DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR"

Transkript

1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1

2 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE Den sammenhængende Børne- og ungepolitik er udarbejdet i et samarbejdemarbejde mellem; politikere samt medarbejdere, ledere og konsulenter, fra Center for Kultur Idræt og byudvikling, Center for Job og uddannelse, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Dagtilbud og Skoler. Udgivelsesår: 2015 Du kan få yderligere oplysninger om Deltagelse for alle - Sammenhængende Børne- og ungepolitik hos: Center for Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej Helsingør // Telefon: // Sundhedsplejersken støtter, vejleder og videregiver viden og erfaring til forældre, så de får den bedst mulige start som familie. Sundhedsplejen er et tilbud til børnefamilier fra graviditeten til barnet fylder 1 år. Sundhedsplejen er en del af Sundhedstjenesten, som omfatter sundhedsplejersker og børnefysioterapeuter. INDLEDNING Alle kommuner har pligt til at udarbejde ikke en børne- og ungepolitik men en sammenhængende børnepolitik. Hos os har vi valgt at kalde det en sammenhængende børne- og ungepolitik. Sådan indledte Centerchef Birgitte Wittendorff den workshop, som denne politik tager sit afsæt i. Vores vej // Indledning // Side 2

3 Sammen med Børne- og Uddannelsesudvalget, direktør, centerchefer og ledere arrangerede projektgruppen den 31. marts 2014 en workshop, der blev indledt af et oplæg af Klaus Majgaard, konsulent og Ph.d.-studerende på CBS, med overskriften: Sigtelinjer for udvikling af miljøer for børn og unge. Politikerne og ledelsen fik her lejlighed til at fremsætte deres synspunkter og idéer, i et rum for dialog på tværs af faggrupper og funktioner. Projektgruppen, bestående af medarbejdere, ledere og konsulenter fra flere fagcentre i kommunen, har arbejdet videre med de mange input fra workshoppen. FRA INKLUSION 2016 Inklusionsværdier, Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til og have udbytte af de fællesskaber, som de indgår i. Kommunens professionelle tager ansvar og møder alle børn og unge inkluderende, og tager udgangspunkt i de kompetencer børn og unge har. Når vi i det følgende taler om dagtilbud, skole og fritid, mener vi alle slags institutioner for børn: dagtilbud, skole, SFO, klub, ungdomsskole, ungdomsuddannelser, foreninger, musikskole osv. De inkluderende fællesskaber er børn og unges øveplads for deres videre liv i det inkluderende samfund. Alle, der har med børn og unge at gøre, er forpligtede til at sikre, at ingen børn eller unge ekskluderes af de sammenhænge, hvori de har deres daglige gang. Alle børn har ret til at være fuldgyldige deltagere i relevante fællesskaber og opleve sig set, hørt og imødekommet. Politikken bygger på værdierne fra Helsingør Kommunens Vision 2020, Inklusion2016, og relaterer til de øvrige politikker i kommunen i henhold til Vores Vej Samlede politikker for Helsingør Kommune. MÅLGRUPPE Denne politik henvender sig til alle i Helsingør Kommune, der har med børn og unge at gøre. Samtidigt giver politikken borgerne mulighed for at kende den politiske beslutning, der regulerer de professionelles arbejde med de børn og unge, som i en kortere eller længere periode har behov for særlig støtte. Vores vej // Indledning // Side 3

4 FORMÅL OG SAMMENHÆNG MED VISIONEN Alle kommuner skal i henhold til Servicelovens 19 have en Sammenhængende Børnepolitik. Formålet er at sikre sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Politikken er en rettesnor for, hvordan børn og unge med behov for særlig støtte, og med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, sikres tidlig indsats og hjælp, efter bestemmelserne i Serviceloven og anden relevant lovgivning. Helsingør Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik relaterer til Helsingør Kommunes Vision 2020, og den skal bidrage til at skabe størst mulig livskvalitet for borgerne, og sikre livslang læring for børn, unge og voksne. Alle børn og unge har ret til gode uddannelsesmuligheder, høj faglighed i dagtilbud og skoler samt attraktive og kreative læringsmiljøer. Helsingør Kommune er kendetegnet ved målrettet forebyggelse og tidlig indsats på alle områder. Vi tilstræber, at borgerne kan tage ansvar for eget liv. Vi bidrager til, at der er gode muligheder for at leve et sundt liv, og vi understøtter aktivt medborgerskab. Du inviteres af sundhedsplejersken til at deltage i en mødregruppe. Du får besked om tid og sted, når der er nybagte mødre nok til at danne en gruppe. Gruppen består af seks til otte mødre. Første gang vil sundhedsplejersken deltage. Dette møde holdes ofte på et bibliotek, skole eller lignende i dit lokalområde. Efterfølgende beslutter I selv, hvor ofte og hvor I vil mødes. Nogle mødes på skift i hinandens hjem og andre vælger fx at mødes på cafe eller på Kulturværftet. Du kan få mere at vide hos din egen sundhedsplejerske. Vores vej // Indledning // Side 4

5 MÅL Det overordnede mål for det arbejde der relaterer sig til denne politik er, at alle børn og unge er i trivsel, sikres lige muligheder, og er inkluderede. OM TEMAERNE Forud for workshoppen Sigtelinjer for udvikling af miljøer for børn og unge valgte projektgruppen en række temaer, som dialogen og idégenereringen skulle tage afsæt i. Temaerne var læring, relationer, forældreinddragelse, trivsel og sundhed samt fællesskaber. De mange input fra workshoppen blev efterfølgende sorteret og struktureret, hvorefter gruppen nåede frem til følgende nye temaer: Børn og unge et fælles ansvar Børne- og ungefællesskaber Helhed for børn og unge Faglig og social udvikling Trivsel, sundhed, bevægelse Indsats i tide Kriminalitetsforebyggelse Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb Tværfaglige fællesskaber EKSEMPEL FRA PRAKSIS: Forældreinddragelse - Familiebasen Hvis en ung mistrives, og der er alvorlig bekymring, samarbejder Familiebasen med familien om at få skabt rammer for den unge, som kan være med til, at få den unge tilbage på sporet. Vi skal inddrage forældrene og forpligte dem igennem dialog. I det følgende vil temaerne blive udfoldet med udsagn fra workshoppen og konkrete eksempler på kommunens gældende og fremtidig praksis. For temaerne Kriminalitetsforebyggelse og Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb er der udarbejdet handleplaner, disse betragtes som allonger til denne politik. BØRN OG UNGE ET FÆLLES ANSVAR Vi vil, i samarbejde med forældrene, skabe de bedste vilkår for børnenes og de unges sociale og faglige udvikling Alle forældre har ressourcer, som vi som professionelle skal sikre kommer i spil i et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Forældrene, børnene og de unge skal kunne stole på os, og vi skal udnytte vores samlede potentialer bedst muligt i samarbejdet. Vores vej // Indledning // Side 5

6 Vi skal sikre en åben dialog, herunder gensidig forventningsafstemning. Forældrene skal opleve, at de på den ene side ikke står alene med ansvaret for børnene og de unge, men at vi på den anden side har en meget stor forventning til, at de yder det bedste de kan. BØRNE- OG UNGEFÆLLESSKABER Fællesskaber for børn og unge i Helsingør Kommune kommer til udtryk på mange måder Vi vil sikre de bedste rammer for børn og unges deltagelse i alle relevante fællesskaber, og vi vil arbejde for at udvikle meningsfulde fællesskaber I alle dagtilbud, klubber, uddannelsessteder, foreningslivet, på legepladsen, og hvor børn og unge i øvrigt færdes, befinder de sig i fællesskaber, formelle som uformelle. Vi definerer alle fællesskaber for børn og unge i Helsingør Kommune som forpligtende fællesskaber. Alle børn og unge har ret til at deltage i relevante fællesskaber. Derfor er vores fællesskaber kendetegnet ved, at der er plads til - og mulighed for - at alle deltager. Dette betyder ikke, at alt går an! Adfærd, som skader fællesskabet eller fællesskabets medlemmer, accepteres ikke. I sådanne tilfælde vil professionelle, i samarbejde med forældrene, arbejde for, at barnet eller den unge får mulighed for at øve sig for at kunne forblive i fællesskabet. Alle oplever både med- og modgang, og vi skal hjælpe børnene og de unge til at kunne klare både at være inde og ude for en tid! EKSEMPEL FRA PRAKSIS: Ungdomsskolen: De unge kan rigtigt mange ting sammen, og det kommer til udtryk, når de laver musicals, film og radio. Hver måned er VIP erne - 7. klasse elever fra alle skoler - med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal på programmet i cafeen på Helsingør Ungdomsskole og i Cykelkælderen på Espergærdes Ungdomsskole. Vores vej // Indledning // Side 6

7 Vi bidrager sammen med forældrene til, at børn og unge oplever ligeværd og lærer at skabe og bevare relationer, der kan udvikle sig til sociale fællesskaber som venskaber, lærings- og udviklingsfællesskaber. Deltagelse i forskellige former for fællesskaber understøtter den enkeltes forståelse af demokrati og demokratiske processer. At få mulighed for at deltage i forskellige sociale, faglige og fysiske udfoldelser bidrager til, at børnene og de unge får udviklet et nuanceret syn på tilværelsen og samfundet, og at de på det grundlag kan bidrage til det store fællesskab, bl.a. ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsliv understøtter og udvider børn og unges muligheder for, efter interesse, at vælge fællesskaber til, på tværs af køn, alder og lokalt tilhørsforhold. HELHED FOR BØRN OG UNGE Vi vil forbedre overgangene i børns liv og sikre en bedre helhed og sammenhæng. Det vil vi gøre ved at forbedre eksisterende overgangsvejledninger, og etablere nye procedurer for overgange Når et barn skal begynde i institution, skifte institution, skole, klub eller SFO - eller en ung skal ud af skolen og i gang med en ungdomsuddannelse - er det særlig vigtigt, at vi som professionelle sørger for at hjælpe barnet eller den unge i gang og videre det nye sted. Vi tror på, at gode overgange for de yngre børn gør det lettere for dem, når de senere, som ældre børn og unge, skal skifte miljø. For børn i dagtilbud og skoler skal de professionelle, i henholdsvis den afgivende og den modtagende institution, danne et fællesskab for at sikre en tryg overgang for barnet. EKSEMPEL FRA PRAKSIS: De ansatte i Børnehuset Troldehøj har fokus på at skabe trygge overgange for børn, som er sensitive. Flere besøg på SFO og skole sammen med stuepædagogen, og et udbygget samarbejde mellem psykolog, talepædagog, forældre og skolens medarbejdere bidrager til, at barnet får den bedst mulige start i de nye omgivelser, Interview med leder Helle Binderkrantz, maj 2014 Fællesskabet omkring børn og unge skal sikre, at der ikke sker et tab af kompetencer i den første periode det nye sted. Børnene og de unge skal opleve, at både forældre og professionelle arbejder sammen om at sikre den gode overgang, i et gensidigt anerkendende samarbejde. Også for de unge sikrer vi således en oplevelse af helhed i forbindelse med skolens afslutning og påbegyndelse af ungdomsuddannelse, gymnasium eller hvad de aktuelt skal i gang med. Vores vej // Indledning // Side 7

8 FAGLIG OG SOCIAL UDVIKLING I samarbejde med forældrene skaber vi de bedst mulige rammer for børnene og de unges sociale og faglige udvikling Med udvikling mener vi udvikling af sociale, fagspecifikke og praktiske erfaringer gennem varierede læringsformer og udviklende læringsmiljøer, herunder også aktiviteter og oplevelser indenfor kunst, kultur, idræt og natur. Børnene og de unge skal udvikle sig - både hjemme og i vores dagtilbud og institutioner - fagligt, socialt og i forhold til basale praktiske færdigheder, for at blive hele og velfungerende mennesker. EKSEMPEL FRA PRAKSIS: Naturcenteret Nyruphus Naturcenteret arrangerer aktiviteter for børn og unge fra Helsingør Kommunes skoler og dagtilbud. Under mottoet naturen er hvor du er er der oplevelser at hente både i Nyrup Hegn men også i andre lokaliteter og naturtyper. Således handler uddannelsesparathed ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse også om faglige, personlige og sociale kompetencer. Disse grundlægges i hjemmet og i læringsrum i daginstitution, skole og fritidslivet. TRIVSEL, SUNDHED, BEVÆGELSE I samarbejde med forældrene vil vi skabe de bedste vilkår for, at barnet og den unge er i både fysisk og psykisk trivsel. Vi vil sikre alle børn og unges deltagelse i fysiske udfoldelser, både i skole og dagtilbud, ved at tilpasse aktiviteterne således, at alle har mulighed for at deltage. Vi vil arbejde aktivt for, at f.eks. vægtproblemer begrænses, ved at guide børn, unge og familier til relevante valg med hensyn til kost og bevægelse. Børn og unge skal finde sig godt tilpas i fællesskabet. Vi gør en indsats for den psykiske trivsel, f.eks. for at undgå og forebygge mobning og selvskadende adfærd. Vi fokuserer på inklusion og deltagelse i alle sammenhænge. INDSATS I TIDE Vi vil kendes for at arbejde forebyggende og med tidlige indsatser på alle områder I forbindelse med Inklusion2016 arbejder vi med to vinkler på indsats i tide. Den ene er den målrettede tidlige indsats ved bekymring, som skal ske i forhold til alle børn og unge, den Vores vej // Indledning // Side 8

9 anden er den tidlige indsats i forhold til alder. Børn, der trives, er motiverede for at lære nyt og fungerer godt socialt. Vi forebygger, for at forholdsvis små udfordringer ikke skal vokse sig store. At handle hurtigt, når der er bekymring for et barn eller en ung, kan være afgørende for, at barnet eller den unge kommer godt igennem livet. Alle professionelle, der møder børnene og de unge i det daglige arbejde, kan tidligt se eventuelle tegn på mistrivsel og forandret adfærd. Vi reagerer straks, og etablerer en fortrolighed med barnet/den unge og/eller forældrene. KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Vi vil skabe helhed og sammenhæng i den tværfaglige kriminalpræventive indsats for at sikre børn og unges trivsel og for at bryde fødekæden til det kriminelle miljø Helsingør Kommunes SSPK organisation - Skole, Social og Sundhed, Politi, Kultur og Fritid - har udarbejdet Handlingsplan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Handlingsplanen er en allonge til denne Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. BEREDSKAB TIL FOREBYGGELSE, OPSPORING OG HÅNDTERING AF SAGER MED VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB Børn og unge skal ikke udsættes for vold eller seksuelle overgreb, og derfor arbejder vi med forebyggelse og tidlig opsporing. Er det ikke lykkedes os at forebygge, handler vi efter retningslinjerne i Helsingør Kommunes Beredskabsplan. Vi vil sikre, at børn og unge beskyttes, og at der i en given situation handles så tidligt som muligt. Beredskabsplanen er gældende for alle, der beskæftiger sig med børn og unge, i enhederne under Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler. I den enkelte enhed udarbejdes en lokal forebyggelsespolitik, som indsættes i planen. Beredskabsplanen er en allonge til denne Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. TVÆRFAGLIGE FÆLLESSKABER Alle i Helsingør Kommune, der har med børn og unge at gøre, går foran og viser, hvordan fællesskaber er forpligtende, og at den enkelte har ansvar for at indgå i de tværfaglige fællesskaber i indsatsen for børn og unges velfærd og deltagelse Vores vej // Indledning // Side 9

10 Inklusion2016 er arbejdsgrundlaget for, at alle unge og børn sikres deltagelsesmuligheder. En medarbejder fra hver enhed tilknyttet Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier er blevet uddannet som inklusionsvejledere. De øvrige medarbejdere fra alle relevante enheder har gennemgået et studiekredsforløb om inklusion. Frem til 2016 bliver inklusionsstrategien forankret, og alle medarbejdere og ledere bliver klædt på til handling, på tværs af funktioner og centre. Vi vil sikre, at børn, unge og forældre oplever at befinde sig inden for ét samlet system. De skal ikke genfortælle deres historie, hver gang de er i kontakt med en ny fagperson. I alle sammenhænge, hvor vi arbejder med hjælp og støtte til børn og unge, arbejder vi med LØFT den løsningsfokuserede tilgang. SAMMENHÆNG MED KOMMUNENS ØVRIGE POLITIKKER Der skal være sammenhæng i Helsingør Kommunes politikker. I det følgende refereres der til relevante politikker og deres forbindelse med den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. I Medborgerskabspolitikken er det beskrevet, at borgerne - i denne forbindelse de unge, børnene og familierne - indgår i og bidrager til fællesskabet, og at alle skal inddrages og tage medansvar, når velfærdssamfundet skal finde nye veje. Helsingør Kommune har med Multiparken skabt mulighed for deltagelse i børne- og ungefællesskaber på tværs af kulturer og sociale skel. Vores vej // Indledning // Side 10

11 Af Handicappolitikken fremgår det, at kommunen forpligter sig til at tilvejebringe lige muligheder for alle, således at aktiviteter, serviceydelser, informationer og fysiske miljøer er tilgængelige for borgere med alle typer handicap. Der skal skabes rummelighed i dagtilbud, skoler og andre uddannelsestilbud. Børn og unge, på alle niveauer af deres opvækst og udvikling, gives mulighed for støtte til en fortsat personlig og faglig udvikling, tilpasset den enkeltes forudsætninger. Politikken for Brugerinddragelse for ældre, børn, børnefamilier og voksne med særlige behov udtrykker, at borgernes oplevelser og vurderinger skal sættes i spil, for at indholdet og kvaliteten i en indsats bedst muligt kan matche borgernes behov. Sundhedspolitikken beskriver, at alle borgere skal have lige mulighed for sund levevis. Der skal arbejdes forebyggende med tidlige indsatser på alle områder. Borgerne skal sættes i stand til at tage ansvar for eget liv, og der skal være nem adgang til at være aktiv. Endelig fremgår det af kommunens Idræts- og Fritidspolitik, at der skal sikres mangfoldighed i foreningstilbuddene, og at hensigten er, at flere børn og unge skal deltage i foreningslivet. Herved sikres det, at flere børn og unge har mulighed for et aktivt fritidsliv i relevante fællesskaber. AFRUNDING Med Deltagelse for alle har vi sat retningen for, at alle ansatte i Helsingør Kommune har ansvar for at bidrage til alle børns trivsel og udvikling i bredeste forstand. Forældrenes og familiens netværk er de vigtigste aktører i børnenes og de unges liv. Derfor samarbejder vi åbent og ligeværdigt, også når børnene i perioder har særlige behov. Vi lægger vægt på, at også forældre bidrager til alle børns trivsel, når der opleves eksklusionstendenser i en gruppe, en klasse, eller andre børne- og ungefællesskaber. Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Christian Holm Donatzky Vores vej // Indledning // Side 11

12 UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vores Vores vej // vejden Eksempel: // Indledning Ældrepolitik // Side 12// Side 128 Vedtaget af byrådet 17. december 2012

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011 sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen, uanset

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle 1 Indhold VELKOMMEN... 3 VISIONEN... 4 FOKUSOMRÅDER... 5 DEMOKRATI & MEDBORGERSKAB... 6 LÆRING & LÆRINGSMILJØER... 7 FÆLLESSKAB &

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FNkonventionen som Danmark ratificerede den 13. juli 2009. Samlet

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Greve Kommune sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen,

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Oplæg til ny klubstrategi og struktur

Oplæg til ny klubstrategi og struktur ISHØJ KOMMUNE Oplæg til ny klubstrategi og struktur Oplæg til ny klubstrategi og struktur for klubtilbud i Ishøj Kommune 1 Indholdsfortegnelse En ny strategi for Ishøj Kommunes klubtilbud... 3 Baggrund...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Familie. Politik for Herning Kommune

Familie. Politik for Herning Kommune Familie Politik for Herning Kommune Indhold Forord Lars Krarup Borgmester Forord af Lars Krarup, Borgmester 3 Familiepolitik - Indledning - Vision - Målsætninger 4-5 1 - Familien 6-7 2 - Familieliv og

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Byråd og udvalg. Børnepolitik

Byråd og udvalg. Børnepolitik Byråd og udvalg Børnepolitik Indholdsfortegnelse Forord De overordnede målsætninger i vores arbejde med børn og unge i Faxe kommune Den forebyggende sundhedsindsats Tværfaglighed i opgaveløsningen Tidlig

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere