tillid Beboernes grad af tillid til hinanden i Vollsmose I nogen eller høj grad tillid Hverken eller I nogen eller høj grad mistillid 5.2 Ansvarsfølelse Besvarelserne viser, at der hos beboerne i Vollsmose er en generel stor ansvarsfølelse over for naboerne i bydelen. 69 procent har svaret, at de vil - eller tror de vil - undersøge, om der er sket en ældre nabo, der bor alene, noget, hvis de igennem noget tid ikke har set vedkommende. Det er dog et fald i forhold til de tidligere år, hvor der har været en stabil svarprocent på 79 procent i 2009, 77 procent i 2012 og 78 procent i Ligeledes er der sket en stigning i antallet af beboere, der ikke viser tegn på ansvarsfølelse over for deres naboer, idet 21 procent i 2017 har svaret, at de ikke vil undersøge, om der er sket den pågældende nabo noget mod 14 procent i 2009, 17 procent i 2012 og 15 procent i Hvis du gennem noget tid ikke har set en nabo, der bor alene, vil du så undersøge, om der er sket ham/hende noget? Ja Ved ikke Nej 17

18 5.3 Hvem beboerne hilser på En god indikator for beboernes forhold til hinanden er spørgsmålet om, hvorvidt man hilser på andre beboere i Vollsmose. 22 procent svarer, at de hilser på alle, de møder, og 46 procent svarer, at de hilser på de fleste af dem, de møder i Vollsmose. 29 procent svarer, at de hilser på dem, de kender, mens kun 3 procent svarer, at de ikke hilser på nogen af dem, de møder. I forhold til de tidligere undersøgelser ligger besvarelserne nogenlunde stabilt med en lille stigning i antallet af beboere, der hilser på alle, de møder i Vollsmose, mens der modsat er sket et lille fald i antallet af beboere, der svarer, at de hilser på de fleste, de møder. 1 Besvarelserne for de sidste to kategorier er uændret over årene. 5 Hilser beboerne på andre beboere i Vollsmose Hilser beboerne på andre beboere i Vollsmose Ja, alle De fleste Dem jeg kender Ingen 5.4 Kontakt med andre beboere Hvad angår beboernes forhold til hinanden, svarer 14 procent af beboerne, at de har meget kontakt med deres naboer, 28 procent svarer jævnligt, mens 33 procent svarer en gang i mellem. 18 procent af beboerne svarer, at de sjældent har kontakt med deres naboer, mens 7 procent oplever, at de aldrig har kontakt med deres naboer. 2 Kontakt med naboer 35% 3 25% 2 15% 1 5% Meget Jævnligt En gang i mellem Sjældent Aldrig 1 Bemærk, at der i forhold til de tidligere undersøgelser er sket en mindre ændring i spørgsmålsformuleringen samt svarkategorierne. I de tidligere undersøgelser blev der spurgt til, hvor mange uden for familien, beboerne hilser på med svarmulighederne Alle, De fleste, Nogle enkelte eller Ingen. I 2017 er dette ændret til et spørgsmål om, hvorvidt beboerne hilser på andre beboere i Vollsmose med svarmulighederne Ja, alle, De fleste, Dem jeg kender eller Ingen. 2 I tidligere undersøgelser er der ikke spurgt ind til hyppigheden af kontakt med naboer, men i stedet til hvorvidt beboerne oplever, hvor let det er at komme i kontakt med andre beboere i Vollsmose. Derfor kan der på dette spørgsmål ikke sammenlignes med tidligere år. 18

19 5.5 Besvarelser: Naboskab Har du generelt tillid eller mistillid til andre beboere i Vollsmose? I høj grad Tillid Hverken tillid Mistillid I høj grad Total tillid eller mistillid mistillid Antal Procent 11% 38% 36% 11% 5% 101% Hvis du gennem noget tid ikke har set en nabo, der bor alene, vil du så undersøge, om der er sket ham/ hende noget? Ja, helt Ja, det Nej, det Nej, Ved ikke Total sikkert tror jeg nok tror jeg ikke bestemt ikke Antal Procent 38% 31% 17% 4% 1 10 Hilser du på andre beboere i Vollsmose (fx ved at nikke)? Ja, alle De fleste Dem jeg kender Ingen Total Antal Procent 22% 46% 29% 3% 10 Har du kontakt med dine naboer i Vollsmose? Meget Jævnligt En gang Sjældent Aldrig Total i mellem Antal Procent 14% 28% 33% 18% 7% 10 19

20 6. Trygheden i Vollsmose Beboerne har svaret på, hvor trygge de føler sig ved at færdes alene eller bo i Vollsmose. Spørgsmålene handler også om, hvorvidt kriminalitet opleves som et problem, og hvilke typer af kriminalitet beboerne oplever. Bemærk, at der kan være stor forskel på, hvor trygge forskellige grupper af beboere er. I denne rapport er der set på samtlige respondenters besvarelser og derfor ikke fokuseret på, om nogle grupper af beboere er mere trygge end andre. Overordnet set er der over de seneste otte år sket et fald i beboernes tryghed ved at bo og færdes alene i Vollsmose, mens der fra den sidste undersøgelse i 2015 til nu kun er sket et lille fald i trygheden ved at bo i Vollsmose, mens trygheden ved at færdes alene er uændret. 6.1 Tryghed ved at bo i Vollsmose Hvad angår beboernes tryghed ved at bo i Vollsmose, er der i forhold til tidligere undersøgelser sket et lille fald i antallet af beboere, der føler sig trygge eller meget trygge: I 2009 følte 65 procent af beboerne sig trygge eller meget trygge ved at bo i Vollsmose. Det var i 2012 faldet til 61 procent, hvilket også gjorde sig gældende i 2015, mens tallet i 2017 er faldet yderligere til 58 procent. Antallet af beboere, der hverken føler sig trygge eller utrygge ved at bo i Vollsmose, lå i 2009 på 19 procent, steg til 23 procent i 2012 og yderligere til 24 procent i 2015, mens det i 2017 ligger på 25 procent. Antallet af beboere, som føler sig utrygge eller meget utrygge ved at bo i Vollsmose, er forholdsvist stabilt med 16 procent i 2009 og 2012, 15 procent i 2015 og 18 procent i Beboernes tryghed ved at bo i Vollsmose Tryg eller meget tryg Hverken eller Utryg eller meget utryg 20

21 6.2 Tryghed ved at færdes alene i Vollsmose Både trygheden og utrygheden ved at færdes alene er uændret fra 2015, mens tallet over hele perioden er faldet lidt. I 2009 var 61 procent af beboerne enten trygge eller meget trygge ved at færdes alene i Vollsmose, i 2012 var det 59 procent, i 2015 var det 54 procent, og her ligger procentsatsen fortsat i Samlet set er der over de otte år sket et fald i trygheden ved at færdes alene på 7 procentpoint, mens der er sket en stigning på 5 procentpoint i samme periode i antallet af beboere, der har svaret, at de hverken føler sig trygge eller utrygge ved at færdes alene i Vollsmose. I 2009 lå antallet på 20 procent, i 2012 på 24 procent, i 2015 på 27 procent og i 2017 på 25 procent. I den anden ende af skalaen har 21 procent i 2017 svaret, at de enten er utrygge eller meget utrygge ved at færdes alene i Vollsmose, mens det i 2015 var 20 procent, i procent og i procent Beboernes tryghed ved at færdes alene i Vollsmose Tryg eller meget tryg Hverken eller Utryg eller meget utryg 6.3 Opleves kriminalitet som et problem Beboerne er også blevet spurgt om, hvorvidt de oplever, at kriminalitet er et problem i Vollsmose. Resultaterne viser, at der er et lille fald fra 2015 til 2017 i oplevelsen af, at kriminalitet er et problem i Vollsmose, om end 61 procent af beboerne stadig oplever kriminalitet som et problem. Helt konkret mente 55 procent af beboerne i 2009, at kriminalitet i høj eller nogen grad var et problem i Vollsmose. I 2012 var tallet steget til 64 procent og igen i 2015 steget til 66 procent. I 2017 er tallet faldet til 61 procent af beboerne. Tilsvarende ses et fald fra 2009 til 2015 i forhold til beboere, der kun i mindre grad eller slet ikke oplever kriminalitet som et problem, mens der fra 2015 til 2017 er sket en lille stigning. Hvor det i 2009 var 45 procent af beboerne, der mente, at kriminalitet kun i mindre grad eller slet ikke er et problem i Vollsmose, faldt dette til 37 procent i 2012 og yderligere til 34 procent i 2015, mens det i 2017 er steget til 36 procent. 3 Som det ses i grafen på næste side over antal besvarelser, dækker dette tal over, at 12 procent i 2017 angiver, at de slet ikke oplever kriminalitet som et problem i Vollsmose. Til sammenligning var dette tal i 2015 kun på 5 procent. 3 Bemærk, at der i undersøgelsen for 2017 er tilføjet en ny svarmulighed med Ved ikke, hvilket 4 procent har valgt som deres svar. 21

22 Beboernes opfattelse af, at kriminalitet er et problem i Vollsmose problem i Vollsmose I høj eller nogen grad I mindre grad eller slet ikke Ved ikke 6.4 Beboernes egne oplevelser med kriminalitet Som noget nyt er der i undersøgelsen af naboskab og tryghed for 2017 tilføjet spørgsmål omkring beboernes egne oplevelser med kriminalitet. Konkret er der spurgt ind til, om beboerne selv har oplevet kriminalitet i Vollsmose og hvilke typer af kriminalitet, de har oplevet. 54 procent svarer, at de selv har oplevet kriminalitet i Vollsmose, mens 36 procent svarer, at det har de ikke selv oplevet. 10 procent har svaret Ved ikke. 6 Har du oplevet kriminalitet i Vollsmose? "Har du oplevet kriminalitet i Vollsmose?" Ja Nej Ved ikke De beboere, der svarer, at de selv har oplevet kriminalitet i Vollsmose, har haft mulighed for i en fritekst at angive, hvilke typer af kriminalitet, de har oplevet. Tre ud af fire har valgt at skrive forskellige typer af kriminalitet ind i deres besvarelser. De fleste nævner flere forskellige typer af kriminalitet, som de har oplevet. Dog er der ikke kun nævnt typer af kriminalitet, som respondenten selv har været udsat for, men i høj grad også typer af kriminalitet, som de har hørt om, set på afstand eller kender nogen, der har været udsat for. I tabellen på næste side er de mange svar kategoriseret ud fra de samme kategorier, som straffeloven anvender. 22

23 Typer af oplevet kriminalitet Antal gange nævnt i fritekst Drab/drabsforsøg 12 Brandstiftelse 91 Vold 213 Seksualforbrydelser 0 Røveri 17 Indbrud 214 Tyveri 235 Økonomisk kriminalitet 4 Narkotika 73 Trusler 32 Hærværk 120 Graffiti 0 Våben 35 Overtrædelse af ordensloven 15 Overtrædelse af dyreværnsloven 5 Overtrædelse af færdselsloven 67 Tyveri er den type af kriminalitet, som flest beboere nævner, efterfulgt af indbrud og vold. Ligeledes nævner en del beboere hærværk og brandstiftelse som typer af kriminalitet, de har oplevet eller hørt om. Ingen beboere nævner specifikt seksualforbrydelser eller graffiti som en type af kriminalitet, de har oplevet, mens kun få nævner typer af kriminalitet, der kan kategoriseres som økonomisk kriminalitet eller overtrædelse af dyreværnsloven. 6.5 Anmeldelse af kriminalitet Et andet nyt spørgsmål i undersøgelsen er et spørgsmål om, hvorvidt beboeren selv har tippet eller anmeldt kriminalitet til politiet. Her svarer 32 procent, at de har tippet eller anmeldt politiet, mens 68 svarer, at det har de ikke. 8 Har du tippet eller anmeldt kriminalitet til politiet? politiet?" Ja Nej 23

24 6.6 Omgangskredsens lyst til at komme i bydelen Som et sidste element omkring beboernes tryghed i Vollsmose er tilføjet endnu et nyt spørgsmål om, hvorvidt beboernes familie, venner eller bekendte uden for Vollsmose har lyst til at komme i Vollsmose. 54 procent svarer, at alle eller de fleste fra deres omgangskreds uden for Vollsmose har lyst til at komme i Vollsmose. Konkret svarer 20 procent, at alle har lyst til at komme i bydelen, og 34 procent svarer, at de fleste af deres familie, venner eller bekendte uden for Vollsmose har lyst til at komme i bydelen. 26 procent svarer, at det er nogle enkelte, mens 14 procent svarer, at ingen af deres familie, venner eller bekendte har lyst til at komme i Vollsmose. 2 procent svarer, at de ikke har familie, venner eller bekendte uden for Vollsmose, mens 5 procent har svaret Ved ikke til spørgsmålet. Har din famile, venner eller bekendte udenfor Vollsmose, lyst til at komme i Vollsmose? 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Ja, alle Ja, de fleste Nogle enkelte Nej, ingen Har ingen familie, venner eller bekendte uden for Vollsmose Ved ikke 24

25 6.7 Besvarelser: Tryghed Føler du dig generelt tryg eller utryg ved at bo i Vollsmose? Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total Antal Procenter 17% 41% 25% 12% 6% 101% Føler du dig generelt tryg eller utryg ved at færdes alene i Vollsmose? Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total Antal Procent 16% 38% 25% 14% 7% 10 Oplever du, at kriminalitet er et problem i Vollsmose? Ja, i høj Ja, i nogen I mindre Nej, Ved ikke Total grad grad grad slet ikke Antal Procent 3 31% 24% 12% 4% 101% Har du oplevet kriminalitet i Vollsmose? Ja Nej Ved ikke Total Antal Procent 54% 36% 1 10 Har du tippet eller anmeldt kriminalitet til politiet? Ja Nej Total Antal Procent 32% 68% 10 Har din familie, venner eller bekendte uden for Vollsmose lyst til at komme i Vollsmose? Ja, Ja, de Nogle Nej, Har ingen familie Ved Total alle fleste enkelte ingen venner eller ikke bekendte uden for Vollsmose Antal Procent 2 34% 26% 14% 2% 5% 101% 25

26 7. Det fysiske miljø i Vollsmose Beboerne har givet deres vurdering af fællesarealerne i Vollsmose, mulighederne for at bruge dem til socialt samvær og beboernes evne til at passe på fællesarealerne. Spørgsmålene omkring det fysiske miljø i Vollsmose har ændret sig en smule gennem de forskellige undersøgelser. Hvor der i 2009 og 2012 blev spurgt ind til fællesområder, var betegnelsen i 2015 de fælles udendørs arealer, mens det i dette års undersøgelse er nævnt som fællesarealer. Tidligere har spørgsmålene kun været stillet til respondenter over 18 år, mens de i dette års undersøgelse er stillet til alle deltagere i undersøgelsen. Den følgende sammenligning af undersøgelserne skal derfor ses i den kontekst. Overordnet er der i 2017 lidt færre beboere, som bruger fællesarealerne, end beboere der ikke bruger fællesarealerne. De fleste beboere oplever, at fællesarealerne giver gode muligheder for socialt samvær, mens få mener, at de øvrige beboere er gode til at passe på fællesarealerne. 7.1 Brug af fællesarealerne Ser man på beboernes opfattelse af, hvor ofte de bruger fællesarealerne, har tallene rykket sig meget lidt: Antallet af beboere, der har svaret ofte eller meget ofte, ligger nogenlunde stabilt henover årene. Godt fire ud af ti beboere har således jævnt anvendt fællesarealerne gennem de sidste seks år. I 2009 lå tallet på 39 procent, det steg til 41 procent i 2012 og 42 procent i 2015 og er nu faldet til 38 procent i Antallet af beboere, der har svaret Hverken eller, ligger mellem 16 og 19 procent henover årene. Beboere, der sjældent eller aldrig gør brug af fællesarealerne, er gået fra 45 procent i 2009 over 40 procent i 2012 og 42 procent i 2015 til nu 43 procent i Hyppighed i brug af fællesarealer i Vollsmose Hyppighed i brug af fællesarealer i Vollsmose Ofte eller meget ofte Hverken eller Sjældent eller aldrig 7.2 Muligheder for socialt samvær Beboerne er blevet spurgt, om de oplever, at fællesarealerne tilbyder gode muligheder for leg/boldspil, socialt samvær og snak med andre beboere. I de tidligere undersøgelser var dette udspecificeret i tre forskellige spørgsmål, der i dette års undersøgelse altså er samlet i et spørgsmål. 26

27 60 procent svarer, at fællesarealerne i høj grad eller nogen grad giver muligheder for socialt samvær. Konkret oplever 22 procent, at fællesarealerne i høj grad tilbyder muligheder for socialt samvær, og 38 procent oplever, at fællesarealerne i nogen grad giver disse muligheder. 18 procent svarer i mindre grad, og 8 procent oplever slet ikke, at fællesarealerne giver muligheder for socialt samvær. 14 procent har svaret Ved ikke. Opfattelsen af muligheder for socialt samvær i fællesarealer Ja, i høj grad Ja, i nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke 7.3 Ansvar for fællesarealerne Mens der er en generel tilfredshed med fællesarealernes muligheder for socialt samvær, ser det anderledes ud, når man ser på beboernes opfattelse af, om beboerne er gode til at passe på fællesarealerne. I alle otte år har der været flere beboere, som mener, at de øvrige beboere er dårlige til at passe på fællesarealerne end beboere, der mener, at de øvrige beboere er gode til at passe på fællesarealerne: I 2009 mente 29 procent af beboerne, at de øvrige beboere var gode eller meget gode til at passe på fællesarealerne, det steg til 33 procent i 2012, faldt så til 24 procent i 2015 og er nu steget til 25 procent i I 2009 svarede 28 procent Hverken eller til spørgsmålet, mens det steg til 31 procent i 2012, faldt til 29 procent i 2015 og steg igen til 32 procent i Ser man på antallet, der mener, at de øvrige beboere er dårlige eller meget dårlige til at passe på fællesarealerne, ligger det i 2017 på 43 procent, hvilket er det samme som i Herimellem har der været et fald til 37 procent i 2012 og en stigning til 48 procent i Beboernes opfattelse af hinandens evner til at passe på fællesarealer Gode eller meget gode Hverken eller Dårlige eller meget dårlige 27

28 7.4 Besvarelser: Det fysiske miljø i Vollsmose Hvor ofte bruger du fællesarealerne i Vollsmose? Meget ofte Ofte Hverken eller Sjældent Aldrig Total Antal Procent 11% 27% 19% 26% 17% 10 Oplever du, at Vollsmoses fællesarealer tilbyder gode muligheder for leg/boldspil, socialt samvær og snak med andre beboere? Ja, i høj Ja, i nogen I mindre Nej, Ved ikke Total grad grad grad slet ikke Antal Procent 22% 38% 18% 8% 14% 10 Mener du, at beboerne i Vollsmose er gode eller dårlige til at passe på fællesarealerne? Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total Antal Procent 4% 21% 32% 29% 14% 10 28

29 8. Aktiviteter i Vollsmose og de enkelte parker/haver Beboerne har svaret på, hvor meget de deltager i og interesserer sig for fællesaktiviteter i Vollsmose. De er også blevet spurgt, om de oplever at have indflydelse på beslutninger om Vollsmose. Overordnet set deltager færre beboere i fælles aktiviteter end tidligere, men en del mener, at de ville have tid og lyst til at deltage, hvis de blev opfordret til det. 8.1 Deltagelse i fællesaktiviteter I forhold til deltagelse i fællesaktiviteter i bydelen har 15 procent svaret, at de deltager hver gang eller de fleste gange. 47 procent har svaret, at de enkelte gange eller sjældent deltager, og 38 procent har svaret, at de aldrig deltager i fællesaktiviteter i Vollsmose. Der er således en overvægt af beboere, der med lav hyppighed deltager i fællesaktiviteter. Dette har konsekvent gjort sig gældende over de seneste otte år. Dog var deltagelsen i fællesaktiviteter højest i 2012, hvor 26 procent deltog hver gang, og 30 procent meget sjældent eller aldrig deltog. 4 I 2009 deltog 21 procent hver gang eller de fleste gange, mens 35 procent aldrig eller meget sjældent deltog. I 2015 deltog 18 procent hver gang eller de fleste gange, og 38 procent deltog aldrig eller sjældent. I 2017 er antallet af beboere, der hver gang eller de fleste gange deltager, faldet til 15 procent, mens det fortsat er 38 procent, der aldrig deltager. Deltagelse i fællesaktiviteter i Vollsmose Hver gang/de fleste gange Enkelte gange/sjældent Aldrig/Meget sjældent 8.2 Opfordring til deltagelse i aktiviteter I forhold til spørgsmålet om hvorvidt beboerne ville have tid og lyst til at deltage i aktiviteter, hvis de blev opfordret til det, svarer 8 procent, at de i høj grad ville have tid og lyst til at deltage, mens 33 procent svarer, at de i nogen grad ville have tid og lyst. 26 procent angiver, at de i mindre grad ville have tid og lyst, mens 19 procent svarer, at de slet ikke ville have tid og lyst, hvis de blev opfordret til at deltage i aktiviteter. Spørgsmålet er en samling af flere spørgsmål fra tidligere års undersøgelser, så her er det ikke muligt at sammenligne udviklingen. 4 I tidligere undersøgelser var der to svarkategorier med Meget sjældent og Aldrig, hvor disse nu er slået sammen til en kategori Aldrig. I undersøgelserne for 2009 og 2012 var der desuden en svarmulighed Den slags aktiviteter er der ikke i mit boligområde, som 4 procent valgte i 2009 og 2 procent i

30 Deltagelse på opfordring 35% 3 25% 2 15% 1 5% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke 8.3 Arrangere fællesaktiviteter Ser man på spørgsmålet om hvor mange beboere, der selv har været med til at arrangere aktiviteter i Vollsmose, svarer 3 procent, at de meget ofte har været med til at arrangere aktiviteter, og 6 procent svarer, at de ofte har været med. 14 procent svarer, at de en gang i mellem har været med til at arrangere aktiviteter, mens 12 procent sjældent er med. 66 procent svarer, at de aldrig har været med til at arrangere aktiviteter i Vollsmose. Også her er der tale om et ændret spørgsmål i forhold til de tidligere naboskabsundersøgelser, så en sammenligning over årene er ikke mulig. Hvor ofte beboerne har været med til at arrangere aktiviteter i Vollsmose Ja, meget ofte Ja, ofte En gang i mellem Sjældent Aldrig 30

31 8.4 Idéer til aktiviteter Beboerne er også blevet spurgt, om de har idéer til aktiviteter eller forbedringer, der kan gøre Vollsmose til et bedre sted at bo. I de tidligere naboskabsundersøgelser er der spurgt ind til hyppigheden af idéer inden for en bestemt tidsramme. I 2017 er der alene spurgt til, om beboeren har mange idéer eller ingen idéer. 28 procent svarer ja til, at de har mange idéer, mens 72 procent svarer, at de ikke har nogen idéer. De beboere, der har svaret ja til, at de har mange idéer til aktiviteter eller forbedringer, der kan gøre Vollsmose til et bedre sted at bo, har desuden haft muligheden for at angive, at de gerne vil ringes op og få mulighed for at fortælle mere om deres idéer og eventuelt arbejde videre med dem. Det har 5 procent af den samlede respondentgruppe gjort, mens det er 20 procent af de beboere, der svarer, at de har mange idéer, der samtidig også gerne vil ringes op for at fortælle om idéerne. Har du idéer til aktiviteter eller forbedringer, der kan gøre Vollsmose til et bedre sted at bo? Nej, jeg har ingen idéer Ja, jeg har mange idéer 8.5 Hørt i beslutninger Når det kommer til beboernes opfattelse af, om de bliver hørt i beslutninger, der vedrører Vollsmose, er der flest, som mener, at beboerne sjældent eller aldrig bliver hørt. Konkret svarer 3 procent, at beboerne altid høres, 12 procent svarer, at de ofte høres, 23 procent svarer, at beboerne sjældent høres, mens 17 procent svarer, at beboerne aldrig høres. Dog er det næsten halvdelen af beboerne, der har svaret Ved ikke på spørgsmålet. Denne svarkategori er ny i forhold til de tidligere naboskabsundersøgelser, så det er ikke muligt at lave en valid sammenligning af udviklingen over årene på dette spørgsmål. Beboernes opfattelse af, om de bliver hørt i beslutninger vedrørende Vollsmose Altid Ofte Sjældent Aldrig Ved ikke 31

32 8.6 Besvarelser: Aktiviteter i Vollsmose og de enkelte parker/haver Hvor ofte deltager du i fællesaktiviteter i Vollsmose (fester, beboermøder, fælles opgaver og lign.)? Hver De fleste Enkelte Sjældent Aldrig Total gang gange gange Antal Procent 3% 12% 21% 26% Hvis du blev opfordret til at deltage i aktiviteter i Vollsmose, ville du så have tid og lyst? Ja, i høj Ja, i nogen I mindre Nej, Ved ikke Total grad grad grad slet ikke Antal Procent 8% 33% 26% 19% 14% 10 Har du været med til at arrangere aktiviteter i Vollsmose? Ja, Ja, En gang Sjældent Aldrig Total meget ofte ofte i mellem Antal Procent 3% 6% 14% 12% 66% 101% Har du idéer til aktiviteter eller forbedringer, der kan gøre Vollsmose til et bedre sted at bo? Ja, jeg har mange idéer Nej, jeg har ingen idéer Total Antal Procent 28% 72% 10 Mener du, at beboerne bliver hørt i beslutninger, der vedrører Vollsmose? Altid Ofte Sjældent Aldrig Ved ikke Total Antal Procent 3% 12% 23% 17% 46% 101% 32

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

Sådan ser der ud i Vollsmose

Sådan ser der ud i Vollsmose Sådan ser der ud i Vollsmose Det er nemt at lade fordommene om Vollsmose få frit spil, når 60-80 mænd fra området udøver hærværk på et sygehus, som det skete i august 2012. Men hvad er egentlig fakta om

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Afsluttet april 2013 Valgte undersøgelser: Brændgårdsparken 2013 Hovedrapport Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra naboskabsundersøgelsen Brændgårdsparken

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Afsluttet december 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015 Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Hovedrapport VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indhold 1. Indledning... 1 1.1

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

RESULTATER FRA TRIVSELSSPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2017

RESULTATER FRA TRIVSELSSPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2017 RESULTATER FRA TRIVSELSSPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2017 Januar 2018 INDHOLD Hæftet er bygget op efter følgende struktur: DEL I INDLEDNING OG OPSUMMERING PÅ RESULTATER DEL II RESULTATER OG UDVIKLINGER FRA

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Bestyrelsesmøde ved Vollsmose Sekretariatets bestyrelse

Bestyrelsesmøde ved Vollsmose Sekretariatets bestyrelse Bestyrelsesmøde ved Vollsmose Sekretariatets bestyrelse Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 22. juni 2015 kl. 17.30-19.30 REFERAT 1. Godkendelse af leverancer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Seniorundersøgelsen Det Gode Seniorliv. Forventninger til livet som senior blandt 45-55årige borgere i Hedensted Kommune

Seniorundersøgelsen Det Gode Seniorliv. Forventninger til livet som senior blandt 45-55årige borgere i Hedensted Kommune Seniorundersøgelsen 2018 Det Gode Seniorliv Forventninger til livet som senior blandt 45-55årige borgere i Hedensted Kommune Indledning og indhold i rapporten Som en del af Seniorundersøgelsen blev der

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet Indhold Introduktion til databanken... 1 Sammenlignede grupper i databanken... 1 Spørgsmål og ønsker til data... 1 Alderssammensætningen... 2 Aldersfordelingen i udvalgte områder... 2 Aldersfordelingen

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

Metodebilag Metodebilaget består af følgende:

Metodebilag Metodebilaget består af følgende: Metodebilag Metodebilaget består af følgende: Spørgeskema med svarfordeling Bortfaldsanalyse Faktoranalyse Klyngeanalyse Faktorscorer for de enkelte klynger Spørgeskema og svarfordeling Bilagstabel 1.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 SAMMENFATNING AF RESULTATER Overordnet tilfredshed Samlet set udtrykkes der stor tilfredshed med boligforeningen Knap halvdelen af beboerne

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VOLLSMOSE. Fra udsat boligområde til bydel

VOLLSMOSE. Fra udsat boligområde til bydel VOLLSMOSE Fra udsat boligområde til bydel Fra VOLLSMOSE belastende FAKTA til bidragende bydel Helhedsplanen i Vollsmose skal via lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016

Kriminalitet og tryghed i Eriksminde. Maj 2016 Kriminalitet og tryghed i Eriksminde Maj 2016 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen er første trin i det indbrudsforebyggende projekt, som Eriksminde i perioden 2016-2018 gennemfører i samarbejde

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen September 2017 1 Boligsociale data, september 2017 Baggrund... 3 0.

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Oktober 2017 Undersøgelsesmåned: September 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018 INDLEDNING RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 18 En måling af trygheden og tilliden til politiet i: Hele Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation Marts

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2018 Undersøgelsesmåned: Juni 2018 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Fællesskab i 3B s boligafdelinger 2017

Fællesskab i 3B s boligafdelinger 2017 Fællesskab i 3B s boligafdelinger 2017 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fællesskab i boligafdelingerne....4 1.1. Svarprocent og repræsentativitet...4 1.2 Analyse af boligafdelingerne på samlet niveau...6

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER FEBRUAR 2018

Læs mere

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE IBOLIGSOCIA- LE PROJEKTER IKØBENHAVNS KOMMUNE April 2006 Åboulevarden

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Beboerundersøgelse i boligområderne

Beboerundersøgelse i boligområderne 1 BEBOERUNDERSØGELSE 2016 Beboerundersøgelse i boligområderne Gl. Jennumparken, Vangdalen og området omkring Glarbjergvej Rapport fra Boligorganisationerne møllevænget & storgaarden - Randers Boligforening

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere