Investeringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsbetingelser"

Transkript

1 Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1 Investeringsbetingelser 2 2 Teknisk grundlag 2 3 Definitioner 2 4 Profilpension og Profilpension Mix 2 5 Topdanmark Link Pension 3 6 Topdanmark Link Livscyklus 4 7 Indbetalinger 5 8 Risikopræmie og omkostninger 6 9 Kurser ved ind- og udbetaling 6 10 Udbytter mv Opgørelse af pensionsopsparingens værdi 7 12 Opgørelse af pensionsordningens værdi ved dødsfald 7 13 Pensionsafkastskat 7 14 Ansvar for investeringer og opsparingens udvikling 8 15 Ændring af risikoprofil eller valg af fonde 8 16 Fuldmagt 9 17 Tilbagekøb 9 18 Ændring af investeringsbetingelser 10 1

2 1 Investeringsbetingelser Stk. 1. Disse betingelser gælder for pensionsopsparing mv. i Topdanmark Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Stk. 2. Investeringsbetingelserne finder anvendelse for produkter i markedsrentemiljøet. 2 Teknisk grundlag Stk. 1. Opsparing og omkostninger på pensionsopsparingen er reguleret af det for Topdanmark til enhver tid gældende tekniske grundlag, med tilhørende investeringsregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Teknisk grundlag mv. kan fås ved henvendelse til Topdanmark. 3 Definitioner Stk. 1. Ved forsikringstager forstås i disse investeringsbetingelser ejeren af pensionsordningen eller investeringskontrakten. Stk. 2. Ved pensionsopsparing forstås i disse investeringsbetingelser både en traditionel pensionsopsparing og en investeringskontrakt, selvom den ikke er tilknyttet en pensionsaftale. Stk. 3. Ved en investeringsfond forstås her både egentlige investeringsfonde og interne investeringspuljer forvaltet af Topdanmark. I det følgende er de under ét kaldet investeringsfonde. Stk. 4. Ved et handelsdøgn forstås en periode, hvori Topdanmark kan foretage investeringer. I en uge uden helligdage er der 5 handelsdøgn: fra mandag til tirsdag, fra tirsdag til onsdag, fra onsdag til torsdag, fra torsdag til fredag og endelig fra fredag til mandag. Start og sluttidspunkter kan endvidere ses på Stk. 5. Købskurs er den kurs, en fondsandel i en investeringsfond kan købes til. Salgskurs er den kurs, en fondsandel i en investeringsfond kan sælges til. Der er normalt et kursspænd, dvs. en forskel på købs- og salgskurs, i en investeringsfond. 4 Profilpension og Profilpension Mix Stk. 1. Med Profilpension og Profilpension Mix investerer Topdanmark pensionsindbetalingerne ved at købe fondsandele units i investeringsfonde ud fra det antal år, der er til pensioneringstidspunktet, og ud fra den risikoprofil forsikringstager vælger. Stk. 2. Forsikringstager kan både i Profilpension og Profilpension Mix vælge mellem tre risikoprofiler: lav, mellem og høj risiko. Modtager Topdanmark begæringen men uden angivelse af, hvilken risiko forsikringstager ønsker, oprettes pensionsopsparingen med risikoprofilen mellem risiko. Når Topdanmark modtager besked om, hvilken risiko forsikringstager ønsker, placeres pensionsindbetalingerne ud fra dette. Investering 2

3 sker dog ikke med tilbagevirkende kraft. Stk. 3. Investeringsfondene i Profilpension og Profilpension Mix består typisk af en række finansielle aktiver, der forvaltes internt i Topdanmark. Finansielle aktiver kan eksempelvis være aktier og obligationer. Topdanmark beslutter efter bedste skøn, hvilke aktiver investeringsfondene består af, og Topdanmark ejer de aktiver, der bliver investeret i. Forsikringstager har derfor ingen råderet over aktiverne. Oplysninger om de respektive investeringsfonde kan findes på Stk. 4. Topdanmark sørger for, at fordelingen af indbetalinger sker i overensstemmelse med den valgte risikoprofil og det antal år, der er tilbage til pensioneringstidspunktet. Kursudviklingen i investeringsfondene medfører, at der sker en forskydning af fordelingen mellem investeringsfondene, og derfor foretager Topdanmark en rebalancering, som betyder, at fordelingen bliver genetableret. Rebalancering finder som udgangspunkt sted fire gange om året. Stk. 5. Pensionsopsparingens værdi og pensionsydelsernes størrelse afhænger af udviklingen i de investeringsfonde, pensionsmidlerne er investeret i, se også punkt Topdanmark Link Pension Stk. 1. Med Topdanmark Link Pension vælger forsikringstageren til enhver tid selv, hvordan pensionsindbetalingerne og pensionsopsparingen skal fordeles mellem en række investeringsfonde. Topdanmark køber fondsandele - units - i de valgte investeringsfonde svarende til forsikringstagerens valg. Forsikringstager ejer ordningen, men det er Topdanmark Livsforsikring, som ejer investeringsaktiverne. Stk. 2. Ved etablering af Topdanmark Link Pension vælger forsikringstageren, hvordan indbetalingerne skal fordeles mellem de tilgængelige investeringsfonde. Modtager Topdanmark begæringen uden angivelse af, hvilke investeringer forsikringstager ønsker, placeres pensionsindbetalingerne i en dansk pengemarkedsfond. Når Topdanmark modtager besked om, hvilke investeringer forsikringstager ønsker, placeres pensionsindbetalingerne ud fra dette. Investering sker dog ikke med tilbagevirkende kraft. Stk. 3. Topdanmark stiller en række investeringsfonde til rådighed for Topdanmark Link Pension. Disse investeringsfonde kan enten være Topdanmarks egne investeringsfonde eller eksterne investeringsfonde. Oversigt over investeringsfondene kan rekvireres hos Topdanmark eller findes på Stk. 4. I firmapensionsordninger kan forsikringstagerens valg af investeringsfonde være begrænset efter aftale mellem virksomheden og Topdanmark. 3

4 Stk. 5. Hvis du fraflytter til USA, medfører dette, at du ikke må investere i amerikanske værdipapirer eller investeringsprodukter. I fald du har investeret i sådanne aktiver skal du inden din flytning til USA sælge disse. Hvis dette ikke sker, er Topdanmark Livsforsikring A/S berettiget til at sælge værdipapirerne og investeringsprodukterne i overensstemmelse med proceduren i punkt 12. Stk. 6. Topdanmark kan med 3 måneders varsel fjerne en eller flere investeringsfonde fra udbuddet. En fondsforvalter kan også opsige samarbejdet med Topdanmark vedrørende en eller flere investeringsfonde. De berørte forsikringstagere skal derefter vælge en ny fordeling blandt de resterende investeringsfonde, Topdanmark udbyder. Vælger forsikringstager ikke en ny fordeling, overfører Topdanmark værdien i den ophævede investeringsfond til en dansk pengemarkedsfond eller en investeringsfond med samme profil som den oprindelige. Stk. 7. Pensionsopsparingens værdi og pensionsydelsernes størrelse afhænger af udviklingen i de investeringsfonde, pensionsmidlerne er investeret i, se også punkt 11. Stk. 8. Rebalancering foretages i særlige tilfælde, hvor det er aftalt. 6 Topdanmark Link Livscyklus Stk. 1. Topdanmark Link Livscyklus er en unit link forsikring med en risikoprofil, som forsikringstager vælger. Den valgte risikoprofil angiver fordelingen af indbetalingerne mellem en vækstfond og stabiliseringsfonden afhængig af, hvor lang tid der er til pensionering. Forsikringstager kan vælge mellem tre risikoprofiler: lav, mellem og høj risiko. Foretages der ikke et valg ved etablering, oprettes pensionsopsparingen med risikoprofilen mellem risiko. Stk. 2. Forsikringstageren vælger til enhver tid selv, hvilken af en række fonde, der er vækstfonden. Stk. 3. For Topdanmark Link Livscyklus gælder, at forsikringstager ejer ordningen, men det er Topdanmark Livsforsikring, som ejer investeringsaktiverne. Stk. 4. Investeringsfondene i Topdanmark Link Livscyklus består typisk af en række finansielle aktiver, der forvaltes internt i Topdanmark. Stk. 5. Modtager Topdanmark begæringen, men uden angivelse af hvilken investering forsikringstager ønsker herunder risikoprofil, så placeres pensionsindbetalingerne i en dansk pengemarkedsfond. Når Topdanmark modtager besked om, hvilken investering forsikringstager ønsker, placeres pensionsindbetalingerne ud fra dette. Investering sker ikke med tilbagevirkende kraft. Stk. 6. Topdanmark stiller en række investeringsfonde til rådighed for Topdanmark Link Livscyklus. Disse investeringsfonde kan enten være Topdanmarks egne investeringsfonde eller eksterne investeringsfonde. 4

5 Oversigt over investeringsfondene kan rekvireres hos Topdanmark eller findes på Stk. 7. I firmapensionsordninger kan forsikringstagerens valg af investeringsfonde være begrænset efter aftale mellem virksomheden og Topdanmark. Stk. 8 Hvis du fraflytter til USA, medfører dette, at du ikke må investere i amerikanske værdipapirer eller investeringsprodukter. I fald du har investeret i sådanne aktiver, skal du inden din flytning til USA sælge disse. Hvis dette ikke sker, er Topdanmark Livsforsikring A/S berettiget til at sælge værdipapirerne og investeringsprodukterne i overensstemmelse med proceduren i punkt 12. Stk. 9. Topdanmark kan med 3 måneders varsel fjerne en eller flere investeringsfonde fra udbuddet. En fondsforvalter kan også opsige samarbejdet med Topdanmark vedrørende en eller flere investeringsfonde. De berørte forsikringstagere skal derefter vælge en ny fordeling blandt de resterende investeringsfonde, Topdanmark udbyder. Vælger forsikringstager ikke en ny fordeling, overfører Topdanmark værdien i den ophævede investeringsfond til en dansk pengemarkedsfond eller en investeringsfond med samme profil som den oprindelige. Stk. 10. Hvis kursudviklingen i investeringsfondene medfører, at der sker en forskydning af fordelingen mellem de investeringsfonde, henholdsvis forsikringstager og Topdanmark har valgt, foretager Topdanmark en rebalancering, som betyder, at fordelingen bliver genetableret. Rebalancering finder som udgangspunkt sted fire gange om året. Stk. 11. Pensionsopsparingens værdi og pensionsydelsernes størrelse afhænger af udviklingen i de investeringsfonde, pensionsmidlerne er investeret i, se også punkt Indbetalinger Stk. 1. Indbetalinger vil som hovedregel blive placeret 1. bankdag efter, at Topdanmark har registreret modtagelsen af indbetalingen i Topdanmark. Stk. 2. Topdanmark forpligter sig til at investere indbetalingen senest 5 handelsdøgn efter indbetalingen er registreret i Topdanmark. Sker investeringen senere, vil investeringen blive foretaget med virkning ved udgangen af 5. handelsdøgn. Stk. 3. Skyldes forsinkelsen forhold Topdanmark er uden indflydelse på, kan Topdanmark ikke gøres ansvarlig for et økonomisk tab opstået ved forsinkelsen. Topdanmark foretager herefter investeringen snarest efter betalingshindringens ophør og senest med virkning ved udgangen af 5. handelsdøgn efter betalingshindringens ophør. 5

6 Stk. 4. Et eventuelt arbejdsmarkedsbidrag trækkes den 1. i måneden, hvor indbetalingen skal falde, dog tidligst når pensionsordningen er antaget evt. med forbehold. 8 Risikopræmie og omkostninger Stk. 1. Betaling eller godtgørelse for risikodækning beregnes efter sædvanlige aktuarmæssige principper på grundlag af de seneste erfaringer vedrørende dødelighed og invaliditet. Principperne for beregningen fremgår af Topdanmarks til enhver tid gældende tekniske grundlag og tilhørende satsbilag. Stk. 2. De omkostninger, der indgår i beregning af pensionsopsparingens tekniske konto, fremgår af Topdanmarks til enhver tid gældende tekniske grundlag og tilhørende satsbilag. Omkostningerne afhænger af præmien til pensionsordningen, indskud og opsparingens størrelse. Derudover kan trækkes et gebyr. Der kan tillige opkræves specielle omkostninger i forbindelse med ændringer af de investeringer, der ligger til grund for pensionsopsparingens afkast. Omkostningerne på præmier belaster kontoen med 1/12 hver måned. Stk. 3. Ved rebalancering af en Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark Link Livscyklus, herunder ved rebalancering efter forsikringstagers ændring af risikoprofil, betragtes det som en udbetaling efterfulgt af en indbetaling af det beløb, der bliver flyttet. Stk. 4. Omkostninger samt præmie for eventuelle risikodækninger betales ved, at der sælges units svarende hertil. Salget af units sker forholdsmæssigt mellem investeringsfondene. Stk. 5. Satsernes størrelse følger af de tekniske grundlag. Satserne fastsættes for et år ad gangen og anmeldes til Finanstilsynet. Satserne finder uden særskilt meddelelse anvendelse både på eksisterende pensionsopsparinger og på nye pensionsopsparinger. 9 Kurser ved ind- og udbetaling Stk. 1. Ved investering i forbindelse med indbetaling af præmier, indskud og andre indbetalinger til Topdanmark anvendes købskurs. Der kan eventuelt tages et fradrag for kurtage. Stk. 2. Ved afregning i forbindelse med risikopræmier, omkostninger og betaling af arbejdsmarkedsbidrag og skadesforsikringsafgift benyttes købskursen på afregningstidspunktet. Afregning sker tidligst i forbindelse med, at pensionsordningen er antaget evt. med forbehold. Stk. 3. Ved afregning af pensionsafkast og ved udbetaling af pensionsopsparingen som følge af pensionering eller ved tilbagekøb anvendes salgskurs. Stk. 4. En omlægning af en Topdanmark Link Pension eller rebalancering af en Profilpension eller Profilpension Mix eller en rebalancering af en Topdanmark Link Livscyklus behandles som en 6

7 udbetaling efterfulgt af en indbetaling. Udbetaling sker til salgskurs, mens indbetaling sker til købskurs. 10 Udbytter mv. Stk. 1. Udloddet udbytte eller afkast fra en investeringsfond geninvesteres i samme investeringsfond. 11 Opgørelse af pensionsopsparingens værdi Stk. 1. Pensionsopsparingens værdi og pensionsydelsernes størrelse afhænger af udviklingen i de investeringsfonde, pensionsmidlerne er investeret i. Stk. 2. Topdanmark beregner pensionsopsparingens værdi dagligt i overensstemmelse med udviklingen i værdien af aktiverne i de investeringsfonde, som pensionsopsparingen er linket til. Pensionsopsparingens værdi er den samlede værdi af de foretagne investeringer. Stk. 3. Pensionsopsparingens værdi opgøres dagligt og kan ses i kundemappen (Mit Topdanmark) på Topdanmarks hjemmeside eller fås ved henvendelse til Topdanmark. Udviklingen af værdien fremgår af en årlig meddelelse fra Topdanmark. 12 Opgørelse af pensionsordningens værdi ved dødsfald Stk. 1. Dør forsikrede i forsikringstiden og skal hele eller dele af pensionsopsparingen udbetales i forbindelse hermed, så placerer Topdanmark pensionsopsparingen i mellem risiko ved Profilpension og Profilpension Mix og i en dansk pengemarkedsfond ved Topdanmark Link Pension eller Topdanmark Link Livscyklus senest 5 handelsdøgn efter, Topdanmark har fået meddelelse om dødsfaldet. Sker omplaceringen senere, vil investeringen blive foretaget med virkning ved udgangen af 5. handelsdøgn, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, som Topdanmark er uden indflydelse på. Stk. 2. Skyldes forsinkelsen forhold, Topdanmark er uden indflydelse på, kan Topdanmark ikke gøres ansvarlig for et økonomisk tab opstået ved forsinkelsen. Topdanmark foretager herefter investeringen snarest efter betalingshindringens ophør og senest med virkning ved udgangen af 5. handelsdøgn efter betalingshindringens ophør. Stk. 3. Ved eventuel udbetaling af pensionsopsparingen ved dødsfald, opgøres udbetalingens størrelse på tidspunktet, hvor udbetalingen foretages af Topdanmark. 13 Pensionsafkastskat Stk. 1. Det følger af pensionsafkastbeskatningsloven, at forsikringstager er skattepligtig af afkastet på opsparingen. 7

8 Stk. 2. En gang om året (februar) vil der blive solgt units svarende til pensionsopsparingens andel af det beløb, der skal afregnes overfor skattemyndighederne. Er der tale om negativt afkast, beregnes negativ pensionsafkastskat. Beløbet udbetales ikke til forsikringstager, men modregnes i eventuel positiv pensionsafkastskat de efterfølgende år. Stk. 3. Der vil endvidere ske afregning af pensionsafkastskat i forbindelse med udbetaling ved pensionering, dødsfald eller tilbagekøb af pensionsordningen. I forbindelse med overførsel til et andet pensionsinstitut overføres eventuel skyldig afkastskat og negativ afkastskat. Stk. 4. Når pensionsafkastskat skal afregnes, vil det ske ved et frasalg af units svarende til skyldig skat på den enkelte investeringsfond. Negativ pensionsafkastskat videreføres til modregning i eventuelt fremtidig skat. Ved pensionsordningens ophør godskrives et beløb svarende til eventuel negativ skat, i det omfang SKATs regler for godtgørelse er opfyldt. 14 Ansvar for investeringer og opsparingens udvikling Stk. 1. Kendetegnende for både Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link Pension og Topdanmark Link Livscyklus er, at værdien af pensionsopsparingen og de fremtidige pensionsydelser afhænger af udviklingen af de foretagne investeringer undervejs. Stk. 2. Topdanmark kan ikke gøres ansvarlig for pensionsopsparingens udvikling eller afkast undervejs eller for pensionsydelsernes størrelse ved pensionering. Dette uanset, at pensionsopsparingen eller pensionsydelserne i værste fald kan bortfalde som følge af negativ udvikling i afkastet på de foretagne investeringer. Stk. 3. Topdanmark hæfter endvidere ikke for eventuelle økonomiske tab som følge af, at investeringer i forbindelse med ændring af risikoprofil eller rebalancering ikke kan gennemføres på den aftalte tid, hvis dette skyldes forhold, som Topdanmark er uden indflydelse på. 15 Ændring af risikoprofil eller valg af fonde Stk. 1. Forsikringstager kan til enhver tid ændre den valgte risikoprofil (Profilpension eller Profilpension Mix), fordeling mellem investeringsfondene (Topdanmark Link Pension) eller aftrapningsprofil (Topdanmark Link Livscyklus). Dog kan risikoprofilen, fordelingen mellem investeringsfonde eller aftrapningsprofil kun ændres 1 gang pr. bankdag. Stk. 2. Ændring af risikoprofil på Profilpension, Profilpension Mix eller aftrapningsprofil på Topdanmark Link Livscyklus gælder både fremtidige indbetalinger og den allerede opsparede værdi. En ændring af fondsfordelingen for en Topdanmark Link Pension kan vedrøre enten fremtidige indbetalinger, fordelingen af den allerede opsparede værdi mellem investeringsfonde eller begge dele. 8

9 Stk. 3. Ændring af risikoprofil på Profilpension eller Profilpension Mix har virkning for fremtiden og skal ske ved, at forsikringstager ændrer risikoprofilen via kundemappen (Mit Topdanmark) på Topdanmarks hjemmeside eller indsender en ny underskrevet investeringsaftale eller investeringsprofil til Topdanmark. Stk. 4. Ændring af aftrapningsprofil på Topdanmark Link Livscyklus har virkning for fremtiden og skal ske ved, at forsikringstager ændrer aftrapningsprofilen ved at indsende en ny investeringsprofil til Topdanmark. Stk. 5. Ved ændringer forpligter Topdanmark sig til at foretage investeringerne senest 5 handelsdøgn efter, Topdanmark har modtaget den nye investeringsaftale, med mindre særlige betingelser er gældende for den eller de valgte investeringsfonde. Sker investeringen senere, vil investeringen blive foretaget med virkning ved udgangen af 5. handelsdøgn, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, som Topdanmark er uden indflydelse på. Stk. 6. Skyldes forsinkelsen forhold Topdanmark er uden indflydelse på, kan Topdanmark ikke gøres ansvarlig for et økonomisk tab opstået ved forsinkelsen. Topdanmark foretager herefter investeringen snarest efter betalingshindringens ophør og senest med virkning ved udgangen af 5. handelsdøgn efter betalingshindringens ophør. Stk. 7. Topdanmark sender en bekræftelse til forsikringstageren på, at handlen er gennemført. 16 Fuldmagt Stk. 1. Forsikringstager kan give en anden skriftlig fuldmagt til at vælge risikoprofil ved etablering af en Profilpension eller Profilpension Mix og til undervejs at foretage ændringer i risikoprofilen, herunder ændringer i fordelingen af indbetalinger. Tilsvarende kan forsikringstager give en anden skriftlig fuldmagt til at foretage ændring i fordeling af indbetaling til en Topdanmark Link Pension. Forsikringstager kan give en anden skriftlig fuldmagt til at vælge aftrapningsprofil ved etablering af en Topdanmark Link Livscyklus og til undervejs at foretage ændringer i aftrapningsprofilen. Stk. 2. Topdanmark skal have dokumentation for et eventuelt fuldmagtsforhold. 17 Tilbagekøb Stk. 1. Forsikringstageren kan under visse omstændigheder tilbagekøbe pensionsopsparingen, se de generelle forsikringsbetingelser for pensionsopsparingen. Ved tilbagekøb kan forsikringstageren ikke forlange at få udleveret investeringsandele i stedet for kontant afregning. Stk. 2. Topdanmark ejer de indkøbte aktiver, fondsandele mv., og 9

10 forsikringstager har ingen råderet over aktiverne, fondsandelene, mv. 18 Ændring af investeringsbetingelser Stk. 1. Disse investeringsbetingelser er en del af det til enhver tid gældende tekniske grundlag med tilhørende investeringsregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Stk. 2. Ændring af investeringsbetingelserne kan ske med øjeblikkelig virkning, hvis Finanstilsynet kræver det, på grund af lovgivningsmæssige forhold, eller hvis Topdanmark anmelder et nyt investeringsregulativ til Finanstilsynet. Stk. 3. Topdanmark kan i øvrigt ændre investeringsbetingelserne med en måneds varsel. Varsling kan ske ved en orientering på Topdanmarks hjemmeside eller ved en meddelelse i Mit Topdanmark (din kundemappe). Stk. 4. De nyeste og dermed gældende investeringsbetingelser kan findes på 10

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584-9 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Nr. 06 2010 Indhold 1. Generelle vilkår... 2 1.1. Omfang... 2 1.2. Lovbestemmelser... 2 1.3. Grundlag... 2 1.4. Kontakt med Skandia Link... 2 1.5. Forsikringen

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension Pension og forsikring i én samlet pakke Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension er en samlet løsning til dig, der ønsker en pensionsordning med gode vilkår

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Personoplysninger CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Selvstændig erhvervsdrivende Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension The Application is a translation into English of the original Application Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus 6584-4 april 2014 in Danish. In case of

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 20.05.2016 114/10 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten,

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 5.1 med investering - februar 2017 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får livsvarig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

Sundhedssikringen træder i kraft med virkning fra den 1., når parterne har underskrevet aftalen.

Sundhedssikringen træder i kraft med virkning fra den 1., når parterne har underskrevet aftalen. Tegnernr.: Aftale om Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance 1 Omlægning kort fortalt Vi tilbyder i foråret 2017 en række af vores kunder at omlægge deres pensionsopsparing i Danica Traditionel til Danica Balance.

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Pension til hele livet, så du kan leve livet. Livslang Pension Forsikringsbetingelser

Pension til hele livet, så du kan leve livet. Livslang Pension Forsikringsbetingelser Pension til hele livet, så du kan leve livet Overløbslivrente AFSNIT 1. GENERELLE REGLER 1. LIVSLANG PENSION Stk. 1. er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension og AP Pension. Stk. 2. dækker i

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

Hospitalssikringen træder i kraft med virkning fra den 1. underskrevet aftalen.

Hospitalssikringen træder i kraft med virkning fra den 1. underskrevet aftalen. Aftale om Hospitalssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer Selvstændig erhvervsdrivende E-mail Forsikringsnummer mv. Person-oplysninger

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Select

Investeringsbetingelser for Danica Select Side 1 Ref. R999 Indhold Bilag - Generelt om Danica Select - Sådan investeres din pensionsordning - Afkast på din pensionsordning - Sådan kan du følge udviklingen af din pensionsordning - Ansvar ved manglende

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter 8 Topdanmark

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Select

Investeringsbetingelser for Danica Select Investeringsbetingelser for Select Side 1 Ref. D99 Indhold - Generelt om Select - Sådan investeres din pensionsordning - Afkast på din pensionsordning - Sådan kan du følge udviklingen af din pensionsordning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark For Forsikringsbetingelserne gælder i tilslutning til dansk

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere