Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:"

Transkript

1 Kendelse af 5. november 2010 (J.nr ) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens 84b, stk. 2, nr. 6 og forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. (Monica Reib, Carsten Møllekilde og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 1. marts 2010 har advokat A på vegne af K klaget over, at Finanstilsynet ved af 23. februar 2010 har nægtet at imødekomme en anmodning om aktindsigt i en sag i Finanstilsynet om en anmeldelse fra B A/S om K s mulige overtrædelse af værdipapirhandelslovens 35, stk. 1, om insiderhandel. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Advokatselskabet C har den 3. februar 2010 på vegne af K begæret aktindsigt vedrørende en anmeldelse af K for mulig overtrædelse af værdipapirhandelslovens 35, stk. 1. Finanstilsynet har vurderet nævnte begæring og er kommet frem til følgende: For det første er det spørgsmålet, om der er mulighed for at give K partsaktindsigt efter forvaltningsloven. For dette er muligt, kræves det, at K kan anses for part i sagen. Finanstilsynet finder, at dette er tilfældet. Idet anmeldelsen omhandler K s eventuelle overtrædelse af værdipapirhandelslovens 35, stk. 1, må han betragtes som værende omfattet af samme lovs 84 b, stk. 2, nr. 5. Det følger dog af værdipapirhandelslovens 84 b, at en fysisk person kun kan være part i en sag, såfremt der er tale om en afgørelsessag. (Aktindsigtsreglerne i forvaltningsloven har samme betingelse.) I dette tilfælde er der tale om en eventuel politianmeldelse af K. Eftersom politianmeldelser ikke anses for forvaltningsretlige afgørelser, men alene for processuelle beslutninger, er sagen dermed ikke en afgørelsessag. Partsaktindsigt efter værdipapirhandelsloven og forvaltningsloven er derfor udelukket. Der er endvidere tale om fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget i medfør af tilsynsvirksomheden, hvorfor oplysningerne i anmeldelsen er omfattet af tavshedspligten i værdipapirhandelslovens 84 a. Adgang til aktindsigt efter offentlighedslovens 4, stk. 1, er derfor ligeledes udelukket, jf. bestemmelsen i offentlighedslovens 14, hvorefter offentlighedsloven viger for særlige bestemmelser om tavshedspligt. Finanstilsynet kan således ikke imødekomme begæringen om aktindsigt i sagen. I klageskrivelse af 1. marts 2010 har advokat A anført: 1. Baggrund Den 29. januar 2010 bortviste B A/S klager, og samtidig hermed oplyste selskabet, at han var anmeldt til Finanstilsynet for en mulig overtrædelse af værdipapirhandelslovens 35, stk. 1, om insiderhandel. Ved brev af 1. februar 2010 begærede jeg på vegne af klager aktindsigt i anmeldelsen fra B A/S. 3. Regelgrundlag 3.1. Afgørelse i forvaltningslovens forstand - forvaltningslovens 2

2 Det fremgår af forvaltningslovens 2, at loven kun omfatter behandling af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndig. Udtrykket "truffet afgørelse" forstås efter loven således, at udtalelsen skal gå ud på at fastsætte retsstillingen i en konkret sag. Loven omfatter således ikke faktisk forvaltningsvirksomhed, herunder såkaldte procesledende beslutninger, det vil sige en myndigheds beslutninger om, at en sag skal tages under behandling, eller at en sag skal sendes til høring, eller oversendes til en anden myndighed med henblik på, at den træffer afgørelse. På den baggrund antages det generelt, at for eksempel politiets sagsbehandling, herunder beslutninger om tiltalerejsning, ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, idet straffesagens afgørelse henhører under domstolene. Dette gælder dog ikke i den situation, hvor myndighedens politianmeldelse kan anses som værende endelig afgørelse af det rejste spørgsmål. Et eksempel herpå er Folketingets Ombudsmands Udtalelse Det afgørende var ved Ombudsmandens vurdering, at Patientklagenævnet havde flere forskellige reaktionsmuligheder, og som den ene af disse reaktionsmuligheder valgte Patientklagenævnet at anmelde sagen til politiet. Ombudsmanden konkluderede på den baggrund, at anmeldelsen var en afgørelse i forvaltningslovens forstand Tavshedspligt - offentlighedslovens 14 og værdipapirhandelslovens 84 a Ifølge offentlighedslovens 14 er aktindsigt begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved en særlig lov. En sådan bestemmelse fremgår af værdipapirhandelslovens 84 a. Bestemmelserne udvider dog ikke den normale adgang til at undtage fortrolige oplysninger fra aktindsigt. Det er derfor fortsat et krav, at myndigheden kan redegøre for, hvorfor oplysningen må anses som værende fortrolig Begrundelseskravet forvaltningslovens 22 og 24 Afgørelsen af spørgsmålet om aktindsigt er en selvstændig afgørelse, der blandt andet er omfattet af forvaltningslovens krav om begrundelse. Efter forvaltningslovens 22 skal en afgørelse være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Dette krav til begrundelse er nærmere uddybet i 24, hvoraf fremgår, at myndigheden skal angive de hovedhensyn, der har bestemmende for skønnet. Derudover skal begrundelsen ved skønsmæssige afgørelser indeholde en redegørelse for de faktiske omstændigheder, som har været tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. 4. Begrundelse for klagen På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at Finanstilsynets afgørelse lider af væsentlige mangler, og vi skal derfor bede Erhvervsankenævnet om at tage stilling til, hvorvidt Finanstilsynets afgørelse er korrekt. Baggrunden herfor er følgende: 4.1. Afgørelsesbegrebet Det er vores vurdering, at en politianmeldelse i den pågældende situation kan sidestilles med en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Ved at videresende anmeldelsen træffes først og fremmest beslutning om at sagen indeholder tilstrækkelige oplysninger til at indlede en sag. Heri ligger også en beslutning om, at Finanstilsynet ikke finder grundlag for at anvende sin "egne" reaktionsmuligheder i form af påtale og/eller påbud. Finanstilsynet har således valgt blandt flere forskellige reaktionsmuligheder og har valgt den for klager mest indgribende reaktionsmulighed anmeldelse til politiet hvorved Finanstilsynet har vurderet, at anmeldelsen fra B A/S indeholder så alvorlige oplysninger, at der er grundlagt for en eventuel anmeldelse til SØK. Derved træffer Finanstilsynet en forvaltningsretlig afgørelse, jf. FOB Det er på den baggrund min vurdering, at spørgsmålet om aktindsigt skal afgøres efter reglerne i forvaltningsloven, og at muligheden for at undtage oplysninger fra aktindsigt med henvisning til tavshedspligtsbestemmelser derfor er

3 begrænset Fortrolige oplysninger Det fremgår ikke af Finanstilsynets afgørelse, hvorfor tilsynet har vurderet, at oplysninger modtaget fra B A/S er fortrolige. Dette har betydning for klagers mulighed for at anfægte afgørelsen. Hertil bemærkes, at B A/S i medfør af værdipapirhandelslovens 27 har en selvstændig pligt til at offentliggøre intern viden hurtigst muligt. Det betyder, at på det tidspunkt, hvor intern viden bliver offentliggjort, mister den sin fortrolige karakter. Det vil derfor ikke være et brud på værdipapirhandelslovens regler, at give aktindsigt i interne oplysninger, der allerede er offentliggjort efter denne bestemmelse. Det må herefter antages, at alene ganske få oplysninger, der ikke er offentliggjort af B A/S, er fortrolige. Det har herefter formodningen imod sig, at alle oplysningerne i Finanstilsynets sag er fortrolige. Vedrørende forståelse af begrebet intern viden kan det oplyses, at, at der skal være tale om specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort. Disse oplysninger skal vedrøre B A/S eller markedsforhold vedrørende B A/S' aktier, og endeligt skal oplysningen antages mærkbart at have betydning for kursdannelsen på B A/S' aktier. Det kan endvidere oplyses, at D (daværende bestyrelsesformand i B A/S) har erklæret, at klager ikke havde intern viden forud for, at han realiserede en del af sine aktier i B A/S, jf. brev af 2. februar 2010 fra D. På den baggrund er det svært at se, hvilke oplysninger fra B A/S der skulle have en sådan karakter, at de kan betegnes som fortrolige og dermed undtaget klagers ret til aktindsigt Finanstilsynets afgørelse af aktindsigtsanmodningen Under alle omstændigheder kan det konstateres, at Finanstilsynet ikke har forholdt sig konkret til, om sagens oplysninger er fortrolige, hvilket er i strid med begrundelseskravet i forvaltningsloven. Finanstilsynet kan derfor ikke på det foreliggende grundlag heller ikke med henvisning til offentlighedslovens regler om undtagelse af oplysninger fra aktindsigt undlade at meddele klager aktindsigt. I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 8. april 2010 udtalt: 2. Afgørelsens retlige grundlag 2.1. Forvaltningsloven Det følger af 2, stk. 1, i forvaltningsloven (herefter FVL), at loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Det fremgår endvidere af 9, stk. 1, i FVL, at den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter Offentlighedsloven Det fremgår af 4, stk. 1, i offentlighedsloven (herefter OFL), at enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. Af OFL 14 fremgår, at pligten til at give aktindsigt begrænses af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved

4 lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv Lov om værdipapirhandel m.v Tavshedspligten i lov om værdipapirhandel m.v. Tavshedsbestemmelsen fremgår af 84 a, stk. 1, i VPHL. Heraf følger, at Finanstilsynets ansatte under ansvar efter straffelovens e er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Stk. 6 indeholder en udtømmende liste over til hvem, fortrolige oplysninger kan videregives. Det følger endvidere af VPHL 83, stk. 1, at Finanstilsynet påser overholdelsen af VPHL og regler, der er udstedt i medfør af loven Partsbegrebet i lov om værdipapirhandel m.v. Partsbegrebet fremgår af 84 b i VPHL. Det følger af stk. 1, at som part i forhold til Finanstilsynet anses alene en række nærmere opregnede virksomheder, som en afgørelse, der er eller vil blive truffet af Finanstilsynet, retter sig mod. Stk. 2 indeholder en udtømmende liste over i hvilke tilfælde en anden end en virksomhed omfattet af stk. 1 tillige kan anses som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende. Det følger af stk. 2, nr. 6, at den, mod hvem Finanstilsynet indleder undersøgelse for overtrædelse af bl.a. lovens kapitel 10 ( b), kan anses som part i Finanstilsynets afgørelse. 3. Finanstilsynets vurdering Finanstilsynet har i afslaget på A s anmodning om aktindsigt af 23. februar 2010 vurderet muligheden for at give aktindsigt efter henholdsvis forvaltningsloven og offentlighedsloven. Vurderingen uddybes nedenfor i afsnit 3.1. og Aktindsigt efter forvaltningsloven Det følger af 9, stk. 1, i FVL, at en part i en afgørelsessag har ret til aktindsigt i sagens dokumenter. 84 b i VPHL omhandler, hvem der er part i forhold til Finanstilsynets afgørelser og indeholder således en afvigelse fra det almindelige forvaltningsretlige partsbegreb. Det følger af 84 b, stk. 1, at som part i forhold til Finanstilsynet anses alene en række nærmere opregnede virksomheder, som en afgørelse, der er eller vil blive truffet af Finanstilsynet, retter sig mod. Det fremgår dog af 84 b, stk. 2, nr. 6, at den, mod hvem Finanstilsynet indleder undersøgelse for overtrædelse af lovens kapitel 10 ( b), kan anses som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende. Da A s aktindsigtsanmodning vedrører en sag om K s mulige overtrædelse af 35, stk. 1, i VPHL, er K som udgangspunkt part i en sådan sag. Det fremgår imidlertid af både 84 b, stk. 1 og 2, at man kun anses som part i forhold til Finanstilsynet, såfremt der er tale om en afgørelsessag. I sammenhæng hermed følger det ligeledes af 9, stk. 1, i FVL, at der kun er adgang til partsaktindsigt i afgørelsessager, og det følger helt generelt af 2, stk. 1, at FVL kun gælder for sager, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse. Det er således afgørende for beslutningen om at give A partsaktindsigt, om der er tale om en afgørelsessag Afgørelsesbegrebet Indledningsvist skal det bemærkes, at Finanstilsynets reaktion på en overtrædelse af 35, stk. 1, i VPHL om misbrug af intern viden, er en politianmeldelse af forholdet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (herefter SØK), da overtrædelse af 35, stk. 1, er strafbelagt, jf. 94, stk. 1. Såfremt der ikke vurderes at være sket en overtrædelse af 35, stk. 1, henlægger Finanstilsynet sagen.

5 Allerede derfor mener Finanstilsynet ikke, at Folketingets Ombudsmands udtalelse FOB som anført af A kan anvendes til støtte for, at der er tale om en afgørelsessag, idet Finanstilsynet ikke vælger mellem flere forskellige reaktionsmuligheder i denne type sager. Herudover knytter John Vogter følgende kommentar til FOB i Forvaltningsloven med kommentarer, 2001, side 121 øverst: Også i denne udtalelse synes fastlæggelsen af forvaltningslovens rækkevidde at være ganske vidtgående. Hertil bemærkes, at Finanstilsynet ved at politianmelde et forhold til SØK netop ikke fastsætter, hvad der er eller skal være ret i det foreliggende tilfælde. Dette tilkommer alene domstolene, og det forudsætter endvidere, at SØK beslutter at rejse tiltale på baggrund af Finanstilsynets politianmeldelse. Endelig kan der henvises til følgende betragtning fra John Vogter i Forvaltningsloven med kommentarer, 2001, side 121: Har myndigheden således ikke i den pågældende sag helt eller delvist selvstændigt (som et slutprodukt) fastsat, hvad der er eller skal være ret i det pågældende tilfælde, er der principielt ikke tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Består der og det kan meget vel være tilfældet et realt begrundet behov for, at den, der er genstand for klage, får underretning om sagen på et tidligt tidspunkt og tillægges rettigheder svarende til forvaltningslovens, inden vedkommende særmyndighed efter nærmere sagsbehandling anmoder anklagemyndigheden om tiltalerejsning, kan og bør der fastsættes specielle regler herom i den pågældende lovgivning og evt. supplerende i en forretningsorden for vedkommende klagenævn med hjemmel i loven. Der er ikke fastsat specielle regler herom, jf. til sidst i citatet ovenfor. Finanstilsynet finder på denne baggrund, at der ikke er tale om, at Finanstilsynet har truffet en afgørelse i en eventuel sag om politianmeldelse af K for overtrædelse af 35, stk. 1, i VPHL. Heraf følger, at K ikke kan betragtes som part ifølge det særlige partsbegreb i 84 b i VPHL. Da K således ikke er part i en eventuel sag, og sagen desuden ikke er en afgørelsessag, kan Finanstilsynet ikke imødekomme A partsaktindsigt efter forvaltningsloven Aktindsigt efter offentlighedsloven Af OFL 4, stk. 1, fremgår, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Denne pligt for myndighederne til at meddele oplysninger er dog begrænset af særlige lovbestemmelser om tavshedspligt, jf. 14 i OFL. Finanstilsynets tavshedspligt i VPHL 84 a er en sådan lovbestemt tavshedspligt. Forholdet til meroffentlighed er reguleret af den samme bestemmelse, som giver myndigheden mulighed for at give aktindsigt i videre omfang end fastsat i loven, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt, som f.eks. Finanstilsynets tavshedspligt i VPHL 84 a Finanstilsynets tavshedspligt A har anmodet om aktindsigt i en sag i Finanstilsynet om K s mulige overtrædelse af 35, stk. 1, i VPHL, idet B A/S har oplyst K om, at selskabet har anmeldt ham herfor til Finanstilsynet. Sådanne oplysninger om overtrædelse af VPHL er modtaget gennem Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, og anses af Finanstilsynet som fortrolige. Det må i den forbindelse tillægges betydning, at Finanstilsynets tavshedspligt er en afgørende betingelse for den tilsynsmæssige effektivitet, idet finansielle virksomheder, kunder m.v. skal kunne nære tillid til, at Finanstilsynet ikke videregiver fortrolige oplysninger. Det gør sig endvidere gældende, at det typisk ikke i afslag på aktindsigt er muligt at konkretisere, hvilke oplysninger der er modtaget, og hvorfor de konkret anses for fortrolige, da det i så fald kan udledes, hvilke oplysninger der er tale om.

6 Herudover skal det bemærkes, at den omstændighed, at B A/S har oplyst K om, at selskabet har anmeldt ham til Finanstilsynet, ikke gør, at de eventuelle medfølgende oplysninger kan anses for ikke at være fortrolige. Endvidere skal det påpeges, at der ikke som gjort af A kan forudsættes parallelitet mellem fortrolige oplysninger og ikke-offentliggjort intern viden. Det er korrekt, at oplysninger, der er offentliggjort, ikke kan betragtes som fortrolige. Derudover kan begreberne intern viden og fortrolige oplysninger i VPHLs forstand dog ikke sammenlignes, da de dækker over to vidt forskellige områder. Intern viden er oplysninger med relation til et specifikt værdipapir, mens fortrolige oplysninger efter VPHL dækker over mange typer oplysninger, som Finanstilsynet modtager gennem tilsynsvirksomheden. Endelig er der ofte efterforskningsmæssige hensyn i sager om intern viden, hvilket også påvirker vurderingen af, hvorvidt det er muligt at videregive oplysninger. Da Finanstilsynet således anser oplysninger i en sag om mulig overtrædelse af 35, stk. 1, i VPHL for fortrolige, vil oplysningerne være omfattet af tavshedspligten i 84 a i VPHL. Idet 84 a, stk. 6, endvidere indeholder en udtømmende liste over til hvem, fortrolige oplysninger kan videregives, og ingen af disse undtagelser til tavshedspligten finder anvendelse på K, kan Finanstilsynet heller ikke give A aktindsigt efter offentlighedslovens regler, jf. 14 i OFL. Advokat A har den 3. maj 2010 yderligere bemærket blandt andet: Det er min opfattelse, at der er tale om en afgørelsessag, og yderligere er det min opfattelse, at Finanstilsynet ikke har foretaget en konkret vurdering af, om oplysninger modtaget fra B A/S var fortrolige. Jeg vil nedenfor uddybe baggrunden for min opfattelse. 1. Afgørelsessag Nedenfor vil jeg kort redegøre for faktum i FOB og foretage en sammenligning med faktum i den aktuelle sag, idet det er min opfattelse, at de to sager i vidt omfang er sammenlignelige. Jeg bemærker i den forbindelse, at ombudsmanden udtaler sig på baggrund af sin opfattelse af gældende ret, og at en afstandstagen fra ombudsmandens udtalelse derfor bør forholde sig til ombudsmandens juridiske argumentation. 1.1 FOB Patientklagenævnet FOB omhandler spørgsmålet om en offentlig myndigheds (Patientklagenævnet) behandling af en sag vedrørende en læge med henblik på en vurdering af, om sagen skulle oversendes til politiet. Oversendelse skete kun i særligt alvorlige sager. Ombudsmanden vurderede, at selve beslutningen om at oversende sagen til politiet ville være meget belastende for den pågældende, og det var på den baggrund ombudsmandens vurdering, at der i denne sag var behov for at tillægge partsrettigheder. Det fremgår af ombudsmandens udtalelse, at han sondrer mellem to principper ved fastlæggelsen af afgørelsesbegrebet i henhold til forvaltningsloven. "Ved siden af den traditionelle afgrænsning af afgørelsesbegrebet peges der på den fortolkningsmetode, som jeg har fremhævet i Juridisk Grundbog, bind 4, 1989, s. 30 ff. Efter den fortolkningsmetode bør det tilstræbes at lade forvaltningslovens regler finde anvendelse ved myndighedsudøvelse af besluttende karakter, dersom beslutningen er af en sådan art, at der for de berørte parter normalt vil bestå et væsentligt behov for at få tillagt lovens beføjelser, og disse beføjelser i øvrigt vil være egnede til at tilgodese borgerens interesser i henseende til at øve indflydelse på myndighedens beslutningsprocesser" (sidste afsnit i FOB ).

7 Det fremgår således af ovenstående citat, at ombudsmanden sondrede mellem den klassiske forståelse af afgørelsesbegrebet (fastsætte ret i konkret situation), og fokus på karakteren af myndighedsudøvelsen, samt hensynet til den berørte part. Ombudsmanden valgte at afgrænse afgørelsesbegrebet på baggrund af sidstnævnte metode. Det er som ovenfor nævnt min opfattelse, at den aktuelle sag kan sammenlignes med FOB Anmeldelse om overtrædelse af værdipapirhandelslovens 35 stk. 1 (den aktuelle sag) Den aktuelle sag omhandler spørgsmålet om Finanstilsynets behandling af en anmeldelse fra B A/S vedrørende klagers mulige overtrædelse af værdipapirhandelslovens 35 stk. 1 (forbud mod insider-handel). Finanstilsynet har oplyst, at det er Finanstilsynets opgave at foretage en vurdering af, om 35, stk. 1 er overtrådt. Såfremt Finanstilsynet vurderer, at bestemmelsen er overtrådt oversendes sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (herefter SØK). Såfremt der ikke vurderes at være sket en overtrædelse, henlægges sagen. Det kan på den baggrund konstateres, at Finanstilsynet skal tage stilling til, om der konkret er eller kan have været begået en strafbar overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Herved ligner den aktuelle sag FOB Finanstilsynet er ved denne vurdering underlagt offentligretlige principper, herunder officialmaksimen. Det har den betydning, at Finanstilsynet skal foretage en egentlig sagsbehandling, herunder oplyse sagen, således at der kan træffes en forsvarlig beslutning om oversendelse eller henlæggelse. Derudover indebærer Finanstilsynets sagsbehandling en vurdering af sagens materielle karakter, herunder alvorligheden af den påståede overtrædelse. Herved ligner den aktuelle sag også FOB Endelig er Finanstilsynets beslutning om at oversende sagen til SØK meget belastende for klager. I den forbindelse er det særligt belastende for klager, at han ikke har modtaget en orientering fra Finanstilsynet om, hvorvidt sagen er oversendt til SØK eller ikke. (i FOB orienterede Patientklagenævnet den pågældende om anmodningen til politiet). Klager er derfor på nuværende tidspunkt ikke vidende om, hvorvidt sagen er overgivet til SØK, og han vil være belastet af denne usikkerhed, indtil sagen er færdigbehandlet i Finanstilsynet. Klager er beskæftiget med investeringsvirksomhed, herunder rådgivning af klienter inden for investering, og hans erhvervsfokus er specifikt rettet mod børsnoterede virksomheder. Usikkerhed om udfaldet af sagen er derfor af meget stor betydning for klagers nuværende og fremtidige professionelle karriere. Såfremt klager får tillagt partsrettigheder, herunder retten til aktindsigt, vil sådanne beføjelser være egnede til at tilgodese klagers interesser, således at klager har mulighed for få indflydelse på Finanstilsynets beslutningsproces, og begrænse skadevirkningerne mens sagen behandles. Det må i den forbindelse tillægges vægt, at klager som daværende administrerende direktør i B A/S kan være i besiddelse af oplysninger, der kan have indvirkning på Finanstilsynets beslutning om at oversende sagen til SØK. 1.3 Konklusion Det er på baggrund af ovenstående min opfattelse, at ombudsmandens betragtninger i FOB kan og skal finde anvendelse på den aktuelle sag, idet: (1) Finanstilsynets myndighedsudøvelse er af besluttende karakter, (2) beslutningen er af en sådan art, at klager har et væsentligt behov for at få tillagt lovens beføjelser, og (3) sådanne beføjelser vil være egnede til at tilgodese klagers interesser. 2. Fortrolige oplysninger

8 2.1 Absolut fortrolige oplysninger I forhold til synspunktet om, at oplysningerne er absolut fortrolige, fordi de er modtaget i gennem Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, er det min opfattelse, at et sådant synspunkt skal have lovhjemmel. Ifølge bemærkningerne til værdipapirhandelslovens 84 a, forstås ved fortrolige oplysninger, oplysninger om en finansiel virksomheds forretningsmæssige forhold og kunders forhold samt andre oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige. Der er således i henhold til denne bestemmelse ikke lagt op til, at oplysningerne er absolut fortrolige. Derimod fremgår det, at Finanstilsynet skal foretage en konkret vurdering af, om oplysningerne er fortrolige. 2.2 Konkret fortrolige oplysninger Spørgsmålet er derfor, om Finanstilsynet har foretaget en konkret vurdering af, om alle de modtagne oplysninger er fortrolige. Det fremgår ikke af afslaget af 23. februar 2010 eller af redegørelsen, hvad der er baggrunden for, at Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne konkret er fortrolige, ligesom det ikke fremgår, hvilke faktiske omstændigheder Finanstilsynet har lagt vægt på ved sin vurdering. Finanstilsynet anfører heller ikke baggrunden for, at der i den aktuelle sag skulle være efterforskningsmæssige hensyn, der kan begrunde, at oplysninger skal undtages retten til aktindsigt. Finanstilsynet har derfor ikke forholdt sig konkret til, om sagens oplysninger er fortrolige. I forhold til vurderingen af oplysningernes fortrolighed må det tillægges vægt, at klager var administrerende direktør i B A/S, og han har derfor haft et væsentligt kendskab til alle dele af selskabets virksomhed, herunder selskabets økonomiske resultater. Derudover er selskabet børsnoteret, og dermed er såvel selskabet som klager underlagt en omfattende forpligtelse i henhold til værdipapirhandelsloven til at offentliggøre oplysninger af betydning for kursdannelsen. Det vil derfor ikke være et brud på værdipapirhandelslovens regler at give aktindsigt i oplysninger, som klager har kendskab til gennem sin ansættelse som administrerende direktør eller i allerede offentliggjorte oplysninger. På den baggrund må det antages, at det kun er meget få oplysninger, der kan være omfattet af fortrolighed i henhold til lovens 84 a. 2.3 Erhvervsankenævnets vurdering Jeg skal anmode Erhvervsankenævnet om at bekræfte, at Finanstilsynet har foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt oplysningerne er fortrolige, herunder at Finanstilsynet har taget stilling til, om oplysningerne er offentliggjorte, og derfor ikke omfattet af fortrolighed, samt at Finanstilsynet har taget stilling til, om oplysningerne på andet grundlag kan undtages fortrolighed. Samtidig skal jeg gøre opmærksom på, at afgørelsen af spørgsmålet om aktindsigt er en selvstændig afgørelse, der er omfattet af forvaltningslovens krav om begrundelse. Finanstilsynets afgørelse og efterfølgende redegørelse lever ikke op til begrundelseskravet i forvaltningsloven, idet afgørelsen ikke angiver de faktiske omstændigheder, som har været tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Ankenævnet udtaler: Efter værdipapirhandelslovens 84 b, stk. 2, nr. 6, anses den, mod hvem Finanstilsynet indleder undersøgelse for overtrædelse af 29 om indberetning af aktiebesiddelser eller overtrædelse af kapitel 10, som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende. Af lovbemærkningerne til denne bestemmelse fremgår:

9 Partsstatus indebærer bl.a. adgang til at få fortrolige oplysninger i den sag, som vedrører den pågældende, samt mulighed for at indbringe Finanstilsynets og Fondsrådets afgørelser for Erhvervsankenævnet. I stk. 2 er angivet de tilfælde, hvor andre end selskabet og instituttet kan anses som part. Det foreslås, at som part i forhold til Finanstilsynet eller Fondsrådet anses endvidere: Den, mod hvem Finanstilsynet foretager undersøgelse for overtrædelse af lovens 29 om indberetning af aktiebesiddelser eller for overtrædelse af lovens kapitel 10 om misbrug af intern viden og kursmanipulation. Pågældende person anses for part fra det tidspunkt, hvor tilsynet indleder undersøgelse. Med hensyn til disse personers/selskabers partsstatus bør det dog tilføjes, at efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3, kan aktindsigt begrænses bl.a. af afgørende hensyn til offentlige interesser i opklaring og forfølgning af lovovertrædelser. Ved Finanstilsynets vurdering om anvendelse af forvaltningslovens 15 vil det indgå, at især bestemmelserne om misbrug af intern viden og kursmanipulation betragtes som alvorlige økonomiske forbrydelser. Som fastslået i den påklagede afgørelse anses K for part i sagen, og efter lovbemærkningerne må han således anses for part fra det tidspunkt, hvor tilsynet indleder undersøgelse. I følge afgørelsen har Finanstilsynet ikke foretaget en vurdering af, om retten til aktindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Ankenævnet ophæver derfor Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 og hjemviser sagen til Finanstilsynets stillingtagen hertil.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 31. august 2009 (J.nr. 2009-0018812) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 samt offentlighedsloven 14. (Lise Høgh, Suzanne Helsteen og Steen Mejer ) Ved

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. april 2016 (J.nr. 2016-2353). Ikke part og anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 30. september 2013 (J.nr. 2013-0034166) Ikke partsstatus

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2015 (2015-1746). Ikke part og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. maj 2014 (J.nr. 2014-0037467) Ikke partsstatus og anmodning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2013-0033521) Ikke partsstatus

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV FORENINGEN FOR KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSRET I DANMARK Anders Valentiner-Branth 26. november 2015 KOMPLEKSITETEN ER FOR OVERVÆLDENDE side 2 Vores fornemmelse

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 04-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-3 Afgørelse af 04-02-2016 til Radio24Syv vedr. anmodning om

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt 1. Resumé I det følgende beskrives rammerne for et rådsmedlems tavshedspligt. Reglerne om et rådsmedlems

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere