Udbud fysisk tolkning Bilag 1 Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation"

Transkript

1 Udbud fysisk tolkning Bilag 1 Kravspecifikation Side1

2 1. Indledning Beskrivelse af ordregivende myndigheder Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse Opgavevaretagelsen Målgrupperne for tolkningen Ansøgning og rekvirering af tolkebistand Tolketimer Aflysning af tolkning Krav til faktura: Særlig dokumentation for tolkningens gennemførelse: Generelle betingelser Videndeling Bekræftelse af bestilling Regionsvis levering Tolkeportal Tilsyn med kvalitet af tolkning Krav til tolkenes kvalifikationer Opgavens indhold Grundlæggende kvalifikationer, tegnsprog Grundlæggende kvalifikationer, skrivetolke Dispensationsmulighed Opførsel, fremtræden og fleksibilitet Antal tolke på en opgave Særligt krævende tolkninger Appendiks A - Tolkebegreber Side2

3 1. Indledning Denne kravspecifikation indeholder en beskrivelse af Tolkemyndighedens krav til tolkeydelser. Nærværende rammeaftale omfatter følgende delaftaler opdelt geografisk: Delrammeaftale 1-5: tegnsprogstolkning. Delrammeaftale 6-10: skrivetolkning. Nærværende rammeaftale omfatter følgende faglige områder: Skrivetolkning Tegnsprogstolkning, herunder: Tegnsprogstolkning Tegn-til-tale tolk Taktiltolkning Tegnstøttet kommunikation Mundhåndsystemtolkning Taletolkning Se appendiks A for definition af de forskellige tolkeformer. Når der i kravspecifikationen henvises til konkrete love, bekendtgørelser mv., skal dette forstås således, at leverandøren skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning. De konkrete henvisninger er således alene sat ind for at give information om de pt. gældende regler. Dette udbud dækker over tolkebistand til sociale aktiviteter og uddannelse, hvor Den Nationale Tolkemyndighed bevilliger tolk. Dette udbud vedrører ikke fjerntolkning. 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder Tolkemyndigheden (DNTM) er den nationale myndighed for bevilling af tolk til hørehandicappede, på de områder, hvor der ikke er noget sektoransvar. Tolkemyndigheden er oprettet pr. 1. januar 2010 ved Tolkeloven (Lov nr af 27. december 2009). Tolkeloven og regler udstedt i medfør af tolkeloven regulerer tolkemyndighedens levering af tolkeydelser. Tolkemyndigheden hører under Social-, Børne- og Integrationsministeriet og bor til leje hos Statsforvaltningens hovedkontor i Aabenraa. Tolkemyndigheden betjener hele landet med bevilling af ansøgninger om tolkebistand til sociale aktiviteter. Området er afgrænset af tolk til undervisning og tolk til områder, der er dækket af sektoransvar, eksempelvis indlæggelse på hospital, samtaler med den stedlige kommune, eller møde med statslige myndigheder, eksempelvis Side3

4 politiet. Tolkemyndigheden hjælper desuden på anmodning andre statslige, regionale og kommunale myndigheder med at finde en tolk til deres område. Opgaver for disse andre myndigheder løses i henhold til dette udbud, jf. nærmere rammeaftalens punkt Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse Tolkemyndighedens indkøb af tolkebistand er for 2014 budgetteret med kr. 38 mio. Antal tolkebrugere i er medio 2013 på landsplan er 2912, fordelt med 2250 døve, 71 døvblinde og 591 hørehæmmede. Antallet forventes at stige svagt de næste år. Der blev i 2012 bevilliget ca tolketimer, til social tolkning. Fordelingen af bevillinger efter region har været således: Tabel 3: Fordelingen at tolkebistand efter geografi Område Antal tolketimer 2012 Procentfordeling Hovedstadsområdet Øvrige Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark I alt Fordeling mellem tolketyper, 2012: Tolketype Antal timer Procentfordeling Skrive-tolkning % Taktil-tolkning % Tale-tolkning 400 1% Tegnsprogs-tolkning % Tegnstøttet kommunikation 250 1% Omfanget vil naturligvis kunne påvirkes af ændringer i lovgivningen, og af brugernes faktiske behov. 4. Opgavevaretagelsen 4.1 Målgrupperne for tolkningen Målgrupperne for tolkebistand er døve, døvblinde, døve og hørehæmmede, der er registreret som bruger i Tolkeportalen. 4.2 Ansøgning og rekvirering af tolkebistand Tolkebrugeren kan ansøge Tolkemyndigheden om at tolk på en af følgende 3 måder: 1. Kontakt til Tolkemyndigheden via brev, fax, mail, SMS eller Side4

5 telefon 2. Ved indlogning på Tolkeportalen, og selv ansøge her. 3. Ved kontakt til en tolkeleverandør, der indtaster ansøgningen i Tolkeportalen. Når en tolkeleverandør modtager anmodning om ansøgning fra en tolkebruger, skal en sådan ansøgning lægges i Tolkeportalen af leverandøren snarest muligt, og senest den førstkommende hverdag. Når en leverandør modtager direkte anmodning i Tolkeportalen om at tolke for en bruger, har leverandøren 7 dage til at acceptere denne invitation i Tolkeportalen. Svares der ikke inden denne tidsfrist, eller svares der negativt, sendes opgaven automatisk i udbud blandt de øvrige leverandører i regionen, efter de almindelige tildelingskriterier (billigste pris) for ikke hastende interne udbud, jf. nedenfor. Der gælder desuden særlige vilkår for tildeling af hastende opgaver (afsnit c) og akutte opgaver (afsnit d). Når der ved interne udbud i Tolkeportalen vælges leverandør, sker dette 24 timer efter udbuddets udsendelse. Der vælges ved interne udbud altid den leverandør, der for den konkrete tolkning har den billigste pris. Ved prisudvælgelsen sker denne således ikke efter den prioriterede beregning efter udbudsbetingelsernes afsnit 6, men efter hvilken pris der konkret beregnes til tolkning for tolkeopgaven i det pågældende postnummer (dvs. pris efter region og zone). Den prioriterede beregning efter udbudsbetingelsernes afsnit 6 sker alene til udregning af en prioriteret pris, hvorefter tolkeleverandører udvælges til at indgå delrammeaftaler. a) Internt udbud Når tolkebruger har ansøgt Tolkemyndigheden om en tolk, og der ikke er ønsket en bestemt tolkeleverandør, sendes tolkeopgaven i internt udbud på tolkeportalen straks efter bevilling er sket. Tolkeleverandører, der ønsker den pågældende tolkeopgave, skal angive dette i Tolkeportalen inden 24 timer. Tolkemyndigheden vil herefter vælge den billigste tilbudte tolk, der kan opfylde tolkeopgaven. Indenfor de 24 timer, kan tolkeleverandøren til hver tid afmelde sit tilbud på Tolkeportalen. b) Hastebestilling af opgaver / straksudbud I hastende tilfælde, dvs. tolkeopgaver hvor der er mindre end 42 timer til aktivitetens påbegyndelse, kontaktes alle relevante tolkeleverandører ved internt udbud på Tolkeportalen, hvor det fremgår, at der er tale om en hastende opgave. Den tolkeleverandør, der først melder ind vil blive tildelt opgaven. Disse opgaver går således ikke automatisk til den billigst ledige tolkeleverandør. Såfremt Side5

6 tolkebruger har ønsket en bestemt tolkeleverandør, sendes opgaven dog direkte til denne. c) Akutbestilling af opgaver Tolkebruger kan udenfor kontortid bestille tolk til akutte opgaver som defineret på Behov for akut tolkning ved direkte henvendelse til en af Tolkemyndighedens tolkeleverandører. De 4 situationer, hvor der efterfølgende bevilliges tolkning som akut tolkning er: 1. Akut konsultation ved læge eller lægevagt 2. Kontakt med vagt-apotek vedr. lægeordineret medicin 3. Akut samtale med psykolog (efter henvisning fra læge/lægevagt) 4. Akut samtale med bedemand ved dødsfald i nærmeste familie Ved de tolkninger, der opfylder disse kriteriet under Behov for Akut tolkning, foretager Tolkemyndigheden altid efterbevilling. Ansøgning om bevilling lægges ind af den anvendte tolkeleverandør. Der faktureres altid for minimum 4 timer ved akutte opgaver. d) gruppetolkning Er der ved en aktivitet flere tolkebrugere, der skal bruge samme tolketype, tilknyttes tolkebrugerne samme tolkning. Tolkeleverandøren kan i Tolkeportalen se, hvor mange brugere, der er tilknyttet tolkningen. Såfremt der er mange brugere og der skønnes nødvendigt at der deltager mere end en tolk i opgaven, er tolkeleverandøren berettiget til at sætte yderligere en tolk på opgaven. 4.3 Tolketimer En hel tolketime svarer til 60 min. inkl. pause. Tolkebistanden leveres inden for normal arbejdstid, defineret som Ved tolkning i aften-, nattetimer og weekends ydes tillæg, jævnfør bilag 2, hvortil henvises. 4.4 Aflysning af tolkning Tolkemyndigheden eller brugeren kan til enhver tid afbestille en tildelt tolkeopgave. Såfremt afbestilling sker senere end 7 døgn forud for påbegyndelsen af tolkeopgaven, er tolkeleverandøren dog berettiget til fuldt honorar for opgaven. Dog bortfalder evt. geografiske tillæg. Såfremt tolkeleverandøren påtager sig en anden opgave i Side6

7 samme tidsrum som den aflyste tolkeopgave, er tolkeleverandøren dog ikke berettiget til at fremsende faktura for den aflyste tolkning. Såfremt tolkemyndigheden eller brugeren afbestiller en opgave 7 døgn eller tidligere forud for påbegyndelsen af tolkeopgaven, er tolkeleverandøren ikke berettiget til vederlag for opgaven. Denne skal således afsluttes med Aflyst rettidigt i Tolkeportalen. Tolkeleverandøren er berettiget til fuldt aftalt honorar for opgaven, såfremt brugeren ikke møder op til opgaven. Såfremt tolken ikke møder op til opgaven, kan der naturligvis ikke faktureres Tolkeleverandøren skal sagen afsluttes som aflyst rettidigt, og snarest muligt skal der sendes en kort redegørelse til med forklaring på hændelsen. Møder tolkebrugeren ikke op til en bevilliget tolkning, skal dette noteres ved sagens afslutning i Tolkeportalen. 4.5 Krav til faktura: Fakturaer skal sendes elektronisk til Tolkemyndigheden via Tolkeportalen, der danner faktura, når sagen afsluttes i portalen. Betaling for social tolkning sker hurtigst muligt og typisk 1 uge efter Tolkemyndighedens modtagelse af fakturaen. Der tages forbehold for evt. IT problemer i Statens faktureringssystemer. 4.6 Særlig dokumentation for tolkningens gennemførelse: Efter tolkebekendtgørelsen (bkg. nr. 162 af 15. februar 2010) skal leverandøren til Tolkemyndigheden indsende underskreven dokumentation for, at der er leveret den bestilte tolkning. Dokumentationen underskrives efter endt tolkning af tolkebruger (eller dennes hjælper). Underskrift kan med fordel logges på sagen ved tolkens afslutning ude i marken via smartphone. Ved gruppetolkninger, er det tilstrækkeligt at én tolkebruger kvitterer for udførelsen. Såfremt tolkeleverandøren anvender papirs skema, skal dette indskannes og vedhæftes sagen i Tolkeportalen ved sagens afslutning. Underskriftsskemaer kan ikke tilsendes Tolke-myndigheden på anden måde. 5 Generelle betingelser 5.1 Videndeling Uden at det er et tildelingskriterium bemærkes, at Tolkemyndigheden opfordrer leverandøren stiller praktikpladser til rådighed for studerende Side7

8 på tegnsprogstolkeuddannelsen, i det omfang det er muligt. Herved er leverandøren med til at understøtte en fremtidssikring af kvalificerede tegnsprogstolke. Tolkeelever i praktikperiode, skal i starten følge en erfaren tolk, og må først, når det skønnes at eleven har opnået tilstrækkelig erfaring, tolke selvstændigt. Tolkeleverandøren forudsættes at tage hensyn til elevens erfaringsniveau i udvælgelse af, hvilke tolkeopgaver eleven sendes ud til. Såfremt der oprettes en tegnbank, har leverandøren pligt til at lægge nye tegn, herunder tegn for fagtermer, ind i banken. Tegnbankens formål skal være på en nem måde, at give brugere og tolke et forum til udveksling af nye tegn. 5.2 Bekræftelse af bestilling En uge før tidspunktet for tolkning skal leverandøren bekræfte bestillingen over for tolkebrugeren. Er der under en uge til tolkningen skal finde sted, skal tolkebrugeren have besked fra tolkeleverandøren snarest muligt. 5.3 Regionsvis levering Leverandøren skal kunne levere tolkning i hele den region, der gives tilbud på. Hvis der eksempelvis gives tilbud på region Hovedstaden, skal der også kunne leveres tolkninger på Bornholm. Såfremt der er tale om gentagne tolkeopgaver i et forløb på Bornholm, træffes der særlige aftaler vedrørende geografisk tillæg. 5.4 Tolkeportal Det er et krav, at leverandøren skal anvende Tolkeportalen. Den store lettelse i systemet er for tolkeleverandørerne især omkring fakturering, hvor der sker automatisk elektronisk fakturering af udførte tolkninger. Der er mulighed for at eksportere data fra tolkeportalen til eget fagsystem, så genindtastning af data undgås. Tolkemyndigheden har sikret mulighed for eksport af data fra Tolkeportalen, tolkeleverandøren skal selv finansiere import i eget fagsystem. 5.5 Tilsyn med kvalitet af tolkning Tolkeleverandøren er pligtig til på ethvert tidspunkt at modtage såvel anmeldt som uanmeldt tilsyn fra Tolkemyndigheden. Tilsynspersonalet vil være legitimeret med fotolegitimation udstedt af Tolkemyndigheden. Tolkemyndigheden er berettiget til at foretage generelt tilsyn med tolkeleverandørens administrationssted, for at sikre, at Side8

9 administrationen af ydelser efter dette udbud, håndteres forsvarligt (tavshedspligt, anvendelse af Tolkeportalen osv). Derudover foretager Tolkemyndigheden tilsyn med de gennemførte tolkningers kvalitet, for at sikre, at disse lever op til kravene i dette udbud. Kvalitetskontrollen vil normalt ske efter forudgående anmeldelse heraf, men kan ske uanmeldt. I kontrollen indgår dels vurdering af de tolkeetiske regler, samarbejde med tolkebrugeren, og tolkningens kvalitet. 6. Krav til tolkenes kvalifikationer 6.1 Opgavens indhold Tolkningen foregår i forbindelse med deltagelse i sociale aktiviteter. Leverandøren skal kunne yde støtte, der er af en sådan kvalitet, at den kan kompensere for den enkelte brugers funktionsnedsættelse, således at denne får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere, i overensstemmelse med tolkelovens 10. Leverandørens skal kunne tolke alt, hvad der bliver sagt, så præcist som muligt, og skal agere upartisk og loyalt over for det budskab, der tolkes. Der tolkes altid simultant. Se også appendiks A for tolkebegreber Grundlæggende kvalifikationer, tegnsprog Det er et krav, at leverandøren anvender tolke, som her gennemført tolkeuddannelsen og afsluttet den med eksamen efter Bekendtgørelse om uddannelse til tegnsprogs- og mund-håndsystem-tolk (Bekendtgørelse nr. 683 af 27. august 1997). På findes en oversigt over de tolkeuddannelser, der accepteres Grundlæggende kvalifikationer, skrivetolke Fra 1. januar 2015 skal leverandøren anvende tolke, som har gennemført UCC s tolkeuddannelse, der fra januar 2014 indeholder skrivetolkeuddannelse. Nuværende ikke uddannede skrivetolke skal have gennemført UCC s opkvalifikationskurser for allerede fungerende skrivetolke, senest 31/ Herefter kan disse fungere på samme niveau som uddannede skrivetolke. Det er frem til 1./ et krav at skrivetolken: Behersker 10-finger systemet og kan skrive med en hastighed på minimum 300 anslag i minuttet. Minimum har 50 timers erfaring i skrivetolkning og kunne redigere og resumere en tekst på en meningsfuld måde for Side9

10 tolkebrugeren. Skal være god til dansk retskrivning Skal medbringe skrivetolkeudstyr, bestående af et velfungerende computersystem, der har tilkoblet en eller flere skærme til tolkebrugere. Efter behov anvendes videoprojektor og storskærm. Anvender software, der ikke kan gemme filer eller udskrive det tolkede Dispensationsmulighed Tolkemyndigheden kan dispensere fra uddannelseskravet, således at personer, der er begyndt erhvervet som tolk før tolkeuddannelsen blev oprettet, og som kan dokumentere at have modtaget kurser i tolkning, og fungeret som tolk i længere tid, kan få tilladelse til at tolke under rammeaftalerne. De nærmere betingelser for en dispensation vil kunne fås ved henvendelse på 6.3 Opførsel, fremtræden og fleksibilitet Det er et krav, at leverandøren har forståelse og respekt for den enkelte tolkebrugers funktionsnedsættelse. Der er desuden et krav, at leverandøren agerer på baggrund af tolkeetiske retningslinjer, herunder at tolken loyalt formidler kommunikationen mellem de implicerede parter. Leverandøren skal møde alle parter i tolkningen med samme respekt, herunder også respekt for den måde aktiviteten afholdes på. Det indebærer f.eks., at tid til pause i tolkningen aftales med den der afholder aktiviteten, samt at der evt. aftales et tegn til at varsle, at pausen nærmer sig. Leverandøren er underlagt tavshedspligt om de forhold tolken måtte blive bekendt med under udøvelsen at sit fag. Leverandøren er desuden omfattet af bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 8 (jf. straffelovens 152) og har tavshedspligt - det vil sige, at tolken ikke må videregive fortrolige oplysninger om en person, opfanget under tolkning. 6.4 Antal tolke på en opgave Ved sociale aktiviteter varetages tolkeopgaven i visse tilfælde af to tolke samtidigt. Brugen af to-tolkebistand skal tage udgangspunkt i, på hvilken måde tolkebrugeren udnytter eller er afhængig af tolkebistanden og i relation til tolkningens sværhedsgrad. Tolkemyndigheden kan til enhver tid fastsætte tolkeantallet for en Side10

11 konkret opgave. Vurderingen af, om en tolkeopgave skal løses ved levering af en eller to tolke skal tage udgangspunkt følgende: Ved længerevarende tolkninger holdes der minutters pause for hver tolketime. Kan det ikke lade sig gøre, løses opgaven af to tolke, der dog hver især har behov for pause af samme længde, men ikke nødvendigvis samtidig; der tolkes således på skift. Når sværhedsgraden i opgaven må vurderes at være højere end normalt, løses opgaven af to tolke. Det kan for eksempel dreje sig om emner eller talere, hvor sprogkoden er meget kompleks, konferencer, forelæsninger på universitetsniveau og lignende Hvis tempoet skønnes at være usædvanligt højt, løses opgaven af to tolke. Der kan eksempelvis være tale om skiftende talere, usædvanligt højt taletempo og lignende. Eksempler kan være foredrag eller forelæsninger, hvor der forelæses ud fra et nedskrevet oplæg, eller kurser, som er meget informationsmættede. Ved tolkning af arrangementer i større forsamlinger, hvori der indgår debat eller diskussion. Til specielle tolkninger, for eksempel tolkning af teaterforestillinger, koncerter, biografforestillinger med mere, løses opgaven af to tolke. I særlige tilfælde, hvor der kræves megen forberedelse eksempelvis teaterforestillinger, kan der træffes særlig aftale om timerforbruget med tolkemyndigheden. Ved fremmedsprogstolkning løses opgaven af to tolke. Ved mindre møder af op til en times varighed med maksimalt én døv og to hørende deltagere skal opgaven som udgangspunkt løses af én tolk Ved taktil tolkning for døvblinde løses opgaven af to tolke. Dog kan en opgave på op til én time løses af én tolk, såfremt der forekommer en pause på 10 minutter efter minutters tolkning 6.5 Særligt krævende tolkninger Særligt vanskelige tolkeopgaver kan udløse et særligt tillæg til leverandøren. Der vil i bevillingen være taget stilling til, om opgaven berettiger til særligt krævende tillæg. Tolken kan ved afslutning desuden angive dette, hvorefter Tolkemyndigheden træffer beslutning om særligt tillæg, og informerer tolkeleverandøren herom. Udgangspunktet er, at tolkninger der kræver særlig forberedelse af Side11

12 tolken, eller som er særligt krævende, giver tillæg. Eksempler: Hvor det er af største vigtighed med stor sproglig nøjagtighed. Der er tale om en meget speciel fagterminologi, hvor tolken skal lære at kende og forstå de mange forskellige processers navne, således at tolken kan genkende dem for at kunne tolke korrekt. Der skal samtidig aftales tegn med tolkebrugeren, som skal indføres i en tegnbank el. lign., som skal studeres nøje før hver tolkning. Tolkemyndigheden kan beslutte, at særlige tegn skal videregives til en bestemt tegnbank/ordbog. Undervisningen og kommunikationen foregår på et andet sprog end dansk (typisk engelsk), hvilket bevirker at tolken udover det faglige indhold også skal forholde sig til at tolke andre sprog. Taktiltolkning Side12

13 Appendiks A - Tolkebegreber Tegnsprogstolk: En tegnsprogstolk oversætter simultant samtaler mellem hørende og døve. Tegnsprogstolken skal tolke alt, hvad der siges, og har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der fremkommer under en tolkning. Dansk tegnsprog er et visuelt sprog, der udrykkes med bevægelser, gestus og mimik. (Dansk tegnsprog har ikke meget tilfælles med dansk talesprog. Sætninger på tegnsprog opbygges på en anden måde end sætninger på dansk, rækkefølgen af sætningens elementer er f.eks. forskellig på de to sprog, og tegn kan bøjes på helt andre måder, end danske ord kan. Der er heller ikke et tegn for hvert ord på dansk og omvendt.) Skrivetolk: En skrivetolk er en person, der skriver alt, hvad der bliver sagt, så en person, der har høreproblemer, kan læse på en skærm, hvad der bliver sagt. Den typiske skrivetolkebruger er en svært hørehæmmet eller døvbleven person. Tegnstøttet kommunikation: Tegnstøttet kommunikation er en visuel kommunikationsform, som primært bruges af hørehæmmede, døvblevne og deres pårørende. Der er tale om en tegnsprogsform, der følger dansk sprogopbygning med elementer fra tegnsprog, en bevidst brug af mimik og kropssprog samt mundhåndsystem og håndalfabet. Taktil tolkning: Taktil tolkning er en kommunikationsform for døvblinde. I taktil kommunikation skal hele indholdet af sætningen gå gennem den samme kanal, følesansen. Tolken holder den døvblinde i hånden, mens der tolkes, så den døvblinde kan mærke, hvordan tegnene formes. En taktiltolk skal tolke både det auditive og det visuelle. Mund hånd systemet (MHS): Mund-hånd-system (MHS) er en kombination af mundaflæsning og 15 forskellige håndstillinger, som viser de danske sproglyde, der ikke kan aflæses direkte på munden. Den enkelte håndstilling vises samtidig med at lyden udtales, således at håndstilling og mundbevægelse er synkrone. Elementer fra MHS indgår som en naturlig del af dansk tegnsprog, og MHS bruges desuden til at formidle nye ord og begreber, der endnu ikke er tegn for. Stemmetolkning: Stemmetolkning er for tolkebrugere, der ikke bruger stemme selv. Typisk døve tegnsprogsbrugere, hvor tolken tolker fra tegnsprog til talt dansk. Side13

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 5 4.1 Målgrupperne for tolkningen...

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2018-2019 Bilag 1 Kravspecifikation Tolkemyndigheden udbud for 2018-2019 Bilag 1: Kravspecifikation Side 1 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning og omfang af de udbudte rammeaftaler...

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden udbud 2016-2017. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Indledning... 3 1.1 Oplysninger

Læs mere

Udbud fysisk tolkning Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for side 1

Udbud fysisk tolkning Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for side 1 Udbud fysisk tolkning 2018 2019 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2018-2019 side 1 Angivelse af hvilken region og tolketype rammeaftalen vedrører Nedenstående

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af tolkeydelsen... 3 2.1 Brugerne af tolkeydelsen...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud 20153. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Underskrifter... 3 2. Tilbud... 4 2.1.1 Pris pr. fjernskrivetolketime...

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

Bilag 2 TilbudR A M B LL. Tolkemyndigheden udbud Bilag 2: tilbud side 1

Bilag 2 TilbudR A M B LL. Tolkemyndigheden udbud Bilag 2: tilbud side 1 2018-2019 Bilag 2 TilbudR A M B LL Tolkemyndigheden udbud 2018-2019. Bilag 2: tilbud side 1 Indhold: 1. Delaftale og tilbudsgiver... 3 Dette tilbud vedrører følgende delaftale (sæt kun ét kryds):... 3

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning Udbud af rammeaftale om skrive- og tegnsprogstolkning

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning Udbud af rammeaftale om skrive- og tegnsprogstolkning Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2018-2019 Udbud af rammeaftale om skrive- og tegnsprogstolkning Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 2.1 Andre myndigheders

Læs mere

Visioner for tolkeområdet 1

Visioner for tolkeområdet 1 Visioner for tolkeområdet 1 Introduktion:... 1 Vision 1: Ret til inddragelse... 2 Vision 2: Ret til tolk... 2 Vision 3: En indgang og udbud med frit valg af tolk... 3 Vision 4: Fri tolkning på det sociale

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation. Side1

Bilag 1: Kravspecifikation. Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 5 3. Omfang af tolkebistand... 6 4. Opgavevaretagelsen... 7 4.1 Målgrupperne for tolkningen...

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

Dialogmøde tolkeudbud d. 29. januar Dialogmøde tolkeleverandører Side 1

Dialogmøde tolkeudbud d. 29. januar Dialogmøde tolkeleverandører Side 1 Dialogmøde tolkeudbud d. 29. januar 2019 Dialogmøde tolkeleverandører Side 1 Dagsorden Velkommen og præsentation Præsentation af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og SPS-ordningen Rammer for den kommende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

A3: Jo delvist men ved at begrænse deltagerantallet i konsortier, mindskes generne for brugerne.

A3: Jo delvist men ved at begrænse deltagerantallet i konsortier, mindskes generne for brugerne. Spørgsmål og svar: Send dit spørgsmål til bk@dntm.dk! Q1: Hvorfor må der kun være fem deltagere i et konsortie? A1: Det er for at beskytte vores brugere bedst muligt. Hvis det uheldigvis bliver nødvendigt

Læs mere

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014 PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE Tolkerådet 21. november 2014 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hvorfor døve tolke Døve tolke i udlandet Døve tolke i Danmark HVORDAN FUNGERER DET? PROJEKTET Budget på 2,5 mio. kr. Støttet

Læs mere

12. 13. 15. 16. 17. 18. 14. 19.

12. 13. 15. 16. 17. 18. 14. 19. Lovforslag nr. L 57 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om tolkning til personer med hørehandicap Formål 1. Formålet med

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 4 Brugerantal... 6 Benyttelse af timebanken... 7 Bevillinger... 8 Udækkede tolkninger... 9 Samarbejde med andre

Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 4 Brugerantal... 6 Benyttelse af timebanken... 7 Bevillinger... 8 Udækkede tolkninger... 9 Samarbejde med andre Redegørelse 2012 Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 4 Brugerantal... 6 Benyttelse af timebanken... 7 Bevillinger... 8 Udækkede tolkninger... 9 Samarbejde med andre områder... 10 Ankesager... 10 Bruger

Læs mere

Værd at vide om tolkebistand

Værd at vide om tolkebistand Værd at vide om tolkebistand regionsyddanmark.dk SYGEHUSENE Værd at vide om tolkebistand Som personale i Region Syddanmark, og du rekvirerer tolkeydelser for fremmedsprogede, er det vigtigt, at du kender

Læs mere

Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning

Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning VEJLEDNING Ansøgning og administration af bevilling til tegnsprogstolkning Denne vejledning retter sig til borgere og virksomheder, der ønsker at søge om bevilling til tegnsprogstolkning. Bevillingerne

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Forslag. Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Forslag. Lov om tolkning til personer med hørehandicap 2009/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2009-6700 Fremsat den 4. november 2009 af indenrigs- og

Læs mere

Folketinget Udlændinge- og Integrationsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark

Folketinget Udlændinge- og Integrationsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Udlændinge- og Integrationsudvalget 2018-19 UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 248 Offentligt Folketinget Udlændinge- og Integrationsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 11.

Læs mere

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax.

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax. Region Hovedstadens krav til service i tolkeaftalen: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden: Bilag 1.A: - afsnit 2.3 Krav til leveringstider og sikkerhed: Ved behov for akut tolkebistand

Læs mere

Log på Tolkeportalen. Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere

Log på Tolkeportalen. Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere Indhold Introduktion... 1 Log på Tolkeportalen... 1 Forklaring af venstremenu... 2 Min Side... 3 Indtast skema... 4 Bevillingsoversigten... 6 Bevilling...

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Tillæg, marts 2015 Indholdsfortegnelse Markedssituationen og CFD Tolkebookings andel... 2 Øvrige opgaver... 4 Tilpasning af organisation/administrativ opdeling... 4 Tilgængelighed

Læs mere

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Informationsmøde, København Informationsmøde, København, tirsdag d. 22. august 2017 1. Indledning velkomst og introduktion 1.1 Selve mødet Præsentation af deltagere

Læs mere

VK 0215 CADA. Februar 2015. guide til brugere af tolk i Varde Kommune

VK 0215 CADA. Februar 2015. guide til brugere af tolk i Varde Kommune Tolkeguide VK 0215 CADA Februar 2015 guide til brugere af tolk i Varde Kommune Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for tolkning: 3 Hvornår bør du bruge tolk: 3 Hvordan bestiller du tolk: 3 Der er følgende

Læs mere

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Skemaet indeholder alle spørgsmål med svar, der er modtaget i forbindelse med høringen. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk Nummer Spørgsmål

Læs mere

Bilag 5 - Principper for godkendelsesordning for Fritvalgsleverandører

Bilag 5 - Principper for godkendelsesordning for Fritvalgsleverandører Bilag 5 - Principper for godkendelsesordning for Fritvalgsleverandører 1. INDLEDNING I henhold til lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt

Læs mere

2012/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni Forslag. til

2012/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni Forslag. til 2012/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-438 Fremsat den 14. november 2012 af social-

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

Indledning:... 3 Udbud, tolkeleverandører... 4 Statistik... 6 Tolkeråd... 9 Database... 9 Platform... 10 Portal og hjemmeside... 11 Tilsyn...

Indledning:... 3 Udbud, tolkeleverandører... 4 Statistik... 6 Tolkeråd... 9 Database... 9 Platform... 10 Portal og hjemmeside... 11 Tilsyn... Redegørelse 2010 Indledning:... 3 Udbud, tolkeleverandører... 4 Statistik... 6 Tolkeråd... 9 Database... 9 Platform... 10 Portal og hjemmeside... 11 Tilsyn... 12 Forsøgsordninger... 14 Problemområder...

Læs mere

Af brugerne er 3,3 % døvblinde, 73, 5 % døve og 23,2 % med hørenedsættelse.

Af brugerne er 3,3 % døvblinde, 73, 5 % døve og 23,2 % med hørenedsættelse. Redegørelse 2017 Indhold Indledning... 3 Brugerantal... 4 Bevillingerne... 5 Tolketyper... 9 Forsøg med performancetolkninger... 11 Godkendelse af skrivetolke... 12 Udækkede tolkninger... 13 Udbud af fysisk

Læs mere

Bilag 12, UDKAST KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til servicelovens 76, stk. 3, nr. 1 (efterværn, døgnophold).

Bilag 12, UDKAST KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til servicelovens 76, stk. 3, nr. 1 (efterværn, døgnophold). Bilag 12, UDKAST KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til servicelovens 76, stk. 3, nr. 1 (efterværn, døgnophold). Denne kontrakt er indgået i henhold til rammeaftale af [dato] som følge af udbud af pladser

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning af jordfordeling

Læs mere

Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 3 Baggrund om tolkebrugerne... 5 Bevillinger... 6 Udækkede tolkninger... 11 Samarbejde med andre områder...

Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 3 Baggrund om tolkebrugerne... 5 Bevillinger... 6 Udækkede tolkninger... 11 Samarbejde med andre områder... Redegørelse 2011 Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 3 Baggrund om tolkebrugerne... 5 Bevillinger... 6 Udækkede tolkninger... 11 Samarbejde med andre områder... 12 Ankesager... 12 Tolkeråd... 12 Tolkeportalen...

Læs mere

Indledning. Hermed Den Nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2015.

Indledning. Hermed Den Nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2015. Redegørelse 2015 Indhold Indledning... 3 Brugerantal... 4 Bevillingerne... 5 Udækkede tolkninger... 7 Benyttelse af timebanken... 8 Ankesager... 9 Kursus i tegnsprog for kolleger... 9 Tolkemyndighedens

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål / svar pr. 5. november 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål 1: Generelt Kan vores materiale brugt til det annullerede udbud anvendes i relation til den nye udbudsforretning,

Læs mere

Udbud på levering af tolkeservices. Spørgsmål/Svar

Udbud på levering af tolkeservices. Spørgsmål/Svar Udbud på levering af tolkeservices Spørgsmål/Svar Offentliggjort den 29. juni 2017 5 mit spørgsmål er vedrørende firmaets omsætning. Da vi er et nyopstartet bureau, har vi ikke mulighed på nuværende tidspunkt

Læs mere

Bilag 9 udgør et mindstekrav og skal således ikke udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i Bilag 9, Appendiks 9 (regneark) angive følgende:

Bilag 9 udgør et mindstekrav og skal således ikke udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i Bilag 9, Appendiks 9 (regneark) angive følgende: Bilag 9 Vederlag Vejledning til tilbudsgiver. Bilag 9 består af selve Bilag 9, der indeholder en regulering af vederlagsbetingelser for ydelser i henhold til Rammekontrakten, samt Appendiks A, der indeholder

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Akuttolkning Hvis akut tolkebistand rekvireres (videotolkning, fremmødetolkning og telefontolkning) i tidsrummet mandag fredag samt på lørdag/søn

Læs mere

Figur 1: Brugernes fordeling på handicaptype Figur 2: Fordelingen af nye brugere

Figur 1: Brugernes fordeling på handicaptype Figur 2: Fordelingen af nye brugere Redegørelse 2016 Indhold Indledning... 3 Brugerantal... 4 Bevillingerne... 5 Timebank... 7 Benyttelse af timebanken... 8 Udækkede tolkninger... 10 Ankesager... 10 Kursus i tegnsprog for kolleger... 11

Læs mere

personlig pleje og delegerede sygeplejeydelser Tillæg til Kvalitetskrav til private leverandører af

personlig pleje og delegerede sygeplejeydelser Tillæg til Kvalitetskrav til private leverandører af Kvalitetskrav til private leverandører af personlig pleje og delegerede sygeplejeydelser Tillæg til Kvalitetskrav til private leverandører af personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, madservice September

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Bilag 3, KONTRAKT om indskrivning af beboer, jf. lov om social service 107/ 108

Bilag 3, KONTRAKT om indskrivning af beboer, jf. lov om social service 107/ 108 Bilag 3, KONTRAKT om indskrivning af beboer, jf. lov om social service 107/ 108 * Xx Kommune og Botilbuddet (nedenfor angives botilbuddets navn, adresse, telefonnummer og cvr.nr) indgår herved aftale om

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Godkendelse af jurstering af tolkeopgaven

Godkendelse af jurstering af tolkeopgaven Punkt 5. Godkendelse af jurstering af tolkeopgaven 2017-043224 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Det interne Tolkekorps reduceres at Tolkekontoret

Læs mere

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation KONTRAKTBILAG 1 Kravspecifikation Sagsnummer.: 18/14010 Region Syddanmark Side 1 af 7 Kravspecifikation 1 Udbudsmaterialets terminologi 1.1 Mindstekrav Mindstekrav er krav, der skal opfyldes. Såfremt et

Læs mere

Hvad gør den døve tegnsprogstolk anderledes? - en sammenlignende analyse af en døv og en hørende tegnsprogstolk

Hvad gør den døve tegnsprogstolk anderledes? - en sammenlignende analyse af en døv og en hørende tegnsprogstolk Hvad gør den døve tegnsprogstolk anderledes? - en sammenlignende analyse af en døv og en hørende tegnsprogstolk Af Bo Hårdell, BA i lingvistik, MA i tegnsprogstolkning fra EUMASLI. Indledning Danske Døves

Læs mere

Udbud på levering af tolkeservices. Spørgsmål/Svar

Udbud på levering af tolkeservices. Spørgsmål/Svar Udbud på levering af tolkeservices Spørgsmål/Svar Offentliggjort den 17. juli 2017 12 Vi vil herved meddele vores interesse om deltagelse i ovennævnte udbud. Man skal ikke meddele sin interesse for udbuddet,

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

guide til brugere af tolk i Varde Kommune

guide til brugere af tolk i Varde Kommune Tolkeguide September 2018 guide til brugere af tolk i Varde Kommune VK 2018 CADA Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for tolkning: 3 Hvornår bør du bruge tolk: 3 Hvordan bestiller du tolk: 3 Der er følgende

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark Handelsbetingelser Virksomhedsoplysninger Grumsen Development ApS CVR: 37051373 Willemoesgade 50 2. Tv 6700 Esbjerg Danmark 1. Generelle betingelser 1.1. Disse handelsbetingelser gælder for alle leverancer

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte : Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Hovedområder på SPS kontoret Sagsbehandling Ministerbetjening Handicaptillæg Tværministerielle udvalg Frie kostskoler (FK) Vidensdeling og netværk Frie grundskoler

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Indledning. Hermed Den Nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2014.

Indledning. Hermed Den Nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2014. Redegørelse 2014 Indhold Indledning... 3 Beretning... 4 Udækkede tolkninger... 4 Samarbejdet med andre myndigheder:... 5 Tolkeleverandørerne... 8 Brugerantal... 8 Benyttelse af timebanken... 9 Ankesager...

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Når du skal bruge socialtolk Center for Døve

Når du skal bruge socialtolk Center for Døve Når du skal bruge socialtolk Tegnsprogstolk fra ved sociale arrangementer Tolk ved sociale og kulturelle arrangementer Hos kan du bestille tolk til en række arrangementer, f.eks.: Familiefester Kirkelige

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Madservice Omsorgscenteret i Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet

Læs mere