Sekretariatschef Susanne Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatschef Susanne Nielsen"

Transkript

1 Bidragsforhøjelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån til det indklagede realkreditinstitut. Låne blev oprindelig ydet som kortrentelån F1 med indledende afdragsfrihed. Aftalegrundlaget indeholdt vilkår om, at bidrag og beregningsprincipper fastsattes og i lånets løbetid kunne ændres af instituttet. I forbindelse med refinansiering af klagerens lån bekræftede instituttet i december 2009, at hendes lån var blevet refinansieret til et F9-lån. Instituttet varslede i maj 2013 og igen i august 2014 forhøjelse af bidrag og kursfradrag på klagerens lån. Klageren henvendte sig efterfølgende til instituttet, idet lånet efter hendes mening ikke levede op til forventningen om, at hun ved valg af F9 lån kendte sine ydelser de næste 9 år. Instituttet redegjorde i oktober 2014 for sin nye prisstruktur. Samtidig udtrykte instituttet forståelse for klagerens bemærkninger om informationen i forbindelse med valg af lån og tilføjede, at heller ikke instituttet ved lånets optagelse i 2008 havde forventet de bidragsstigninger, som aktuelt var varslet. Klageren indbragte i sommeren 2015 sagen for Realkreditankenævnet. Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle nedsætte bidragssatsen på hendes lån med tilbagevirkende kraft. Instituttet påstod frifindelse. Selv om det kunne forekomme mindre hensigtsmæssigt, at bidraget på tidspunktet for klagerens valg af F9 lån ikke blev fremdraget som en usikkerhedsfaktor, som kunne påvirke ydelsen, fandt Nævnet, at instituttet ikke på tidspunktet for låneoptagelsen eller ændringen af lånet havde en pligt hertil. Dette skulle efter Nævnets opfattelse blandt andet ses i lyset af, at der ikke på det tidspunkt var forventninger om, at det ville blive nødvendigt at tilpasse bidraget til set skete niveau og med den aktuelle frekvens. Hverken i forbindelse med lånets etablering som F1 lån eller efterfølgende ved ændringen af lånet til et F9 lån kunne det antages, at instituttet havde afstået fra retten til at foretage bidragsændringer i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Da bidragsforhøjelsen således var hjemlet i aftalegrundlaget og ikke kunne anses for hverken vilkårlig eller urimelig henset til niveauet for tilsvarende lån i branchen, frifandt Nævnet realkreditinstituttet. K E N D E L S E afsagt den 24. februar 2016 JOURNAL NR.: T INSTITUT: Totalkredit A/S KLAGEEMNE: Bidragsforhøjelse. DATO FOR NÆVNSMØDE: Den 10. februar 2016 SAGSBEHANDLER: Sekretariatschef Susanne Nielsen NÆVNSMEDLEMMER, DER HAR DELTAGET I BEHANDLINGEN: Henrik Waaben (formand) Anna Marie Ringive Bent Olufsen Per Englyst Lars K. Madsen

2 SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: Klageren har i sin ejendom et kortrentelån på kr. til det indklagede realkreditinstitut. Lånet, der oprindelig blev ydet som kortrentelån F1 med indledende afdragsfrihed, blev formidlet af et af indklagedes daværende låneformidlende pengeinstitutter, som efterfølgende er ophørt med at drive pengeinstitutvirksomhed. Af det for lånet udstedte pantebrev fremgår følgende af de særlige bestemmelser: Vilkår for lånet For lånet gælder de af (indklagedes) bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede Almindelige forretningsbestemmelser i Långuiden samt Særlige bestemmelser i nærværende pantebrev. Bidrag Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af (indklagede) Bidragets størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet. Bidrag og beregningsprincipper kan ændres efter (indklagedes) beslutning. Meddelelse herom vil i såfald blive givet til debitor med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. (Indklagede) kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidraget og/eller beregningsprincipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil. Indklagedes Långuide, som pantebrevet henviser til, indeholder følgende afsnit om bidrag: Bidrag Bidragets størrelse og beregningsmetode fastsættes i forbindelse med ydelse af lånet. Bidraget beregnes som en procentsats af lånets restgæld (dvs. af kontantrestgælden for kontantlån og af obligationsrestgælden ved obligationslån). Betalingen sker forholdsmæssigt som en del af lånets terminsydelse. Bidragssatsen er afhængig af den belånte ejendom, afdragsprofil, låntype, lånets hovedstol og belåningsinterval (lånets prioritetsstilling i forhold til den kontante låneværdi for ejendommen). Belåningsintervallet fastlægges via en værdiansættelse af ejendommen ved lånoptagelsen. Værdiansættelse foretages af (indklagede) på den af (indklagede) valgte måde. Belåningsintervallet fastlægges på ny ved en efterfølgende omlægning af lånet, gældsovertagelse eller relaksation. 2

3 Bidragssatsen ændres ikke som følge af ordinære afdrag eller ved ændring af lånets prioritetsstilling som følge af f.eks. en indfrielse af foranstående lån. Kursfradraget/kurstillægget er afhængigt af den valgte låntype herunder hyppigheden hvormed lånetypen refinansieres. Se nærmere om kursfradrag og kurstillæg i de almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel. Ændring af bidrag, beregningsmetode for bidrag, kursfradrag/kurstillæg og gebyrer mv. Bidrag og beregningsmetoden for bidraget kan ændres i lånets løbetid efter (indklagedes) beslutning. (Indklagede) kan endvidere ændre eller indføre gebyrer, kursfradrag/kurstillæg, morarenter mv. i eksisterende låneforhold. (Indklagede) kan forhøje bidraget, ændre beregningsmetoden for bidraget, ændre eller indføre gebyrer, kursfradrag/kurstillæg, morarenter mv. med tre måneders varsel til en termin med virkning fra førstkommende termin. Bidragsforhøjelsen, ændring af beregningsmetoden for bidraget, ændring eller indførelse af kursfradrag/kurstillæg eller andre prisændringer i eksisterende låneforhold kan ske som følge af øgede omkostninger, herunder skatter og afgifter, eller tab og nedskrivninger, penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland, der påvirker (indklagedes) adgang til penge- eller obligationsmarkederne eller det almindelige renteniveau af betydning for (indklagede), at (indklagede) efterlever krav og henstillinger fra lovgivere, offentlige myndigheder og/eller andre interessenter, som har betydning for (indklagedes) forretningsmodel og risikoprofil, at (indklagede) imødekommer forretningsmæssige krav og/eller målsætninger fra investorer, ratinginstitutter og/eller andre interessenter, som har betydning for (indklagedes) forretningsmodel og risikoprofil. Prisændringer kan fx udløses af, at (indklagede) ønsker at opnå eller fastholde en ønsket rating, hvis det er hensigtsmæssigt ift. (indklagedes) samlede fundingsituation og/eller hvis det forventes at bidrage positivt til prisfastsættelsen og/eller afsætningssikkerheden for (indklagedes) obligationer, hvis det er ønskeligt for (indklagede) af administrative, risikomæssige, markedsmæssige, konkurrencemæssige grunde eller for at udnytte sine ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde, eller hvis det i øvrigt er ønskeligt for (indklagede) af indtjeningsmæssige grunde, herunder men ikke alene behov for forbedring af kapitalgrundlaget samt øgede krav til kapitalberedskabet Som led i etableringen af lånet tiltrådte klageren den 7. december 2008 en refinansieringsaftale, hvoraf følgende fremgår: Ændring af aftalen Denne aftale gælder hele lånets løbetid, hvis der ikke ved en rentetilpasning indgåes en ny aftale. Låntager kan således forudsat (indklagedes) udtrykkelige accept ændre lånet i forbindelse med rentetilpasning. Den nye aftale skal være indgået skriftligt senest en måned før rentetilpasningen. (Indklagede) kan opkræve gebyr for at ændre aftalen. I forbindelse med refinansieringen pr. den 1. oktober 2009 fik klageren følgende tilbud: 3

4 Tilbud ved denne rentetilpasning To gebyrfrie muligheder Ved denne rentetilpasning viser vi dig to muligheder for gebyrfrit at ændre dit lån: Du kan forlænge perioden mellem rentetilpasningerne fra et eller to år til mindst tre år Du kan ændre dit lån fra at være med afdragsfrihed til at være med afdrag og med rentetilpasning mindst hvert tredje år. Favorabel pris på omlægning Din rådgiver kan fortælle dig mere om en favorabel rabatordning ved omlægning af dit lån til f.eks. et lån med fast rente. F3 og F5 bliver billigere end F1 Med det nuværende renteniveau og de varslede prisændringer vil du typisk kunne opnå en lavere ydelse ved at vælge et F3-lån, der kun rentetilpasses hvert 3. år, end ved et F1-lån, der rentetilpasses hvert år. Ønsker du at fastholde renten over en længere periode, har du også mulighed for at vælge et F5-lån, som med det nuværende renteniveau vil være prismæssigt på niveau med et F1-lån. Alternativt kan du også få et lån med fast rente, så du kender din rente de næste mange år. Læs mere om rentetilpasningen og vores forventninger til renteniveauerne på (indklagedes hjemmeside) Hvorfor giver vi dig dette tilbud? I Danmark er der et behov for, at flere boligejere forlænger perioden mellem rentetilpasningerne og vælger at afdrage. Derfor giver vi dig en fordelagtig mulighed for at ændre dit lån til et lån, hvor du har en fast rente i en længere periode og dermed opnår en bedre pris på dit lån. Nyt lån i (indklagede) Vi har lanceret et nyt variabelt forrentet lån, F-kort, som kan være attraktivt for dig. Lånet har en rente, som reguleres hvert halve år, og som med det nuværende renteniveau vil betyde en lavere ydelse end på et traditionelt Tilpasningslån.- På (indklagedes hjemmeside) kan du få mere information om lånet, og du kan kontakte din rådgiver og få råd og vejledning om dine muligheder. Indklagede bekræftede den 7. december 2009 over for klageren, at hendes lån med virkning fra 1. oktober 2009 var blevet refinansieret til et F9 lån. Indklagede fremsendte den 27. maj 2013 følgende brev til klageren om nye priser: Nye priser på realkreditlån Realkreditinstitutterne bliver mødt med skærpede lovkrav til, hvor meget kapital vi skal have som sikkerhed for vores udlån. Når prisen på denne kapital så samtidig er høj, og vores tab er vokset, betyder det, at vores omkostninger ved at producere realkreditlån stiger kraftigt. For at dække disse omkostninger må vi hæve priserne. 4

5 Det betyder, at (indklagede) fra 1. oktober 2013 forhøjer bidragssatserne på realkreditlån. Forhøjelsen betyder samtidig en mere entydig sammenhæng mellem pris, låntype og belåningsgrad. Lån uden afdrag bliver dyrere end lån med afdrag, og variabelt forrentede lån bliver dyrere end fastforrentede lån. De nye bidragssatser bevirker, at alle lån fra (indklagede) følger samme prisstruktur. Det nye bidrag opkræver vi første gang sammen med ydelsen ved udgangen af december måned Hvad betyder det for dig? Låntype Tilpasningslån (F9) variabel rente Nuværende årlig bidragssats i pct. 0,6296 Ny årlig bidragssats fra i pct. 0,9740 Restgæld pr i kr ,00 Terminsydelse december 2013 i kr ,60 Bidragsændringens betydning for ydelsen i kr ,41 Bidragssatsen er blevet fastsat ud fra det belåningsinterval, der var gældende, da lånet blev udbetalt. Forhøjelsen af bidragssatsen følger de regler og betingelser, dine lånevilkår som fremgår af Indklagede varslede igen den 28. august 2014 nye priser over for klageren: Nye priser på realkreditlån 1. januar 2015 forhøjer (indklagede) bidragssatser og kursfradraget ved rentetilpasning. Bidraget og kursfradraget ændres, så det i højere grad modsvarer de omkostninger, kapitalkrav og risici, der er forbundet med den pågældende låntype. Realkreditlån fra (indklagede) vil fortsat være en attraktiv måde at finansiere din bolig på. Det nye bidrag opkræver vi første gang, som en del af din ydelse ved udgangen af marts måned Det forhøjede kursfradrag anvendes på lån, som rentetilpasses med virkning fra 1. januar 2015 eller senere. Hvad betyder det for dig? Låntype Tilpasningslån (F9) variabel rente Restgæld pr. 31. december 2014 i kr ,00 Nuværende årlig bidragssats i pct. 0,9740 Ny årlig bidragssats fra 1. januar 2015 i pct. 1,0772 Bidragsændringens betydning for ydelsen pr. kvartal i kr. (før skat) 1.183,44 Nuværende kursfradrag i kurspoint 0,10 Nyt kursfradrag fra 1. januar 2015 i kurspoint 0,20 Kursfradragsændringens vejl. betydning for ydelsen pr. kvartal i kr. fra førstkommende rentetilpasning (før skat) 127 Bidragssatsen er fastsat ud fra belåningsintervallet på lånets tilbudstidspunkt. Lånets ydelse påvirkes både af beskrevne bidragsændring og renteændringer ved førstkommende rentetilpasning. Ændring i ydelsen som følge af ændring i kursfradraget er vejledende og afhænger af renteniveauet på rentetilpasningstidspunktet. Forhøjelsen af bidragssatsen og kursfradraget følger de regler og betingelser, som fremgår af dine lånevilkår Klageren henvendte sig den 1. oktober 2014 til indklagedes kundeservice: 5

6 Som den ulykkelige ejer, af ovennævnte F9 tilpasningslån, etableret af undertegnede da (det låneformidlende pengeinstitut) endnu eksisterede. Jeg har netop modtaget henvendelse fra (indklagede) om, at bidragssatsen vil blive ændret forhøjet. Det er vanskeligt, at drøfte denne sag med min daværende bankrådgiver, da pengeinstituttet ikke eksisterer mere. Min erindring er, at jeg netop valgte dette F9 lån, fordi jeg så lige præcis vidste, hvad udgiften var de næste 9 år. Det har vist sig ikke at være tilfældet. I henvendelsen til mig fra (indklagede), bliver der henvist til de regler og betingelser, som fremgår af mine lånevilkår. Dem har jeg fordybet mig i. Det er for mig meget forståeligt, at jeg ved optagelsen af lånet, ikke forudset, så markante bidragsindbetalinger, som tilfældet er. har Som ikke uddannet indenfor den finansielle verden, mener jeg ikke at lånet lever op til: så ved jeg, hvad der skal betales de næste 9 år og det var det, der blev stillet mig i udsigt. Når der i pressen omtales forhøjelse af bidragssatser, begrundes det hyppigt med den ultimative lave rente. Det kan ikke være tilfældet med mit lån. Hvad kan (indklagede) hjælpe mig med? Hvis I ikke kan hjælpe mig, kan I så henvise mig til en klageinstans? Indklagede fremsendte den 16. oktober 2014 følgende redegørelse til klageren: Svar på henvendelse om prisforhøjelsen Tak for din henvendelse om prisforhøjelsen på dit lån i (indklagede) Vi kan godt forstå din ærgrelse over, at vi hæver priserne, have undgået det. og vi ville gerne Men vi indfører faktisk denne prisstruktur for at sikre, at vi også i fremtiden kan tilbyde billige realkreditlån. Samtidig giver vi dig mulighed for helt eller delvist at undgå prisstigningen. Dine muligheder Hvis du inden udgangen af 2015 vælger at omlægge dit lån til et lån med fast rente, Rentemax eller F-kort med afdrag, giver (indklagede) dig en rabat på op til kr. på gebyret for optagelse af lån og sagsekspedition. På den måde kan du helt eller delvist undgå prisstigningen. Vil du høre mere om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i (andet låneformidlende pengeinstitut) Baggrund for prisforhøjelsen (Indklagede) indfører en prisstruktur, der skal gøre det mere attraktivt at vælge lån med afdrag og lån med længere tid mellem refinansieringerne. Vi indfører den nye prisstruktur, fordi de ratingbureauer, som vurderer realkreditinstitutter og vores obligationer, er bekymrede for antallet af lån uden afdrag og lån med kort tid mellem refinansieringerne. De lægger stor vægt på, at der sker en reduktion af antallet af disse lån. Formålet er dels at gøre boligmarkedet mere robust, dels at gøre obligationssalget i forbindelse med refinansieringerne så sikkert som muligt. Låneomlægninger fra F1- og F2 til 6

7 andre låntyper, herunder med afdrag vil medvirke til at opfylde kravene fra både ratingbureauer og myndigheder. Myndigheder i EU og Danmark er af samme holdning som ratingbureauerne. Senest har Finanstilsynet som en del af den såkaldte tilsynsdiamant stillet krav om, at realkreditinstitutterne nedbringer antallet af F1- og F2-lån og lån uden afdrag. Derfor er det på disse lån, at vi forhøjer bidragssatsen, mens boligejere med de øvrige låntyper ikke oplever stigninger. Samtidig er det også på F1 og F2-lån, at kursfradraget stiger mest. Og det er netop ved en omlægning fra disse låntyper, vi tilbyder rabat. Vores mulighed for at ændre bidrag og gebyrer fremgår af låneaftalen (pantebrevet) og af vores almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån og for obligationshandel, som i dag står i (indklagedes) Långuide. Du anfører i din henvendelse, at lånet efter din mening ikke lever op til din forventning om, at du ved valg af et F9 lån vidste hvad der skulle betales de næste 9 år. Det kan vi have forståelse for, men heller ikke vi havde ved lånets optagelse i 2008 forventet de bidragsstigninger, som nu er varslet. Vi håber, at ovenstående forklaring kan være med til at skabe en forståelse for beslutningen. Hvis du ønsker at gå videre med sagen, har du mulighed for at klage til Realkreditankenævnet, som du kan læse mere om på Jeg kan anbefale, at du i givet fald kontakter nævnet telefonisk først for rådgivning. Klageren fastholdt den 25. februar 2015 sin klage: Du foreslår, at jeg for at undgå prisstigninger, omlægger til lån med fast rente, Rentemax eller F-kort med afdrag. Du skriver, at jeg på den måde helt eller delvist kan undgå prisstigninger. Er det muligt, at (indklagede) vil sende tilbud eller forslag til de alternative belåningsmuligheder, du nævner? Du skriver videre i din besvarelse til mig, at (indklagede) har en prisstruktur, som skal gøre det attraktivt, at vælge lån med afdrag og lån med længere tid mellem refinansieringerne. Ratingbureauer og myndigheder ønsker, at antallet af F1 og F2 nedbringes. Det samme med lån uden afdrag. Du skriver, at derfor er det disse lån I hæver bidragssatsen på. Det er på F1 og F2 lån at kursfradraget stiger mest ved omlægning, nævner du. derfor tilbyder I rabat Jeg synes ikke, at jeg har fået belyst/eller forklaret, hvorfor jeg er så hårdt ramt af bidragssatsens stigning. Du har kun nævnt F1 og F2 lån, samt lån uden afdrag. Jeg har et F9 lån. Det er svært, at kategorisere i din besvarelse til mig. Håber at få tilbudt alternativ finansiering besigtige/vurdere ejendommen. I er meget velkommen til at 7

8 Klageren indbragte i sommeren 2015 sagen for Pengeinstitutankenævnet, som oversendte denne til Realkreditankenævnet. PARTERNES PÅSTANDE: Klageren påstår indklagede tilpligtet at nedsætte bidragssatsen på hendes lån med tilbagevirkende kraft til minimum tidspunktet for indgivelsen af klagen til Pengeinstitutankenævnet. Indklagede påstår frifindelse. KLAGERENS FREMSTILLING: Klageren oplyser, at hun etablerede F9 lånet via sit daværende pengeinstitut, som var låneformidler for indklagede. Det pågældende pengeinstitut eksisterer ikke længere. Da lånet blev etableret, havde hun tillid til, at hun nu kendte udgiften de næste 9 år. Det har været en dyr beslutning. Bidraget stiger og stiger. Hun henvendte sig den 1. oktober 2014 for første gang til indklagede. I svaret fra indklagede blev hun anbefalet at omlægge lånet, og hun fik tilbud om omlægning med en rabat på kr., hvis hun var hurtig. Hun undrede sig over svaret, idet lånet kun kan indfries med et enormt kurstab. Netop på grund af kurstabets størrelse blev hun frarådet låneomlægning af sit nuværende pengeinstitut. Dette anbefales imidlertid af indklagede, herunder med den nævnte rabat. Hvis hun havde fulgt rådet, ville hendes kurstab have været omkring kr. INDKLAGEDES FREMSTILLING: Indklagede oplyser, at klageren pr. 11. december 2008 fik udbetalt et variabelt forrentet lån (F1) på kr. med indledende afdragsfrihed. Klageren indgik pr. 1. oktober 2009 aftale med indklagede om at ændre lånets refinansiering, afdragsprofil og løbetid, således at lånet fremover bliver refinansieret hvert 9. år. 8

9 Lånet refinansieres næste gang 31. december Lånets afdragsfrihed udløber 30. september Det i denne sammenhæng relevante aftalegrundlag mellem klageren og indklagede udgøres af pantebrevet fra 2008, refinansieringsaftalen fra 2009 og indklagedes Långuide. Af såvel pantebrevet som Långuiden fremgår det, at indklagede fastsætter bidragets størrelse, og at såvel størrelsen som beregningsmåden i lånets løbetid kan ændres af indklagede. Långuiden indeholder endvidere en angivelse af de forhold, der kan føre til prisændringer. Indklagede har varslet bidragsstigninger over for klageren. Varslingerne er sket i overensstemmelse med gældende regler, ankenævnspraksis og ovenstående aftalegrundlag mellem klageren og indklagede. Det er korrekt, at klageren er blevet tilbudt en rabat på kr. i forbindelse med en omlægning af det pågældende lån. Det er et tilbud, som indklagedes kunder med tilpasningslån og afdragsfrie lån har modtaget. Anbringender Det gøres til støtte for den fremsatte påstand gældende, at indklagede er berettiget til at hæve bidragssatsen som varslet over for klageren. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Selv om det kan forekomme mindre hensigtsmæssigt, at bidraget på tidspunktet for klagerens valg af F9 lån ikke blev fremdraget som en usikkerhedsfaktor, som kunne påvirke ydelsen, finder Nævnet dog ikke, at indklagede på tidspunktet for låneoptagelsen eller ændringen af lånet havde en pligt hertil. Dette skal efter Nævnets opfattelse ses i lyset af, at der ikke på det tidspunkt var forventninger om, at det ville blive nødvendigt at tilpasse bidraget til det skete niveau og med den aktuelle frekvens. Hverken i forbindelse med lånets etablering som F1 lån eller efterfølgende ved ændringen af lånet til et F9 lån kan det antages, at indklagede har afstået fra retten til at foretage bidragsændringer i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Da bidragsforhøjelsen således er hjemlet i aftalegrundlaget og ikke kan anses for hverken vilkårlig eller urimelig henset til 9

10 niveauet for tilsvarende lån i branchen, kan klageren medhold i klagen. Nævnet ikke give Som følge af det anførte b e s t e m m e s Indklagede, Totalkredit A/S, frifindes. Henrik Waaben / Susanne Nielsen 10

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21604106 Bidragsforhøjelse. Det indklagede realkreditinstitut udbetalte i marts 2014 via et af sine låneformidlende pengeinstitutter to lån til klageren, dels et tilpasningslån F1 og dels et 9-årigt fastforrentet

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21604109 Bidragsforhøjelse. Klageren optog i maj 2002 et variabelt forrentet obligationslån med renteloft på 978.000 kr. og i april 2011 et tilpasningslån F1 på 1.020.000 kr. hos det indklagede institut.

Læs mere

afsagt den 2. december 2016 Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 2. december 2016 Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21604105 Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning. Klageren havde i sin ejendom et lån på 913.000 kr., som i 2003 var ydet af det indklagede institut 1. Institut 1 afgav i marts 2013 på vegne af det

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21503046 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Klageren optog i 2013 et kortrentelån F1 hos det indklagede realkreditinstitut. Lånetilbuddet indeholdt en betalingsplan med oplysning om

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21406087 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Klageren optog i 2006 og i 2007 to lån hos det indklagede realkreditinstitut. Lånene blev ydet med afdragsfrihed til og med termin 40. I lånetilbuddene

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21412202 Bidragsforhøjelse. 2-lagsbelåning. Klageren fik i forbindelse med opførelsen af en ejendom i 2012 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut på to fastforrentede obligationslån, det ene

Læs mere

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse. 21302035 Låneomlægning. Ekspeditionstid. Afslag. Klageren havde i sin ejendom to lån, dels et obligationslån til det indklagede realkreditinstitut 1 med 1. prioritetsret, og dels obligationslån med 2.

Læs mere

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21307124 Bidragsforhøjelse Klageren er en andelsboligforening, der i november 2006 optog et CIBOR6 lån hos det indklagede realkreditinstitut. Ifølge lånetilbuddet udgjorde det årlige bidrag 0,35 pct. Der

Læs mere

afsagt den 27. marts 2013

afsagt den 27. marts 2013 21206069 Gældsovertagelse Klagerne erhvervede i juli 2011 en ejendom. Ifølge købsaftalen skulle klagerne overtage lån til henholdsvis det indklagede realkreditinstitut som to pantebrevsselskaber. Klagerne

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21502038 Afslag på låneomlægning uden fornyet garantistillelse. Efter anmodning via et lokalt pengeinstitut, som er låneformidler for det indklagede institut på Færøerne, afgav instituttet i september

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

afsagt den 9. juni 2016 Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen

afsagt den 9. juni 2016 Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen 21511201 Indfrielsesvilkår, Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Klagerne havde i deres ejendom et variabelt forrentet obligationslån med renteloft og refinansiering, som var optaget hos det

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21510178 12-terminers lån. Beregning af rente og restgæld. Det indklagede realkreditinstitut udbetalte i april og juni 2015 to lån til klageren, som var baseret på obligationer med 4 årlige kreditorterminer,

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

afsagt den 20. december 2013

afsagt den 20. december 2013 21303047 Kaution. Rådgivningsansvar. Klagerens daværende samlever erhvervede i 2004 en ejendom, som efterfølgende blev beboet af klageren og samleveren. I 2005 optog klagerens samlever hos det indklagede

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21511191 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Klageren tiltrådte den 17. august 2015 en købsaftale vedrørende køb af en ejerlejlighed med overtagelsesdag den 17. oktober 2015. Det fremgik

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente Santander Consumer Bank, Filial af Santander Consumer Bank AS Norge Att.: Filialledelsen Stamholmen 147, 6 2650 Hvidovre 10. oktober 2017 Ref. amv J.nr. 6072-0049 6072-0009 Påbud og påtale om at sikre

Læs mere

afsagt den 24. oktober N Nykredit Realkredit A/S Afslag på lån Cand. jur. Keld Steffensen

afsagt den 24. oktober N Nykredit Realkredit A/S Afslag på lån Cand. jur. Keld Steffensen Afslag på lån. 21103051 Klageren, som ønskede at optage et lån hos det indklagede realkreditinstitut, var i dialog med en af realkreditinstituttets rådgivere, som gav klageren afslag på lån. I februar

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Afdragsprofiler og realkreditlåntyper Årsberetning 2008 5.1. Indledning. Fra tid til anden opstår der tvister mellem kunderne og realkreditinstitutterne, som primært

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. april 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21407088 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Klageren og hans daværende ægtefælle optog i 2006 et lån hos det indklagede realkreditinstitut. Lånet blev ydet med pant i en ejendom,

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide til privatkunder Gældende fra 3. januar 2018 Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den [7. april 2017] af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

N. Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen

N. Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen 20110112127 Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Det indklagede realkreditinstitut afgav maj 2008 et tilbud på et banklån til klagerne, som ejer en ejendom i Spanien. Ifølge tilbuddet var

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21303056 Låneomkostninger. Bidragsplacering. I forbindelse med køb af en ejerlejlighed afgav det indklagede realkreditinstitut i august 2009 et tilbud til klageren på et kortrentelån F1 beregnet med 4

Læs mere

EKSPERTUDVALG OM GENNEMSIGTIGHED OG MOBILITET FORMAND NINA DIETZ LEGIND

EKSPERTUDVALG OM GENNEMSIGTIGHED OG MOBILITET FORMAND NINA DIETZ LEGIND EKSPERTUDVALG OM GENNEMSIGTIGHED OG MOBILITET FORMAND NINA DIETZ LEGIND AGENDA Ekspertudvalgets konklusioner i forhold til kommissoriet Ekspertudvalgets anbefalinger KONKLUSIONER IFT. KOMMISSORIUM Punkt

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik PRISOVERSIGT Kursfastsættelsespolitik Gældende for Alment Byggeri pr. 3. januar 2018 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision Lån med offentlig støtte Lån uden offentlig støtte

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Indholdsfortegnelse 1 Resume og konklusioner...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 36 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Långuide til privatkunder

Långuide til privatkunder Långuide til privatkunder Den 1. december 2017 foretages rettelser til denne Långuide. Rettelserne fremgår i de relevante afsnit. Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT PR. 3. JANUAR 2018 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Valg af låntype og renteprocent Årsberetning 1997 Renteudviklingen i 1990'erne har ført til en række låneomlægninger. Da renten i 1993 faldt til et markant lavt niveau,

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Långuide til privat- og erhvervskunder

Långuide til privat- og erhvervskunder Långuide til privat- og erhvervskunder INDHOLD Få overblik med långuiden... 1 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 2 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 3 Kundekategori i forbindelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere