Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012"

Transkript

1 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012

2 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING FORMÅL MÅL AFGRÆNSNING LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE ORGANISATORISKE FORHOLD RISIKO ELEMENTER RENTERISIKO KURSRISIKO PÅ VALUTA FINANSIEL STYRING AF AKTIVSIDEN KASSEKREDIT INVESTERING I VÆRDIPAPIRER PORTEFØLJEMANAGEMENT AFTALER AFTALE INDSKUD RISIKOPROFIL OG INVESTERINGSRAMMER FINANSIEL STYRING AF PASSIVSIDEN OPTAGELSE AF NYE LÅN PLEJE AF DEN SAMLEDE LÅNEPORTEFØLJE LØBENDE OVERVÅGNING ANVENDELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER LEJE OG LEASING LEJEAFTALER LEASING OMRÅDER OMFATTET AF SELVFORVALTNINGSAFTALER BEMYNDIGELSER OG RAPPORTERING KOMPETENCEFORHOLD RAPPORTERING BILAG 1 - KOMPETENCEFORHOLD BILAG 2 FINANSIELLE INSTRUMENTER

3 1. Indledning I de senere år har der været fokus på kommunernes finansielle område, herunder investering i værdipapirer og øget anvendelse af finansielle instrumenter med forskellige handlemuligheder. Herning Kommune har likvide beholdninger, hvoraf den største del er deponeret, samt en låneportefølje med forskellige rentevilkår og i forskellige valutaer. Det øger nødvendigheden for en finansiel politik, som angiver rammer for hvorledes Herning Kommune skal agere indenfor disse områder. I Kasse- og regnskabsregulativet (Pkt Finansiel Styring og Betalingsformidling) fremgår det, at der desuden skal udarbejdes et bilag med investeringspolitikken for Herning Kommune og eventuel supplerende regler vedrørende lån og låneoptagelse, samt indgåelse af lejeaftaler og leasing. 1.1 Formål Formålet med den finansielle politik er at Fastlægge rammerne for en aktiv styring af Herning Kommunes likvide midler, som omfatter likvide midler herunder aftaleindskud i pengeinstitutter, obligationsbeholdning og investeringsforeningsbeviser. Fastlægge rammerne for en aktiv styring af Herning Kommunes låneportefølje. Fastlægge rammerne for forvaltningens administration indenfor retningslinerne af den finansielle politik og tilhørende bilag. 1.2 Mål De likvide midler og den samlede låneportefølje skal administreres ud fra kommunens risikoprofil således, at afkastet fra likvide beholdninger optimeres og omkostningerne på de langfristede lån minimeres. 1.3 Afgrænsning Den finansielle politik afgrænses til at omfatte retningslinier for lånefinansiering, likviditetsplacering, løbende optimering af afkast/omkostninger samt styring af renterisici. Følgende er ikke omfattet af den finansielle styring: Gæld til ældreboliger, da kommunen ikke har nogen direkte indflydelse på hvilke lån der optages. Gæld til forbedringsarbejder i forbindelse med byfornyelse, da der er statslig ydelsesstøtte til lånene. 2

4 Kommunens kontantbeholdning der omfatter dels hovedkassen og dels en række mindre beholdninger i form af forskudskasser, idet disse har en relativ beskeden størrelse. 1.4 Love og regler for det finansielle område De væsentligste love og regler er fastlagt i Styrelsesloven, lånebekendtgørelsen og Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder. Kommunens likvide beholdning I henhold til Styrelseslovens 44 skal midler som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, indsættes i pengeinstitut eller anbringes eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsforeningsbeviser, i hvilke fondes midler må anbringes. Vilkår for kassekredit Jævnfør Indenrigs- og Socialministeriets lånebekendtgørelse 7, må gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens kassekredit ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver. Jfr. Indenrigsog Socialministeriets brev af 18. december 2003 om ændringer af kommuners budgetog regnskabsvæsen, revision mv. skal der udarbejdes kvartårlige likviditetsoversigter til Byrådet. Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder. Jfr. Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om kommuners mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder 1, må kommunens gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder (brugerfinansieret områder) i årsregnskabet ikke overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledig træk på kommunens kassekredit ved regnskabsårets udgang. Det vil sige, at der ved den årlige regnskabsafslutning skal være en kassebeholdning, der som minimum svarer til den aktuelle gæld til brugerfinansierede områder. Adgang til at optage lån Kommunernes adgang til at optage lån er nærmere afgrænset i Indenrigs- og Socialministeriets lånebekendtgørelse med tilhørende vejledning. I forbindelse med budgetlægningen fastlægges låneoptagelsen for det kommende år, og det afsatte rådighedsbeløb frigives ved budgetvedtagelsen. 1.5 Organisatoriske forhold De kontoområder, der er omfattet af de finansielle retningsliner hører under Økonomiog Erhvervsudvalgets bevillingsområde. Koncern Økonomi udfører de daglige opgaver omkring kommunens finansielle funktioner. Den finansielle politik vil løbende bliver revurderet under hensyntagen til udviklingen i de finansielle markeder og kommunens vurdering af finansiel risiko, dog minimum en gang i året i forbindelse med kommunens regnskabsaflæggelse. Den Finansielle politik for Herning Kommune skal forelægges byrådet for hver ny valgperiode. 3

5 2. Risiko elementer I dette kapitel beskrives en række begreber, som indgår i fastlæggelsen af den finansielle politik. Afkast og risiko på aktiver Sammenhængen mellem forventet afkast og risiko på aktiver (obligationer, aktier) i markedet kan illustreres ved følgende figur. Forventet afkast Risiko Den teoretiske kurve illustrerer, de bedst mulige kombinationer af forventet afkast og risiko til aktiver på markedet. Investor skal søge en portefølje af aktiver, der ligger så tæt som muligt oppe ved den teoretiske linie, for en given risiko. Investors præferencer for risiko kan spænde fra ingen til høj risiko. Illustration af en investors risikoprofil Risikoprofil Ingen risiko Lav risiko Moderat risiko Høj risiko Målsætning Eliminering Minimering Optimering Spekulation Strategi Total defensiv Defensiv Selektiv Aggressiv Afkast/risiko Små/ingen Minimeret Balanceret Væsentlige Den væsentligste risiko for Herning Kommune er renterisiko. 4

6 2.1 Renterisiko Renterisikoen kan afgrænses som risikoen for, at renteændringer giver færre renteindtægter på likvide aktiver og øgede renteudgifter på den langfristede gæld. Renteændringen kan endvidere medføre at kursen, og dermed værdien af obligationer falder eller gælden forøges. En renteændring påvirker kommunens økonomi på følgende måder: Renteindtægter på likvide aktiver og renteudgifter på langfristet gæld Realiserede kurstab/-gevinster på obligationsbeholdninger Værdien af obligationsbeholdningen (urealiserede kurstab/-gevinster) Værdien af gæld (urealiserede kurstab/-gevinster) Konsekvenserne af renteændringer kan illustreres således: Renten Uændret Renten falder stiger rente Afkast på likvider Renteudgifter Kursværdi på likvide aktiver Kursværdien på gældssiden Renteændringer påvirker forskelligt, afhængig af om der er tale om en variabel eller fast forrentet post. En renteændring påvirker variabelt forrentede aktiver eller gældsposter med øgede eller mindre betalinger. Den fastforrentede post påvirkes i form af en værdiændring, som først omsættes i gevinst eller tab i det øjeblik, der bliver tale om en realisering/salg. Det væsentlige i forhold til forskydninger i likviditeten og værdierne er derfor om der er tale om investeringer og lån i kort/variabel eller lang/fast rente. Det er altså investeringens og finansieringens varighed, der er bestemmende for hvor stor renterisikoen er. Renterisiko Som det fremgår, er det vigtig at vide, hvordan eventuelle ændringer påvirker kommunens samlede økonomi, og at der foretages en aktiv styring af risikoen. 5

7 Den fuldstændige risikoneutrale styring af den samlede portefølje af likvide aktiver og langfristede lån vil være den portefølje, som neutraliserer renterisikoen, dvs. en meget lille afvigelse i varigheden mellem aktiver og passiver, og at de to poster er lige store. Men herved opnår man ikke at optimere afkast/værdi på aktiver og minimere renteudgifter/værdi på passiver (lån). Der fastsættes derfor nogle rammer for den finansielle risiko indenfor hvilke afkast/værdi på likvide og renteudgifter/værdi på langfristede lån kan optimeres, under hensyntagen til den forventede renteudvikling. Varighed I en kapitalforvaltningsaftale bruges varigheden som et risikomål for en obligationsportefølje. Varigheden er et udtryk for, hvor meget en porteføljes kursværdi vil falde, hvis renten stiger med èt procentpoint. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil er porteføljen, hvis renten ændrer sig. Det vil sige, at lav varighed betyder lavere risiko men også mindre gevinstmuligheder. 2.2 Kursrisiko på valuta Den væsentligste finansielle risiko er som nævnt renterisikoen, men herudover er der kursrisiko på valuta. Herning Kommune optager lån i fremmed valuta men udelukkende i euro, hvor kursrisikoen er begrænset. Valutakursændringer kan påvirke kommunens økonomi på flere: Afregning af årlige ydelser (afdrag og renter) på langfristet gæld ændres i forhold til kursen. Værdien af gælden ændres i forhold til kursen. Faldende kurser i løbet af året vil medfører, at de årlige ydelser på lånene bliver mindre, ligesom gælden ultimo året vil falde. Omvendt vil kursstigninger i løbet af året medføre større ydelser og øget gæld. Da Herning Kommune ikke har indtægter i euro, som kan afdække kursrisikoen er der en kursrisiko på den del af den langfristede gæld, som er optaget i euro. For at begrænse kursrisikoen, er der i politikken fastlagt øvre grænser for låntagning i euro. Retningslinierne for optagelse af lån i fremmed valuta fremgår af afsnit

8 3. Finansiel styring af aktivsiden Følgende aktiver er omfattet af den finansielle styring: Bankbeholdning/kassekredit og beholdning af værdipapirer Jfr. gældende love og regler skal kommunen sikre placering af beholdninger, der ikke skal foreligge kontant. Disse beholdninger, kan indsættes i pengeinstitut eller anbringes i værdipapirer. 3.1 Kassekredit. Kassekredit er et redskab, der benyttes ved midlertidige likviditetsunderskud i kommunen. Træk på kassekredit er et alternativ til salg af en del af kommunens obligationsbeholdning. Det er vigtig at have denne mulighed for at undgå at skulle sælge ud af kommunens obligationsbeholdning på et tidspunkt, hvor kurserne ikke er gunstige. 3.2 Investering i værdipapirer For at maksimere renteindtægter foretages der til stadighed en styring af de likvide midler som sikrer at overskydende likviditet placeres bedst mulig forrentning. Forvaltningen er bemyndiget til at investere overskydende likviditet i de værdipapirer som kommunen jfr. gældende regler kan investeres i, herunder obligationer (stater og realkredit), erhvervsobligationer, obligationer fra højrentelande og øvrige produkter som kommuner jfr. Styrelseslovens 44 har mulighed for at anbringe likvide midler i. Reglerne kræver, at investering i visse værdipapirer, herunder f.eks. erhvervsobligationer og aktier, sker via en investeringsforening. Herning kommune har imidlertid besluttet, at kommunen ikke investerer i aktier. Herning Kommunes investeringer må ikke finde sted i værdipapirer m.v., der relaterer sig eksempelvis børnearbejde og våbenproduktion. Kompetenceforhold er beskrevet i bilag Porteføljemanagement aftaler Investering i realkredit- og statsobligationer kan foretages via porteføljemanagementsaftaler med forskellige kapitalforvaltere, forudsat at retningslinier om kompetenceforhold (bilag 1) efterleves. 3.4 Aftale indskud I det omfang det er muligt at opnå en bedre forrentning af bankindeståendet ved at indgå aftaleindskud, udnyttes denne mulighed i de perioder hvor der er overskudslikviditet. 7

9 3.5 Risikoprofil og investeringsrammer Den finansielle strategi fastlægger en lav til moderat risikoprofil på kommunens investeringer. Dette afspejles i forhold til vægtningen mellem de forskellige investeringstyper og i valget af aktiver indenfor de enkelte investeringstyper. Der er således indlagt øvre grænser for de mere risikobetonede investeringstyper som erhvervsobligationer, statsobligationer fra højrentelande. Det er kommunens strategi, at disse skal udgøre en lav andel af de samlede investeringer. Herning kommune har besluttet, at kommunen ikke investerer i aktier. Tilsvarende er der lagt begrænsning i aftaleindskud, idet der typisk er et lavere afkast i forhold til obligationer med kort løbetid. Ved investering i obligationer bruges varigheden som mål for risikoen, jf. afsnit 2.1. Kommunens strategi er at have forholdsvis lav til moderat risiko på porteføljen, således at porteføljen skal have en gennemsnitlig korrigeret varighed på minimum 2 år og maksimalt 7 år. Investeringshorisonten skal fastlægges under hensyn til de perioder, hvor kommunen kan undvære likviditeten. Da en stor del af kommunens likviditet er deponeret over en længere periode, kan det begrunde et valg af en højere varighed på obligationsporteføljen. Indenfor en samlet investeringsramme på den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 kalenderdage, kan de likvide midler investeres indenfor nedenstående rammer Investeringstype Investeringsramme minimum Investeringsramme maksimum Risiko ved Investeringstype Danske stats- og realkreditobligationer Kontant, aftaleindskud m.m. 50 % 100 % Risiko afhænger af varighed 0 % 30 % Lav risiko Erhvervsobligationer 0 % 20 % Middel/Høj risiko Statsobligationer fra højrentelande 0 % 10 % Middel/høj risiko Varighed på obligationer Min. 2 Maks. 7 Lav 0-5 Middel/Høj > 5 Samlet set fastlægger rammerne for investeringstyperne, en lav til moderat risikoprofil på kommunens investeringer i obligationer, der samtidig muliggør et rimeligt afkast. 8

10 Herning Kommune indgår individuelle aftaler med eksterne formueforvaltere. Forvalternes opgave bliver at maksimere afkastet i forhold til de investeringsrammer, som fastlægges i den konkrete aftale. Herning Kommune sikrer, at de individuelle aftaler set under et, er i overensstemmelse med kommunens risikoprofil og investeringsramme. Jf. aftale med eksterne formueforvaltere, kan der ske anvendelse af finansielle instrumenter (bilag 2), som alternativ til køb og salg af værdipapirer. 9

11 4. Finansiel styring af passivsiden Følgende passiver er omfattet af den finansielle styring. Lån Leje og leasingaftaler 4.1 Optagelse af nye lån Procedure for låneoptagelse og lånomlægning For at sikre at nye lån hjemtages mest optimalt, indhentes der tilbud fra flere forskellige långivere, og billigste tilbudsgiver vælges. Forinden lånetilbud indhentes, skal det afgøres hvilken type, løbetid og afdragsform lånet skal have. Det skal endvidere besluttes om det skal være med fast eller variabel rente og om det eventuel skal optages i fremmed valuta. Lånetype Ved valget af lånetype er der flere parametre, der har betydning såsom lånetype, løbetider og finansieringsvaluta, men hovedprincippet for valg af lån vil som udgangspunkt være lavest mulig rente under hensyntagen til risikoen. Herning kommune vil benytte sig af såvel fast, som variabelt forrentede lån. I forbindelse med gældsplejen er der behov for at fastlægge de rammer, som der kan ageres indenfor. Risikoprofilen angiver indenfor hvilke rammer, gælden må optages. Af nedenstående tabel fremgår de overordnede rammer for fordelingen mellem fast og variabel rente. Tabel Rammer for gældsplejen Rentetype Andel af gælden Andel af gælden Minimum Maksimum Fast rente 20 % 80 % Variabel rente 20 % 80 % En rentebinding på 2 år og derunder, anses for at være variabel. Fast eller variabel rente I afsnit 2 er det beskrevet hvordan fast eller variabel rente har betydning for den finansielle balance og gældens varighed. I forhold til den forventede renteudvikling, optages lån med variabel rente eller fast rente i forhold til det fastsatte varighedsbånd mellem låneporteføljens samlede varighed og de likvide aktivers varighed. Lån i fremmed valuta I forbindelse med låneoptagelsen vurderes det om lånet skal optages i danske kroner (DDK) eller euro (EUR). Såfremt lånet ønskes optaget i anden valuta, kræver det særskilt godkendelse Økonomi- og Erhvervsudvalget. 10

12 For at begrænse kursrisikoen og sikre en høj grad af budgetsikkerhed, er det fastsat, at minimum 25 pct. af den samlede låneportefølje skal være optaget i danske kroner. For at imødegå kursrisikoen kan der alene optages lån i fremmed valuta, såfremt der er en væsentlig rentebesparelse i forbindelse med låneoptagelsen. Lån i Euro Danmark står uden for ØMUén, men der er indgået en fastkursaftale med ØMU-landene om at den danske krone kun må svinge marginalt i for til euroen, og derfor vurderes det, at kursrisikoen ved lån i Euro er begrænset, og det er derfor tilladt at optage lån i Euro, hvis det er muligt at opnå en rentebesparelse på minimum 0,20 pct. Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK 25 % % EUR Større end 0,2 % 0 75 % Beslutning om optagelse af lån i fremmed valuta skal udover vurdering af renteforskellen, også indeholde en vurdering af forventninger til kursudviklingen og renteudviklingen på valutaen. Ligeledes fremgår det, at lån i DKK skal udgøre mellem 25 % og 100 % af den samlede gæld. 4.2 Pleje af den samlede låneportefølje Når der på et givet tidspunkt er optaget det bedste lån er det sket i forhold til de på optagelsestidspunktet gældende markedsvilkår. Markedsvilkårene ændrer sig imidlertid hele tiden, og det betyder, at det bedste lån ikke nødvendigvis fortsat er det bedste. 4.3 Løbende overvågning Der foretages derfor en løbende overvågning af den samlede låneportefølje i forhold til ændringer i renteniveauet og rentestrukturen med henblik på eventuel omlægning. Derudover vurderes om optagne lån med fordel kan omlægges til anden valuta, i forhold til de fremtidige forventninger til kurs og renteudvikling på fremmed valutaer. Konkret kan vurderingen baseres på breakeven beregninger. Breakeven er det niveau for valutakursen, hvor finansieringsomkostningerne ved valutafinansieringen har samme størrelse som en tilsvarende finansiering ved et lån i danske kroner. Til styring af tabsrisikoen, kan forvaltningen fastsætte en stop-loss grænse. Stop-loss er det niveau for valutakursen, hvor kommunen skal overveje om valutafinansiering skal omlægges til et lån i danske kroner. Optimering af den samlede låneportefølje kan foretages inden for de overordnede retningslinier, og der kan i forbindelse anvendes en række finansielle instrumenter, som udbydes af de største danske og internationale banker. 4.4 Anvendelse af finansielle instrumenter Kommunernes adgang til at anvende finansielle instrumenter er nærmere afgrænset i Indenrigs- og Socialministeriets lånebekendtgørelse, og Herning Kommune kan anvende disse til at optimere den samlede låneportefølje. Det fremgår bl.a. af lånebe- 11

13 kendtgørelse, at finansielle instrumenter alene kan anvendes til risikoafdækning af bagved liggende lån, og ikke med spekulation for øje. Bemyndigelse Da der hurtigt kan komme bevægelser i markedet, er der behov for hurtig handling og Forvaltningen er derfor bemyndiget til at anvende de finansielle instrumenter som fremgår af bilag 2 Finansielle instrumenter. Fordele og ulemper Fordelen ved at anvende finansielle instrumenter er at man kan minimere renteudgifterne og/eller gælden, herunder afdække den kursrisiko der er ved lån optaget i fremmed valuta. Ulempen ved anvendelse af finansielle instrumenter er at kommunen ved en aktiv indsats kan risikere tab hvis rente- eller kursudviklingen bliver anderledes end forventet. Men ved at være passiv, og dermed ikke udnytte de forskydninger der er i den korte og lange rente, herunder renteniveauet i andre lånevalutaer samt eventuelle udsving i valutakurserne, så er der i lang højere grad risiko for tab. 12

14 5. Leje og Leasing Jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse (Lånebekendtgørelsen) om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, skal indgåelse af ny lejeaftale godkendes i Byrådet. 5.1 Lejeaftaler Når Herning Kommune som lejer indgår lejeaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb svarende til de lejedes værdi. Hovedregel Alle nye lejeaftaler med eksterne udlejere skal forelægges byrådet, uanset lejens beløb eller løbetid Undtagelse Ændringer i en allerede indgået lejeaftale, f.eks. forlængelse af en aftale, der ikke medfører ændringer i det lejedes værdi og ikke påvirker deponering, kan godkendes af økonomidirektøren eller økonomichefen. 5.2 Leasing Anvendelse af leasing Leasing der kan sidestilles med kommunal anlægsopgave skal godkendes politisk, idet det bevirker deponering. Leasing af driftsudstyr kan som hovedregel kun anvendes, hvor der kan dokumenteres en driftsøkonomisk besparelse ved arrangementet. Godkendelse og bemyndigelse fastlægges ud fra følgende beløbsgrænse: Økonomidirektør/ Økonomichef Økonomi-og Erhvervsudvalget Beløb Anskaffelsesværdi kr. Anskaffelsesværdi > kr. Samtidig må aftalens løbetid ikke overstige den økonomiske levetid på det leasede aktiv. 5.3 Områder omfattet af selvforvaltningsaftaler For folkeskoler, ældreområder og selvejende daginstitutioner mv. som har en selvforvaltningsaftale er det tilladt at indgå leje/leasingaftaler i samme budgetår. Alternativt kræves forudgående godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget. 13

15 6. Bemyndigelser og rapportering En forudsætning for en hensigtsmæssig styring af kommunens finansielle portefølje, er at administrationen får bemyndigelse til at foretage omlægninger/tilpasninger i de likvide aktiver og i den samlede låneportefølje. For at skabe klarhed over hvilke rammer forvaltningen skal agere indenfor, er det i det følgende angivet hvilke bemyndigelse administrationen har, samt hvordan der skal afrapporteres til det politiske niveau. 6.1 Kompetenceforhold I vedlagte bilag 1 fremgår bemyndigelser og administration udarbejdet på baggrund af disse retningsliner. En forudsætning for bemyndigelsen er at Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende kvartalsvis/halvårsvis orienteres om anvendelsen heraf. Hvis der opstår situationer der ikke kan løses/administreres indenfor disse rammebetingelser udarbejder forvaltningen en sag for Økonomi- og Erhvervsudvalget. 6.2 Rapportering Økonomi- og Erhvervsudvalget skal årligt have forelagt en samlet rapportering omkring udviklingen på det finansielle område. Rapporteringen skal udarbejdes af Forvaltningen og fremlægges til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering senest 3 måneder efter årets afslutning. Rapporten skal som minimum indeholde en beskrivelse af følgende: Oversigt over årets afkast i forhold til den gennemsnitlige likviditet. Oversigt over den årlige finansieringsrente på den samlede låneportefølje. Oversigt over placering af likviditet og oversigt over låneporteføljen med vurdering af renterisikoen. Oversigt over den samlede låneoptagelse med vurdering af kursrisiko. Overordnet vurdering af forventet regnskab i forhold til det budgetterede for likvide aktiver og låneporteføljen. 14

16 Bilag 1 - Kompetenceforhold Tabel 1. Oversigt over kompetenceforhold Opgaver Byrådet Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktøren for Økonomi, personale og borgerservice Økonomichefen Decentrale enheder Godkendelse af lån (bevilling) x Hjemtagelse af lån x Ansøgning om lånedispensation x Gældspleje x x Formuepleje x x Lejeaftaler sidestillet med anlægsopgaver x Leasingaftaler x Leasingaftaler under selvforvaltningsaftaler x 15

17 Bilag 2 Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter Repo-foretninger: Repo-foretninger kan i visse situationer anvendes til at reducere renteudgifterne i forbindelse med kommunens løbende træk på kassekreditten. Repo-forretninger indgås med et pengeinstitut og omfatter en aftale, hvor Herning Kommune sælger en post obligationer og samtidig indgår aftale om at købe obligationerne tilbage på et fremtidigt bestemt tidspunkt. F.eks. 14 dage. Priser for både salg og køb aftales ved indgåelse af forretningen. I perioden får Herning kommune likviditeten stillet til rådighed og kan anvende beløbet til at reducere trækket på kassekreditten. Forudsætningerne for anvendelse af Repo-foretninger er, at prisen for indgåelse af Repo-forretningen er mindre end den rente der skal betales for træk på kassekreditten og at Herning kommune råder over de obligationer som skal anvendes for at kunne indgå en Repo-forretning Renteswap: Renteswap er et instrument der kan anvendes i forbindelse med at omlægge finansieringen fra fast til variabel rente eller fra variabel rente til fast rente. Aftaler om indgåelse af renteswap sker gennem et pengeinstitut. FRA: En FRA (Fremtidig Rente Aftale) er en aftale om at fastlåse en rentesats i en fremtidig periode, typisk 3 eller 6 måneder. En FRA kan anvendes til f.eks. at fastlåse den variable rente i en fremtidig 3 eller 6 måneders periode. Cap og Floor: Caps og Floors er rentesikringsinstrumenter, der kan anvendes i tilknytning til variabelt forrentede lån. En Cap lægger et loft over den rente der skal betales på lånet. Modsat udgør et floor et gulv for den rente der skal betales på lånet. Caps og Floors er med andre ord en forsikring for stigende/faldende renter. Loftet og gulvet samt aftalens løbetid kan frit vælges. Collar Caps og Flooprs kan kombineres i en no-cost aftale, hvor der købes en forsikring med stigende renter (Cap) og samtidigt sælger eller giver afkald på rentefald under et givet renteniveau. 16

Finansiel Politik for Herning Kommune

Finansiel Politik for Herning Kommune Finansiel Politik for Herning Kommune Januar 2017 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik Økonomisk Afdeling Finansiel politik Finansiel politik Køge Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KØGE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 4 1.0 FORMÅL... 4 2.0 OVERORDNET

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld )

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) Finansiel Strategi ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) September 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1 Formål... 2 2. Porteføljepleje af den langfristede gæld 2.1 Valutasammensætning...

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Finansiel politik Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Økonomiafdelingen, den 21. november 2012 2 Finansiel politik for Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé... 3 Politik

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning FINANSIEL STRATEGI Økonomisk Forvaltning FORMÅL I et finansielt marked med mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at sammensætte kommunens låne- og leasingportefølje på, er det vigtigt

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer.

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer. Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 23.oktober 2015 Brøndby Kommunes finansielle politik Brøndby Kommunes finansielle politik er et bilag til kommunens Principper for økonomistyring,

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011.

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel styring i Viborg Kommune Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel strategi i Viborg Disposition Formål med strategien Finansielle aktiver og passiver Porteføljepleje

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Finansiel strategi Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Lolland Kommunes finansielle strategi Formål Formålet med en finansiel strategi er, at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Lolland Kommunes

Læs mere

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Notat Kontaktperson: Maria Laibach Halskov Christiansen Dato: 15. april 2014 Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2013 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Finansiering... 3 3. Aktiver... 5 4. Rapportering... 5 5. Ikrafttræden... 5 1. Formål Det overordnede formål med den finansielle strategi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune 3 3 Passivsiden - gældspleje 3 3.1. Rentesammensætning 5 3.2. Låneomlægning 5 4. Aktivsiden - formuepleje

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 28. maj 2013 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi Bilag 7b Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 25. november 2016 1. Finansiel politik og

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Bilag 8.1 Finansiel strategi

Bilag 8.1 Finansiel strategi Bilag 8.1 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 1 3. Udførelse og kompetenceforhold 2 4. Kommunens likviditet 2 5. Kommunens gæld 3 6. Garantiprovision 4 7. Rapportering 5 1. Hjemmel I henhold til

Læs mere

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Finansiel strategi Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Godkendt i Økonomiudvalget den 20. august 2014. Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 11. august 2014 Dokument nr. 480-2014-885694 Sags nr.

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 2014 Økonomiafdelingen 27 02 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Senest ajourført d /186, lb.nr Bilag nr. 3a HADERSLEV KOMMUNE. Godkendt af Byrådet , pkt. 235

Senest ajourført d /186, lb.nr Bilag nr. 3a HADERSLEV KOMMUNE. Godkendt af Byrådet , pkt. 235 HADERSLEV KOMMUNE Godkendt af Byrådet 29.11.2007, pkt. 235 Bilag til Principper for Økonomistyring Politik for aktiv styring af Haderslev Kommunes obligations- og gældsportefølje 1 Finansiel politik Haderslev

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Finansanalytikerforeningen

Finansanalytikerforeningen Finansanalytikerforeningen Udfordringer og processer for kommuner og regioner vedrørende pleje af gældsporteføljer April 2011 1 Kommunernes finansielle styring set fra Nordea v/chief Sales Manager - Anne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland - drøftelse af leasing

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland - drøftelse af leasing Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland - drøftelse af leasing Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 8. Finanspolitik for BIOFOS-koncernen

Læs mere

Finansiel politik Udkast

Finansiel politik Udkast GLOSTRUP KOMMUNE Finansiel politik Udkast Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Likviditetsstyring og aktivportefølje 4.1 Modpartsrisici 5. Ansvarlig / etisk investeringspolitik

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje... 7 4.1. Etiske

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. februar 2013 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Sagsid 2009-10185 Økonomiudvalget til orientering Finansiel afrapportering pr. 31. december

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi LEJRE KOMMUNE Finansiel strategi 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Finansielle aktiver 4.1 Placering af midler i pengeinstitutter 5. Ansvarlig investeringspolitik

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Kommunernes finansielle styring erfaringer fra Vejle Kommune. Den Danske Finansanalytikerforening Odense, d. 27. april 2011

Kommunernes finansielle styring erfaringer fra Vejle Kommune. Den Danske Finansanalytikerforening Odense, d. 27. april 2011 Kommunernes finansielle styring erfaringer fra Vejle Kommune Den Danske Finansanalytikerforening Odense, d. 27. april 2011 107.000 indbyggere Landets 6. største kommune Landets 5. bedste handelsby 600.000

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune 3. udgave april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje...

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere