Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning"

Transkript

1 Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1

2 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Redaktion: Ansvarshavende: Hanne Lykke Jespersen hlj@prosa.dk København oktober 2012 Teknisk produktion: PROSA. Illustration: Kræsten Krum Byskov 2

3 Indhold Forord... 5 Den fleksible orlov... 6 Hvis du ikke er funktionær... 6 Graviditet... 7 Undersøgelser... 7 Orlov før fødsel... 7 Hvis du ikke kan arbejde under graviditeten... 7 Abort... 8 Farligt arbejde... 8 Offentligt fastsatte bestemmelser... 8 Delvis uarbejdsdygtighed... 9 Arbejdsmiljø for gravide... 9 Stillesiddende arbejde... 9 Tunge løft... 9 Stress... 9 Belastende psykisk arbejdsmiljø Efter fødsel/adoption Forældreorlov Forlods brug af forældreorloven Forlængelse af orloven Udskydelse af forældreorlov Deltagelse i undervisning For sen varsling Hvis barnet bliver indlagt Hvis barnet dør eller bortadopteres Adoption Uenighed mellem forældrene

4 Efter orloven Sygdom i forlængelse af barselsorlov Omsorgsdage og barns 1. sygedag Fælles bestemmelser for tiden før og efter fødsel Pligt til at informere kommunen Opsigelse under graviditet/orlov Lærlinge Anciennitet Ferieoptjening udbetaling udskydelse Feriehindring Refusion Dagpengeret/beskæftigelseskrav/løn Dagpengenes størrelse Beregning af dagpenge ved deltidsarbejde Frist for ansøgning om dagpenge fra kommunen Overskridelse af frist Klage Afbrydelse af orlov ved ny graviditet Strejke og lockout Barselsudligningfond Øvrigt materiale

5 Forord Når du ønsker det, er det dejligt, når der er et barn i vente. Men ofte dukker spørgsmålene op: - hvorledes man er lønmæssigt sikre under orlov, - hvilke frister, der er for at give meddelelse til arbejdsgiver eller kommunen om afholdelse af barselsorlov m.m. Regler herfor findes i Barselloven (Lovbekendtgørelse 1084 af ), der foreskriver i 2, at Ret til fravær efter denne lov omfatter alle forældre. Men udover denne lov kan man finde regler i Funktionærloven, hvis man er kvinde og ansat som funktionær. Mandlige funktionærer får ikke særlige rettigheder efter Funktionærloven. Ansatte omfattet af en overenskomst vil ofte heri kunne få bedre retsstilling end efter Barselsloven og funktionærloven. Endeligt bør man undersøge om man i ansættelsesbeviset eller via en lokal Personalepolitik er tilsikret bedre rettigheder end efter lovgivningen. Da det kan variere meget, hvad der er givet tilsagn om i et ansættelsesbrev, lokal personalepolitik eller i en overenskomst vil alene reglerne for Barsel jf. Barselsloven og Funktionærloven blive gennemgået her. På PROSAs hjemmeside er der link til Barselsreglerne ved kommunal, regional og statslig ansættelse. På PROSAs hjemmeside kan du finde de overenskomster, som PROSA har indgået, og de evt. særlige aftalte regler for barsel, som følge af PROSA-overenskomsterne. Hvis du har flere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at henvende dig hos PROSA. 5

6 Den fleksible orlov Den nye barselsorlov blev indført for alle fra 3. juli 2006, således at hvis fraværsperioden starter før 3. juli 2006, så er man omfattet af de gamle regler om barsel, mens alle der har deres første fravær på grund af graviditet d.3 juli2006 og derefter er omfattet af disse regler. Da der vil være meget få, der i dag endnu har rettigheder efter den gamle barselslov, vil disse regler ikke blive behandlet her. Skulle du være i den situation, at der er spørgsmål knyttet til reglerne før 3.juli 2006 er du velkommen til at kontakte PROSA herom. Den gældende Barsels lov opererer med 4 typer af orlov: Graviditetsorlov (kun for mor og ind til fødselstidspunkt) Barselsorlov (kun for mor:14 uger efter fødslen) Fædreorlov (kun for far: 2 uger efter fødslen) Forældreorlov (Kan dele mellem forældre: 32 uger efter fødsel) Disse 4 orlovstyper gennemgås i det følgende, men der er også råd om forskellige arbejdsrelaterede situationer og hændelser, der kan opstå i graviditet og senere orlovsperioder. Hvis du ikke er funktionær Pjecens udgangspunkt er, at du er funktionær. Det er langt de fleste professionelle it-folk nemlig. Der er dog undtagelser; især: Undervisning er ikke funktionærarbejde, men de aftaler, som gælder på det område er ofte funktionærlignende. Hvis mere end halvdelen af dit arbejde er af mere håndværksmæssig karakter, er du heller ikke funktionær. Timelønnede, der ikke har fast ugentlig arbejde mindst 8 timer. Hvis du er i tvivl, om du er funktionær, kan du henvende dig i PROSA. Alle de situationer, hvor der i pjecen står, at der er fuld løn til funktionærer, vil der for ikke-funktionærer være dagpengeret, idet omfang de opfylder betingelserne herfor i Barselsloven. Herudover er der efterhånden i mange overenskomster aftalt hel eller delvis løn under sygdom. Disse regler vil også gælde ved sygdom i forbindelse med graviditet. Hvis du ikke er funktionær eller sikret funktionærlignende stilling, skal du som udgangspunkt selv søge din hjemkommune om barselsdagpenge, og i øvrigt give de meddelelser, som er omtalt i det følgende til kommunen. På PROSAs hjemmeside er der link til Barselsdagpengeskemaer og tilhørende vejledninger. 6

7 Graviditet Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditet Mindst 3 måneder før forventet fødsel, skal du underrette arbejdsgiveren om din graviditet og det forventede fødselstidspunkt. Du skal ligeledes fortælle din arbejdsgiver, om du ønsker at benytte dig af graviditetsorloven. PROSA vil dog anbefale dig formelt at underrette din arbejdsgiver om din graviditet så tidligt som muligt. Hvis du bliver afskediget under graviditet eller barsel, er det nemlig efter ligebehandlingsloven arbejdsgiveren, der skal dokumentere, at det ikke skyldes graviditeten. Dette gælder ikke, hvis han kan hævde, at han ikke vidste, at du var gravid. Hvis fravær skyldes en graviditetsbetinget sygdom, er den gravide beskyttet mod afskedige, selv om arbejdsgiver ikke kendte graviditeten (Dom fra Højesteret; U ). Undersøgelser Hvis forebyggende graviditetsundersøgelser ikke kan placeres uden for arbejdstiden, har du som funktionær ret til fravær med løn i forbindelse med undersøgelsen. Faderen har ikke ret til fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser, med mindre det er aftalt med arbejdsgiveren. Orlov før fødsel Moren har ret til graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel. Datoen for forventet fødsel regnes med i graviditetsorloven. Efter funktionærloven har du ret til halv løn under denne orlov. Hvis halv løn er mindre end dagpengene, får du suppleret op til dagpengemaksimum af din bopælskommune. Hvis det er aftalt i overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt, kan du have ret til fuld løn eller delvis løn under denne orlov. I alle PROSAs overenskomster er der aftalt fuld løn under graviditetsorloven. I nogle overenskomster er der desuden aftalt en længere graviditetsorlov. PROSA/Offentlig har aftalt 6 ugers graviditetsorlov med fuld løn. Hvis du ikke kan arbejde under graviditeten Hvis en kvindelig funktionær bliver uarbejdsdygtig tidligere end de 4 uger før forventet fødsel, har hun også have ret til løn. Dette er uanset om fraværet skyldes en sygdom uden forbindelse til graviditeten (fx brækket ben) eller om det skyldes graviditetsgener. Hvis sygdommen er gravidtetsbetinget, da kan dette fravær ikke medregnes ved en evt. opgørelse af 120-dages reglen. (Bemærk at denne regel kun gælder hvis den udtrykkeligt er aftalt i hvert enkelt ansættelsesforhold). 7

8 Hvis en kvindelig funktionær er uarbejdsdygtig, fordi graviditeten ikke forløber normalt, har hun ret til fuld løn, som ved sygdom. Det er en betingelse, at lægen kan erklære på arbejdsgiver begæring, at der er risiko for kvindens helbred eller for fostret, hvis hun fortsætter med at arbejde. Dette gælder f.eks. ved truende abort, for tidlig fødsel eller forhøjet blodtryk. Hvis der er risiko for, at graviditeten kan forårsage en væsentlig forværring af en sygdom, som den kvindelige funktionær lider af, har hun også ret til fuld løn. En kvindelig funktionær har også ret til fuld løn, hvis almindelige graviditetsgener er så voldsomme, at de medfører, at hun er uarbejdsdygtig i sit erhverv. Hvis kvinden fortsat er syg, når der er 4 uger til forventet fødsel, påbegynder hun sin graviditetsorlov. Abort Hvis en kvindelig funktionær er uarbejdsdygtig pga. af abort såvel spontan som provokeret er hun berettiget til fuld løn i fraværsperioden. Afgrænsningen mellem abort og for tidlig fødsel beror på et lægeligt skøn. Efter 28. svangerskabsuge er der tale om en fødsel, uanset om barnet er levende født. Hvis barnet er levende født eller vejer mere end 1000 gram, er der tale om en fødsel, selv om det er før 28. svangerskabsuge. Farligt arbejde Hvis kvinden har et arbejde, som kan medføre risiko for fosteret (iflg. lægeerklæring), skal arbejdsgiveren først forsøge at fjerne det risikofyldte ved arbejdet, eller om den gravide kan flyttes til andet passende arbejde med samme løn, men uden risiko for fosteret. Hvis dette ikke er muligt, har kvindelige funktionærer ret til fravær med løn. Dette gælder f.eks. arbejde med organiske opløsningsmidler, giftstoffer, arbejde med tunge løft samt visse typer af arbejde under store trykforskelle. Der er mange tilfælde, hvor man bliver sygemeldt under graviditeten, fordi lægen på baggrund af en konkret vurdering skønner, at der er risiko for fosteret eller kvinden. Det gælder f.eks. ved bækkenløsning, forhøjet blodtryk, risiko for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt samt andre komplikationer. Offentligt fastsatte bestemmelser Hvis en kvindelig funktionær ikke må arbejde som følge af offentlige bestemmelser om, at gravide ikke må udføre et bestemt arbejde, har hun ligeledes ret til fravær med løn, med mindre arbejdsgiveren kan tilbyde andet passende arbejde til den samme løn. Det gælder f.eks. gravide funktionærer med arbejde på fly eller ombord 8

9 på skibe. For it-folk vil dette sjældent komme på tale. Det nærmeste vi kan forestille os, er hvis rejseaktiviteter med fly er så væsentlig for udførelsen af dit arbejde, at du reelt er uarbejdsdygtig, hvis du ikke må foretage flyrejser. Delvis uarbejdsdygtighed Hvis du kun er delvis uarbejdsdygtig af de ovenfor nævnte årsager, og du og din arbejdsgiver kan aftale delvis arbejde, har du ret til fuld løn under det nødvendige fravær. Hvis fraværet udgør mindst 4 timer om ugen, kan din arbejdsgiver få dagpengerefusion fra kommunen. Arbejdsmiljø for gravide Vi hører tit, at graviditet ikke er en sygdom, og det er rigtigt. Alligevel kan et belastende arbejdsmiljø være særligt belastende for gravide og dermed medføre uarbejdsdygtighed tidligere end for andre ansatte. Derfor er det også et krav at arbejdspladsvurderinger skal forholde sig til arbejdsmiljøet for gravide, enten ved, at der i de generelle arbejdspladsvurderinger, bliver beskrevet løsninger, hvis medarbejderen bliver gravid, eller ved at der foretages en arbejdspladsvurdering, når det er oplyst, at medarbejderen er gravid. Vi gør opmærksom på, at en arbejdspladsvurdering, skal vedrøre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vejledningen Gravides og ammendes arbejdsmiljø At-vejledning A.1.8 beskriver nærmere de gældende regler for gravides arbejdsmiljø. Vejledningen kan fås hos PROSA. Nogle af de faktorer, man skal passe på nævnes her: Stillesiddende arbejde Mange it-folk har et meget stillesiddende arbejde. Dette kan medføre forskellige problemer i forhold til graviditeten. F.eks. øges risikoen for væske-ansamlinger i kroppen, forhøjet blodtryk, rygsmerter og nedsat tarmfunktion. Man kan også se en øget tendens til bækkenløsning. Derfor er det vigtigt med en ordentlig kontorstol samt et hæve-sænke bord. Det er desuden gavnligt, hvis man kan organisere arbejdet, så man ind imellem skal gå lidt. Tunge løft Det er vigtigt at undgå tunge løft. Hvis der indgår tunge løft som en naturlig del af arbejdet, er det nødvendigt, at finde en løsning, så man undgår tunge løft, hvis man skal kunne fortsætte med at arbejde under graviditeten. Stress Et af de store arbejdsmiljøproblemer i faget generelt og også i forbindelse med graviditet er stress. Stress er en naturlig mekanisme, som gør, at kroppen kan klare pressede situationer. Det fungerer som en reserve, som kan sættes ind. Fysisk sker det 9

10 ved en øget adrenalinproduktion. I sig selv er det en hensigtsmæssig fysisk reaktion, som kan give ekstra kræfter, overskud og overblik. Problemet er, når arbejdsvilkårene kræver, at man hele tiden eller en stor del af tiden kører oppe i det gear. Den form for stress er speciel skadelig, når du er gravid. Vedvarende stress øger risikoen for tidlig fødsel samt lav fødselsvægt. Derfor bør du forbindelse med graviditet forholde dig ekstra kritisk til meget stressende arbejdsforhold og om nødvendigt sygemeldes. Belastende psykisk arbejdsmiljø Pressede deadlines, kunder der forventer ét en chef der forventer noget andet, støj og uro i storrumskontoret er forhold, som alle bliver belastet af. Men når du er gravid, er pressede arbejdsforhold ekstra belastende og kan give problemer i form af forhøjet blodtryk, for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Derfor må du forholde dig ekstra kritisk til meget stressende arbejdsforhold og om nødvendigt blive sygemeldt evt. delvist. Efter fødsel/adoption Hovedprincippet i Lov om barselsorlov er: Forældrene har i alt ret til 52 ugers barselsorlov med dagpenge. Moderen har ret til fravær fra arbejdet tidligst 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. De 2 første uger efter fødslen er der forbud mod at arbejde. Faderen har ret til 2 ugers fravær fra arbejdet inden for barnets første 14 leveuger. Forældrene kan herefter dele de resterende 32 uger efter eget ønske: De kan have orlov sammen, i forlængelse af hinanden eller på deltid. En del af orloven kan også udskydes til senere. En kvindelig lønmodtager skal 3 måneder før forventet nedkomst underrette sin arbejdsgiver, og inden barnet er 8 uger fortælle, meddele arbejdsgiver hvordan hun vil placere forældreorloven. En mandlig lønmodtager skal underrette sin arbejdsgiver 4 uger før, han ønsker at bruge sin fædreorlov, og inden barnet er 8 uger fortælle, i hvor lang tid han vil holde forældreorlov Derudover siger Ligebehandlingsloven: Kvindelige lønmodtagere har ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditetsundersøgelser i arbejdstiden. Lønmodtagere må ikke afskediges på grund af graviditet, barsel eller adoption. Herudover er der på nogle overenskomstområder yderligere rettigheder. Dette vil blive behandlet under de enkelte punkter. 10

11 Barselsorlov: Barnets mor har ret til orlov i 14 uger efter fødslen. De 2 første uger har du pligt til at holde orlov. Orlovens første dag er dagen efter barnets fødsel.. En kvindelig funktionær har i denne periode ret til halv løn. Hvis halv løn er mindre end dagpengene, supplerer din bopælskommune op til dagpengemaksimum. Hvis det er aftalt i overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt, kan der være ret til fuld løn eller delvis løn under denne orlov. I alle PROSAs overenskomster er der aftalt ret til fuld løn i denne periode. I ganske særlige tilfælde, f.eks. hvis moderen dør eller er meget alvorligt syg, kan faderen indtræde i hendes ret til dagpenge i denne periode. Fædreorlov: Barnets far har ret til 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. De 2 uger skal afholdes i sammenhæng. Fædreorloven skal over for arbejdsgiveren varsles med 4 uger. Hvis varslet gives 4 uger før forventet fødsel, har faderen ret til orlov i forbindelse med fødslen, selv om fødslen foregår tidligere end forventet. Barnets far kan desuden allerede her påbegynde sin forældreorlov samtidig med barnets mor. Barnets far har under denne orlov ret til dagpenge. Hvis det er aftalt i overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt, kan han have ret til fuld løn eller delvis løn under denne orlov. I PROSAs overenskomster er der aftalt fuld løn under denne orlov. Faderens ret til orlov kan aldrig overtages af andre. Faderens ret til orlov er ikke betinget af, at forældrene lever sammen. Men det forudsættes, at faderen opholder sig hos barnet i orlovsperioden. Forældreorlov Forældrene har ret til hver 32 ugers forældreorlov. Bemærk dog, at der sammenlagt kun gives dagpenge for 52 uger i alt til begge forældre (inklusive graviditets- barselsfædre- og forældreorlov). Hvis det er aftalt i overenskomst, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt, kan der være ret til fuld løn eller delvis løn under denne orlov. I alle PROSAs overenskomster er der aftalt ret til fuld løn i 10 uger af forældreorloven. Hvis begge forældre arbejder under overenskomsten, kan de dog kun få fuld løn for sammenlagt 10 ugers forældreorlov. I PROSA/Offentligeoverenskomsten er der ret til både moderen og faderen at få hver 6 ugers orlov med fuld løn og derudover kan enten moderen eller faderen vælge at tage yderligere 6 ugers orlov med fuld. Således i alt 18 uger af forældreorloven med fuld løn. En forudsætning for at få fuld løn under orloven er, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion under orloven. 11

12 Forlods brug af forældreorloven Faderen kan allerede i de første 14 uger efter fødslen påbegynde sin del af forældreorloven, der således holdes sammen med moderens barselsorlov. Forlængelse af orloven Hvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge forældreorloven med otte uger, så de i stedet får 40 uger, fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til fulde dagpenge er dog fortsat 32 uger, som så blot fordeles over flere uger, men med den følge, at beløbet pr. uge formindskes forholdsmæssigt. Hvis du er i beskæftigelse eller selvstændigt erhvervsdrivende, har du ret til at forlænge orloven med yderligere 6 uger, så forældreorloven i stedet bliver 46 uger. Men der er fortsat kun ret dagpenge i det, der svarer til 32 uger. Forældreorloven kan ikke både forlænges og udskydes, da forlænget orlov skal være afholdt inden for 54/60 uger efter fødslen/modtagelsen af barnet. Udskydelse af forældreorlov Retsbestemt udskydelse Den ene af forældrene har ret til at vælge at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt - dog før barnet fylder ni år. De uger, du har udskudt skal holdes i én sammenhængende periode. Hvis man skifter job, beholder man denne ret overfor den nye arbejdsgiver. Men bemærk, at arbejdsløse ikke kan afholde udskudt orlov. Aftalebaseret udskydelse Begge forældre har mulighed for at aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 uger af forældreorloven. De udskudte uger kan holdes drypvis, indtil barnet fylder ni år. Det kan være enkelte dage eller timer, dog skal der for lønmodtagere afholdes mindst 20% orlov pr. uge, hvilket for fuldtidsbeskæftigede vil sige 7,4 timer pr. uge. Det vil sige, at man f.eks. kan aftale at gå på nedsat tid, højst 29,6 timer pr. uge og så udskyde de sidste timer til senere brug. Det skal dokumenteres over for kommunen, at man har indgået en aftale med sin arbejdsgiver. Hvis man skifter job, kan man forsøge at indgå en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Hvis han ikke ønsker at indgå en aftale, har man ikke ret til at holde den udskudte orlov og den kan dermed gå tabt. Der er ikke mulighed for at afholde aftalebaseret udskudt orlov i en arbejdsløshedsperiode. Selvstændigt erhvervsdrivende har også mulighed for at aftale delvis genoptagelse af arbejdet. Denne gruppe skal dog mindst holde orlov i 50% af den ugentlig arbejdstid. Du kan også efter aftale med din arbejdsgiver starte op på nedsat tid, selv om ar- 12

13 bejdsgiveren ikke vil være med til at udskyde orloven. I det tilfælde får du så ikke nogen forlængelse af orloven. Der er utallige kombinationsmuligheder for udskydelse, forlængelse m.m. af forældreorloven. Beskæftigelsesministeriet har lavet en meget god pjece, Fleksible barselorlov, der giver fin vejledning i alle disse muligheder. På PROSAs hjemmeside under afsnittet, Barsel; er der link til pjecen. Deltagelse i undervisning Der er ikke længere begrænsninger i dagpengeretten, hvis forældrene deltager i undervisning eller i fagpolitisk arbejde under orloven. Varsling af orlov Faderen skal underrette arbejdsgiveren 4 uger før forventet fødslen, hvis han ønsker at holde de to ugers barselorlov i forbindelse med fødslen. Hvis fødslen går i gang før forventet, har faderen alligevel ret til fædreorloven i forbindelse med barnet fødsel eller modtagelse i hjemmet. Både moderen og faderen skal senest 8 uger efter, at barnet er født underrette arbejdsgiveren om, hvor meget orlov de vil holde, og hvornår de vil holde den. Som udgangspunkt kan man kun ændre på orloven efter udløbet af de 8 uger, hvis man kan aftale det med sin arbejdsgiver. Dog kan den varslede orlov ændres, hvis der opstår forhold, som gør det urimeligt at opretholde den varslede orlov, f.eks. sygdom. For sen varsling Hvis varslingsfristerne ikke overholdes, har det alene betydning for aftaleforholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Ligebehandlingsloven indeholder ingen bestemmelser om konsekvensen af for sen varsling over for sin arbejdsgiver. Og da der heller ikke endnu er nogen retspraksis på området, er det ikke muligt at sige noget om konsekvensen af for sen varsling. Generelt må vi dog opfordre kraftigt til, at varslingsfristen overholdes. Hvis barnet bliver indlagt Hvis barnet inden for de første 46 uger efter fødslen bliver indlagt på sygehus og den af forældrene, der har orlov ikke genoptager arbejdet, har denne ret til at forlænge sin orlov, svarende til den tid barnet er indlagt. I stedet udbetales sygedagpenge, dog højst i 3 måneder (91 kalenderdage). Orloven påbegyndes igen, dagen efter barnet bliver udskrevet. Arbejdsgiveren skal i det tilfælde straks orienteres om, at orloven er 13

14 suspenderet. Arbejdsgiveren skal ligeledes straks orienteres, når barnet udskrives. Hvis arbejdet genoptages under indlæggelsen, suspenderes orloven ligeledes, indtil barnet bliver udskrevet, men i det tilfælde udbetales der naturligvis ikke sygedagpenge, men løn til moderen. Orloven kan genoptages dagen efter barnets udskrivelse, dog under forudsætning af at barnet udskrives inden 60 uger efter fødslen. Hvis barnet bliver indlagt, inden du har givet din arbejdsgiver besked om tidspunktet for genoptagelse af arbejdet, udskydes fristen for varsling tilsvarende. Hvis barnet dør eller bortadopteres Hvis barnet er dødfødt, dør, eller bortadopteres kort tid efter fødslen (inden 32 uger), har barnets mor ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død eller bortadoption. I tilfælde hvor moderen lider af graviditetsbetinget sygdom, forlænges fraværsretten. Dog højst til 46 uger efter fødslen. Hvis barnet er dødfødt har faderen uændret ret til fædreorloven i 2 uger efter fødslen. Disse 2 uger skal afholdes i sammenhæng. Adoption Adoptivforældre har hver ret til 4 ugers orlov, hvis det kræves at de skal opholde sig i udlandet for at modtage adoptivbarnet. I øvrigt har hver forældre ret til 1 uges orlov før modtagelse af adoptivbarnet Adoptivforældre har ret til dagpenge i 48 uger efter modtagelsen af barnet, forudsat at adoptionsmyndighederne kræver, at den ene skal være hjemme hos barnet. Hvis adoptionsmyndighederne tillader det, kan forældrene frit dele perioden. I 2 uger inden for de første 14 uger efter modtagelsen kan begge forældre modtage dagpenge samtidigt. Når ganske særlige omstændigheder taler for det, f.eks. ved sygdom, kan den ene adoptant indtræde i den andens ret til dagpenge. Ved indlæggelse på sygehus gælder de samme regler som for andre forældre. Reglerne for udskydelse og forlængelse af orloven følger også de samme regler som for biologiske forældre. Tilsvarende er der også mulighed for at holde fælles orlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen ved at tage hul på forældreorloven. Hvis barnet dør inden for 32 uger efter modtagelsen, har en af forældrene ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død. Efter PROSA/Offentligs overenskomst har den ene af adoptivforældrene ret til fravær med løn i forbindelse med transport til og ophold i modtagelandet før modtagelsen af barnet. Herudover gælder overenskomstens bestemmelser om orlov for adoptanter på lige fod med biologiske forældre. 14

15 Uenighed mellem forældrene Hvis forældrene ikke kan blive enige om at fordele dagpengeretten mellem sig, er der lavet retningslinier for at udbetale til den ene forældre først og kun til den anden, hvis der herefter er dagpengeret tilbage. Kommunen afgør, hvem der har førsteret efter følgende retningslinier: Hvis forældrene lever sammen og har fælles forældremyndighed, yder kommunen først dagpenge til moderen. Hvis kun den ene af forældrene har forældremyndigheden, ydes dagpenge først til indehaveren af forældremyndigheden. Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, men ikke lever sammen, yder kommunen først dagpenge til den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos. Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, yder kommunen først dagpenge til den af forældrene, som har folkeregisteradresse fælles med barnet. Efter orloven Sygdom i forlængelse af barselsorlov Hvis moderen er syg efter sin barselsorlov har hun som funktionær ret til fuld løn. Hvis sygdommen har forbindelse med graviditet eller fødsel, kan arbejdsgiveren få dagpengerefusion fra 1. dag. Omsorgsdage og barns 1. sygedag I de fleste overenskomster er der bestemmelser om omsorgsdage og/eller frihed med løn i forbindelse med mindre barns 1. sygedag. Hvis du ikke har en overenskomst, kan retten til frihed på barns 1. sygedag eller til et antal omsorgsdage fremgå af en personalehåndbog eller af den individuelle ansættelseskontrakt. Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, og der ikke er aftalt omsorgsdage eller barns 1. sygedag i en personalehåndbog eller ansættelseskontrakten, har du ikke denne ret. Fælles bestemmelser for tiden før og efter fødsel Pligt til at informere kommunen Forældre har pligt til at give kommunen en række oplysninger, mens de er på barselorlov. De skal derfor straks underrette kommunen, hvis der sker ændringer i person- 15

16 lige og arbejdsmæssige forhold, som vil få konsekvenser for barselorloven. Forældre skal orientere kommunen, når: de genoptager arbejdet helt eller delvist den anden ægtefælle tager orlov forældrene holder orlov samtidig Det gælder uanset, om dagpengene udbetales fra kommunen, eller der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Hvis forældre giver kommunen forkerte oplysninger eller undlader at give de krævede oplysninger, kan det medføre krav om tilbagebetaling. Opsigelse under graviditet/orlov Både ifølge ligebehandlingsloven og funktionærloven er det ulovligt at afskedige en medarbejder pga. graviditet eller barsel. Men det er ikke forbudt at afskedige af andre årsager, f.eks. generelle nedskæringer eller virksomhedslukning. Det kan altså godt være lovligt at afskedige en medarbejder, der er gravid eller på barsel. Hvis en medarbejder bliver afskediget under graviditet eller orlov, er det arbejdsgiveren, der skal godtgøre, at afskedigelse ikke er begrundet i orloven eller graviditeten. Du bør altid kontakte PROSA, hvis du bliver afskediget under graviditet eller orlov. Hvis afskedigelsen bliver kendt i strid med loven, kan medarbejderen kræve at beholde sin stilling eller blive genansat, hvis hun eller han er fratrådt, inden afgørelsen. Hvis en fortsættelse af ansættelsesforholdet er uhensigtsmæssigt, fordi samarbejdet har lidt skade, kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale en erstatning. Hvis en kvindelig funktionær bliver opsagt inden barselorlovens påbegyndelse eller under orloven, men inden 14 uger efter barnets fødsel, har hun ret til fuld løn fra barselsorlovens begyndelse og i hele opsigelsesperioden. Hvis du har en 120-dages regel i din ansættelseskontrakt, dvs. at du kan afskediges med kun 1 måneds varsel, hvis du inden for 1 år er syg i 120 dage, er det godt at vide, at fravær på grund af graviditet og barsel ikke tæller, når de 120 dages sygefravær gøres op. Lærlinge Dagpengeloven og ligebehandlingslovens rettigheder til fravær og dagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption gælder også for unge under faglig uddannelse. Datateknikerlærlinge og it-supportere, som er de typiske lærlingeuddan- 16

17 nelse inden for it-faget, har de samme rettigheder, også i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Uddannelsesaftalen kan forlænges svarende til længden af orloven, hvis en af parterne ønsker det. Hvis der er uenighed om forlængelsen, kan det faglige udvalg fastsætte omfanget af forlængelsen. Hvis der er enighed om en forlængelse, der er længere end orloven, skal det faglige udvalg godkende forlængelsen, for at den er gyldig. Anciennitet Du optjener anciennitet i ansættelsesforholdet under hele orloven. Ferieoptjening udbetaling udskydelse Du optjener ferie under den del af orloven, hvor du modtager hel eller delvis løn fra arbejdsgiveren. Bemærk at modtager man pension, så betragtes det også som delvis løn, og dermed optjenes ret til ferie. Hvis du op til ferieårets afslutning (den 30. april) har det, der kaldes en feriehindring, fx på grund af orlov, kan du få udbetalt dine feriepenge for den ferie, du ikke har afholdt. Hvis du ikke har kunnet holde din hovedferie inden den 30. september på grund af en feriehindring, og du ikke på forhånd har aftalt at holde den senere, har du ret til at vælge at få feriepengene svarende til 3 ugers hovedferie udbetalt. Men man kan også vælge at lade den ikke afholdte ferie indgå i den aftale der skal laves med arbejdsgiver om afvikling af orloven ( 8 ugers aftalen jf. tidligere), og således reelt bruge sin ferie til forlængelse af den samlede fraværsperiode. Feriehindring De anerkendte feriehindringer i relation til orlov pga. graviditet, barsel og adoption er: graviditetsorlov barselsorlov forældreorlov på fuld tid afvikling af retsbaseret udskudt forældreorlov, forældreorlov, når arbejdet er genoptaget på nedsat tid uden aftale med arbejdsgiveren om udskydelse. Dog kan der efter aftale med arbejdsgiveren holdes ferie, hvis orloven forlænges tilsvarende. Det er ikke muligt at udskyde ikke afholdt ferie til næste ferieår, medmindre du er omfattet af en kollektiv overenskomst, som giver mulighed for dette, eller at du aftaler overførsel af ferie med din arbejdsgiver. Refusion Hvis arbejdsgiveren udbetaler hel eller delvis løn eller dagpenge til lønmodtageren under orloven, har arbejdsgiveren ret til refusion af dagpengene fra lønmodtagerens 17

18 opholdskommune, såfremt lønmodtageren er berettiget til dagpenge. Det er en betingelse, at din arbejdsgiver anmelder fraværet over for opholdskommunen senest 8 uger efter orlovsperiodens udløb. Dagpengeret/beskæftigelseskrav/løn Betingelser for ret til dagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption: Lønmodtageren har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før barselsorloven og i denne periode været beskæftiget i mindst 120 timer eller ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis fravær på grund af barsel ikke fandt sted, eller inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Når man opgør beskæftigelseskravet, medregnes perioder, hvor den sikrede på grund af arbejdsforholdets særlige karakter har måttet holde op med at arbejde inden 4 uger før forventet fødsel eller at en læge har skønnet, at det nødvendigt, at den sikrede var skånet for arbejde. Opfyldelse af beskæftigelseskravet kan også ske ved arbejde hos flere forskellige arbejdsgivere, i samme periode eller i forlængelse af hinanden. Hvis du først opfylder kravene efter orlovens begyndelse, bliver du berettiget til dagpenge fra den dag, du opfylder kravene. Det kan f.eks. være, hvis du afslutter en datamatikeruddannelse under din orlov. Dagpengenes størrelse Dagpengene beregnes på grundlag af det daglige antal timer, lønmodtageren har arbejdet hos arbejdsgiveren på det tidspunkt, da orloven blev påbegyndt. Hvis der ikke udbetales fast løn, anvendes et gennemsnit inden for de sidste 4 uger. For selvstændige beregner kommunen dagpengene på grundlag af arbejdsfortjenesten i virksomheden. Som beregningsgrundlag anvender kommunen skattevæsenets årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af selvangivelsen. Barselsdagpenge kan højst udgøre et beløb, der svarer til understøttelse for et ledigt A-kassemedlem. Se på PROSA hjemmeside, hvad det aktuelle beløb er. 18

19 Beregning af dagpenge ved deltidsarbejde Hvis du arbejder på deltid, reduceres dine dagpenge forholdsmæssigt, svarende til arbejdstidsnedsættelsen. Det udregnes ved at gange antallet af ugentlige arbejdstimer med den maksimale dagpengetimesats (Se på PROSAs hjemmeside hvad den aktuelle timesats er). Den maksimale dagpengetimesats beregnes ved at dele den maksimale ugesats med 37. Frist for ansøgning om dagpenge fra kommunen Når du skal have graviditetsorlov, skal du anmode kommunen om dagpenge senest 8 uger efter fødslen. Eller hvis du adopterer 8 uger efter barnets modtagelse. Hvis du påbegynder din orlov senere, skal du indgive anmodningen om dagpenge senest 8 uger efter den 1. fraværsdag. Ved fravær pga. graviditetsbetinget sygdom skal du anmode om dagpenge senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Overskridelse af frist Hvis fristen overskrides, har forældrene kun ret til dagpenge for den periode, der ligger efter anmodningen. Klage Det er kommunen, der træffer afgørelse om retten til dagpenge. Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan der klages over afgørelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Som medlem af PROSA kan du få hjælp til at udforme en evt. klage. Afbrydelse af orlov ved ny graviditet Orloven kan afbrydes, hvis man skal gå på barselsorlov. Hvis aftalebaseret orlov afbrydes, henstår den ikke anvendte orlovsperiode til senere brug. Strejke og lockout Der kan ikke bevilges orlov, hvis man er omfattet af strejke eller lockout. Hvis orloven er påbegyndt, inden konflikten bryder ud, fortsættes orloven uændret. Barselsudligningfond Som det er fremgået flere steder i denne pjece, så har den ansatte ikke altid automatisk ret til løn under alle former for orlov. I mange situationer forudsætter det, at det er aftalt i ansættelsesbevis eller overenskomst. Men der er faktisk gode muligheder for den enkelte ansatte til få overtalt sin arbejdsgiver til at yde hel eller delvis løn under orlov. Argumentet herfor er arbejdsgivers mulighed for at få lønrefusion fra Barselsudligningsfonde. 19

20 Alle arbejdsgivere er jf. Barselsudligningsloven, pligtig at betale til en barselsudligningsfond med mindre de i forvejen indbetaler til godkendt barselfond. Men det medfører samtidig at arbejdsgiver har mulighed for at få en refusion på forskellen mellem barselsdagpenge og den udbetalte løn under barsel, dog højst ca. 150 kr. pr. time der tillægges de afledte feriepenge heraf. Den periode som arbejdsgiver mindst skal betale løn i, er for moderen 4 uger før fødslen og 2 uger efter fødslen. For faderen er det 2 uger efter fødslen. Derudover er det til deling mellem moderen og faderen 21 uger efter fødslen. For at være omfattet af denne ret kan det enten på forhånd være indsat en bestemmelse i ansættelsesbeviset eller i det konkrete tilfælde, indgås en aftale fx med følgende indhold: Medarbejdere får under fravær jf. Barselsloven, som minimum en løn, der svarer til den der udløser den højeste refusion til arbejder og i den længste periode, som arbejdsgiver kan modtage refusion fra Barselsfonden, jf. Barselsudligningsloven. Dette er således ikke en pligt for arbejdsgiver og dermed ikke noget den ansatte kan kræve, men det at arbejdsgiver ikke lider tab, bør formå de fleste til at indgå aftalen. Øvrigt materiale Inde på PROSAs hjemmeside under kategorien Rådgivning er der yderligere information om Barsel. Der er ligeledes links til offentlige informationshjemmesider og pdf-filer med Barselsaftalerne for statsansatte, regionale- og kommunaltansatte ligesom Beskæftigelsesministeriets pjece Fleksibel barselsorlov også findes der. Oktober

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere