Bilag 4: Beregning af vejslid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4: Beregning af vejslid"

Transkript

1 Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING I dette bilag beskrives effekten for levetiden på slidlaget på motorveje og hovedlandeveje som funktion af andelen af modulvogntog i den samlede lastvognstrafik. Analyserne er baseret på data fra Weigh-in-Motion (WIM) tællestationer på motorvejsnettet og hovedlandevejsnettet i årene samt data vedrørende den samlede Æ10-belastning på disse vejklasser fra tidligere VD rapporter. 2 TRAFIK 2.1 Karakterisering og informationskilder Beregning af trafikkens nedbrydning af befæstelser baseres på simulering, hvor trafikken karakteriseres ved antallet af ækvivalente 10-tons aksel belastninger (Æ10 belastning). I det aktuelle projekt vil en del af køretøjerne i trafikken blive erstattet af andre køretøjer. Ved beregning af trafikkens indflydelse på befæstelser, er det derfor nødvendigt med kendskab til følgende parametre: 1. Det totale antal Æ10 belastninger pr. år. 2. Forekomsten (frekvensen) af de enkelte køretøjstyper i trafikken. 3. De enkelte køretøjstypers gennemsnitlige Æ10 belastning. Disse data fastlægges ud fra 2 kilder: A. Rapporten Konsekvenser for vejsliddet af forøget akseltryk og totalvægt på det danske vejnet, Vejdirektoratet, 2009, udarbejdet af COWI. B. Weigh-in-Motion (WIM) data fra udvalgte automatiske veje- og tællestationer på det overordnede vejnet. Ud fra B fastlægges frekvens og køretøjernes Æ10 belastning, mens A angiver den årlige Æ10 belastning på de to betragtede vejklasser, motorveje og hovedlandeveje. 2.2 Aktuelle trafikdata Totale Æ10 belastninger For de totale årlige trafiktal på motorveje og hovedlandeveje angives i Konsekvenser for vejsliddet af forøget akseltryk og totalvægt på det danske vejnet, for basissituationen 1, følgende værdier for det tungest belastede spor: 1 I det der her er omtalt som basissituationen, indgår der ikke modulvogntog i trafikkilometre.

2 Vejdirektoratet Side 2 Motorveje Hovedlandeveje Æ10/år Æ10/år Belastningsfrekvens Der foreligger data fra 2 WIM-stationer på motorvejsnettet (Lellinge og Holsted) og fra 3 WIM-stationer på landeveje (Fårvang, Brande og Solrød). Af sidstnævnte ligger Fårvang ikke på modulvogntogsvejnettet, men medtages for at give et mere dækkende billede af trafiksammensætningen på hovedlandevejene. Ved analysen af belastningsfrekvenser reduceres data, således at særtransporter og 9-akslede modulvogntog (som måske snarere er registrerede særtransporter) udelades. For den resterende trafik er der ikke væsentlige forskelle i sammensætningen i perioden frem til 2008, og årene 2009 og Der regnes derfor med følgende frekvenser for de i basistrafikken repræsenterede køretøjer. Type Beskrivelse Motorveje Hovedlandeveje - Lellinge og Holsted Solrød, Brande og Fårvang 2-1_sv Sættevognstog 1,38 2,01 2-1_vt Lastbil m. anh 0,11 0,09 2-2_sv Sættevognstog 7,61 7,22 2-2_vt_k Lastbil m. anh 2,38 1,50 2-2_vt_p Lastbil m. anh 2,07 2,30 2-3_sv Sættevognstog 35,11 27,22 2-3_vt Lastbil m. anh 0,97 1,36 2a_lb Lastbil, Bus 11,95 16,56 3-2_sv Sættevognstog 0,95 1,26 3-2_vt_k Lastbil m. anh 1,52 0,96 3-2_vt_p Lastbil m. anh 1,45 1,25 3-3_sv Sættevognstog 9,72 9,66 3-3_vt_k Lastbil m. anh 0,30 0,24 3-3_vt_p Lastbil m. anh 3,19 4,26 3a_lb Lastbil, Bus 14,74 15,02 4-2_vt Lastbil m. anh 1,23 1,60 4a_lb Lastbil 4,80 6,43 7a_vt Lastbil m. blokvogn 0,50 1,08 Sum eksklusive modulvogntog Modulvogn_6ax Modulvogntog 6 0,037 0,009 Modulvogn_7ax Modulvogntog 7 0,089 0,035 Modulvogn_8ax Modulvogntog 8 0,087 0,103 Figur 1: Køretøjsfrekvenser i 2010 udtrykt som % i forhold til det samlede antal lastvogne

3 Vejdirektoratet Side 3 Det bemærkes, at frekvenserne ekskl. modulvogntog summerer op til 100 %. Denne vægtning er foretaget i henhold til evalueringens formål - at vurdere ændringer i vejsliddet i situationer med varierende andele af modulvogntog i forhold til en situation helt uden modulvogntog. Frekvensspektret uden modulvogntog anvendes til vurdering af vejsliddet i sidstnævnte basissituation. Nedenfor er angivet forekomsten af modulvogntog på motorveje i relation til de køretøjstyper, de vil komme til at erstatte. Figuren viser en jævnt stigende andel af modulvogntog. Andelen er meget lille i forhold til erstatningsgrupperne, som på sin side udviser stor stabilitet over den betragtede periode. Forudsætningerne om fordeling mellem de køretøjer, der erstattes, og de modulvogntog, der overtager deres transportopgaver er behandlet i afsnit Andel af modulvogntog (procent) Andel (%) År Modulvogntog Lastbil 3+3 Sættevognstog 2+3 Sættevognstog 3+3 Figur 2: Andel af modulvogntog og de køretøjstyper de vil komme til at erstatte Æ10 belastning for køretøjstyper Analyser af WIM data for de enkelte køretøjers gennemsnitlige Æ10 belastning giver ikke grundlag for at skelne mellem værdierne for motorveje og hovedlandeveje. Til gengæld er der, med en enkelt undtagelse, en klar stigning i Æ10 tallene fra 2009 til 2010, som demonstreret af nedenstående Figur 3. Den enkelte anormale afvigelse for de 6-akslede modulvogntog skyldes rimeligvis fejl i de små datamængder for 2009.

4 Vejdirektoratet Side 4 Aksler _sv Sættevognstog 3 0,73 1,59 0,85 2-1_vt Lastbil m. anh 3 0,92 1,21 0,29 2-2_sv Sættevognstog 4 0,77 1,01 0,25 2-2_vt_k Lastbil m. anh 4 0,94 1,39 0,45 2-2_vt_p Lastbil m. anh 4 0,85 1,16 0,31 2-3_sv Sættevognstog 5 1,14 1,32 0,19 2-3_vt Lastbil m. anh 5 0,93 1,47 0,55 2a_lb Lastbil, Bus 2 0,66 0,76 0,10 3-2_sv Sættevognstog 5 1,03 1,89 0,86 3-2_vt_k Lastbil m. anh 5 1,34 1,61 0,27 3-2_vt_p Lastbil m. anh 5 1,15 1,57 0,42 3-3_sv Sættevognstog 6 2,17 2,54 0,37 3-3_vt_k Lastbil m. anh 6 2,35 2,58 0,22 3-3_vt_p Lastbil m. anh 6 2,55 3,09 0,54 3a_lb Lastbil, Bus 3 0,97 1,09 0,12 4-2_vt Lastbil m. anh 6 1,90 2,22 0,31 4a_lb Lastbil 4 1,18 1,33 0,16 7a_vt Lastbil m. blokvogn 7 2,02 2,09 0,07 Modulvogn_6ax Modulvogntog 6 aksler 6 4,07 2,27-1,80 Modulvogn_7ax Modulvogntog 7 aksler 7 1,03 1,68 0,65 Modulvogn_8ax Modulvogntog 8 aksler 8 1,63 1,64 0,00 Figur 3: Gennemsnitlige Æ10 belastninger for køretøjstyper fordelt på 2009 og Det ses, at der generelt er tale om en stigning i Æ10-belastningen fra 2009 til 2010, hvilket falder i tråd med den generelle stigning i økonomisk aktivitet. Hvis stigningen for de enkelte typer vægtes med frekvenserne for motorveje i Figur 1 findes en gennemsnitlig stigning i Æ10-belastningen på 20 %. 3 BEFÆSTELSER Befæstelserne for motorveje og hovedlandeveje vælges ligeledes i overensstemmelse med angivelserne i førnævnt rapport Konsekvenser for vejsliddet af forøget akseltryk og totalvægt på det danske vejnet, hvor de er fastlagt ud fra statistiske data indsamlet for det danske vejnet og antagelser om en ligelig fordeling på normal (50 MPa) og svag (25 MPa) underbund. Asfalt Ubundent bærelag (Stabil grus) Bundsikring på 50 MPa underbund Bundsikring på 25 MPa underbund mm mm mm mm Motorveje Hovedlandeveje Figur 4: Befæstelser til nedbrydningsanalyser.

5 Vejdirektoratet Side 5 4 Æ10 BELASTNINGER I ANALYSEALTERNATIVER 4.1 Erstatnings- og erstattede køretøjer I nedbrydningsanalyserne beregnes levetiden dels for basissituationen, dels for alternativer, hvor dele af basissituationens trafik erstattes af modulvogntog. Det forudsættes i disse alternativberegninger, at 2 modulvogntog erstatter 3 af basistrafikkens lastvogne. Forholdet mellem antallet af de enkelte typer af modulvogntog fastlægges på grundlag af de målte frekvenser for motorveje i Figur 1. Der anvendes værdier for motorveje, da disse data er baseret på et større antal registreringer, og det ikke vurderes, at der vil være forskel i den indbyrdes fordeling fra motorveje til hovedlandeveje. Der anvendes nedenstående afrundede værdier: Type Betegnelse Aksler Andel Æ10 Modulvogn_6ax Modulvogn_7ax Modulvogntog 6 aksler Modulvogntog 7 aksler Modulvogntog 8 Modulvogn_8ax aksler Figur 5: Fordeling af modulvogntog % 2, % 1, % 1,64 De køretøjer, der erstattes af modulvogntogene, vil efter oplysninger indhentet fra branchen, altovervejende være sættevognstog med 2- og 3-akslede trækkere samt 3-akslede lastvogne med 3-akslede anhængere. Æ10-belastningen for de enkelte køretøjstyper er fastlagt ud fra en forudsætning om, at den samme godsmængde skal transporteres af modulvogntogene som af de erstattede køretøjstyper. Dette svarer til at de erstattede køretøjer i gennemsnit skal have en totalvægt, der er 11 ton lavere end gennemsnittet for køretøjstypen. Ud fra en forudsætning om at styreakslens aksellast reduceres til 6 ton, og at de øvrige akslers belastning reduceres proportionalt, kan Æ10-belastningen for de erstattede køretøjstyper fastlægges som angivet i Figur 6.

6 Vejdirektoratet Side 6 Type 2-3_sv 3-3_sv 3-3_vt_p Lastbil med anhænger Aksler aksel Gennemsnit Reduceret Sættevognstog Gennemsnit Reduceret Sættevognstog Gennemsnit Reduceret Betegnelse Situation Belastning 1. aksel 2. aksel 3. aksel 4. aksel 5. aksel Total Last 8,2 9,1 4,9 5,0 4,9 32,1 Æ10 0,44 0,70 0,059 0,061 0,058 1,32 Last 6 5,8 3,1 3,1 3,1 21,1 Æ10 0,13 0,11 0,009 0,010 0,009 0,27 Last 8,0 8,2 8,9 7,7 7,7 7,6 48,2 Æ10 0,40 0,45 0,636 0,354 0,359 0,342 2,54 Last 6 6,3 6,9 6,0 6,0 5,9 37,2 Æ10 0,13 0,16 0,230 0,128 0,130 0,124 0,90 Last 8,7 10,7 7,2 8,2 7,1 7,1 48,9 Æ10 0,58 1,30 0,264 0,444 0,249 0,256 3,09 Last 6 8,5 5,7 6,5 5,6 5,7 37,9 Æ10 0,13 0,52 0,105 0,177 0,099 0,102 1,13 Figur 6: Beregning af Æ10 faktorer. På basis af kontakt med branchen er det forventede forhold mellem erstattede køretøjstyper fastlagt. Til brug for analyserne kan herefter angives nedenstående data for de erstattede køretøjstyper. Type Betegnelse Aksler Andel Æ10 2-3_sv Sættevognstog % 0,27 3-3_sv Sættevognstog % 0,90 Lastbil med anhænger 3-3_vt_p % 1,13 Figur 7: Fordeling af erstattede køretøjstyper. Det skal bemærkes, at en ændring af sammensætningen i erstattede køretøjer til f.eks. 10:85:5 fører til ændringer i de totale Æ10 tal på højst 0,15 %. 4.2 Æ10-belastning i alternativer De endelige nedbrydningsberegninger udføres med Vejreglernes dimensioneringsprogram MMOPP (Mathematical Modelling Of Pavement Performance). I disse beregninger karakteriseres trafikken alene ved sin samlede Æ10 belastning, der for basisalternativet er angivet i afsnit Æ10-belastningen for forskellige andele af modulvogntog findes ved at beregne den ændring, der sker pr køretøjer i basisfordelingen, når andelen af modulvogntog er 1 %, 2 % og 5 %. Beregningerne er foretaget med den gældende vejregel-udgave af MMOPP (juni 2011). Der er for hver befæstelsestype og trafikbelastning foretaget 20 simuleringer.

7 Vejdirektoratet Side 7 Da det er forudsat, at 2 modulvogntog erstatter 3 sættevognstog/lastbiler, vil det medføre, at der i forhold til basisfordelingens 1000 køretøjer kun vil være cirka 995, 990 og 975 køretøjer i de trafikmængder, der svarer til de ovennævnte procentandele. Antallet af de enkelte køretøjstyper findes ved at multiplicere frekvenserne fra Figur 1 med Ændringer i antallene for modulvogntog og erstattede køretøjer findes så ved at anvende fordelingstallene fra afsnit 4.1. På dette grundlag beregnes Æ10-belastningen for de 4 tilfælde (0 %, 1 %, 2 % og 5 % modulvogntog) ved at multiplicere antallet af køretøjer med deres Æ10-tal fra Figur 3. Endelig fastlægges justeringsprocenter til de totale Æ10 belastninger (afsnit 2.2.1) på de 2 vejklasser ud fra de ovenfor bestemte Æ10 belastninger for variation af andelen af modulvogntog. Resultatet af beregningerne er sammenfattet i nedenstående figurer. Basis 1 % modulvogntog 2 % modulvogntog 5 % modulvogntog Type Beskrivelse Æ10/ køretøj Antal Æ10 Antal Æ10 Antal Æ10 Antal Æ10 2-1_sv Sættevognstog _vt Lastbil m. anh _sv Sættevognstog _vt_k Lastbil m. anh _vt_p Lastbil m. anh _sv Sættevognstog _vt Lastbil m. anh a_lb Lastbil, Bus _sv Sættevognstog _vt_k Lastbil m. anh _vt_p Lastbil m. anh _sv Sættevognstog _vt_k Lastbil m. anh _vt_p Lastbil m. anh a_lb Lastbil, Bus _vt Lastbil m. anh a_lb Lastbil a_vt Lastbil m. blokvogn Total Basis Fjernet 2-3_sv Sættevognstog _sv Sættevognstog _vt_p Lastbil m. anh Tilføjet 0.00 Modul_6ax Modulvogntog Modul_7ax Modulvogntog Modul_8ax Modulvogntog Procent af basissituation 100 % 100.4% 100.8% 101.9% Figur 8: Korrektion af Æ10 belastning for motorveje ved variation af andel modulvogntog.

8 Vejdirektoratet Side 8 Basis 1 % modulvogntog 2 % modulvogntog 5 % modulvogntog Type Beskrivelse Æ10/ køretøj Antal Æ10 Antal Æ10 Antal Æ10 Antal Æ10 2-1_sv Sættevognstog _vt Lastbil m. anh _sv Sættevognstog _vt_k Lastbil m. anh _vt_p Lastbil m. anh _sv Sættevognstog _vt Lastbil m. anh a_lb Lastbil, Bus _sv Sættevognstog _vt_k Lastbil m. anh _vt_p Lastbil m. anh _sv Sættevognstog _vt_k Lastbil m. anh _vt_p Lastbil m. anh a_lb Lastbil, Bus _vt Lastbil m. anh a_lb Lastbil a_vt Lastbil m. blokvogn Total Basis Fjernet 2-3_sv Sættevognstog _sv Sættevognstog _vt_p Lastbil m. anh Tilføjet Modul_6ax Modulvogntog Modul_7ax Modulvogntog Modul_8ax Modulvogntog Procent af basissituation 100,0% 100,4% 100,8% 101,9% Figur 9: Korrektion af Æ10 belastning for landeveje ved variation af andel modulvogntog. De nederste linier i Figur 9 og Figur 10 viser altså, at der ved indførelse af modulvogntog for uændret transportarbejde vil ske en forøgelse af antallet af Æ10 aksler af på ca. 40 % af andelen af modulvogntog i den samlede trafikmængde. 5 MMOPP BEREGNINGER Beregningerne foretaget med den nyeste udgave af MMOPP, der blev frigivet som vejregel i juni Der foretages for hver befæstelsestype og trafikbelastning 20 simuleringer, som tillades at løbe over 200 år. Ud fra simuleringerne fastlægges nu levetider i forhold til 4 målbare (beregnede) størrelser: 1. Jævnhed: Når jævnheden (ujævnheden) på den simulerede strækning overstiger 4 m/km betragtes levetiden som udløbet.

9 Vejdirektoratet Side 9 2. Sporkøring: Når sporkøringen på den simulerede strækning overstiger 10 mm betragtes levetiden som udløbet. 3. Revner: Når E-modulen af asfaltlaget på den simulerede strækning er faldet til 67 % af udgangsværdien betragtes levetiden som udløbet. 4. Slaghuller: Når E-modulen af asfaltlaget på den simulerede strækning er faldet til 35 % af udgangsværdien betragtes levetiden som udløbet. I den videre behandling beregnes levetiderne nu relativt til basissituationen, og der fastlægges ud fra de 4 levetidsmål (jævnhed, sporkøring, revner og slaghuller) og de 2 underbundstyper (svag og normal) en gennemsnitlig relativ levetid, hvor alle relative levetider tillægges lige stor vægt. De relative levetider (procentangivelserne) er beregnet som forholdende mellem levetider ved X % Modulvogntog divideret med levetiden ved 0 % modulvogntog for samme type underbund, altså f. eks. for 2 % modulvogntog, motorvej, jævnhed, svag underbund: Modulvogntog 2% svag/ Modulvogntog 0% svag = 18,5/18,6 = 99,5% På dette grundlag fastlægges endelig ændringer i den standardlevetid på 15 år, som Vejdirektoratet betragter som den normale levetid for et asfaltslidlag på det overordnede vejnet. Analyserne er sammenfattet i Figur 10.

10 Vejdirektoratet Side 10 Modulvogntog Motorvej Landevej Noter: Vejtype 0 % 1 % 2 % 5 % 0 % 1 % 2 % 5 % Underbund Jævnhed Sporkøring Revner Slaghuller Gennemsnit År Procent År Procent År 1) Procent År 1) Procent Procent År 2) Svag 18,6 100,0% 9,8 100,0% 59,1 100,0% 46,8 100,0% 100% 15,00 Normal 11,7 100,0% 13,0 100,0% 68,5 100,0% 52,5 100,0% 100% 15,00 Svag 18,5 99,5% 9,8 100,0% 58,9 99,7% 46,7 99,8% 99,73% 14,96 Normal 11,7 100,0% 13,0 100,0% 68,4 99,9% 52,4 99,8% 99,92% 14,99 Svag 18,5 99,5% 9,8 100,0% 58,8 99,5% 46,5 99,4% 99,58% 14,94 Normal 11,7 100,0% 13,0 100,0% 68,2 99,6% 52,3 99,6% 99,80% 14,97 Svag 18,4 98,9% 9,7 99,0% 58,3 98,6% 46,1 98,5% 98,76% 14,81 Normal 11,7 100,0% 12,9 99,2% 67,8 99,0% 51,9 98,9% 99,27% 14,89 Svag 27,1 100,0% 11,0 100,0% 73,2 100,0% 62,2 100,0% 100% 15,00 Normal 23,1 100,0% 14,2 100,0% 91,5 100,0% 77,7 100,0% 100% 15,00 Svag 27,1 100,0% 11,0 100,0% 73,0 99,7% 62,1 99,8% 99,89% 14,98 Normal 23,1 100,0% 14,2 100,0% 91,5 100,0% 77,4 99,6% 99,90% 14,99 Svag 27,1 100,0% 11,0 100,0% 72,9 99,6% 62,0 99,7% 99,82% 14,97 Normal 23,0 99,6% 14,1 99,3% 91,3 99,8% 77,2 99,4% 99,50% 14,93 Svag 26,9 99,3% 10,9 99,1% 72,3 98,8% 61,5 98,9% 99,00% 14,85 Normal 23,0 99,6% 14,1 99,3% 90,7 99,1% 76,9 99,0% 99,24% 14,89 1) Asfaltlagene tilskrives i simuleringerne urealistisk lange levetider. Dette beror på, at de angivne belægningers asfaltlag vil være resultatet af mange års vedligehold i form af forstærkninger og udlægning af nye slidlag. Lagene er derfor tykkere, end hvad der ville blive resultatet af en ny dimensionering for det aktuelle trafikniveau. Endvidere er lagene gamle og dermed delvis nedbrudte, mens de i MMOPP betragtes som nyudlagte. Relativt betragtes levetiderne dog stadig som korrekte. 2) Levetid baseret på gennemsnit af relative levetider for alle 4 levetidsmål og en normeret levetid på 15 år = 100 % Figur 10: Effekt af andel modulvogntog på levetid = år mellem slidlagsfornyelse. Den mest kritiske faktor i de ovenfor beregnede effekter er fastlæggelsen af Æ10 belastningen for de fjernede køretøjer. Størrelsen af denne faktor er fastlagt ud fra rent matematiske betragtninger, mens alle andre Æ10 faktorer er fastlagt ud fra faktiske aksellast målinger. Adskillige faktorer kan forventes ikke at være lineære funktioner af aksellasten, f.eks. vil dæmpning og fjederrespons for det samme dæk/fjedersystem formentlig ikke give en nedsættelse af kræfter mellem dæk og vejbane, der er proportional med belastningsreduktionen (hjulet hopper hen over belægningen), ligesom en mere uens reduktion af aksellastene end den forudsatte vægtproportionalitet (figur 7) vil give et højere Æ10 tal for de fjernede køretøjer. 6 OPSAMLING Under forudsætning af, at 2 modulvogntog kan erstatte 3 sættevogne eller lastvogne med anhænger på grund af større lastekapaictet, viser MMOPP simulationerne, at der tilsyneladende sker forkortelse af perioden mellem slidslagsfornyelse i det tungt belastede spor i forhold til de normalt forudsatte 15 år.

11 Vejdirektoratet Side 11 I betragtning af at gennemsnittet af levetider er 99,9 % for alle belægningstyper og procentandele for modulvogntog mellem 1 % og 5 %, kan det ikke antages at overflytningen af gods fra traditionelle lastvognstyper til modulvogntog vil medføre øget vejslid. Indførelsen af modulvogntog ser således ud til ikke at have nogen betydning for vejsliddet, dog med en tendens til en mindre forringelse af levetiden. Dette skyldes i givet fald, at modulvogntog erstatter sættevogne med relativ lav Æ10 tal, mens modulvogntogene som gennemsnit har et højere Æ10 tal.

Bilag 3: Totalvægte og akseltryk

Bilag 3: Totalvægte og akseltryk Bilag 3: Totale og tryk Vejdirektoratet Side 1 Bilag 3: Totale og tryk Førsituationsrapport Bilag 3: Totale og tryk Der er tællestationer 9 forskellige steder i landet, som løbende registrerer totale og

Læs mere

KØRETØJSKATEGORIER SIDE 1

KØRETØJSKATEGORIER SIDE 1 KØRETØJSKATEGORIER SIDE 1 SIDE 2 VEJDIREKTORATETS KØRETØJSKATEGORIER Tabeller 2-8 viser kriterier anvendt til inddeling i køretøjskategorier. Tabel Tabel 1 giver en forklaring af forkortelser anvendt i

Læs mere

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3 AABENRAA KOMMUNE BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Introduktion

Læs mere

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne. Dato Sagsbehandler Mail Telefon Dokument Side 26. januar 2016 Inger Foldager IFO@vd.dk +45 7244 3333 15/17211-3 1/5 Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016 Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Ny vejregel for Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger

Ny vejregel for Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger Civilingeniør, Lic.Techn. Christian Busch COWI A/S chb@cowi.dk Civilingeniør, Ph.D. Gregers Hildebrand Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut ghb@vd.dk Den danske vejsektor har fået et nyt værktøj til dimensionering

Læs mere

Måling af vejslid fra landbrugskøretøjer

Måling af vejslid fra landbrugskøretøjer Måling af vejslid fra landbrugskøretøjer Tom Elmer Christensen, KL Susanne Baltzer, VD Henrik Haslund Thustrup, VD Henrik Clemmensen, VD Martin Frimann Mortensen, VD Baggrund Stadigt større landbrug og

Læs mere

MMOPP med HBB-B Dimensionering fra start til slut

MMOPP med HBB-B Dimensionering fra start til slut Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 MMOPP med HBB-B Dimensionering fra start til slut Vejforum 2014, 4. december 2014 Indhold 1 Hydraulisk Bundne Bærelag - HBB Baggrund i fuldskala nedbrydningsforsøg

Læs mere

Faktuelt notat om modulvogntog

Faktuelt notat om modulvogntog Trafikudvalget L 35 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Færdselsstyrelsen Dato: 7. november 2006 J. nr.: 2006-5020-33 Faktuelt notat om modulvogntog og om foreslåede krav til modulvogntog Modulvogntog er

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

med cementbundne bærelag

med cementbundne bærelag Vejdirektoratets erfaringer med cementbundne bærelag Udviklingsprojekt 2003-2004 Demonstrationsprojekt Høgild 2005-2008 Finn Thøgersen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Definition Halvstiv belægning

Læs mere

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN Til Fredensborg og Hørsholm kommuner Dokumenttype Memo Dato Marts 2019 MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN MODULVOGNTOGSKØRSEL PÅ ISTERØDVEJEN Projektnavn MVT Isterødvejen Projektnr. 1100037496 Modtager

Læs mere

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med.

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse modulvogntog til Bårse Kunde Vordingborg Kommune Notat nr. Dato 18-10-2013 Til Jón Petersen Fra Bodil Narud / Rasmus Peter Sønderfeldt 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste

Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste Poul-Erik Jakobsen Pavement Consultants, Kolding Let faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne - eller faldloddets i geoteknikkens tjeneste Pavement Consultants producerer: Faldlodsmålere RoSy pavement

Læs mere

Sideudvidelse af Motorvej E20 på Fyn. Speciel udfordring med tjærestabiliseret bærelag

Sideudvidelse af Motorvej E20 på Fyn. Speciel udfordring med tjærestabiliseret bærelag Sideudvidelse af Motorvej E20 på Fyn Speciel udfordring med tjærestabiliseret bærelag Motorvej over Fyn Anlagt 1967 1971 Bærelag af tjærestabiliseret grus Udvides nu fra 2 + 2 spor til 3 + 3 spor Tjæren

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

1 Baggrund og formål

1 Baggrund og formål Paper Emne: Personer pr. bil Til: Trafikdage 2003 Fra: Allan Christensen, Vejdirektoratet Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 26. juni 2003 1 Baggrund og formål Oplysninger om bilernes belægningsgrader

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

VEJDIREKTORATETS ERFARINGER MED HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG

VEJDIREKTORATETS ERFARINGER MED HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG VEJDIREKTORATETS ERFARINGER MED HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG FINN THØGERSEN VEJDIREKTORATET 2 Baggrund, historisk Udviklingsprojekt Demonstration Sideudvidelser 1 3 DEFINITION Halvstiv belægning semi-rigid

Læs mere

TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK

TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK - PR. MAJ 2018 På de efterfølgende sider finder du en række eksempler på køretøjstyper og vogntogskombinationer, i forbindelse de aktuelle totalvægte der er gældende pr. 1.

Læs mere

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1 AALBORG KOMMUNE LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Energibesparelse i vejtransporten.

Energibesparelse i vejtransporten. Energibesparelse i vejtransporten. Af: Per Ullidtz, Dynatest International Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut Birgitte Eilskov Jensen, NCC Roads A/S Med den konstante fokus på energiforbrug

Læs mere

Christian Busch COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Christian Busch COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Analytisk Dimensionering af Halvstive Befæstelser Christian Busch COWI A/S, Parallelvej 2, 28 Kongens Lyngby chb@cowi.dk Dansk Betonforening Temadag Udførelse af Hydraulisk Bundne Bærelag Hindsgavl Slot,

Læs mere

ETABLERING AF FAST ALSFYN FORBINDELSE INDHOLD. 1 Formål. 1 Formål 1. 2 Forudsætninger og metode 2

ETABLERING AF FAST ALSFYN FORBINDELSE INDHOLD. 1 Formål. 1 Formål 1. 2 Forudsætninger og metode 2 ALSFYNBROEN ETABLERING AF FAST ALSFYN FORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VURDERING AF STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD 1 Formål

Læs mere

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med.

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse modulvogntog til Stege Kunde Vordingborg Kommune Notat nr. Dato 18-10-2013 Til Jón Petersen Fra Bodil Narud / Rasmus Peter Sønderfeldt 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

NOTAT. Indledning FUNKTIONSKONTRAKT OG TILSTAND

NOTAT. Indledning FUNKTIONSKONTRAKT OG TILSTAND NOTAT Projektnavn Hovedeftersyn Skanderborg Kommune - 2018 Projektnr. 1100016990-003 Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 01 Version 0 Til Bodil Friis Nielsen Fra Marianne Würtz Kopi til Svend Erik Nielsen,

Læs mere

Bilag 5: Stamblade for de enkelte delstrækninger

Bilag 5: Stamblade for de enkelte delstrækninger Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 5: Stamblade for de enkelte delstrækninger Bilag 5: Stamblade for de enkelte delstrækninger På de følgende sider følger et stamblad for

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Bilag 6: Luftforurening og klimapåvirkninger

Bilag 6: Luftforurening og klimapåvirkninger Vejdirektoratet Side 1 Førsituationsrapport 1. METODE Der er foretaget en beregning af de samlede udledninger af de luftforurenende stoffer: NO X (Nitrogenoxider) CO (Carbonmonoxid) HC (Hydrocarboner)

Læs mere

Total- og vogntogsvægte i DK - pr. 1. august 2014

Total- og vogntogsvægte i DK - pr. 1. august 2014 Total- og vogntogsvægte i DK - pr. 1. august 2014 På de efterfølgende sider finder du en række eksempler på mulige køretøj- og vogntogstyper i forbindelse med de forhøjede totalvægte der er gældende pr.

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt SKAT/VEJDIREKTORATET EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Fordele og ulemper ved aktuelle slidlagsalternativer 13. september 2018 Vores reference:

Fordele og ulemper ved aktuelle slidlagsalternativer 13. september 2018 Vores reference: Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Stevns Kommune Slidlagsfornyelse på kommunens veje Fordele og ulemper ved aktuelle slidlagsalternativer

Læs mere

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer Brændstofbesparende vejbelægninger Indledning Transportsektoren bidrager på verdensplan med ca. 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Implementering af brændstofbesparende vejbelægninger vil

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Hvad ved vi om de trafikale effekter af den ny teknologi

Hvad ved vi om de trafikale effekter af den ny teknologi Hvad ved vi om de trafikale effekter af den ny teknologi Vejforum 2. December 2015 Christian Juul Würtz, Vejdirektoratet Karakteristika for selvkørende biler Øget kapacitet Mindre energiforbrug lavere

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

MMOPP: Sådan kan man også dimensionere vejbefæstelser

MMOPP: Sådan kan man også dimensionere vejbefæstelser MMOPP: Sådan kan man også dimensionere vejbefæstelser Af Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut (ghb@vd.dk) Civilingeniør, ph.d. Christian Busch, COWI A/S (chb@cowi.dk)

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i Aabenraa Kommune Januar 2013 VEDLIGEHOLDELSE AF ASFALTBELÆGNINGER I AABENRAA KOMMUNE 2 INDHOLD Sammenfatning 3 1 Baggrund 5 2 Aabenraa Kommunes vejnet 7 2.1 Vejklasser

Læs mere

Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg"

Artikel om Kalkstabilisering til vejanlæg Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg" Forfatter: Specialkonsulent Tony Kobberø Andersen, Vejdirektoratet tka@vd.dk Projektchef Arne Blaabjerg Jensen, COWI A/S anj@cowi.dk Resumé Ved stabilisering

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning Opregning Generelt om opregning Det er dyrt og besværligt at foretage trafikmålinger - det gælder derfor om at udnytte de foretagne målinger bedst muligt. Ofte måles kun et par uger på et år et givet sted,

Læs mere

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as,

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, Udvikling af bæreevnen på lavt trafikerede veje Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, avo@ulfborg-vemb.dk og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, jnk@carlbro.dk 1. Indledning Dette indlæg handler om

Læs mere

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer Dato 6. april 2017 Sagsbehandler Henrik Clemmensen Mail hecl@vd.dk Telefon +45 7244 3131 Dokument 16/16576-1 Side 1/5 Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte

Læs mere

DIMENSIONERING AF BEFÆSTELSER OG FORSTÆRKNINGSBELÆGNINGER

DIMENSIONERING AF BEFÆSTELSER OG FORSTÆRKNINGSBELÆGNINGER VEJREGEL VEJE DIMENSIONERING AF BEFÆSTELSER OG FORSTÆRKNINGSBELÆGNINGER Marts 2007 Vejregelrådet Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk. 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven) (Trafikministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovet for modulvogntog mellem Sydmotorvejen og industriområdet ved Spirevej og Scaniavej.

1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovet for modulvogntog mellem Sydmotorvejen og industriområdet ved Spirevej og Scaniavej. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse modulvogntog til Ørslev Kunde Vordingborg Kommune Notat nr. 001 V3 Dato 23-08-2013 Til Jón Petersen Fra Fróði Klein Sundsskarð / Torben Vognsen 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Alternative materialer til opbygning af gennemsivelige bærelag. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet

Alternative materialer til opbygning af gennemsivelige bærelag. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet Alternative materialer til opbygning af gennemsivelige bærelag Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet Oversigt Hvorfor permeable belægninger på statens vejnet? Hvad gør vi i dag? Hvad er de alternative muligheder?

Læs mere

Bilag 4: Godstrafikken

Bilag 4: Godstrafikken Vejdirektoratet Side 1 Førsituationsrapport Bilag 4.i: Godstrafikken generelt Trafik med lastbil på det danske vejnet er sammensat af national, international og transit-trafik. Denne trafik fordeler sig

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011 Evaluering af forsøg med modulvogntog Vejforum 8. december 2011 Dagens program Velkomst Evalueringens resultater Evalueringen konklusioner Forsøget fremover Præsentation af evalueringens resultater Evalueringens

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Gennemførte udvidelser

Gennemførte udvidelser Sideudvidelser af motorveje Finn Thøgersen Vejdirektoratet NVF Vejens konstruktion, Stavanger 2014 Gennemførte udvidelser Vej udvidelse længde åbning M14 Jægersborg - Gl. Holte 4 6 7 km 1997 M10 Motorring

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

Evaluering af forsøg med stationær ATK

Evaluering af forsøg med stationær ATK Evaluering af forsøg med stationær ATK Stationær ATK s virkning på trafikkens hastighed Civilingeniør Henning Sørensen, Vejdirektoratet, has@vd.dk Forsøg med stationær og ubemandet ATK blev vedtaget af

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

1 Indledning formål. 2 Forudsætninger. Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej. Notat

1 Indledning formål. 2 Forudsætninger. Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej. Notat 6. marts 2018 Notat Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej Projekt nr.: 230555 Version 2 Revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af CVI Godkendt af MAM 1 Indledning formål Niras har på foranledning

Læs mere

MMOPP Dimensioneringsprogram for vejbefæstelser

MMOPP Dimensioneringsprogram for vejbefæstelser Vejregel Arbejdsgruppe P.21 MMOPP Dimensioneringsprogram for vejbefæstelser Brugervejledning Marts 2007 MMOPP Brugervejledning 2007 MMOPP Brugervejledning 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Programmets

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Belægningsindekset et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet

Belægningsindekset et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Belægningsindekset - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Indhold Belægningsindeks Deltagende kommuner () Forord..............................................................................

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Stabilitet og holdbarhed af danske asfaltbelægninger

Stabilitet og holdbarhed af danske asfaltbelægninger Stabilitet og holdbarhed af danske asfaltbelægninger Nordisk Vejteknisk Forbund - udvalg 33 Tromsø, Norge 1-3. juli 2001 Akademiingeniør, Jørn Raaberg Materiale- og miljøafdelingen Vejteknisk Institut

Læs mere

Kørsel med modulvogntog fra virksomheder- Guldborgsund Kommune har bedt Rambøll om en vurdering af aremed modulvogntog mellem de to virksomhe-

Kørsel med modulvogntog fra virksomheder- Guldborgsund Kommune har bedt Rambøll om en vurdering af aremed modulvogntog mellem de to virksomhe- NOTAT Projekt Guldborgsund/Modulvogntog Kunde Guldborgsund Kommune Notat nr. 2 Dato 2011-01-04 Til Fra Kopi til Jan Uhre-Nielsen Rune Lyster Kørsel med modulvogntog fra virksomheder- ne Sax-Trans og Nyscan

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S VEJVEDLIGEHOLDELSE 2016-2025 TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S 1. SAMMENFATNING Sweco har i samarbejde med Kommunen udarbejdet en vejvedligeholdelsesrapport for

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF ASFALTBELÆGNINGER 2013 DRAGØR KOMMUNE

VEDLIGEHOLDELSE AF ASFALTBELÆGNINGER 2013 DRAGØR KOMMUNE VEDLIGEHOLDELSE AF ASFALTBELÆGNINGER 2013 DRAGØR KOMMUNE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450 Telefon 7244 7000 vejdirektoratet.dk SE 60729018 SIDE 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

Teknisk notat. Dansk analytisk belægningsdimensionering - kriterier og historik. Vejregel Arbejdsgruppe P.21. Godkendt på møde 13.

Teknisk notat. Dansk analytisk belægningsdimensionering - kriterier og historik. Vejregel Arbejdsgruppe P.21. Godkendt på møde 13. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4346 6060 F +45 4363 3522 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Vejregel Arbejdsgruppe P.21 Dansk analytisk belægningsdimensionering - kriterier

Læs mere

Skibsstødssikring. Svend Engelund, COWI SKIBSSTØDSSIKRING

Skibsstødssikring. Svend Engelund, COWI SKIBSSTØDSSIKRING Skibsstødssikring Svend Engelund, COWI 1 Historik (Aggersundbroen) Identifikation af kritiske broer - Aggersundbroen - Limfjordsbroen - Sallingsundbroen - Svendborgsundbroen 2008 Analyse af broens sikkerhed

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere