Orientering om økonomi og økonomistyring PMF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om økonomi og økonomistyring PMF"

Transkript

1 Orientering om økonomi og økonomistyring PMF Irene Mechula / Jakob Splidsboel 07-feb-18 stevns kommune 1

2 Præsentation Jakob Splidsboel AET og PMF Irene Mechula ØU og PMF Afdelinger: Teknik & Miljø Politik & Borger Sundhed & Omsorg 07-feb-18 stevns kommune 2

3 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 367 mio. kr. 0,3 mio. kr. 285 mio. kr. 82 mio. kr. PMF 5% ØU 12% BUL Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 345 mio. kr. 5 mio. kr. 341 mio. kr. -1 mio. kr. AET 27% AET Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen 338 mio. kr. 312 mio. kr. 26 mio. kr. SSU 29% PMF Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 62 mio. kr. 69 mio. kr. -7 mio. kr. BUL 27% I alt mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 3

4 Hovedpunkter i Økonomisk Politik Godkendt af ØU 28. februar 2017: Økonomiaftalen mellem KL og regeringen forventes overholdt. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til dækning af prioriterede anlægsinvesteringer, og som "stødpude" til likviditeten. Niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede anlægsramme for kommuner jfr økonomiaftalen, indgået mellem Regeringen og KL. Stevns kommunes andel udgør ca. 64 mio. kr. Herudover anbefales hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau, samt hensynet til den samlede økonomi, herunder til størrelsen af de likvide aktiver. Likviditeten anbefales på minimum en gennemsnits likviditet på ca. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen af hensyn til kommunens soliditet (evnen til at modstå tab). Gældens størrelse og låneoptagelse. Vurderes i forbindelse med budgettet. Der udarbejdes balancekatalog til budget på i alt cirka 20 mio. kr. brutto. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. 07-feb-18 stevns kommune 4

5 Årshjul Budgetforslag 2019 Budgetopfølgning 2018 Regnskabsafslutning 2017 Januar Tidsplan, proces udarbejdes Supplementsperiode Februar Økonomisk politik, proces, etc. godkendes i ØU Overførselsbeløb på Anlæg Marts Forberedelsesfasen Overførselsbeløb på drift April Forberedelsesfasen BOP1 pr. ultimo februar udvalgsbehandles Årsberetning Maj Juni Udvalgsbehandling Økonomiaftale mellem KL og regeringen Udvalgsbehandling Endelig godkendelse i KB Juli Version 1 August Version 2 ultimo august BOP2 pr. ultimo maj udvalgsbehandles September Oktober 1. Behandling KB 2. Behandling KB budgetvedtagelse November Budgetudarbejdelse BOP3 pr. ultimo sep. udvalgsbehandles December Evaluering 07-feb-18 stevns kommune 5

6 Økonomistyring i Stevns Budgetprocessen: Tidsplan Basisbudget Budgetoverslagsår 1 3 Ændringsforslag til basisbudgettet overførselsområdet inden for vedtaget serviceniveau ud over vedtaget serviceniveau lov- og cirkulæreændringer demografisk udgiftspres balancekatalog anlæg afledt drift af anlæg 07-feb-18 stevns kommune 6

7 Økonomistyring i Stevns Opbygning af budget - 1: Finansiering Drift: Overførselsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter uden for servicerammen Det brugerfinansierede område Anlæg 07-feb-18 stevns kommune 7

8 Økonomistyring i Stevns Opbygning af budget - 2: Drift: Opdeling i Politikområder Bevillingsniveau (fagudvalg ØU KB) Fagudvalgets kompetence: omplaceringer inden for et politikområde Opdeling i Del-politikområder 07-feb-18 stevns kommune 8

9 Økonomistyring i Stevns Opbygning af budget 3: Drift: Øvrig drift Ingen overførselsadgang af budget til næste budgetår Lønsumsstyring Overførselsadgang til næste budgetår (Overskud +5% / Underskud -2,5%) (Rullebeløb) Overførsel af overskud / underskud på lønninger kan ske på tværs af politikområder Rammeaftaler Økonomiske rammeaftaler, afgrænset til institutionslignende eller organisatoriske del-områder Overførselsadgang til næste budgetår på samlet drift (+5% / -2,5%) (Rullebeløb) 07-feb-18 stevns kommune 9

10 Økonomistyring i Stevns Rammeaftaler i PMF s budget: Hallerne Rengøringskorps Stevns Naturcenter Fuld overførselsadgang Drift og vedligeholdelsespuljen Materielgården 07-feb-18 stevns kommune 10

11 Anlægsbudget PMF 2018 Anlæg Udgifter Indtægter 50,0 mio. kr. -3,3 mio. kr. I alt 46,7 mio. kr. Anlægsbudget 2018 opdelt på udvalg mio. kr ; 16% ; 14% 34; 0% Økonomiudvalg Social og Sundhed ; 40% ; 30% Børn, Unge og Læring Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Plan, Miljø og Fritid 07-feb-18 stevns kommune 11

12 PMF s budget I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 B B B Plan, Miljø og Fritid Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Faste ejendomme og arealer Materielgården Folkeoplysning Fritid Natur og Miljø Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme PMF's andel af det samlede budget 4,9% Heraf Lønsum Brugerfinansierede område Renovation feb-18 stevns kommune 12

13 Vejvæsen I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 Vejvæsen Kommunale veje, stier, pladser mv Vintertjeneste B B B Vejbelysning elforbrug 2,6 mio. kr. Vejafvanding 2,0 mio. kr. (8% af anlægsprojekter i KLAR-Forsyning) Afventer ny beregningsmetode Færdselsarealer 0,3 mio. kr. Slidlag-færdselsarealer 5,5 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 13

14 Kollektiv trafik I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 Kollektiv trafik Busdrift - tilskud B B B MOVIA 15,3 mio. kr køreplanstimer besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018 Handicapkørsel 0,8 mio. kr. Flextur 1,8 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 14

15 Faste ejendomme og arealer I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 Faste ejendomme og arealer Fælles formål Beboelses- og erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Forpagtning og udlejning af arealer Havne B B B feb-18 stevns kommune 15

16 Fælles formål Rengøringskorps 12,7 mio. kr. Udkontering -12,7 mio. kr. Pulje 0,2 mio. kr. Pedelkorps 2,8 mio. kr. Udkontering -2,8 mio. kr. Bygningsvedligeholdelse 6,8 mio. kr. Offentlige toiletter 0,3 mio. kr. Bærbare Batterier 0,1 mio. kr. Driftsikring af boligbygger 0,2 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 16

17 Beboelsesejendomme Udlejningsejendomme -0,4 mio. kr. p.t.29 boliger frasalg foretaget af ejendomme de seneste år. Administreres af Boligkontoret Danmark Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme 0,9 mio. kr. Egestræde 14, Skørpinge Mark, Rytterskolen, Vandtårn m.v. 07-feb-18 stevns kommune 17

18 Byfornyelse Udgifter (ydelsesstøtte konsulent) 0,1 mio. kr. Forpagtning og udlejning af arealer Forpagtningsafgifter på arealer m.v. 0,4 mio. kr. Havne Driftsaftale med Fiskerihavn Vedligeholdelsesudgifter 0,1 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 18

19 Materielgården I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 B B B Materielgården Materielgårdens drift Kommunale veje, stier og pladser Grønne områder og naturpladser feb-18 stevns kommune 19

20 Materielgården Besparelse på 0,830 mio. kr. i 2018 som PTU har godkendt udmøntningen af således. Harmonisering af græsklipning ændres fra ugeslåning til 14. dags slåning på udvalgte områder i byerne. Serviceniveau ændres fra 8 cm til 16 cm. Besparelse -0,285 mio. kr. Rabatklipning ændres til 2 skår efterår og 1 skår om foråret samt at det udføres over 8 uger. Besparelse -0,375 mio. kr. Differentieret serviceniveau på græsarealer i parker m.v. således at arealer, som ikke benyttes til rekreative formål, vokser højere og klippes 4 gange årligt. Besparelse -0,170 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 20

21 PMF s budget Tidligere NFK-områder Mio. kr. afsat i Stevns Kommunes Budget til Serviceområder under PMF (årets priser) , , , , , , Naturforvaltningsprojekter Stadions, idrætsanlæg og svø Vandløb m.v Miljø m.v Skadedyrsbekæmpelse 3.38 Folkeoplysning og Lokaletilskud feb-18 stevns kommune 21

22 Folkeoplysning I kr. Oprindeligt budget 2018 B B B Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud feb-18 stevns kommune 22

23 Folkeoplysning 3.38 Folkeoplysning og Lokaletilskud , , , , , , , , , , Folkeoplysning og Lokaletilskud feb-18 stevns kommune 23

24 Fritid I kr. Oprindeligt budget 2018 B B B Fritid Fritidsfaciliteter Arrangementer feb-18 stevns kommune 24

25 Fritid , , Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Historik Ny Svømmehal Skolehaller Kunstgræsbane Ny hal i Rødvig (endnu ikke på plads) , , , , , Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller , , feb-18 stevns kommune 25

26 Idrætsanlæg Budget ,0 Mio. kr. netto , , , , , , , ,0 Mio. kr. netto 0,0 Stevnsbadet Stevnshallen (fælles ledelse med Stevnsbadet) Kunstgræsbane og Jernmanden m.v. Hårlevhallen inkl. Hellested & Boestofte Strøby Idrætscenter (Selvejende fond) Ledelse Fritidsområdet Hal i Rødvig Drift 07-feb-18 stevns kommune 26

27 Stevnsbadet Økonomi Budgettet til Stevnsbadet udgør netto ca. 4,6 mio. kr. jf budget 2018, heraf udgør personaleudgifterne ca. 3,7 mio. kr. inkl. lederløn. Stevnsbadet har budgetteret med indtægter for 1,4 mio. kr. i 2018 og øvrige udgifter udgør materiel, vedligeholdelse samt forbrug af el, vand og varme. 07-feb-18 stevns kommune 27

28 Natur og Miljø I kr. Oprindeligt budget 2018 B B B Natur og Miljø Vedligeholdelse af vandløb, åer mv Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse feb-18 stevns kommune 28

29 Vandløbsvæsen , , , , , Vandløb m.v , Vandløb m.v , , , Aftale med Hededanmark Beskæring, Vedligehold Båd 07-feb-18 stevns kommune 29

30 Natur og Miljø 1.200, Naturforvaltningsprojekter 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200, Badevand Grundvand Bærbare Batterier Miljøportal Tilsyn (indtægtsdækket) Naturforvaltningspro Indtægter fra Miljøtilsyn af virksomheder jf. bekendtgørelse 07-feb-18 stevns kommune 30

31 Skadedyrsbekæmpelse - Rotter Udbud og lovgivning Begrænsning brugen af gift Mildere vintre? Stigende antal anmeldelser 07-feb-18 stevns kommune 31

32 Serviceudgifter udenfor servicerammen - Ældreboliger I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 B B B Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme Ældreboliger Stevns Kommune ejer 183 ældreboliger som administreres af Lejerbo. Herudover er der ydelsesstøtte til ældreboliger. Særskilt regnskab Udgifter skal dækkes af huslejeindtægter. 07-feb-18 stevns kommune 32

33 PMF s budget brugerfinansierede område I kr. Oprindeligt budget 2018 Brugerfinansierede område Renovation Generel affalds administration (Told) Dagrenovation (Told) Storskrald og haveaffald (Told) Glas, papir og pap (Told) Genbrugsstationer (Told) B B B feb-18 stevns kommune 33

34 Renovation Brugerfinansierede område Hvile i sig selv princip Taksterne findes på Stevns.dk og beregnes og godkendes i forbindelse med budgetvedtagelsen. 07-feb-18 stevns kommune 34

35 Brugerfinansierede område - renovation Mellemværende Renovation mio. kr Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Generel administration Total feb-18 stevns kommune 35

36 Hvad skal vi holde særligt øje med i 2018? Rotterne Vinter Drift af halområdet 07-feb-18 stevns kommune 36

37 Ordbog i Økonomistyring på Stevns.dk Klik på Billedet 07-feb-18 stevns kommune 37

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Budget Kort gennemgang af:

Budget Kort gennemgang af: Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU Orientering om økonomi og økonomistyring SSU 5.2.18 Henriette Wrietsch marts 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan, Miljø og Fritid Pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 Plan, Miljø og Fritid Pr. 28. februar 2018 Budgetopfølgning 1 Plan, Miljø og Fritid Pr. 28. februar Plan, Miljø og Fritid Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget Forv. regnsk. Over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Fritid

Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Fritid Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Fritid Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 2019

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budgetopfølgning Plan, Miljø og Teknik

Budgetopfølgning Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 2-2019 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31.marts 2019 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj 2018 Budgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. Forventet regnskab BOP 1 Korr. Budget Forv. regnskab Over- /underskud

Læs mere

Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område. Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område. Brugerfinansierede område - Renovation Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. I 2016 priser

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik

Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik I 1000 kr. Regn skab 2017 Opr. Budget 2018 Basisbudget 2019 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Mindreforbrug = -

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan- og Teknikudvalg I 1000 kr. Regnskab 2016 Korr. budget Forv. regnsk.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område I 1000 kr. Opr. budget Korr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan- og Teknikudvalg Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2 I 1000 kr. Forv.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. I 2016 priser

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2018-2021 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2017 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen fra møderne

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september 2018 Budgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 1 Overblik BOP 3 I 1.000 kr. Korr. Budget Forv. regnskab Over- /underskud Afv. øvrig

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Plan, Miljø og Teknik

Budgetforudsætninger 2020 Plan, Miljø og Teknik Budgetforudsætninger 2020 Plan, Miljø og Teknik Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2019 Budget 2020 Budget overslag 2021 Budget overslag 2022 Budget

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 208 17-pl Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation forudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation forudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget 1 Vejvæsen I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan- og Teknikudvalg Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015

Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015 Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015 inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2016 Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl.

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Renovation

Budgetopfølgning 2 Renovation Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Pedersen Bemærkning: Afbud fra Thor

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune

Økonomisk politik for Ringsted Kommune 11.09.2017 Økonomisk politik for Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT... 4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING... 4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE... 4 AD 4) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Oversigt over bevillinger i budget 2015 Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT...3 AD 2) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...4 AD 3) BUDGETMODEL...4 AD 4) TILVEJEBRINGELSE AF ET ØKONOMISK

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere