Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning"

Transkript

1 Antimobbestrategi for Holme Skole Gældende fra den Oktober oktober 2011 Formål Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker, at Holme Skole skal være skolen, hvor alle elever møder tryghed og omsorg med faglige såvel som sociale udfordringer, som styrker deres hele udvikling. Antimobbestrategien er vores synlige bevis for både elever, medarbejdere og forældre på, hvilken tænkning der ligger hos os, når vi siger, at en forudsætning for et kompetent læringsmiljø er trivsel for alle vore elever. Vores tilgang til hinanden, både elever og voksne, bygger på, at vi har et fælles medansvar for hinandens trivsel i skolehverdagen. Vi ser denne trivsel som det altafgørende fundament for, at alle oplever Holme Skole som det sted, hvor man anerkendes og værdsættes med de personlige, sociale og kulturelle kendetegn, som hver især bærer ind i fællesskabet. I ethvert undervisningsmiljø vil mobning eller aspekter af mobning med mellemrum dukke op i forskellige sammenhænge. Vores ambition er at nedbringe og nedbryde mobning, idet vi tror, at fælles holdninger, synlige voksne og stærke indbyrdes relationer eleverne imellem samt trygge fællesskaber er stærke kort til at imødegå mobning. I forhold til konkrete mobningstilfælde har alle et ansvar for at medvirke til løsning af mobningsforsøg. Der er dog en særlig forventning til de voksne i sådanne situationer. Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning BEGREBER Hvad forstår vi ved trivsel? At alle vore elever føler sig set, hørt, anerkendt og respekteret, uanset social, kulturel eller personlig baggrund. At alle vore elever oplever klassen og skolen som et stærkt og værdifuldt fællesskab, som de er en naturlig del af og som støtter alles velbefindende i relationerne til hinanden Side 1 af 8

2 Hvad forstår vi ved mobning? Ved mobning forstår vi situationer, hvor en af vore elever eller en gruppe af elever bliver udsat for synlige eller usynlige negative, uværdige, nedværdigende eller overgribende handlinger gentagne gange. Det er ofte vanskeligt for den, der bliver udsat for mobning, at forsvare sig. Mobning er altid en stærk følelsesmæssig belastning at blive udsat for Mobning kan have karakter af systematisk forfølgelse. Mobning kan komme til udtryk på forskellige måder, f. eks ved: Fysisk mobning Når man slår, sparker, skubber eller indespærrer en person. Herunder hører et negativt kropssprog, som eksempelvis nedværdigelse af andre Verbal mobning Når man bagtaler hinanden, bruger sårende øgenavne, taler nedsættende, fortæller usandheder og spreder rygter. Eksklusion Når man bevidst overser eller udelukker en elev fra fællesskabet. Digital Når verbal og ekskluderende mobning foregår gennem diverse medier f. eks SMS eller digitale mødesteder for børn og unge på internettet.. Hvad forstår vi ved konflikter? Konflikt er en uoverensstemmelse mellem synspunkter, og i skolen er det en vigtig og naturlig del af et barns udvikling at kunne mestre konflikter på en positiv måde. Børn, unge og voksne har forskellige indstillinger og holdninger til alle forhold i tilværelsen. Når vi er forskellige, så har vi ofte også forskellige meninger og oplevelser af de samme situationer. Det er først og fremmest de voksnes samlede ansvar at udvikle redskaber hos børnene til at kunne mestre konflikter, så man kommer styrket ud af en konflikt Side 2 af 8

3 STATUS Kender vi omfanget af mobning på vores skole? Elevers trivsel som individer eller i grupper er altid en naturlig integreret del af ledelse, lærere og pædagogers interne dialoger og i samarbejdet med forældregruppen. På den måde har vi til stadighed fokus på netop mobningen og dens omfang Hvad er status? Elever og klassers trivsel, herunder mobning, sættes på dagsordenen i klasse-, årgangs- og afdelingsteam. Skolens specialteam har til stadighed en særlig fokus på mobning i sit arbejde med enkelte elever eller klasser, som får en særlig støtte og opmærksomhed Der laves hvert år i oktober trivselsundersøgelser i alle klasser. Resultaterne af disse undersøgelser gøres til genstand for drøftelser både i lærer- og pædagoggruppen, den enkelte klasse og i forhold til forældregruppen. Ledelsen har et medansvar for både at støtte trivsel, men også støtte og handle aktivt, når mobning kan ses som en indikator på mistrivsel. Skolebestyrelsen drøfter trivsel og mobning på sine møder Vi har venskabsklasseordning på skolen Vi har legepatruljer i frikvartererne 4., 6. og 8.årgang i 2008 deltog i mobbeundersøgelse i forbindelse med projekt: 50 skoler bryder mobbekurven. Lærernes tilsyn i frikvartererne foregår for lærernes vedkommende i de elevsammenhænge, hvor de har deres undervisning Udviklingsarbejde om drenges liv og læring Vi laver hvert år temadage og uger, hvor positive relationer eleverne imellem er en vigtig del af indholdet Vi har et fagteam af lærere og skolepædagoger, som har gennemgået en to årig uddannelse i forhold til AKT Vi har to særligt uddannelse ressourcepersoner, som har særlig kendskab til den del af vores elevgruppe, som har en tokulturel baggrund Vi har lavet inspirationsmateriale om, hvorledes vi arbejder med urolige elever Det generelle indtryk fra trivselsundersøgelser, samarbejdet med forældre, den samlede elevgruppes adfærd i strukturerede og ustrukturerede sammenhænge er, at eleverne trives godt på Holme Skole, og vi i vore handlinger både har et forebyggende element og et beredskab der virker, når mobningen dukker op. Side 3 af 8

4 FOREBYGGELSE Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? I lærernes årsplan indgår den sociale trivsel som fundamentet for at kunne skabe et attraktivt læringsmiljø i klassen. Der laves statusbeskrivelser og opstilles sociale mål for lærernes arbejde i og med klasserne. Vi har 6 uddannede lærere og skolepædagoger, som er specialuddannede i forhold til hele tiden og have fokus på adfærd, kontakt og trivsel for alle vore elever Hvad er elevernes rolle? I klasserne har man interne aldersmæssigt tilpassede regler for, hvorledes man behandler og omgås hinanden i skolehverdagen Hvad er forældrenes rolle? I skolens værdiregelsæt er det præciseret, hvilke forventninger vi som skole har til forældregruppen. Det præciseres ved mange lejligheder for forældregruppen, at de professionelle voksne og forældregruppen har et fælles ansvar for alle elevers trivsel på skolen. Vi forventer, at forældrene deltager i skolens og klassernes arrangementer. Er bevidste om hvorledes vi taler om hinandens børn og skolens personale. Vi bruger tid i børnehaveklassen på at fortælle vigtigheden af at have forældrene som 12. mand i forhold til klassens samlede trivsel Hvordan og hvornår bruger vi eventuelle ressourcepersoner - f. eks AKT-lærere og pædagoger i det forebyggende arbejde? Skolens specialteam udarbejder faglige og sociale arbejds- og handleplaner for sit arbejde både i forhold til enkelte elever og klasser. Lærere og pædagoger tilbydes sparring og supervision af specialteamet. AKT teamet laver mange observationer i forhold til både enkelte elever og klasser. Der udarbejdes handleplaner i forhold til både det pædagogiske personale, elever, klasser og forældre. Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever? Trivselsundersøgelser, bekymringssamtaler og opfølgning på elevernes fravær kan afdække ensomhed, mistrivsel og mulig mobning. Fokus på gentagne konfliktsituationer elever imellem Sundhedsplejerskens og klasselærernes individuelle samtaler med elever og deres forældre kan opsamle bekymringer. AKT har mulighed for at lave observationer. Vi er afhængige af en åben dialog, hvis der er bekymring for et barn eller for relationerne i en klasse. Klasseteamet, specialteamet og / eller skolens ledelse har ansvaret for at følge op på alle henvendelser. Side 4 af 8

5 Hvordan opdager vi eventuelle problemer i relationen mellem lærere/pædagoger og elever? Trivselsundersøgelserne har spørgsmål, der handler om relationen til voksne. AKT teamet har mulighed for at lave observationer i klassen. Vi er som skole afhængige af, at de involverede parter hjælper med til at fortælle, hvis der er bekymring for relationen mellem børn og voksne i en klasse eller en børnegruppe. Skolens ledelse har ansvaret for at følge op på alle henvendelser under hensyntagen til skolens aftaler om klager mv. Skolens ansatte har altid et særligt ansvar for at gribe ind, hvis de oplever, at elever bliver behandlet dårligt af en kollega, kammerat eller forælder. Det er nødvendigt, at vi sammen fastholder den gode tone på skolen, fordi de voksnes adfærd er afgørende for børnenes adfærd og følelse af tryghed. Kan man ikke selv gå til en kollega for at fortælle om sine observationer, så skal man gå til sin SR, TR eller til skolens ledelse. INDGRIBEN Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever? Klasselæreren/klassepædagogen kontakter forældrene efter at have drøftet problematikken med teamet. Her orienteres om, hvad de voksne på skolen vil gøre for at forbedre situationen umiddelbart. Er det ikke tilstrækkeligt eller er der bekymring for, at mistrivslen fortsætter, så kontakter klasselæreren/kontaktpædagogen AKT team eller nærmeste leder for at lave en plan, der kan indebære Invitation til netværksmøde Drøftelse på specialcentermøde, herunder ansøgning til AKT teamet vedr. en AKT indsats. Underretning til de sociale myndigheder, som udgangspunkt i samarbejde med elevens forældre Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret? De voksne tager alle henvendelser om mobning alvorligt. Vi er lyttende, undersøgende og støttende. I de situationer, hvor vi som voksne ikke vurderer en episode som værende mobning, skal en henvendelse fra et barn/en ung, forældre eller andre altid tages som udtryk for, at noget ikke er, som det skal være. Klasselæreren / klassepædagogen vurderer, om det er muligt at iværksætte en indsats for at stoppe en evt. mobning straks. Det kan være kontakt til dem, der er udfarende og/eller deres forældre. Det er vigtigt at overveje, om den sårbare part får det bedre eller værre af de påtænkte tiltag. Læreren /klassepædagogen kontakter specialteamet, hvis tiltagene ikke virker, eller hvis teamet er usikre på, hvad der skal gøres. Herefter vil AKT blive inddraget. Specialteam og lærerteam afgør i fællesskab om mobningen har en sådan karakter, at skolens ledelse skal inddrages Det er gruppens / klassens værdier, der er i skred, når der sker mobning i en gruppe/klasse, og indsatser skal også rettes mod at aktivere tilskuerpotentialet sideløbende med at der arbejdes med gruppens værdier. Side 5 af 8

6 Vi ved, at gruppedynamikken i en klasse kan fastholde børnene og de unge i en tilstand af social angst, hvor det at mobbe eller acceptere, at en anden bliver mobbet, kan friholde én selv for at blive det. Det siger sig selv, at det er et utrygt miljø for alle parter at være i, og det er til enhver tid de voksnes ansvar at få en sådan tilstand bragt til ophør. For de direkte involverede? Den eller de, der har været udsat for mobningen skal vide, at vi ved, hvad der er sket, at det ikke er acceptabelt, og at vi som voksne vil hjælpe. Den eller de udfarende personer skal vide, at vi voksne ved, hvad der er sket, at det ikke er acceptabelt, og at vi som voksne vil bringe mobningen til ophør. For hele klassen eller årgangen? Klassen eller årgangen skal vide, at vi som voksne ved, hvad der er sket, at mobning ikke er acceptabelt, og at det skal bringes til ophør Eleverne skal vide, at vi forventer, at de siger nej til mobning, griber ind eller skaffer hjælp, hvis mobningen alligevel fortsætter For forældrene? De involverede forældre, både de hvis barn har været udsat for mobning / eller dem, hvis barn er ansvarlig eller medansvarlig for mobningen, skal vide, at vi kender til den mobning, der er foregået, og at vi som skole vil gøre alt, hvad vi kan, for at det bringes til ophør. Teamet omkring klassen, evt. i samarbejde med specialteam og ledelse vurderer, om og på hvilken måde klassens øvrige forældre skal informeres om det hændte For lærerteamet omkring klassen / årgangen? Teamet omkring klassen sammen med specialteam og ledelse vurderer og handler på, hvordan der kan arbejdes videre for at sikre, at ingen af eleverne fastholder mobningen direkte eller indirekte. Hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig? Ingen kan på trods af kompetente handlinger og åbenhed garantere, at mobning aldrig vil kunne forekomme igen. Men teamet omkring klassen, forældregruppen og klassens elever har et fælles ansvar for at handle, hvis mobningen fortsætter i en eller anden form Hvordan håndterer vi eventuelle problemer i relationen mellem lærere og elever? Såfremt problemerne vurderes til at være en konflikt jvf. vores definition, så iværksættes relevante pædagogiske tiltag, Specialteamet kan tilbyde forskellige redskaber i denne proces. Målet er at få denne uholdbare situation bragt til ophør, og der laves en aftale om de fremtidige relationer mellem de involverede parter Vurderes problemerne til reelt at bunde i, at barnet eller den unge ikke lever op til skolens forventning eller klassens aftaler for god opførsel, tager den pædagogiske leder initiativ til, at der laves en aftale med barn og forældre og den voksne om hjælp til ændring af den uhensigtsmæssige adfærd. Side 6 af 8

7 Hvem kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel? Den første kontakt tages naturligt til den, der overværede mobningen. Ellers er klasselæreren eller klassepædagogen de vigtigste kontaktpersoner. Derefter kan specialteam eller skolens ledelse involveres. Alle både skolens elever eller forældre, som har fået kendskab til mobning, kan altid kontakte andre ansatte på skolen eller skolens ledelse direkte. Vi har alle på skolen et medansvar for, at vore elever trives LEDELSENS ROLLE Hvad gør skolens ledelse for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Ledelsen er tydelig i sine udmeldinger og handlinger i forhold til, at alle elever har ret til en tryg og udbytterig skolegang på Holme Skole Ledelsen støtter op om at skabe kompetente rammer, hvor lærere og skolepædagoger kan løse opgaven med at sikre alle børns trivsel. Ledelsen sikrer, at alle lærere og skolepædagoger ved, hvordan det forventes, at de handler, hvis de er bekymrede for vore elever, i forhold til et dagligt miljø præget af social angst og mobning. Hvis en medarbejder oplever sig som part i en dårlig relation til en eller flere elever, er det vigtigt at vedkommende siger til for at få hjælp til at løse den aktuelle situation. Ledelsen har det overordnede ansvar for, at alle elever får faglige og sociale udfordringer, som de magter. Hvornår går ledelsen ind i konkrete problemstillinger? Ved enhver henvendelse fra elever, forældre eller kolleger kontaktes klasselærer/klassepædagog for at få lavet en plan for, hvorledes vi fælles håndterer den bekymring, som er blevet præsenteret. Det aftales hvilken rolle skolens ledelse skal spille videre i forløbet Det forventes, at skolens ledelse ligesom alle andre voksne har pligt til at gribe ind ved bekymringer, der fremkommer ved klassebesøg, i frikvartererne, i forskellige mødesammenhænge o. lign. Side 7 af 8

8 Hvad gør skolens ledelse for at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Skolens ledelse og specialteam sørger for at holde sig opkvalificeret i forhold til trivsels- og mobningsproblematikker. Der er hele tiden fokus på aktuelle kurser eller fælles arrangementer for hele eller dele af det samlede pædagogiske personale. Hvordan sikrer ledelsen optimalt samarbejde mellem skole, sfo og fritids- og ungdomsklub omkring elevernes sociale trivsel? Lærere og klassepædagoger samarbejder om udarbejdelsen og udførelsen af den sociale årsplan. Der afholdes fælles skole/hjemsamtaler. Både klasselærer og klassepædagoger deltager, når der er fokus på trivsel ved f. eks specialcentermøder og netværksmøder om enkelte elever, grupper eller hele klassen. Der støttes op om ønsker fra lærere og fritidsdelen generelt om at samarbejde omkring elever eller klasser Hvilken rolle har skolebestyrelsen i arbejdet for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Skolebestyrelsen informeres løbende om nye tiltag mv. på skolen og forventes både som bestyrelse og som forældre på skolen at give sin mening tilkende eller tage initiativer i arbejdet med elevers trivsel. Skolebestyrelsen skal ifølge folkeskoleloven årligt evaluere skolens værdiregelsæt. Hvordan sikrer vi, at vores antimobbestrategi er kendt af alle og bliver brugt efter formålet? Skolens ledelse evaluerer hvert år antimobbestrategien i samarbejde med skolens pædagogiske medarbejdere. Antimobbestrategien ligger på skolens hjemmeside samt på personale- og forældreintra. Antimobbestrategien nævnes til informationsmøder for nye forældre. Antimobbestrategien indgår på informationsmøderne for nye ansatte medarbejdere. Der udarbejdes det kommende år en pixi udgave til eleverne OPFØLGNING Hvor tit vil vi undersøge, om der er mobning på skolen? Ved som skole at arbejde eksemplarisk med antimobbestrategiens tidsplan Ved årligt at lave trivselsundersøgelser blandt eleverne og følge op på disses resultater Inspirationsmateriale til at arbejdet målrettet med mobning Børn & Unges materiale om Ny Viden Om Mobning Sådan arbejder vi med urolige elever på Holme Skole Side 8 af 8

Gældende fra den November November 2017

Gældende fra den November November 2017 Antimobbestrategi for Holme Skole Gældende fra den November 2016 - November 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker, at Holme Skole skal være skolen, hvor alle elever møder tryghed

Læs mere

Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012. Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder både omsorg og udfordring.

Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012. Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder både omsorg og udfordring. Antimobbestrategi for Møllevangskolen Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012 Formål Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder

Læs mere

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10 Antimobbestrategi for Ramløse Skole Gældende fra den20-04-10 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Alle omkring skolen, både elever, skolens personale og forældre, ved, at mobning ikke tolereres

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Gældende fra den 1/ FORMÅL. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Sikre trivsel hos børn og voksne BEGREBER. Hvad forstår vi ved trivsel?

Gældende fra den 1/ FORMÅL. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Sikre trivsel hos børn og voksne BEGREBER. Hvad forstår vi ved trivsel? Antimobbestrategi for Firkløverskolen Gældende fra den 1/1-2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Sikre trivsel hos børn og voksne BEGREBER Hvad forstår vi ved trivsel? Firkløverskolen skal

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi 2016- Antimobbestrategi for Ullerup Bæk Skolen, Fredericia Gældende fra den Skoleåret 2016-17 og frem FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil arbejde målrettet for, at

Læs mere

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18 Antimobbestrategi for Seden Skole Gældende fra den Skoleåret 2017/18 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi på Seden Skole? Formålet med antimobbestrategien er at: alle børn er glade for at gå

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Trivselspolitik for Ølsted Skole

Trivselspolitik for Ølsted Skole Trivselspolitik for Formål: Et godt skolemiljø - hvor elever, forældre og personale trives og føler sig godt tilpas Vi har en anerkendende tilgang til hinanden og skolens fællesskab bygger på omsorg, mod,

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

Gældende fra den August Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Suldrup Skole har visionen Vi tager alle et ansvar for det gode fællesskab

Gældende fra den August Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Suldrup Skole har visionen Vi tager alle et ansvar for det gode fællesskab Antimobbestrategi for Suldrup Skole Gældende fra den August 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Suldrup Skole har visionen Vi tager alle et ansvar for det gode fællesskab Suldrup Skole

Læs mere

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Formål: - At alle elever trives i skolens sociale

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Gældende fra den Oktober En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever:

Gældende fra den Oktober En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Antimobbestrategi for eleverne på Maglebjergskolen Gældende fra den Oktober 2017 En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Maglebjergskolen er en specialskole

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Gældende fra den 1.marts 2016 FORMÅL. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 1.marts 2016 FORMÅL. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Lilleåskolen og SFO/klub Gældende fra den 1.marts 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil gerne have, at alle børn har det godt. Vi vil gerne give børn, personale

Læs mere

Lærernes og pædagogernes ansvar

Lærernes og pædagogernes ansvar Trivselsplan Vi ønsker, at Marie Mørks skole skal være et trygt og udviklende sted at være, så alle børn trives optimalt. Den enkeltes trivsel anser vi som en forudsætning for, at fællesskabet kan styrkes

Læs mere

Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen

Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen Gældende fra den 15. august 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker en skole med trivsel, positive relationer, faglighed og god adfærd, hvor

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Gældende fra den 1. august Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Forebygge mobning Stoppe mobning Leve op til punkt 4 i vores værdigrundlag

Gældende fra den 1. august Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Forebygge mobning Stoppe mobning Leve op til punkt 4 i vores værdigrundlag Antimobbestrategi for Øster Nykirke Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Forebygge mobning Stoppe mobning Leve op til punkt 4 i vores værdigrundlag BEGREBER

Læs mere

Sikre god trivsel og social udvikling for den enkelte elev og for klassen/gruppen. Dermed også styrke den faglige udvikling.

Sikre god trivsel og social udvikling for den enkelte elev og for klassen/gruppen. Dermed også styrke den faglige udvikling. Antimobbestrategi for Lem Stationsskole, SFO, Daginstitution, Dagpleje Gældende fra den 2015 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Sikre god trivsel og social udvikling for den enkelte elev og

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Ødis Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen)

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Antimobbestrategi. Ganløse Skole og Slagslunde Skole

Antimobbestrategi. Ganløse Skole og Slagslunde Skole Antimobbestrategi Ganløse Skole og Slagslunde Skole 1 Formål 3 Begreber 4 Forebyggende 5 Indgribende 7 Når mobning er en realitet handleplan 8 2 Formål Vi accepterer ikke mobning på vores skole. Vi vil

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Antimobbestrategi for Kirkeskolen

Antimobbestrategi for Kirkeskolen Antimobbestrategi for Kirkeskolen Gældende fra den 1. februar 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? - Vort fælles mål er at skabe en skole, hvor vi alle trives og er trygge - På Kirkeskolen

Læs mere

Karen Blixen skolens anti- mobbestrategi

Karen Blixen skolens anti- mobbestrategi Karen Blixen skolens anti- mobbestrategi Hvad er vores vision? Hvor skal værdiregelsættet lede os hen? Vi ønsker en skole hvor alle trives, og hvor alle er trygge ved at være. Vi tager ansvar for hinanden,

Læs mere

Gældende fra den Efterår Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Efterår Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Sjølund-Hejls Skole Gældende fra den Efterår 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil forebygge mobning og fremme trivslen på Sjølund-Hejls Skole for at sikre,

Læs mere

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for Værdiregelsæt og antimobbestrategi for Vildbjerg Skole Værdiregelsæt Skolens værdier - Det forstår vi ved værdien, sådan tager vi ansvar, og det skal værdien fremme: Første værdi Vi passer på hinanden

Læs mere

Gældende fra den Revurderet april Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Revurderet april Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Sparkær LBO Gældende fra den Revurderet april 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Det er vores mål, at vi gennem fokus på den enkeltes trivsel også kan skabe de optimale

Læs mere

Antimobbestrategi. Gældende fra den 1. januar 2017

Antimobbestrategi. Gældende fra den 1. januar 2017 Antimobbestrategi Gældende fra den 1. januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil: Have tolerante børn Skabe trygge forpligtende fællesskaber Have at ethvert barn oplever at være

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Antimobbestrategi for Hældagerskolen Gældende fra den 01.09. 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker en skole med god trivsel, og som bygger på positive relationer og høj faglighed.

Læs mere

Antimobbestrategi for Stjernevejskolen

Antimobbestrategi for Stjernevejskolen Antimobbestrategi for Stjernevejskolen Udarbejdet november 2011 revideret januar 2017 Formål: Elever på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen

Læs mere

Antimobbestrategi for Esbjerg Kommunes skoler

Antimobbestrategi for Esbjerg Kommunes skoler Antimobbestrategi for Esbjerg Kommunes skoler Gældende fra: 01.10.2017 Revideres: Formål: Vi ønsker, at alle børn trives og oplever et trygt læringsmiljø på skolen. Derfor ønsker vi, at alle på og omkring

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Antimobbestrategi for Resenbro Skole. Gældende fra januar 2017

Antimobbestrategi for Resenbro Skole. Gældende fra januar 2017 Antimobbestrategi for Resenbro Skole Gældende fra januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I vores værdigrundlag fortæller vi, at Resenbro Skole er stedet, hvor alle børn og voksne gennem

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Antimobbepolitik for Rosenkilde Skole Februar 2018

Antimobbepolitik for Rosenkilde Skole Februar 2018 Antimobbepolitik for Rosenkilde Skole Februar 2018 Vi vil med vores antimobbepolitik sikre elevernes trivsel i deres skolegang på Rosenkilde Skole. Den skal hjælpe os med at skabe læringsmiljøer, der sikrer,

Læs mere

Thorstrup Skole. Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen.

Thorstrup Skole. Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen. Thorstrup Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen. Mobning kan ske ved, at en bestemt person

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Gældende fra den 1. januar 2017

Gældende fra den 1. januar 2017 Antimobbestrategi for Tybjerg Privatskole Gældende fra den 1. januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med skolens antimobbestrategi, ønsker vi dels at beskrive den forebyggende indsats,

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Gødvadskolens. Trivselspolitik

Gødvadskolens. Trivselspolitik Gødvadskolens Trivselspolitik Forord På Gødvadskolen har vi lavet en trivselspolitik, som gælder for både undervisnings- og fritidsdelen, da skolebestyrelsen og skolens medarbejdere ønsker at fremme trivsel

Læs mere

Antimobbestrategi for Esbjerg Ungdomsskole

Antimobbestrategi for Esbjerg Ungdomsskole Esbjerg Ungdomsskole Grønlandsparken 300, 6715 Esbjerg N Dato 19. december 2017 Antimobbestrategi for Esbjerg Ungdomsskole Gældende fra: 01.01.2018 Revideres: Medio august 2018 Formål: Vi ønsker, at alle

Læs mere

Gældende fra den FORMÅL. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den FORMÅL. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Syvstjerneskolen Gældende fra den 15.11. 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Syvstjerneskolen lægger vægt på at skabe et udbytterigt og trygt læringsmiljø, hvor trivsel

Læs mere

Gældende fra den 01/ Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Gældende fra den 01/ Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01/03-2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Antimobbestrategi på Paradisbakkeskolen

Antimobbestrategi på Paradisbakkeskolen Antimobbestrategi på Paradisbakkeskolen Skolens ledelse skal stå i spidsen for antimobbestrategien, og gribe ind overfor mistrivsel i almindelighed og mobning i særdeleshed. Alle skal bidrage til at fremme

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Birkhovedskolen HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller

Læs mere

TRÆLLERUPSKOLENS ANTIMOBBESTRATEGI

TRÆLLERUPSKOLENS ANTIMOBBESTRATEGI Vores sted TRÆLLERUPSKOLENS ANTIMOBBESTRATEGI Formål Antimobbestrategien har til formål at understøtte vores daglige trivselsarbejde med at skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle elever kan trives

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Antimobbestrategi for Ubberud Skole

Antimobbestrategi for Ubberud Skole Antimobbestrategi for Ubberud Skole Antimobbestrategien har til formål at forebygge mobning på Ubberud Skole ved at: - skabe og styrke gode og trygge fællesskaber mellem eleverne - gøre elever, lærere

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Ungdomsskolen

TÅRNBY KOMMUNE Ungdomsskolen Kastrup den 1.8.2017 Princip for trivsel og god omgangstone Antimobbestrategi INDLEDNING HVAD ER MOBNING? MÅLET MED ANTIMOBBESTRATEGIEN FOREBYGGELSE AF MOBNING HÅNDTERING AF MOBNING FORANKRING INDLEDNING

Læs mere

M O B B E P O L I T I K

M O B B E P O L I T I K PIXI udgave Alle børn har ret til god trivsel s mobbepolitik Dette er en PIXI udgave af Espergærdes Skoles mobbepolitik. På skolens hjemmeside findes den samlede mobbepolitik Mobbepolitikken tager afsæt

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2017

Gældende fra den 1. august 2017 Antimobbestrategi for Skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg Gældende fra den 1. august 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe, udvikle og vedligeholde vores skoler og SFO'er som et

Læs mere

Beders Skoles værdier og værdigrundlag

Beders Skoles værdier og værdigrundlag Beders Skoles værdier og værdigrundlag Udvikling, læring, trivsel, engagement og forpligtende fællesskaber Vi skaber rammer så børn og unge kan udvikle sig med henblik på at være fagligt og socialt kompetente,

Læs mere

Gældende fra den 1. januar. 2018

Gældende fra den 1. januar. 2018 Antimobbestrategi for Stige skole Gældende fra den 1. januar. 2018 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Mobning blandt børn i skolen opstår altid i utrygge kulturer. Alle børn har ret til og

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Frederiksberg Skole HVAD ER MOBNING?

Frederiksberg Skole HVAD ER MOBNING? Frederiksberg Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik)

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Klostermarksskolens værdigrundlag Hjerne og hjerte Vi vil være en god og dynamisk skole for elever og personale

Læs mere

De voksne forældre og personale på skolen

De voksne forældre og personale på skolen November 2017 Antimobbestrategi Et af Stolpedalsskolen værdiudsagn er: Læring og trivsel er hinandens forudsætninger. Et godt og trygt læringsmiljø er grundlaget for at hver enkelt elev og medarbejder

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

Anti-mobbe-strategi. Børn, som mobbes har brug for hurtig og effektiv intervention fra omgivelserne skole, kammerater og forældre.

Anti-mobbe-strategi. Børn, som mobbes har brug for hurtig og effektiv intervention fra omgivelserne skole, kammerater og forældre. Anti-mobbe-strategi Mobning er en pågående, vedvarende, utryghedsskabende og ekskluderende adfærd, som fratager en enkelt person eller en gruppe sin integritet. De(n) mobbede er afmægtige i situationen

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK PÅ BRYRUP SKOLE

TRIVSELSPOLITIK PÅ BRYRUP SKOLE TRIVSELSPOLITIK PÅ BRYRUP SKOLE BRYRUP SKOLE VORES SKOLE Sammen skaber vi de gode og motiverende rammer for læring Sammen skaber vi og reparerer vi de sociale fællesskaber, hvis der er tegn på mobning

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi for Mobning og Sct. Ib Skole Sct. Ibs Skole er en katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi at danne og uddanne eleverne

Læs mere

Trivselspolitik, Østskolen

Trivselspolitik, Østskolen Vedtaget i skolebestyrelsen 12-01-2015 Formål: Vi på Østskolen ønsker med denne trivselspolitik at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen,

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Antimobbestrategi for Mosedeskolen

Antimobbestrategi for Mosedeskolen Antimobbestrategi for Mosedeskolen Gældende fra: 1/12-2017 Revideres d.: 12/2018 Formål På Mosedeskolen vil vi ikke acceptere mobning. Det gælder på både i skolen og i fritiden. Målsætninger Målsætning

Læs mere

ANTIMOBBESTRATEGI FOR

ANTIMOBBESTRATEGI FOR ANTIMOBBESTRATEGI FOR Hannæs Østerild Skole og SFO 2017 Trivselsplan for Hannæs-Østerild Skole og SFO Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for at eleverne

Læs mere

Antimobbestrategi. Fællesskab for trivsel forudsætning for læring og udvikling

Antimobbestrategi. Fællesskab for trivsel forudsætning for læring og udvikling Antimobbestrategi Fællesskab for trivsel forudsætning for læring og udvikling God undervisning er tæt forbundet med bl.a. et læringsfremmende og stimulerende klima i klassen. På Al Quds Skole arbejder

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Anti-mobbestrategi Distriktsskole Smørum Afd. Balsmoseskolen, Boesagerskolen og Søagerskolen 2 Indholdsfortegnelse FORMÅL.. 3 Begreber... 3 Forebyggende... 4 Indgribende... 5 Når mobning er en realitet

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Antimobbestrategi for Esbjerg Ungdomsskole

Antimobbestrategi for Esbjerg Ungdomsskole Esbjerg Ungdomsskole Grønlandsparken 300, 6715 Esbjerg N Dato 24. september 2018 Antimobbestrategi for Esbjerg Ungdomsskole Formål: Vi ønsker, at alle elever trives og oplever et trygt læringsmiljø på.

Læs mere

Antimobbestrategi Gedved Skole

Antimobbestrategi Gedved Skole Antimobbestrategi Gedved Skole Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at vedblive et miljø, hvor man kan udvikle sig, som er præget af tryghed, respekt, omsorg tolerance. Vores antimobbestrategi

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Ørnhøj Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

Trivselspolitik i Skoledistrikt Syd Indhold

Trivselspolitik i Skoledistrikt Syd Indhold Trivselspolitik i Skoledistrikt Syd Indhold Trivselspolitik i Skoledistrikt Syd... 1 Forord... 2 Vores målsætning... 2 Vores succeskriterier er:... 2 I praksis betyder det, at:... 3 Hvad forstår vi ved

Læs mere

Anti-mobbestrategi for Risingskolen

Anti-mobbestrategi for Risingskolen Anti-mobbestrategi for Risingskolen Skolens kerneopgave Alle elever skal opleve personlig optimisme, og udvikle sig i fællesskaber Kerneværdier - skolens værdigrundlag som tager sit udgangspunkt i skolens

Læs mere

Heibergskolen MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Heibergskolen MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Heibergskolen HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Sejergaardsskolen HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller

Læs mere

Antimobbestrategi. Mobning er et uhåndterbart problem for den, der bliver ramt af det og kan blandt andet defineres således:

Antimobbestrategi. Mobning er et uhåndterbart problem for den, der bliver ramt af det og kan blandt andet defineres således: Antimobbestrategi Indledning og definition af mobning Alle børn har ret til en tryg skolegang. En tryg skolegang betyder ikke, at alle sten er fjernet fra barnets vej. Hvor der er mere end en person til

Læs mere

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Revideret 2011/12 Udgivet efteråret 2012 Hvorfor beskæftige sig med mobning? Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed. Børn, der mobbes, mistrives

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiksværk Skole Gældende fra den 18.8.2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Formålet med antimobbestrategien på Frederiksværk Skole er at beskrive, hvordan skolen

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

Børneliv. Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.

Børneliv. Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. Børneliv HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen)

Læs mere