AB Carl Langes Vej Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr Oktober 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Carl Langes Vej Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr Oktober 2018"

Transkript

1 AB Carl Langes Vej Overordnet tilstandsrapport Sagsnr Oktober 2018

2 Indhold 1 Indledning Kort beskrivelse af ejendommen Overordnet konklusion Ejendomsoplysninger Myndighedsoplysninger Forsikring Energimærke Tagværk Kælder og fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El / svagstrøm Øvrige bygningsdele Private friarealer Byggeplads/ stillads Diverse uforudsete udgifter Teknisk rådgivning Vedligeholdelsesplan... 46

3 1 Indledning Denne overordnede tilstandsrapport beskriver kort den byggetekniske stand af ejendommen Boligforeningen Carl Langes Vej beliggende Carl Langes Vej 39-54, 2500 Valby. Formålet med rapporten er at give en overordnet vurdering af ejendommens tilstand. Boligforeningen får på denne måde et overblik over ejendommens byggetekniske tilstand. Samtidigt får boligforeningen et redskab til at gennemføre anbefalede byggearbejder i en prioriteret rækkefølge set ud fra et byggeteknisk synspunkt. Rapporten varierer i omfang og detaljeringsgrad for de enkelte bygningsdele på ejendommen, afhængigt af tilstanden. Bilag til nærværende rapport er en vedligeholdelsesplan over de foreslåede arbejder i de kommende år. Vedligeholdelsesplanen skal tilpasses, så den afspejler hvordan boligforeningen vil udvikle og vedligeholde bygningen i de kommende år. Indledning Side 3/46

4 2 Kort beskrivelse af ejendommen Ejendommen ligger på Carl Langes Vej i Københavns Kommune. Ejendommen består ifølge BBR-ejermeddelelse af den 9/ af 13 bygninger, der er bygget i 1917 og ombygget i Ejendommen har 13 opgange med hver 2 etager samt kælder og loft. I ejendommen er der i alt 116 beboelseslejligheder og 57 m² erhvervslokaler. Ejendommen har sine egne friarealer med private haver, befæstede arealer, cykelparkering m.v. Alle lejligheder har eget køkken og wc, men 23 lejligheder har hverken badeværelse eller adgang hertil i.h.t. BBRejermeddelelsen. Jf. BBR-meddelelsen er der er i perioden opført i alt 41mindre bygninger, der benyttes som skure/udhuse. Kældrene bruges til pulterrum og varmecentral. Tagene er sadeltage med teglbeklædning. Facaderne er isoleret og pudset, vinduerne er nye med energiruder. Ejendommen forsynes med fjernvarme, der anvendes til at producere varme til lejlighedernes radiatoranlæg og til varmt brugsvand. Toiletfaldstammer i ejendommen er de oprindelige støbejernsrør, mens køkkenfaldstammerne er nyere stålrør (Loro- X) Kort beskrivelse af ejendommen Side 4/46 Vandrør i ejendommen er overvejende nyere kobberrør, og nogle steder rustfri stålrør.

5 3 Overordnet konklusion Ejendommen er i god stand, når der fokuseres på de primære bygningsdele, som er de bærende fundamenter, ydervægge, hovedskillerum, etageadskillelser, trapper m.v. Det kan overordnet konkluderes, at ejendommens byggetekniske tilstand er tilfredsstillende. For de sekundære bygningsdele er den bygningsmæssige standard overvejende god. Tagbeklædningen er udskiftet til nyt inden for de sidste 10 år og er i meget god stand. Fundamenter og kælderydervægge er i varierende stand, nogle i rimelig god stand, mens andre er med fugtindtrængning i konstruktionerne med afskallinger på indvendige sider. Facaderne er i god stand. Vinduerne i stueetagen og 1.sal nye og i god stand, kældervinduer er ældre og bør istandsættes eller udskiftes. Vinduerne på 2. sal er del af tagkonstruktionen og i god stand. De franske altandøre på 2.sal er af nyere dato, men udført som trævinduer som løbende skal maleristandsættes. Overfladerne på trapperne er i varierende stand. Overordnet konklusion Side 5/46 De tekniske installationer bliver vedligeholdt og fungerer umiddelbart tilfredsstillende, dog ses en del partielle udskiftninger af tærede kobberrør grundet turbulenskorrosion. Faldstammerne er ved at være nedslidte og må forventes udskiftet inden for de kommende år. Der bør til den tid overvejes en samlet udskiftning af faldstammer og vandrør.

6 4 Ejendomsoplysninger 4.1 Myndighedsoplysninger BBR-ejermeddelelse af d. 9/ Opførelsestidspunkt 1917 Ejendomsnummer Matrikelnummer 7914,7918,7922,7926,8087, 9278,9282,9286,9310,9681, 9711,10102, , Valby København Bebygget areal for bygningen 3030 m² 4.2 Forsikring Vi har ikke gennemgået ejendommens forsikringspolice. Rapportens anbefalinger er baseret på, at der ikke er begrænsninger i dækningen af svampe- og insektskader Samlet bygningsareal 6060 m² Samlet boligareal 8139 m² Antal beboelseslejligheder 116 stk. Samlet erhvervsareal 57 m² Oplysninger fra Kulturarvsstyrelsen: Bevaringsværdi *) 3 *) Bevaringsværdi 1-3 er høj, 4-6 er middel og 7-9 er lav. Ejendomsoplysninger Side 6/46

7 4.3 Energimærke Ifølge energimærke fra 2012, er ejendommens nøgletal følgende: Energimærke (A til M): C Varmetab fordelt på bygningsdele **) kr. inkl. moms Varmeforbrug, MWh *) 739 Tag Anvendt enhedspris 662 Udsugning Udgift inkl. moms Anden ventilation Varmeanlæggets andel af det samlede varmetab 63% Ydervægge Samlet varmetab inkl. solindfald og gratis varme, MWh 1174 Vinduer *) Varmeforbruget er klimakorrigeret og uden faste udgifter.der er taget højde for årets temperatur i forhold til et normalår. Det klimakorrigerede forbrug kan sammenlignes fra år til år. Varmt brugsvand Gulv/fundament **) Baseret på statistik fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) for alle ejendomme opført før Jeres ejendom kan have en anden fordeling. Ejendomsoplysninger Side 7/46

8 5 De vigtigste af bygningsdelene er kort beskrevet. Facaderne er registreret fra terræn og fra vinduer. Taget er registreret fra terræn og en enkelt lejlighed igennem et vindue i tagfladen. Vi har besigtiget et antal tilfældigt udvalgte lejligheder under registreringen for at bedømme tilstanden af de bygningsdele, som foreningen skal stå for at vedligeholde. Der er ikke taget huller i konstruktionsdele, installationer, overfladebeklædninger etc. Tilstandsrapporten indeholder ikke en vurdering af lovligheden af udførte konstruktioner og indretninger. Alle priser er angivet som håndværkerudgifter ekskl. moms i år Tagværk Tagene er alle udskiftet indenfor de seneste 10 år, hvor der samtidigt er der etableret beboelse i tagetagen. Nyt tag Taget er udført i tegl, og må forventes at have en levetid i størrelsesordenen 80 år, dog lidt kortere for zinkflader og inddækninger. Taget må forventes at være efterisoleret efter gældende standard på renoveringstidspunktet og varmetabet gennem taget må derfor forventes at være relativt begrænset. Side 8/46

9 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - TAGVÆRK I kan overveje at etablere solceller (el-produktion) eller solfangere (varmtvandsproduktion) på ejendommen for at reducere ressourceforbruget. Eksempel på solcelleanlæg Solcellestrømmen har stor værdi, hvis den medfører at jeres forbrug falder, da I betaler over 2 kr. pr. kwh inkl. alle afgifter. Solcellerne producerer kun strøm, når der er dagslys, og her bruger I ikke meget fælles strøm. Den overskydende el sælges til elselskabet, men prisen dækker ikke jeres udgifter. Normalt er solceller bedst, når de kan forsyne eksempelvis et vaskeri, som bruges meget i dagtimerne. Solfangere til varmtvandsproduktion giver en ret lille besparelse, fordi fjernvarmen er relativt billig. Det kan overvejes at få udarbejdet en beregning, hvis der alligevel skal skiftes varmtvandsbeholder eller ske andre arbejder på jeres tag. 5.2 Kælder og fundering Kældergulvet er støbt i beton, formentlig direkte på jorden. Dette var den almindelige metode dengang jeres bygninger blev opført. Kældergulv og - indervæg Ydervæggene i kælderplan er støbt i beton, mens de indvendige vægge er i murværk. Kælderydervægge i beton har den fordel, at de ikke suger fugt fra fundamenterne. Side 9/46 Afhængig af betonens kvalitet, kan der godt komme fugt ind fra jorden og dette kan ses nogle steder i kælderene. I enkelte blokke oplyses det, at problemet er mere omfattende end blot kosmetisk, idet vand

10 ifm. kraftige regnskyl trænger igennem kælderydervægge i sådan grad, at fugten medfører følgeskader på indbo i kælderen. I en enkelt blok er der udført forsøg med etablering af en pumpebrønd i kældergulvet. Dog blev vand på kældergulvet bremset af en skillevæg før det nåede pumpebrønden. Forsøg med etablering af intern pumpebrønd. Hvis fugten skal reduceres, skal det ske ved at istandsætte og tætne på ydersiden af væggen (altså ud mod jorden), og ikke med tiltag på indersiden, da dette blot vil ophobe fugten i væggen. Dette i øvrigt sammen med forhold beskrevet under kloak. Ved enkelte rørgennemføringer i kælderydervægge vurderes huller ikke at være tilstrækkeligt udstøbte, hvilket ligeledes kan medføre øget vandindtrængen når jorden på udvendig side er kraftigt opfugtet. Etagebjælke og rørgennemføring. Side 10/46

11 Hvis der på et tidspunkt skal etableres ny belægning og/eller kloak, kan det overvejes samtidigt at grave op langs facaderne, blotte kælderydervæggen, istandsætte og overfladebehandle den, og oplægge isoleringsplader inden der lukkes. Kældervæg i murermesterbeton Vi har prissat dette arbejde pr. blok og ikke for samtlige 13 blokke, for bedre at kunne overskue økonomien ved etapatevis opdeling, idet behovet for fugtreducerende tiltag kan være forskelligt. Skal fugten i kældre reduceres, er der flere forhold som kan optimeres. Temperaturen i kælderen skal hæves, hvilket kan ske via isolering af kælderen på udvendig side, samt ved udskiftning af vindue hvor der er et mindre varmetab. Mængden af indbo i kældre er generelt ret stor. Endvidere er det vigtigt at man i vinterhalvåret udlufter kælderen da dette kan få fugtniveauet til at falde. Men dette kræver at der er plads luftcirkulation, hvilket vurderes vanskeligt under de nuværende forhold, hvor mængden af indbo generelt er stor. Det anbefales at mængden af indbo reduceres til et minimum, hvor organiske materialer, træ og pap samtidig fjernes. Side 11/46

12 Der er adgang til kælderen via den indvendige trappe. Trappernes nederste del er udført i træ, ligesom resten af trappen. Trappeløb mod kælder, nederste trin i beton. Der kan trække lidt fugt op fra kældergulvet til trappevangerne. Ved flere blokke ses mere eller mindre nedbrudte fodpaneler og trappevanger som må forventes at spredes. Vi har foretaget stikprøvemålinger af træfugtigheden med en såkaldt indstiksmåler. Sammenhængen mellem træfugt og luftens fugtighed kan ses på figuren til højre. Ved en træfugt på over 20 % vil der være risiko for, at der kommer rådskader og svampeskader. Rådskader er ikke forsikringsdækket. Rådskader udvikler sig langsomt, og betragtes af forsikringsselskaberne som forårsaget af manglende vedligeholdelse. Svampeskader er normalt dækket af bygningsforsikringen, men der kan være særlige anmærkninger i forsikringen (se afs. 4.2) som begrænser dækningen. Svampeskader udvikler sig hurtigt. Udbedring af en svampeskade griber ofte om sig, så den både koster mange penge og er generende for beboerne. Side 12/46

13 En måling i stolpen der holder trapperepos ved et indgangsparti viser 38% svarende til et forhøjet fugtniveau. Yderligere en måling i træværket ved kældergulvet i fodpaneler i kælder viser 36%, ligeledes svarede til et forhøjet niveau. Fugtmåling at træstolpe der holder trapperepos. Det vurderes at trædele i kontakt med kældergulv opfugtes til et niveau hvor der er grobund for råd og svampeskader. Foreningen skal være opmærksom på, at svampeskader startet ved træværk i kælderen kan have indflydelse på forsikringsbetingelserne. Fugtindhold i træværk ved kældergulv ved trappe til kælder. Hvis der på et tidspunkt kommer råd- eller svampeskader, kan det overvejes at udskifte trappens nederste dele til støbte konstruktioner samt at fjerne træ i kontakt med kældergulvet. Etageadskillelsen mellem kælderen og stueetagen er der også udført fugtmålinger i. En måling i en underlagsplade til en vinduesoverligger viser knap 19 %, hvilket lige kan accepteres. Fugtmåling i kælder Der er generelt i kældrene ikke tegn på at der er udført større udbedringer af rådskader i bjælkelaget eller overliggerne. I nogle kældere ses mindre huller i etagebjælkerne. Side 13/46 Vi har ikke gennemgået ejendommens krybekælder, da denne er svært tilgængelig.

14 Det anbefales at lade kælderene gennemgå biologundersøgelser for evt. at iværksætte foranstaltninger i etageadskillelsen og/eller i krybekældere. Der er udvendige kældertrapper i beton. Trapperne er umiddelbart i mindre god stand, med større revnedannelser. Kældertrappe med revner i trin I forbindelse med eventuel udvendig fugtsikringsarbejder, kan det overvejes, om de udvendige trapper skal nedlægges eller istandsættes. Ønskes trapperne bevares bør de som minimum istandsættes så revnedannelser lukkes for at undgå yderligere frostsprængninger. Side 14/46

15 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER KÆLDER OG FUNDERING Fugten kan forårsage nogle problemer: Råd- og svampeskader i etageadskillelser, vinduesoverliggere og andet træværk. Opfugtning af kælderrum, trapperum, facader og sokkel, med afskalning af puds til følge. Fugtmåling Eksempel på over udvendig fugtsikring 28% af kælder ikke jeres ejendom Vi anbefaler at årsagerne til fugtigheden fjernes eller minimeres. I kældre som jeres, er fugtproblemerne normalt forårsaget af 3 ting: Fugtindtrængen gennem kældervæggene, opstigende grundfugt og tilbageløb i kloaker ved kraftige regnskyl. Der sker fugtindtrængen gennem kældervæggene, fordi jorden udenfor kældervæggene bliver våd, og fordi de kældervægge erfaringsmæssigt er i mindre god stand på den udvendige side under jorden, efter over 100 år uden vedligeholdelse. Kælderydervæggene i murermesterbeton er ikke tilstrækkeligt vandtætte, så der vil komme vand ind vandret gennem væggen. Eksempel på kælderydervæg Side 15/46 Dette problem løses ved at opgrave langs facaderne, istandsætte kælderydervæggene, opsætte isolering som bidrager til opvarmning/udtørring, opsætning af fugtstandsende grundmursplader samt udlægning af omfangsdræn på ydersiden af kældervæggene. Drænet sikrer at der ikke kan stå vand på ydersiden af kældervæggene. Den opstigende grundfugt nedefra, kan imidlertid ikke standset. Havde kælderydervægge været udført i murværk ligesom de indvendige vægge, ville fugten kunne standses Fugtmåling over 28%

16 ved indskæring af rustfri stålplader i de vandrette fuger i kældervæggen lige over kældergulvet. Pladerne fungerer som fugtspærre så vand ikke kan suges op i murværket - en såkaldt grundfugtspærre. En sådan grundfugtspærre er et lovkrav på alle bygninger som opføres i dag, men da ejendommen blev opført var der kun et uklart krav om sikring mod fugt, ligesom de fugtspærrer man benyttede var udført i materialer, som ikke holdt i mange årtier. Efter etablering af den udvendige fugtsikring skal opstigende grundfugt fjernes inden fugten når op til etageadskillelsen der er udført af træ. Dette gøres ved at sikre den indvendige side af kælderydervæggen ikke behandles med diffusionstætte materialer, for at fugt kan afgives til luften og ventileres bort, via ventiler i vinduer eller lignende. Side 16/46

17 Priser Kælder og fundering DKK ekskl. moms Fugtsikring af en enkelt blok, inkl. retablering af terræn rundt om én blok, hvor stier/haver retableres ved én standardløsning Afsat til biologgennemgang af kældre og krybekældre ved to blokke Afsat til ombygning af indgangsreposer og trappeløb til kældre (indvendigt), pr. trappe Afsat til istandsættelse af udvendige trapper samt vanger til kældre i forbindelse med fugtsikring, pr. trappe Facader / sokkel Facaderne er i deres konstruktion en række søjler ga ende fra tag til fundament, forbundet af det murværk som ligger over og under vinduerne. Isoleret facade Søjlerne følges ikke nødvendigvis ad når der er temperaturskift, rystelser eller små ændringer ved fundamentsniveau. Det er derfor forventeligt og normalt at der løbende opstår små sætningsrevner. Side 17/46

18 Facaderne er isoleret udefra med isoleringsplader, afsluttet med puds og maling. Denne isoleringsmetode er optimal, da den beskytter den oprindelige mur mod klimaet og især mod frost. Afslutning ved hjørne over terræn. Mindre sætningsrevner i det oprindelige murværk vil formentlig ikke forårsage en revne i pudslaget, hvilket sikrer en god beskyttelse i årene fremover. Der ses lidt afskalninger ved en del af gadedørene. Skaderne kan skyldes opstigende fugt samt være som følge af saltning om vinteren. Afskalning ved opgangsdør Vi anbefaler at isglatte fortove forebygges med et andet produkt end salt fremover hvis det ikke allerede er tilfældet. Saltene har haft mange år til at trænge ind, og der kan derfor fortsat trække salt ud i mange år. Indvendigt kan der repareres med specialpuds som er mere fugtbestandig og evt. bruges silikatmaling for at få færre afskalninger fremover. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER FACADER/SOKKEL Vi har ikke forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for facader/sokler. Side 18/46

19 5.4 Vinduer På skitsen til højre ses en del af de fagudtryk, som vi bruger om vinduer. Ejendommens vinduer er en blanding af følgende. Nye træ alu. vinduer med energiruder, til beboelsesrum og opgange i hhv. stueetage og 1.sal. Til kældre, ældre vindueselementer udført i træ med termoglas. På 2.sale er der i franske altandøre anvendt nyere trævinduer med, en ældre generation af energivinduer uden varme kanter. Størstedelen af alle ejendommens vinduer er nye træ alu. vinduer med nyere energi ruder. Trods vinduerne er nye skal de alligevel løbende vedligeholdes ved, at tætningslister renses og smøres, samt beslag smøres og justeres efter behov. Vinduer til stue og 1.sal Med nye elementer at det vigtigt, at dette gøres efter producentens anvisninger for at opretholde eventuel garanti på elementerne. Normalvis foreskriver vinduesproducenterne, at dette skal gøres mindst én gang årligt for foruden at sikre garantien også sikre en lang levetid for vinduerne. Side 19/46

20 Elementerne på 2.sal skal foruden at vedligeholdes på samme måde som de nyere vinduer også løbende maleristandsættes på udvendig side. Fransk altandør på 2.sal Det anbefales normalt at male træ- døre/vinduer 8-10 år efter, at de er monteret, og derefter ca. hvert år. Det vurderes derfor at være nært forestående at de franskske altandøre skal males på udvendig side. Idet 2.sals lejligheder udgør en selvstændig ejerforening, og det ikke vides om udvendig vedligeholdelse er en fælles udgift er dette arbejde ikke prissat. Vinduer til kældre er ældre trævinduer monteret med termoruder. Kældervindue Udover at vinduerne er af ældre dato ses der på vinduerne en generel mangel på vedligeholdelse, manglende maling, udpining af træværket etc. Termoglas begynder at punktere efter ca år, og alle vinduerne må forventes at være punkteret efter 35 år. Side 20/46 Vinduer af denne type kræver vedvarende og løbende vedligeholdelse, hvis de skal bevares i længere tid. Ønskes de nærende bevaret må det forventes at der skal afsættes midler til udskiftning af punkterede termoruder og nedbrudt træværk, typisk sideglaslister. Vi har ikke prissat en vedligeholdelse af de nuværende vinduer da det er vores opfattelse, at ejendommen på længere sigt er bedre tjent med at udskifte vinduerne. Endvidere vil det med nye vinduer til kældre, medvirke til at hæve temperaturen i kælderen.

21 Priser vinduer DKK ekskl. moms Udskiftning af alle kældervinduer til træ-/aluvinduer med 2 lags energiruder Udvendig maleristandsættelse af franske altandøre på 2.sal Udvendige døre Ejendommens udvendige døre er generelt nyere trædøre. Dørene er i rimelig stand m.h.t. træværk. Opgangsdør Dørene er udsat for megen trafik, og får derfor løbende skader og knubs, som klares som en del af den løbende vedligeholdelse. I forbindelse med eventuelle andre arbejder omkring opgangene kan det overvejes at male dørene samtidig. Fem af foreningens blokke har udvendige nedgange til kældre, hvor der er monteret døre ind til kælderen. Udvendige døre til kældre. Dørene i disse kældernedgange vurderes at være de oprindelige, samt værende udtjente. Det anbefales at disse døre udskiftes til nye isoleret døre, samtidig med udskiftning af vinduer til kældre. Side 21/46 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER UDVENDIGE DØRE Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for de udvendige døre.

22 Priser udvendige døre DKK ekskl. moms Udvendig maling af udvendige døre til opgange Udskiftning af 10 stk. udvendige kælderdøre Trapper Hver bygning har et trapperum som går fra gaden til lejlighederne og kælderen. Istandsat trappe Trappekonstruktionen er i træ. Væggene er pudset og malet. Der ses generelt ikke revner i vægge og lofter. Overfladerne er i varierende stand nogle trapperum er renoveret og i god stand, andre har overflader som er mange årtier gamle, og som følge af dagligt slid, i dårlig stand. Trappetrin og reposer er belagt med linoleum. Linoleumsbelægningerne er udført nogenlunde samtidig for samtlige blokke, men grundet forskelligt brugsmønster er standen forskellig fra bygning til bygning. Nyere linoleum Det anbefales, at ejendommen fortsat istandsætter trapperummene, enten enkeltvis. Alternativt skal alle blokke i mindre god stand søges ud og renoveres samtidig. Side 22/46

23 Dørene til lejlighederne er de oprindelige trædøre. Dørene er forsynet med tætningslister i træ, og vurderes umiddelbart at overholde de krav som gælder for ældre beboelsesejendomme m.h.t. cirkulære om brandsikring. Lejlighedsdør Her taler man om "tætsluttende døre", som normalt betragtes som havende en gennembrændingstid på 10 minutter. Dørene kan efter nutidig standard dog ikke betragtes brandmæssigt effektive. Dørene har de oprindelige låsekasser, som fastholder dørene i et punkt. Dørene vil derfor have tendens til ikke at være tætte i top og/eller bund. Dette kan dels give træk-/lydgener i dagligdagen, men være et større problem ved røg/brand. Dør til kælder Døre til kælder er ligeledes de oprindelige, uden nogen form for brandklassifikation. Det kan overvejes at udskifte dørene til lejlighederne. De nye døre kan udføres, så de passer til ejendommen, uden at være mage til de oprindelige, eller kan mod en merpris udføres så de er næsten identisk med de eksisterende. Ved døre til kældre kan det overvejes at udføre disse som glatte døre, dog monteret med dørpumpe så det sikres de holdes lukket. Side 23/46

24 De nye døre vil være udført uden brevsprække, da der er fælles postkasseanlæg i opgangen. Dørene vil have 3- punktlukke som sikrer at dørene slutter tæt. Udskiftning til nye døre giver en del fordele: Eksempel på brandog lyddøre Nemmere betjening med ny låsekasse og cylinder. Bedre sikring ved brand. Bedre lyddæmpning. Bedre varmeisolering. Bedre sikring mod indbrud. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - TRAPPER Vi har ingen forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for trapperne. Priser trapper DKK ekskl. moms Grundig istandsættelse af 1 trapperum, herunder reparation af puds og sætningsrevner, afrensning, filt på vægge og løbsundersider/lofter, maling af alle flader inkl. træværk Udskiftning af linoleum i ét trapperum, ved samtidig udførelse af malerarbejder Udskiftning af samtlige hovedtrappedøre i stueetage og 1.sal til nye standard brand- og lyddøre med fyldninger, i udseende som passer bedst muligt til ejendommen Udskiftning af samtlige døre mellem trapperum og kældre. Udført som glatte branddøre monteret med dørpumpe Side 24/ Porte / gennemgange Ingen bemærkninger.

25 5.8 Etageadskillelser Etageadskillelserne i bygninger fra denne periode er normalt udført med 20 x 20 cm træbjælker, som ligger fra ydervæggen mod gaden til ydervæggen mod gården med knap 1 meters afstand. Princip for etageadskillelse i træ Midt på bjælkerne er der et lag brædder, hvor der oprindeligt er udlagt ler (indskudsler), som med tiden tørrer og minder mere om sand. Formålet med indskudsler er at forsinke en brand i at sprede sig, Etageadskillelsen mod kælderen er udført efter samme princip, dog er der her pudset direkte på indskudsbrædderne, så etagebjælkerne er synlige. Loft i kælder, isoleret men med synlige bjælker. Der er efterfølgende isoleret mellem bjælkerne med ca. 5-7 cm isolering. Side 25/46

26 Det er et enkelt sted observeret at der er udført understøtning af etageadskillelsen ved opsætning af en soldat. Understøtning af etageadskillelse Disse egner sig normalvis ikke til permanent understøtning. Endvidere er det uvist om der er udført fundament under denne. Det anbefales at forholdet undersøges nærmere, for at sikre der er taget højde for etageadskillelsen samlede statik, i forbindelse med de udførte arbejder der har krævet denne understøtning. Der er krybekælder under ca. halvdelen af hver bygning. Det oplyses, at nogle få af bygningerne har isolering på undersiden af etageadskillelsen mod krybekælderen. Isolering i krybekælder Vi har ikke foretaget en nærmere undersøgelse af krybekælderen for eksempelvis skimmelsvamp. Umiddelbart bør det ikke give problemer at isolere de resterende krybekældre med f.eks. 100 mm isolering. Ved en enkelt bygning har det været muligt at se ind i krybekælderen, det kan konstateres, at der er anvendt blød isolering og at denne er forsøgt opsat, som var det hård isolering. Dette resulterer i at isoleringen enkelte steder er faldet ned. Side 26/46

27 Etageadskillelserne mellem lejlighederne har brædder på oversiden. På undersiden er der forskallingsbrædder med rørpuds. Loft med fine revner Denne loftskonstruktion revner let ved bevægelser, ligesom ståltråden som holder rørpudsen med tiden kan ruste, især i de øverste lejligheder på grund af utætheder. Revnerne kan reduceres væsentligt ved at opsætte filt. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - ETAGEADSKILLELSER Det kan overvejes at isolere de resterede krybekældre, især hvis beboerne oplever fodkulde i stuelejlighederne. Isoleringen betyder, at der bliver koldere i kælderen om vinteren. Den lavere temperatur i kælderen kan skubbe fugtbalancen, med fugtproblemer til følge eksempelvis skimmelsvamp. I bør derfor holde øje med kælderen efter at isoleringen er udført, samt rådføre jer med en biolog i denne forbindelse. Priser etageadskillelser DKK ekskl. moms Efterisolering mod 11 krybekældre ved montering af isoleringsplader i loft Side 27/46

28 5.9 WC / bad Ejendommens badeværelser er forskellige med hensyn til alder og udførelse. Badeværelser etableres eller renoveres normalt som et individuelt arbejde af den enkelte beboer. Eksempel på badeværelse Der er ikke i denne rapport taget stilling til den tekniske udførelse eller lovligheden af de etablerede badeværelser. Ansvaret for overfladernes beskaffenhed og tæthed påhviler normalt den enkelte lejlighed, men eventuelle skader fra utætte vægge og gulve kan medføre skader på bygningen, som man eventuelt ikke vil kunne få dækket af beboeren, dennes forsikring eller ejendommens forsikring Boligforeningen bør derfor i et omfang interessere sig for, at disse konstruktioner er i god stand. SBI Anvisning 252 Der opstår erfaringsmæssigt af og til tvister vedrørende renoverede badeværelser i forbindelse med køb/salg af lejligheder, hvorfor det også er i den enkelte beboers interesse at konstruktionerne er i orden. Side 28/46 Vi anbefaler, at ejendommen gør beboerne opmærksomme på, at de skal søge information om hvordan en tidssvarende badeværelseskonstruktion opbygges, når de renoverer deres baderum. Rapporten er baseret på en visuel inspektion af badeværelserne. Der er derfor en mulighed for en "falsk positiv" tilkendegivelse af badeværelsets tilstand, forstået på den måde at der er udførelsesmæssige fejl som ikke er opdaget ved besigtigelsen.

29 Badeværelserne kan fx. være udført uden vådrumsmembran, og med et gulvafløb som ikke er korrekt udført, uden at vi kan se det ved en visuel inspektion. Der er nogle forhold, som boligforening og de enkelte beboere generelt kan være opmærksomme på: Side 29/46 Er toiletter ikke er helt tætte, kan det ses i form af kalkspor i kummen ud for cisternens udløb. I har vandmålere, så det er ikke en udgift for boligforeningen. Det er dog stadig et ressourcespild og en udgift for de enkelte. Glasvæv og glasfilt er ikke velegnede til vægflader i områder som får fugt/vand, her bør benyttes fliser. Malede overflader udenfor vådzonen bør være intakte/tætte, og gerne med høj glans. Vinylgulve bør tæthedsprøves af og til, idet de med tiden kan blive utætte i svejsninger, ved rørgennemføringer og ved gulvafløb. Der er ikke formelle krav til prøvningsintervaller, vi anbefaler at dette aftales med prøvningsfirmaet ud fra udgift og hvad der konstateres ved første test. Der bør ikke være træværk i områder hvor der er vandpåvirkning eller væsentlig fugt. Hvis det ikke er muligt at undgå, bør træværk være beskyttet/skærmet, så det ikke nedbrydes af fugt. Fuger i hjørner og ved overgange fra loft til gulv bør udføres i fleksible materialer. Hvor de er udført i hårde fuger, bør der være opmærksomhed på deres tilstand og foretages udskiftning ved tvivl. Hvis der ikke er etableret vådrumsmembran, så kan en utæt fuge være årsag til nedsivning af vand.

30 Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for wc-/baderum Køkken Alle lejligheder er forsynet med køkken, som i mange lejligheder er fornyet siden opførelsen. Eksempel på køkken Renovering af køkkener sker løbende som individuel forbedring af den enkelte beboer. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER KØKKEN Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for køkkenerne Varmeanlæg Ejendommen har centralvarmeanlæg, forsynet fra en vandbaseret fjernvarmecentral med pladevarmeveksler i hver bygning. Varmecentralerne ligger i kælderen under hver bygning. Pladevarmeveksler i varmecentral Varmecentralerne forsyner desuden ejendommen med varmt brugsvand fra varmtvandsbeholdere. Side 30/46

31 Reguleringen af fremløbstemperaturen fra varmecentralerne til radiatorerne reguleres af automatikanlæg, med motorstyrede reguleringsventiler, som åbnes og lukkes automatisk efter målinger af udetemperaturen. Varmtvandsbeholdere i varmecentral Varmecentralerne fremstår velholdte og tidssvarende med nyere pumper, motorventiler og klimastatanlæg. Radiatoranlæggene er nyere 2-strengede anlæg med nedre fordeling, og fremstår i god stand. Radiatorerne har alle termostatventiler. Radiator med elektronisk varmemåler og termostatventil Radiatoranlægget er forsynet med individuelle elektroniske varmefordelingsmålere, og opfylder derfor lovkrav pr. den 1/ om individuel fordeling af varmeudgifterne. Der er nyere afspærringsventiler i kælderen til varmestigstrengene, og der er strengreguleringsventiler, hvis formål er at fordele varmen korrekt i ejendommen. Strengreguleringsventil på radiatoranlæg Side 31/46 Radiatorerne er generelt placeret under vinduerne, hvilket giver en god varmefordeling i lejlighederne.

32 Der forventes ikke væsentlige udgifter til varmecentraler og radiatoranlæg, udover almindelig vedligeholdelse, i den kommende 10 års periode. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - VARMEANLÆG Vi har ikke forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for varmeanlægget. For overvejelser vedrørende solvarme henvises til afsnit Afløb Ejendommen har faldstammer i køkkenerne og faldstammer i toiletterne. Køkkenfaldstammer af stål (Loro-X) Køkkenfaldstammerne er generelt udskiftet til nyere faldstammer af stål (Loro-X), og fremstår i nogenlunde god stand. Stålfaldstammer som disse holder typisk kun år, navnlig i køkkener, hvor belastningen fra fedtstoffer mv. er stor. De fleste af toiletfaldstammerne er de oprindelige støbejernsfaldstammer, som fremstår i mindre god stand. Side 32/46

33 Navnlig i kældrene, hvor faldstammerne ikke er malet, ses gennemtæringerne tydeligt. Toiletfaldstamme af støbejern i kælder Andre steder er der foretaget partielle reparationsarbejder på faldstammerne. Det er vores erfaring at disse partielle udskiftninger udføres hvor rørene er frit tilgængelige, men at den gamle faldstamme efterlades i etageadskillelsen. Toiletfaldstamme i kælder, med partielle reparationer Der er derfor risiko for sivning og rådskader her, da røret naturligvis ikke er i bedre stand her, og utætheder/skader er svære at se. De partielle udskiftninger har ikke værdi på lang sigt. Når faldstammen skal udskiftes i etageadskillelsen, skal de øvrige rør fjernes, og det vil ofte være billigere at bruge et nyt rør end at genbruge det gamle. Side 33/46

34 Det er vores vurdering at de oprindelige toiletfaldstammer bør udskiftes om ca. 5 år, og at køkkenfaldstammerne på dette tidspunkt også vil være udskiftningsmodne. Dette gøres mest hensigtsmæssigt samtidig med udskiftning af brugsvandsinstallationerne, da der herved vil være en besparelse på retableringsarbejderne. Toiletfaldstamme i støbejern i lejlighed ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER AFLØB Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for afløbsinstallationen. Priser afløb DKK ekskl. moms Udskiftning af alle køkkenfaldstammer, ekskl. retableringsarbejder Retableringsudgifter i forbindelse med udskiftning af køkkenfaldstammer Udskiftning af alle toiletfaldstammer, ekskl. retableringsarbejder Retableringsudgifter i forbindelse med udskiftning af toiletfaldstammer Side 34/46

35 5.13 Kloak Ejendommens kloakledninger består af spildevandsledninger fra køkken og toilet samt regnvandsledninger fra tag- og overfladeafvanding. Ledningerne samles i fællesledning inden tilslutningen til hovedkloakken i Carl Langes Vej. Afklaring af kloakkernes tilstand kræver en tvinspektion Foreningen har inden for de sidste år udskiftet enkelte stræk af kloakken, grundet rotteproblemer og efter påbud fra kommunen. Der kunne ved besigtigelsen konstateres flere regnvandsbrønde, hvor omkringliggende belægninger er sunket. Ligeledes konstateredes regnvandsbrønd med sprængning af betonrøret. Sprængning af brøndsøjle Kloakkens fysiske tilstand skal beskrives på baggrund af en tv-inspektion. Med udgangspunkt i ovenstående iagttagelser, mener vi at udførelsen af en tv-inspektion skal prioriteres højt. Tv-inspektionen er i første omgang kun prissat ud fra en enkelt bygning. De oprindelige køkkenbrønde er delvis nedlagte og erstattet med nye brønde, men de resterende oprindelige fedtudskillere, er genetligt overflødige og giver blot anledning til ekstra vedligeholdelsesomkostninger. De resterende fedtudskillere kan med fordel nedlægges Side 35/46 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - KLOAK Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for kloak.

36 Priser kloak DKK ekskl. moms Tv-inspektion af kloak, inkl. spuling under én blok Tv-inspektion af samtlige kloakker, inkl. spuling af kloakkerne Anslået udgift for udskiftning af kloak omkring en enkelt bygning, såfremt der alligevel skal udføres gravearbejder og retablering af terræn Vandinstallation Ejendommen modtager koldt vand fra kommunale vandstik. Det varme vand produceres i varmtvandsbeholdere i varmecentralerne. Den samlede installation er nyere og er overvejende udført i loddede kobberrør. Enkelte steder er nyere vandrør udført i rustfri stålrør eller alupex-rør. Tærede messingfittnings under varmtvandsbeholdere Brugsvandsinstallationer er udført af kobberrør Side 36/46

37 I en kobberrørsinstallation, vil skader og gennemtæringer komme uden varsel. Årsagen tilskrives hovedsageligt turbulenskorrosion og skyldes en for høj vandhastighed i rørene. Ved besigtigelsen kunne der konstateres udskiftninger af dele af hovedledninger og ledninger omkring cirkulationspumper, hvor vandhastigheden formodes at være størst. Udskiftede kobberrør ved cirkulationspumpe I betragtning af antallet af partielle udskiftninger af kobberrør på hoved- og cirkulationsledninger, må det antages at stigstrenge og øvrige vandledninger er i en stand der gør at en udskiftning bør overvejes. Udskiftet kobberrør på hovedledning Det kolde og varme vand fordeles via hovedledninger i kældrene til stigstrenge i køkkener og badeværelser. Vandrør i kælder Side 37/46

38 Der er monteret afspærringsventiler ved alle afgreninger på brugsvandsinstallationen. Afspærringsventilerne er af messing og viser flere steder tegn på tæringer. Tæring ved messingfittings Der forekommer derudover en del messingfittings i brugsvandsinstallationerne. Også her ses flere tegn på tæringer. Der er monteret individuelle vandmålere på det kolde og varme brugsvand. Det må forudses at der i de kommende år vil ske brud på messingventiler og fittings, samt på rørinstallationens hovedledninger og stigstrenge. Vandmålere på varmt og koldt vand Samlet set er det vores vurdering at brugsvandsinstallationerne med fordel bør udskiftes samtidig med faldstammerne, inden for de kommende år. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - VANDINDSTALLATION Vi har ikke forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for vandinstallationen. Side 38/46 Priser vandinstallation Udskiftning af samtlige brugsvandsinstallationer for koldt og varmt brugsvand, ved udførelse samtidigt med udskiftning af køkken- og toiletfaldstammer, inkl. isolering, reguleringsventiler og vandmålere. DKK ekskl. moms

39 5.15 Gasinstallation Der er indlagt gas i ejendommen, som indføres og fordeles i kælderen. Gaskomfur Lejlighederne er en del steder forsynet med gaskomfur. Gasnettet ser ved visuel bedømmelse ud til at være i rimelig god stand. Der forventes ikke udgifter i forbindelse med gasinstallationerne udover almindelig løbende vedligeholdelse. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - GASINSTALLATION Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for gasinstallationen Ventilation I forbindelse med opførelse af de nye tagboliger, er der etableret mekanisk ventilation med afkast gennem skorstenen i tagryggen. Bygningsreglementet for den pågældende periode foreskriver genvinding af afkastluftens varme, så vi forudsætter at dette er overholdt. Emhætte Vi kan ikke vurdere hvor stor en del af de gamle kanaler for naturligt aftræk der er sluttet til det nye aftrækssystem. Side 39/46 Hvor aftrækskanalerne er tilsluttet den mekaniske ventilation, vil det skabe ubalance at tilslutte aktive emhætter. de øvrige steder kan det presse luft ud i de øvrige lejligheder, da kanalen så ikke fører til afkast over tag.

40 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - VENTILATION Vi har ikke forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for ventilationen El / svagstrøm Ejendommens el-forsyning består dels af en fælles installation, dels af hovedledninger frem til hver lejligheds egen installation. Lys på trappe Den fælles installation er eksempelvis trappelys og lys på loft og i kælder. Disse fremstår umiddelbart i god stand. Side 40/46

41 Hovedledningerne er fremført til målertavle i hver lejlighed. I de besigtigede lejligheder er installationerne grundlæggende de oprindelige, med tilføjede installationer gennem årene. Der kan være fremført 400V mulighed til enkelte lejligheder, men det er ikke udført generelt. Gruppetavle i lejlighed Det må forventes at installationerne nogle steder fortsat er de oprindelige stofledninger. Disse fungerer fint hvis de lades være i fred, men ofte kan isoleringen gå i stykker hvis der arbejdes med dem. Installationen frem til målertavlen er normalt boligforeningens anliggende, mens installationen efter målertavlen vedligeholdes af den enkelte beboer. En nøjagtig vurdering af el-installationernes tilstand kræver eftersyn af en elinstallatør, men vi vurderer umiddelbart ikke at dette er relevant. Der er udført nyere dørstationsanlæg med adgangskontrol. Svartelefon i en lejlighed. Side 41/46 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER EL/SVAGSTRØM Størsteparten af ejendommens el-forbrug aftages af de enkelte beboere, og er ikke synligt for boligforeningen.

42 Boligforeningen kan således primært begrænse el-forbruget ved at sikre at belysning løbende sker med de optimale lyskilder i forhold til funktion og el-forbrug. For etablering af solceller henvises til afs Øvrige bygningsdele Ingen foranstaltninger 5.19 Private friarealer Ejendommen har asfalterede stier fra vejen ind til bygningerne, samt asfalterede områder langs bygningerne. Asfalt Asfalten er generelt revnet og lidt nedbrudt. Der kan foretages løbende reparationer af skaderne, hvis udseendet af disse kan accepteres. Enkelte steder er der dog udført nyere flisebelægninger i stil med fortovsarealer ved gaden. Side 42/46

43 Alternativt til løbende reparationer kan det overvejes at fjerne den eksisterende asfalt og lægge en stenbelægning, som vi være mere indbydende og nemmere at reparere fremover, evt. i stil med det som allerede er udført enkelte steder. Asfalt I forbindelse med udlægning af stenbelægning, kan selve indretningen af friarealerne også tages op til overvejelser. For herved samtidig at etablere belysning, hegn. M.V. udgiften til dette er ikke indeholdt i overslaget, som blot skal betragtes som vejledende. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER PRIVATE FRIAREALER Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for de private friarealer. Priser private friarealer Fjernelse af eksisterende asfalt ekskl. fortove langs vej, inkl underlag samt udlægning af stabilgrus og ny stenbelægning. Udgiften omfatter arealer fra fælles fortov og frem til bygninger, samt arealer på hver side af bygning, og ved den ene gavl. DKK ekskl. moms Byggeplads/ stillads Når man sætter større byggearbejder i gang skal der afsættes et beløb til byggepladsindretning til opstilling af skure, materiale- og affaldscontainere, byggestrøm, vand og afløb etc., hvilket erfaringsmæssigt andrager ca. 8 % af håndværkerudgifterne. Side 43/46 Når der skal udføres byggearbejder på ejendommens tag, facader og vinduer er det nødvendigt at opstille stillads.

44 6 Diverse uforudsete udgifter Når der gennemføres byggearbejder på en ældre ejendom, er det ofte er vanskeligt at forudsige, hvad der gemmer sig i de gamle konstruktioner. Vi har i vedligeholdelsesplanen foreløbigt afsat 10 % til diverse uforudsete udgifter, idet dette erfaringsmæssigt er et tilstrækkeligt beløb. Det er også vigtigt med en buffer i budgetrammen, der kan anvendes til eventuelle naturlige mindre tillægsarbejder, som boligforeningen måtte ønske udført under byggeriet. Diverse uforudsete udgifter Side 44/46

45 7 Teknisk rådgivning Teknisk rådgivning Side 45/46 Ved gennemførelse af større arbejder på ejendommen, bør ejendommen søge byggeteknisk rådgivning. Byggeteknisk rådgivning omfatter: Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag. Myndighedsbehandling. Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale. Indhentning af tilbud fra håndværkere/ entreprenører. Vurdering af tilbud. Byggestyring og koordinering af håndværkere/ entreprenører. Tilsyn med arbejdets udførelse. Afholdelse af byggemøder. Byggeregnskab, attestering af fakturaer etc. Afslutning og mangelgennemgang. Diverse forhandlinger med myndigheder. Ved at bruge en teknisk rådgiver, opnår ejendommen langt større sikkerhed for at projektet er fornuftigt sammensat i forhold til ejendommens behov, at der indhentes gode tilbud, at arbejdet udføres i en god kvalitet og at ejendommen har solid hjælp til at træffe gode beslutninger undervejs i byggeriet. Vi har i vedligeholdelsesplanen foreløbigt afsat 15 % af de samlede håndværkerudgifter til teknisk rådgivning, således at der er et råderum for boligforeningen. Udgiften til teknisk rådgivning afhænger af det konkrete projekt som skal gennemføres. Når det konkrete projekt er fastlagt, kan vi oplyse den nøjagtige udgift.

46 8 Vedligeholdelsesplan I den vedlagte vedligeholdelsesplan er alle overslagspriserne i tilstandsrapporten samlet for samtlige de foreslåede arbejder. De nødvendige og ønskelige foreslåede arbejder er planlagt udført inden for en 10 års periode ud fra en vurdering af, hvornår de teknisk set bedst udføres. Vi foreslår, at den endelige prioritering foretages i nøje samarbejde mellem bestyrelsen, boligforeningens administrator og os. Vedligeholdelsesplanen kan således blive foreningens grundlag for en løbende prioritering af de arbejder, der skal udføres nu og de arbejder, der skal udføres i fremtiden. Rapporten anbefales opdateret ca. hvert år så den hele tiden holdes á jour med hensyn til priser og tidspunkter for planlægning af gennemførelse af arbejderne. Med venlig hilsen Vedligeholdelsesplan Side 46/46 Thomas Bille-Ahmt Bygningskonstruktør Mob

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

BF Carl Langes Vej 39-54 Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 89530 Maj 2015

BF Carl Langes Vej 39-54 Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 89530 Maj 2015 BF Carl Langes Vej 39-54 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89530 Maj 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Myndighedsoplysninger...

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF MATRIKEL 10 BC Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. 01 - Tag. 02 - Kælder/fundament. Etablering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Karakter Prioritet Udgift

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Karakter Prioritet Udgift VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF FUGLEGÅRDSVÆNGET 88-98 Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres 01

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan A/B Mariendalsvej 62-64 2000 Frederiksberg Primo år 2018 Indholdsfortegnelse: 1. Vedligeholdelsesplanen... 3 2. Beskrivelse af ejendommen... 4 3. Konklusion... 7 2 1. Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

EF Strandparksvej Overordnet tilstandsrapport

EF Strandparksvej Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 EF Strandparksvej 20-24 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 94730 Marts 2016 Gladsaxevej 104 2860 Søborg

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

EF Østerbrogade 33-35 Overordnet tilstandsrapport

EF Østerbrogade 33-35 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 EF Østerbrogade 33-35 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 754-30 Januar 2013 Gladsaxevej

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - HJALMAR BRANTINGS PLADS KØBENHAVN Ø - TLF.:

PETER JAHN & PARTNERE A/S - HJALMAR BRANTINGS PLADS KØBENHAVN Ø - TLF.: VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Våren 05.2468.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i 2016 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i nærværende

Læs mere

AB Strand Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 5130 April 2015

AB Strand Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 5130 April 2015 AB Strand Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 5130 April 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Myndighedsoplysninger...

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

E/F Klerkegade 17 A og B. April E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport

E/F Klerkegade 17 A og B. April E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport E/F Klerkegade 17 A og B April 2012 E/F KLERKEGADE 17 A OG B Vedligeholdelsesrapport PROJEKT E/F Klerkegade 17 A og B Vedligeholdelsesrapport E/F Klerkegade 17 A og B Projekt nr. 205806 Dokument nr. 123965191

Læs mere

1-18 Haunstrupgård Renovering. Informationsmøde d. 5. marts

1-18 Haunstrupgård Renovering. Informationsmøde d. 5. marts 1-18 Haunstrupgård Renovering Informationsmøde d. 5. marts Forslag om renovering er fremsendt. På mødet d. 21. marts skal det besluttes om renoveringen skal igangsættes. Ekstra ordinært afdelingsmøde d.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

E/F Esplanaden 24, 1263 København K

E/F Esplanaden 24, 1263 København K 1 E/F Esplanaden 24, 1263 København K Tilstandsvurdering samt forslag til vedligeholdelsesplan for bebyggelsens klimaskærm mv. Udført i september 2017 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 2.0 Overordnet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE

VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE Dronning Olgas Vej 2-2a og Mariendalsvej 1 2000 Frederiksberg UDAREJDET JANUAR 2019 Det anbefales at vedligeholdelsesplanen ajourføres årligt UDFØRT AF AI as Refshalevej

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

AB Thor Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr November 2017

AB Thor Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr November 2017 AB Thor Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 102930 November 2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Myndighedsoplysninger...

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

billund//hansen arkitekter p/s

billund//hansen arkitekter p/s Sag Falstersgade 9, 7000 Fredericia Sag nr. 16-252 Bygh. Falstersgade 9 I/S, c/o Mols Administration, Roskildevej 5, Albertslund Dato 26.09.2016 Emne Overslag excl. moms inkl. moms pos beskrivelse betegnelse

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Januar 2013 Gladsaxevej 104

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen 08.2873.40 01 Tag Karakter 6 8 Udskiftning af tag Tagbeklædning udskiftes. Spær oprettes med klodser. Nye lægter og afstandslister. Nye tagrender og nedløb. Nye inddækninger.

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT

OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT AB TAGENSGÅRD I OG II JANUAR 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 2 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 3 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 4 4.1 KOMMUNALE

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A: 1. Manglende tilstrækkelig ventilation i tagrum og langs skråvægge og i skunkrum. 2. Taghældning over bryggers og badeværelse er mindre end

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Alle badeværelser i ejendommen er udformet således at hele rummet er vådzone.

Alle badeværelser i ejendommen er udformet således at hele rummet er vådzone. EF Annaga rden Faldstammer og vandrør Du skal være opmærksom på at der er krav til dit badeværelse og dine installationer - når du bor i en lejlighed. Her har vi opstillet foreningens generelle forholdsregler.

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

A/B Bergthora - Vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora - Vedligeholdelsesplan A/B Bergthora - Vedligeholdelsesplan 2018-2020 Vedligeholdelsesarbejder 2018-2020 - Overblik Aktivitet 2018 2019 2020 Primære opgaver Fundamenter - kr - kr - kr Dæk og etageadskillelser 38.047 kr - kr

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

E/F Hørsholm Park

E/F Hørsholm Park 05-04-2019 8-472 - E/F Hørsholm Park Forslag til vedligeholdelsesarbejder 2019 Skøn over fremtidige vedligeholdelsesarbejder 2020-2024 117 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 1 2. Budget for 2019 Side

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilstandsrapport. Engdalsvej Brabrand

Tilstandsrapport. Engdalsvej Brabrand Tilstandsrapport Engdalsvej 71-73 8220 Brabrand Den 20.03.2007 Indhold 1.0 Formål side 3 2.0 Omfang 3 3.0 Vurderingsprincip 4 4.0 Kælder / fundament 5 5.0 Facade / sokkel 5 6.0 Etageadskillelse 8 7.0 Tag

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Notat. Resumé Udskiftning af røranlæg. Gennemgang af VVS-anlæg på Engdalsvej Aarhus V. Til : Ejerforeningen Engdalsvej 71-73

Notat. Resumé Udskiftning af røranlæg. Gennemgang af VVS-anlæg på Engdalsvej Aarhus V. Til : Ejerforeningen Engdalsvej 71-73 Notat Gennemgang af VVS-anlæg på Engdalsvej 71-73 Aarhus V Til : Ejerforeningen Engdalsvej 71-73 Fra : Sweco Danmark A/S (Andreas Schrøder Kristiansen & Hans Jørgen Gjerløv) Bilag : Kopi til : 5. juli

Læs mere