PFA ANBEFALINGER 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA ANBEFALINGER 2016"

Transkript

1 PFA ANBEFALINGER 2016 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en helhedsrådgivning fra vores certificerede rådgivere. 29. januar 2016 Allan Polack Version /CHU

2 MÅLSÆTNING Pensionsopsparing er af stor betydning for danskerne og det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at kunderne forstår deres pensionsordninger. Rådgivning er en vigtig og integreret del af den pensionsløsning, som vi leverer. Kunderne skal have en tryg og konkurrencedygtig pension, hvor rådgivningen giver mulighed for at få det optimale ud af ordningen i forhold til egne individuelle forhold. Rådgivningen baseres på PFA s lange erfaring som leverandør af personlig rådgivning og er udtrykt ved konkrete retningslinjer, der tilpasses naturligt til den individuelle kundes forhold og behov. Løsninger baseres på PFA s produkter. Rådgivningen følger lovgivningens regler om god skik på pensionsområdet. Og helt kort beskrevet: En rådgiver skal altid søge den bedste løsning for kunden. Rammebetingelser aftalt med virksomheder Det er en målsætning, at PFA s Rådgivningsideal bruges i vores samarbejdsaftaler og dermed kan indgå i virksomhedens pensionspolitik. Enten direkte eller ved at der aftales virksomhedsspecifikke tilpasninger. Kvalitetssikring Det er en målsætning, at PFA i forbindelse med en samarbejdsaftale dokumenterer den udførte rådgivning. Det kan fx ske i form af årlige rapporter om antal rådgivningssamtaler, tilfredshedsmålinger, de ansattes samlede opsparing og valg af forsikringsdækninger. GRUNDRÅDGIVNING PFA præsenterer den enkelte kunde for en idealløsning i forhold til forsikringsdækninger og opsparing, som er i overensstemmelse med disse retningslinjer og samarbejdsaftalen. Herefter modificeres idealløsningen altid med sund fornuft og ved at afdække den individuelle kundes forhold og behov i overensstemmelse med kundens egne ønsker og valg. Dækning ved nedsat erhvervsevne PFA anbefaler en samlet fuld lønkompensation i tilfælde af nedsat erhvervsevne. Fordi evnen til at arbejde for de fleste vil være deres største økonomiske aktiv. I særlig grad for unge, som har et langt arbejdsliv foran sig og typisk en lav formue. Samtidig er det vigtigt at undgå overkompensation både for at spare forsikringsudgiften, og fordi det erfaringsmæssigt nedsætter sandsynligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dækning ved nedsat erhvervsevne Årsløn Normalanbefaling Ved forsørgelse Kategorien Ved forsørgelse anvendes, såfremt (i) kunden er enlig forsørger eller såfremt (ii) kunden er gift/samlevende med en forsørgerandel på 60 pct.+ < kr kr kr kr. 40 pct. 45 pct. 50 pct. 55 pct. 40 pct. 50 pct. 60 pct. 65 pct. En forsikringsdækning ved nedsat erhvervsevne består af en årlig ydelse frem til pensionstiden på x pct. af årslønnen før skat. PFA s anbefalinger vil særligt for ikke-højtlønnede give op til 100 pct. kompensation ved nedsat erhvervsevne i den første del af sygeperioden. Til gengæld er kompensationen særligt for højtlønnede lavere end 100 pct. i tilfælde af en varig nedsættelse af erhvervsevnen kr kr. 60 pct. 65 pct. 70 pct. 75 pct. Den såkaldte opfyldningsordning er standardordningen fremover. Her er ydelsen begrænset til det konkrete løntab. Ved produktet Opfyldning til 70 pct. anvendes altid normalanbefalingen kr.+ 70 pct. 80 pct. PFA anbefaler en mindstedækning på 40 pct. af årslønnen, fordi 2/3 af de kunder, som får udbetaling fra PFA Erhvervsevne, erfaringsmæssigt ikke modtager offentlig førtidspension. Bl.a. fordi flertallet får fuld forsikringsdækning, når erhvervsevnen er nedsat med blot 50 pct. Samtidig sker der løbende justeringer af reglerne for at nedsætte antallet af offentlige tilkendelser. Begrænset dækning, når den samlede pensionsindbetaling er lav målt i kroner PFA anbefaler en begrænset dækning ved nedsat erhvervsevne når lønindtægten er under kr. og/eller indbetalingen til pensionsordningen er lav. Dels for at undgå at hele indbetalingen anvendes til forsikringsdækninger, og dels fordi dækning ved nedsat erhvervsevne op til kr. årligt (2016/enlige/nye regler) ikke vil give modregning i eventuel offentlig førtidspension (hvor modregningssatsen er 30 pct.). Desuden vil forsikringen medføre fuld modregning i en eventuel ressourceforløbsydelse. Dermed opnås alligevel en fornuftig samlet lønkompensation, og samtidig kan en højere andel af pensionsbidraget gå til opsparing. Version / Carsten Holdum (chu@pfa.dk) - 2 -

3 Kritisk sygdom og Helbredssikring PFA anbefaler dækning ved såvel visse kritiske sygdomme som Helbredssikring. Begge dækninger har til formål at give en økonomisk dækning i en svær tid med øgede udgifter og behov, således at kunden kan fokusere på at blive rask og komme tilbage på arbejdsmarkedet. PFA anbefaler, at behovet ved løntab dækkes med PFA Erhvervsevne, således at der hverken er behov for en engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne eller for en ulykkesforsikring (mén-dækning). Kritisk sygdom og Helbredssikring PFA s Rådgivningsideal kr. Kritisk sygdom Helbredssikring Ingen engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne Højtlønnet (topskat) Gift Børn Op til kr. Kritisk sygdom Ægtefælle tilbydes Helbredssikring Børnedækning knyttet til Helbredssikringen PFA Liv PFA anbefaler en dækning ved dødsfald, som sikrer, at pensionskundens familie ikke får økonomiske problemer i en periode på 3 til 5 år. Dermed har efterladte en passende periode til at indrette livet på ny. PFA Liv PFA s Rådgivningsideal 300 pct. af årsløn Gift og hovedforsørger Børn / stedbørn Gæld Formue / Pensionsformue 400 til 800 pct. af årsløn, afhængig af bidrag til husstandsøkonomien Årlig børnepension på kr. (2016 / frikortsgrænsen) Forhøj med gæld, der ønskes indfriet Nedsæt med den øvrige formue Single, eller Ingen mindreårige børn, eller 0 til 300 pct. af årsløn Ægtefællen / samleveren bidrager hovedsaligt til husstandsøkonomien Hvis betalingen for dødsdækningen er fradragsberettiget, betales en fast afgift på 40 pct. af udbetalingen. Ligesom der betales boafgift på henholdsvis 0 / 15 / 36,25 pct. for ægtefæller / børn / øvrige efter et bundfradrag på (2016). Af børnepension betales normal indkomstskat for barnet, hvor frikortsgrænsen er på kr. (2016). PFA anbefaler, at livsforsikringens dækning sættes højt tidligt i livet, hvor behovet erfaringsmæssigt er størst, og hvor dækningen kan etableres til normal pris ved godt helbred. Samtidigt er det naturligt, at dækningen aftrappes med alderen i takt med, at behovet erfaringsmæssigt falder. Version / Carsten Holdum (chu@pfa.dk) - 3 -

4 Behov for opsparing PFA anbefaler en samlet opsparing til den tredje alder, som giver en passende fleksibilitet i forhold til selv at vælge pensionstidspunktet samt et uændret forbrugsniveau i en periode på op til 15 år, fulgt af et livsvarigt forbrugsniveau på pct. resten af tiden. PFA anbefaler at bruge Pensionstallet (nettodækningsgrad) som hjælpeværktøj undervejs i opsparingsforløbet til at holde øje med udviklingen i opsparingens størrelse og vurderingen af, om man ønsker at øge opsparingen. Pensionstallet er ét enkelt tal, der fortæller, hvor stærk kundens pensionsopsparing er. Pensionstallet beregnes ved at dividere kundens forventede pensionsudbetaling over 20 år med kundens løn. Begge tal beregnet efter skat. Der tages højde for al langsigtet opsparing, fx den fremtidige løbende opsparing, anden formue til pension, gæld på pensionstidspunktet og opsparing i andre selskaber eller banker. PFA anbefaler et Pensionstal på 80, som for højtlønnede svarer til 5 gange årslønnen. Det betyder altså, at kunden kan forvente at have 80% af sin nuværende indtægt til rådighed i 20 år som pensionist. Hvis kundens løn systematisk overstiger forbruget, er behovet for opsparing tilsvarende mindre (svarende til at pensionstallet beregnes ud fra et tilsvarende lavere lønniveau). Behov for opsparing (efter skat) PFA s Rådgivningsideal En opsparing efter skat på 5 x årsløn = 80 pct. i Pensionstal Offentlige ydelser, som medregnes Folkepensionens grundbeløb Folkepensionens tillægsbeløb, når der er mindre end 10 år til forventet pension ATP Pension tidligere/senere end folkepensionsalderen En ændring i opsparing efter skat på 1/4 årsløn pr. år For at skabe det bedste overblik over indtægtsgrundlaget i pensionstiden anbefaler PFA at medregne folkepensionens grundbeløb ( i 2016) og ATP (anslået i 2016), men ikke folkepensionens tillægsbeløb ( / for gifte/enlige i 2016) eller øvrige offentlige ydelser, medmindre der er mindre end ti år til forventet pension. Frie midler og friværdi Frie midler og friværdi i bolig, som kunden ønsker at forbruge ved populært sagt at spise mursten, medregnes til den samlede opsparing. PFA anbefaler, at mindst 50 pct. af opsparingen består af pension eller frie midler, fordi der er usikkerhed forbundet med muligheder og vilkår for at nedspare i boligen. Samt at der højst planlægges med en nedsparing på 50 pct. (og dermed 25 pct. for gifte/samlevende) af friværdien (indtil boligen sælges), således at ingen bringer sig i en tvangssalgssituation som følge af overbelåning. Skattesats Ved beregning af kundens samlede formue anvendes for pensionsmidler skattesatsen 50 pct. Livsvarige pensionsydelser Livsvarige pensionsydelser, hvor værdien af opsparingen er ukendt, som tilfældet fx er for tjenestemandspension, medregnes med en værdi lig den årlige ydelse gange 15. Version / Carsten Holdum (chu@pfa.dk) - 4 -

5 Optimering af meropsparing Man gør sig selv en stor tjeneste, ved at planlægge pensionsopsparing så tidligt som muligt. God planlægning bliver guld værd på pensionstidspunktet, sikrer en god balance mellem langsigtet opsparing og løbende forbrug og giver beskyttelse mod uventede udgifter. Meget præcis planlægning er uhyre kompliceret og tidskrævende og afhænger af mange forhold. PFA anbefaler at operere med flere og mindst tre opsparingsformer. Det giver størst mulig fleksibilitet på pensionstidspunktet, et fleksibelt opsparingsforløb, og den bedst mulige beskyttelse når fremtidige beskatningsregler ifølge sagens natur ikke er kendt i dag. PFA anbefaler som udgangspunkt, at opsparing sker efter nedenstående prioritering. Juster ud fra individuelle forhold og personlige præferencer. Bundskat Topskat a. Etabler en obligatorisk pension via arbejdsgiver med løbende udbetalinger (rate eller livspension) b. Afbetal højtforrentet gæld c. Indbetal på aldersopsparing d. Betal afdrag på lavtforrentet gæld (realkredit) e. Indbetal yderligere på pension via arbejdsgiver og hold øje med grænsen for modregning i folkepensionens pensionstillæg f. Opsparing i frie midler a. Etabler en obligatorisk pension via arbejdsgiver med løbende udbetalinger (rate eller livspension) b. Afbetal højtforrentet gæld c. Indbetal yderligere på pension via arbejdsgiver. Optimer ved at udbetaling sker til bundskat d. Indbetal på aldersopsparing e. Opsparing i frie midler f. Betal ekstraordinær afdrag på lavtforrentet gæld (realkredit) PFA anbefaler at operere med flere og mindst 3 opsparingsformer Valg mellem opsparing og gældsnedbringelse PFA anbefaler, at højtforrentet gæld afbetales med høj prioritet, og før der indbetales yderligere til en obligatorisk pensionsordning. Lavt forrentet gæld (realkredit) anbefales at være med afdrag, særligt for aldersgruppen 40 til 60 år, og PFA anbefaler ikke at optage lån for at øge pensionsopsparingen. Opsparing i egen bolig giver beskyttelse mod teknisk insolvens og at blive stavnsbundet. Det er en god mulighed for at gøre opsparing til en vane, og der er ikke sikkerhed for gevinst ved lånefinansieret pension, når bl.a. omkostninger og usikkerhed om fremtidige skatteregler tages i betragtning. Frie midler og aldersopsparing (kapitalpension) Opsparing i form af aldersopsparing og frie midler tjener to separate formål. Begge giver muligheden for stor fleksibilitet i pensionstiden med mulighed for hæve større beløb efter behov. Opsparing i frie midler giver desuden beskyttelse mod større uventede udgifter. Af den grund anbefales alle livet igennem at have en opsparing i frie midler på mindst kr. og tilstrækkeligt til at klare de faste udgifter i en periode på 6 måneder uden lønindkomst. Forbrug i pensionstiden (valg af pensionsprodukt) PFA anbefaler som udgangspunkt, at pensionsopsparing sker med skattefradrag og tilrettelægges med primært fokus på forsørgelse i form af en løbende, delvis aftrappende indkomst i pensionstiden. Den primære pensionstype er ratepension, hvor der kan indbetales op til kr. om året (2016). Dernæst livspension, hvor der kan indbetales uden begrænsninger. Kapitalpension og Aldersopsparing kan bruges til en mindre supplerende opsparing. En kombination af pensionstyper giver robusthed og fleksibilitet. Hvis kundens arbejdsmarkedsbidragsgrundlag er under kr. (2016), er aldersopsparing skattemæssigt fordelagtigt, da indbetaling til en rate- eller livspension vil nedsætte beskæftigelsesfradraget. Version / Carsten Holdum (chu@pfa.dk) - 5 -

6 Ratepension Livspension Aldersopsparing / Kapitalpension Indbetaling (2016) kr. årligt Ubegrænset kr. årligt (aldersopsparing) Fordele Udbetales over 10 til 25 år og kan derfor tilpasses behov. Fradrag op til 52 pct. i topskat. Mens udbetaling typisk vil være på 37 pct. i bundskat. Livsvarig udbetaling. Det giver tryghed i alderdommen ikke at skulle bekymre sig om penge at leve for. Fradrag op til 52 pct. i topskat. Mens udbetaling typisk vil være på 37 pct. i bundskat. Udbetales som et engangsbeløb. Det giver fleksibilitet og kan tilpasses behov. Udbetalingen modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb. Ulemper Risiko for at løbe tør for penge. Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb. Med en livspension sker der efter pensionstidspunktet og i en vist omfang omfordeling til dem, som lever længst. Nogle kunder oplever dette som en ulempe. Risiko for at løbe tør for penge. Indbetalingerne sker med beskattede midler (aldersopsparing), og nedsætter dermed den månedlige løn efter skat. Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb. Der kan ske modregning i efterløn. Det er strafpålagt med mindst 4 procent, hvis indbetalingsgrænsen overskrides. Pensionsmiljø for fremtidig opsparing PFA anbefaler, at fremtidig opsparing sker i PFA Plus (markedsrente), hvor hver kunde har sin egen opsparing og modtager sit fulde afkast i henhold til den valgte investeringsprofil. Tidligere anvendtes det såkaldte traditionelle miljø også kaldet gennemsnitsrentemiljøet, som imidlertid er mindre hensigtsmæssigt, når renteniveauet er lavt. Samtidig risikerer kunder i det traditionelle miljø at miste en del af deres opsparing ved skift i job eller pensionsleverandør. Alle kunder rådgives om valg af investeringsprofilerne A til D, hvor A har den laveste grad af risiko. Rådgivningen tager udgangspunkt i en middelrisiko som passende for langsigtet pensionsopsparing, udtrykt ved profilerne B eller C. Investeringsprofilen skal matche kundens egen præference og passe til kundens øvrige økonomiske situation: jo større risikovillighed, jo større mulighed for at tåle tab og jo mindre pensionsopsparingen er i forhold til den øvrige formue, jo højere investeringsprofil. Kunder som, når pensionsalderen nærmer sig, udtrykker ønske om yderligere sikkerhed rådgives om muligheden for enten at skifte til en investeringsprofil med en lavere risiko og/eller at tilknytte en såkaldt udbetalingssikring. PFA anbefaler, at kunder fastholder samme investeringsprofil over et livsforløb, fordi PFA Plus automatisk nedsætter risikoen over tid, og fordi udbetalingssikring er forbundet med yderligere - om end små - omkostninger. Pensionsmiljø for eksisterende opsparing PFA anbefaler, at kunder som udgangspunkt samler deres opsparing. Det giver overblik og nedsætter de samlede omkostninger. PFA gør en særlig indsats for at samle små pensionsordninger under kr. Opsparing, som flyttes fra gennemsnitsrente til markedsrente vil typisk modtage et overførselstillæg, som sammen med depotet svarer til ordningens økonomiske værdi. Derfor træffes beslutningen om at bevare eksisterede opsparing i gennemsnitsrente eller at flytte opsparingen til markedsrente individuelt af hver kunde, hvor en række forhold skal tages i betragtning, med særlig fokus på ønsker til og behov for afkastpotentiale og sikkerhed. Muligheden for at modtage et overførselstillæg bør ikke i selv være udslagsgivende for beslutningen. Da overførselstillæg svinger i størrelse nogenlunde i takt med markedet, er det ikke vigtigt præcis, hvornår beslutningen træffes. Version / Carsten Holdum (chu@pfa.dk) - 6 -

7 Flytning af eksisterende opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente Fordele ved at flytte Ulemper ved at flytte Bemærkninger Lavere omkostninger, op til 0,5 pct. lavere ÅOP Større gennemsigtighed og overblik Bedre risikospredning Realværdien (købekraft) bevares bedre Højere forventet afkast PFA giver typisk et overførselstillæg, når kunder flytter opsparing til PFA Plus (markedsrente) KundeKapital fyldes op til 5 pct. Garanterede ydelser bortfalder Sikkerheden for at modtage en bestemt kendt ydelse bortfalder. Højere risiko er ingen sikkerhed for højere afkast, det kan blive et tab Livsvarige ydelser vil blive nedsat, såfremt kunderne lever længere og vice versa Opsparing, som befinder sig i andre selskaber, får ikke altid en andel af reserven med ved flytning. Rådgivningen skal især vise kunden forskellen på at have sikre kendte ydelser i gennemsnitsrente i forhold til at bevare købekraften i opsparingen i markedsrente. Flytning er især fordelagtigt for: - kunder som har lang tid til pension - kunder som har kapitalpension - kunder som har flere policer i PFA - kunder som har høj risikovillighed - kunder som har en god økonomi Flytning kræver særlige overvejelser for: - kunder som har ældre livsvarige garanterede ydelser, og/eller kunder hvor pension opfattes som et sikkert forsørgelsesgrundlag, - kunder af hankøn, som har ydelser tegnet på kønsbestemt grundlag For kunder, som er fyldt 60 år, er det en forudsætning, at de får rådgivning, inden de vælger at flytte deres eksisterende rate- og livspensioner fra gennemsnitsrente til markedsrente, når depotet er mere end kr. PFA anbefaler i udgangspunktet, at sammenlægning af pensioner sker således, at en eventuel ret til udbetaling som 60-årig bevares. Individuelle behov i livet kræver tilpasset rådgivning PFA har fire rådgivningskoncepter. Baseret på at vores kunder har forskellige behov for rådgivning gennem livet. Koncept Alder Behov Ungerådgivning Op til 35 år Kom godt i gang! Hvad kan en pensionsordning bruges til? Hvordan kombinerer man forsikringspakke, opsparing og investeringsprofil? Pensionsrådgivning 35 til 55 år Opsparingsforløb med langsigtet planlægning Investeringsprofil Forsikringsbehov afstemmes individuelt Arv og testamente Chefrådgivning Beslutningstagere med anderledes karriereforløb og økonomiske forhold Accelereret opsparing i en kortere periode, når karrieren tillader det Optimering af arv og begunstigelse for større formuer Samspil mellem pension, frie midler og samlet investeringsprofil 53A ved ind-/udstationering Formuerådgivning Fra og med 55 år Opsparingsmuligheder i den sidste del af opsparingsfasen Planlægning af udbetalingsfasen Samspil mellem pension og offentlige ydelser Arv og testamente Version / Carsten Holdum (chu@pfa.dk) - 7 -

8 Tidligt i livet PFA anbefaler at etablere en fast obligatorisk pensionsopsparing tidligt i livet. Så bliver det en god vane at spare op, og det giver de bedste muligheder for at få forsikringsdækninger på normale vilkår ved godt helbred. PFA anbefaler samtidig at øge opsparingsniveauet i takt med alderen. Dermed undgås unødig gældssætning tidligt i livet (ud over realkreditlån). Det er særligt gunstigt at øge opsparingsniveauet, når lønnen stiger eller udgifter falder bort. Pensionsprocent 9 pct. 12 pct. 15 pct. 20 pct år OK OK Fint Fint 25 år Bagud OK Fint Fint 30 år Bagud Bagud OK Fint 35 år Bagud Bagud OK Fint Udstationering af medarbejdere ( 53A) Når en medarbejder bliver udstationeret i et andet land, skal det aftales hvordan pensionsordningen skal fortsættes under udstationeringen. Typisk vil medarbejderen ikke længere være fuldt skattepligtig til Danmark, og det er PFA s anbefaling, at der oprettes en ny police til beskatning under 53A i Pensionsbeskatningsloven. 53A betyder, at der ikke er skattefradrag/bortseelsesret for indbetalingerne. Afkastet er skattepligtig som kapitalindkomst i bopælslandet, men er fritaget for PAL-skat, og udbetalingen er skattefri. Det sidste forudsætter dog, at indbetalingerne til pensionsordningen er medregnet i den skattepligtige indkomst i bopælslandet, og vi anbefaler, at kunden gemmer dokumentation for dette til senere brug over for de danske skattemyndigheder. Pensionsordningen oprettes som regel med samme niveau for forsikringsdækninger som den fradragsberettigede police, der herefter omskrives til indbetalingsfri police i udstationeringsperioden. Vær opmærksom på, at en eventuel Helbredssikring som hovedregel kun kan benyttes til dækning af udgifter til undersøgelser og behandling i Danmark. Hjemkomst af udstationerede medarbejdere Ved hjemkomst af udstationerede medarbejdere, som genoptager deres fulde skattepligt til Dammark, er PFA s anbefaling, at indbetalingerne genoptages til pensionsordningen med fradragsret. Pensionsordningen under 53A ændres til fripolice og kunden har følgende muligheder: - 53A-policen bliver stående som fripolice til pensionstidspunktet, hvor den kan udbetales skattefrit. Afkastet i opsparingsperioden beskattes som kapitalindkomst for medarbejderen. - 53A-policen ophæves og anvendes som indskud på den fradragsberettede pensionsordning. Medarbejderen får skattefradrag for indskuddet efter de gældende regler. - 53A-policen ophæves og udbetales. Medarbejderen øger sin løbende pensionsindbetaling over en periode, indtil der er indbetalt et frivilligt bidrag efter skat, svarende til udbetalingen. Vær opmærksom på, at der kan være begrænsninger i, hvilke af ovenstående muligheder der kan aftales med virksomheden. Medarbejdere ansat under forskerordning I visse situationer kan medarbejdere, der kommer fra udlandet og ansættes i Danmark med dansk skattepligt, vælge at betale skat efter forskerordningen. Det betyder at der betales en bruttobeskatning på 26 % (+ AMB) i en periode på op til 5 år. Da fradragsværdien af en pensionsordning i disse situationer er væsentlig lavere end den forventede beskatning af udbetalingen på pensionstidspunktet, er det PFA s anbefaling, at der oprettes en pensionsordning til beskatning efter 53A i denne periode. Når forskerordningen udløber, og medarbejderen overgår til almindelig dansk skattepligt, er det PFA s anbefaling, at der oprettes en pensionsordning med fradragsret og at pensionsordningen under 53A ændres til fripolice. Herefter har medarbejderen de samme muligheder som beskrevet under Hjemkomst af udstationerede medarbejdere. Hvis medarbejderen fraflytter Danmark inden forskerordningen er udløbet, er det PFA s anbefaling, at pensionsordningen under 53A ophæves og udbetales ved fraflytningen, hvis arbejdsgiveren giver tilladelse. Grænsegængere Kunder som bosat uden for Danmark men arbejder her i landet, vil ofte være skattepligtige i Danmark af deres arbejdsindkomst. I disse tilfælde er det PFA s anbefaling, at pensionsordningen oprettes med fradragsret i Version / Carsten Holdum (chu@pfa.dk) - 8 -

9 Danmark. Hermed får kunden fradrag/bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen. Udbetalingerne fra pensionsordningen beskattes enten i Danmark eller bopælslandet, afhængig af eventuelle dobbeltbeskatningsaftaler med bopælslandet på udbetalingstidspunktet. Kunden kan søge SKAT om fritagelse af PAL-skatten ved at benytte en blanket, der kan hentes på skat.dk. Fritagelsen fra SKAT skal sendes til PFA. Det skal dog understreges at en fritagelse af dansk PAL-skat kan medføre, at afkastet skal beskattes efter de gældende regler i bopælslandet. Når kundens ansættelse i Danmark ophører, kan der være mulighed for, at pensionsordningen kan overføres til en lignende ordning i bopælslandet, hvis pensionsordningen i udlandet opfylder kravene til en dansk pensionsordning og godkendes af SKAT. Dette er dog en besværlig praksis. PFA s anbefaling er som udgangspunkt at lade pensionsordningen blive i Danmark indtil udbetalingstidspunktet. Er grænsegængeren ikke indkomstskattepligt i Danmark, eller ønsker grænsegængeren at få sin pensionsopsparing ophævet og udbetalt i forbindelse med ansættelsesophør i Danmark, er det PFA s anbefaling, at pensionsordningen oprettes under 53A i Pensionsbeskatningsloven. Der vil ikke være skattefradrag/bortseelsesret for indbetalingen, afkastet beskattes som kapitalindkomst i Danmark eller bopælslandet, og udbetalingen vil være skattefri. Her vil det (med arbejdsgiverens tilladelse) være muligt, at få pensionsordningen ophævet og udbetalt skattefrit i forbindelse med fraflytningen. Selvbetjening (MitPFA, NemID, PensionsInfo.dk, Borger.dk) PFA anbefaler, at kunder hjælpes til selvhjælp ved i størst mulig udtrækning at kunne betjene værktøjer som MitPFA til at træffe beslutninger, som kan bekræftes med NemID, Pensionsinfo.dk til at få overblik over sine pensionsordninger og borger.dk til at søge yderligere information. Arv, begunstigelse, testamente og ægtepagt PFA anbefaler at alle positivt træffer beslutning om, hvem som skal have pengene i tilfælde af dødsfald. Det er særlig vigtigt at få bragt på plads, når der ikke er indgået ægteskab, og/eller når der både er egne børn og fællesbørn. Kunder kan vælge, at pengene enten går til nærmeste pårørende eller konkrete personer. Nærmeste pårørende i prioriteret rækkefølge: Pensionsordninger eller begunstigelser oprettet efter 1. januar Ægtefælle / registreret partner 2. Samlever, hvis man har boet sammen i 2 år eller har/venter barn sammen 3. Børn, børnebørn m.v. 4. Arvinger ifølge testamente 5. Arvinger ifølge arveloven Pensionsordninger før 1. januar 2008 Samlever ikke omfattet, ellers samme rækkefølge For familier med særlig store pensionsopsparinger, og hvor der løbende sker en skævdeling af den samlede opsparing mellem ægtefællerne, nævner PFA muligheden for at oprette en ægtepagt ved en advokat. Særligt store pensionsopsparinger er en individuel vurdering, men som udgangspunkt mener vi en formue på mere end fem mio. kr. Ægtepar kan i visse situationer med fordel optimere pensionen hos den ene part der betaler topskat. Forudsætningen for, at det vil være en god løsning er, at der betales bundskat på udbetalingstidspunktet, og at de har oprettet en ægtepagt, hvor pensionsmidler er fordelt korrekt ved eventuel skilsmisse, så der ikke er optimeret pension med brug af fællesmidler til fordel for den ene ægtefælle. Udligningsskat PFA anbefaler, at udgiften til den såkaldte særskat minimeres ved, at pensionen strækkes over et længere forløb, og dermed bruges til at sikre forsørgelse. Udligningsskatten gælder frem til og med 2019, og er i 2016 på 4 pct. af andelen af den årlige udbetaling, som overstiger et bundfradrag på kr. (2016). Skattesatsen aftrappes fra 2016 med et procentpoint årligt. En ægtefælles ikke-udnyttede bundfradrag kan overføres med op til (2016). Version / Carsten Holdum (chu@pfa.dk) - 9 -

10 AJOURFØRING PFA s Anbefalinger ajourføres mindst årligt i forhold til ny lovgivning og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt. Seneste ajourføring er fra 28. januar PFA Pension Sundkrogsgade København Ø Telefon Pension@pfa.dk Version / Carsten Holdum (chu@pfa.dk)

PFA ANBEFALINGER 2015

PFA ANBEFALINGER 2015 PFA ANBEFALINGER 2015 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2014

PFA ANBEFALINGER 2014 PFA ANBEFALINGER 2014 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2017

PFA ANBEFALINGER 2017 PFA ANBEFALINGER 2017 Vores kunder får en helhedsrådgivning med faglige anbefalinger på relevante tidspunkter ud fra individuelle ønsker og behov. Det sikrer økonomisk tryghed, så kunden kan leve livet

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2018

PFA ANBEFALINGER 2018 PFA ANBEFALINGER 2018 I PFA giver vi alle vores kunder et løfte om, at vi hjælper dem med at fremme deres samlede økonomi, velfærd og livskvalitet. Det gør vi ved at give kvalificerede anbefalinger på

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

PFA Anbefalinger 2019

PFA Anbefalinger 2019 PFA Anbefalinger 2019 Målsætning Pensionsopsparing er af stor betydning for danskerne og det danske samfund, og det bliver mere og mere centralt at have egen opsparing den dag man går på pension, fordi

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

FLSmidth temamøde 14. maj 2013

FLSmidth temamøde 14. maj 2013 FLSmidth temamøde 14. maj 2013 Finanshuset i Fredensborg A/S Aftale med FLS Erfaring med FLS-ansatte fra hjælp af afskedigede/andet Uvildig økonomisk og finansiel rådgivning Prisreduktion på første faktura

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer.

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. PFA Plus En komplet ordning med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. 1 Indhold Komplet ordning 4 Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 2 Hvorfor

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED

PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDLEMMER OG FORENING KÆRE MEDLEMMER Sundhed, tryghed og frihed er temaerne for den pensions ordning, vi tilbyder medlemmerne. Vi tilstræber hele tiden at blive bedre

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

Grundkursus. Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus

Grundkursus. Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus Grundkursus Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus Agenda Den moderne pensionsordning Hvordan virker dækningerne? Pensionsopsparing Udbetalingsformer

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS INDLÆG VED PFA S PENSIONSRÅDGIVERE xxx 06-09-2017 ØKONOMI 1. Overvejelser og drømme 2. Pensionstyper 3. Offentlige ydelser 4. Anden opsparing 5. Pensionsplanlægning ØKONOMI - PENSIONSTYPER

Læs mere