Virksomhederne vil have politisk fokus på mangel på medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhederne vil have politisk fokus på mangel på medarbejdere"

Transkript

1 Thomas Klintefelt AUGUST 2022 Virksomhederne vil have politisk fokus på mangel på medarbejdere Manglen på medarbejdere har gjort arbejdskraft til den vigtigste politiske dagsorden for virksomhederne. Det gælder både, når der spørges til, hvad Folketinget og kommunerne skal gøre. I fire ud fem kommuner angiver virksomhederne, at det er arbejdskraft, som skal prioriteres højest for at styrke virksomhedernes muligheder for vækst. Omkring virksomheder har i 2022 deltaget i DI s årlige undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed. De er her blevet bedt om at Mangel på medarbejdere er største udfordring Andel, der har valgt svarmulighed på spørgsmål om, hvilke udfordringer Folketinget bør prioriterere for at styrke virksomhedens mullighed for vækst Mangel på kvalificerede medarbejdere Administrative byrder og regulering For høje skatter og afgifter Utilstrækkelig trafikal infrastruktur Udbuddet og kvaliteten af uddannelser Barrierer for grøn omstilling Vi oplever ingen barrierer for yderligere vækst Utilstrækkelig digital infrastruktur 5 6 Anm.: I alt virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Dog er det kun 3.851, som har fået spørgsmålet om hvilke udfordringer politikerne i Folketinget bør prioritere højest for at styrke virksomhedens muligheder for vækst.

2 2 angive, hvad de vigtigste prioriteter ifølge deres opfattelse er for Folketingets politikere og for den kommune, de ligger i. Svarene viser tydeligt, at mangel på medarbejdere i 2022 er blevet den vigtigste dagsorden for virksomhederne. I hele landet var der 51 pct. af virksomhederne, som angav Mangel på kvalificerede medarbejdere som en af de to valgte hovedprioriteter ud fra spørgsmålet om hvilke udfordringer Folketinget bør prioritere for at styrke virksomhedens muligheder for vækst. På andenpladsen lå Administrative byrder og regulering med 35 pct. Det er også den rækkefølge af prioriteterne, som findes i alle landsdele, selv om andelene varierer. Virksomhederne ønsker politisk fokus på mangel på medarbejdere Andel som sat mangel på medarbejdere som en af de to vigtigste prioriteter for Folketinget Anm.: I alt virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Dog er det kun 3.851, som har fået spørgsmålet om hvilke udfordringer politikerne i Folketinget bør prioritere højest for at styrke virksomhedens muligheder for vækst. I fire af de elleve landsdele er det mere end landsgennemsnittet på 51 pct. som har mangel på medarbejdere som en hovedprioritet for Folketinget. I Bornholm er andelen hele 73 pct., mens de jyske landsdele Sydjylland, Vestjylland og Østjylland følger på de næste pladser. Det er i Byen København, at andelen er lavest med 43 pct. Svarene er et tydeligt signal til folketingets politikere om, at manglen på medarbejdere bør ligge meget højt på den politiske dagsorden. Det er efterhånden mere end ti år siden, at der sidst er blevet vedtaget politiske tiltag, der har løftet arbejdsudbuddet, og det er på høje tid, at der igen kommer fokus på reformer, der kan skaffe flere medarbejdere. For virksomhederne er der ganske enkelt ikke nogen mere vigtig politisk dagsorden nu. Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvad deres kommune bør prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet.

3 3 Svarmulighederne er ikke helt de samme som i spørgsmålet om Folketingets prioriteter, da de kommunale politikere har andre opgaver at løse end folketingspolitikere. Virksomhederne har dog også her kunnet vælge Arbejdskraft, som fremstår som den klart vigtigste prioritet for virksomhederne, når det handler om, hvad kommunen bør prioritere højest for at styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet. Der var 44 pct., som valgte arbejdskraft som en af de to hovedprioriteter, hvilket er langt mere end Infrastruktur og transport (29 pct.) og Uddannelse (25 pct.) på de følgende pladser. Arbejdskraft topper også virksomhedernes liste over kommunernes prioriteter Andel, der har valgt svarmulighed på spørgsmål om, hvad kommunen bør prioriterere højest for at styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet Arbejdskraft Infrastruktur og transport Uddannelse Brug af private leverandører Sagsbehandling Grøn udvikling Skatter, afgifter og gebyrer Erhvervsarealer og områder Information og dialog Digitale rammer Anm.: I alt virksomheder har deltaget i undersøgelsen. 5 I alle landsdele var arbejdskraft højest prioriteret, men der er tydelige forskelle mellem landsdelene, når man ser på andelen, der har prioriteret arbejdskraft. Højest er andelen på Bornholm med 59 pct. og lavest i Nordsjælland med 35 pct. Virksomhederne ønsker, at kommunerne prioriterer arbejdskraft højt Andel som sat arbejdskraft som en af de to vigtigste prioriteter for kommunen Anm.: I alt virksomheder har deltaget i undersøgelsen

4 4 Ud over Bornholm var der i alle de fire jyske landsdele samt Fyn en højere andel end landsgennemsnittet på 44 pct., som angav arbejdskraft som en hovedprioritet, mens alle sjællandske landsdele lå under gennemsnittet. Generelt ser virksomhederne på Sjælland arbejdskraft som et lidt mindre vigtigt problem end i resten af landet, om end det skal understreges, at det også er det højest prioriterede område der. Ser man på alle landets kommuner, er det kun i få tilfælde, at virksomhederne har en anden højeste prioritet end arbejdskraft. Samlet set er det i fire ud af fem kommuner, at flest har svaret, at arbejdskraft skal prioriteres højest. Især i Jylland tegner der sig et meget entydigt billede af mangel på arbejdskraft som højeste prioritet, mens det på Sjælland er lidt mere sammensat. Det er hovedsagelig folketingspolitikernes opgave at lave reformer, der kan sikre virksomhederne flere medarbejdere F.eks. i form af ændringer i tilbagetrækningsordninger eller ved at lempe adgangsvilkår for udenlandske medarbejdere. Kommunerne spiller dog også en rolle. Ikke mindst når det gælder beskæftigelsesindsatsen, der Prioriteter i kommunerne Figuren viser virksomhedernes højeste prioritet på spørgsmålet: Hvad bør kommunen prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet? Kilde: Lokal Erhvervsvenlighed 2022 Anm.: To kommuner har to kategorier som højeste prioritet. Struer Kommune har Arbejdskraft og Sagsbehandling, og Ringsted har Arbejdskraft og Infrastruktur og transport som højeste prioritet.

5 5 skal hjælpe ledige og andre personer på overførselsindkomst tættere på arbejdsmarkedet. I øjeblikket er ledigheden meget lav i hele landet. Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigt i arbejde. Her er forbedringspotentialet i kommunerne begrænset. Men det er fortsat langt de fleste i kontanthjælpssystemet, som ikke regnes for jobparate, og som derfor ikke får en jobrettet indsats og heller ikke bliver pålagt at søge job. Det er først og fremmest for de ikke-jobparate, at der kan ligge et potentiale i beskæftigelsesindsatsen, om end det også skal anerkendes, at mange ikke-jobparate befinder sig langt væk fra arbejdsmarkedet. Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med kommunens indsats for tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft, og resultaterne viser, at der på det område er langt flere virksomheder, der er tilfredse end utilfredse. For hele landet var der 32 pct. som angav at de var tilfredse eller meget tilfredse, mens 17 pct. angav, at de var utilfredse eller meget utilfredse. Generel tilfredshed med kommunens indsats for arbejdskraft Kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft 5 Tilfreds eller meget tilfreds 45% Utilfreds eller meget utilfreds 35% 25% 15% 5% Anm.: I alt virksomheder har deltaget i undersøgelsen Det er kun i Nordsjælland, at der er en lidt højere andel af virksomhederne som er utilfredse end tilfredse. Særligt i de fire jyske landsdele er der markant flere tilfredse end utilfredse. I Vestjylland var 42 pct. tilfredse eller meget tilfredse, mens blot 13 pct. var utilfredse eller meget utilfredse svarende til tre gange flere tilfredse. Selv om der også på Sjælland med undtagelse af Nordsjælland er flest tilfredse, så er der her små forskelle mellem andelen tilfredse og utilfredse. Generelt gælder det altså, at tilfredsheden med kommunens indsats for at tiltrække og sikre arbejdskraft er størst i de landsdele, hvor arbejdskraft også prioriteres af flest virksomheder.

6 6 Omkring halvdelen af alle virksomheder i undersøgelsen har angivet, at de har oplevet forgæves rekrutteringer i løbet af de seneste 12 måneder. For dem er problematikken omkring tilstrækkelig arbejdskraft mest akut, og ser man på samme spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats, så er der en tydelig tendens til mindre tilfredshed blandt de virksomheder, der har oplevet forgæves rekrutteringer. For hele landet er der dog fortsat en overvægt af virksomheder, som er tilfredse eller meget tilfredse (28 pct.) end utilfredse eller meget utilfredse (25 pct.). Tilfredshed mindre for virksomheder med forgæves rekruttering - især på Sjælland Kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft. Kun virksomheder der oplevede forgæves rekrutteringer 45% 35% 25% 15% 5% Tilfreds eller meget tilfreds Utilfreds eller meget utilfreds Anm.: I alt virksomheder har deltaget i undersøgelsen havde oplevet forgæves rekruttering i løbet af de seneste 12 måneder. Der er imidlertid betydelige regionale forskelle, og det er især bemærkelsesværdigt, at virksomhederne på Sjælland med forgæves rekruttering har en overvægt af utilfredse virksomheder, mens det forholder sig omvendt i resten af landet. Vestjylland er den landsdel, hvor der er størst tilfredshed med kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft blandt virksomheder, der oplevede forgæves rekruttering. Her var 37 pct. tilfredse eller meget tilfredse og blot 17 pct. utilfredse eller meget utilfredse. I den anden ende finder vi Østsjælland, Byen København og Nordsjælland, hvor der er i alle tre tilfælde er omkring dobbelt så mange virksomheder, der er utilfredse eller meget utilfredse som der er tilfredse eller meget tilfredse. Værst står det til i Nordsjælland, hvor kun 15 pct. af virksomhederne med forgæves rekrutteringer var tilfredse eller meget tilfredse med kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft. Hele 34 pct. var utilfredse eller meget utilfredse. At virksomheder med forgæves rekruttering er mindre tilfredse med kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft fremgår tydeligt, når andelen, der er utilfredse eller meget

7 7 utilfredse opdeles på, om virksomhederne havde forgæves rekruttering eller ej. I alle landsdele er der tydeligt flest utilfredse blandt virksomheder, der har oplevet forgæves rekruttering. Man må formode, at det i vid udstrækning også er de virksomheder, som har søgt kommunens hjælp til rekruttering, og her har de i mange tilfælde oplevet, at kommunen ikke har kunnet løse deres problem. Utilfredsheden markant større, når virksomheder har oplevet forgæves rekruttering Andelen som er ultilfreds eller meget utilfreds med kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft Havde forgæves rekruttering 35% Havde ikke forgæves rekruttering 25% 15% 5% Anm.: I alt virksomheder har deltaget i undersøgelsen havde oplevet forgæves rekruttering i løbet af de seneste 12 måneder.

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 SEPTEMBER 19 Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Rundt om i landets kommuner har man i dag større fokus på at skabe et godt

Læs mere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere Mads Brøndum Djernæs, konsulent mabd@di.dk, 2849 517 SEPTEMBER 17 Stadig flere virksomheder opgiver at finde Næsten fire ud af virksomheder har ikke kunne finde de, som de har søgt. Det viser DI s årlige

Læs mere

Fire nye kommuner i top ti på Lokalt Erhvervsklima

Fire nye kommuner i top ti på Lokalt Erhvervsklima Thorbjørn Baum thob@di.dk, 2328 9685 SEPTEMBER 2019 Fire nye kommuner i top ti på Lokalt Erhvervsklima I år er tiende år, DI gennemfører undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima. På de ti år, er andelen af virksomheder,

Læs mere

Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner

Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner Thorbjørn Baum, konsulent thob@di.dk, 2328 9685 SEPTEMBER 2018 Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner Vinderen af Lokalt Erhvervsklima 2018 er Ikast-Brande. Kommunen er på podiet i fire

Læs mere

Lokale politikere vil også gerne erhvervslivet

Lokale politikere vil også gerne erhvervslivet Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 2128 6671 AUGUST 2018 Lokale politikere vil også gerne erhvervslivet Når virksomhederne i kommunen vinder, så vinder kommunen og borgerne i den også.

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet

Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet September 2013 Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet Af konsulent Nikolaj Pilgaard Virksomhederne er blevet stadig mere tilfredse med det lokale erhvervsklima siden 2010. Især de større virksomheder

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser September 2012 Godt erhvervsklima giver arbejdspladser AF KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Blot halvdelen af landets virksomheder er tilfredse med det lokale erhvervsklima, og næsten hver femte er

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Adgang til arbejdskraft

Adgang til arbejdskraft Syddansk arbejdskraft Maj 2019 Adgang til arbejdskraft 1. kvartal 2019 Stadig svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft I hvilken grad har virksomheden inden for det 70% seneste halve år oplevet problemer

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL

NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL 1 NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL INTRO Når virksomheden bestiller flyttebil er en rapport, der belyser virksomhedernes vækstvilkår og bosætning. Analysen søger at forstå, hvad virksomhederne lægger

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene Jes Lerche Ratzer, chefkonsulent jelr@di.dk, 3377 4518 AUGUST 2019 Virksomhederne søger forskellig vejledning fra erhvervshusene Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene afhængig

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013

DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 Baggrund Dansk Industri (DI) har offentliggjort

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE

BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE Indhold Baggrund... 2 Vejledning til læsning af rapporten... 3 Hovedkonklusion... 4 Kommunale rammevilkår... 5 Barrierer for vækst... 6 Image... 8 Kommunal sagsbehandling...

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

Virksomhederne opretter flere lærepladser, men lang vej endnu

Virksomhederne opretter flere lærepladser, men lang vej endnu Virksomhederne opretter flere lærepladser, men lang vej endnu Selvom de nye praktikpladstal viser, at det er blevet en smule lettere at finde praktikplads, så bliver køen af unge, der står uden praktikplads

Læs mere

Højvækstvirksomheder sikrer fremgang i økonomien

Højvækstvirksomheder sikrer fremgang i økonomien Claus Aastrup Seidelin, seniorchefkonsulent clas@di.dk, 2779 6422 Mads Højbjerg, stud.polit mahp@di.dk, 3377 455 JANUAR 219 Højvækstvirksomheder sikrer fremgang i økonomien Højvækstvirksomheder sikrer,

Læs mere

Omfattende mangel på elektrikere

Omfattende mangel på elektrikere Omfattende mangel på elektrikere i hele landet Dansk økonomi har omsider lagt krisen bag sig, og beskæftigelsen er specielt de sidste to år braget i vejret. Elektrikerne nyder også godt af de gode tider,

Læs mere

Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv?

Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv? A Claus Aastrup Seidelin, Seniorchefkonsulent clas@di.dk, 2779 6422 Kristian Binderup Jørgensen, Ledende økonom kbj@kraka.org, 3140 8705 SEPTEMBER 2019 Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv? Virksomheder,

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

SAMLET PLACERING Nordfyns opnår en 12. plads (-8 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Nordfyns opnår en 12. plads (-8 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Nordfyns Samlet placering 12 SAMLET Nordfyns opnår en 12. plads (-8 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Nordfyns bedste placering er som nummer

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 21. november 2017. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med Håndværker- og industriforeningen

Læs mere

Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed

Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 NOVEMBER 2018 Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed Virksomhederne oplever, at kommunalpolitikerne er meget mere erhvervsvenlige

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

VisionDK 2017: Ledelse, omstillingsparathed og kvalificeret dansk arbejdskraft vurderes som afgørende konkurrenceevnefaktorer ude på virksomhederne

VisionDK 2017: Ledelse, omstillingsparathed og kvalificeret dansk arbejdskraft vurderes som afgørende konkurrenceevnefaktorer ude på virksomhederne VisionDK 2017: Ledelse, omstillingsparathed og kvalificeret dansk arbejdskraft vurderes som afgørende konkurrenceevnefaktorer ude på virksomhederne Tillidsrepræsentanter og virksomheder vurderer, at deres

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Januar januar 2019 J-nr.: /

Januar januar 2019 J-nr.: / Januar 2019 28. januar 2019 J-nr.: 81855 / 2585666 Lavere dækningsafgifter i 2019 Otte kommuner har sænket dækningsafgiften i 2019, hvoraf Vejle Kommune, som har afskaffet den helt. Samlet set opkræver

Læs mere

DEN KVIKKE ERHVERVSKOMMUNE. De bedste til værdiskabende løsninger og prioritering af virksomhederne

DEN KVIKKE ERHVERVSKOMMUNE. De bedste til værdiskabende løsninger og prioritering af virksomhederne DEN KVIKKE ERHVERVSKOMMUNE De bedste til værdiskabende løsninger og prioritering af virksomhederne FORMÅL MED ANALYSEN: Vurdering af kommunens image og omdømme Kvaliteten i den kommunale sagsbehandling

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

SAMLET PLACERING Billund opnår en 26. plads (-18 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Billund opnår en 26. plads (-18 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Billund Samlet placering 26 SAMLET Billund opnår en 26. plads (-18 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Billunds bedste placering er som nummer 1

Læs mere

SAMLET PLACERING Odder opnår en 18. plads (-2 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Odder opnår en 18. plads (-2 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Odder Samlet placering 18 SAMLET Odder opnår en 18. plads (-2 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Odders bedste placering er som nummer 13 i kategorierne

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

SMV ers top 3: Sådan holder kommunerne på os

SMV ers top 3: Sådan holder kommunerne på os Thorbjørn Baum, konsulent thob@di.dk, 2328 9685 Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent tqch@di.dk, 3377 3316 JANUAR 2017 SMV ers top 3: Sådan holder kommunerne på os De små og mellemstore virksomheder

Læs mere

SAMLET PLACERING Vordingborg opnår en 71. plads (+15 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Vordingborg opnår en 71. plads (+15 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Vordingborg Samlet placering 71 SAMLET Vordingborg opnår en 71. plads (+15 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Vordingborgs bedste placering er

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

FORTSAT STORT FALD I ARBEJDSLØSHEDEN I APRIL 2008

FORTSAT STORT FALD I ARBEJDSLØSHEDEN I APRIL 2008 9. maj 8 Af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 77 FORTSAT STORT FALD I ARBEJDSLØSHEDEN I APRIL 8 Resumé: Arbejdsløsheden falder fortsat kraftigt. Alene fra marts til april 8 med. personer. Der er nu under.

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Fredericia - resultater

Fredericia - resultater OVERSIGTSNOTAT Fredericia - resultater SAMLET 17 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 16 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 29 2. Arbejdskraft 29 3. Uddannelse 22 4. Kommunal sagsbehandling 28 5. Skatter,

Læs mere

Ballerup - resultater

Ballerup - resultater OVERSIGTSNOTAT Ballerup - resultater SAMLET 43 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 33 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 17 2. Arbejdskraft 67 3. Uddannelse 53 4. Kommunal sagsbehandling 70 5. Skatter,

Læs mere

Glostrup - resultater

Glostrup - resultater OVERSIGTSNOTAT Glostrup - resultater SAMLET 56 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 61 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 7 2. Arbejdskraft 61 3. Uddannelse 80 4. Kommunal sagsbehandling 56 5. Skatter,

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i januar 2017 Den 3. marts 2017 Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra december 2016 til januar 2017, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet og rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Nøgletal for arbejdsmarkedet og rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet og rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, december 2016, Økonomi- og indenrigsministeriet 12. december 2016 Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i 2016, og væksten

Læs mere

Odder - resultater OVERSIGTSNOTAT. Overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Udviklingen i overordnet vurdering af erhvervsvenlighed

Odder - resultater OVERSIGTSNOTAT. Overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Udviklingen i overordnet vurdering af erhvervsvenlighed OVERSIGTSNOTAT Odder - resultater SAMLET 16 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 10 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 72 2. Arbejdskraft 5 3. Uddannelse 37 4. Kommunal sagsbehandling 67 5. Skatter,

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Ikast-Brande - resultater

Ikast-Brande - resultater OVERSIGTSNOTAT Ikast-Brande - resultater SAMLET 1 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 1 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 15 2. Arbejdskraft 2 3. Uddannelse 2 4. Kommunal sagsbehandling 8 5. Skatter,

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Arbejdsløsheden står stille i øjeblikket

Arbejdsløsheden står stille i øjeblikket . maj 9 Arbejdsløsheden står stille i øjeblikket Antallet af arbejdsløse steg med fuldtidspersoner fra februar 9 til marts 9. Arbejdsløsheden steg også lidt i februar, og samlet set er antallet af arbejdsløse

Læs mere

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 September 2013 Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 Fire ud af ti virksomheder i det sydjyske mener, at politikerne har været gode til at lytte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE STATISTISKE EFTERRETNINGER NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE 2018:12 14. december 2018 Regionale regnskaber 2017 Resumé: En større del af Danmarks BNP skabes nu i København sammenlignet med for ti år

Læs mere

En lavere beløbsgrænse vil åbne for faglærte

En lavere beløbsgrænse vil åbne for faglærte Thomas Michael Klintefelt, Seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 SEPTEMBER 2018 En lavere beløbsgrænse vil åbne for faglærte Den nuværende beløbsgrænse på 418.000 kroner om året er for høj til, at

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2015 ERHVERVSKLIMA ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNALT ERHVERVSKLIMA 2015... 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING... 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR... 5 IMAGE... 6 KOMMUNAL SERVICEKULTUR...

Læs mere

Omtrent uændret arbejdsløshed i juni

Omtrent uændret arbejdsløshed i juni Arbejdsløsheden i juni 2017 Den 11. august 2017 Omtrent uændret arbejdsløshed i juni Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra maj til juni 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 116.400

Læs mere

SMV erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen

SMV erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent KHPE@di.dk, 3377 3432 JANUAR 2018 SMV erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen SMV erne har i den grad lagt krisen bag sig. Beskæftigelsen i de små og

Læs mere

Stramt arbejdsmarked i flere områder

Stramt arbejdsmarked i flere områder ANALYSE Stramt arbejdsmarked i flere områder Rekordhøj beskæftigelse skaber vækst og velstand, men med udviklingen er også fulgt lav ledighed og udfordringer for virksomheder, der skal rekruttere arbejdskraft.

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Lille stigning i arbejdsløsheden i maj

Lille stigning i arbejdsløsheden i maj Arbejdsløsheden i maj 2017 Den 7. juli 2017 Lille stigning i arbejdsløsheden i maj Antallet af arbejdsløse steg med 1.200 fuldtidspersoner fra april til maj 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 116.400

Læs mere

Godt færre arbejdsløse i løbet af 2018

Godt færre arbejdsløse i løbet af 2018 . januar 9 Godt. færre arbejdsløse i løbet af Antallet af arbejdsløse faldt med fuldtidspersoner fra november til december. Bruttoarbejdsløsheden er nu på. fuldtidspersoner, jf. tabel, svarende til, pct.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

A N A L Y S E. Flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet

A N A L Y S E. Flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet A N A L Y S E Oktober 2017 Flyttemønstre blandt i kontanthjælpssystemet I forbindelse med jobreform fase 1, er der særligt fokus på, om reformen giver anledning til flere fraflytninger af boliger eller

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Lille fald i arbejdsløsheden

Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i november Den 6. januar 2015 Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden faldt med 800 fuldtidspersoner fra oktober til november. Der er nu i alt 131.300 bruttoarbejdsløse, svarende til

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsløsheden fortsætter med at falde

Arbejdsløsheden fortsætter med at falde . februar 9 Arbejdsløsheden fortsætter med at falde Antallet af arbejdsløse faldt med. fuldtidspersoner fra december til januar 9. Bruttoarbejdsløsheden er nu på. fuldtidspersoner, jf. tabel, svarende

Læs mere

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse.

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Salgspris (kvm.pris) Kvartals Års København by 21.289 21.684 22.892 22.712 23.464 3,3 10,2 Københavns omegn 19.883 20.699

Læs mere

A N A L Y S E. Flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet

A N A L Y S E. Flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet A N A L Y S E Marts 2017 Flyttemønstre blandt i kontanthjælpssystemet I forbindelse med jobreform fase 1, er der særligt fokus på, om reformen giver anledning til flere fraflytninger af boliger og/eller

Læs mere

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Flere og flere dagpengemodtagere hænger fast i ledighed. Antallet af ledige, der har været ledige i sammenhængende ½-1 år er således mere

Læs mere

Af Mette Hørdum Larsen Økonom i LO

Af Mette Hørdum Larsen Økonom i LO ANALYSE Der er IKKE generel mangel på hænder Torsdag den 14. juni 2018 Der er ikke tegn på, at vi er på vej ind i en situation med skrigende mangel på hænder. Intet tyder på at økonomien er ved at overophede,

Læs mere

Jobtilgængeligheden er vokset, hvor den i forvejen var høj

Jobtilgængeligheden er vokset, hvor den i forvejen var høj 7. juni 2018 2018:10 Jobtilgængeligheden er vokset, hvor den i forvejen var høj Af Thomas Thorsen, Thomas Lauterbach, Anne Kaag Andersen og Ismir Mulalic 1 Både mennesker og jobs koncentreres i disse år

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Danske selskabers evne til at skabe overskud

Danske selskabers evne til at skabe overskud FSR ANALYSE / JANUAR 2019 Danske selskabers evne til at skabe overskud 2010-2017 Undersøgelse af selskabernes årsregnskaber På baggrund af data for regnskaberne leveret af Experian har FSR danske revisorer

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere