Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner."

Transkript

1 Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i Aalborg Kommune tager udgangspunkt i: - Dagtilbudsloven - Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik - Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-6 års området - Håndbogen På Tværs - Udviklingsstrategi for børn, unge og familier 0-8/ år - Øvrige politikker i Aalborg Kommune, herunder bl.a. Sundhedspolitikken, Kønsligestillingspolitikken og Integrationspolitikken Tilsynsskemaet består af:. Grunddata. Den pædagogiske praksis (Dagtilbudsloven).. Pædagogisk læreplan Sprogvurdering og sprogstimulering -.. Børn med særlige behov -.. God start og overgange - stk... Forældreinddragelse (lovgivningsmæssigt, bestyrelse) -. Sundhed og trivsel (Dagtilbudsloven og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik, Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Udvikling af organisation og personale herunder kompetenceudvikling. Fysiske rammer/sikkerhed set i et pædagogisk perspektiv Formålet med Dagtilbudsloven er at: ) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, ) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, ) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og ) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene

2 Institutionens navn: Vuggestuen Ribevej Dato for tilsynsbesøg: 0. november 07 Hvem deltager ved tilsynsbesøget? Dagtilbudsleder, pædagoger og pædagogisk leder.. Grunddata Normerede pladser Antal normerede pladser i alt: 60 Heraf 0- års pladser: 60 Heraf støttegruppepladser: Indmeldte børn Antal indmeldte børn i alt: 60 Heraf to-sprogede børn9 (Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk) Personalenormering Personalenormering samlet (grundnormering i timer pr. uge): 70 timer... Heraf pædagoger: - 6 timer... Heraf pædagogmedhjælpere: - timer... Heraf køkkenpersonale: - 7 timer... Heraf andet personale: pgu er - 7 timer, studerende - 6 timer Hvis andet personale - uddyb venligst: pguér og studerende Særlige foranstaltninger: /7

3 . Den pædagogiske praksis (Dagtilbudslov).. Læringsmiljø Hvad er et godt læringsmiljø for jer? Jeg, Anette Holst Harboe har været ansat som pædagogisk leder siden. april 07. Mit afsæt i disse besvarelse vil derfor tage udganspunkt i den pædagogiske praksis der er blevet formuleret, samt et blik på de processer/tiltag som er sat i værks siden jeg blev ansat. Afsæt: For at skabe en positiv ramme om et godt barneliv vil vi være nærværende og anerkendende voksne, der ser, hører og møder barnet i dets individuelle udvikling. Vi vil være troværdige rollemodeller i et udviklings-støttende fællesskab med gode og tætte relationer. Bevægelse er et centralt omdrejningspunkt i hverdagen, hvor børn såvel som voksne er legende og fysisk deltagende i aktiviteter. Alle børn, forældre og ansatte skal behandles ligeværdigt trods forskelligheder, gennem åben og anerkendende kommunikation. Vi er imødekommende og lyttende i forhold til hvert barns individuelle behov for derigennem at skabe et trygt, roligt og forudsigeligt miljø. Hvordan rammesætter og organiserer I et pædagogisk læringsmiljø? Den daglige pædagogiske praksis bliver praktiseret, så børnene har de bedste vilkår for læring og udvikling. Der bliver afholdt fælles møder, faglig sparring, og der er afsat tid til forberedelsestid. Lige nu er vi gang med af finde et fælles afsæt i forhold til den pædagogiske praksis. Hvordan understøtter den pædagogiske læreplan læringsmiljøet? Vi er i gang med at arbejde med læreplanstemaerne, så evalueringsdelen også bliver tilført de aktuelle skemaer. Læreplanstemaerne bliver evalueret på personalemøde for at dele viden, til skabelse af ny viden og refleksion i samarbejdet om læringsmiljøer. Hvordan arbejder I med barnet som medskaber af egen læring? I vuggestuen vil vi gerne være medskaber af, at børnene udvikler sig til at blive voksne der: -er socialt velfungerende med et grundlæggende positivt menneskesyn, -evner at samarbejde, være fleksible og nytænkende, -kan indgå i relationer på en nærværende og empatisk måde, -har en fundamental tro på eget værd og kunnen, -har en bevidsthed om krop, kost og bevægelse. Vi arbejder pt. med processer om samspillet mellem børn og voksne. Vi anvender Marte Meo som en konkret anerkendende metode, der anvendes til at analysere samspillets udviklingsstøttende potentialer. /7

4 Hvordan samarbejder I med forældrene omkring børns læring? Alle børn, forældre og ansatte skal behandles ligeværdigt trods forskelligheder, gennem åben og anerkendende kommunikation. Vi er imødekommende og lyttende i forhold til hvert barns individuelle behov for derigennem at skabe et trygt, roligt og forudsigeligt miljø. Vi tilbyder opstartssamtaler, og opfølgnings samtaler efter - 6 mdr., samt afholder vi individuelle samtaler/sparring efter behov. Pædagogisk leder: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionens pædagogiske praksis understøtter udvikling og læring med udgangspunkt i børns ressourcer: Institutionens læreplan understøtter læringsmiljøet og planlægger det pædagogiske arbejde ud fra de læringsrum, foran, bagved og ved siden af barnet: Institutionen arbejder systematisk med at inddrage både børn og forældre i forhold til barnets læring og udvikling: Tilsynsførende: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? /7

5 Institutionens pædagogiske praksis understøtter udvikling og læring med udgangspunkt i børns ressourcer: Institutionens læreplan understøtter læringsmiljøet og planlægger det pædagogiske arbejde ud fra de læringsrum, foran, bagved og ved siden af barnet: Institutionen arbejder systematisk med at inddrage både børn og forældre i forhold til barnets læring og udvikling: /7

6 Eventuelle kommentarer til scoringen vedr. læringsmiljø:. Sprogvurdering og sprogstimulering Indledende fakta-oplysninger: Antal børn med dansk som modersmål, der er sprogvurderet? Antal tosprogede børn, der er sprogvurderet Hvordan arbejder I med sprogvurdering og understøttende sproglige aktiviteter Vi anvender Marte meo, der bygger på nøglebegreberne kontakt og samspil.metoden bygger på det menneskesyn, at vi lærer mest af at se, hvad der konkret er for et samspil der skaber udvikling. Derfor vises der videoklip på hver personalemøde, hvor kommunikationen er udviklingsstøttende. Vi har fokus på samspil ml.børn og voksne 6/7

7 Hvem er inddraget i jeres sproglige indsats? Alt personale på Ribevej og bestyrelsen. Forældrene, hvis vi vurderer at der er behov for yderligere støtte og anvisninger. Hvordan arbejder I systematisk med opfølgning, evaluering og dokumentation af den sproglige indsats? Vi har et fast punkt på, vedr. Marte Meo til vores personalemøder, hvor der vises videoklip, og tales ud fra det. Der arbejdes pt. med processer i forhold til opfølgning, evaluering/dokumentations kultur her på Ribevej. I forhold til implementering af den sproglige indsats, har en af pædagogerne lavet sprogligt materiale til hele huset. Pædagogisk leder: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionens arbejde med sprogvurdering og sprogstøttende aktiviteter er hensigtsmæssigt tilrettelagt Tilsynsførende: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionens arbejde med sprogvurdering og sprogstøttende aktiviteter er hensigtsmæssigt tilrettelagt 7/7

8 Eventuelle kommentarer til scoringen vedr. sprogvurdering og sprogstimulering?. Udvikling af fællesskaber for alle børn Hvordan arbejder I systematisk med at opspore både inklusions og eksklusionsmekanismer i læringsmiljøet? Vi arbejder målrettet med at arbejde i mindre grupper, hvor vi deler børnene op, bl.a. ud fra hvilken relation de vil profitere. Vi anvender Marte meo, der bygger på nøglebegreberne kontakt og samspil.metoden bygger på det menneskesyn, at vi lærer mest af at se, hvad der konkret er for et samspil der skaber udvikling. Derfor vises der videoklip, hvor kommunikationen er udviklingsstøttende. Vi har et fast punkt på, vedr. Marte Meo til vores personalemøder, hvor der vises videoklip, og tales ud fra det. Der arbejdes med processer i forhold til inklusion og eksklusionsmekanismer i læringsmiljøer her på Ribevej. 8/7

9 Hvordan understøtter I børns deltagelse i forskellige typer af fællesskaber? Som oventstående. Vi er opmærksomme på små grupper og fælles arrangementer for alle børn. Der arbejdes pt. med processer i forhold til opfølgning, evaluering og dokumentations kultur her på Ribevej, for bl.a. at se om vi understøtter barnet individuelt og i det sociale samspil. Hvordan arbejder I bevidst med, at tilføre børnene kompetencer tidligt i livet? Som oventstående Vi arbejder med at understøtte læreplanstemaerne, eks. selvhjulpenhed Vi har et fast punkt på, vedr. Marte Meo til vores personalemøder, hvor der vises videoklip, og tales ud fra det. Der arbejdes pt. med processer i forhold til opfølgning, evaluering og dokumentations kultur her på Ribevej Hvilke erfaringer har I gjort jer med at anvende forældrenes resurser i forhold til, at skabe forskellige typer af fællesskaber i jeres institution? Tidlig opstart i vuggestuen/legestue Vi er startet op med Legestue for kommende børn. Her har børn og forældre mulighed for at lære vuggestuen at kende før den egentlige opstart. Alle der har fået plads i vuggestuen vil blive kontaktet for yderligere informationer, og kan starte i legestyen. mdr, for vuggestuestart. Forældrebestyrelsen arrangerer sommerfest og juleklip. Hvordan tænker I, at jeres pædagogiske indsats øger alle børns livsmuligheder på sigt? Herunder i særdeleshed de børn der er i risiko for at udvikle særlige behov. Ved at der målrettet bliver arbejdet med processer i forhold til børn der er i risiko for at udvikle særlige behov.læringsmiljøer her på Ribevej. 9/7

10 Tilsynsførende: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionens pædagogiske praksis arbejder systematisk med opsporing af in- og eksklusionsmekanismer: Institutionens pædagogiske praksis understøtter børns deltagelsesmuligheder i forskellige typer af fællesskaber: Institutionens pædagogiske praksis understøtter helhed og sammenhæng mellem indsatser på tværs af forvaltninger, faggrupper og indsatsområder 0/7

11 Pædagogisk leder: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionens pædagogiske praksis arbejder systematisk med opsporing af in- og eksklusionsmekanismer: Institutionens pædagogiske praksis understøtter børns deltagelsesmuligheder i forskellige typer af fællesskaber: Institutionens pædagogiske praksis understøtter helhed og sammenhæng mellem indsatser på tværs af forvaltninger, faggrupper og indsatsområder Eventuelle kommentarer til scoringen vedr. udvikling af fællesskaber for alle børn? /7

12 . God start og overgange til og fra daginstitutionen Hvordan arbejder I med god start og overgange til og fra daginstitutionen? Tidlig opstart i vuggestuen/legestue Vi er startet op med Legestue for kommende børn. Her har børn og forældre mulighed for at lære vuggestuen at kende før den egentlige opstart. Alle der har fået plads i vuggestuen vil blive kontaktet for yderligere informationer. Opstartsamtaler/forbesøg. Fokus på barnet i forhold til overgang til vuggestue og fra vuggestue til børnehave. Personalet besøger børnehaven med det pågældende barn som skal starte, sammen med eller af de andre børn. Fremadrettede pædagogiske drøftelser til at skabe fælles faglige rammer for arbejdet i overgange til og fra daginstitution. Hvilke tegn ser I hos børnene på, at overgangen er god? Trygge børn og trygge forældre Genkendelige voksne, når barnet starter, hvis de har taget imod tilbud om legestuen. Hvordan tilgodeser I, at ingen giver slip før en anden tager fat? Eks.en pædagog bliver frikøbt dage til at være med i opstart i børnehaven, sammen med barnet. Diverse møde med børnehaver. Fremadrettede pædagogiske drøftelser til at skabe fælles faglige rammer for arbejdet i overgange til og fra daginstitution. Skoleudsættelse: Hvor mange skoleudsættelser havde I ved sidste skolestart? Ingen udsættelser for opstart i Børnehave Hvilke overvejelser ligger til grund herfor? /7

13 Pædagogisk leder: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionens pædagogiske praksis understøtter børn og forældres tryghed i overgange til daginstitutionen Institutionens pædagogiske praksis understøtter børn og forældres tryghed i overgange fra daginstitutionen Tilsynsførende: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionens pædagogiske praksis understøtter børn og forældres tryghed i overgange til daginstitutionen Institutionens pædagogiske praksis understøtter børn og forældres tryghed i overgange fra daginstitutionen /7

14 Eventuelle kommentarer til scoringen vedr. god start og overgange? /7

15 . Sundhed, trivsel og sammenhængskraft Hvordan definerer I sundhed i jeres institution? Tanja og Anette er pt. i gang med at udarbejde en APV, der indeholder bl.a hygiejne og psykisk arbejdsmiljø, som skal danne base for drøftelser på personalemøder x årlig, til at skabe fælles faglige rammer for defination af sundhed i daginstitution. Hvordan tænker I sundhed ind i den pædagogiske organisering og de pædagogiske rammer? I forhold til kosten, følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger Bevidsthed om at udfordre børnene motoriske Dagligt via dialog med børnene, f.eks håndvask Fokus på relationernes betydning for trivsel Dagligt gennem leg og inkludering Fremadrettede pædagogisk drøftelser til at skabe fælles faglige rammer. Hvordan arbejder I bevidst med at være vejvisere for børns fysiske sundhed bl.a. ved at deltage i fysiske aktiviteter med børn? Bevægelse er et centralt omdrejningspunkt i hverdagen, hvor børn såvel som voksne er legende og fysisk deltagende i aktiviteter. Børnene deltager i morgengymnastik. Udnytte legepladsens muligheder for motorisk udfoldelse Fremadrettede pædagogisk drøftelser til at skabe fælles faglige rammer Hvordan samarbejder I med forældrene om børns sundhed og trivsel? Gennem den daglige dialog, eller ved samtaler. Forældrebestyrelsen er inddraget. Hvordan arbejder I med at skabe lighed i sundhed? Alle får lov til at deltage /7

16 Pædagogisk leder: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionens pædagogiske praksis og organisering understøtter det brede sundhedsbegreb: Institutionens pædagogiske praksis arbejder systematisk med at skabe lighed i sundhed for alle børn: Tilsynsførende: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionens pædagogiske praksis understøtter det brede sundhedsbegreb: Institutionens pædagogiske praksis arbejder systematisk med at skabe lighed i sundhed for alle børn: 6/7

17 Eventuelle kommentarer til scoringen vedr. sundhed, trivsel og sammenhængskraft? 7/7

18 . Udvikling af institution og personale herunder kompetenceudvikling Hvordan arbejder I systematisk med udvikling af institution og personale? Da der er kommet mange nye medarbejdere til, og jeg blev ansat som leder i april, er vi i gang med mange fremadrettede pædagogiske drøftelser i forhold til vores pædagogiske praksis. Målet er at få skabt fælles mål og rammer ud fra den fastlagte ramme i BF. Hvordan tilgodeser I en reflekterende tilgang til institutionens praksis?.se oventstående, vi er i process og i gang. Hvordan vil I beskrive institutionens evalueringskultur og hvordan understøtter den børns udvikling og læring? Se oventstående, vi har fokus på læreplanstemaerne og evalueringsdelen. Marte Meo so fast punkt på P - mødet Hvordan arbejder I med videndeling på tværs af dagtilbud og institutioner?,se oventstående Neuropædagogik - læringsgrupper/sparring Fælles foredrag i dagtilbuddet Anonym rådgivning 8/7

19 Pædagogisk leder: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionen har fokus på medarbejderens mulighed for kompetenceudvikling. Institutionen arbejder systematisk med udvikling af den pædagogiske praksis. Tilsynsførende: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Institutionen har fokus på medarbejderens mulighed for kompetenceudvikling. Institutionen arbejder systematisk med udvikling af den pædagogiske praksis. 9/7

20 Eventuelle kommentarer til scoringen vedr. udvikling af organisation og personale herunder kompetenceudvikling? 0/7

21 . De fysiske rammer/sikkerhed set i sammenhæng med den pædagogiske praksis Faciliteter og indretning - Hvordan er sammenhængen mellem de fysiske rammer indendørs og den daglige pædagogiske praksis/udviklingsplanens spor? Giv gerne eksempler. - Hvilke signaler sender den fysiske indendørs indretning set i børnehøjde? Plads til leg, både til stillelege og aktive lege Legeplads - Hvordan er sammenhængen mellem de fysiske rammer udendørs og den daglige pædagogiske praksis/udviklingsplanens spor? Giv gerne eksempler. - Hvilke signaler sender den fysiske udendørs indretning set i børnehøjde? Alsidige muligheder for fysisk aktivitet - vi deler børnene op, så de kommer på begge sider af legelpladsen på en dag, da legepladsen sider, indbyder til forskellige aktiviteter. Vi er meget ude, og der er blevet prioriteret at fordele flere timer til om eftermiddagen, således at der også er muligt om eftermiddagen at inddele børnene i mindre grupper. Hygiejne - Hvad gør I for at sikre og opretholde en god hygiejne blandt børn og personale? Vi har fokus på håndhygiejne, handsker og spritte af - se afsnit om APV på personalemøde Evaluerer, fremadrettede drøftelser. Sikkerhed - Hvad gør I for at forebygge ulykker? - Hvordan sikrer I at sikkerhedskravene til legetøj og redskaber overholdes? - Hvilke retningslinjer/praksis har I for de daglige og kvartalsvise inspektioner af legepladsen? - Hvordan følges der op herpå? Drøftelser på møder, og flere skal der til Følger dagtilbuddets inspektioner af legepladsen Daglig tjek om morgenen. /7

22 /7

23 Pædagogisk leder: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Der er sammenhæng mellem indendørs indretning af institutionen og pædagogiske mål: Der er sammenhæng mellem udendørs indretning af institutionen og pædagogiske mål: Opsamlende: Institutionen er et sikkert miljø for børn /7

24 Tilsynsførende: I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Der er sammenhæng mellem indendørs indretning af institutionen og pædagogiske mål Minimumskrav er op- fyldt. med nogle udviklings- med få udviklingspunk- punkter. ter. ved nærmeste le- til udvikling af indsat- der. sen. Der er sammenhæng mellem udendørs indretning af institutionen og pædagogiske mål Minimumskrav er op- fyldt. med nogle udviklings- med få udviklingspunk- punkter. ter. ved nærmeste le- til udvikling af indsat- der. sen. Opsamlende: Institutionen er et sikkert miljø for børn Minimumskrav er op- fyldt. med nogle udviklings- punkter. ved nærmeste le- til udvikling af indsat- der. sen. Eventuelle kommentarer til scoringen vedr. de fysiske rammer/sikkerhed /7

25 6. Tilsynets bemærkninger Tilsynsførendes navn: Anne-Mette Barrit Resumé og evt. bemærkninger til tilsynet:.. Tilrettelæggelsen af et udviklende læringsmiljø understøttes via Marte Meo. Det giver personalet et godt fundament til at understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis og læringsmiljøet. Der har været arbejdet med Marte Meo før, men i en periode har det ikke været anvendt og er igen blevet en del af den pædagogiske praksis i Vuggestuen Ribevej. Der både understøtter udviklingen af den pædagogiske praksis og læringsmiljøerne og gennem anvendelse i forældresamarbejdet understøttes forældrerollen når vi taler barnets læring, I struktureret aktiviteter der understøtter læringsmiljøet ud fra de læringsspor, ligges der i højgrad vægt på at gå foran, det at anvise. ved siden af og bagved arbejdes der mere implicit med og det ønskes at læringsmiljøet i højere grad målrettet struktureres således at de voksne også gå ved siden af og bagved som en del af det planlagte. Den pædagogiske læreplan understøtter pædagogisk aktiviteter, men der skal i højere grad arbejdes med evalueringsdelen så det understøtter udviklingen af læringsmiljøet... I Vuggestuen Ribevej arbejdes der med sprogstøttende aktiviteter der er tilrettelagt efter det enkeltes barns udfordringer. En del af børnegruppen er sproget, men det er generelt forældre der har stor interesse og bakker op om sprogarbejdet med deres barn. Det der i det daglige generelt er fokus på er at barnet anvender og er nysgerrig på at udfordre sig sprogligt. I 08 skal der for 0-6 års området implementeres en strategi for et tættere samarbejde omkring barnet i overgange i børnelivet, her under et tættere samarbejde bl.a. mellem sundhedsplejer og vuggestuen... Der er fokus på in- og eksklusionsmekanismer i Vuggestuens daglige praksis og gennem bruges af strategierne fra Marte Meo, og anvendelse af små filmklip der viser det relationelle sammenspil barn-voksen og barn-barn. Dagligdagen bygges op omkring er fælles struktur hvor børnene gennem dagen deles op i mindre grupper og der væksles mellem hvem det enkelte barn er i gruppe med. Der samarbejdes i højgrad med helhed og sammenhæng mellem indsatser på tværs af både forvaltning, faggrupper og indsatsområder. her under PPR, indsatsteamet, træningscentret og børnehaver... Forældre kan komme på besøg med deres børn en gang om ugen. mdr. før den planlagte opstart i Vuggestuen. det styrker i høj grad trygheden i overgangen til Vuggestuen og det opleves at tilbudet i høj grad benyttes af forældrene. Der er planlagt spørgsmål forældrene stilles ved besøg i Vuggestuen inden opstart og det drøftes styrken i at forældre er bekendt med spørgsmålende inden samtalen og måske at spørgsmålene allerede medsendes velkomstbrevet. Ligeledes opleves der en tryghed omkring overgang til Børnehaven. Her peges der på at der afholdes forældresamtale, men ingen systematik for hvornår de afholdes.. Der arbejdes med parameterne for det brede sundhedsbegreb, men der mangler et fælles afsæt og forståelse af hvilke parameter der er fokus på og hvordan det understøtter den pædagogiske praksis og læringsmiljøet. Der dykkes særligt ned i håndhyggiejne hvor det er påkrævet at der udarbejdes en samlet strategi for praksis der understøtter sundhedsbegrebet. så der i højegrad arbejdes systematisk med lighed i sundhed for alle børn. Der er fokus på frokostordningen og at kosten danner rammer for lighed i sundheden for alle børnene, men der skal mere fokus på de andre områder og synlighed i hvordan det er omsat og implementeret i dagligdagen.. Der er enighed om at der er gode muligheder for kompetence udvikling der understøtter den pædagogiske udvikling af personalet. Der er medarbejder uddannet i Marte Meo, samt at hele personalegruppen deltager i 0- års projekt om børns udvikling og læring 0- år. Derudover er der sidemandsoplæring og jobswop i dagtilbuddet.. Uderummet understøtter i højgrad de pædagogiske aktiviteter og der arbejdes med at dele børnene i mindre fællesskaber, hvilket indretningen af legepladsen understøtter. Indretningen af inderummet er der fokus på at få lavet mindre læringsmiljøer i det store fællesrum midt i huset. /7

26 Samlet set danner personalet i Vuggestuen Ribevej en tryg dagligdag, med et rigtig godt fundsament for at det enkelte barn kan styrkes og udfordres i eget læringspotentiale. Der arbejdes med en praksis der understøtter den pædagogiske udvikling og samarbejdet om børnegruppen. Dog er personalegruppen og den pædagogiske udvikling af Vuggetuen Ribevej, generelt præget af en gruppe af medarbejder der skal finde et nyt og samlet afsæt for deres pædagogiske praksis i gammel og ny kultur, i samarbejde med pædagogisk leder Anette Holst Harboe. Vuggestuen er rigtig godt på vej, men der er forsat udviklingspunkter der er lavet en opsamling på. Forslag til udviklingspunkter:.. At implementerer brugen af Marte Meo i den pædagogiske praksis. Planlægge og anvende af alle læringsrum i læringsaktiviteter... Systematik og drøftelser af hvad der er in- og eksklusionsmekanismer og hvornår man som voksen er med til at understøtte. Arbejdes i højegrad med børnefællesskaber på tværs af huset, så tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis er med udgangspunkt i det enkelte barns behov set i den samlede gruppe... Forældresamtaler ved overgang til Vuggestuen afholdes inden opstart og ud fra et fælles spørgeskema forældre er bekendt med inden samtalen. Systematik for hvornår der afholdes samtaler medhenblik på overgang til Børnehave.. Fælles difinitation og forståelse af sundhedsbegrebet, samt en tydelighed i hvordan det implicit kommer til udtryk i den daglige praksis og læringsmiljøet. så der derigennem skabes mere tydelighed i rammer der skaber lighed i sundhed for alle børn. der skal udarbejdes en ny praksis for håndhyggiejne, hvornår skal børnene have vasket hænder.. Fælles drøftelser af hvilke forventninger der er til omsætning og implementering af ny viden og fælles forståelse af hvordan det understøtter udviklingen. Har tilsynet givet anledning til udarbejdelse af aftale om påbud? Ja 6/7

27 Nej 7/7

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

Dagsordenskabelon til pædagogisk tilsyn i private daginstitutioner og puljeordninger:

Dagsordenskabelon til pædagogisk tilsyn i private daginstitutioner og puljeordninger: int AALBORG KOMMUNE Dagsordenskabelon til pædagogisk tilsyn i private daginstitutioner og puljeordninger: Hermed følger dagsorden vedrørende tilsyn i: Klik her for at angive tekst. Tilsynet finder sted:

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 6 100% - Observatører 0 Rapporten viser resultaterne for følgende

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Alle daginstitutioner Mariehønen Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Alle daginstitutioner Mariehønen Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% Rapporten viser resultaterne for følgende afsnit: - Fagpersonalet:

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 6 100% Rapporten viser resultaterne for følgende afsnit: - Fagpersonalet:

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2017-2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning af kvalitetsrapporten... 3 3. Kvalitet i pædagogisk praksis... 4 3.1. Politik i bevægelse... 4 3.2.

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Lejre kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Humlebo Selvejende institution 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud...3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn...3 Tilsynsrapportens grundlag...3 Læsevejledning...3

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Tilsynsrapport skabelon

Tilsynsrapport skabelon 2017 Tilsynsrapport skabelon Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Notat. Notatet beskriver følgende:

Notat. Notatet beskriver følgende: Notat Vedrørende: Opsamling på pædagogiske tilsyn Sagsnavn: Tilsyn og afrapportering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Sagsnummer: 28.00.00-A00-73-18 Skrevet af: Dorte le Coq og Charlotte Buchhave

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Lejre kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Tilsynsrapport den private institution Livstræet 2017

Tilsynsrapport den private institution Livstræet 2017 Tilsynsrapport den private institution Livstræet 2017 1 Indhold 1. Afrapportering af det pædagogiske tilsyn i den private institution Livstræet... 3 1.1 Systematik omkring planlægning og evaluering af

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Hvordan er normeringen på institutionen? Antal uddannet personale: 4 pædagoger Kirsten, daglig leder 37t Ann 37t Signe 33t Vinni 30t

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE. Børnehuset Ved Åen

SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE. Børnehuset Ved Åen SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE Børnehuset Ved Åen FORMÅL DEN NYE RAMME SKAL SIKRE: At børn der skal sprogvurderes bliver det At der sker opfølgning på sprogvurderingerne At der skabes systematik og skriftlighed

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Personalets kvalifikationer *) 3 uddannede pædagoger (inkl. lederen)

Personalets kvalifikationer *) 3 uddannede pædagoger (inkl. lederen) Roskilde lilleskoles børnehave Dagtilbud Sagsnr. 290267 Brevid. 2650799 Ref. BNY Dir. tlf. 46 31 40 11 gitteny@roskilde.dk NOTAT: Tilsynsnotat Roskilde lilleskole børnehave 2017 19. september 2017 Antal

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Lejre kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret Tryllehytten

Pædagogisk tilsyn efteråret Tryllehytten Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Tryllehytten I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg Dagtilbuddets navn Markusskolens Børnehave Mødedeltagere Daginstitutionsleder Henning Høgild, afdelingsleder Betina Skovsgaard og dagtilbudskonsulent Jesper Odderskov

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger 1 Forord Du sidder nu med Skanderborg Kommunes principper for at skabe gode sammenhænge

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER.

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. SOLRØD KOMMUNE Årsplan 2018 MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. DE SMÅ BØRNEHAVER, HVOR ALLE KENDE ALLE 1. Indledning - Mosebo og Pilebo er to små 40 børns børnehaver der beliggende tæt ved Solrød station (Mosevej

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere