Polyneuropati udredning og klassifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polyneuropati udredning og klassifikation"

Transkript

1 287 Polyneuropati udredning og klassifikation David Gaist & Søren H. Sindrup Kronisk polyneuropati domineres af sensoriske symptomer, men en række patienter kan være invaliderede af pareser og koordinationsbesvær. Tilstanden er hyppigst betinget af sygdomme som fx diabetes mellitus og hypotyroidisme eller toksisk effekt af alkohol eller lægemidler. Det er vigtigt at erkende akutte og subakutte tilfælde. Artiklen er bygget op omkring ni illustrative sygehistorier. BIOGRAFI: David Gaist er overlæge, ph.d. Søren Hein Sindrup er professor, dr.med. på Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. DAVID GAISTS ADRESSE: Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 5000 Odense. Polyneuropati er en almindeligt forekommende neurologisk lidelse, der i den hyppigste variant, den kroniske sensorimotoriske polyneuropati, forekommer med en incidens på 15 pr personår, og hos personer over 65 år har den en prævalens på 5%. Der findes akutte, subakutte og kroniske former for polyneuropati. De kroniske former er antalsmæssigt de væsentligste, mens de akutte og subakutte er vigtige på grund af deres til tider alvorlige forløb og for de subakuttes vedkommende mulige alvorlige bagvedliggende sygdom. Mononeuropatier omfattes ikke af denne artikel. Polyneuropati kan være genetisk betinget, men der er langt oftere tale om polyneuropati, der er udviklet på grund af sygdom som f.eks. diabetes mellitus og hypotyroidisme eller toksisk effekt af alkohol eller lægemidler. Præsentationen ved polyneuropati er sædvanligvis blandede motoriske og sensoriske symptomer. Mange patienter med kroniske polyneuropatier har milde, overvejende sensoriske symptomer, men en mindre del af patienterne er invaliderede af parese eller koordinationsbesvær forårsaget af neuropatien. Ved den akutte inflammatoriske polyneuropati er de motoriske symptomer ofte fremtrædende og kommer derfor til at overskygge de sensoriske symptomer og udfald, der også næsten altid er til stede. Udredningen af polyneuropati tager

2 288 POLYNEUROPATI Sensibilitetsforstyrrelse Lokalisation sok- og handskeområderne 1. Nedsat sensibilitet (hypæstesi, hypalgesi, termanæstesi, nedsat vibrationssans) 2. Ændret sensibilitet (allodyni, hyperalgesi) Sensorisk ataksi Motorisk forstyrrelse 1. Parese 2. Muskelatrofi Manglende eller afsvækkede dybe reflekser Boks 1. Neurologiske tegn på polyneuropati. sigte på at verificere diagnosen, klassificere tilstanden og om muligt at fastslå polyneuropatiens ætiologi. Dette kræver en detaljeret sygehistorie, en omhyggelig neurologisk undersøgelse suppleret med en nerveledningsundersøgelse og omfattende laboratorieanalyser. Udredningen er en forudsætning for at vælge den bedst mulige behandlingsstrategi og eventuelt fastlægge prognosen. Kliniske karakteristika Den typiske patient med polyneuropati har distale, symmetriske symptomer og udfald fra det sensoriske og det motoriske system. De sensoriske symptomer er bl.a. neuropatiske smerter i form af spontane paroksysmer af jagende smerter, konstante, dybe, murrende eller pressende smerter og overfladisk brændende smerter samt stimulusevokerede smerter udløst af berøring, tryk, kulde eller varme. Karakteristisk er også de snurrende paræstesier, men»negative«symptomer i form af dødhedsfornemmelse og følelsesløshed er også almindelige. De»positive«symptomer (smerter og snurrende paræstesier) forværres ofte, når patienten er i hvile og kan eventuelt lindres, når patienten er i bevægelse. De tilknyttede neurologiske tegn omfatter nedsat sensibilitet i form af hypæstesi, hypalgesi og termanæstesi samt øget sensibilitet i form af hyperalgesi og mekanisk eller termal allodyni. Alle symptomer og tegn vil sjældent være til stede hos den samme patient, idet det dog ikke er usædvanligt, at symptomer og tegn varierer fra et hudområde til et andet. Lokalisationen er primært fødder og eventuelt underben, og det bør altid give anledning til revurdering, hvis symptomerne er mest udtalte proksimalt i ekstremiteterne eller i hænderne. Som tommelfingerregel vil hænderne først blive afficeret, når symptomerne i benene er nået over knæniveau ved den typiske kroniske aksonale polyneuropati. Konfigurationen af de sensoriske symptomer og tegn er sokformet og ved affektion af overekstremiteterne handskeformet i modsætning til mononeuropatier med udbredelse i en enkelt perifer nerves innervationsområde eller det radikulære præg ved rodpåvirkninger. Koordinationsbesvær med baggrund i en sensorisk ataksi kan også forekomme, men afsløres eventuelt kun ved gangusikkerhed i mørke og i undersøgelsessituationen ved usikkerhed ved blindgang eller linjegang eller positiv Rombergs test. Påvirkningen af det motoriske system kan alene vise sig ved atrofi af fodmusklerne eventuelt ledsaget af let parese ved dorsalfleksion af første tå. Ved mere udtalt motorisk påvirkning findes den velkendte tilstand med dropfødder, der medfører hanefjedsgang. Ved de kroniske neuropatier vil paresen i kraft af 2. neuron-skaden være ledsaget af atrofi, der

3 289 Fig. 1. Atrofi af fodmuskler og crusmuskler hos en patient med kronisk erhvervet polyneuropati. kan blive ganske udtalt (Fig. 1). Ved nogle af de arvelige neuropatier, hvor sygdommen har udviklet sig fra barndommen eller den tidlige ungdom, har benene i voksenalder eventuelt udseende beskrevet som omvendt champagneflaskekonfiguration, idet der er betydelig atrofi af underbenets muskler, mens lårets muskler er Fig. 2. Pes cavus og hammertæer hos en patient med arvelig polyneuropati. bevarede. Hulfod (pes cavus) og hammertæer er også et karakteristisk fænomen ved nogle af de arvelige neuropatier (Fig. 2). I tilfælde med akut polyneuropati ledsages paresen naturligvis ikke af atrofi før senere i forløbet. Et vigtigt tegn på polyneuropati er manglende eller afsvækkede dybe reflekser. I lighed med de øvrige neurologiske tegn vil refleksforstyrrelsen være mest udtalt distalt, altså ved akillessenereflekserne. Det er imidlertid vigtigt, at reflekserne kan være bevarede eller endog helt normale ved nogle tilfælde af rent sensoriske neuropatier. Normale dybe reflekser udelukker således ikke polyneuropati. Overordnet klassifikation En hensigtsmæssig tilgang til udredning af polyneuropati er at opdele patienterne efter udviklingen over tid og efterfølgende kategorisere dem i henhold til patologien, som er fastslået ved en nerveledningsundersøgelse (Fig. 3). Der er akutte neuropatier udviklet over dage til uger, subakutte neuropatier udviklet over

4 290 POLYNEUROPATI Mistanke om perifer neuropati Symmetrisk Asymmetrisk Polyneuropati Udvikling over tid Mononeuropati Mononeuropathia multiplex Akut dage/uger Subakut uger/måneder Kronisk > 3 6 måneder Neurofysiologi Neurofysiologi Neurofysiologi Aksonal AMSAN AMAN CIP Porfyri Demyeliniserende AIDP Aksonal Sjøgren Cancer Vaskulitis Demyeliniserende CIDP Aksonal Alkohol SLE CMT2 m.m. Demyeliniserende CIDP MGUS CMT1 Aksonal og demyeliniserende Diabetes type 1 og 2 Fig. 3. Inddeling af polyneuropatier efter tid for udvikling og bagvedliggende patologi. AMSAN: akut motorisk sensorisk aksonal polyneuropati, AMAN: akut motorisk aksonal neuropati, AIDP: akut inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati, CIP: critical illness-polyneuropati, CIDP: kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati, SLE: systemisk lupus erythematosus, CMT: Charcot-Marie-Tooth, MGUS: monoklonal gammopati af uspecifik signifikans. uger til måneder og kroniske neuropatier med snigende udvikling over måneder til halve år. Hver af disse tidsinddelte grupper kan efterfølgende på baggrund af ENG opdeles i overvejende aksonale eller demyeliniserende neuropatier. Neurofysiologisk er de aksonale neuropatier karakteriseret ved reducerede amplituder af evokerede potentialer i sensoriske nerver og muskler, mens de demyeliniserende neuropatier er kendetegnet ved betydelig reduktion af nerveledningshastigheden eventuelt ledsaget af såkaldte ledningsblok. Sidstnævnte er en abnormt øget reduktion af amplituden af motoriske aktionspotentialer ved proksimal i forhold til distal stimulation af den samme nerve. Det er ikke altid muligt ved en nerveledningsundersøgelse at afgøre endegyldigt, om det drejer sig om demyeliniserende eller aksonal neuropati. Subklassifikation Når den overordnede klassifikation er foretaget, kan man gå videre med kategorisering i sygdomsenheder og ætiologiske grupper. Denne del af klassifikationen vil omfatte, at den overordnede klassifikation sammenholdes med anamnestiske oplysninger og laboratorieanalyser af

5 291 varierende omfang. Anamnestisk kunne det f.eks. dreje sig om forekomst af polyneuropati i den nærmeste familie, hvilket tyder på en hereditær tilstand, anvendelse af lægemidler med kendt neurotoksisk effekt eller allerede erkendt diabetes mellitus, hvilket indikerer diabetisk neuropati. Nærmere udredning med laboratorieanalyser vil dog næsten altid være indiceret. Funktionen af denne proces forklares bedst ved nogle illustrative eksempler. Eksempler på polyneuropatier CASE 1 FS var 55 år, da han blev vurderet ambulant. Han havde i mange år haft et alkoholoverforbrug, men i det sidste år havde han ikke indtaget alkohol. Han havde i et halvt år været generet af stikkende og brændende smerter i fødderne. Smerterne var uafhængige af aktivitet og var værst om natten. Ved den neurologiske undersøgelse var der atrofi af fodmusklerne, manglende akillessenereflekser og hyperalgesi i fødderne. Blodprøver til undersøgelse for årsager til neuropati var alle normale, og der blev specielt fundet normale levertal inklusive gammaglutamyltransferase. Ved den neurofysiologiske undersøgelse fandtes tegn på aksonal sensorimotorisk polyneuropati (Fig. 4). Lægekontakt pga. smertesymptomer sker i mange tilfælde med alkoholisk polyneuropati først, når alkoholoverforbruget er ophørt. Udredning for andre Stimulation»Surae«(bagsidecrus) uv Registrering Lateral malleol Ledningshastighed: 48 m/s Amplitude: 4,9 Stimulation Ankel Collum fibula N. peroneus N. suralis Registrering m. extensor digitorum brevis Latens: 5,0 ms Amplitude: 1,6 mv Ledningshastighed: 38 m/s Amplitude: 1,0 mv Fig. 4. Nerveledning i n. suralis og n. peroneus for case 1. Ledningshastigheden var normal i n. suralis og kun let reduceret i n. peroneus (normal >40 m/s), men amplitude af sensoriske og motoriske aktionspotentialer var markant reducerede tydende på aksonal degeneration, hvilket er den sædvanlige patologi ved alkoholisk polyneuropati.

6 292 POLYNEUROPATI Almindelige Diabetes mellitus Alkoholoverforbrug Nyresygdom Myxødem Lægemidler MGUS Sjældne, men vigtige Cancersygdomme Kronisk inflammatorisk demyelinerende polyneuropati Vaskulitis Andre Hereditære Bindevævssygdomme Kryoglobulinæmi Boks 2. Ætiologi til polyneuropati. årsager til polyneuropati med bl.a. laboratorieprøver bør indgå og test for mangel på folat og B 12-vitamin er vigtige som markører for vitaminmangel, da patienterne ofte samtidig har indtaget insufficient ernæring. Aksonal polyneuropati er reglen ved alkoholbetinget neuropati, hvorfor fund af demyeliniserende eller blandet aksonal og demyeliniserende påvirkning altid bør føre til overvejelse om andre ætiologier. CASE 2 NN var en 65-årig mand der igennem 9 måneder havde haft smerter og snurren i fødderne. Smerterne var mest fremtrædende i hvile og medførte søvnforstyrrelse. Anamnesen afslørede ingen familiær disposition for neuropati, og han havde tidligere været rask. Ved undersøgelsen af NN blev der fundet manglende akillessenereflekser og stiksensibiliteten var nedsat på fødderne. Der var normal kraft og ingen muskelatrofi, ligesom den øvrige neurologiske undersøgelse var normal. Den neurofysiologiske undersøgelse viste en blandet aksonal og demyeliniserende sensorimotorisk polyneuropati. Blodprøver til screening for årsager til polyneuropati viste fasteblodglukose 10 mmol/l, mens de øvrige prøver var normale. Ved nærmere undersøgelse bekræftedes det, at patienten led af diabetes mellitus type 2. Det er ikke helt sjældent, at smertefuld polyneuropati er det første symptom, der bringer en patient med diabetes mellitus type 2 til læge, og derfor er fasteblodglukose en central prøve i udredning af ætiologien til polyneuropati. Klinisk polyneuropati findes hos omkring 30% af patienterne med erkendt diabetes mellitus uanset type, og cirka 5% af patienterne med nydiagnosticeret diabetes mellitus type 2 har smertesymptomer, der er forenelige med smertefuld polyneuropati. Nyere undersøgelser har vist, at nedsat glukosetolerans uden egentlig diabetes også er forbundet med smertefuld polyneuropati. Det er veldokumenteret, at god metabolisk kontrol mere end halverer risikoen for udvikling af polyneuropati både ved type 1- og type 2-diabetes, og er der først udviklet neuropati, synes tilstanden at kunne bedres ved god metabolisk kontrol. CASE 3 EVK var tre år forud for henvendelsen i ambulatoriet som 48-årig begyndt at blive generet af en snurrende fornemmelse i tæerne. I løbet af de følgende år tilkom der først snurren i fødderne og senere også i fingerspidserne. Desuden begyndte han at snuble, idet skosnuderne havde tendens til at støde mod ujævnheder i underlaget. Ved en objektiv undersøgelse

7 293 blev der fundet afsvækkede dybe reflekser på underekstremiteterne, atrofi af fodmusklerne, manglende vibrationssans på tå 1 bilateralt og nedsat temperatursans på fødderne. Den neurofysiologiske undersøgelse viste tegn på svær sensorimotorisk aksonal skade i underekstremiteterne, men der var forlængede F-wavelatenser i overekstremiteterne, hvilket indikerer nedsat nerveledning. Dette kunne type på, at den aksonale skade i benene var sekundær til en oprindelig demyeliniserende neuropati. Blodprøverne afslørede en M-komponent i serum af typen immunglobulin (Ig)M kappa og total IgM i serum var forhøjet til mere end 2 gange øvre referencegrænse. Der var ligeledes positiv anti-mag (antistof mod myelin-associeret-glykoprotein) i serum, og en hudbiopsi afslørede nedslag af immunglobulin af typen IgM i nervestrukturer. I hæmatologisk regi blev der foretaget en knoglemarvsbiopsi. Der blev ikke fundet tegn på malignitet, og der blev derfor stillet diagnosen monoklonal gammopati af uspecifik signifikans (MGUS). Ud fra alle prøveresultaterne konkluderedes det, at der var tale om en MGUS-associeret polyneuropati. Polyneuropati ses som regel i relation til M-komponent af typen IgM, men kan også ses i relation til M-komponenter af typen IgG og IgA, om end det er sjældnere. Overordnet bør man være varsom med at foreslå M-komponent som ætiologi til polyneuropati, idet M-komponenter forekommer hos ca. 5% af alle personer over 65 år, og tilfældigt sammenfald derfor er en nærliggende mulighed. Tilstanden, som kan være særdeles behandlingsrefraktær, kan søges behandlet med plasmaferese eller højdosis intravenøs immunglobulininfusion. Den aktuelle patient har fået den første serie af immunglobulininfusioner med effekt på gangfunktionen og de sensoriske symptomer. CASE 4 HH var 37 år, da hun blev undersøgt i 2006, efter at hun over ca. 5 år havde fået fornemmelse af tiltagende kraftnedsættelse i hænderne, udtrætning i benene under gang og manglende evne til at løbe. Kraftnedsættelsen havde medført, at hun havde fået svært ved at åbne glas med skruelåg, og under gang var der kommet tendens til drop af venstre fod. Den neurologiske undersøgelse viste atrofi af hånd- og fodmuskler, let kraftnedsættelse for alle funktioner i hænderne og manglende evne til at gå på hæle og tæer. Ved den neurofysiologiske undersøgelse blev der fundet tegn på demyeliniserende sensorimotorisk polyneuropati, bl.a. var den motoriske nerveledningshastighed i n. medianus på venstre underarm 25 m/s (normalt > 55 m/s). Blodprøver og spinalvæskeundersøgelse var normale, bortset fra protein på 0,5 g/l (ganske let forhøjet). Ved udspørgen om familiemedlemmer med tilsvarende symptomer oplyste patienten forhold som vist i stamtræ (Fig. 5). Ved genetisk analyse blev der fundet duplikation i kromosom 17p, som koder for myelinproteinet PMP22. Herefter stilledes diagnosen Charcot-Marie-Tooths sygdom type 1 (CMT type 1). I mange tilfælde er diagnosen CMT relativ oplagt ud fra familieanamnesen med det klassiske dominant arvelige nedarvningsmønster. Isolerede tilfælde bør dog altid haves in mente, idet der kan

8 294 POLYNEUROPATI Indeks-case Fig. 5. Stamtræ for case 4 HH. Moderen blev samtidig udredt for polyneuropati, og der blev som hos HH fundet demyeliniserende polyneuropati. Den 5 år gamle søn har hulfod og anvender indlæg i fodtøj, men er ikke undersøgt for polyneuropati. Der var oplysninger om neuropati hos mormoderens bror og dennes to børn, mens der ikke var sikre oplyninger om neuropati hos mormoderen. være tale om en nyopstået mutation eller subkliniske sygdomsbilleder hos patientens slægtninge. Hereditær polyneuropati med aksonale forandringer (CMT type 2) er sjældnere. Genetisk analyse af hereditære neuropatier er under fortsat udvikling, og af klinisk relevans er en ny gentest, der identificerer op til 30% af CMT type 2. CASE 5 KMH var en 76-årig kvinde, der i 2006 blev henvist fra en hudafdeling til vurdering for polyneuropati udløst af behandling med dapson. Hun var pga. iskæmisk hjertesygdom i behandling med simvastatin, formentlig påbegyndt i 2001, og havde fra maj 2004 fået dapson til behandling af cikatriciel pemfigoid. Der var i løbet af 2004 udviklet let rysten i arme og ben samt let gangusikkerhed. På mistanke om neuropati havde man holdt pause med dapson i de 2 første måneder af 2006, uden at dette havde ændret på tilstanden. Hun syntes, at symptomerne var blevet lidt værre med tiden med tydeligt balancebesvær, og der var tilkommet intermitterende jagende smerter i fødder og underben. Der blev fundet afsvækkede akillessenereflekser, usikre hæl-knæ-forsøg og nedsat temperatur- og stiksensibilitet fra knæene og distalt. Den neurofysiologiske undersøgelse viste tegn på en aksonal sensorimotorisk polyneuropati. Blodprøver til undersøgelse for polyneuropatiårsager var alle normale. På baggrund af ovenstående blev det konkluderet, at der kunne være tale om dapson-udløst polyneuropati. Den manglende bedring under 2 måneders pause med dapson sætter ikke spørgsmålstegn ved denne konklusion, idet en eventuel nerveregeneration må forventes at ville tage betydelig længere tid, og nerveskaden må forventes at være delvis irreversibel. Den blandede motoriske og sensoriske påvirkning er beskrevet for dapson, men oftest er det en distal motorisk neuropati. Det kan ikke udelukkes, at den samtidige behandling med simvastatin kunne være en medvirkende årsag, men symptomernes udvikling faldt tidsmæssigt sammen med påbegyndelse af dapson-behandlingen. Det er sjældent muligt med sikkerhed at fastslå en kausal sammenhæng mellem brug af et lægemiddel og polyneuropati, men udelukkelse af andre årsager til neuropati og sammenfald af eksponering med udvikling af symptomer kan være vejledende. Lægemidler med dokumenteret tendens til udvikling af polyneuropati

9 295 x x x x CASE 7 ABJ var 61 år, da hun blev indlagt i oktober 2001 på grund af tiltagende tendens til faldepisoder. Tre måneder tidligere havde hun bemærket nedsat kraft i benene, specielt havde hun besvær med at gå op ad trin og rejse sig op fra en stol. To uger inden indlæggelsen bemærkede hun nedsat kraft i armene, idet hun som eksx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Areal med hypæstesi Areal med hyperalgesi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fig. 6. Sensorisk udfald med sokformet lokalisation hos en patient med vaskulitis. Hyperalgesi er markeret med krydser og hypæstesi ved skravering. omfatter bl.a. amiodaron, phenytoin, chloroquin, dapson, disulfiram, isoniazid, metronidazol, nitrofurantoin, thalidomid og forskellige kemoterapeutika herunder vinca-alkaloider. CASE 6 BJ blev vurderet i neurologisk ambulatorium i april I februar 1999 havde han fået hævelse og smerter i ankler og akillessener og i løbet af måneden tilkom der paræstesier og udtalte smerter i begge fødder. En hudlæge beskrev i marts måned palpabel purpura på crurae, og en hudbiopsi taget ved konsultationen viste leukocytoklastisk vaskulitis. Blodprøverne viste sedimentationsreaktion 90 og positiv kryoglobulin. Den neurologiske undersøgelse viste parese ved dorsalfleksion af fødderne overvejende på venstre side samt afsvækkede akillessenereflekser, og sensorisk var der bl.a. hypæstesi og hyperalgesi fra midt på crus og distalt herfor (Fig. 6) og let sensorisk ataksi. En neurofysiologisk undersøgelse afslørede tegn på aksonal degeneration, let i motoriske nerver og udtalt i n. suralis. Prednisolonbehandling medførte fuldstændig remission i motoriske udfald og betydelig reduktion af smerterne. I 2003 var der ved fornyet vurdering fortsat lettere smertesymptomer, der lindredes af gabapentin. Vaskulitis kan medføre den symmetriske distale polyneuropati, som beskrevet her, men i de fleste tilfælde af vaskulitisbetinget perifer neuropati er der tale om mononeuropathia multiplex, hvor flere perifere nerver afficeres isoleret med en tydelig skubvis udvikling, der inddrager den ene nerve efter den anden. Da sygdommen kan have et særdeles alvorligt forløb, primært ved systemiske vaskulitter, og langvarig behandling med immunsupprimerende lægemidler kan være indiceret, er det væsentligt med hurtig udredning, hvor diagnosen fastslås histologisk.

10 296 POLYNEUROPATI Stimulation Håndled Registrering Motorisk svar i hypothenar Latens: 4,1 ms Amplitude: 5,2 mv Under albue Ledningshastighed: 34 m/s Amplitude: 2,1 mv Over albue Ledningshastighed: 22 m/s Amplitude: 1,5 mv Aksil Ledningshastighed: 36 m/s Amplitude: 1,5 mv Fig. 7. Nerveledning i n. ulnaris for case 7. Der er markant nedsat motorisk nerveledningshastighed (normalt over 50 m/s), og der ses fald i amplitude af motorisk aktionspotentiale ved proksimal i forhold til distal stimulation (ledningsblok). pedient i en tøjforretning havde besvær med at hænge bøjler med tøj op. Ved indlæggelsen havde hun bilateral kraftnedsættelse både proksimalt og distalt i over- og underekstremiteterne. Sidstnævnte var så udtalt, at gangfunktionen var ophævet. De dybe reflekser kunne ikke udløses hverken på over- eller underekstremiteterne, mens sensibiliteten var normal. Ved en nerveledningsundersøgelse blev der fundet markant nedsatte motoriske ledningshastigheder og ledningsblok (Fig. 7). Blodprøvescreening for årsager til polyneuropati var negativ, mens en undersøgelse af spinalvæsken viste forhøjet protein (0,9 g/l, normal < 0,5 g/l). På baggrund af disse resultater blev det konkluderet, at patienten led af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP), og hun har siden været i behandling med intermitterende højdosis intravenøs immunglobulininfusion. For denne patient var det afgørende at få stillet en eksakt diagnose, idet den relevante behandling har betydet, at hun genvandt sin normale funktion og siden har kunnet opretholde den. Det kliniske billede ved CIDP adskiller sig hyppigt fra det gængse billede ved polyneuropati med distal til proksimal progression i affektionen, idet der ved CIDP ofte fra starten eller relativt hurtigt i forløbet er proksimal kraftnedsættelse tillige med den distale påvirkning. Den proksimale kraftnedsættelse er klinisk væsentlig, idet den proksimale muskulatur er vigtig for almindelige daglige funktioner som f.eks. gang.

11 297 CASE 8 KF var 50 år, da hun blev betydeligt generet af brændende paræstesier i alle 4 ekstremiteter samt fik fornemmelse af elefanthud på hænderne og vatfornemmelse under fødderne. Hun følte sig generelt træt og havde tunghedsfornemmelse i benene under gang. Der var tillige tendens til sårdannelse på slimhinder og eksantem i ansigtet. Ved en neurologisk undersøgelse blev der fundet nedsat temperatursensibilitet på hænder og fødder samt ændret stiksensibilitet fra midt på crus og distalt herfor. Der var ikke andre abnormiteter, og specielt bemærkedes middellivlige egale dybe reflekser på underekstremiteterne. Den neurofysiologiske undersøgelse var normal, men en kvantitativ undersøgelse af temperatursensibilitet viste tydeligt forhøjede tærskler for detektion af både kulde og varme på hænder og fødder. Blodprøver var positive for antinukleære antistoffer, og en supplerende suralisbiopsi afslørede aksonal degeneration, men der var ingen tegn på inflammation. Ved en reumatologisk vurdering blev der ikke fundet holdepunkt for bindevævssygdom. I de følgende 3 år forværredes smerterne betydeligt, og blodprøvescreening blev gentaget. Nu fandtes blodprøven positiv for specifikke bindevævsantistoffer (SSA/SSB), der var nedsat tåreproduktion ved Schirmers test, og ved læbebiopsi var der forandringer, der er karakteristiske for mb. Sjøgren. Ved Sjøgrens syndrom kan den sensoriske polyneuropati forudgå eller overskygge siccasymptomerne, og derfor bør der testes for denne ætiologi, uagtet om der er det karakteristiske siccasyndrom. CASE 9 AA var 31 år og gravid i 26. uge, da hun i 2001 blev indlagt af egen læge. Fire dage forinden mærkede hun stikken og prikken i fødderne og dagen efter let nedsat kraft især i benene, mindre udtalt i armene. På indlæggelsesdagen kunne hun næsten ikke gå, og hun klagede over besvær med at holde på vandet samt nedsat følesans fra navlen og nedefter. Ved den objektive undersøgelse blev der ikke fundet noget kranienerveudfald. Hun kunne kun lige løfte arme og ben kortvarigt fra underlaget, og den diffuse kraftnedsættelse i arme og ben var mere udtalt distalt end proksimalt. Biceps- og tricepsreflekserne kunne som de eneste dybe reflekser lige akkurat fremkaldes, og plantarreflekserne var upåfaldende. Der var hypæstesi distalt i hænder og fødder. Sfinkterfunktionen var bevaret, men patienten klagede over, at hun ikke kunne mærke, om hun kneb sammen. Vitalkapaciteten (VC) var på 3,3 liter. Akut magnetisk resonans (MR)-skanning af columna viste normale forhold. Spinalvæsken indeholdt et normalt antal celler, men forhøjet protein 1,5 g/l (normal <0,5 g/l). På mistanke om Guillain Barrés syndrom (GBS) påbegyndtes infusion med højdosis intravenøs immunglobulin (IVIG). Patienten fik i dagene herefter komplet dobbeltsidig perifer facialisparese, tiltagende pareser i ektremiteterne og faldende VC. Sidstnævtne nødvendiggjorde intubation og respiratorbehandling. Hun forsøgtes ekstuberet på 20. dagen efter symptomdebut, men måtte reintuberes dagen efter grundet vigende VC. IVIG-behandling blev gentaget. ENG, der blev udført initialt i forløbet (dag 5 efter debut), viste diskrete tegn, der var forenelige med

12 298 POLYNEUROPATI diagnosen GBS (forlængede distalmotoriske latenser og manglende F-waves), men motoriske amplituder og ledningshastigheder var upåfaldende. Ved gentagen ENG flere uger senere sås svært nedsatte motoriske ledningshastigheder og reducerede motoriske amplituder. På 111. dag efter debut blev patienten overflyttet til et andet sygehus til genoptræning og havde på det tidspunkt ikke genvundet sin gang- eller standfunktion. Sidenhen kom patienten sig, så hun senere ikke havde motoriske men. GBS er en akut polyneuropati, der oftest er demyeliniserende og kaldes akut inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (AIDP). Selv om AIDP primært er demyeliniserende, kan den i svære tilfælde medføre sekundære aksonale skader, hvilket har betydning for prognosen, jf. ovenstående case. Sjældne aksonale varianter af GBS findes også (akut motorisk aksonal neuropati (AMAN), akut motorisk og sensorisk neuropati (AM- SAN)). GBS opstår ofte i efterforløbet af mave-tarm- eller luftvejsinfektioner og muligvis efter vaccinationer. Tilstanden er primært motorisk, men sensorisk involvering er ofte det første, patienten mærker, hvilket stiller undersøgeren over for særlige udfordringer, hvis patienten henvender sig meget tidligt i forløbet, inden der er klare motoriske tegn. Maksimal motorisk affektion nås ved GBS vanligvis inden 14 dage fra debut, men spændvidden går fra få timer til maksimalt 4 uger. Kranienerver kan blive involveret og perifer facialisparese ses hos op mod 50% af patienterne. Ud over den frygtede involvering af åndedrætsmuskulaturen (25% får brug for midlertidig respiratorstøtte) kan GBS også forårsage autonome forstyrrelser med deraf resulterende påvirkning af cirkulationen. Op til 10% af patienterne oplever et topuklet forløb med gentagen forværring efter en initial forbedring af tilstanden, men for det store flertal af patienter er tilstanden monofasisk. Diagnosen er først og fremmest klinisk, og de parakliniske undersøgelser kan understøtte diagnosen, men tjener primært det formål at udelukke andre diagnostiske muligheder. Dette illustreres af, at hverken spinalvæskeproteinforhøjelsen eller ENG-forandringerne nødvendigvis er til stede initialt i sygdomsforløbet, hvor der kræves behandlingsmæssig handling. Den gavnlige effekt af infusion af immunglobulin, som er fundet at være ligestillet med plasmaferese, er påvist i randomiserede undersøgelser. Det er imidlertid erkendelsen af vigtigheden af respiratorbehandling og anden neurointensiv behandling i udvalgte tilfælde, som har medført et radikalt fald i dødeligheden ved GBS. Udredning og behandling af GBS-patienter er en specialistopgave, men den praktiserende læge spiller en uvurderlig rolle i genkendelse og rettidig viderehenvisning af patienten. Ætiologi til polyneuropati Der er beskrevet mere end 200 forskellige årsager til polyneuropati, så ovenstående eksempler udgør kun et lille udsnit af de årsager, der kendes. Diabetiske og alkoholiske polyneuropatier er årsag til over halvdelen af tilfældene af kronisk polyneuropati. Herudover forekommer polyneuropati forårsaget af lavt stofskifte, M-komponent af uspecifik signifikans (MGUS), bindevævssygdomme, lægemidler og genetisk disposition med en bety-

13 299 dende frekvens. CIDP forekommer sjældnere, men er alligevel vigtig at erkende pga. muligheden for behandling, hvilket også gør sig gældende for neuropati forårsaget af vaskulitis. Okkult cancer kan være årsag til polyneuropati uden direkte cancerindvækst i nervesystemet, men som en fjernvirkning (paraneoplasi). En række yderst sjældne og oftest subakut forløbende former for polyneuropati er ofte associeret til underliggende tumorer. Som eksempel kan nævnes den subakutte neuronitis eller ganglionitis, hvor patienten over få uger får udtalt sensibilitetstab og svær ataksi, der kan kompromittere alle funktioner. Dette ses hyppigst ved småcellet lungekarcinom og er ofte ledsaget af specifikke antistoffer i blodet. Ekstensiv udredning inklusive eventuel computertomografi af thorax eller positronemissionstomografi (PET) er indiceret hos disse patienter, da primærmålet er at identificere og behandle eventuelt underliggende tumorer. Selvom man har foretaget en meget grundig udredning for årsagen til en polyneuropati, vil man altid stå tilbage med en gruppe patienter, typisk 10 25% af tilfældene, hvor ætiologien ikke kan findes (idiopatiske polyneuropatier). Der findes undersøgelser, der indikerer, at en del af disse patienter viser sig at have cancersygdom eller polyneuropati associeret med kryoglobulin. Sammenhængen med okkult cancer er omdiskuteret, når der ses bort fra enkelte, meget karakteristiske kliniske tilstande. Hos patienter, der er over 50 år og har markant polyneuropati, især hvis den er subakut forløbende, kan en ekstensiv cancerudredning imidlertid være indiceret, men omfanget og rækkefølgen af undersøgelser (se under parakliniske prøver) bør foregå i samråd med neurologiske afdelinger. Enkelte undersøgelser har også vist, at nogle af de uafklarede tilfælde kan klassificeres som hereditære, hvis man supplerer med grundig undersøgelse af asymptomatiske familiemedlemmer. Borrelia-infektion medfører sjældent kronisk polyneuropati, idet den perifere nerveaffektion ved denne infektion overvejende forekommer som en subakut mononeuropati eller multiple mononeuropatier. Skovflåteksposition eller oplysninger om erythema migrans kan gøre undersøgelse af spinalvæske for antistoffer mod Borrelia-parasitten indiceret. Tilsvarende ses vaskulitisbetinget perifer neuropati oftest i form af multiple mononeuropatier med påvirkning af både sensoriske og motoriske funktioner. En sub akut distal, overvejende sensorisk polyneuropati forekommer dog også udløst af vaskulitis. Kendt bindevævssygdom eller splintblødninger eller andre vaskulitis suspekte ændringer i huden bestyrker naturligvis en sådan mistanke. Mistanke om denne form for polyneuropati udgør en af de relativt sjældne situationer, hvor biopsi af n. suralis i kombination med muskelbiopsi er en del af udredningen. Parakliniske prøver til screening for ætiologi Udredning af ætiologi for subakutte og kroniske polyneuropatier bør altid inkludere blodprøver. Den indledende screening kan omfatte fasteblodglukose, levertal inklusive gammaglutamyltransferase, kreatinin og elektrolytter, hæmatologi, cobalamin og folat, thyroideastimulerende hormon, M-komponent samt ud-

14 300 POLYNEUROPATI valgte prøver til undersøgelse for bindevævssygdom. Undersøgelse af spinalvæske er primært aktuel, når man har mistanke om GBS, CIDP eller Borrelia-infektion. Hvis neuropatien er markant med tydelige elektrofysiologiske forandringer og betydende motoriske og/eller sensoriske symptomer, indgår analyse af spinalvæsken rutinemæssigt, da det i sådanne situationer kan være svært at klassificere neuropatien, og der kunne være tale om CIDP. Vurdering af indikation for suralisbiopsi er en specialistopgave og begrænser sig til mistanke om vaskulitis eller aflejringssygdomme. Røntgenundersøgelse af thorax, ultralydundersøgelse af abdomen og eventuelt skopi af mave-tarm-kanalen indgår som vigtige undersøgelser, når der udredes for cancersygdom, mens helkrops-pet er forbeholdt særlige tilfælde. Differentialdiagnoser I typiske tilfælde er der sjældent tvivl om diagnosen polyneuropati, ligesom anamnestisk oplysning om en af de velkendte årsager såsom alkoholoverforbrug eller diabetes ofte gør diagnosen nærliggende. Det er imidlertid altid vigtigt at overveje, om der kunne være en anden årsag til symptomerne. En vigtig differentialdiagnose er lumbal spinalstenose, der kan medføre bortfald af de dybe reflekser og distale sensoriske forstyrrelser i underekstremiteterne. Når man skal søge at skelne mellem disse diagnoser, kan man støtte sig til, om symptomerne forværres i hvile (polyneuropati) eller under aktivitet (spinalstenose). Ved uklare tilfælde kan det blive nødvendigt med billeddiagnostik i form af MR-skanning af columna lumbalis, specielt hvis de neurofysiologiske fund er uklare, idet den proksimale nervepåvirkning ved lumbal spinalstenose kan medføre elektrofysiologiske abnormiteter i nervernes forløb distalt i ekstremiteterne. Vaskulær insufficiens er en anden differentialdiagose. Her er den vaskulære insufficiens situationsbetingede symptomatologi i form af f.eks. claudicatio intermittens en væsentlig hjælp, og undersøgelse af de perifere pulsforhold hører med til vurdering af enhver patient, der er mistænkt for at have polyneuropati. Ved bestyrket mistanke om vaskulær insufficiens kan distal blodtryksmåling i underekstremiteterne være indiceret. Hvis diagnosen er polyneuropati, og patienten har en velkendt risikofaktor, som f.eks. diabetes, er det vigtigt at gøre sig klart, om det kliniske billede, man ser hos patienten, svarer til det, man forventer sig af den specifikke subtype polyneuropati. Et eksempel er en patient, der har type 1-diabetes diagnosticeret året forinden og 6 måneders tiltagende gangproblemer og på henvendelsestidspunktet har svære motoriske udfald distalt i benene samt svært ved at rejse sig fra en stol. En sådan patient kan meget vel lide af polyneuropati, men det vil være forkert at slå sig til tåls med diagnosen diabetisk polyneuropati, hvilket der næppe er tale om. Det kunne derimod dreje sig om CIDP hos en diabetiker. Opsummering Klager over symmetriske distale sensoriske og/eller motoriske gener bør vække mistanke om polyneuropati. Polyneuropati som samlebegreb dækker over kliniske tilstande, som spænder fra potentielt

15 301 livstruende sygdomme som Guillain- Barrés syndrom til kroniske generende, men i øvrigt fredelige tilstande som idiopatiske sensoriske polyneuropatier. Der er beskrevet mere end 200 forskellige årsager til polyneuropati med diabetes mellitus og alkoholoverforbrug som hyppige og ofte klinisk oplagte årsager over for sjældent forekommende årsager, hvor sammenhængen kan være mere vanskelig at etablere. Anamnestisk bør man skelne mellem akutte, subakutte eller kroniske tilstande. Alle patienter fra førstnævnte og flertallet af midterste gruppe bør indlægges på en neurologisk afdeling til udredning og behandling. Ved kroniske tilstande bør arvelig disposition og kendte risikofaktorer belyses anamnestisk og ved et bredt batteri af screeningsblodprøver. Neurofysiologisk undersøgelse er et uundværligt redskab i udredningen af polyneuropati, dels for konfirmering af diagnosen, dels for skelnen mellem aksonale og demyeliniserende former. Kroniske polyneuropatier, den antalsmæssigt dominerende gruppe, kan med fordel udredes i samarbejde med en privatpraktiserende neurolog eller et neurologisk ambulatorium. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. SUPPLERENDE LITTERATUR Baldereschi M, Inzitari M, Di Carlo A et al. Epidemiology of distal symmetrical neuropathies in the Italian elderly. Neurology 2007;68: Bradley WG, Doroff RB, Fenichel GM et al, red. Neurology in clinical practice. 5th edition. Butterworth Heinemann Elsevier, Dyck PJ, Thomas PK. Peripheral neuropathy. 4th edition. Elsevier Saunders, MacDonald BK, Cockerell OC, Sander JWAS et al. The incidence and lifetime prevalence of neurological disorders in a prospective community-based study in UK. Brain 2000;123: Partanen J, Niskanen L, Lehtinen J et al. Natural history of peripheral neuropathy in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. N Eng J Med 1995;38: Ziegler D, Rathmann W, Haaslet B et al. Prevalence of polyneuropathy in impaired glucose tolerance and diabetes. The MONICA/KORA Augsburg Surveys and Myocardial Infarction Registry (KORA-A Study). Diabetologia 2005;48(suppl 1):A364 A365.

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Neurofibromatose i almen praksis

Neurofibromatose i almen praksis Neurologi i almen praksis Af Sven Frederick Østerhus Biografi Forfatter er praksisamanuensis, fase III i hoveduddannelse til almen medicin i Region Sjælland og er stødt på de to patienter i sin praksisamanuensis

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RYGGEN

UNDERSØGELSE AF RYGGEN UNDERSØGELSE AF RYGGEN Smertetyper Belastningsrelaterede rygsmerter Triaden igangsætningsbesvær, lindring, forværring Inflammatoriske rygsmerter Morgenstivhed Vågner pga smerter Lindring ved aktivitet

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

Geografisk variation i Guillain-Barré Syndrom (GBS)

Geografisk variation i Guillain-Barré Syndrom (GBS) Geografisk variation i Guillain-Barré Syndrom (GBS) Til alle patienter som har deltaget i IGOS studiet og andre som interesserer sig for Guillain Barre Syndrom (GBS). Jeg kan med glæde meddele, at de første

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning I Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme er de sygdomme

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

CMT klinisk udredning og behandling. Henning Andersen

CMT klinisk udredning og behandling. Henning Andersen CMT klinisk udredning og behandling Henning Andersen 57 årig kvinde Henvist fra ortopædkirurgisk afdeling obs neuromuskulær sygdom Disp : fader havde hulfødder Haft hulfødder siden barndommen. Igennem

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Fodstatus forebygger fodsår

Fodstatus forebygger fodsår Vi er nu nået til det 7. M i diabetes. Internationale undersøgelser viser, at regelmæssig fodterapi til diabetikere reducerer risikoen for fodsår og halverer risikoen for amputationer. Desværre fik i 2011

Læs mere

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009 DIABETES MELLITUS Definition: Tilstand karakteriseret ved utilstrækkelig insulinproduktion, nedsat insulinfølsomhed, nedsat glukosetolerance og risiko for udvikling af universel mikro- og makroangiopati

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11. TRIATHLON og overbelastningsskader Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.11 DISPOSITION Introduktion Triathlon skader Træningsmængde og overbelastning

Læs mere

EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. Torsdag den 8. januar 2015

EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. Torsdag den 8. januar 2015 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I MedIS/Medicin 3. semester Torsdag den 8. januar 2015 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

LUPUS og GRAVIDITET. "Pregnancy and Lupus" Artikel af Michael D. Lockshin, M.D. publiceret i 1996 20209-E/11-96

LUPUS og GRAVIDITET. Pregnancy and Lupus Artikel af Michael D. Lockshin, M.D. publiceret i 1996 20209-E/11-96 Oversættelse 1999 - Hanne Hønnicke, 8800 Viborg Side 1 LUPUS og GRAVIDITET "Pregnancy and Lupus" Artikel af Michael D. Lockshin, M.D. publiceret i 1996 20209-E/11-96 Eftersom lupus (SLE) først og fremmest

Læs mere

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson.

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Neurolog Bjarke A Rogvi-Hansen fortalte om Parkinson på en levende og spændende måde,.

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft www.propa.dk Fejl i DNA molekylet er årsag til alle former for kræft også prostatakræft. Arvelighed

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning for arvelig

Læs mere

En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter.

En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter. CASE 4 Side 1 af 8 En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter. SYGEHISTORIE Patienten var rask indtil for ca. tre måneder siden, hvor han bemærkede en begyndende mathed

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og hovedpine. differentialdiagnoser ved tandsmerter

Trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og hovedpine. differentialdiagnoser ved tandsmerter Trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og hovedpine differentialdiagnoser ved tandsmerter Konference 2014 for klinikassistenter Stine Maarbjerg, læge og ph.d.-studerende Glostrup Hospital, the Capital Region

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Introduktion, indhold

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 BRUGERPROFIL 2008 Skrevet af psykolog Pernille Envold Bidstrup og professor Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk

Læs mere

Patientinformation. Morbus de Quervain. Seneskede betændelse. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Morbus de Quervain. Seneskede betændelse. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Morbus de Quervain Seneskede betændelse Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag til Morbus de Quervain Senerne til tommelfingeren løber

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Medforfattere. Carl-Göran Hagert Anders Ingemann Larsen Lise Hedegaard Laursen Svend Kreiner Gert Thomsen 05-10-2010

Medforfattere. Carl-Göran Hagert Anders Ingemann Larsen Lise Hedegaard Laursen Svend Kreiner Gert Thomsen 05-10-2010 Arbejdsrelaterede neuropatiske armsmerter. Arbejdsmedicinsk afdelings 25 års jubilæum Jørgen Riis Jepsen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg joergen.riis.jepsen@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning

Hypo- og hyperthyreose hos voksne. - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Hypo- og hyperthyreose hos voksne - De vigtigste anbefalinger fra den kliniske vejledning Stofskiftelidelser hvordan finder vi dem? Symptomer Kold, træt, tyk, træg mave, tør hud, trist Tænk lavt stofskifte

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Onsdag den 5. januar 2011 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb Patientinformation Nyopdaget Diabetes Patientforløb Kvalitet Døgnet Rundt Børne- og ungeklinikken SUKKERSYGE, DIABETES MELLITUS TYPE 1. Beskrivelsen omhandler den akutte indlæggelse på Børne- og ungeklinikken,

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

Columna Cervicalis Operationsindikationer

Columna Cervicalis Operationsindikationer Columna Cervicalis Operationsindikationer Sygdomsgrupper Degenerative sygdomme Inflammatoriske (RA, Mb Bechterew) Udviklingsanomalier (Klippel-Feil, os odontoideum) Neoplasmer (primære, sekundære) Spondyliter

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Sikkerhed i forbindelse med vægttab

Sikkerhed i forbindelse med vægttab Sikkerhed i forbindelse med vægttab Af Thomas Meinert Larsen Forhindring af vægtforøgelse samt introduktion af vægttab er almindeligvis ikke forbundet med nogen særlig sundhedsmæssig risiko, så længe vægtstopperens

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle

Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Er det kræft? Tina Ormstrup Røntgenafdelingen i Vejle Budskaber med hjem Lang udredningstid for kræftpatienter med ukarakteristiske symptomer Praktiserende læger har behov for let adgang til basale billeddiagnostiske

Læs mere

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Pjece til gravide i Region Syddanmark Smertehåndtering og smertelindring under fødslen regionsyddanmark.dk Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Måske har du allerede gjort dig nogle overvejelser

Læs mere

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod".

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt okkult blod. Blod i afføringen Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod". Forekomst I den almindelige befolkning observerer 20% blod i afføringen i løbet af et

Læs mere

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Nogle børn har meget bløde led og kan ved test kategoriseres som værende hypermobile. Andre børn har kun overbevægelighed

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS Hvad er ortopædi? Ortopædisk undersøgelse Anamnese Objektiv undersøgelse Blodprøver Billeddiagnostik Røntgen Scintigrafi Ultralyd CT-scanning MR-scanning. Kommunikation Det er vigtigt vi lære at kommunikere

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Sklerodermi Version af 2016 1. HVAD ER SKLERODERMI 1.1 Hvad er det? Navnet sklerodermi er afledt af de græske ord "skleros", som betyder hård og "dermos",

Læs mere

Patientinformation. Lichen Planus

Patientinformation. Lichen Planus Patientinformation Lichen Planus Kvalitet Døgnet Rundt Kæbekirurgisk afdeling 1 Lichen Planus Lichen planus eller Lichen ruber er en hudsygdom, der rammer ca. 2 % af den voksne befolkning. Ligesom mange

Læs mere

Patient- information

Patient- information Patientinformation Denne patient information er en vejledning, som kan bruges under behandlingsperioden. Den er tænkt som et supplement til den information, der gives af lægen eller sygeplejersken. Behandlingen

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

ALS og Respiration. At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra

ALS og Respiration. At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra ALS og Respiration At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra Hjemme respirator behandling Polio epidemien 1952 Anæstesiologer var dengang ansvarlige for den respiratoriske behandling. Respirationscenter

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT CRPS Komplekst Regionalt Smertesyndrom Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT Denne pjece er til personer, hvor der er mistanke om CRPS, eller hvor CRPS er diagnosticeret.

Læs mere

Kapitel 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker?

Kapitel 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker? Kapitel 16 Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker? Kapitel 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker? 165 Et lavt kondital er forbundet med

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland.

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Landslægeembedet Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Den 1. juli 2010 Baggrund CTD (Carnitin Transporter Defekt) er en recessivt arvelig sygdom, der

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Flisespecialisten A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør

Læs mere

Forstoppelse. Til patienter og pårørende. Vælg farve. vejledning og behandling af forstoppelse (obstipation) Børne- og ungeklinikken

Forstoppelse. Til patienter og pårørende. Vælg farve. vejledning og behandling af forstoppelse (obstipation) Børne- og ungeklinikken Til patienter og pårørende Forstoppelse vejledning og behandling af forstoppelse (obstipation) Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Børne- og ungeklinikken Hvor tit har børn normal afføring? Hvad er forstoppelse?

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Information om pakkeforløb for prostatakræft Information om pakkeforløb for prostatakræft Der er mistanke om kræft i prostata hvis: Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk) Prostataspecifikt antigen(psa( overstiger den aldersspecifikke

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning Dias 1 Oversigtsdias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Dias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Baggrund for avlsprogrammet Arvelighed

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter

Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter 2015 v. Jørn Fryd Program: Kl. 15.15-16.30: Oplæg om forebyggelse af nerveskader på operationspatienter v/ Jørn. 16.30-16.45: pause 16.45-17.50:

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Ovl. Peter Hvidt. Fod- & Ankelsektor. Viborg. A-kursus Ålborg 2014. Regionshospitalet. Viborg

Hospitalsenhed Midt. Ovl. Peter Hvidt. Fod- & Ankelsektor. Viborg. A-kursus Ålborg 2014. Regionshospitalet. Viborg Hospitalsenhed Midt Ovl. Peter Hvidt Fod- & Ankelsektor A-kursus Ålborg 2014 Forfods-, svang- og hælsmerter - dvs. ondt i foden på 45 min.! Hvad I møder ofte i et fod-ambulatorie Case 1: 45-årig let overvægtig

Læs mere

Meniskskadeproblematikker for personer over 45 år 26/4-16

Meniskskadeproblematikker for personer over 45 år 26/4-16 Meniskskadeproblematikker for personer over 45 år 26/4-16 Degenerative meniskproblemer Hvad anbefaler Referenceprogrammet? National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet (NKR-menisk) Nis Nissen

Læs mere

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Ukompliceret samt omfattet af diagnoselisten Henvisning til vederlagsfri fysioterapi individuelt og/eller

Læs mere