Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap"

Transkript

1 Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING INDFLYDELSE POLITIKKENS RAMMER DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION RETTIGHEDER DEN INDIVIDUELLE INDSATS HANDICAPCENTER KØBENHAVN Repræsentation Indsatsen for børn og unge Indsatsen for voksne SOCIALFORVALTNINGENS HJEMMEPLEJE - VISITATION OG UDFØRERENHED BOTILBUD Botilbud til børn og unge Botilbud til voksne DE ENKELTE TILBUD I SOCIALFORVALTNINGEN CENTERRÅD BESTYRELSER INDSATSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE HANDICAPRÅD BRUGER- OG PÅRØRENDEORGANISATIONER AD HOC-GRUPPER Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Bitten Christensen Mål- og rammekontoret for handicap og psykiatri Bernstorffsgade 17, København V Telefon EAN nummer

2 1. Indledning Dette er Socialforvaltningens politik for, hvordan vi gerne vil samarbejde med pårørende til borgere, der har et handicap. Udgangspunktet for politikken er dialog og samarbejde. Formålet med pårørendepolitikken er at skabe større kvalitet i den indsats, vi yder i Københavns Kommune. Pårørendepolitikken danner sammen med brugerpolitikken det fælles grundlag for arbejdet med borgere, der har et handicap. Pårørendepolitikken tager afsæt i Verdenserklæringen om menneskerettighederne, FN konventionen om handicappedes rettigheder, FN s standardregler om lige muligheder for handicappede, national lovgivning, København Kommunes Handicappolitik, Københavns Kommunes Børne- og Ungepolitik og Københavns Kommunes værdigrundlag med de fire kerneværdier: Respekt, ligeværd, dialog og tillid. Denne politik omfatter pårørende til børn, unge og voksne, der har et handicap, og som benytter de sociale tilbud i Socialforvaltningen. For børn og unge gælder, at forældremyndighedsindehaveren er omfattet af brugerpolitikken. Det samme gør sig gældende for voksne, hvor der er iværksat værgemål. Her vil værgen også være omfattet af Brugerpolitikken, for så vidt angår forhold, som er omfattet af værgemålet. Når vi i politikken refererer til brugeren, henviser vi til borgeren, der har et handicap. Pårørendepolitikken bygger på principper om, at de pårørende skal informeres, og - hvis det er relevant - inddrages i forbindelse med den sociale indsats. Information og inddragelse skal naturligvis ske under hensyntagen til den enkelte brugers ret til selvbestemmelse. Vi anerkender, at pårørende har særlig viden og ressourcer, og at de indtager en privilegeret rolle i brugernes tilværelse. Vi anser den pårørende for at være en vigtig aktør og en ressource. Pårørende kan både være brugerens ægtefælle, formelt samlevende, forældre, børn, børnebørn, søskende og bedsteforældre, og de personer som brugeren selv udpeger til at være særlig godt informeret og inddraget i forhold til sin situation. Side 2 af 14

3 Faktaboks - Værgemål For børn og unge er forældremyndighedsindehaverne værger (Værgemållovens 2). Forældremyndighedsindehaverne skal skabe de bedst mulige betingelser for barnet eller den unges udvikling og trivsel, og kan træffe beslutning om pågældendes personlige forhold (Forældreansvarslovens 2). For voksne kan der iværksættes værgemål, hvis den enkelte ikke er i stand til at varetage sine anliggender (Værgemålslovens 5). En anmodning om iværksættelse af værgemål kan fremsættes af: den pågældende selv, dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste, værgen eller en særlig værge, kommunalbestyrelsen, amtsrådet eller politimesteren (politidirektøren), jf. værgemålslovens 16. ( hvordan_soger_man.aspx) En værge skal varetage brugerens anliggender i relation til de områder, som er vedtaget i værgemålet. Det kan være i forhold til: Økonomiske forhold Personlige anliggender Hvis den enkelte bruger har behov for støtte til at administrere sin økonomi, kan der iværksættes samværgemål (Værgemålslovens 7). Samværgemål betyder, at brugeren og værgen handler sammen. Ved et værgemål efter 5 og 7 er den enkelte bruger fortsat myndig. Det betyder, at værgemålet ikke er et indgreb i selvbestemmelsesretten. Hvis der er risiko for, at en bruger udsætter sine økonomiske forhold eller bliver udnyttet økonomisk kan vedkommende fratages sin handleevne (Værgemålslovens 6). Hvis man fratages handleevnen, er man umyndiggjort og kan dermed ikke råde over sin egen økonomi Indflydelse De pårørendes mulighed for at øve indflydelse i forhold til handicaptilbudene, og i forhold til kommunens hjælp til brugeren, bygger både på lovgivningsmæssige rettigheder og på nogle grundlæggende værdier. Der skelnes mellem to former for indflydelse: Side 3 af 14

4 1) Indflydelse i forhold til brugerens situation. Denne form for indflydelse er altid betinget af brugerens samtykke, og medarbejderne skal løbende indgå i dialog med borgere om, hvorvidt de pårørende bør inddrages og i hvilket omfang. 2) Indflydelse på det fælles. Her er der tale om indflydelse på et organisatorisk niveau i form af handicapråd, centerråd, pårørendeorganisationer, frivillige organisationer mv. Det kan handle om indflydelse på det enkelte tilbud eller på generelle forhold for borgere, der har et handicap. Endvidere kan der søges indflydelse gennem engagement i frivillige sociale organisationer og foreninger. Københavns Kommune har en generel forpligtigelse til at samarbejde med disse jf. Servicelovens 18. Indflydelse på det fælles er således ikke betinget af brugerens samtykke Politikkens rammer Information, inddragelse og indflydelse er omdrejningspunkter i pårørendepolitikken. Denne politik skal være med til at understøtte den fortsatte udvikling af inddragelse af de pårørende både i forhold til den enkelte brugers situation og i forhold til det fælles. Det er dog helt centralt, at den enkelte brugers selvbestemmelse respekteres. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på dilemmaer i spændingsfeltet mellem selvbestemmelse og imødekommelse af de pårørendes behov for information. Pårørendepolitikken er under direkte indflydelse af de overordnede værdier og perspektiver på området og centreres omkring 4 niveauer. De styrende perspektiver og værdier sætter rammerne for den samlede indsats på handicapområdet. Det handler om grundlæggende rettigheder fastsat ved lov og værdier i indsatsen. Perspektiverne og værdier betyder noget i forhold til den indflydelse, der kan søges både når det gælder den enkelte brugers situation og det fælles. Det individuelle niveau vedrører det direkte møde mellem pårørende og medarbejdere i Københavns Kommune, herunder mulighederne for indflydelse i forhold til brugerens sag. De enkelte tilbud i Socialforvaltningen handler om de mere formelle fora i tilbudene. Her er der mulighed for at søge indflydelse i forhold til de specifikke tilbuds indhold og tilrettelæggelse. Indsatsen i Københavns Kommune vedrører den overordnede planlægning på området. Indsatsen tilrettelægges ud fra lovgivningsmæssige rettigheder og ud fra overordnede værdier på området. Derudover tilrettelægges indsatsen ud fra behovene hos målgruppen. Side 4 af 14

5 De styrende perspektiver og værdier Niveauer for indflydelse Indflydelseskanaler Den individuelle indsats Information, Inddragelse og indflydelse De enkelte tilbud Centerråd Bestyrelser Indsatsen i Københavns Kommune Pårørendeorganisationer Handicapråd Ad-hocgrupper Nedenfor uddyber vi de fire niveauer. 2. De styrende perspektiver og værdier 2.1. Indflydelse, inddragelse og information Rammerne for de pårørendes mulighed for indflydelse, inddragelse og information er fastsat i gældende lovgivning. Brugerens ret til selvbestemmelse er en grundlæggende rettighed, der afspejles overalt i den danske lovgivning. De pårørendes mulighed for at få information og blive inddraget i forhold til borgerens sag er underordnet pågældendes ret til selvbestemmelse. Medarbejdere i Københavns Kommune er omfattet af tavshedspligt (jf. Forvaltningslovens 27). Det betyder, at oplysninger om brugerens private forhold ikke må videregives til eksempelvis pårørende, med mindre vedkommende har givet samtykke til det (jf. Forvaltningslovens 28). Der er enkelte undtagelser. Hvis en bruger fx er til fare for sig selv eller andre, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling, kan tavshedspligten tilsidesættes. (Jf. forvaltningslovens 28 stk. 2). Tilsidesættelsen vil dog i disse tilfælde primært medføre, at oplysninger kan videregives til andre myndigheder. I langt de fleste tilfælde har medarbejderne dog tavshedspligt, og det er kun muligt for pårørende at få mere overordnede og generelle oplysninger, hvis de ikke har den berørte brugers samtykke. Det kan fx være oplysninger om, hvilke tilbud der findes til personer med en bestemt problemstilling eller lignende. Det kan også være information om, i hvilke situationer personalet kontakter politiet, eller hvad normalproceduren er i forbindelse med indlæggelse på hospital. Det vil sige informationer, der ikke indeholder personlige oplysninger. Side 5 af 14

6 2.2. Rettigheder Københavns Kommune arbejder på handicapområdet ud fra nogle grundlæggende sociale rettigheder, der er gældende for alle borgere i København. Den enkelte betragtes som et menneske med sociale behov, som har brug for at indgå i konstruktive, sociale relationer. Vi anser derfor personer i brugerens netværk som vigtige aktører og som en ressource. Alle medarbejdere skal arbejde aktivt på at inddrage de pårørende, således at de kan indgå i konstruktive sociale netværk for brugeren. Det er brugeren selv, der afgør, hvem i det sociale netværk den pågældende ønsker at inddrage aktivt som en støtte. Brugerens valg kan dog ændre sig undervejs, og medarbejderne skal derfor løbende indgå i dialog med brugeren om, hvorvidt de pårørende bør inddrages og i hvilket omfang. I de tilfælde, hvor brugeren ikke ønsker at give samtykke til, at de pårørende inddrages, har de pårørende kun mulighed for at få information om generelle arbejdsgange og procedurer. Den pårørende betragtes som en central kilde til information og spiller en klar rolle i forhold til at sikre en helhedsorienteret indsats. Den pårørende kan sidde med vigtige brikker til at forstå brugerens livssituation, og som kan være afgørende i forhold til at planlægge den rigtige fremadrettede indsats. Derfor betragter vi i Socialforvaltningen pårørende som værdifulde samarbejdspartnere, der kan være en støtte for brugerne i hverdagen Værdier i indsatsen Pårørendepolitikken følger Københavns Kommunes værdigrundlag, hvor kerneværdierne i mødet med brugerne er: Respekt, ligeværd, dialog og tillid. Værdierne afspejles overalt i vores tilbud, og kommer bl.a. også til udtryk i Københavns Kommunes Handicappolitik 1, hvor målsætningerne er: At borgere med handicap sikres samme rettigheder og vilkår som andre ved i videst muligt omfang at kunne tage vare for sit eget liv, at have valgmuligheder og indflydelse på kommunens 1 En handicappolitik beskriver en kommunes initiativer og mål på handicapområdet inden for alle kommunens sektorer. Formålet er at skabe lige muligheder for handicappede. Side 6 af 14

7 serviceydelser samt at have mulighed for at leve et godt, sundt og indholdsrigt liv på egne præmisser med nødvendig støtte. At styrke samarbejde mellem bruger, pårørende og medarbejdere for at sikre brugerne af Københavns Kommunes bo- og dagtilbud for mennesker med handicap størst mulig inddragelse og medbestemmelse i forhold, som har betydning i deres hverdag. Med pårørendepolitikken sættes der fokus på samarbejdet med og om den enkelte bruger i Socialforvaltningen. Der sendes samtidigt et signal om at dialogen og samarbejdet med de pårørende skal prioriteres. På handicapområdet foregår der løbende drøftelser af hvilke værdier, der skulle være omdrejningspunktet for den socialfaglige indsat på handicapområdet. På en temadag med deltagelse af brugere, pårørende og medarbejdere blev alle parter enige om tre centrale værdier for den direkte relation mellem bruger, pårørende og medarbejder: ÅBENHED RESPEKT ANSVARLIGHED Åbenhed er at have en løbende dialog mellem bruger, pårørende og medarbejder. Åbenhed er at samarbejde - også når der er uenighed. Åbenhed er at sikre brugerne adgang til relevante oplysninger. Åbenhed er at dele succeser og udfordringer. Respekt er at opfatte det enkelte menneske som enestående med ret til at bestemme over sit liv og sit helbred. Respekt er at vise tillid i samarbejdet mellem bruger, pårørende og medarbejder. Respekt er, at alle parter har mulighed for at udtrykke sine holdninger og synspunkter, selv om man har forskellige værdier og forskellige ting at tilbyde. Respekt er at udvise omsorg og støtte, selv når der er uenighed. Respekt er åbenhed, dialog og samarbejde i indfrielsen af fælles mål. Ansvarlighed er, at alle skal tage et personligt ansvar for at nå den bedste løsning. Ansvarlighed er, at medarbejderne lever op til rollen som professionelle og er til stede, når brugere og pårørende har behov for hjælp, støtte og omsorg. Ansvarlighed er åbent og respektfuldt at stå ved sine handlinger og konsekvenserne af dem. For at skabe de bedste betingelser for, at indsatsen er karakteriseret ved åbenhed, respekt og ansvarlighed, skal alle tilbud opfylde en række krav. Kravene vil blive gennemgået nærmere i de følgende kapitler. Generelt gælder det, at det enkelte tilbud skal være udfordrende og kreativ i udviklingen af nye hensigtsmæssige metoder og tilgange i arbejdet med inddragelse af brugere og pårørende. Side 7 af 14

8 3. Den individuelle indsats Den første kontakt med Socialforvaltningen sker som oftest enten i Handicapcentret eller i Hjemmeplejevisitationen Handicapcenter København I Handicapcenter København behandles ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til den sociale lovgivning. Målet er, at den enkelte bruger oplever de grundlæggende rettigheder som en reel mulighed, og at det er en nødvendig og relevant indsats som sættes i gang. Ofte vil de pårørende være involveret i forbindelse med etableringen af kontakt til handicapcenteret. Det er således afgørende, at brugeren oplever en helhedsorienteret indsats, og at brugeren har mulighed for at få indflydelse på den indsats, som sættes i gang. Handicapcentret koordinerer med relevante samarbejdsparter og sikrer, at brugeren inddrages. Indsatsen skal målrettes ud fra den enkelte bruger, og det forudsætter en løbende dialog mellem bruger og medarbejdere på handicapcentret. Pårørende inddrages i det omfang som brugeren ønsker det. Gennem handicapcentret kan borgere, der har et handicap søge en bred vifte af tilbud: Vejledning og rådgivning Hjælpemidler Ledsagerordning Hjemmepleje Afholdelse af merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap Dagtilbud Botilbud Aflastning Døgnanbringelse Handicaphjælperordning Repræsentation Alle har i henhold til Forvaltningslovens 8 mulighed for at lade sig repræsentere af andre. Handicapcenteret kan dog forlange, at brugeren også selv medvirker, når dette er af betydning for sagens afgørelse. Repræsentationen kan ske i form af en bisidder og/eller en partsrepræsentant. Brugeren udpeger selv vedkommende. En bisidder er en person, som deltager i fx møder med handicapcenteret som en støtte. En bisidder lytter, gør notater og giver råd, men har ikke taleret eller selvstændige funktioner i forhold til den myndighed, der holdes møde med. En partsrepræsentant påtager sig - på samme måde som en advokat - at føre sagen. Det betyder, at det er partsrepræsentanten, der skal høres Side 8 af 14

9 i sagen, og som modtager afgørelsen. Det er muligt at lade sig repræsentere under hele sagen eller under en del af den, fx ved et enkelt møde Indsatsen for børn og unge Børn og unge, der har et handicap, skal sikres samme muligheder som jævnaldrende (jf. Servicelovens 19). Socialforvaltningen har en generel forpligtigelse til at tilbyde gratis familieorienteret rådgivning til alle familier, og skal derudover tilbyde undersøgelse og behandling af bl.a. børn og unge med handicap (jf. Servicelovens 11). Der er mulighed for at iværksætte forskellige støtteforanstaltninger som spænder fra praktisk eller pædagogiske støtte til aflastnings- og døgnophold (jf. Servicelovens 52). Når der skal iværksættes særlig støtte til barnet eller den unge har Handicapcentret en forpligtigelse til at overveje, hvordan familie og netværk kan inddrages systematisk (jf. Servicelovens 47). Derudover skal sagsbehandleren i Handicapcentret inddrage barnet eller den unge og dennes synspunkter, når der skal ydes særlig støtte. Inden en støtteforanstaltning iværksættes skal der være en samtale med barnet eller den unge (jf. Servicelovens 48). Unge skal give samtykke inden der kan iværksættes en støtteforanstaltning. Handleplaner Forud for iværksættelse af foranstaltninger efter Servicelovens 52, 58 og 76, skal Handicapcentret udarbejde en handleplan (jf. Servicelovens 140). Handleplanen skal angive varigheden og formålet med indsatsen, og opstille mål og delmål i forhold til barnets eller den unges: udvikling og adfærd familieforhold skoleforhold sundhedsforhold fritid og venskaber Andre forhold kan inkluderes, hvis de skønnes relevante. I særlige tilfælde kan handleplanen også omfatte støtteordninger over for barnets eller den unges familie. Hvis barnet eller den unge skal anbringes udenfor hjemmet, skal forældrene endvidere tilbydes en særskilt plan for støtten (jf. Servicelovens 140 stk. 8). Handleplanerne skal løbende følges op, og handicapcentret har en koordinerende funktion i forhold til at sikre samarbejde med relevante parter. Side 9 af 14

10 Indsatsen for voksne Handleplaner For borgere, der har et handicap, vil der ofte være mange professionelle involveret, og det er derfor afgørende, at der sker en løbende koordinering. I henhold til Servicelovens 141 stk. 2 skal brugeren tilbydes en handleplan, når der ydes hjælp efter Servicelovens bestemmelser for voksne. Det er sagsbehandleren i Handicapcentret, som er ansvarlig for udarbejdelsen af den sociale handleplan. Handleplanen er et redskab, der skal skabe sammenhæng i den indsats, der sættes i gang. Handleplanerne medvirker også til øget brugerinddragelse Socialforvaltningens hjemmepleje - Visitation og Udførerenhed Visitations og udførerenheden i Socialforvaltningen yder personlig og praktisk hjælp til borgere i aldersgruppen år, som har bl.a. betydelige fysiske eller psykiske handicap, som kan være medfødt eller pludselig opstået. Hvis en borger har brug for hjælp, sker ansøgningen til Visitationen. Henvendelsen kan komme fra borgeren selv, pårørende, praktiserende læge, sygehuse eller fra Socialforvaltningens kommunale leverandørvirksomhed. Når der ansøges om hjemmehjælp, vil borgeren få oplyst, hvornår en visitator kommer på besøg i borgerens hjem. Ved besøget vurderes borgerens funktionsniveau, hvorvidt borgeren kan få hjemmehjælp, samt hvilke hjemmehjælpsydelser, borgeren kan være berettiget til. Efterfølgende afgør visitatoren, hvilken hjælp der kan gives, og afgørelsen sendes til borgeren Botilbud Socialforvaltningen har en række botilbud til børn, unge og voksne, hvor de pårørende kan inddrages i det omfang, som brugeren ønsker Botilbud til børn og unge Samarbejdet og dialogen vedrørende det enkelte barn eller den enkelte unge, varetages altid i det løbende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og den respektive forældremyndighedsindehaver. Selve behandlingens mål og perspektiv, herunder omfanget af kontakten og informationen til forældrene i øvrigt, drøftes og tilrettelægges med udgangspunkt i de faste kontakt- og behandlingsmøder. Pårørende kan inddrages i møderne under forudsætning af samtykke fra barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren. Endvidere afholdes der flere steder pårørendearrangementer. Side 10 af 14

11 Botilbud til voksne På kommunens bocentre og bosteder arbejdes der med pædagogiske handleplaner, der danner rammen for det daglige arbejde med beboeren. De pædagogiske handleplaner udarbejdes så vidt muligt i tæt samarbejde med beboeren og omhandler også kontakten med de pårørende. Der vil være tilfælde, hvor det vil være naturligt at inddrage pårørende i de samtaler, der ligger til grund for udarbejdelsen. Det sker naturligvis under forudsætning af, at beboeren ønsker det. Samarbejdet med pårørende foregår bl.a. ved de samtaler om beboerens situation, som botilbuddene skal indbyde beboeren og pårørende til - igen dog under forudsætning af, at beboeren giver sit samtykke til det. Flere steder afholdes der endvidere særlige arrangementer, hvor beboeren kan invitere de pårørende. 4. De enkelte tilbud i Socialforvaltningen Socialforvaltningen har en bred vifte af tilbud til børn, unge og voksne borgere, der har et handicap. På de enkelte bo- og dagtilbud skal der etableres en række centerråd, som skal være medvirkende til at sikre de pårørende indflydelse på det fælles. Derudover er der mulighed for at få information og for at blive inddraget i det omfang, brugeren ønsker det. De pårørende kan have behov for viden om, hvilke muligheder der eksisterer på området. Og de kan have brug for råd og vejledning i forhold til gældende regler. Derfor skal Handicapcenter København afholde pårørendearrangementer, hvor der informeres om generelle procedurer og tilbud i socialforvaltningen, eller hvor der er drøftelser af og information om et specifikt emne. Rammerne for indflydelse i de enkelte centre skal klart defineres og nedskrives. Det er i den forbindelse afgørende, at der også er åbenhed i forhold til de områder, hvor der ikke er mulighed for indflydelse. Åbenhed er en forudsætning for dialog og diskussion. Derudover skal pårørende sikres adgang til relevant information, og alle tilbud i Socialforvaltningen skal derfor udarbejde en informationsmappe, hvor pårørende kan søge information om rettigheder og generelle procedurer på stedet Centerråd Socialforvaltningens tilbud til børn, unge og voksne borgere med handicap er organiseres i en række centre. På hvert af disse centre skal der etableres et centerråd. Centerdannelsen på handicapområdet forventes at være forankret ultimo På Handicapcenter København er der allerede etableret et centerråd, hvorimod centerdannelsen på bo- og tilbudsområdet fortsat kører. Side 11 af 14

12 Centerrådet på Handicapcenter København er nedsat som led i Københavns Kommunes bestræbelser på at udbygge brugerinddragelsen i handicapindsatsen. Centerrådet har i alt 11 medlemmer samt 10 suppleanter/stedfortrædere. Fra Handicapcentret deltager handicapcenterchefen og fire medarbejderrepræsentanter og fra Danske Handicaporganisationer (DH) udpeges seks repræsentanter. Der udpeges 5 suppleanter, der kan indtræde ved et DH medlems forfald til Centerrådsmøder eller ved varig forfald i valgperioden samt 4 stedfortrædere for handicapcentrets medlemmer. Formålet er at sikre brugerne en rådgivende rolle i forhold til handicapcentrets daglige såvel som fremadrettede virke og således styrke en løbende dialog mellem bruger og handicapcenter. På bo- og dagtilbudområdet er centerdannelsen som nævnt i gang og forventes afsluttet senest med udgangen af Alle bo- og dagtilbuddene skal organiseres i centre, og på hvert center skal der etableres et centerråd. Hvert centerråd skal bestå af beboere, pårørende, medarbejdere og ledere. Formålet med centerrådet er at skabe et tværgående hørings- og dialogforum, hvor medarbejdere, brugere og pårørende har mulighed for at blive orienteret, hørt og drøfte den generelle overordnede udvikling i Socialforvaltningens indsats i bo- og dagtilbud for børn, unge og voksne med handicap. Udover at fungere som høringsorgan har centerrådene mulighed for at tage emner op af generel interesse i forbindelse med Socialforvaltningens indsats i bo- og dagtilbud for børn, unge voksne med handicap. Centerrådsmøderne afvikles på et af de enkelte bo- og dagtilbud Bestyrelser På dag- og botilbudsområdet findes en række selvejende institutioner, der har indgået samarbejdsaftale eller driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Flere steder er brugere og pårørende engageret i stedernes bestyrelser. Det giver mulighed for indflydelse på driften af tilbudet i henhold til bestyrelsens vedtægter. 5. Indsatsen i Københavns Kommune Københavns Kommune er forpligtiget til at sikre brugere mulighed for indflydelse på, hvordan vi tilrettelægger og udnytter tilbudene. (Servicelovens 16 ff.). Det betyder, at der skal være en dialog med brugere og pårørende, herunder bruger- og pårørendeorganisationer, med henblik på at inddrage brugernes og de pårørendes viden og erfaringer. Formålet er, at kommunen sikrer den bedst mulige varetagelse af brugernes forskellige behov for behandling og social støtte i hverdagen. Socialforvaltningen ønsker løbende at videreudvikle rammerne for brugerindflydelse og -inddragelse. Der er afgørende, at brugere og pårørende oplever en reel mulighed for indflydelse, og at der foregår en konstruktiv dialog. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at vi har den Side 12 af 14

13 bredest mulige repræsentation, når vi går i dialog med brugere og pårørende om den samlede indsats. Kommunen har det overordnede ansvar for at planlægge og sikre en samlet indsats inden for rammerne af loven, kapacitet, faglighed og økonomi. Det er afgørende, at både nuværende og kommende brugere kan tilbydes den fornødne støtte, og at deres retssikkerhed bliver tilgodeset. Der kan således være hensyn i forhold til den samlede indsats på området, som vægter højere end individuelle hensyn. Derfor er der også områder, hvor der ikke er mulighed for at søge indflydelse Handicapråd Københavns Kommune har i 2006 nedsat et handicapråd. Handicaprådet rådgiver Borgerrepræsentationen om alle handicappolitiske spørgsmål, ligesom handicaprådet skal høres, hvis der skal etableres initiativer, som har betydning for mennesker med handicap (jf. Retssikkerhedslovens 37a). I København består handicaprådet af 14 medlemmer. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer er repræsenteret i rådet med syv medlemmer, mens de øvrige syv medlemmer er repræsentanter for hvert af de syv politiske udvalg i Borgerrepræsentationen Bruger- og Pårørendeorganisationer Bruger- og pårørendeorganisationerne står som centrale aktører i forhold til både den nationale og den kommunale indsats. Organisationerne understøtter på hver sin måde rettighederne for borgere, der har et handicap. Organisationerne tilbyder forskellige arrangementer og netværk for borgere, der har et handicap og for pårørende og medarbejdere. Pårørendeorganisationerne støtter også pårørende, bl.a. gennem netværk med andre i lignende situationer. Ved at engagere sig i bruger- og pårørendeorganisationer får den enkelte mulighed for at få indflydelse på det fælles både nationalt og lokalt. Pårørendeorganisationerne er vigtige uafhængige samarbejdspartnere for Københavns Kommune, og bidrager til at gøre opmærksom på aktuelle problemstillinger. De kan tilføre en væsentlig dimension i forhold til nytænkning og en helhedsorienteret indsats. Københavns Kommune støtter forskellige organisationer økonomisk. En gang om året uddeler vi de såkaldte 18 midler, der ydes til forskellige former for frivilligt socialt arbejde. Midlerne ydes som tilskud til fx leje af lokaler, aktiviteter eller lignende. Side 13 af 14

14 5.3. Ad hoc-grupper Der nedsættes allerede i dag forskellige former for grupper (arbejdsgrupper, følgegrupper), der på hver sin måde medvirker til at udvikle indsatsen for borgere med handicap. Grupperne kan have forskellige karakter, alt efter om formålet er at evaluere eksisterende metoder eller at udvikle nye initiativer. Der skal skabes mulighed for øget indflydelse og -inddragelse i diverse ad hoc-grupper på handicapområdet i Socialforvaltningen. Brugere og pårørende skal have mulighed for at deltage fx i arbejdsgrupper, som har relevans for den enkelte bruger. Vi skal derfor i højere grad nedsætte ad hoc-grupper, der kan evaluere tilbud, som er i gang, og som kan komme med forslag til nye initiativer. Hensigten med ad hoc-grupperne er at understøtte nye ideer og sætte større fokus på brugernes behov. Side 14 af 14

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p 1. INDLEDNING 3 indfl ydelse 4 politikkens rammer 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 6 indfl ydelse, inddragelse og information

Læs mere

Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. BRUGERINDFLYDELSE, BRUGERINDDRAGELSE OG SELVBESTEMMELSE... 3 1.2. NIVEAUER FOR BRUGERINDFLYDELSE

Læs mere

Brugerpolitik f o r bor g e r e, der har e t handic a p

Brugerpolitik f o r bor g e r e, der har e t handic a p Brugerpolitik f o r bor g e r e, der har e t handic a p 1. indledning 3 Brugerindfl ydelse, brugerinddragelse og selvbestemmelse 4 Niveauer for brugerindfl ydelse og brugerinddragelse 5 2. DE styrende

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål Gentofte Kommune 1. april 2008 STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT Brugerbestyrelsens formål Ved tilbud I Gentofte Kommune til voksne efter Servicelovens

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Brugerpolitik. for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR

Brugerpolitik. for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR Brugerpolitik for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR 1. indledning 3 BRUGERINDFLYDELSE, BRUGERINDDRAGELSE OG SELVBESTEMMELSE 4 NIVEAUER FOR INDFLYDELSE OG INDDRAGELSE 5 2. de StyreNde perspektiver og værdier 6

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Hele værdighedspolitikken bærer præg af at være henvendt til ministeren/ministeriet, som bilag til den kommende ansøgning.

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603 Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016 Version 20150603 1 Om Bocenter Sydvest INDLEDNING Bocenter Sydvest dækker en bred vifte af botilbud til borgere med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner.

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 04-06-2013 Bilag 5: Oversigt over høringssvar DH Københavns svar på høringen vedrørende revideret handleplan til Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side 4 Inddragelse af den enkelte borger side 4 Sådan

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere