DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september /03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel til S vej og lukning/afspærring af S vej. Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelser af 15. april 2011 og 1. februar 2012, meddelt til klagerne den 13. marts 2012, er ulovlige. En uddybning af vores afgørelse følger nedenfor. Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til? Kommunens afgørelse har hjemmel i den tidligere privatvejslov, da kommunens sagsbehandling blev påbegyndt før ikrafttræden af den nye lov den 1. januar Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse efter privatvejslovens 1 bestemmelser. Dette fremgår af privatvejslovens 7. Men vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn (vurderinger) inden for lovens rammer. Vi kan derfor ikke tage stilling til, om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven 2, men ikke til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. Privatvejslovens regler om overkørsler En overkørsel fra en ejendom til en privat fællesvej i by må ikke etableres uden kommunens godkendelse. Det fremgår af privatvejslovens 48. Privatvejslovens regler om afspærring af private fællesvej i by En grundejer må ikke etablere færdselsregulerende foranstaltninger, herunder afspærre en privat fællesvej, uden kommunens og politiets samtykke. Dette fremgår af privatvejslovens 44, stk. 3. Partsbegrebet 1 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 Niels Juels Gade København K vd@vd.dk EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 9 For at Vejdirektoratet kan tage stilling til en klage, er det en forudsætning, at den person, der klager, er klageberettiget. Hertil kræves, at den pågældende har en væsentlig, individuel og direkte interesse i sagens afgørelse og udfald. Hverken vejlovgivningen 3 eller forvaltningsloven 4 indeholder en definition af, hvem der er klageberettigede i forhold til en afgørelse. Som udgangspunkt er sagens parter klageberettigede, men heller ikke partsbegrebet er defineret i vejlovgivningen eller forvaltningsloven. Partsbegrebet er derimod omtalt i forarbejderne 5 til forvaltningsloven og nærmere i den juridiske litteratur 6. Det fremgår heraf, at kerneområdet for partsbegrebet er afgørelsens adressat. Andre personer kan efter omstændighederne have partsstatus, navnlig hvis den pågældende har en væsentlig, direkte og individuel interesse i sagens udfald. At interessen skal være individuel indebærer, at en person i almindelighed ikke kan klage over afgørelser, der retter sig imod en større personkreds, som for eksempel samtlige trafikanter på en vej. At interessen skal være direkte indebærer, at der normalt skal være et vist direkte forhold mellem parten og afgørelsen. En afledet interesse er således ikke tilstrækkelig. Forvaltningslovens regler om partshøring En myndighed må ikke træffe afgørelse, før den har gjort parterne i sagen bekendt med det faktiske oplysningsgrundlag i sagen og har givet parterne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis parterne ikke kan antages at være bekendt med, at kommunen er i besiddelse af bestemte oplysninger om sagens faktiske omstændigheder. Det er endvidere en betingelse, at disse oplysninger skal være af væsentlig betydning for sagens afgørelse og til ugunst for den pågældende part. Dette fremgår af forvaltningslovens 19, stk. 1. Pligten til at partshøre gælder dog ikke, hvis det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Det følger af lovens 19, stk. 2, nr. 1. Reglerne i forvaltningslovens 19 indebærer, at partshøring skal foretages i alle tilfælde, hvor parten skønnes at kunne have en interesse i at få lejlighed til at se og eventuelt kommentere afgørelsesgrundlaget, med mindre hensynet til offentlige eller andre privates interesser taler imod det. 3 Vejloven, vejbidragsloven, privatvejsloven og vintervedligeholdelses- og renholdelsesloven 4 Lov nr.571 af 19. december 1985, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december Folketingstidende , tillæg A, sp. 133 og Der kan i denne forbindelse henvises til Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udg., (1999), p. 257 ff, Forvaltningsret, Sagsbehandling, 5. udg., (2001), p. 171 f, og Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udg., (2002), p. 61 ff.

3 3 af 9 Reglerne skal således på den ene side sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til at træffe en lovlig og forsvarlig afgørelse, samt tjene det retssikkerhedsmæssige hensyn, at ingen bliver pålagt nye byrder, uden at være hørt forinden. Manglende partshøring er en fejl, der i almindelighed medfører, at en afgørelse tilsidesættes som ulovlig. Det gælder dog ikke, hvis fejlen ikke har haft betydning for afgørelsens indhold. Partshøring over udkast til afgørelse Vi har brev af 25. juli 2012 sendt vores udkast til afgørelse i sagen vedr. lukning og overkørselsforhold på S vej til klagerne. Vi har i breve af 10. september 2012 modtaget partshøringssvar fra klagerne. Vi vil i det følgende besvare de enkelte bemærkninger. Vejdirektoratets habilitet Forvaltningslovens regler om inhabilitet findes i lovens kapitel 5. Den der arbejder i den offentlige forvaltning er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1. En person kan også være inhabil i forhold til en bestemt afgørelse, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnet til at drage tvivl om vedkommendes upartiskhed i forhold til afgørelsen. Det følger af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5 En person er dog ikke inhabil, hvis det på grund af interessens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagens afgørelse ikke medfører en risiko for, at sagen er blevet påvirket af uvedkommende hensyn, jf. forvaltningslovens 3, stk. 2. Klagen over Kommunens afgørelse er behandlet og afgjort af undertegnede, som er ansat i Vejdirektoratets juridiske afdeling. Klager 1 er ansat som personalekonsulent i Vejdirektoratets afdeling. Klager 1 er ikke ansvarlig for undertegnedes personaleforhold, og vi arbejder ikke sammen i det daglige. Jeg har aldrig haft nogen kontakt med klageren, hverken professionelt eller privat, før denne sag. Jeg har drøftet sagen med klageren i telefonsamtale den 16. august 2012 og 12. september 2012, se vedlagte telefonnotater. Vi har ikke drøftet sagen, bortset fra den kommunikation derudover der har været sendt i partshøring. Vi mener ikke, at det forhold, at en person er ansat i Vejdirektoratet kan medføre, at denne person ikke kan klage over en kommunes afgørelse efter vejlovgivningen. Vejdirektoratet skal i sådanne tilfælde sikre, at behandlingen og afgørelsen af sagen ikke risikeres påvirket af uvedkommende hensyn. Vi mener ikke, at der i dette tilfælde er nogen risiko for, at sagen er blevet påvirket af uvedkommende hensyn. Istandsættelse af en privat fællesvej

4 4 af 9 Klager 1 har i af 10. september 2012 spurgt om mulighederne for at få istandsat en privat fællesvej, hvis normal færdsel hindres på grund af vejens stand. Hvis en vejberettiget gør gældende, at en privat fællesvej ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til spørgsmålet om vejens vedligehold. Det fremgår af privatvejslovens 45. Kommunen vurderer herefter, om vejen skal vedligeholdes og i hvilket omfang. Vores vurdering Overkørsel for ejendommen O vej 174 Klager 1 blev vejejer i 2003 og den 1. februar Det fremgår af matrikelkort (se vedlagte kopi), at klager 2 ejer den del af vejarealet, som ligger ud for ejendommen S vej 7. Dette er bekræftet telefonisk af en klager (se vedlagte telefonnotat). Vi lægger i det følgende til grund, at klager 1 og 2. klager, som vejejere, er parter i sagen om overkørslen til O vej 174, foruden ejeren af ejendommen O vej 174. Afgørelse af 15. april 2011 Det fremgår af sagen, at Kommunen efter en henvendelse af 9. januar 2011 fra klager 1 undersøger overkørselsforholdene for ejendommen O vej 174. Kommunen sender i brev af 14. februar 2011 en foreløbig afgørelse (partshøring). Kommunen modtager herefter partshøringssvar. Kommunen træffer i brev af 15. april 2011 afgørelse. Kommunen meddeler afslag på tilladelse til brug af en eksisterende overkørsel fra ejendommen O vej 174 til S vej. Partshøring Kommunen partshører i brev af 14. februar 2011 sagens parter. Kommunen oplyser, at kommunen er indstillet på at meddele tilladelse til brug af en eksisterende overkørsel fra ejendommen O vej 174 til S vej. Kommunen begrunder sin vurdering med, at der er en lille trafikmængde på vejen, og at vejens bredde gør, at der kun kan køres med meget lav hastighed på vejen. Kommunen modtager herefter partshøringssvar, bl.a. fra klager 1. Kommunen træffer herefter afgørelse den 15. april 2011, hvor der meddeles afslag. Det fremgår af kommunens afgørelse af 15. april 2011, at kommunen bl.a. lægger vægt på oplysninger om vejens bredde, samt oplysninger om, at vejen anvendes som skolevej. Vi mener, at Kommunen burde have partshørt parterne i sagen igen, inden kommunen traf afgørelse i brev af 15. april Vi lægger særlig vægt på, at kommunen på baggrund af faktiske oplysninger der indkommer i partshøringsfasen, ændrer sin vurdering fra at kunne meddele tilladelse, til, at der nu meddeles afslag. Vi lægger endvidere vægt på, at kommunen lægger vægt på oplysninger, som indkommer fra den ene

5 5 af 9 part i sagen. Det fremgår bl.a. af bogen Forvaltningsret 7, at myndigheder i partstvister, har en udvidet pligt til at partshøre begge parter over bedømmelsesgrundlaget, når dette grundlag er tilvejebragt som et partsindlæg. Vi mener, at klager 3 burde have haft adgang til at udtale sig om de faktiske oplysninger, som klager 1 fremkommer med, og som kommunen lægger vægt på i sin afgørelse. Som det fremgår ovenfor, er manglende partshøring er en fejl, der i almindelighed medfører, at en afgørelse tilsidesættes som ulovlig. Vi kan ikke udelukke, at afgørelsen ville have fået et andet indhold, hvis bestemmelsen om partshøring havde været overholdt. Vi mener derfor, at afgørelsen af 15. april 2011, på grund af den manglende partshøring, er ulovlig. Genoptagelse af sagen Det fremgår af sagen, at ejeren af ejendommen O vej 174 herefter henvender sig til kommunen, og anmoder om, at sagen genovervejes. Kommunen korresponderer herefter med ejeren af O vej 174. En myndighed kan lovligt beslutte at genoptage en sag til fornyet behandling. En part i en sag har ikke automatisk krav på at blive partshørt, fordi en myndighed overvejer at genoptage en allerede afsluttet sag. Myndigheden bør dog partshøre i det øjeblik det står klart for myndigheden, at myndigheden på grundlag af nye, faktiske oplysninger i sagen, påtænker at ændre en allerede meddelt afgørelse. Vi mener derfor ikke, at Kommune havde pligt til at partshøre klager 1 og 2 over korrespondancen med ejeren af ejendommen O vej 174, før det måtte stå klart for Kommunen, at kommunen på grund af korrespondancen med ejeren af ejendommen O vej 174, havde til hensigt at ændre afgørelsen af 15. april Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til god forvaltningsskik, og vi kan derfor ikke tage stilling til, om Kommunen på andet grundlag burde have orienteret klager 1 og 2 om korrespondancen med ejeren af ejendommen O vej 174. Afgørelse af 1. februar 2012/13. marts 2012 I af 1. februar 2012 til klager 3, meddeler Kommunen tilladelse til, at ejendommen O 174 benytter overkørslen til S vej. Kommunen ændrer derved sin afgørelse af 15. april Tilbagekaldelse af afgørelse og partshøring Kommunen tilbagekalder med sin afgørelse af 1. februar 2012, afgørelsen af 15. april En myndighed kan normalt frit tilbagekalde en bebyrdende afgørelse ved remonstration (hvor borgeren selv anmoder om at sagen genoptages). Denne mulighed er dog begrænset, når sagen 7 Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 535, Djøfs Forlag

6 6 af 9 vedrører en tvist mellem to parter, fordi en ændring af afgørelsen til gunst for den ene part, vil være til ugunst for den anden part 8. Kommunen foretager ikke fornyet partshøring af klager 1 og 2 inden kommunen træffer ny afgørelse i af 1. februar Kommunen har i brev af 13. marts 2012, hvor den nye afgørelse meddeles til bl.a. klager 1, oplyst, at kommunen mener at brevet af 14. februar 2011, opfylder kommunens partshøringsforpligtelse. Vi mener ikke, at Kommunens brev af 14. februar 2011 kan træde i stedet for en fornyet partshøring over genoptagelsen og ændringen af kommunens afgørelse af 15. april Vi lægger særlig vægt på, at kommunen med sin afgørelse af 1. februar 2012 tilbagekalder og ændrer en afgørelse i partstvist, at kommunen burde have partshørt klager 1 om de nye, faktiske oplysninger, som kommunen er kommet i besiddelse af under sin korrespondance med klager 3, og at disse oplysninger, ligesom det var tilfældet i forbindelse med partshøringen inden kommunens afgørelse af 15. april 2011, stammer fra én part i sagen. Vi lægger endvidere vægt på, at klager 1 er vejejer, og derfor som sådan skal partshøres inden kommunen meddeler en offentligretlig tilladelse, der involverer det areal klager 1 er ejer af. Vi kan ikke udelukke, at afgørelsen af 1. februar 2012, ville have fået et andet indhold, hvis bestemmelsen om partshøring havde været overholdt. Vi mener derfor, at afgørelsen af 1. februar 2011, på grund af den manglende partshøring, er ulovlig. Konklusion Vi mener på baggrund af ovenstående, at Kommunens afgørelser af 15. april 2011 og 1. februar 2012 er ulovlige. Vi skal derfor bede kommunen om at trække begge afgørelser tilbage, og træffe en ny, lovlig afgørelse. Afspærring af S vej Det fremgår af sagen, at klager 1, på vegne af ejerne af ejendommene S vej 7 og 9a i brev af 9. januar 2011, ansøger om tilladelse til at lukke S vej 7-9 for gennemkørende trafik. På private fællesveje og -stier i byer og bymæssige områder må grundejerne ikke uden vejmyndighedens 9 og politiets tilladelse afspærre eller etablere andre færdselsmæssige foranstaltninger på vejen. Det fremgår af privatvejslovens 44, stk. 3, jf. stk. 1. Om kommunen skal give en tilladelse efter lovens 44, stk. 3, beror på kommunens (og politiets) skøn. Ved denne vurdering skal kommunen varetage almene, offentligretlige hensyn, først og fremmest færdselsmæssige og vejtekniske hensyn. 8 Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side Kommunen er vejmyndighed, jf. privatvejslovens 6

7 7 af 9 Hvis ingen almene, offentligretlige hensyn taler imod afspærringen, skal kommunen lade afgørelsen afhænge af en konkret afvejning af de vejberettigedes modstridende interesser i spørgsmålet, hvis kommunen er bekendt med, at sådanne modstridende interesser eksisterer. Såfremt der konkret ikke er tale om modstridende interesser, vil kommunen alene kunne afslå ansøgningen, hvis almene, offentligretlige hensyn taler imod. Det fremgår af sagen, at Kommunen i brev af 27. maj 2011 partshører de tilgrænsende grundejere mod S vej 7-9 over Kommunens foreløbige stillingtagen til ansøgningen om at lukke S vej for gennemkørende trafik. Kommunen oplyser bl.a., at en lukning af S vej 7-9 ikke vil medføre, at nogen grundejere får afskåret adgangen til deres ejendom. Kommunen modtog herefter indsigelser fra en række grundejere. Parter i sagen Kommunen har i sin behandling af sagen inddraget ejerne af S vej 7, 9A, O vej 172 og 174 og B vænget 1. Det fremgår af matrikelkort (se vedlagte kopi), at alle disse grundejere grænser til den del af S vej, som ønskes afspærret. Vi har derfor ikke bemærkninger til, at Kommune anser disse grundejere for at være parter i sagen om afspærring. Afgørelse af 1. februar 2012/13. marts 2012 Kommunen traf herefter afgørelse i af 1. februar 2012 til klager 3, meddelt klager 1 m.fl. i brev af 13. marts Indledningsvist skal vi påpege, at en afgørelse bør meddeles ansøger direkte, og på samme tidspunkt som de andre parter i sagen. Det er derfor en fejl, at Kommunen meddeler sin afgørelse om lukning af S vej til én part i sagen, og ikke direkte til ansøger, klager 1. Partshøring Vi mener, at Kommunen burde have partshørt parterne i sagen igen, inden kommunen traf afgørelse den 1. februar Vi lægger særlig vægt på, at kommunen på baggrund af faktiske oplysninger der indkommer i partshøringsfasen, ændrer sin vurdering fra, at kunne meddele tilladelse til lukning, til at der nu meddeles afslag på ansøgningen om lukning. Vi lægger endvidere vægt på, at kommunen lægger vægt på oplysninger, som indkommer fra andre parter i sagen. Vi mener derfor, at kommunen burde have partshørt de andre parter i sagen om disse nye, faktiske oplysninger, som kommunen vil lægge vægt på. Som det fremgår ovenfor, er manglende partshøring er en fejl, der i almindelighed medfører, at en afgørelse tilsidesættes som ulovlig. Vi kan ikke udelukke, at afgørelsen ville have fået et andet indhold, hvis bestemmelsen om partshøring havde været overholdt.

8 8 af 9 Vi mener derfor, at afgørelsen af 1. februar 2012 om lukning af S vej 7-9, allerede på grund af den manglende partshøring, er ulovlig. Begrundelse Kommunen oplyser som begrundelse for, at kommunen meddeler afslag på lukning af S vej bl.a., at det generelt er Kommunens politik ikke at spærre/lukke veje, samt at der ikke i den konkrete sag er dokumenteret en generel opbakning til ønsket om at afspærre S vej 7-9. Kommunen uddyber sin begrundelse i brev af 13. marts Kommunen oplyser bl.a., at kommunen ved tilsyn har konstateret en ganske lille trafikmængde, hvorfor kommunen ikke anser det for hensigtsmæssigt at lukke vejen for gennemkørende trafik. Kommunen lægger også vægt på, at såfremt tvisten omkring vejretten (for ejendommen O vej 174), blev afgjort på en sådan måde, at det gjorde muligt at udnytte overkørselstilladelsen (for ejendommen O vej 174), vil trafikanterne ved en lukning være tvunget til at benytte en ikke ubetydelig omvejskørsel gennem et boligområde for at komme frem til p-pladsen. Som det fremgår ovenfor, skal kommunen ved en vurdering af en ansøgning efter privatvejslovens 44 varetage almene, offentligretlige hensyn, først og fremmest færdselsmæssige og vejtekniske hensyn. Kommunen skal ved afgørelsen vurdere om almene, offentligretlige hensyn taler imod afspærringen. Vi mener ikke, at kommunen med sin begrundelse har varetaget saglige hensyn efter privatvejsloven. Et evt. manglende behov for lukningen af den private fællesvej er ikke et alment, offentligretligt hensyn der taler imod lukning. Kommunen kan derfor ikke bruge dette som begrundelse for sit afslag. For så vidt angår den privatretlige tvist om vejret til S vej 7-9 mener vi ikke, at kommunen lovligt kan lægge vægt på dette hensyn. Hensynet til, at ejeren af ejendommen O vej 174, i det omfang han har vejret til S vej, får betydelig omvejskørsel til sin parkeringsplads, er efter vores opfattelse ikke et alment, offentligretligt hensyn der taler imod lukning af S vej 7-9. Selv hvis det efter en retssag viser sig, at ejeren af O vej 174 har vejret til S vej 7-9, har ejendommen ikke et retskrav på at undgå omvejskørsel til sin ejendom. Endvidere kan kommunen ikke lovligt opstille et kriterium om, at der generelt skal være opbakning fra de vejberettigede til en færdselsrestriktion. Endelig mener vi ikke, at Kommunen ved en afgørelse efter privatvejsloven, kan varetage miljømæssige, herunder landskabshistoriske, hensyn. Vi mener derfor ikke, at Kommunens begrundelse for at meddele afslag på ansøgning om at lukke S vej 7-9 er lovlig. Konklusion Vi mener på baggrund af ovenstående, at Kommunens afgørelse af 1. februar 2012/13. marts 2012 er ulovlig. Konklusion

9 9 af 9 Vi mener på baggrund af en samlet gennemgang af sagen, at Kommunens afgørelser af 15. april 2011 og 1. februar 2012/13. marts 2012 er ulovlige. Vi har derfor bedt Kommunen om at trække afgørelserne tilbage og træffe nye, lovlige afgørelser efter fornyet partshøring af sagens parter. Vi foretager os herefter ikke mere i sagen. Frist for anlæg af sag ved domstolene Hvis du ønsker, at en domstol skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i klagesagen, skal du anlægge sag ved domstolene inden 6 måneder efter, at du har modtaget denne afgørelse. Det følger af privatvejslovens 88.

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/17417-18 Side 1/6 Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 23. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/16114-21 Side 1/5 Afslag på yderligere påbud om beskæring I e-mail af 13. november 2014 har du klaget

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed Dato 3. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/16476-11 Side 1/5 Tilladelse til at råde over en del af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens j.nr. 20140930358

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens j.nr. 20140930358 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 14/13405-6 Side 1/6 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af Boulevarden - kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/07115 ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ I breve af 5. og 13. juli 2012 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Hvor Hjortespringparken betjener et større rækkehuskvarter, betjener Byskovvej en række beboelsesejendomme (parcelhuse) syd for Hjortespringparken.

Hvor Hjortespringparken betjener et større rækkehuskvarter, betjener Byskovvej en række beboelsesejendomme (parcelhuse) syd for Hjortespringparken. Dato 22. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/00999-16 Side 1/5 Afspærring af Hjortespringparken med bom I e-mail af 5. januar 2015 1 har du og en række

Læs mere

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05265-17 Side 1/5 Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

Vi har i fortsættelse af din af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse:

Vi har i fortsættelse af din  af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse: Dato 11. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10576-13 Side 1/5 Lukning af Hestehavevej Med statsforvaltningens brev af 15. august 2016 har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

25. februar 2014 14/00115-14 x x x

25. februar 2014 14/00115-14 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. februar 2014 14/00115-14 x x x AFVISNING AF KLAGE OVER RÅDEN OVER VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af den 31. december 2013 over Kommunens e-mail

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04475 AFSLAG VEDR. OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 1. maj 2012. Du har klaget over Kommunens afslag af 23. april 2012 på

Læs mere

Afgørelse klage over afslag på tilladelse til afspærring af privat fællesvej på Næstvedvej 47 - kommunens sagsnr

Afgørelse klage over afslag på tilladelse til afspærring af privat fællesvej på Næstvedvej 47 - kommunens sagsnr Dato 1. februar 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/15872-10 Side 1/5 Afgørelse klage over afslag på tilladelse til afspærring af privat fællesvej på

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken Jens Oluf Brandorff Skellebækbakken 10 3140 Ålsgårde Dato 22. februar 2017 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 16/12247-17 Side 1/5 Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. december 2009 08/14119 VEDLIGEHOLDELSE AF K VEJ Klager har ved brev af 21. november 2008 klaget over Kommunens vejsynskendelse af 4. december 2007 om partsfordelingen

Læs mere

I jeres af 11. april 2017 har I klaget over Randers Kommunes afgørelse af 16. marts 2017 om afspærring af den offentlige vej, S-vej.

I jeres  af 11. april 2017 har I klaget over Randers Kommunes afgørelse af 16. marts 2017 om afspærring af den offentlige vej, S-vej. Dato 10. januar 2018 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 17/05980 Side 1/9 Lukning af S-vej I jeres e-mail af 11. april 2017 har I klaget over Randers Kommunes

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47 Dato 17. juni 2014 Dokument 13/18712 Side Status for S og beskæring af hæk I e-mail af 23. september og 2. oktober 2013 har I klaget over Kommunens påbud af 6. september 2013 om at beskære jeres hæk langs

Læs mere

Spørgsmål om vejstatus

Spørgsmål om vejstatus Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00388-2 Side 1/5 Spørgsmål om vejstatus Aarhus Kommune har ved e-mail af 5. januar 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om lukning af følgende private fællesveje: Vesterskel, Skelkær, Græsholmen, Bliskær og Dyrkær

Klage over afslag på ansøgning om lukning af følgende private fællesveje: Vesterskel, Skelkær, Græsholmen, Bliskær og Dyrkær Grundejerforeningen Præstemosen v/ Marie Skovgaard Dato 20. februar 2019 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 18/16607-10 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om

Læs mere

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted Dato 26. oktober 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09945-18 Side 1/7 Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014.

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/05832-21 Side 1/6 Istandsættelse af Nørre Hurupvej I brev af 7. april 2014 har du på egne og naboers

Læs mere

Ved brev af 13. januar 2011 har du klaget over Kommunens tilladelse af 17. december 2010 til at nedlægge den private fællessti mellem F vej 71 og 73.

Ved brev af 13. januar 2011 har du klaget over Kommunens tilladelse af 17. december 2010 til at nedlægge den private fællessti mellem F vej 71 og 73. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2011 11/01025 NEDLÆG. AF PRIVAT FÆLLESSTI Ved brev af 13. januar 2011 har du klaget over Kommunens tilladelse af 17. december 2010 til at nedlægge den private

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen.

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen. Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/02249-43 Side 1/5 Afvist partsstatus vedr. vejomlægning Kommunens sagsnr.: 11/4902 I e-mail af 1. februar

Læs mere

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor.

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor. Dato 1. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06294-15 Side 1/5 Endelig afgørelse Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. april 2015, hvor du på vegne

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november / Torkil Schrøder-Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november / Torkil Schrøder-Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november 2013 13/17288-13 Torkil Schrøder-Hansen tsh@vd.dk +45 72443065 AFGØRELSE ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af den 28. august

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Dato 18. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/11827-27 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Vejdirektoratet

Læs mere

Silkeborg Kommunes afgørelse af 20. april 2017 er ugyldig på grund af utilstrækkelig begrundelse for, at den private fællesvej skal nedlægges.

Silkeborg Kommunes afgørelse af 20. april 2017 er ugyldig på grund af utilstrækkelig begrundelse for, at den private fællesvej skal nedlægges. Dato 27. juni 2018 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 17/07567-33 Side 1/7 Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 20. april 2017 vedrørende nedlæggelse af den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november om ændring af vejudlæg.

I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november om ændring af vejudlæg. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. oktober 2012 11/00428 ÆNDRING AF VEJUDLÆG I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november 2010 1 om ændring

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. august 2012 09/01793 VEJAREAL FORAN BUTIK I dit brev af 4. februar 2009 har du klaget over Kommunens afgørelse af 8. januar 2009 om, at kommunens vejareal foran

Læs mere

Etablering af en ekstra overkørsel

Etablering af en ekstra overkørsel DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 12. maj 2010 09/14107 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Vej Øverødvej 2 2840 Holte Etablering af en ekstra overkørsel

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. maj 2013 12/14643-5 x x x AFGØRELSE OM ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klager af 2., 17. og 18. december 2012 fra henholdsvis A, K samt D

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere

Afgørelse af klage over afvisning af at fordele anlægsudgifter til privat fællesvej - kommunens sagsnr G

Afgørelse af klage over afvisning af at fordele anlægsudgifter til privat fællesvej - kommunens sagsnr G Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/14281-11 Side 1/7 Afgørelse af klage over afvisning af at fordele anlægsudgifter til privat fællesvej

Læs mere