Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt"

Transkript

1 Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom. Kort efter gennemførte kommunen et uanmeldt tilsyn på ejendommen. Kommunen afslog at give landmanden aktindsigt i borgerens navn med den begrundelse at borgeren havde oplyst at borgeren tidligere var blevet truet af landmanden. Statsforvaltningen hjemviste først sagen, men godkendte senere kommunens afslag på aktindsigt. 30. november 2011 Forvaltningsret Ombudsmanden udtalte at kommunen burde have noteret borgerens navn på sagen. Kommunen kunne ikke undlade at notere navnet på borgeren fordi den ville undgå at oplysningen kom landmanden i hænde. Efter omstændighederne kan en myndighed undtage navne på anmeldere og andre der har givet oplysninger til sagen, fra aktindsigt. På det foreliggende grundlag mente ombudsmanden ikke at kommunen og statsforvaltningen havde tilstrækkelig grund til at nægte landmanden aktindsigt. Ombudsmanden henstillede til myndighederne at genoptage sagen. (J.nr ) Ombudsmandens udtalelse Min behandling af sagen Jeg har lagt til grund for min behandling af sagen at (X) Kommune som anmå være bekendt med navnet på den person som henvendte sig til kommunen i starten af december 2008 vedrørende miljøforhold på (A) s ejendom. Notatpligt Offentlighedslovens 6, stk. 1 (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen), har følgende indhold:

2 6. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Ombudsmanden har i flere sager udtalt at bestemmelsen i offentlighedslovens 6, stk. 1, må ses som et udslag af en almindelig retsgrundsætning om at offentlige myndigheder har pligt til at gøre notat om alle væsentlige ekspeditioner i en sag som ikke fremgår af brevvekslingen i sagen eller af sagens dokumenter i øvrigt. Se den sag som er omtalt i Folketingets Ombudsmands beretning for 1989, s. 138 ff, og senere sager med henvisning dertil, f.eks. Folketingets Ombudsmands beretning for 1998, s. 92 ff. Notatpligten omfatter såvel indholdet af de mundtlige oplysninger som myndighederne modtager, som navnet på den der giver myndigheden oplysningerne. Jeg henviser til den sag som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1971, s. 100, og til den sag som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1999, s Jeg henviser desuden til Jens Møller, Myndighedskontrol og anmelderi en oversigt, Festskrift til Jan Petersen, redigeret af Malene Kerzel, 2011, s. 337 ff. Det fremgår i øvrigt af (X) Kommunes tilsynsrapport fra det uanmeldte tilsyn den 4. december 2008 på (A) s ejendom at kommunen fulgte reglerne i lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. I denne lov findes i 4 en regel svarende til offentlighedslovens 6, stk. 1: 4. I sager om iværksættelse af tvangsindgreb skal en myndighed som mundtligt modtager oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder af betydning for beslutningen om iværksættelse af tvangsindgreb, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Som det ses, gælder bestemmelsen i retssikkerhedsloven hvis en myndighed modtager oplysninger som har betydning for en beslutning om at iværksætte et tvangsindgreb, f.eks. i form af et kontrolbesøg. Det indebærer bl.a. at der skal gøres notat om anmeldelser der indgives mundtligt, herunder anmelderens identitet. Jeg henviser til Ole Hasselgaard mfl., Retssikkerhedsloven med kommentarer, 2005, s. 64. I starten af december 2008 modtog (X) Kommune oplysninger fra en borger om at på (A) s ejendom blev udbragt flydende husdyrgødning. Den 4. de- 2/12

3 cember 2008 foretog kommunen et uanmeldt tilsyn på (A) s ejendom. Tilsynet havde bl.a. til formål at vurdere opbevaringsforholdene for fast og flydende husdyrgødning. Kommunen traf under tilsynet afgørelse om at meddele (A) et påbud om straks at ophøre med at pumpe flydende husdyrgødning ud på marken. Jeg er på den baggrund enig med Statsforvaltningen Sjælland i at (X) Kommune burde have sikret at det fremgik af sagen hvem der havde henvendt sig til kommunen med oplysninger om m h på (A) s ejendom. Det er i den forbindelse ikke afgørende om borgerens henvendelse må karakteriseres som en anmeldelse eller som en forespørgsel om reglerne om udbringning af flydende husdyrgødning. Jeg er også enig med statsforvaltningen i at kommunen ikke kunne undlade at sikre at det fremgik af sagen hvem der havde henvendt sig, fordi kommunen ville undgå at oplysningen kom (A) i hænde. Efter omstændighederne kan en myndighed derimod undtage navne på anmeldere og andre der har givet oplysninger til sagen, fra aktindsigt. Det kommer jeg tilbage til. Jeg har gjort (X) Kommune bekendt med min opfattelse. Jeg har henstillet til kommunen at den nu noterer i sagen hvem der henvendte sig til kommunen. Aktindsigt Afslaget på aktindsigt i navnet på den borger som gav (X) Kommune oplysninger om udbringning af flydende husdyrgødning på (A) s ejendom, blev givet med henvisning til forvaltningslovens (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007) 15, stk. 1. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 15. Retten til aktindsigt kan i øvrigt begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, herunder 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, eller 3/12

4 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. Som det ses af bestemmelsen, skal der foreligge afgørende modhensyn over for partens interesse i at få adgang til aktindsigt for at adgangen kan begrænses. Det fremgår af bemærkningerne i det lovforslag som ligger bag bestemmelsen, at en parts ret til aktindsigt kun bør vige hvis der efter et konkret skøn er en nærliggende fare for at private eller offentlige interesser vil lide skade af væsentlig betydning. Jeg henviser til Folketingstidende , tillæg A, sp (X) Kommune og Statsforvaltningen Sjælland har ved afslaget på aktindsigt lagt vægt på at borgeren oplyste at borgeren tidligere var blevet truet af (A), og at borgeren i den forbindelse havde rettet henvendelse til politiet. Der er ikke tvivl om at en risiko for trusler, chikane mv. efter omstændighederne kan medføre at en myndighed bør undtage oplysninger fra aktindsigt efter forvaltningslovens 15, stk. 1. Jeg henviser til den udtalelse der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2006, s. 178, og John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave, 2001, s. 330 ff. Jeg er derfor enig med Statsforvaltningen Sjælland i at en stillingtagen til (A) anmodning om aktindsigt beror på en nærmere belysning og vurdering af de angivelige trusler. Hverken i notatet af 4. december 2008 om kommunens samtale med borgeren, i telefonnotatet af 8. oktober 2009 eller i sagen i øvrigt er der imidlertid oplysninger om karakteren og styrken af de angivelige trusler mod borgeren. Heller ikke erfaringerne hos kommunens medarbejdere med at (A) kan være meget truende, er beskrevet nærmere. Jeg kan samtidig ikke være enig med kommunen i at (A) s brev af 27. august 2008 til en nabo i sig selv er truende. Efter min opfattelse er det på det foreliggende grundlag ikke muligt på fyldestgørende vis at vurdere borgerens modstående interesser i at der ikke meddeles (A) aktindsigt i borgerens navn. Som et grundlæggende princip i forvaltningsretten gælder at en myndighed først må træffe afgørelse når de fornødne oplysninger foreligger. Dette princip, der oftest kaldes official- eller undersøgelsesprincippet, indebærer samtidig at det påhviler den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe de oplysninger der er nødvendige for at tilvejebringe et fyldestgørende faktisk og retligt afgørelsesgrundlag dog kan oplysningerne eventuelt fremskaffes i samarbejde med andre myndigheder eller ved at foranledige at private, navnlig sagens parter, medvirker til sagsoplysningen. 4/12

5 En fuldt forsvarlig sagsoplysning forudsætter at oplysningerne i sagen er pålidelige. Er der tvivl om holdbarheden af et væsentligt faktum, hører det med til sagsoplysningen at søge denne tvivl afklaret. Hvad der kan anses for en fuldt forsvarlig oplysning af sagen, afhænger i øvrigt i nogen grad af sagens karakter. Det antages i almindelighed at der stilles større krav til udstrækningen af undersøgelserne og sikkerheden for at de relevante oplysninger er rigtige, når der er tale om mere betydningsfulde eller indgribende afgørelser. Jeg henviser til Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, s. 447 ff. Jeg er på den baggrund enig med Statsforvaltningen Sjælland i at (X) Kommune skulle have undersøgt de angivelige trusler før kommunen afslog at meddele aktindsigt. Jeg er også enig med statsforvaltningen i at kommunen i den forbindelse kunne have forelagt sagen for den person hvis identitet kommunen ønskede at holde skjult. Når der ikke foreligger afgørende hensyn der taler imod at meddele aktindsigt, er det uden betydning om partens interesse i at kende oplysningerne antages at være mere eller mindre tungtvejende. Jeg har derfor ikke taget stilling til det. Jeg bemærker dog at det generelt må anses for væsentligt for en part at vide hvorfra oplysninger der indgår i en sag, stammer, så parten kan varetage sine interesser. Partshøring Efter forvaltningslovens 19, stk. 2, nr. 4, gælder pligten til partshøring efter 19, stk. 1, ikke hvis parten ikke har ret til aktindsigt i de pågældende oplysninger efter reglerne i kapitel 4 ( 9-18). Derfor skulle de oplysninger som efter kommunens opfattelse ikke var omfattet af retten til aktindsigt, naturligvis ikke indgå i partshøringen. Med dette forbehold er jeg enig i det som statsforvaltningen og kommunen har anført med hensyn til partshøring af (A). Afsluttende bemærkninger På det foreliggende grundlag mener jeg ikke at (X) Kommune (og Statsforvaltningen Sjælland) havde det fornødne grundlag for at nægte (A) aktindsigt. Jeg har gjort (X) Kommune og Statsforvaltningen Sjælland bekendt med min opfattelse. Jeg har henstillet til Statsforvaltningen Sjælland at genoptage sin behandling af sagen eller hjemvise sagen til fornyet behandling hos (X) Kommune med henblik på at der træffes en ny afgørelse i sagen, og at der i den forbindelse sker yderligere undersøgelser. 5/12

6 Efter miljøoplysningslovens 2 (lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger) har enhver under de betingelser og med de undtagelser der følger af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven, ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog stk , stk. 3, bestemmer at i sager om aktindsigt i miljøoplysninger der er omfattet af bl.a. forvaltningslovens 15, stk. 1, skal myndigheden konkret afveje offentlighedens interesser der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser der varetages ved at afslå udlevering. Det fremgår også at bestemmelsen i bl.a. forvaltningslovens 15, stk. 1, skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Oplysningerne i (X) Kommunes notat af 4. december 2008 er muligvis miljøoplysninger i miljøoplysningslovens forstand. Når (X) Kommune har noteret i sagen hvem der henvendte sig til kommunen, og der på ny skal tages stilling til om (A) kan få aktindsigt i navnet, er det derfor muligt at spørgsmålet skal afgøres efter miljøoplysningsloven. Jeg har ikke taget stilling til dette spørgsmål, men jeg har henledt myndighedernes opmærksomhed på det. Det skyldes at ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse ( 14 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Efter praksis tager ombudsmanden normalt heller ikke stilling til forhold som myndigheden ikke selv har haft lejlighed til at tage stilling til. Jeg beder (A) om at afvente myndighedernes fornyede stillingtagen til sagen inden han tager stilling til om der er grundlag for at klage til mig igen. Jeg returnerer (A) s bilag. Sagsfremstilling A anmodede i et brev af 15. december 2008 X Kommune om at oplyse hvem der havde anmeldt miljøforholdene på hans ejendom til kommunen. A s anmodning havde sammenhæng med at kommunen den 4. december 2008 havde gennemført et uanmeldt miljøtilsyn på hans ejendom med det formål at vurdere antallet af heste på ejendommen og opbevaringsforholdene for fast og flydende husdyrgødning. Ved tilsynet fik A bl.a. et påbud om straks at ophøre med at pumpe flydende husdyrgødning ud på marken. I forbindelse med tilsynet blev der udarbejdet en tilsynsrapport. Det fremgår af rapporten at sagen blev behandlet efter retssikkerhedsloven. 6/12

7 X Kommune afslog den 13. januar 2009 A s anmodning om aktindsigt. Af kommunens begrundelse fremgår følgende: (X) Kommune har gennemgået sager om ejendommen med henblik på modtagne anmeldelser, og meddeler afslag på aktindsigt i henhold til 15 i forvaltningsloven. Der er herved lagt vægt på, at de henvendelser (X) Kommune har fået, indeholder oplysninger om at de pågældende er blevet truet. Det skønnes således formålstjenligt under de givne omstændigheder at beskytte anmelderes identitet som privatretslig interesse efter stk. 1. Der er endvidere lagt vægt på, at (X) Kommune inden for kort tid, uanset henvendelser om forholdene på ejendommen, skulle komme på ordinært miljøtilsyn på ejendommen, da der ikke har været miljøtilsyn på ejendommen inden for de sidste 6 år, og der er ubesvarede spørgsmål i forbindelse med en anmeldelse om udvidelse af dyreholdet på ejendommen. Ved behandling af forholdene på din ejendom i forbindelse med miljøtilsynet, er der alene taget udgangspunkt i det som de tilsynsførende kunne iagttage ved tilsynet. A klagede i breve af 26. januar 2009, 6. februar 2009 og 28. april 2009 til Statsforvaltningen Sjælland over X Kommunes afslag på aktindsigt. A benægtede i sine breve at han havde truet nogen. Statsforvaltningen Sjælland udtalte den 24. september 2009 at en myndighed efter forvaltningslovens 15 ikke kunne afvise en anmodning om aktindsigt ved blot at henvise til en mulig eller udokumenteret påstand om truende adfærd. Det er en betingelse at den truende adfærd har et vist konkret indhold. Statsforvaltningen anmodede på den baggrund X Kommune om at imødekomme A s anmodning om aktindsigt eller konkret begrunde hvordan A s truende adfærd var til hinder for aktindsigt. Den 8. oktober 2009 fastholdt X Kommune sit afslag på aktindsigt. Kommunen henviste til at den samme dag havde fået bekræftet fra lokalpolitiet at politiet havde modtaget adskillige henvendelser om klager over truende adfærd fra A, inklusive trusler over for politiet. 7/12

8 A klagede den 25. oktober 2009 til Statsforvaltningen Sjælland over at X Kommune fastholdt afslaget på aktindsigt. A benægtede at han havde truet politiet. X Kommune uddybede den 21. maj 2010 over for statsforvaltningen afslaget på aktindsigt. Ud over det som kommunen tidligere havde henvist til, fremgik det også af kommunens brev at flere medarbejdere i forvaltningen havde oplevet A optræde meget truende. Ved miljøtilsynet den 4. december 2008 mødte kommunen op med to personer fordi flere i forvaltningen havde advaret om at A kunne blive meget truende. Kommunen understregede dog i brevet af 21. maj 2010 at A ikke optrådte truende ved tilsynet den 4. december Den 14. juni 2010 udtalte Statsforvaltningen Sjælland at det var statsforvaltningens opfattelse at betingelserne for at undtage oplysninger om identitet på anmelder var opfyldt efter forvaltningslovens 15, stk. 1. Statsforvaltningen begrundede det således: D h på p y m på p ved henvendelse til (X) Kommune har oplyst, at de er blevet truet af dig og i den forbindelse har rettet henvendelse til politiet. Der er lagt vægt på, at (X) Kommune ved henvendelse til politiet har fået oplyst, at politiet flere gange har fået henvendelser fra personer, som har følt sig truet af dig. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at der i det foreliggende tilfælde foreligger sådanne omstændigheder, som kan begrunde en indskrænkning i din adgang til aktindsigt, selv om du har oplyst, at du ikke h u, b m u. A klagede den 17. december 2010 til mig over afslaget på aktindsigt. A fastholdt at han aldrig havde truet nogen, og at han aldrig havde været tilsagt i nogen sag om trusler. I forbindelse med min behandling af A s klage anmodede jeg Statsforvaltningen Sjælland om at sende mig sagens akter. Den 8. april 2011 skrev jeg til statsforvaltningen at de akter som jeg derefter modtog fra statsforvaltningen, ikke var vedlagt de henvendelser som X Kommune havde undtaget fra aktindsigt. Jeg bad statsforvaltningen om at sende mig disse dokumenter. Den 17. maj 2011 sendte Statsforvaltningen Sjælland mig en udskrift af en e- mail af 26. april 2011 fra X Kommune vedlagt to notater. Kommunen oplyste supplerende at mindst tre ansatte fra den tidligere Y Kommune havde oplevet A som meget truende hvis han ikke fik sin vilje. Det ene notat fra kommunen var et telefonnotat af 8. oktober 2009 om kommunens samtale med lokalpoli- 8/12

9 tiet. Det andet notat var ikke dateret, men kommunen oplyste i sin af 26. april 2011 at der var tale om et notat af 4. december Følgende fremgår af notatet: Notat vedr. miljøforholdene på (A s ejendom) I sommeren 2007 modtog (X) Kommune en anmeldelse om etablering af hestehold på ejendommen, i alt 35 heste. Da der ikke var oplysninger om opbevaring af husdyrgødningen, skrev (X) kommune og bad om yderligere oplysninger. I starten af december 2008 fik (X) Kommune en forespørgsel om det var lovligt at udbringe flydende husdyrgødning, sådan som det ifølge forespørgeren foregik på (A s ejendom). Ejendommen stod i forvejen på listen over de ejendomme som (X) Kommune skulle føre tilsyn med i løbet af 2008, så derfor gennemføres et uanmeldt tilsyn. Da vi kom tilbage fra tilsynet, ringede forespørgeren og bad om at vi ikke foretog os noget, for han er mindst en gang blevet truet af ejeren. I den forbindelse havde han talt med politiet, som dog valgte i første omgang kk. Den 20. juni 2011 bad jeg Statsforvaltningen Sjælland og X Kommune om en udtalelse om sagen. Jeg bad X Kommune om at oplyse om det fremgik af sagens akter hvem der havde anmeldt A til kommunen, og dermed hvad det var fra sagens akter som kommunen havde undtaget fra aktindsigt. Jeg bad i den sammenhæng kommunen om at komme ind på notatpligten i offentlighedslovens 6. Desuden bad jeg bl.a. myndighederne om at redegøre nærmere for den afvejning som var foretaget efter forvaltningslovens 15. Den 30. juni 2011 udtalte X Kommune at kommunen ikke havde modtaget en anmeldelse af A, men alene en forespørgsel om regler for håndtering af husdyrgødning. Forespørgslen indgik ikke i sagen om miljøtilsynet den 4. december 2008 på A s ejendom. Kommunen havde ikke noteret hvem forespørgslen kom fra, da kommunen vurderede at det var sagen uvedkommende. Det skulle ses i lyset af at kommunen var bekendt med mange nabostridigheder i området. Kommunen havde nu undersøgt hvilke øvrige klagesager den havde om A, og havde fundet en klagesag fra efteråret Kommunen henviste fra denne sag til et brev af 27. august 2008 som A havde sendt til en nabo. Efter kommunens opfattelse var brevet truende. Kommunen beklagede i udtalelsen af 30. juni 2011 at A ikke var blevet partshørt i forbindelse med kom- 9/12

10 munens første afslag på aktindsigt den 13. januar Om notatpligten og afslaget på aktindsigt anførte kommunen følgende: Vedr. notatpligt efter offentlighedslovens 6 (X) Kommune er bekendt med notatpligten i offentlighedslovens 6. 6 vedrører sager hvor der vil blive truffet afgørelse. Notatkravet vedrører forhold, som ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. De forhold der ligger til grund for de afgørelser, som er truffet i forbindelse med tilsynet, er alle beskrevet i sagens dokumenter. Vedr. afslag efter forvaltningslovens 15 (X) Kommune har i afgørelsen efter 15 i forvaltningsloven, lavet en afvejning mellem hensynet til (A) s ønske om at vide hvem der har anmeldt ham, og de personer som har rettet henvendelse til (X) Kommune for at få oplysninger om de gældende regler på miljøområdet. (X) Kommune giver normalt, efter en gennemgang af det ønskede, aktindsigt i videst muligt omfang. I denne sag går afvejningen mellem på den ene side (A) s ønske om at vide hvem der har spurgt (X) Kommune om hvilke regler der gælder i miljøspørgsmål og på den anden side forespørgernes frygt for (A). (A) tror, at der er sket en anmeldelse af hans bedrift. Ved tilsynet havde vi forklaret (A), at når man har et hestehold på mere end 3 dyreenheder, skal kommunen komme på regelmæssige tilsyn. (X) Kommune modtog i 2007 en anmeldelse fra (A) om hesteholdet på ejendommen, som kommunen havde nogle forskellige spørgsmål til, fordi anmeldelsen ikke var fyldestgørende. De afgørelser der er truffet i forlængelse af tilsynet, er alene sket på baggrund af (A) s anmeldelse af dyreholdet og de forhold som blev konstateret ved tilsynet. (A) har ved flere sager optrådt meget aggressivt over for kommunens medarbejdere og andre offentlige myndigheder. De personer, som lavede en forespørgsel hos (X) Kommune, ringede kort efter og fortalte, at de var blevet truet af (A), at de havde talt med politiet om dette, og at de derfor frygtede hvad der kunne ske hvis (A) fik oplyst, at de havde talt med kommunen. De var ved henvendelsen til kommunen ikke opmærksomme på, at (A) kunne anmode om aktindsigt. (X) Kommune har ved beslutningen om at nægte aktindsigt i en henvendelse, som ikke vedrører den sag (A) henviser til og som ikke har ligget til grund for nogen afgørelse, lagt vægt på at (A) alene kan bruge navnene på de der har henvendt sig til (X) Kommune, til at lægge yderligere pres på disse personer. 10/12

11 (X) Kommune har ikke skrevet navnene ned i notaterne, idet dette ville kunne medføre, at (X) Kommunes beslutning om ikke at meddele hvem der har forespurgt kommunen, ved et uheld kunne komme til (A), og så havde der jo ikke været nogen grund til at træffe anden beslutning. A s brev af 27. august 2008 til en nabo brevet som X Kommune mener er truende lyder således: J h b m ket at du sætter din skraldespand på vejen, på vores jord, det beder vi om at du lader være med. Dit problem med skraldemand er dit og det må du løse.. og vi vil fjerne skraldespanden med dit affald i. Dit affald må du beholde på dit område. Du har fuld vejret, til at færdes på vejen. Du har lavet en affaldsbunke på et område som ikke er dit og skal man være miljøsvin så skal man lægge affaldet oven på grøften så det kan forurene grøften mest. Behold affaldet på dit område dette er også til at samle rotter. Vi kører på genbrug. Vil du leve op til (B) eller (C) nu er de væk (du gør et pænt forsøg på det). Statsforvaltningen Sjælland udtalte den 6. juli 2011 at det var statsforvaltningens opfattelse at X Kommune før den afslog at meddele aktindsigt i forespørgers navn, skulle have undersøgt nærmere om der forelå en reel trussel. Kommunen skulle selvstændigt have forholdt sig til om der var en reel trussel og ikke alene have lagt politiets tilkendegivelse til grund. Hvis der fortsat var tvivl om alvoren i truslen, skulle kommunen have forelagt sagen for den person hvis identitet kommunen ønskede at holde skjult. Desuden skulle kommunen have partshørt A. Det var også statsforvaltningens opfattelse at kommunen skulle have sikret at det fremgik af sagen hvem der havde henvendt sig om de miljøforhold som var omtalt i sagen. Hvis ikke navnet fremgik af et brev, eller andet, skulle kommunen have angivet det i et notat. Statsforvaltningen vurderede at kommunen ikke kunne undlade at notere navnet fordi kommunen ville undgå at oplysningen kom A i hænde. Statsforvaltningen henviste til at dette kriterium først kunne indgå når der skulle tages stilling til en eventuel aktindsigt, og ikke når kommunen skulle udfærdige et notat. Statsforvaltningen bemærkede også at navnet angiveligt var kommunen bekendt, og at der derfor ikke var 11/12

12 tale om en anonym henvendelse som der i sagens natur ikke kunne gives aktindsigt i. A s advokat kommenterede den 20. juli 2011 på vegne af A myndighedernes udtalelser. Advokaten oplyste at det som statsforvaltningen havde anført i sin udtalelse af 6. juli 2011, var i fuld overensstemmelse med det som A mente måtte gælde i sagen. 12/12

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt. 30. november 2011

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt. 30. november 2011 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

2010 20-11. Aktindsigt i vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Ombudsmandens udtalelse. 3. august 2010

2010 20-11. Aktindsigt i vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Ombudsmandens udtalelse. 3. august 2010 2010 20-11 Aktindsigt i vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Ombudsmanden modtog en klage fra en bilist. Bilisten havde fået pålagt en parkeringsafgift. Bilisten klagede til Center for Parkering

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen.

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Substitution En gymnasielærer var nabo til en af sine elever. Mellem læreren og elevens familie var der en nabostrid som bl.a.

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt

Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt (Varmeforsyning) Helsingør Fjernvarmeforsyning over Energitilsynet af 2. juli 2007 afslag på aktindsigt Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon.

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +45331307 17 \NIJWoJ.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013 2013-4 Tilbagebetaling af sociale ydelser En kommune modtog en anonym anmeldelse om, at en kvinde, der modtog en række sociale ydelser som reelt enlig, levede i et ægteskabslignende forhold. Som følge

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere