OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMTEGNING AF PENSIONSORDNING"

Transkript

1 SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten til pensionskassen. HVORDAN SER JEG, OM I HAR MODTAGET MIN SVARBLANKET? Kontakt pensionskassen på HVORNÅR ER SIDSTE FRIST FOR OMTEGNINGEN? Sidste frist er den 8. december 2014 kl. 24. Ønske om omtegning efter dette tidspunkt kan ikke imødekommes. KAN JEG FORTRYDE MIT VALG? Nej, der er ingen fortrydelsesret. HVORFOR HAR JEG IKKE FÅET TILBUD OM AT OMTEGNE MIN PENSIONSORDNING? Det kan være fordi, at du allerede har den nye ordning med betinget garanti. Hvis du er medlem, kan du se det i Min pension på hjemmesiden. Hvis du mener, at du har den gamle ordning med garanti, kan brevet være blevet væk. Du skal da kontakte pensionskassen hurtigst muligt. HVORFOR FÅR JEG IKKE SOM PENSIONIST EN PROGNOSEBEREGNING FOR FREMTIDIGE UDBETALINGER? Vi regner kun prognoser frem til det tidspunkt, pensionen begynder at blive udbetalt. Du kan i informationsmaterialet på side 13 se grafer med eksempler på udviklingen i pensionen efter pensioneringen.

2 OM GARANTI HVAD BETYDER DET, AT MIN PENSION ER GARANTERET? Det betyder, at pensionens grundbeløb som udgangspunkt ikke kan nedsættes. Det er kun, hvis pensionskassen ikke lever op til lovgivningens solvenskrav, at de garanterede pensioner kan nedsættes. HVAD ER SOLVENSKRAV? Det er et minimumskrav til pensionskassens kapitalstyrke, fastsat af myndighederne. Størrelsen af kapitalkravet afhænger af pensionsforpligtelsernes karakter og investeringsstrategien. Solvens II er de nye EU-regler om kapitalkrav for forsikringsselskaber og pensionskasser, som forventes at træde i kraft i De nye EU solvensregler har til opgave at sikre, at de europæiske forsikrings- og pensionsselskaber er tilstrækkeligt solide til at leve op til afgivne pensionsgarantier. ER DER ALDRIG SITUATIONER, HVOR DEN GARANTEREDE DEL AF PENSIONEN BORTFALDER/AFSKAFFES? Jo, hvis fx muligheden for at forsikre garantierne pludselig ophører som led i en finanskrise, eller hvis der kommer en meget voldsom levetidsforlængelse, som betyder, at der skal udbetales pensionsydelser i mange flere år end forudsat. I så fald vil pensionskassen kunne komme i en såkaldt "hardship" situation, hvor den kan frigøre sig fra garantierne. Hermed bortfalder garantien og erstattes med ikke-bindende hensigtserklæringer om at tilstræbe at realisere de udmeldte pensionsydelser. ER DET IKKE RISIKABELT FOR MIG AT OPGIVE GARANTIEN? Nej, det mener vi som udgangspunkt ikke. Din pension vil formodentlig aldrig stige i den gamle ordning. I den nye ordning betyder grundlagsrenten på 0 pct., at du er sikret mod negativt afkast af din pensionsopsparing, men pensionen kan godt blive lavere end forventet nu. Og du skal være opmærksom på, at hvis du opgiver garantien, vil din pension blive sat ned med års mellemrum, hvis levetiden fortsætter med at stige. Men beregningen af omtegningsbonus og pensionen i den nye ordning er helt individuelle, så du er nødt til selv at foretage en vurdering med udgangspunkt i dine egne pensionsprognoser før og efter omtegning.

3 HVAD BETYDER DET, AT MIN PENSION HAR BETINGET GARANTI? Det betyder, at pensionens grundbeløb som udgangspunkt er garanteret, men at grundbeløbet kan nedsættes, hvis nærmere bestemte betingelser vedrørende levetid og rente ikke længere er opfyldt. Hvis medlemmerne lever længere end forventet, kan grundbeløbet nedsættes det samme gør sig gældende, hvis renteniveauet falder yderligere. Længere levetid vil give fald i den udbetalte pension med tillæg. Lavere afkastforventninger kan medføre, at tillægget skal nedsættes, og det vil også give fald i den udbetalte pension med tillæg. SKYLDES TILBUDDET OM OMTEGNING, AT PENSIONSKASSEN ER I KRISE? Nej. Pensionskassen er ikke i krise. Pensionskassen har råd til at betale de pensioner, som medlemmerne er blevet lovet. ER DET FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN TIL AT AFSKAFFE GARANTIEN I DEN GAMLE ORDNINGER? Nej. Der er ikke tale om at afskaffe garantien. Garantien bevares over for de medlemmer, der ønsker det. OM OMTEGNINGSBONUS KAN OMTEGNINGSBONUS NÅ AT ÆNDRE SIG INDEN FRISTEN? KAN JEG FÅ UDBETALT MIN OMTEGNINGSBONUS KONTANT? Ja. Omtegningsbonus er skønsmæssigt fastsat, men forventes ikke at afvige meget fra de endelige satser. Som det fremgår af brevet om omtegning, er der trukket et sikkerhedsfradrag i omtegningsbonus. Det skal sikre, at omtegningsbonus ikke bliver mindre, selvom fx renten stiger frem til 1. januar Nej. Pensionsmidler kan som udgangspunkt kun udbetales som løbende pension, det gælder også din omtegningsbonus. HVORFOR TILBYDES OMTEGNING LIGE NU? Det skyldes det ekstraordinært lave renteniveau, vi har for tiden. Ved at sælge de renteforsikringer, som beskytter den garanterede pension, kan vi realisere en ekstraordinær stor gevinst og overføre din andel af gevinsten til din pensionsopsparing. Jo lavere renteniveauet er, jo større bliver din omtegningsbonus. HVORFOR ER MIN OMTEGNINGSBONUS LAV? En lav omtegningsbonus kan skyldes: 1)at du i forvejen har en stor andel af pensionen i ny ordning, 2) at du har en alder/køn, hvor markedsværdien af din ordning ikke er særligt meget større end din pensionsopsparing eller 3) at din ordning er i nogle grupper, hvor der ikke er kollektivt bonuspotentiale

4 HVORFOR FRATRÆKKES MIN OMTEGNINGSBONUS ET SIKKERHEDSFRADRAG? Ordene risikofradrag og sikkerhedsfradrag betyder det samme. Betegnelsen risikofradrag er brugt i Information om omtegning, mens Sikkerhedsfradrag er brugt i det individuelle brev om omtegningen. Det havde været bedre, hvis der var brugt samme betegnelse begge steder. Fradraget har to formål: Dels sikrer det, at de tilbageværende medlemmer og pensionister i den gamle ordning ikke bliver dårligere stillet som følge af, at nogle medlemmer og pensionister omtegner. Dels sikrer det også, at omtegningsbonus ikke bliver lavere end det oplyste som følge af ændringer i aktivernes værdi frem til omtegningstidspunktet. HVORFOR FRATRÆKKES MIN OMTEGNINGSBONUS ET RISIKOFRADRAG? Ordene risikofradrag og sikkerhedsfradrag betyder det samme. Betegnelsen risikofradrag er brugt i Information om omtegning, mens Sikkerhedsfradrag er brugt i det individuelle brev om omtegningen. Det havde været bedre, hvis der var brugt samme betegnelse begge steder. Fradraget har to formål: Dels sikrer det, at de tilbageværende medlemmer og pensionister i den gamle ordning ikke bliver dårligere stillet som følge af, at nogle medlemmer og pensionister omtegner. Dels sikrer det også, at omtegningsbonus ikke bliver lavere end det oplyste som følge af ændringer i aktivernes værdi frem til omtegningstidspunktet. OM GAMMEL ORDNING OG NY ORDNING HVAD ER DEN GAMLE ORDNING? Er din pensionsordning etableret før 1. juli 1999, og valgte du ikke om i 2009 eller 2012, har du den gamle ordning. I den gamle ordning gælder det typisk, at en væsentlig del af pensionen er garanteret med en grundlagsrente på mellem 3-4 pct., mens en mindre del er med betinget garanti med en grundlagsrente på 0 pct. Pensionen med betinget garanti består af forhøjelser til den oprindelige pension på grund af bonus eller af stigning i dine indbetalinger siden Under Min pension på hjemmesiden kan du se, hvor stor en del af din pension, der er på gammel ordning.

5 HVAD ER DEN NYE ORDNING? Er din pensionsordning etableret efter 1. juli 1999, eller valgte du om i 2009 eller 2012, har du den nye ordning. Ny ordning har betinget garanti med en grundlagsrente på 0 pct. (fra 1. januar 2015). Under Min pension på hjemmesiden kan du, se hvor stor en del af din pension, der er på ny ordning. HVORFOR DUR DEN GAMLE ORDNING IKKE MERE? Den gamle ordning dur fortsat, men vi forventer ikke, at pensionen i den gamle ordning vil stige. Pensionen vil fremover udgøre det samme beløb i kroner, som den gør i dag. HVORFOR ER DET NØDVENDIGT AT TILBYDE OMTEGNING TIL NY ORDNING? Pensionskassen skal sikre medlemmerne den bedst mulige pension. Derfor får medlemmerne nu mulighed for at ændre deres pension til den nye ordning, som vi vurderer, er mere fordelagtig for mange medlemmer. Det er en fordel for medlemmerne, idet pensionsopsparing bliver forøget med gevinsten fra renteforsikringerne (omtegningsbonus) der udbetales pensionisttillæg i den nye ordning, men ikke den gamle ordning. afkastet forventes at blive højere end i den gamle ordning, og købekraften vil i de fleste tilfælde bedre kunne bevares. HVOR STOR EN DEL AF MIN PENSION BLIVER OMFATTET AF DEN NYE ORDNING, HVIS JEG VÆLGER OM? Hele din pension vil efter omtegningen være i den nye pensionsordning, som har betinget garanti. ÆNDRES MIN PENSIONSORDNING FRA KØNSOPDELT TIL UNISEX, HVIS JEG VÆLGER DEN NYE PENSIONSORDNING? Nej. Gamle ordninger på kønsopdelt grundlag fortsætter på kønsopdelt grundlag i den nye ordning, og unisex-ordninger fortsætter i unisex-ordninger i den nye ordning. KAN JEG IKKE BARE BLIVE I DEN ORDNING, HVOR JEG ALLEREDE ER? KAN JEG KOMME TILBAGE TIL DEN OPRINDELIGE ORDNING, HVIS JEG ØNSKER DET PÅ ET SENERE TIDSPUNKT? Det kan du godt. Omtegning til ny ordning er et tilbud fra pensionskassen, men det op til dig at beslutte, om du foretrækker at blive i den gamle ordning eller skifte til den nye. Nej. Dit valg er bindende.

6 BLIVER JEG STRAFFET VED AT SIGE NEJ? Nej, du bliver i den gamle ordning med de uændrede rettigheder. VIL DEN NYE ORDNING BLIVE PRESSET IGENNEM, HVIS JEG IKKE VÆLGER DEN FRIVILLIGT? Nej, pensionskassen betragter omtegning til den nye ordning som et tilbud til medlemmerne. Der bliver ikke tale om, at medlemmerne bliver tvunget over i den nye ordning. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE GØR NOGET? Så bliver du i den gamle ordning med uændrede rettigheder. KOSTER DET PENGE AT SKIFTE TIL DEN NYE ORDNING? Ja. Den markedsafdækning som er nødvendig for med stor sikkerhed at kunne levere omtegningsbonus, som beskrevet i fremsendte materiale, har en omkostning. Omkostningen er fratrukket omtegningsbonussen i form af et sikkerhedsfradrag, som fremgår af brevet om omtegning. I nogle tilfælde vil du efter omvalg spare lidt i administrationsomkostninger hvert år. Det vil typisk være tilfældet, hvis du er indtrådt i pensionskassen før 1. april 1987, og din gamle pensionsordning derfor er fordelt på flere afdelinger i pensionskassen. Hvis du vælger den nye ordning, bliver din pensionsordning samlet i en afdeling. KAN PENSIONEN BLIVE NEDSAT, HVIS JEG BEHOLDER DEN GAMLE ORDNING? Den del af pensionen i den gamle ordning, som er garanteret, kan som udgangspunkt ikke nedsættes heller ikke hvis medlemmerne lever længere end forventet. Dog kan den garanterede pension nedsættes, hvis pensionskassen ikke lever op til lovgivningens solvenskrav. Den del af den gamle ordning, der stammer fra bidragsstigninger og bonus siden 2000, er med betinget garanti og kan nedsættes på samme måde som pensionen i den nye ordning. KAN MAN STADIG FÅ BONUS I DEN GAMLE ORDNING? I princippet ja. Det er dog ikke sandsynligt, at forrentningen af den gamle garanterede ordning nogensinde kan blive højere end de 3-4 pct. årligt, der allerede er indregnet i pensionen. Hvis der skulle komme en merforrentning, vil den blive brugt til at tilbagebetale ordningens gæld til egenkapitalen. KAN JEG MISTE MIN PENSIONSOPSPARING I DEN NYE ORDNING? Nej, med en grundlagsrente på 0 pct. kan din pensionsopsparing kun blive mindre på grund af udbetalinger til pension og aldersafhængigt tillæg.

7 HVAD ER RISIKOEN FOR MIG VED AT OMTEGNE? Fortsætter levetiden med at stige, vil pensionen med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning. Grundpensionen er lavere, da grundlagsrenten er lavere, og den forudsatte levetid er højere end i den gamle ordning. Formueafkastet i den nye ordning kan blive mindre end forudsat i prognosen. Tillæggene, og dermed den pension, du får udbetalt, kan blive lavere end forudsat i beregningerne, hvis fx pensionskassens egenkapital reduceres, eller hvis forudsætningerne om den langsigtede forrentning sættes ned. KAN JEG FÅ MINDRE I PENSION I DEN NYE ORDNING, END DER STÅR I PENSIONSOVERSIGTEN? Der er tale om prognoseberegninger, så den endelige pension kan godt blive anderledes end i den udsendte pensionsoversigt. Hvis der sker ændringer i din pension i disse måneder, fx som følge af ændrede ansættelsesforhold, skal du være opmærksom på, at den tilsendte pensionsoversigt er dannet på baggrund af dine pensionsforhold, som de ser ud omkring 1. november 2014 regnet frem til 1. januar 2015.

8 OM YDELSER HVAD ER DET ALDERSAFHÆNGIGE TILLÆG? Det er et tillæg, som lægges oven i den betingede pension og forhøjer udbetalingen til et niveau svarende til, at der er anvendt en grundlagsrente på 4,235 pct. i stedet for 0 pct. Det udbetalte tillæg fratrækkes pensionsopsparingen, ligesom den udbetalte pension. Det giver en højere udbetaling tidligt i forløbet. Til gengæld bliver de årlige fremtidige stigninger mindre, og din pension kan også blive nedsat, hvis den bonus, der tilskrives, ikke er stor nok til at dække udgifterne i form af fx udbetalt pension, udbetalt tillæg og administrationsomkostninger Det aldersafhængige tillæg er indregnet i pensionsoversigtens beløb for invalidepension og alderspension. Et lavere aldersafhængigt tillæg tilbydes i den lille gruppe af garanterede ordninger, hvor grundlagsrenten er 3 pct. I de øvrige garanterede ordninger tilbydes der ikke aldersafhængigt tillæg. HVAD BETYDER DET, AT JEG SELV SKAL BETALE DET ALDERSAFHÆNGIGE TILLÆG? Det betyder, at beløbet bliver fratrukket din pensionsopsparing, ligesom selve pensionen bliver. Hvis der tilskrives bonus, som er større end udgifterne til det aldersafhængige tillæg, vil pensionen stige, men hvis bonus er mindre end udgifterne til det aldersafhængige tillæg, vil din pension blive sat ned. HVAD ER PENSIONISTTILLÆG? Pensionisttillægget er en form for udlodning af andelen af pensionskassens egenkapital. Pensionisttillægget er ikke garanteret. Tidligere udbetalte pensionskassen også pensionisttillægget oven i pensioner fra den gamle ordning. Men pensionisttillægget blev fjernet, fordi den gamle ordning under finanskrisen har fået tilført store midler af pensionskassens egenkapital til at sikre garantierne. HVAD BETYDER GRUNDPENSION OGSÅ KALDET GRUNDLAGSPENSION? Det er den pension, der er beregnet ud fra det tekniske grundlag, og som er uden pensionisttillæg eller aldersafhængigt tillæg. I grundpension er allerede indregnet den såkaldte grundlagsrente. Kun hvis forrentningen overstiger grundlagsrenten, kan pensionen forhøjes.

9 ER DET RIGTIGT, AT ALDERSSUMMEN BORTFALDER VED OMTEGNING TIL NY ORDNING? Ja. Alderssummen findes ikke i den nye ordning. Rettigheder, der er knyttet til den gamle ordning, bortfalder og bliver erstattet af rettigheder i den nye ordning. Hvis du er over 60 år, har du mulighed for at få alderssummen udbetalt inden omtegningen. Kontakt hurtigt pensionskassen, hvis du ønsker at få udbetalt alderssummen. HVAD SKER DER MED ÆGTEFÆLLEPENSIONEN VED OVERGANG TIL DEN NYE ORDNING? Har du ordning med ægtefællepension, bevares den efter omtegning. Har du ordning uden ægtefællepension, hvor der er indbetalt til en obligatorisk ægtefællepension før 1993, bevares den obligatoriske ægtefællepension efter omtegning. HVAD ER GRUNDLAGSRENTE? Det er den rente, som på forhånd er indregnet i din pension. Kun hvis forrentningen overstiger grundlagsrenten, kan pensionen forhøjes. FORVENTER PENSIONSKASSEN, AT GRUNDLAGSRENTEN PÅ 0 PCT. I DEN NYE ORDNING SÆTTES NED? Sandsynligheden for, at grundlagsrenten sættes yderligere ned og dermed bliver negativ, er meget lav. HVAD ER RENTEFORSIKRINGER? Det er afledte finansielle instrumenter, som beskytter mod rentefald, så pensionskassen kan opfylde garantierne. Når renten falder, opnås en gevinst. Stiger renten, tabes der på forsikringen.

10 OM INVESTERING OG AFKAST VIL DET VÆRE EN FORDEL FOR MIG AT OMTEGNE? Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. Din pensionsopsparing kan investeres mere alsidigt. Du har mulighed for at opnå et større afkast, og pensionen kan bedre bevare købekraften. Samtidig er du med en grundlagsrente på 0 pct. sikret mod negativt afkast af din pensionsopsparing. Der udbetales pensionisttillæg i den nye ordning, hvilket der kun i meget begrænset omfang bliver i den gamle ordning. INVESTERES PENSIONEN I DEN GAMLE OG NYE ORDNING PÅ SAMME MÅDE? Nej. I den gamle ordning er det pga. garantien nødvendigt med en meget ensidig investeringsstrategi, som fx investering i obligationer og forsikringer mod rentefald. Investeringsstrategien i den nye ordning giver derimod mulighed for større spredning på aktivtyper, fx aktier, ejendomme og indeksobligationer, der giver mulighed for højere afkast. ER DER IKKE MEGET STØRRE RISIKO VED AT INVESTERE I AKTIER? Jo. På kort sigt er risikoen ved at investere i aktier betydeligt større end ved at investere i obligationer. På lidt længere sigt viser historiske erfaringer, at aktier på en 10-årig horisont med 95 pct. sandsynlighed giver et afkast, der er højere end obligationer. HVAD ER INFLATION UDTRYK FOR? Inflation er vedvarende stigning i det almindelige prisniveau med det resultat, at købekraften falder. FORVENTES INFLATIONEN AT STIGE? Vores aktuelle forventning til inflationen er 1 pct. indtil 2018 og 2 pct. fra Det er også det, som anvendes i prognoseforudsætningerne. Det udelukker dog langtfra, at inflationen kan blive højere. Den svinger over tid. Siden etablering af Lægernes Pensionskasse har inflationen i gennemsnit været på 4,7 pct., hvilket er mere end det dobbelte af det nuværende niveau. Inflationen kan sagtens stige igen. Inflation er den største risikofaktor for pensionsopsparing, idet den løbende udhuler købekraften af den opsparing, man foretager. Den bedste mulighed for at kompensere for denne løbende forringelse af købekraften, er at sikre et så højt investeringsafkast som muligt.

11 HVAD SKER DER, HVIS INFLATIONEN STIGER? Inflationen vil løbende reducere pensionens købekraft. I den gamle ordning er der ingen mulighed for at sikre købekraften. Det tillader investeringsstrategi ganske enkelt ikke. I den nye ordning vil der derimod være langt bedre mulighed for at sikre købekraften af pensionen, da investeringsstrategien løbende kan tilpasses den økonomiske situation. HVOR SANDSYNLIG ER DEN PROGNOSE, SOM ER BENYTTET I PENSIONSOVERSIGTERNE? KAN PENSIONSKASSEN GARANTERE, AT MIT AFKAST BLIVER BEDRE I DEN NYE ORDNING? Prognoserne er beregnet på basis af samfundsforudsætningerne fra Finansrådet og Forsikring & Pension, som alle pensionsselskaber og banker som udgangspunkt skal anvende. Forudsætningerne revurderes årligt for at sikre, at de er så retvisende som muligt. Vi har anvendt de nyeste forudsætninger, som skal anvendes fra 1. januar Nej. Det er dog vores forventning, at den nye ordning vil opnå et årligt afkast, der for de flestes vedkommende er dobbelt så højt som den gamle ordning set over en årrække. HVAD SKER DER, HVIS DEN GAMLE ORDNING FÅR TAB PÅ INVESTERINGERNE? Din pension i den garanterede del af den gamle ordning kan ikke nedsættes, så længe pensionskassen er solvent. Er der ikke penge nok til at svare medlemmerne den garanterede pension, overtager Finanstilsynet administrationen af pensionskassen. HVAD SKER DER, HVIS DEN NYE ORDNING FÅR TAB PÅ INVESTERINGERNE? Selvom din pensionsopsparing investeres mere alsidigt, risikerer du ikke, at din pensionsopsparing falder, selv i tilfælde af år med negativt investeringsafkast. HVORFOR BLIVER AFKASTET AF DEN GAMLE ORDNING KUN PÅ 2 PCT., NÅR GARANTIEN ER PÅ 3-4 PCT.? Din pensionsopsparing bliver tilskrevet en årlig grundlagsrente på 3-4 pct. Markedsrenten er derimod kun ca. 2 pct. Pensionskassen har derfor nogle ekstra reserver, som bruges til at give dig en forrentning på 3-4 pct. Reserverne er opnået ved ekstraordinære gevinster på renteforsikringerne. Reserverne bruges til omtegningsbonus og kollektivt bonuspotentiale, hvis du vælger om.

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Aldersafhængigt tillæg

Aldersafhængigt tillæg Aldersafhængigt tillæg En del af din samlede pensionsudbetaling 23.03.17 59/04 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/6 Din udbetaling fra Lægernes Pension kan bestå af grundpension, aldersafhængigt

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2013 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Fra markedsafkast til kontorente

Fra markedsafkast til kontorente Fra markedsafkast til kontorente - 2016 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA, LR og LL - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance 1 Omlægning kort fortalt Vi tilbyder i foråret 2017 en række af vores kunder at omlægge deres pensionsopsparing i Danica Traditionel til Danica Balance.

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 1. august 2017 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE TEKNISK GRUNDLAG TIL FORSIKRINGSKLASSE III Anmeldelse

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato: 26. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 7 21. december 2011 BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Aldersafhængigt tillæg

Aldersafhængigt tillæg Aldersafhængigt tillæg En del af din samlede pensionsudbetaling 20.05.2016 59/03 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/5 Din udbetaling fra Lægernes Pension kan bestå af grundpension, safhængigt

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 8 16. december 2009 BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Pensionisttillægget

Pensionisttillægget Pensionisttillægget Baggrund Pensionisttillægget blev indført i 1974 og fra starten fastsat til 30 pct. Tillægget var uændret frem til 1984, hvor det blev nedsat til 27 pct. I de følgende år skete der

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Traditionel

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 I medfør af [ 9, stk. 2], [ 50, stk. 5], og [ 116, stk. 8], i lov nr. [**] om firmapensionskasser,

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

LP-information 44/18. Henstilling om risikomærkning af markedsrenteprodukter

LP-information 44/18. Henstilling om risikomærkning af markedsrenteprodukter LP-information 44/18 Henstilling om risikomærkning af markedsrenteprodukter 28.11.2018 Resume Hermed fremsendes henstilling om risikomærkning af markedsrenteprodukter. Henstillingen skal efterleves fra

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1) BEK nr 13 af 04/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere