Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael"

Transkript

1 university of copenhagen Københavns Universitet Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2010). Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion, 7 s., mar. 25, FOI Udredning, Nr. 22, Bind Download date: 15. Jan. 2019

2 Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Johnny M. Andersen 2010 / 22

3 FOI Udredning 2010 / 22 Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Forfatter: Johnny M. Andersen Udarbejdet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til aftale mellem Fødevareøkonomisk Institut og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om myndighedsberedskab 2010 Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Fødevareøkonomisk Institut 25. mar Johnny M. Andersen Journal nr. 1/1-03 Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Nærværende notat, som er udarbejdet efter anmodning fra Fødevareministeriet, har til formål at sammenholde driftsresultatet for konventionelle og økologiske bedrifter for centrale produktioner. Der fokuseres alene på heltidsbedrifter, idet der blandt deltidsbedrifter må forventes at være mere hobbybetonede produktioner, som er uhensigtsmæssige i en sammenligning. Ved sammenligningen differentieres der på alle heltidsbedrifter, mælkeproducenter (heltidsbedrifter, hvor 2/3 af SDB stammer fra malkekøer), svineproducenter (heltidsbedrifter, hvor 2/3 af SDB stammer fra svin), planteavlere (heltidsbedrifter, hvor 2/3 af SDB stammer fra agerbrug) og øvrige brug (restgruppen af heltidsbedrifter). Sammenligningen af samtlige heltidsbedrifter giver et helhedsbillede af hvorvidt konventionelle eller økologiske brug klarer sig bedst. Da resultatet af en sådan sammenligning kan skyldes, at produktionen på hhv. de konventionelle og økologiske bedrifter er væsensforskellig, fokuseres der ligeledes på snævre driftsformer (mælkeproducenter, svineproducenter og planteavlere), idet produktionerne her er mere sammenlignelige. Endelig ses der på restgruppen, idet denne kan indeholde økologiske produktioner med udviklingspotentiale. Sammenligningerne er baseret på de bagvedliggende regnskabsdata i Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik (tidligere FOI). Fokus er rettet mod nettoudbyttet; dvs. det restbeløb, som skal anvendes til at forrente jordbrugsaktiverne i selveje. Ved at anvende nettoudbyttet, hvor brugerfamiliens vederlag er fratrukket, vil evt. effekter af anvendelse af hhv. egen og fremmed arbejdskraft blande de konventionelle og økologiske bedrifter blive elimineret. Da nettoudbyttet samtidig opgøres før nettorenteudgifter, vil etableringstidspunktet ej heller spille ind. Da det omvendt ikke kan udelukkes, at de respektive økologiske og konventionelle bedrifter ikke er lige store, med heraf følgende forskelle i kapitalindsatsen, er forrentningen af jordbrugsaktiverne i selveje ligeledes opgjort med og uden økologisk tilskud. Sammenligningerne mellem de økologiske og konventionelle bedrifter foretages for de seneste 3 regnskabsår. Herved er det i nogen grad muligt at eliminere kortvarige udsving i prisrelationerne. Ved sammenligningen er det væsentligt at pointere, at et mere gunstigt resultat for de økologiske bedrifter ikke er ensbetydende med, at det er hensigtsmæssigt at omlægge hele produktionen til økologisk produktion. Det skyldes, at det økologiske marked fortsat er begrænset sammenlignet med det konventionelle marked. Et større udbud af økologiske varer vil derfor

5 - 2 - føre til lavere afsætningspriser med heraf følgende fald i rentabiliteten. En mere gunstig rentabilitet i den økologiske produktion er dog ensbetydende med, at det er et økonomisk potentiale. Produktionen kan således delvis omlægges til økologisk produktion indtil rentabiliteten i den konventionelle og økologiske produktion er på sammen niveau. Alle heltidsbedrifter De økologiske bedrifter adskiller sig fra de konventionelle bedrifter ved at have et lidt større landbrugsareal og et lidt mindre husdyrhold, jf. nedenstående tabel 1. Husdyrtætheden udgør således omkring 1,1 DE pr. ha på de konventionelle bedrifter og 1,0 DE pr. ha på de økologiske bedrifter. Desuden er de økologiske bedrifter præget af en forholdsvis stor andel af malkekvægsbedrifter og et heraf følgende større grovfoderareal. Følgelig er kornarealet også forholdsvis mindre end på de konventionelle brug. Svineproduktionen på de økologiske bedrifter er derimod beskeden målt i forhold til de konventionelle bedrifter. Tabel 1. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle heltidsbedrifter Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter Population, antal bedrifter Stikprøve, antal bedrifter Landbrugsareal, ha heraf kornareal, ha heraf andre salgsafgrøder, ha heraf grovfoder, ha heraf gartneriafgrøder, ha heraf brak mv., ha Husdyrhold, DE heraf kvæg, DE heraf svin, DE Antal malkekøer, stk Mælkeydelse, kg pr. årsko Antal årssøer, stk Producerede 7 kg grise pr. årsso Producerede slagtesvin, stk Bruttoudbytte, kr Driftsomkostninger, kr Brugerfamiliens vederlag, kr Forpagtningsafgift, kr Leje af driftsmidler, kr Generelle driftstilskud, kr = Nettoudbytte, kr heraf MB, MVJ og Øko. tilskud., kr Nettoudbytte, kr. pr. ha Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,6 0,3-0,0 3,0 2,6 2,2 Do excl. MB, MVJ og Øko. tilskud, pct. 2,3 0,6 0,3 2,1 2,1 2,0 Anm. Baseret på heltidsbedrifter. Kilde: Egner beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik. Nettoudbyttet er stort set af samme størrelse i 2006 på de økologiske og konventionelle bedrifter. Herefter falder udbyttet på de konventionelle bedrifter drastisk, hvorimod der er en

6 - 3 - mindre stigning på de økologiske bedrifter. Da den gennemsnitlige kapitalindsats på de økologiske bedrifter er mindre end på de konventionelle bedrifter, fås allerede i 2006 en højere forrentning end på de konventionelle bedrifter, og denne forskel øges i 2007 og En del af det højere nettoudbytte skal tilskrives økologitilskuddet, som udgjorde knap kr. pr. bedrift i 2006 stigende til omkring kr. i Udelades økologitilskuddet, vil forrentningen på de konventionelle og økologiske bedrifter være nogenlunde ens i 2006, hvorimod de økologiske bedrifter fortsat vil være mere rentable i 2007 og Alle heltidsmælkeproducenterne De specialiserede økologiske mælkeproducenter har et større landbrugsareal, flere malkekøer og større grovfoderareal pr. kvægdyreenhed end de konventionelle bedrifter. Til gengæld er mælkeydelsen på de konventionelle bedrifter større end på de økologiske bedrifter, hvilket betyder en lidt større mælkeproduktion på de konventionelle brug, som dog er reduceret. Tabel 2. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle mælkeproducenter Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter Population, antal bedrifter Stikprøve, antal bedrifter Landbrugsareal, ha heraf kornareal, ha heraf andre salgsafgrøder, ha heraf grovfoder, ha heraf gartneriafgrøder, ha heraf brak mv., ha Husdyrhold, DE heraf kvæg, DE heraf svin, DE Antal malkekøer, stk Mælkeydelse, kg pr. årsko Bruttoudbytte, kr Driftsomkostninger, kr Brugerfamiliens vederlag, kr Forpagtningsafgift, kr Leje af driftsmidler, kr Generelle driftstilskud, kr = Nettoudbytte, kr heraf MB, MVJ og Øko. tilskud., kr Nettoudbytte, kr. pr. DE Forrentning af aktiver i selveje, pct. 2,5 3,1 3,1 3,1 3,4 4,1 Do excl. MB, MVJ og Øko. tilskud, pct. 2,4 3,1 3,1 2,3 2,9 3,5 Anm. Baseret på heltidsbedrifter, hvor 2/3 af standarddækningsbidraget stammer fra malkekøer. Kilde: Egner beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik. 1 Økologitilskuddet kan ikke udtrækkes direkte af regnskabsstatistikken, men er en delmængde af MVJ og MBtilskuddet. MVJ og MB tilskuddet excl. økologitilskuddet er dog begrænset, jf. tilskudsniveauet på de konventionelle bedrifter. Under forudsætning af, at MVJ og MB tilskuddet excl. økologitilskuddet er jævnt fordelt på konventionelle og økologiske bedrifter, kan økologitilskuddet derfor opgøres som forskellen mellem MB, MVJog Øko. tilskuddet på hhv. de konventionelle og økologiske bedrifter.

7 - 4 - Nettoudbyttet på de økologiske bedrifter er i alle årene højere end på de konventionelle bedrifter. Og selv om kapitaludlægget på de økologiske bedrifter også er større end på de konventionelle bedrifter, så er det alligevel muligt at få en højere forrentning af jordbrugsaktiverne i selveje på de økologiske bedrifter. Tilskuddet til økologisk jordbrugsproduktion stiger fra ca kr. i 2006 til knap kr. i Uden tilskuddet falder forrentningen nogenlunde til samme niveau som for de konventionelle bedrifter. Alle heltidssvineproducenterne Den økologiske svineproduktion udgør kun 1 pct. af den samlede svineproduktion. Specialiseringen følger dog nogenlunde de konventionelle bedrifter. Den procentuelle andel af svin på de specialiserede økologiske bedrifter er således af samme størrelsesorden som på de konventionelle bedrifter. De økologiske svineproducenter er i øvrigt præget af at være mindre end de konventionelle bedrifter; målt på landbrugsareal såvel som antallet af svin. Desuden er produktiviteten i soholdet mindre på de økologiske bedrifter, hvilket formodentlig må tilskrives udegående søer. Tabel 3. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle svineproducenter Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter Population, antal bedrifter Stikprøve, antal bedrifter Landbrugsareal, ha heraf kornareal, ha heraf andre salgsafgrøder, ha heraf grovfoder, ha heraf gartneriafgrøder, ha heraf brak mv., ha Husdyrhold, DE heraf kvæg, DE heraf svin, DE Antal årssøer, stk Producerede 7 kg grise pr. årsso Producerede slagtesvin, stk Bruttoudbytte, kr Driftsomkostninger, kr Brugerfamiliens vederlag, kr Forpagtningsafgift, kr Leje af driftsmidler, kr Generelle driftstilskud, kr = Nettoudbytte, kr heraf MB, MVJ og Øko. tilskud., kr Nettoudbytte, kr. pr. DE Forrentning af aktiver i selveje, pct. 4,3-4,7-2,1-5,8-10,9 Do excl. MB, MVJ og Øko. tilskud, pct. 4,2-4,7-2,1-5,8-11,8 Anm. Baseret på heltidsbedrifter, hvor 2/3 af standarddækningsbidraget stammer fra svin. Kilde: Egner beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik.

8 - 5 - Det begrænsede antal af økologiske svineproducenter gør det vanskeligt at tolke på rentabiliteten. De foreliggende data dokumenterer imidlertid, at potentialet for økologisk svineproduktion er begrænset, jf. ovenstående tabel 3. Nettoudbyttet i 2007 var dog mindre negativt end på de konventionelle brug, men det skyldes alene forskel i størrelse, hvilket tydeliggøres i forrentningen af jordbrugsaktiver i selveje. Alle heltidsplanteavlere De specialiserede økologiske planteavlere er generelt større end de konventionelle bedrifter målt i produktionsareal og mindre målt i antal dyreenheder. Afgrødesammensætningen på de økologiske brug er især præget af et større grovfoderareal og et lidt mindre kornareal set i forhold til de konventionelle brug. Tabel 4. Resultatopgørelse for økologiske og konventionelle planteavlere Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter Population, antal bedrifter Stikprøve, antal bedrifter Landbrugsareal, ha heraf kornareal, ha heraf andre salgsafgrøder, ha heraf grovfoder, ha heraf gartneriafgrøder, ha heraf brak mv., ha Husdyrhold, DE heraf kvæg, DE heraf svin, DE Bruttoudbytte, kr Driftsomkostninger, kr Brugerfamiliens vederlag, kr Forpagtningsafgift, kr Leje af driftsmidler, kr Generelle driftstilskud, kr = Nettoudbytte, kr heraf MB, MVJ og Øko. tilskud., kr Nettoudbytte, kr. pr. ha Forrentning af aktiver i selveje, pct. 0,8 1,4 0,1 0,9 0,2 1,8 Do excl. MB, MVJ og Øko. tilskud, pct. 0,7 1,4 0,1-0,4-0,8 0,3 Anm. Baseret på heltidsbedrifter, hvor 2/3 af standarddækningsbidraget stammer fra agerbrug. Kilde: Egner beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik. Nettoudbyttet er nogenlunde ens på de konventionelle og økologiske brug i Herefter falder det drastisk på de økologiske brug i 2007, hvorimod det stiger hektisk på de konventionelle brug. I 2008 gør det modsatte sig gældende. Dette forløb afspejler sig også i forrentningen af jordbrugsaktiverne i selveje, men her er situationen lidt mere gunstigt for de økologiske brug i kraft af en mindre kapitalindsats, som må tilskrives det mindre husdyrhold. Tilskuddet til økologisk jordbrugsproduktion stiger fra ca kr. i 2006 til kr. i Tilskuddet overstiger nettoudbyttet i 2006 og 2007, og forrentningen vil derfor være negativ uden tilskud, hvorimod der vil være et positivt resultat i 2008 på 0,3 pct.

9 - 6 - Øvrige heltidsbrug For restgruppen - de heltidsbedrifter, som ikke kan karakteriseres som specialiserede mælkeproducenter, svineproducenter eller planteavlere - er såvel arealet som husdyrholdet væsentligt mindre på de økologiske bedrifter i forhold til de tilsvarende konventionelle brug. På de konventionelle brug består husdyrholdet primært af svin. Det gælder også de økologiske brug, men i mindre grad. På de økologiske brug tegner grovfoderarealet sig for ca. halvdelen af produktionsarealet; på de konventionelle brug beslaglægger grovfoderarealet kun pct. af arealet. Tabel 5. Resultatopgørelse for øvrige økologiske og konventionelle bedrifter Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter Population, antal bedrifter Stikprøve, antal bedrifter Landbrugsareal, ha heraf kornareal, ha heraf andre salgsafgrøder, ha heraf grovfoder, ha heraf gartneriafgrøder, ha heraf brak mv., ha Husdyrhold, DE heraf kvæg, DE heraf svin, DE Bruttoudbytte, kr Driftsomkostninger, kr Brugerfamiliens vederlag, kr Forpagtningsafgift, kr Leje af driftsmidler, kr Generelle driftstilskud, kr = Nettoudbytte, kr heraf MB, MVJ og Øko. tilskud., kr Nettoudbytte, kr. pr. ha Forrentning af aktiver i selveje, pct. 3,2-0,7-1,0 5,1 0,6-1,5 Do excl. MB, MVJ og Øko. tilskud, pct. 3,2-0,8-1,1 4,4-0,3-2,3 Anm. Baseret på restgruppen af heltidsbedrifter, som ikke kan karakteriseres som specialiserede mælkeproducenter, svineproducenter eller planteavlere. Kilde: Egner beregninger baseret på Danmarks Statistiks Landbrugsregnskabsstatistik. For de konventionelle bedrifter falder nettoudbyttet fra kr. i 2006 til kr. i For de økologiske bedrifter falder nettoudbyttet også, men fra et lavere niveau og lander på samme niveau som de konventionelle brug. Da kapitalindsatsen på de økologiske brug er væsentligt mindre end på de konventionelle bedrifter, fås derfor generelt en højere forrentning af kapitalindsatsen. Økologitilskuddet stiger fra ca kr. i 2006 til kr. i Uden dette tilskud ville forrentningen udgøre 4,4 pct. i 2006, 0,3 pct. i 2007 og 2,3 pct. i Forrentningen uden tilskud ville dermed være større end på de konventionelle brug på 2 ud af 3 år.

10 - 7 - Konklusion Det foreliggende datamateriale viser, at der generelt er større rentabilitet på de økologiske bedrifter sammenlignet med de konventionelle bedrifter. Der er derfor et økonomisk potentiale for en yderligere omlægning til økologisk produktion. Det skal dog understreges, at dette er et øjebliksbillede baseret på 3 år. Ved ændrede prisrelationer kan dette billede ændres. Det skal derudover pointeres, at yderligere konvertering til økologisk produktion vil sætte de økologiske priser under pres. Der er derfor også en grænse for hvor stor en andel af produktionen, som kan omlægges til økologisk produktion. En rentabel økologisk produktion på sigt forudsætter, at der er dækning for meromkostningerne ved den økologiske driftsform. Enten i form af støtte eller i form af en merpris i forhold til konventionelle produkter. Begge former eksister i ovenstående opgørelse, idet der både optræder brug under omlægning og fuldt omlagte brug, hvor støtten i omlægningsårene kompenserer for den manglende merpris. Alligevel viser sammenligningen, at selv uden økologitilskud kan rentabiliteten på de økologiske brug måle sig med de konventionelle brug. De seneste 3 års regnskabstal viser således, at uden økologitilskud vil rentabiliteten på de økologiske brug enten være på linie eller ligge over niveauet på de konventionelle brug. Det gunstige resultat for økologerne skyldes især de specialiserede mælkeproducenter, som tegner sig for næsten halvdelen af de økologiske heltidsbedrifter. I alle årene er forrentningen af jordbrugsaktiverne i selveje højere på de økologiske bedrifter i forhold til de konventionelle bedrifter. Fjernes tilskuddet, vil forrentningen enten være på linie eller ligge over niveauet på de konventionelle brug. For de specialiserede planteavlere gør det modsatte sig gældende. Med de nuværende tilskud vil de økologiske og konventionelle brug stå nogenlunde lige. Fjernes tilskuddet vil rentabiliteten derimod være større på de konventionelle brug. Der er en begrænset antal af specialiserede svinebedrifter, hvilket gør det vanskeligt at vurdere udviklingspotentialet. De sidste 2 år viser imidlertid entydig, at de økologiske producenter har en lavere rentabilitet end de konventionelle producenter. Det gælder både med og uden tilskud. For de øvrige heltidsbedrifter, dvs. de brug, som ikke kan karakteriseres som specialiserede mælkeproducenter, svineproducenter og planteavlere, kan der konstateres en højere rentabilitet i 2 ud af 3 år. Det gælder såvel med som uden tilskud. Dvs. at der også i restgruppen kan være økologiske produktioner med udviklingspotentiale.

Københavns Universitet. Regional opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2012

Københavns Universitet. Regional opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2012 university of copenhagen Københavns Universitet al opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Andersen, Johnny Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Hansen, Jens

Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Hansen, Jens university of copenhagen Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Hansen, Jens Publication date: 2011 Document version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Københavns Universitet. Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2011

Københavns Universitet. Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2011 university of copenhagen Københavns Universitet Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet)

Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet) Fødevareøkonomisk Institut 29. aug. 2011 3. version Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter (Økologiske afhopper -projektet) I regeringens aftale om Grøn Vækst med Dansk Folkeparti af 16.

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Københavns Universitet. Landbrugets økonomiske situation og udfordringer Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2011

Københavns Universitet. Landbrugets økonomiske situation og udfordringer Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2011 university of copenhagen Københavns Universitet Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011).,

Læs mere

Københavns Universitet. Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens Publication date: 2004 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Notat om økologisk arealtilskud baseret på regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H.

Notat om økologisk arealtilskud baseret på regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Notat om økologisk arealtilskud baseret på 2011-2013-regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård university of copenhagen Københavns Universitet Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

De økonomiske konsekvenser ved krav om etablering af sygestier Graversen, Jesper Tranbjerg; Christensen, Johannes

De økonomiske konsekvenser ved krav om etablering af sygestier Graversen, Jesper Tranbjerg; Christensen, Johannes university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser ved krav om etablering af sygestier Graversen, Jesper Tranbjerg; Christensen, Johannes Publication date: 2003 Document version

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 11 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006 Account Statistics for Organic Farming 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end halvdelen af den anvendte

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Forslag til håndtering af gartnerne ved generering af nøgletal til Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik.

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Opstilling af modelbrug med udgangspunkt i regnskabsstatistikken for 2014 er udarbejdet af cand.oecon. Bjarne Brønserud (uafhængig analytiker)

Læs mere

Københavns Universitet. Spredningen i jordbrugsbedrifternes indtjening Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2012

Københavns Universitet. Spredningen i jordbrugsbedrifternes indtjening Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2012 university of copenhagen Københavns Universitet Spredningen i jordbrugsbedrifternes indtjening Andersen, Johnny Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 8 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003 Account Statistics for organic farming 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2002

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2002 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 7 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2002 Account Statistics for organic farming 2002 København 2003 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Regnskabsstatistik for Økologisk jordbrug 2007

Regnskabsstatistik for Økologisk jordbrug 2007 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 12 Regnskabsstatistik for Økologisk jordbrug 2007 Account Statistics for Organic Farming 2007 København 2008 Signatur- - Nul eller mindre end halvdelen af den anvendte

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 10 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005 Account Statistics for organic farming 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 6 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001 Account Statistics for organic farming 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Spredningen i jordbrugsbedrifternes indtjening

Spredningen i jordbrugsbedrifternes indtjening Fødevareøkonomisk Institut 10. juni 2012 Johnny M. Andersen Capita nr.: 030-0004/12-0720 Spredningen i jordbrugsbedrifternes indtjening På foranledning af Natur- og Landbrugskommissionen har Fødevareøkonomisk

Læs mere

Regnskabsstatistik for jordbrug 2010

Regnskabsstatistik for jordbrug 2010 Tlf. 3917 3917 www.dst.dk dst@dst.dk REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2010 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 DK-2100 København Ø Regnskabsstatistik for jordbrug 2010 DANMARKS STATISTIK Regnskabsstatistik

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Mange omlægningstjek i 2017 Af Sandie Holm

Mange omlægningstjek i 2017 Af Sandie Holm 1 Mange omlægningstjek i 2017 Af Sandie Holm Vi har igen i år haft mulighed for at tilbyde gratis omlægningstjek til alle interesserede konventionelle landmænd. Omlægningstjekkene er finansieret af Fonden

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Fødevareøkonomisk Institut Serie G, nr. 5 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Account Statistics of organic farming 2000 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien I 2013 var driftsresultatet på bedrifter med frilandsgrønsager i gennemsnit på 960.000 kroner mod 379.000 kroner året før. Der er stor variation mellem bedrifterne: Den bedste fjerdedel lå i 2013 i gennemsnit

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Vurdering af muligheder for dobbeltudbetalinger til husdyrbrugere som følge af CAP reformen Tvedegaard, Niels

Vurdering af muligheder for dobbeltudbetalinger til husdyrbrugere som følge af CAP reformen Tvedegaard, Niels university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af muligheder for dobbeltudbetalinger til husdyrbrugere som følge af CAP reformen Tvedegaard, Niels Publication date: 2004 Document Version Også

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver Publication date: 2017 Document Version

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 9 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004 Account Statistics for organic farming 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Notat om validering af tilskudsordninger for: Særlige levesteder for bilag IV-arter, Natura 2000 samt Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Schou,

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Account Statistics for Organic Farming 2009 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Fødevareøkonomisk Institut Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Materialeudvælgelse, beregninger og definitioner København 2002 2 Materialeudvælgelse, beregningsmetoder og definitioner, FØI Indholdsfortegnelse:

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Tirsdag d. 6. feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6. feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6. feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Giv tid! og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer, giv tid, og bi på herrens stund, -hans skønhedsrige kommer. Tekst: B. S. Ingemann, 1831

Læs mere

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Hvad sker i dansk landbrug? Struktur, ejerskab og indtjening

Hvad sker i dansk landbrug? Struktur, ejerskab og indtjening Hvad sker i dansk landbrug? Struktur, ejerskab og indtjening AgriAnalyses Internationale Seminar 2019 Torsten Gruhn, Afdelingschef, Erhvervsøkonomi Oslo 15. februar 2019 650 medarbejdere Omsætning på 890

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Revideret konsekvensberegning af aftalen om MFF af 8. februar 2013 Jensen, Jørgen Dejgård

Revideret konsekvensberegning af aftalen om MFF af 8. februar 2013 Jensen, Jørgen Dejgård university of copenhagen Københavns Universitet Revideret konsekvensberegning af aftalen om MFF af 8. februar 2013 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008 Account Statistics for Organic Farming 2008 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008 Udgivet af Danmarks

Læs mere

REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2011

REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2011 REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2011 Regnskabsstatistik for jordbrug 2011 Accounts Statistics for Agriculture 2011 Regnskabsstatistik for jordbrug 2011 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2012 Oplag

Læs mere