Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v."

Transkript

1 Notat Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v. Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: Sagsnummer.: P Version nr.: 1

2 Indledning Almindelig markdrift og udbringning af husdyrgødning kan give anledning til påvirkning af naturområder både tæt på og langt fra arealerne. Dette kan ske gennem almindelig udvaskning af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra markerne, men enkelte marker kan i særlig grad betragtes som risikoarealer. Risikoarealer omfatter i særlig grad marker, der ligger tæt på vandløb/søer, og hvor der er en særlig risiko for overfladeafstrømning, f.eks. hvis markerne skråner meget ned mod vandområder. Herfra kan der være særlig risiko for: - Overfladeafstrømning af husdyrgødning ved tøbrud, regn m.v. - Overfladeafstrømning af fosfor bundet til jordpartikler. Overfladeafstrømning af husdyrgødning til vandområder kan være et problem af flere årsager. Gødningen indeholder ammoniak, der er meget giftigt for fisk og smådyr. Desuden indeholder gødningen organisk materiale, som forbruger ilt ved nedbrydning. En stor mængde fosfor er bundet til jordpartikler. Når f.eks. kraftig regn eller tøbrud medfører jorderosion, kan fosfor blive udvasket til vandområder. I søer er fosfor typisk det begrænsende næringsstof, hvorved en ekstra fosfortilførsel kan medføre dårlig vandkvalitet. I vandløb kan udvaskning af sand og jord medføre, at vandløbet sander til, hvorved forholdene for dyrelivet forringes. Både overfladeafstrømning af husdyrgødning og jorderosion giver en tilførsel af næringsstoffer til de søer, fjorde og havområder, der afvandes til. Dette vil kunne påvirke vandmiljøet, idet vandområderne typisk er overbelastede med næringsstoffer. Ud over skrånende arealer kan også lavbundsarealer langs vandløb udgøre risikoområder for udvaskning af forsfor. Dette notat beskriver to konkrete sager om miljøgodkendelse efter husdyrloven, hvor forvaltningen vurderer, at særlige risikoarealer indgår i sagen. Herudover beskrives - mulige virkemidler til begrænsning af forureningsrisikoen, - den gældende lovgivning på området, - Miljøstyrelsens vejledning, samt - relevante afgørelser fra Miljøklagenævnet. På baggrund af dette anmodes udvalget at tage stilling til forslag til vilkår i sager, hvor der er særlige risikoområder. Side 2

3 Sagsfremstilling To aktuelle sager I en sag om miljøgodkendelse af udbringningsarealer efter husdyrlovens 16 for Faurshøjvej 16, 5600 Faaborg, indgår arealer ned til en sø på ca m2 (se figur 1). Arealerne i en afstand fra 0 til ca. 160 m fra søen skråner med ca. 15 grader. Søbredden langs det skrånende areal måler ca. 75 m. I denne sag vurderede forvaltningen, at der var behov for tiltag på baggrund af den store hældning over et stort areal ned mod søen. I udkastet til miljøgodkendelse var det derfor skrevet ind, at der skulle etableres en dyrkningsfri bræmme på 5 m langs ca. 75 m af den nordlige søbred. Fra ansøgerside blev der udtrykt utilfredshed med dette: Vi er meget uforstående over for hvorfor at yderligere 3 m skal holdes dyrkningsfri. Allerede nu er der en 2 m dyrkningsfri bræmme efter gældende lov. Hvorfor skærpes dette krav og hvor er hjemmelen til dette? Efter vores opfattelse er der tale om et ekspropriations lignende krav, som vi finder helt urimeligt. På baggrund af ovenstående indsigelse har forvaltningen undersøgt, i hvilket omfang forskellige tiltag kan forventes at begrænse risikoen for udvaskning af næringsstoffer, samt hvad Miljøklagenævnets praksis er på området. Forvaltningen har på denne baggrund ændret forslaget til vilkår og ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, i hvilket omfang der skal stilles krav om bræmmer m.v. Figur 1. Skrånende mark ned til sø. Faurshøjvej 16, 5600 Faaborg. Side 3

4 I en sag om miljøgodkendelse af en husdyrproduktion samt udbringningsarealer efter husdyrlovens 12 for Jordløsevej 41 og 43, 5672 Broby, indgår arealer ned til en A-målsat mose og en sø (se figur 2). Moseområdet består af ca. 50 % næringsfattig, sur mose samt ca. 50 % skov. Arealerne i en afstand fra 0 til ca. 35 m fra mosen skråner med op til ca. 18 grader langs ca. 140 m af mosen. Figur 2. Skrånende mark ned til mose og sø. Jordløsevej 41 og 43, 5672 Broby. Mulige virkemidler Diverse rapporter om emnet nævner flere forskellige virkemidler, der kan anvendes til at begrænse risikoen for udvaskning af jord og næringsstoffer fra risikoarealer. Disse virkemidler går igen i Miljøstyrelsens vejledninger samt i Miljøklagenævnets afgørelser, jf. de efterfølgende afsnit. Dyrkningsfrie randzoner langs vandområdet (forbud mod, at der gødskes, sprøjtes og foretages jordbehandling). Sådanne bræmmer ud over de gældende krav vil kunne opfange en del jord og næringsstoffer, hvis der sker afstrømning fra markerne. Forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på skrånende arealer. Vil reducere risikoen for direkte afstrømning af husdyrgødning, men ikke risikoen for erosion og udvaskning af jord. Krav om at jordbearbejdning sker på tværs af skråninger. Et simpelt tiltag, der til en vis grad begrænser risikoen for erosion. Forbud mod vinterafgrøder på skrånende arealer. Såfremt der dyrkes vinterafgrøder eller jorden ligger bar i vintermånederne, hvor nedbørsmængden er størst, øges risikoen for erosion. Ovenstående virkemidler kan anvendes enkeltvis eller i kombination med hinanden. Side 4

5 Gældende lovgivning Vandløbsloven stiller krav om dyrkningsfrie bræmmer på 2 m langs de fleste vandløb og søer, jf. vandløbslovens 69: Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf. dog 29, og opførelse af bygværker må i landzone ikke foretages i en bræmme på 2 m langs naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb og søer. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m 2. I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der generelle restriktioner vedrørende udbringning af husdyrgødning, jf. bekendtgørelsens 26, stk. 2: Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen, ensilagesaften eller spildevandet strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl. Fra 1. august 2009 er ovenstående generelle bestemmelse blevet suppleret af et mere specifikt krav for visse skrånende arealer, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 26, stk. 3: Flydende husdyrgødning må ikke udbringes på stejle skråninger med en hældning på mere end 6 ned mod vandløb, søer over 100 m 2 eller fjorde inden for en afstand af 20 m fra vandløbets, søens eller fjordens øverste kant. Husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau stiller ikke specifikke krav vedrørende udbringning af husdyrgødning i særlige risikoområder. Sådanne forhold falder ind under husdyrlovens 19, hvor kommunen skal sikre sig, at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, eller 23, der fastslår at kommunen skal varetage hensynet til Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. Ud over ovennævnte lovgivning, skal også EU s habitatdirektiv tages i betragtning. I henhold til habitatbekendtgørelsen, der implementerer habitatdirektivet i dansk lovgivning, kan der ikke gives tilladelse eller godkendelse, hvis det ansøgte kan skade et Natura 2000-område eller kan beskadige eller ødelægge levesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV. Vejledninger fra Miljøstyrelsen I vejledningen til husdyrloven står der bl.a.: I vurdering af risiko for overfladeafstrømning fra udbringningsarealerne indgår en vurdering af hvorvidt arealerne er skrånende, er beliggende ned mod vandområder og arealernes fosforbelastning. I områder med særlig risiko for overfladeafstrømning af fosfor kan det være aktuelt at fastsætte krav til arealdriften, fx i form af en udvidelse af den gældende lovfæstede 2-meter bræmme. I vejledningen til husdyrloven står der desuden følgende vedrørende vandløb: Vandløbstilstanden er generelt ikke påvirket af udledningen af næringsstoffer. Derimod kan overfladisk afstrømning af husdyrgødning direkte til vandløb give en væsentlig påvirkning af smådyr og fisk, idet en sådan afstrømning ofte bringer organisk materiale med sig i små mængder, som forbruger ilt ved omsætning. Ved vandløb med høj målsætning, dvs. A eller B, skal man være specielt opmærksom på skrånende arealer ned mod vandløbet, og hvorvidt der fra sådanne arealer er øget risiko for tilførsel af næringsstoffer. Såfremt terrænhældningen ned mod vandløbet er skrånende eller stærkt skrånende, er der stor risiko for overfladisk afstrømning, og arealerne er typisk Side 5

6 ikke egnet til udbringning med mindre dyrkningsforanstaltninger til afhjælpning heraf iværksættes. Kortoversigt over arealers hældning kan findes på I vurderingen af vandløb skal der ikke alene tages hensyn i forhold til den målsætning, vandløbet har på den aktuelle strækning for udbringning, men også tages hensyn til sårbarheden af de nedstrømsliggende vandløbsstrækninger, søer og kystområder m.v. Krav om reduktion af overfladisk afstrømning eller brinkerosion, som fx etablering af en dyrkningsfri randzone, ud over den obligatoriske 2 meter bræmme, eller krav om ændret køreretning på marken kan med fordel anvendes. Miljøstyrelsen har i en Supplerende vejledning om fastsættelse af yderligere vilkår ( ) vejledt om, hvilke forholdsregler der skal tages med henblik på beskyttelse af bilag IV-arter i forbindelse med husdyrgodkendelser: Der må ikke gives tilladelser m.v., der kan indebære, at yngle- og rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter beskadiges eller ødelægges, jf. 11 i habitatbekendtgørelsen. Bilag IV-arter omfatter både sjældne arter, hvoraf flere også indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområder, og mere udbredte arter som stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben, som ofte lever i små naturområder i det åbne land (eksempelvis vandhuller og solåbne tørre græs- og hedearealer). Beskadigelser omfatter direkte fysiske påvirkninger, men kan også omfatte gradvise forringelser af yngle- og rasteområder. Der skal dog kunne påvises en direkte sammenhæng mellem aktiviteten og påvirkningen af yngle- og rasteområdet. Diffus forurening er som hovedregel ikke omfattet af direktivet og den danske implementering. Hvis alle almindelige forudsætninger om udbringningsregler m.v. er opfyldt (for eksempel i en sag om udvidelse af et husdyrbrug), og der ikke kan konstateres en direkte tilledning af næringssalte, der ligger ud over, hvad der normalt kan forventes fra et markareal, vil en sådan påvirkning således normalt være tilladt. ( ) Et eksempel på, hvor der kan være tale om en direkte påvirkning, er hvor næringsstoffer direkte flyder ned til en sø eller falder ned på et areal, med en eller flere bilag IV-arter, og hvor naturkvaliteten af det pågældende område er afhængig af, at der ikke sker yderligere tilførsel med næringsstoffer. Stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø er opført på habitatdirektivets bilag IV og alle tre arter er vidt udbredt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vandhuller i det åbne land kan udgøre ynglepladser for alle tre arter, og de er følsomme over for overgødskning af vandhullerne, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning fra Danmarks Miljøundersøgelser. Afgørelser fra Miljøklagenævnet Miljøklagenævnet har i afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven (i klagesager over miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt før 2007) i flere tilfælde stillet vilkår vedrørende etablering af dyrkningsfrie bræmmer og andre foranstaltninger. Jurist Mads Kobberø har kommenteret to af disse afgørelser: MKN Vilkår om bræmmer Stadfæstelse af godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1, til en kyllingeproduktion på 235 DE med udbringningsarealer enten inden for eller i oplandet til Natura 2000-områder. Afgørelsen er en ud af en række afgørelser Side 6

7 efter miljøbeskyttelsesloven, hvor Miljøklagenævnet vælger at reparere på kommunernes afgørelser ved selv at ændre og tilføje vilkår. Ud fra betragtninger om habitatbeskyttelse og med henvisning til Waddenzeedommen tilføjer Miljøklagenævnet blandt andet et vilkår om 10-meter bræmmer langs dele af vandløb på ejede og forpagtede arealer. I bræmmerne må der hverken gødskes, sprøjtes, foretages jordbehandling eller køres med maskiner. Som begrundelse anføres det, at de pågældende vandløb afvander til sårbare Natura 2000-områder, som ligger i kort afstand fra vandløbene, og at udbringningsarealerne er udpeget som lavbundsarealer. Afgørelsen viser, hvad, Miljøklagenævnet mener, kan begrunde vilkår om bræmmer i godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven. Vi ved endnu ikke, hvordan Miljøklagenævnet forholder sig til vilkår om bræmmer i godkendelser efter husdyrbrugloven MKN Vilkår om bræmmer Stadfæstelse af miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven af en slagtesvineproduktion på 249 DE. Miljøklagenævnet foretager ændringer og tilføjelser af vilkår af hensyn til habitatområde. Med henblik på habitatbeskyttelse tilføjer Miljøklagenævnet blandt andet nye vilkår om 100 meter dyrkningsfri randzone mod et vandløb i Natura 2000-område og 10 meter dyrkningsfri randzone mod vandløb, der afvander til Natura område. Disse randzoner betyder, at mindst 2 ha udbringningsarealer må tages ud af drift. Ved tilføjelse af vilkår om 100 meter dyrkningsfri randzone til Natura område har Miljøklagenævnet lagt vægt på tilstanden i det internationale naturbeskyttede område, påvirkningen af området med næringsstoffer fra overfladestrømning, udbringningsarealets nærhed til næringsstoffølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder, udbringningsarealets hældningsgrad, omfanget af arealet, og at der var tale om et område med potentiel erosionsrisiko. I sin vurdering har Miljøklagenævnet tillagt forsigtighedsprincippet betydning, det fremgår af følgende passus: Med det nuværende vidensgrundlag er der således ikke belæg for at antage, at en bræmme på 10 m er tilstrækkelig til at imødegå risikoen for overfladestrømning Som under pkt. 147 må det bemærkes, at afgørelsen alene viser, at Miljøklagenævnet mener, der kan stilles vilkår om bræmmer i godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven, og ikke hvordan de forholder sig efter husdyrbrugloven. I den sidstnævnte afgørelse, stilles der uden for Natura 2000-området som nævnt vilkår om en dyrkningsfri bræmme på 10 m langs et vandløb. Herudover stilles også krav om, at vintersæd fremover skal udelukkes, og at al jordbearbejdning skal ske på tværs af skråninger i en afstand af 40 m fra den dyrkningsfrie bræmme. Indstilling Det er forvaltningens opfattelse, at der i sager, hvor der vurderes at være en konkret risiko for overfladeafstrøming til vandmiljøet, bør stilles vilkår, der reducerer denne risiko. Vilkårene bør afpasses den konkrete situation og stilles ud fra en samlet vurdering af bl.a.: - Markarealets karakter (størrelsen af hældningen, størrelsen af det hældende areal, om der evt. er tale om et lavbundsareal). - Vandområdets type (vandløb/sø/mose), målsætning og sårbarhed, om det kan være levested for bilag IV-arter m.v. - Sårbarhed og målsætning for slutrecipienten. Side 7

8 Som regel vil skærpede vilkår kun være aktuelle, hvor der er tale om arealer med en hældning over 6 grader ned til et vandområde, eller hvor der er tale om lavbundsarealer langs vandløb. Fagchefen for fagsekretariatet Teknik indstiller: 1) at der i sagen om miljøgodkendelse af udbringningsarealer under Faurshøjvej 16, 5600 Faaborg, stilles vilkår om - etablering af en randzone på 10 m fra søens øverste kant, hvor der ikke må gødskes, sprøjtes eller foretages jordbehandling, - at al jordbearbejdning på skråningen ned mod søen sker parallelt med højdekurverne, og - at der ikke må dyrkes vinterafgrøder på skråningen ned mod søen. 2) at der i sagen om miljøgodkendelse af husdyrbrug og udbringningsarealer under Jordløsevej 41 og 43, 5672 Broby, stilles vilkår om - etablering af en randzone på 10 m langs nordsiden af mosen, hvor der ikke må gødskes, sprøjtes eller foretages jordbehandling, - at al jordbearbejdning på skråningen ned mod mosen skal ske parallelt med højdekurverne, og - at der ikke må dyrkes vinterafgrøder på skråningen ned mod mosen. 3) at der i fremtidige, lignende sager stilles vilkår i omtrent samme omfang som i sagerne Faurshøjvej 16 og Jordløsevej 41 og 43, hvor vilkårene tilpasses forholdene i den konkrete sag. Side 8

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Til Ikast-Brande Kommune Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Ikast-Brande Kommune har den 18. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med ansøgning Miljøgodkendelse

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug

Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug Natur og Miljø den 5. februar 2010 Lovgrundlag: Kommunalbestyrelsen skal efter husdyrgodkendelseslovens 23, nr. 2, varetage følgende hensyn:

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Gylleudbringning natur- og miljøhensyn. Heidi Buur Holbeck, Temadag om optimal udbringning og udnyttelse af gylle Foulum, 7.

Gylleudbringning natur- og miljøhensyn. Heidi Buur Holbeck, Temadag om optimal udbringning og udnyttelse af gylle Foulum, 7. Gylleudbringning natur- og miljøhensyn 1... Heidi Buur Holbeck, Temadag om optimal udbringning og udnyttelse af gylle Foulum, 7. maj 2013 9. maj 2014 Disposition Vandmiljø Naturhensyn Kulturmiljø 2...

Læs mere

Landzonetilladelse. DJURSLAND LANDBOFORENING Føllevej Rønde / P

Landzonetilladelse. DJURSLAND LANDBOFORENING Føllevej Rønde / P DJURSLAND LANDBOFORENING Føllevej 5 8410 Rønde Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-13-16 Landzonetilladelse Du

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lyngbyskovvej 18, 9575 Terndrup 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2013 Journal nr. 09.17.22-P19-6687-12 Rebild Kommune

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted.

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted. Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted. Billund Kommune modtog den 31. maj 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på ejendommen Øxenhaverne 12 i Faaborg Kommune i Fyns Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på ejendommen Øxenhaverne 12 i Faaborg Kommune i Fyns Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. januar 2005 J.nr.: 03-33/420-0225 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Plantekongres 17. 18. januar 2017. Herning Kongrescenter Målrettet indsats Ny fosforregulering Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef,

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1 Notat Bruttoliste med forslag til vedtagelsestekster til ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Horne Strandvej 7, 5600 Faaborg med tilhørende udbringningsarealer. Udarbejdet af: Elisabeth

Læs mere

Landzonetilladelse. Randers Kommune Laksetorvet / P

Landzonetilladelse. Randers Kommune Laksetorvet / P 1 - Landzonetilladelse sø - Oust Møllevej 11, 8920 Ran Hører til journalnummer: 01.03.03-P19-43-16 Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 24. februar 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 24. februar 2016. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 11-04-2016 / 01.03.03-P16-34-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal beliggende ved Skivevej 253, 8800 Viborg

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal beliggende ved Skivevej 253, 8800 Viborg Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Bodilsens Skovselskab APS v/ Henning Bodilsen Durupvej 27 7870 Roslev byggeriogmiljoe@viborg.dk Afgørelse efter 19 om udbringning

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Langagergaard, Østhalvøen 2, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Langagergaard, Østhalvøen 2, 9530 Støvring 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx. xxx 2014 Tillæg til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Langagergaard, Østhalvøen 2, 9530 Støvring - Flere udbringningsarealer

Læs mere

Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup

Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup Henrik Detlefsen Mjang Bygade 23 6470 Sydals Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup Sønderborg Kommune, Vand og Natur, giver hermed

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Plesnervej 49, 9460 Brovst

Plesnervej 49, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Plesnervej 49, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold...3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...3 Generelle forhold...3

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Drøstrupvej 147, 9690 Fjerritslev

Drøstrupvej 147, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Drøstrupvej 147, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. januar 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold...3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...3 Generelle forhold...3

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat og ordforklaring. - vedr. vurdering af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug og arealer.

Notat. Baggrundsnotat og ordforklaring. - vedr. vurdering af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug og arealer. Baggrundsnotat og ordforklaring Notat - vedr. vurdering af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug og arealer Udarbejdet af: Jacob Sterup & Elisabeth Oxenbøll Sørensen Dato: 25-09-2007 Sagsid.: 09.17.00-P19-71-07

Læs mere

Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune

Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune Dispensation til

Læs mere

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning Husdyrgodkendelser Vand- og Natura 2000 planerne Procedurekrav Den supplerende vejledning Et eksempel Vand & Natura 2000 områdere Den danske model Iværksættelse af en bindende, rullende planlægning for

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Rendbækvej 9, 9493 Saltum

AREALGODKENDELSE. Rendbækvej 9, 9493 Saltum AREALGODKENDELSE Rendbækvej 9, 9493 Saltum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 20. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Generelle forhold...

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Lundbovej 10, 7140 Stouby

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Lundbovej 10, 7140 Stouby Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Lundbovej 10, 7140 Stouby Udbringningsarealer Lundbovej 10, 7140 Stouby 23.december 2014 Afgørelse 16 Miljøgodkendelse

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Kap Biologiske Interesser

Kap Biologiske Interesser Kap. 3.4. Biologiske Interesser Planmål - Køge Kommune vil: Sikre og forbedre naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder i et sammenhængende Grønt Danmarkskort, hvor i indgår

Læs mere

Hvordan kan P indekset anvendes af forvaltningen? Lisbeth Wiggers, Miljøcenter Århus

Hvordan kan P indekset anvendes af forvaltningen? Lisbeth Wiggers, Miljøcenter Århus Hvordan kan P indekset anvendes af forvaltningen? Lisbeth Wiggers, Miljøcenter Århus Henriette Bjerregaard Hvorfor interessere sig for P indeks? Miljøtilstanden i søer og i en række fjorde er primært styret

Læs mere

Miljømæssige gevinster af at etablere randzoner langs vandløb

Miljømæssige gevinster af at etablere randzoner langs vandløb Miljømæssige gevinster af at etablere randzoner langs vandløb Brian Kronvang Sektion for vandløbs- og ådalsøkologi Afdeling for Ferskvandsøkologi Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet BKR@DMU.DK

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

TILLÆG TIL 10 TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Nørredigevej 166, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL 10 TILLADELSE. Pelsdyrfarmen på Nørredigevej 166, 9440 Aabybro TILLÆG TIL 10 TILLADELSE Pelsdyrfarmen på Nørredigevej 166, 9440 Aabybro Tilladelsesdato / offentliggørelse 26. august 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 2 Miljøtilladelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Kommune, Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Bo Karlshøj Riis E-mail: bri@horsens.dk Spildevand Sagsbehandler: Jakob Humaidan Direkte:

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Vesterbyvej 10, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Generelle forhold...

Læs mere

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD MILJØBESKYTTELSESLOVENS 19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Svend Fredholm. Grynderupvej Roslev. 26. januar Høring af forslag til at nedlægge del af privat grøft ved Grynderup Sø

Svend Fredholm. Grynderupvej Roslev. 26. januar Høring af forslag til at nedlægge del af privat grøft ved Grynderup Sø Svend Fredholm Grynderupvej 44 7870 Roslev 26. januar 2018 Høring af forslag til at nedlægge del af privat grøft ved Grynderup Sø Skive Kommune har modtaget en ansøgning vedr. reguleringsprojekt i en privat

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Dato: 29-06 2018 Billund Kommune modtog den 8. juni 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. nr af 23. november 2016]

Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. nr af 23. november 2016] Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. nr. 1440 af 23. november 2016] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet

Læs mere

BESKYTTET NATUR I ODENSE EN GUIDE TIL GRUNDEJERE

BESKYTTET NATUR I ODENSE EN GUIDE TIL GRUNDEJERE BESKYTTET NATUR I ODENSE EN GUIDE TIL GRUNDEJERE BESKYTTET NATUR I ODENSE EN GUIDE TIL GRUNDEJERE I denne guide kan du læse om forskellige typer beskyttet natur, såsom søer, enge, overdrev, fortidsminder

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projektbeskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler rejsning af 5,43 ha skov ud fra et ønske om mere og sammenhængende

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til vandindvinding Jan Larsen Valbyvej 57 3200 Helsinge Sag: 13.02.01-P19-4-18 8. november 2018 Tilladelse til vandindvinding Der er søgt om tilladelse til fortsat indvinding af 14.000 m 3 grundvand årligt til markvanding

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund.

Spildevandsplan Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. 1 - Forside Vedtaget Bassin erhvervsområde ved Lund (K Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015 Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

030 Boliger ved Byvej

030 Boliger ved Byvej 030 Boliger ved Byvej Status Kladde PlanID 3188562 Tillæg nr. 030 Plannavn VVM Gælder for hele kommunen? Formål Boliger ved Byvej Kommuneplantillæg uden VVM Nej Den eksisterende ramme i kommuneplanen fastsætter,

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Du kan læse en kort beskrivelse af, hvad det betyder for dig i resumeet, som er vedlagt dette brev.

Du kan læse en kort beskrivelse af, hvad det betyder for dig i resumeet, som er vedlagt dette brev. x x x Partshøring i forbindelse med ændring og udvidelse af konsumægsproduktionen på Bygaden 42 Robert Beck som ejer et landbrug i dit nærområde, Bygaden 42, 6440 Augustenborg, ønsker at ændre og udvide

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Til Teknisk Udvalg. Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts Den 11. februar Natur og Miljø

Til Teknisk Udvalg. Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts Den 11. februar Natur og Miljø Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts 2011 Den 11. februar 2011 Miljøgodkendelser af husdyrbrug Status 31. december 2010 Byrådet besluttede den 24. september 2008, at

Læs mere

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0077827 Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg

Læs mere

2 meter bræmmer langs vandløbene i Ikast-Brande Kommune.

2 meter bræmmer langs vandløbene i Ikast-Brande Kommune. 2 meter bræmmer langs vandløbene i Ikast-Brande Kommune 69. Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf. dog 29, og opførelse af bygværker må i landzone ikke

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg.

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Notat Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Dato: 17-04-2008 Sagsid.: 09.17.00-P19-80-07

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

16 Godkendelse af udbringningsarealer Oktober 2010

16 Godkendelse af udbringningsarealer Oktober 2010 16 Godkendelse af udbringningsarealer Oktober 2010 Sofienlund 30, 8543 Hornslet 1 Resumé... 3 2 Godkendelse... 6 3 Vilkår... 8 3.1 Generelt... 8 3.1.1 Drift... 8 3.1.2 Udbringning og arealanvendelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Hvingelhatvej 8, 9520 Skørping 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6-13 Rebild Kommune

Læs mere

Plandokument for ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering

Plandokument for ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering Plandokument for ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering Indledning Det følger af miljøvurderingslovens 3 stk. 1, nr. 1, at myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆGSREGULATIV FOR GODSØRENDEN VANDLØB 50 I GULDBORGSUND KOMMUNE

UDKAST TIL TILLÆGSREGULATIV FOR GODSØRENDEN VANDLØB 50 I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST TIL TILLÆGSREGULATIV FOR GODSØRENDEN VANDLØB 50 I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 TILLÆGSREGULATIV FOR GODSØRENDEN, KOMMUNEVANDLØB NUMMER 50 I GULDBORGSUND KOMMUNE GRUNDLAG Tillægget

Læs mere

2/54

2/54 Bilag 1 1/54 2/54 Bilag 2 3/54 Bilag 3 4/54 5/54 Bilag 4 6/54 7/54 Bilag 5 8/54 9/54 Bilag 6 10/54 Bilag 7 11/54 12/54 Bilag 8 13/54 Bilag 9 14/54 15/54 16/54 17/54 Bilag 10 18/54 19/54 Bilag 11 20/54

Læs mere

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 3 Offentligt Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Indhold Formål og baggrund Ny generel husdyrarealregulering

Læs mere

10-tilladelse til husdyrproduktionen på. Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev. Stor race kvier 7-26 mdr.

10-tilladelse til husdyrproduktionen på. Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev. Stor race kvier 7-26 mdr. 10-tilladelse til husdyrproduktionen på Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev Stor race kvier 7-26 mdr. v/ Frank Jessen, Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev Ansøger: Navn: Adresse: Frank Jessen Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev

Læs mere

Landbruget og Kalkoverdrevet

Landbruget og Kalkoverdrevet 1 stevns kommune Fakta: Ud af den ca.16 km strækning der fredes, og forventelig bliver til naturtypen Kalkoverdrev, er 5 km allerede denne naturtype. Naturtypen Kalkoverdrev er ikke speciel ammoniakfølsom.

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg og Brand 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 04-07-2018 / 01.03.03-P19-53-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til udstykning og opførelse

Læs mere

EFFEKTEN AF RANDZONER. Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

EFFEKTEN AF RANDZONER. Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet EFFEKTEN AF RANDZONER Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Vores hypotese: Randzoner er et stærkt virkemiddel, som kan tilgodese både natur-, miljø- og produktions interesser men kun hvis deres

Læs mere

Park-, Vej- og Miljøcenter

Park-, Vej- og Miljøcenter Park-, Vej- og Miljøcenter HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Nicla Rohde Christensen Sagsbehandler: Lennie Rotvit Tlf. 43 57 77 55 lenro@ishoj.dk Dato: 1. august 2017 Journalnummer:

Læs mere

1. Kablerne må kun nedgraves i det område, der er markeret med rødt på kortbilaget

1. Kablerne må kun nedgraves i det område, der er markeret med rødt på kortbilaget Vesthimmerlands Vand A/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør Sendt til mail: hhh@vesthimmerlandsvand.dk Dato: 15. november 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-41607

Læs mere

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Godkendelse af udbringningsarealer. Grønkærvej 11, 6705 Esbjerg. Miljøgodkendelse

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Godkendelse af udbringningsarealer. Grønkærvej 11, 6705 Esbjerg. Miljøgodkendelse Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Godkendelse af udbringningsarealer Grønkærvej 11, 6705 Esbjerg Ø Miljøgodkendelse December 2012 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag Villy Elmer Nielsen Kolstrupvej 64 Grindsted Mk 7200 Grindsted Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Dato: 25-01-2018 Billund Kommune har den 12. december 2018 modtaget

Læs mere